Tandtechnicus maakte zélf ruimte voor zijn gebitten f2000,- Tè mild lusten plezier over en lasten Vragen over rooien in B.K.laan Openbare school in Maassluis geopend SCHIEDAM DANSSCHOOL SITTON VOOR DE KANTONRECHTER Drie knape stalen ruim n Eerste paal voor bouw Hogeschool Eerste paal nieuwbouw Van Eijle Sluisdeuren 1 in revisie Eerste vonnis in verscherpte anti-vuilnis actie Installatie van Kantonrechter Zilveren jubileum oil R.M.I. Bejaarden de tanden getrokken Gewond bij val Jongens die van kermis stalen aangehouden Burgerlijke Stand bij: Zomerparcours Rennersclub Schiedamse bioscopen Eddie weer op knok-sppor WISTEN BEN W ERVAN? Musketier Maribel Aanrijding door geen voorrang verlenen Bouwvakarbeider verongelukt 99-jarige wordt zondag 100 Butagas voor Hoekse gezinnen Man verdacht van ontucht met kleine kinderen In Sluispolder-Oost Plannen voor andere wijk Ligthart schenkt manuscript Koeriersters donderdag 2D augustus 1964|« Emmers 9s nachts buiteji (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM» donderdag. Voor de eerste maal nadat in Schiedam de maat regelen rond de actie „Opgeruimd staat netjes" Waren verscherpt, door de politie In te schakelen by de controle, door het aantal strafbare feiten te vergroten en de boetes te verviervoudigen, heeft de kantonrechter overtreders gevonnist De filiaalhouder H. A. W. had ln maart twee vuilnisemmers gedurende de nacht bulten laten staan en kreeg nu een boe te van tweemaal 3 gulden. W. erkende in de kranten gelezen te hebben dat de politie strenger zou op treden. Maar omdat de andere winke liers in zijn buurt het ook deden, had hij de emmers tussen zes uur 's avonds en zeven uur 's morgens buiten gezet. Dat kwam ook omdat de vuilniswagen bij hem al om half acht 's morgens kwam en de winkel ging pas om half negen open. Hij zal het niet meer doen. Voortaan zal li ij een uur vroeger naar de zaak komen. De wnd. officier van Justitie, mr. H. Franken, had er op gewezen dat de bepaling écht wel zin heeft. Vuilnis bakken worden in het donker makkelijk om geschopt en dat bevordert de veront reiniging van de stad, waartegen nu krachtig wordt opgetreden, Hij eiste twee maal f 5, maar wnd. kantonrech ter mr. H. Vies verminderde do straf. Het bleek overigens dat meerdere winkeliers en ook particulieren etn speciale vuilnis-bakken-buiten-plaat- ser" ln een dienst hebben genomen; een jongen die voor één gulden heel vroeg uit de veren komt en dan by zijn klanten de emmers bulten gaat zetten! SCHIEDAM, donderdag. TJJdens de zitting ln de eerste week van septem ber zal de opvolger van de onlangs ge pensioneerde kantonrechter mr. P. 8. Cos bü het kantongerecht te Schiedam, mr. Van Vloten, nu kantonrechter te Zlerlkzee, officieel worden geïnstalleerd. 2testten inbretkewt opgelost ROTTERDAM, woensdag Doordat de moeder ln de broekzak van haar 14-jarige zoon een bedrag van ƒ58,— vond. waar van zQ niet begreep hoe hü dit by elkaar had gekregen met zijn X,— zakgeld per week, kwam een 16-tal Inbraken.tot een oplossing, dat een drietal jongens in de leeftijd van 14 en 15 jaar ln totaal ruim f 2000,opbraeh t. De moeder nam contact op met de rayon-agent, die daarop een onderhoud had met de jongen en zijn 15-jarige vriend. Aan deze agent bekenden zij sa men met nog een 14-jarige vriend te heb ben ingebroken in een kapperszaak aan de Kat. Lagendijk waar zij ƒ260,— buit maakten. Het geld werd verdeeld en daar na verstopt in een plantsoen, omdat zJj zoveel geld niet mee naar buis durfden nemen, Zij groeven de volgende dag het geld weer op en namen het er eens van Er werd o.a. een tocht naar Schveningen gemaakt en een bromfiets voor ƒ70,— ge. kocht Na deze uitgaven was *t geld gauw op, zodat naar