L. A. VAN El l I E: GEEN SPIJT VAN VESTIGING IN VLAARDINGEN SCHIEDAM Zaak heeft (nog) geen strafrechtelijk aspect Zwaluwen had vele zorgen om ?t veld goede kosthuizen Over 1V2 jaar in nieuwbouw aan de Industrieweg Knoeierij met een prikklok bij Wilton Koeriersters Volkstuinders reisvereniging ontbonden AGENDA Officie? van Justitie wil orde op zaken stellen Jongen in Bad Groenoord verdronken Onbereikbaar Fortuna verloor oefenduel Buurtonderzoek levert iets op Uitbreiding mogelijk In biljartzaal lEüpU^lXj overleden e°Sr {Van een on2er verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag Vol gens het bestek bedraagt de bouw» tijd van het nieuwe industriege bouw voor -U A. van Eijle Co's Technische Handel Maatschappij N.V. aan de Industrieweg, waar voor gisteren burgemeester mr. J. Heusdens meehielp de eerste van de 160 betonnen palen van 22% meter waarop het kapitale pand komt te rusten de grond in te drij ven, zeventig weken. Over ruim anderhalf jaar hoopt Van Eijle het nieuwe pand te kunnen betrekken. Liever morgen al, want de thans in gebruik zijnde twee industrie hallen aan het begin van de Indu strieweg zijn niet toereikend meer voor het snel expanderende bedrijf. L. A. van Eijle Co's Technische Han del Maatschappij N.V., een tot de Interna- tio-groep behorende onderneming, vestig de zich in mei 1959 in Vlaardingen aan de Industrieweg, waar een van de eerste in de Vettenoordsepolder gebouwde indus triehallen werd gekocht. Al spoedig ge lukte het een tweede hal te huren. Door de gestadige uitbreiding van de zaken zijn de dicht bij elkaar gelegen panden voor een efficiënte bedrijfsuitoefening veel te bekrompen geworden. Alleen uit de toe neming van het aantal personeelsleden blijkt dit al: in 1959 had men nog slechts enkele mensen in dienst, nu nadert het aantal medewerkers de honderd reeds... Betrekkelijk snel is de rijksgoedkeuring voor de nieuwbouw verstrekt, waaraan het feit, dat arbeidsbesparende methoden bij de bouw worden toegepast niet vreemd is, meende burgemeester mr. 3. Heusdens tijdens zijn toespraak na het slaan van de eerste paal. Hij verheugde zich over de snelle groei van dix toeleveringsbedrijf voor tal van grote ondernemingen in het W aterwe ggebied. De heer L. A. van Eijle, één van de directeuren van de vennootschap, waar deerde de steeds van de gemeente Vlaar dingen ondervonden medewerking. Hü verzekerde, dat Van Eijle N.V. zich na enkele jaren al helemaal thuis gevoelt in Vlaardingen. De heer 3. J. Fontljne bood namens de Industriële Kring Vettenoord een vlag f Advertentie l.M.I Een clippertas... 3-vaks een wensdroom van Iedereen, die veef heeft: op te bergen en toch z'n papleren gescheiden en ge makkelijk bereikbaar bij de hand wil hebben. Zo'n cllppertas verkopen wij morgen voor een ongekend lage Prijs. Van IJzersterke Duraphren, het nieuwste kunstleder op linnen basis, een drïe-vaks tas met 45 cm bodem lengte. Sterker dan (eer... lichter dan leer en onder affe weersomstan digheden mooi soepel blijvend. Morgen koopt U Uw clippertas, normale prijs 25.75, tijdens deze unieke aanbieding voor nog géén dertien gulden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag Het omstreden reisbureau Fiësta Tours in Rotterdam is met zjjn beheerder J. Schildkamp op vordering van de, officier van justitie in staat van faillissement verklaard. Volgens cu rator mr. L. H. W. van Sandick acht de officier van justitie het in hoge mate wenselijk na te gaan wat er met Fiësta Tours aan de hand is geweest. Naar zijn zeggen ls er tot nu toe slechts van één aanvraag tot schadevergoeding (Advertentie IM J ingediend. Dit werd gedaan door een dame, die haar vakantie in Spanje in rook zag opgaan. Mr. Van Sandick ver- pOTO van de maquette van het in- I dastriegebouw voor L. A. van Eijle Co's Technische Handel Maatschappij N.V., waarvoor gisteren ie eerste paal werd geslagen. wacht, dat er in de komende dagen stellig meer vorderingen zullen worden inge diend. Uit het feit dat de officier van justitie het faillissement heeft aangevraagd, mag volgens mr. Van Sandick niet de conclusie worden getrokken, dat de zaak straf rechtelijke aspecten heeft „Voorlopig is er alleen nog maar sprake van een orde op zaken, stellen, hoewel het niet onmogelijk is, dat zich strafrechtelijke aspecten kun nen. ontwikkelen". Mr. Van Sandick zei vanmorgen nog met erg goed op de hoogte te zijn met de Fièsta-affaire. „Ik weet