'.Kalden 'eert Voetbal-amateurs beginnen al met „proefdraaien" li Esslingers besluiten bezoek aan Schiedam? IComecstec# SCHIEDAM Veertig jaar bij „De Eendracht Met nadruk op zijn voetbal- loopb aan Schiedam 3 kampioen iiMi HBSS boekt viermaal winst bij Sportlust Jeugdkampen voor L V groot succes fens V.U.T.O. (O.B.A.O.) honkbal Uitreiking S.C. ere-penningen voor de helft .'^«ain deprijs Met S Y V naar Taptoe Delft '3^ Jeugd-uitwisseling geslaagd Strafschop bij HYO-PPSG De Hollandiaan was in Delft Zuidbuurtclubs oefenden Vissen en voetballen ADVERTEREN DOET VERKOPEN ff maandag 24 augustus 1964 - Pag^5; Steunpilaar Verder leren... SCHIEDAM, maandag. Het feit dat de heer P. Kalden, chef- drukker zaterdag zijn veertig jarig jubileum vierde, is voor de N.V. Drukkerij „De Eendracht" te ■Schiedam weer eens gerede aan leiding geweest om er een groot „familie-feest" van te maken. „Ja. Drukkerij De Eendracht is een ■groot gezin", verklaarde directeur van Pelt. Het is dan ook duide' Iflijk te merken dat men in dit be tdrijf meer dan collega alleen is, fjnen vormt er een vriendenploeg. Verder ook wel een echte „voet pal-familie". - Want is jubilaris Piet Kalden niet tweede voorzitter en jeugdleider val doelverdefllger van S.V.V. uit de ia- ren dertig? Dan is directeur J. van j'elt de man van Hermes-DVS en jfder zijn er Chris Scheffers van H.B. |'S. S., Zuid er wijk van Excelsior '20 en - de vaardigste tekenaar Henk de Vries fvan S.V.V. Vooral de laatste heeft l goed zijn best gedaan om het feest in de drukkerij cachet te gecen met enorme tekeningen, die suggereerden „Wordt géén lid van P.P.S.C." en ook „O, was ik maar bij S.V.V. gebleven'" En het was dan ook helemaal niet vreemd dat de jubilaris moest plaats nemen tegen een achtergrond van een groot doel. Grapjes en plageórijties die de sfeer in het bedrijf treffend tekenen. Directeur J. van- Pelt beklemtoonde in zijn speech dat de heer Kalden een groot gevoel voor humor heeft. In de veertig jaar dat Kalden bij de Een dracht werkt, liet hij nooit verstek fgaan, of het moest zijn voor een en kelblessure, opgelopen bij het voet- j bal. De heer Van Pelt wees erop, dat S Kalden een goed incasseringsvermo gen heeft maar dat heeft hij op het; i sportveld wel geleerd, toen hij het /(doel verdedigde tegen befaamde ka-' (nonniers als de internationaals Wim - Lagendaal en Leen Vente, Uiterlijk vertoon is hem vreemd. Shil is een onzer grootste steunpilaren Jna iveaan d e vooravond van belang rijke beslissingen staan voor ons be drijf, zal zijn stem zeker meetellen", •p:aldus de heer Van Pelt. die een ertve- '-/|lop met inhoud en een sigarettenko ker aanbood. K Voor de afdeling Schiedam van de «Handel sprak de heer 'H. W. G. Hoek, gen bood de medaille met oorkonde aan. Een grote fruitmand ontving de /jubilaris van de Federatie Nederland- SCHIEDAM, maandag De honk- balcompetitie heeft plots een verlen ging gekregen voor Schiedam 3, dat namelijk ongeslagen kampioen werd i van de reserve, eerste klasse in het; Rayon Rotterdam. Schiedam won met\ 50 van The Hawks 2, terwijl de. Iaat- j ste concurrent Neptunus 2 verloor van Feïjenoord 2. Wel moet Schiedam 3 nog een wedstrijd spelen, maar Nep tunus 2 heeft nu drie punten achter stand. Het kampioenschap brengt met zich mee dat Schiedam 3 over twee weken