nieuwe bronnen werd ge zocht, Deze bekentenis motiveerde hun overbrenging naar de kinderpolitie, waar het onderzoek werd overgenomen. Met af en toe een duwtje in de goede richting bekenden zij vlot een zestiental inbraken, voornamelijk in scholen en kantines op sportterreinen. De grootste buit vingen zij in een school aan het Nachtegaalplein waar zij 1400,buit maakten. Het geld Werd verdeeld en daar zij met zoveel geld eigenlijk geen raad wisten, bedachten zij hun vrienden door voor sinterklaas te spelen en met geld om zich heen te strooi en. In circa zes weken maakte het drietal ongeveer ƒ2000,op, voornamelijk met bezoeken aan cafetaria's, bet kopen van OA. transistorradio's, een bromfiets en tochten naar Scheven in gen. Tegen een zes tal vriendjes in de leeftijd van 15 tot 19 jaar, die geld en goederen hadden aange nomen, wetende dat dit van diefstal af komstig was, Is proces-verbaai opgemaakt terzake van heling. Vorige week 2ijn de drie jongens voor de officier van justitie geleid, die geen gemakkelijk taak zal hebben aan het be denken van een straf of maatregel, die deze jongens weer op het goede pad zal kunnen helpen. SCHIEDAM, donderdag, Dri« be jaarde Schiedammers heeft de tand technicus B. van der B., 49 Jaar cn wo nende ln Poeldijk, op een avond ln juni vorig jaar aan nieuwe gebitten gehol pen. Dat gebeurde bij ze aan huls. HJJ had zijn „patiënten'* injecties gegeven en ze daarop een aantal tanden en kiezen getrokken. Alle restanten van hun gebit ten had hij verwijderd en ze daarop meteen maar de nieuwe gebitten gege ven. Maar Van der B. is tot dit alles niet bevoegd en zo stond hy gisteren terecht Voor de wnd. kantonrechter te Schie dam, mr. HL Vies. Het was écht niet de eerste keer dat de tandtechnicus, die zich tandarts liet noemen, veroordeeld was en daarom vonniste de kantonrech ter hem, conform de eis, tot twee maal één maand onvoorwaardelijke gevange nisstraf. De twee direct verstrekte kunstge bitten hadden niet' gepast en zo begon nen de moeilijkheden. De patiënten, had den pijn gekregen en waren naar een tandarts (een échte!) gegaan, die weer de politie had ingeschakeld. „Hoe kan een tandarts dat nu zien, hij is toch geen technicus!", hoonde verdachte, die ook nog fijntjes opmerkte „dat hij al in de operatiekamer stond, toen de aanklager nog op school zat". Over de affaire in Schiedam wist hij zich overigens niet veel meer t» herinneren. Alleen dat hij flink wat „rottertjes" had getrokken. Maar bij één van. zijn slachtoffers (die uit medelijden niet als getuigen waren opgeroepen) had hij een wortel van een kies over het hoofd gezien. "Wel had hij voor zijn dienstverlenjng-aan-huis twee maal f 225 berekend. Zelf slachtoffer Hy was e*n slachtoffer van de rege ring en de politiek, verklaarde Van der B. Tot 1950 had hy vrij kunnen wer ken, maar toen had het kablnet-Drees er een stokje voor gestoken. De laatste dertig jaar had verdachte vijf of zes maal examen gedaan voor tandheelkun dige, steeds was hy geslaagd, maar de status van tandheelkundige ls nog steeds niet by de wet geregeld. Misschien in 1965. Vroeger had verdachte samengewerkt met de Haarlemse arts V., nrnar'in au gustus 1962 waren beiden aangehouden, omdat de patiënten bloedend bü V. van daan waren gekomen. Een was bewus teloos geraakt en kreeg een abces, maar even zo vrolijk had hij de volgende dag het gebit in de mond gedrukt gekre gen. Voor dit feit waren zowel Van der B. als de arts tot 14 dagen gevangenis veroordeeld. De arts had het werk ge staakt, maar Van der B. was verder ge gaan, nu helemaal op eigen houtje. Hu gaf toe dat hij al „een hele lijst veroordelingen" had, viermaal boetes en tweemaal onvoorwaardelijke veroordelin gen. De ambtenaar Q.M., mr. H. Fran ken, noemde hem „een hardnekkig reci divist. Daarom is een strenge straf op z'n plaats". SCHIEDAM, donderdag. Op de Burg. Honnerlager Gxetelaan remde gisteren mej. H. V. voor een. autoportier dat werd geopend. Zij kon de wagen ontwijken, maar kwam door haar schrikreactie ten val. Met een hersenschudding en schaaf wonden is zij in de Dr. Noletstichting op- genomen. 