eigenlijk niet meer dan in de krant heeft gestaan. Wel Is het me duidelijk, dat het hier om een gecompliceerde zaak gaatf'. Tot degenen die, nu tot faillissements ver kir aing is besloten, van zich zullen laten horen, behoort ongetwijfeld het vliegbedrijf Martins Air Charter uit Am sterdam, aan wie Fiësta Tours een groot bedrag aan achterstallige vervoersgelden moet betalen. (Advertentie IM.) Als U niet op een dubbeltje behoeft te kijken, dan Is dit geen aanbieding voor U! Maar als elk dubbeltje met hard werken verdiend moet worden, waarom dan 3.25 betalen voor Uw 17-rings dictaatcahier, als ■U hem nu kunt kopen voor minder dan d« halve prijs. Dictaat cahiers, 17-rings met jOQ bladzijden gelinieerd, hout vrij papier. Losbladig, met stevig plastic omslag In effen en fcnta- sle-dessln, nu voor nog géén een gutden veertig. de moderne tas j met veel V -0 bergruimte Zij die al eens eerder een bocd- schaptas kochten tijdens zo'r» speciale aanbieding, weten dat fantastisch lage prijzen voor de meest solide kwaliteiten geen zeldzaamheid zijn. Morgen begint de speciale ver koop van grote elegante bood- sdiaptassen van het onverslljt- bare Pefgatex (kunstfedsr op imnenbssis). Modieuse, practlsche tassen, afwasbaar. met zeer ruime ope ning en een zee van bergruimte. Pergatex tassen, die onder alle weersomstandigheden soepel blijven, voorzakje met rits en prettige ronde handvaten, koopt U morgen niet voor de normale prijs 13.50, maar voor nog géén zes gulden. Burgemeester mr. j. Heusdens sloeg de eerste paal van het nieuwe pand van Van Eijle. Rechts van hem de beide directeuren van deze snel expanderende technische onderneming SCHIEDAM, vrijdag In Bad Groen oord is gisteren de lfi-jarlge Cornells Jo hannes Jansen uit de Lysterbesstraat 28 fn Schiedam verdronken. De jongen had zih als ongeoefend zwemmer in het diepe bad gewaagd. Men ontdekte pas dat hü In moeilijkheden was, toen hff al op de bodem lag. Een badmeester dook het lichaam op en paste onmiddellijk mond-op-mond-be- ademing toe. Later nam de gewaarschuw de GG en GD zijn werk met zuurstof apparaten over. Toen ook dit niet hielp is de ziekenauto begeleid door politie wagens naar de Dr. Noletstichting gere den. De behandeling was echter tever geefs. Het is het eerste dodelijke ongeval dat in het drruk bezochte, uit 1957 da terende bad plaatsvindt travuU"mgfn "1 stuks 69 ct De raadsman van de heer Schildkamp, mr. D, A. L v. d. Oever uit Wassenaar, deelde ons mee, dat rijn cliënt voor der den onbereikbaar is. Op de vraag wat de heer Schildkamp van plan is zei hfj: „dat Is momenteel een punt van onderzoek tussen hem en ml)". Fiësta Tours kwam op 26 juli In op spraak toen bleek, dat van de door dit bureau in Spanje gearrangeerde vakan ties niets klopte. Hotels weigerden va kantiegangers op te nemen, omdat men vorderingen op het bureau had, en ook het vliegbedrijf dat voor vervoer moest zorgen liet bet afweten. Naderhand werden enkele provisorische maatregelen getroffen, maar dit beteken de niet, dat de Fi'esta-klanten een onbe zorgde vakantie kregen, want men moest zich nog op vele punten behelpen en vaak zelf voor gemaakte kosten opdraaien. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze Duraphren cllppertassen in AL zwart of bruin, (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag. Fortuna speelde donderdagavond een oefenwed strijd ir en tegen 's Gravenzande. De roodgelen, die een sterke formatie In het veld brachten, ondervonden vinnige te genstand, terwijl zijzelf geen onnodig ri sico namen. Fortuna verloor tenslotte met 30 na bfj de rust al met 10 achter te hebben gestaan. Cfên tel, of schrift, best. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint deverkoopvandezedlctaat- cahlers, die Uw kinderen beslist niet kunnen mJssen voor M M oordzaak-Kralingen (Advertentie IJtf.j L. A. van Eijle Co's Technische Han del Maatschappij N.V. heeft thans niet minder dan 9000 m2 grond aan de Indus trieweg-hoek Energieweg m erfpacht Het nieuwe gebouw zal op de begane grond tweeduizend vierkante meter be drijfsruimte hebben (en op de verdie ping nog 1000 ir.2 kantoorruimte), zodat zo nodig nog verdere uitbreiding mogelijk is. Het gebouw wordt namelijk 83 meter lang en 25 meter breed; het wordt 6% meter hoog. Het werd ontworpen door het Architectenbureau B. Hdoijkaas. B. van Veen L. Kruijne te Rotterdam. De bouw wordt gerealiseerd door Aanne mingsbedrijf v.h, H. Berghout Sc Zoon N.V. te Rotterdam. De staalconstructie wordt geleverd door J. Th. van der Cammen N.V. te Rotterdam. Bij de vormgeving en de keuze van de materialen is rekening gehouden met ag- gressiviteit van de lucht, veroorzaakt door andere industrieën. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag Volgens de recherche van Let bureau Boczcmsingcl die de moordzaak-IJclubdwarsstraat be handelt, heeft een nader buurtonderzoek enige opmerkelijke feiten aan het licht gebracht. De politie acht het echter nog met wen- selij* nadere mededelingen hierover te verstrekken. Zoals bekend werd op 23 juli jl. de in de Uselubdwarsstraat de 26-lerarcs Elly Hagers-Segow cm het leven gebraclit De recherche is er tot nu niet in geslaagd de dader te arregceien. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. De 73-jari- gc J. v. d_ Wal ujt de Louise de Co- lignystraat itt Schiedam werd donder dagavond in een biljartzaal aan de Goud- VLAARDINGEN, vrijdag, Zalerdag- sesïngel plotseling onwel. Bij aankomst morgen (elf uur) is er weer samenzang in het Dijzigtziekenhuis bleek, dat de j in de Grote Kerk op de Markt. Organist man was overleden. 1 is ditmaal de heer L. T. van Bree. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze tassen in ten moderne W*A@ kleur beige, tm* Cffn tel. of schrift, belt. TIEN ONTSLAGEN (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Tien arbeiders van de werf Wilton- Fijenoord hebben door malversa ties met prikkaarten het bedrgf en kele jaren lang financieel bena deeld. Zy lieten zich overuren uit betalen die zij nooit gemaakt had den, Alle tien zijn op staande voet ontslagen. De onregelmatigheden kwamen verle- week aan het licht. Na een diep gaand onderzoek bleek dat steeds een van de tien met toestemming van een voor aan op de werf achterbleef. De andere oegen gingen gewoon naar huis waarna de man op de werf na enige tijd tien kaarten door de prikklok het afstempe- !-n- Op deze wijze kregen zy geld in het loonzakje waarop zij geen recht hadden. De directie van "Wilton heeft dc zaak 'Bteni afgehandeld. MEER KEUS BETERE PASVORM Reis werd groot fiasco Huwelijk Heer, ongehuwd, 36 Jaar, zeer goede betrekking, zoekt kennis making met vrouw, 34 tot 36 jaar. Iets ouder geen bezwaar niet boven 39 jaar. 1 of 2 kin deren geen bezwaar. Verschil lende hobby's, voorstander van weekends. Brieven no. S-987, bur. vd. blad. SCHIEDAM, vrijdag Na een plezie rig en vruchtbaar bestaan van achttien jaar, is de Schledamse reisvereniging „De Volkstuinders" op de laatste jaarverga dering abrnpt ontbonden gewordeu. Dit als gevolg van een tien-daagse reis naar Salzkammergut in Oostenrijk, die een groot fiasco is geworden. Zo bericht ons de secretaris-penningmeester J. L. Pluym. Het bestuur is vooral boos op de ver zorger, die niets zou hebben geregeld on derweg. De service liet alles te wensen over, alleen het afscheidsdiner in Neder land was goed verzorgd. Erger was dat er tijdens de reis meningsverschillen en zo ook spanningen ontstonden. Op de achttiende jaarvergadering is dit alles ter sprake gebracht De gebruike lijke agenda-unten werden niet behan deld en bet teleurgestelde bestuur trad en bloc af. Zelfs werd geen nieuw be stuur samengesteld. Voorgesteld werd het batig saldo maar te verdelen tussen de leden, doch de meerderheid was hier te gen en wilde het geld schenken aan een liefdadig doel. Zo werd besloten. De kas-controle-commissie had ver stek laten gaan. maar de penningmees ter eiste controle op staande voet. Een dame en twee heren werden benoemd in de commissie maar op de rumoerige ver gadering kon de controle niet plaats vinden. Uitslag op 28 augustus. Uw kleine advertentie in deze kolommen wordt met dezelfde aandacht gelezen als waarmee u deze advertentie las. Drie Indiase soldaten 2ijn gedood toea Pakistaanse militairen langs de be standslijn in Kasjmier het vuur openden. °e Pakistani diongen op Indiaas grond- Sebied door en verrasten een Indiase pa trouille. (AFP). Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze wollen ankiets In de maten 11-11^-12 in de meest gevraagde Ml kleuren, MA Êf voor JQt Giert ttl. of schrift, best. (Advertentie I-M.) APOTHEEKDIENST Apotheek Gouka. Groen elaan 327. BIOSCOPEN 2, 7 en 9.15 uur: „Liever lusten dan lasten". «onopole, 2, 7 en 8.15 uur: „Eddie op het spoor der verdwenen vrouwen".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 2