1 SCHIEDAM, donderdag. Dc daders van een kleine diefstal die vorige week op de kermis werd gepleegd, zijn aan gehouden. Het zijn twee Schiedamse jon gens, die twee grote poppen en twee koperen ketels van een kraam stalen. SCHIEDAM Ce horen: Ellzabeth M. C„ d.v. T. Zilver en R. van der Ven: Cor nelia d.v. P. J, van Wagtendonk en C. Ver hei). overleden: H. G. C. Vlak. 88 jr., J. J. Agterhof, 72 jrj J. H. Bems. 82 jr. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Mejuf frouw Chr. Kooij viert vandaag baar zilveren dienstjubileum bij de N.V. Rot terdamse Melk Inrichting. -Zy vervdt de functie van verkoopster. Vanmorgen kreeg zij namens directie en. collega*! een geschenk onder couvert aangeboden. SCHIEDAM, donderdag Steeds snel ler rUden de deelnemers aan de zomer- avondcompetltie van de Rennersclub „Schiedam" in de 's-Gravelandsepalder. Omdat de avonden vroeger vallen, moet het parcours Callandstraat elke woens dagavond korter worden gemaakt en dat betekent, dat de renners nu korte ritten van nauwelijks een uur maken en dat bevordert de strijdlust, de aantrekkelijk heid van de race en het vormt tevens een heel goede training. Woensdagavond waren de uitslagen: Amateurs: 1 L, de Braber; 2 P. van Dort; 3 J. van Beek; 4 Van der Wal; 5 J. van Gees; 6 W. Lepolder. Nieuwelingen: X W, Liebregts; 2 Pie- tens; 3 J. Zwart; 4 Timmers; 5 Van der Berg; 6 Van Eek; 7 Hans Hoek; 8 Van de Eade; 9 Van Beek. A-junioren: 1 de Vlaardinger L. Koen. radie (voor de vierde achtereenvolgende maal eerste en ongetwijfeld de klasse mentskampioen); 2 C. Smit; 3 H. Kap- teyn; 4 L, de Braber; 5 A. Schueler; 6 P. Pijnenburg; 7 L. van der Bogert; 8 S. Noordzij. B-junioren: 1 Nico Fillekcs; 2 Jan Breur: 3 P. Kaat; 4 F. van der Leyst; 5 H. Koster; 6 J, Keizer; 7 A. Versteeg. LIEVER lusten dan lasten" (Forty pounds of trouble) begint vlot en niet onaardig. Tony Curtis loopt erin rond als een snel beslissende manager van een luxe speelzaal-arm ex hotel-annex nachtclub In Nevada, Veel verhaal Is er niet, maar regisseur Norman Jewisoö toont zich een levendig verteller, die het naar de gladde maatstaven van Holly wood concreet in de beelden weet te zetten. Curtis speelt voor de zoveelste maal met Gair de populaire jongen en al zit de routine duimendik op zijn vertolking, het kan er nog een. keer mee door. Een paar aardige bijrollen o.a. van Phil Silvers zorgen ervoor, dat men de film niet vervelend vindt en de dialoog is abrupt en soms wel grappig. Maar het verhaaltje blijkt al gauw te mild en vriendelijk. De bedoeling blijkt dat men zich Iaat vertederen door een wijs pratend, braaf klein meisje, waar mee Curtis wordt opgescheept Met haar moet hij dan naar Disneyland, waarvan alle attracties uitvoerig worden getoond. Het lang vermoede slot strandt in de suiker. De lieve wees wil Tony als Pa, die dan nog gauw even trouwt met de nicht van zijn lastige baas. Als een van menselijk begrip stralende rechter dat allemaal goed heeft gevonden, is de aar digheid er grotendeels af. (PASSAGE) EDDIE CONSTANTI.VE raakt „Op het spoor der verdwenen vrouwen" en uiteraard weer ln menig stevig knok partij t je verzeild, waarbij de politie ook een handje helpt, maar dan om het volle werk op te knappen, als Eddie zich a] moe heeft gevochten. Ook na weer loopt de weg van de strijdbare Eddle langs vele schone vrouwen, waarvan één, de vamp RIta tenslotte zijn grote en listige tegenstandsters blijkt te tütt. Het gaat ditmaal om verdovende mid-: delen. En om Cathy, het aangenomen dochtertje van Eddie. Er blijkt namelijk cocaïne verborgen te zitten in de cos metica, die Eddie, als aangewaaide direc teur van een fabriekje, vervaardigd. En pasant verdwijnen dan ook nog meisjes als blanke slavinnen. Eddie weet niets van deze onoirbare handel af, maar al3 een slachtoffer van. de handel als tegen zet Cathy gaat ontvoeren, dan trekt hij op het krachtdadige spoor. Juliette Greco SCHIEDAM, donderdag Twee Leden van de WD-fractle in de Gemeenteraad de heren dra. J. Houtman tn G- F. Ver- hulsdonk, hebben vragen aan b. en w. gesteld naar aanleiding van een artikel in Het Vrjje Volk van zaterdag jJ. inzake hel rooien van dertien bomen en het ver leggen van de rijwielpaden aan het be ging van de Burg. Knappertlaan bü de Nieuwe Haven. Begin juli hebben wij reeds geschreven dat dit deel van de BK-Iaan geasfalteert zou worden en dat van de gelegenheid gebruik wordt ge maakt om dan meteen de rijwielpaden een meter van de rijweg af te leiden, zniks voor meer veiligheid. Daar voor moeten de bomen wjjken. In het bedoelde artikel constateert Het Vrije Volk in de kop „Bomer, rooien, in de Burg. Knappertlaan wekt grote ons tem ming in gemeenteraadskringen. Nam wet houder Van Scboonveld voorbarig be sluit?" Ia het artikel wordt dan. gesteld dat wethouder mr. P. van Bochove niets van deze gang van zaken wist en dat "by SCHIEDAM, donderdag. Uit de stal ling van de Ver. Glasfabrieken is ds bromfiets van de heer Th. H. W. gestolen SCHIEDAM De tussen DffK uit Bameveld en SZC Uit Schiedam om een plaats in de 2e klasse KNZB is woensdagavond in het "Woerden- se zwembad in een onbeslist 3—3 gelijk spel geëindigd. APOTHEEKDIENST Apotheek Gouka, Groenelaan 127. BIOSCOPEN Passage, 2, 7 en 9.15 uur: „Liever -lusten dan lasten". Monopol e, 2 en 8 uur. „Dokter of misda diger". terugkomst van vakantie ervan Is ge schrokken. Het verplaatsen van de lan tarenpalen noemde men „geen succes", omdat de palen binnenkort weer terugge plaatst moeten worden. Commissaris K. Rijtsma (nog steeds volgens het artikel) bleek eveneens van niets te weten en. ook enkele niet bij name genoemde raadsle den bleken niet op de hoogte te zijn. Redactioneel merkt HW nog op „de wethouder van gemeentewerken W. van Schooneveld heeft zich kennelijk vergist in de vakantie van andere wethouders en raadsleden, moet dpor hem een besluit rijn genomen om de bomen te laten rooi- eft, W-at'kennelijk gebeurd is om de zaak te bespoedigen In een gesprek met het Rotterdamsch Nieuwsblad heeft wethouder Van Schoo neveld verklaard, dat het besluit wel de gelijk door het college is genomen. „Het profiel van de weg moest veranderen en dit deel van de straat moet geasfalteerd worden. Dat moet ln de zomer gebeuren en niet ln de winter". Burg. mr. J. W. Peek vertelde ons hier over: „Deze kwestie van het bomen rooien is sterk overtrokken. Vele jaren geleden heeft de raad besloten tot een herprofilering van de Burg. Knappert laan en Nieuwe Haven tot aan de Fran- kelandkerk. Nu komt een detail in ver dere uitwerking. Het College wist dat dit zou gebeuren, doch niet wanneer. Nu heeft wethouder Van Schooneveld blijk baar dit werk laten beginnen en daarvan waren wij wegens de vakantie niet op de hoogte. Maar intussen heeft het College dit werk al goedgekeurd". De twee in de aanhef genoemde raads leden vragen nu: JKan het College mede delen of de strekking van het artikel ln Het Vrije Volk juist Is? Indien het Col lege deze vraag bevestigend kan beant woorden, h het College dan niet met ons, van mening dat deze gang van zaken on juist Is en hoe denkt het College een en ander te verantwoorden?" is dan nog even te zien als mogelijke verdachte, doch het spoor gaat verder. Totdat ook de fraaie Rita in het laatste gevecht op een jacht wordt geveld. De kleine Cathy wordt daar bevrijd, evenals de ongelukkige verkochte meisjes. Zin gend trekt Eddie dan. met zijn dochterje een nieuwe toekomst met vele avonturen tegemoet (MONOPOLB, tm. woensdag.) EEN aardige variant op het „mantel- en-degen" avontuur biedt Jean Marais als FRACASSE, de onoverwinnelijke musketier, die de ene agressieve edelman na de andere overvaller met gemakkelijke zwier buiten gevecht stelt, een lieve blonde dame uit dc klauwen van baar ontvoerder (die dan haar halfbroer blijkt te zijn) redt en haar tenslotte als bruid naar zijn verramponneerd kasteel mag voeren. De variant op het overbekende genre dei- degenduels is het milieu van de ge schiedenis: een reizen, komedianten troepje, waarbij de verarmde baron de Sigignac zich aansluit. Men krijgt dus stukjes van toneelvoorstellingen te zien in comedia deE'-arte-stijl en de baron vervult hierin al spoedig de rol van „Kapitein Fracasse", De vertoningen wor den soms in fraaie, authentieke Loire it ast elon gegeven, ook landschappelijk biedt de film allerlei fraaie panorama's. Marais, de onverwoestbare, knapt alle hem toegedachte stunt-karweitjes liefst zelf op. -Zyó athletisdhe behendigheid, maar vooral zijn schermstyl is fameus. Met een grappige parodie op het avon- turenfilmgenre zelf vindt dit aangename werkje van Pierre Gaspard-Hirit zijn. bïy einde. (MONOPOLE - zondagmiddag) MARIBEL Is een MadriJeens meisje van plezier, dat op huisbezoek komt, bij een „klant", de bedeesde provinciaal Marcel Inc. Deze beeft echter andere plannen met haar; Maribel wordt aan xyn familie voorgesteld als zijn verloofde, Het aanvankeiyk stom-verbaasde meisje Wordt echter Ingepalmd door de harte lijke ontvangst door de zéér goed-gclo- vlge familie cn gaat zich geheel In de nieuwe rol inleven. Enkele vriendinnen van de vlakte pro beren nog wantrouwen te zaaien, want Marcelino's eerste vrouw is op verdachte wijze overleden, maar alles keert zich ten goede in deze hoogst-onwaarschijnlijk maar wel amusante Spaanse klucht van José Mana Forque. (MONOPOLE, zaterdagnacht). SCHIEDAM, donderdag. In de Prof. Kamerlingh OnnesLaan verleende de au tomobilist J. L. van der H. geen voor rang aan mej. A J. F. Bij de botsing kneusde de autobestuurster haar schou der en een inzittende van de andere mej. P. V., enkele ribben. Bei den konden na in het gemeenteziekeru huis te zijn behandeld naar huis gaan. De auto's werden beschadigd. (Van onze correspondent) ALBLASSERDAM, woensdag. De 62- jarlge bouwvakarbeider A. Koppelaar alt Hardinxveid-Giessendam heeft vanmor gen fat AlbUsserdam een dodelijke val van een stelling bil een In aanbouw zOn- de woojiflat gemaakt. Hij stond op een 6 meter hoge stelling en is vermoedelijk uitgegleden. Zwaar gewond is hij naar de Cornells Vroege- stichting in Alblasserdam vervoerd, waar hij in de loop van de ochtend is over leden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Zondag hoopt mevrouw Al id a van der Plaat, we duwe van Hendrik van Barele, haar honderdste verjaardag te vieren. Zij is in Vlissingen geboren en huwde op 5 januari 1888 in Den Helder. Haar man is 26 februari 1923 in Rotterdam overleden. Mevrouw Van Barele heeft, met slechts een korte onderbreking, van "191 tot 1939 in Rottendam gewoond. In 1953 kwam rij weer naar Rotter dam, intrek nemend bij haar dochter op het adres Stadhoudersweg 91 c. Burgemeester en mevrouw Van "Wat- sum hebben het voornemen woensdag 26 augustus 's middags om drie uur een bezoek aan de 100-jarige te brengen. ROTTERDAM, woensdag, De eerste paal voor hef nieuwe gebou wencomplex van de Nederlandse Economische Hoogeschool aan de Laan van Woudestein is vandaag de grond in gegaan. Verleden jaar op S november, midden in de lustrumviering, gaf prins Bernhard het feestelijke startsein voor het grondophogingswerk, dat thans volgens schema gereed is gekomen. Met de eigenlijke bouw van de hoge school kan thans worden, begonnen. Nu ook de rijksgoedkeuringen zijn toege zegd zit er niets meer in de weg. Gaat alles naar wens, dan zal het gebouw eind 1968 in gebruik kunnen worden genomen. Het thans begonnen heiwerk, onder de hoogbouw, wordt uitgevoerd door de N,V. Nederhorst te Gouda. Het terrein heeft een oppervlakte van ruim 18 ha. Het noordelijke deel hiervan, ter grootte van ongeveer 9 ha, is inmid dels bouwrijp gemaakt. Het werd inder tijd als een nadeel gevoeld dat op dit ge deelte ten behoeve van het geprojecteerde hoofdgebouw ongeveer 200 volkstuinen zouden moeten verdwijnen en later, op een ander deel, nog 13Q. Als compensatie zal ten noordoosten van het Kralingse Bos een permanent complex tuinen worden aangelegd. {Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND, woensdag. Do gezinnen ln Hoek van Holland, die gedupeerd waren door het afkeuren van leidingen die niet aan de eisen voldeden of lekkende leidingen, kunnen toch voor lopig op gas koken. Dit is te danken aan een service van het Rotterdamse gemeentelijk Energie bedrijf. Dit bedrijf heeft namelijk bij di« gezinnen die van gastoevoer zijn versto ken een butagas-installatie geplaatst. Bij deze installatie is ook. een speciaal gas- toestel voor de aansluiting op butagas. Deze gehele installatie zal ter beschik king van de verbruikers blijven, totdat maatregelen zijn getroffen om de afge keurde leidingen te vervangen. In Brielle Mr. J. Klaasesz over dijkbeveiliging geïnformeerd (Van onze correspondent) BRIELLE, woensdag, De commissa ris van de koningin In de provincie Zuid-Holland, mr. J. Klaasesz, heeft gis teren een bezoek gebracht aan het wa terschap „De Brielse Dijkring" in Briel le. Hij liet zich uitgebreid voorlichten over de plannen met betrekking tot ver betering van de waterkeringen op Voor- ne. Putten en Rozenburg, Onderwerp van de formele besprekingen was globaal gesproken: „Hoe zal de situatie zijn in geval van een overstroming?" ALBLASSERDAM, woensdag. De po litie van AlbLasserdam heeft de 68-jarige C. V. gearresteerd. Hij wordt verdacht van het plegen van ontuchtige handelin gen met kleine kinderen. '.t ROTTERDAM, woensdag Het Nieuw Rotterdams Toneel zal zaterdag in de Rotterdamse Schouwburg de honderdste voorstelling geven van de musical Kiss me Kate MAASSLUIS, donderdag. In de Sluis polder-Oost in Maassluis werd dinflag- middag de tweede openbare lagere officieel geopend. Velen toonden b( stellfng: bet voltallige gemeentebe^.uur. raadsleden, de beer M. Molenaar, Inspec teur van het onderwijs, bestuurders van de ver. Volksonderwijs en bestuurders en hoofden van de bijzondere scholen. Na een kort welkomstwoord van de heer F. Lab ré, voorzitter van Volksonderwijs, deed burgemeester W. J. D. van Dijck de hel lulden, terwyi twee leerlingen ÖU stads- en schoolvlag hesen. Het gemeentebestuur, aldus burgemees ter Van Dijck in rijn speech, kan een zucht van verlichting slaken. Dit na zeer veel voorbereiding en teleurstelling. In 1950 kwam Maassluis in beweging. De wo ningbouw werd het eerste aangepakt om de nieuwe arbeiders in. het Waterweg gebied aan woonruimte te helpen en de krotopruiming drastisch aan te pakken. In maart 1959 ging de eerste paal voor de woningbouw de grond in. Zowel de Sluïspolder-West als -Oost is nagenoeg volgebouwd. Naast woningbouw is er echter nog veel meer nodig. De scholen bouw bleef achter, ondanks het feit, dat in 1959 de eerste stappen werden gedaan om vergunning te verkrijgen voor de bouw van scholen. "Uitvoerig schetste de burgemeester de moeilijkheden die werden ondervonden. Uiteindelijk, het was inmiddels januari 1963 geworden, kon kontakt worden op genomen met de architect Geluk in Vlaar- dingen voor de bouw van een tweetal scholen. Alles ging vlotter lopen. Op 25 februari gaf de raad goedkeuring aan de plannen en op 8 mei kwam de rijksgoed keuring. Burgemeester Van Dijck bracht dank aan allen, die de bouw van de school en die van de nieuwe openbare ulo-school die in september zal worden geopend mogelijk hebben gemaakt De heer P. v. d. Snoek, wethouder van onderwijs, bracht in herinnering de bouw van de eerste openbare school in bet nieuwe Maassluis. Dit was ruim 8 jaar ge leden. Er waren 236 leerlingen op deze schooL In de periode van 1957-1963 viel een vrij stabiele toeneming waar te ne men van gemiddeld 22 per jaar tot 391 leerlingen in het cursusjaar 1963-1964. De aankondiging van de opening van de nieuwe school droeg er ongetwijfeld toe bij, dat 35 nieuwe leerlingen werden ingeschreven, waardoor het aantal thans bedraagt. Van dit aantal zullen 170 leerlingen, verdeeld over 4 klassen de nieuwe school bezetten. Het zal nodig zijn, aldus de wethouder, dat de plaatselijke overheid ln samenwer king met de bestoren van de bijzondere scholen samenwerken tot het stichten van scholen in de derde nieuwe woonwijk „Maassluis-West", waartoe reeds zijde van het gemeentebestuur bepaalde Initiatieven ontwikkeld z{fn, Er zullen op korte termyn een of twee noodschoten in „Maassluis-West" geplaatst moeten worden. In de nieuwe school waren op de mu ren een aantal vraagtekens te 2ien. Dit met betrekking tot de naam van de' school. Deze is er nog niet, daar een van de leden van de raad bezwaar had maakt tegen de keuze van de naam waar aan de wethouder toevoegde, dat het niet de naam prinses Irene is. Verder wees de wethouder op de moei lijkheid ter voorziening van de functie van hoofd der school. Het is nog niet ge lukt om een schoolhoofd te benoemen. Teneinde In deze fnnctie te voorzien is gebruik gemaakt van de diensten van dc heer H. E. Slabbckoorn, die met de tij delijke waarneming Is belast. B. en ff. stellen ln de 70-jarlge leerkracht het vol ste vertrouwen. {Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag. Borgc meester mr, J. Heusdens heeft tegen 2 middaguur vandaag dc eerste paal ges gen voor de nieuwbouw van L, A. i EÜIe Co.'s Technische Handel Ma schappij N.V. aan de Industrieweg. Van Eijle was reeds vele jaren geves^ ügd in een van de eerste door de gemeen te gebouwde industriehallen aan het 1 gin van de Industrieweg. De beide ps den waren ondertussen te klein gëwaï 'sn. Van Eijle heeft nu een enorme oppeK vlakte grond voor zich gereserveerd ver-'J derop aan de Industrieweg. Op deze be-jj langrijke industriële uitbreiding hopeaj we morgen nader terug te komen. S (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag. Met be-| hulp van de bok Goliath zijn de sluis-» deuren (bij" de Juliana- en de spoorbrug))) eruit gehaald en vervangen door de (altijd» ter plaatse aanwezige) reservedeuren. De sluisdeuren zijn aan een periodieke| revisie toe. D.'t doet gemeentewerken inj eigen beheer. 1 De scheepvaart in de haven ondervindt van het spectaculaire karwei niet veel| hinder; het was gisteren niet druk in de H Oude Haven. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag. - De heer A G. Ligthart te Den Haag, die oud-Vlaardinger is, heeft tm behoeve van de handschriftenverzameling van del Archiefdienst van de gemeente Vlaardln- j; gen geschonken een exemplaar van zijnv manuscript, getiteld „Betriebsergebnisse f der deutschen and der hollaendischen He- f; ringsfischerei", een verhandeling over d» oorzaak van het verschil tussen de be drijfsresultaten van de visserij in Duits- i land en die in ons land gedurende de pe- f- riode 1870-1913, waarin in het bijzonder f de vissersplaatsen Embden en Viaardin- f gen met elkaar zijn vergeleken. Het be- f stuur van de stad Embden is voornemens het manuscript in druk te doen verschij- nen als budrage tot de geschiedenis van ïl de stad. - VLAARDINGEN, donderdag. Ter h hoogte van de tunnel vond dinsdagnamid- t dag omstreeks 18.15 uur op de Mr. L. A. Kesperweg een aanrijding plaats waarbij I drie personenauto's waren betrokken. T» dicht achter elkaar rijden was de oorzaak, f waardoor een kettingbotsing ontstond. Er 1 waren geen persoonlijke ongevallen. All» ij drie da auto's liepen enige schade op. Met droefheid geven wij u kennis dat na een lang durige riekte nog geheel onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve zorgzame Man, onze Broe den-, Zwager en Oom Arïe Blok in de enderdom van 65 jaar. 0 H. Blok-Osephïus en verdere familie. VIaardingen, 19 augustus 1964 Van Hogendorplaan 278 De crematie vindt plaats maandag 24 augustus ah. in liet crematorium te Veis en na aankomst van trein 13.33 uur Halte driehuis-Westerveld. Met diep leedwezen geven wij kennis van het plot seling overlijden van onze Directeur, de Weledele Heer A. Blok Zijn arbeidzaam leven, zal ons steeds een voor beeld zijn. Het gezamenlijk personeel Auto- Rijtuig Bedrijf vii. Unique-Beyersbergen Euro tax N.V. Schiedam 30 augustus 3964. Directie van Auto- Rijtuig Bedrijf v.h. Unique en Beyerebergen geven met verslagenheid kennis van het plotseling overlijden van de Heer Arie Blok in leven Directeur der N.V. Zijn toewijding en activiteit zullen b$ ons een dankbare herinnering blijven. Directie Auto- Rijtuig Bedrijf N.V. Schiedam, 19 augustus 1964. Hiermede geven wij met diep leedwezen kennk van het plotseling overlijden, van onze zeer ge waardeerde Mede-Directeur en Oprichter Arie Blok m leven Directeur Euro tax N.V. Aan de goede samenwerking en grote vriendschap behouden wij een dankbare herinnering. Directie Eueotax TLV. Schiedam 19 atagturtws J9«4. Damesconfectie Mevrouw W. v. d. Burg LANUh KERKSTK. SCHIEDAM Huwelijk Personeel gevraagd BIJVERDIENSTE. De Schie dammer (Het Hotterdamsch Pa- rooi) vraagt nette bezorgers (sters) voor de zomermaanden o£ gedeelten hiervan. Leeftijd boven tS jaar. Aanmelden: Lange Haven 103. tel. 67279 M esses: 'savonds na tel. 155960—154262. Heer, ongehuwd, 39 jaar, zeer goede betrekking, zoekt kennis making met vrouw. 34 tot 38 jaar. Iets ouder geen bezwaar niet boven 39 jaar. 1 o£ 2 kin deren geen bezwaar. Verscho len de hobby's, voorstander van weekends. Brieven no. S-987, bur. v.d. blad. T© koop aangeboden ƒ395. ook merkmachines tot 30 pet. korting. Showroom Coja, Lange Haven 126, tele- fnm (ÏTU1 Diversen Fotografie ROLEILMS VERGETEN7? De automaat staat voor u klaar. Alle soorten iUxns. Toto X. van Vuuien, Hoogstraat 106. AHabertje leer je 't dan nooitt Jc^roe,It heua dat je b« rotwerkjes „ook" gellfktHdte gewoon werk moet afgeven! Of ...nog even wachten. Iedereen is koning klant in 't PALEIS van KEIZER SIMONS. Maar... -SJLMVINÜ, 4 ping-ping meebrengen. Ook op ZOLEN. TEENSTUK KEN en/of hakken kunt m zi^D x te ver ge sleten). Komt u dan voor pbn. 3 uur, zaterdags voor 1 uur! Simons sinds 1829. Broersvdd 12 en 2, Schiedam. LEERT HET WERELOOANSPROGRAMMA Wili'ftvAjgdBgtJgfa» 1 tang© Bbwiu 121 - StUodsm - Tyfoon 36 62 62

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1