promotiewedstrijden moet gaan spelen voor een plaats in de landelijke com- j petitie. De vreugde is groot bij Schiedam, omdat uit dit kampioenschap alsnog blijkt dat de samensmelting van Schie dam en SW in het honkbalwezen vruchten gaat afwerpen. (Advertentie IM.) JUBILARIS P. Kalden (rechts) wordt gelukgewenst door de direc teur van Drukkerij De Eendracht, de heer J. van Pelt se "-'el, omdat de heer Kalden al tijd ,-:i drukwerk voortreffelijk ver zorgde. Voor het personeel sprak de heer A. Pijnacker en ook hij bood een envelop aan. Sprekende over de fami lie Kalden zei de beer M. Kooyman cr-urprvAM i--„ i dat mevrouw Kalden „de moeder van SCHIEDAM, maandag Als ere- PPSC" genoemd wordt, ze wast gra- voorzitter van de Schiedamse Gemeen- lis de shirts en dat Kalden een jeugd- acl'?p zaI 'burgemeester mr. J. W. leider bij uitnemendheid is. Hij bSod Pe.?k de ere-penmng van de S.G uit dok de oorkonde behorende bij de leg- FS!ken aan, m,evr' i van Woorkom- penning van de SG aan. Die legpenning en beer L- Kamp, oud-voor had de heer Kalden al. De voorzitter J* van Ver. Nat- Peest- en Ge- van de Algemene Grafische Bond in denkciasen, tudens een bijeenkomst die Schiedam de heer G. Immerzeel stelde maandagavond 31 augustus wordt dat de heer Kolden een trouw lid is. «dwuden m_De Rank m Kethel. De bij- Hij bood een envelop aan. Namens het ?el?kï.m.s? z.aI "orden opgeluisterd door jubiléumfonds sprak de heer Joh. Dinsdagmorgen begint de ver koop van een grote partij dubbelbrede damesstoRen voor nu eri voor het volgende seizoen. Kreukherstell ende, dubbel brede stoffen, zo geschikt voor de nazomer en vroege herfst, fn Yele prachtige kwaliteiten, w.o. brillantlinnen... finnen met zijde, changeant tweed en vele andere fantasiestoffen. Schiller, waarna eveneens lop volgde. het (Advertentie I.M.) Als speciale aanbieding begint morgen de bijzondere verkoop van luxe fantasie Polyester marquisette. Een pracht van een polyester marquisette uit de serie var» 3.25, dus eert betere kwaliteit, die zwaar en mooi soepel hangt. Sierlijke vitrage, met een inge weven smaakvol dessin... juist dat beetje luxe, dat het leven zo prettig maakt, nu voor een betaalbare prijs, per meter voor nog géén anderhalve gulden. Jubilaris Piet Kalden sprak laatste woord. Hij v ertclde hoe als kleine jongen niet t meer verder kon leren op school omdat er geen geld was. Met stenen bikken kon hij zes gulden verdienen, maar dankzij Kalden was aanwezig) mocht hij een vak leren bij De Eendracht, voor an derhalve gulden loon per week en van 's morgens vroeg tot 's avonds laat hard sjouwen. Kalden vertelde dat hij studeren wilde en dat de oprichter van dit coöperatieve bedrijf, de heer M.C.1VL de Groot, hem steun verleen de. Hij zei dat het weieens goed was te wijzen op de verschillen tussen beden en verleden. Tot slot sprak de president-commis saris, de heer M.J. Vlug, die er oi- wees dat deze hartelijke bijeenkomst, het bewijs leverde voor de goede in-; tcrmenselijke verhoudingen, die van zoveel belang zijn voor ons leven, en dat levens getoond is dat de opzet van de oprichter van het bedrijf tenvolïe is geslaagd. Voetballertje breekt been bij val SCHIEDAM, maandag - De 15-jari- ge H. M. de Jong, wonende Nieuwe Haven 25, is zaterdagmiddag bij het voetballen op het terrein d e m o s ge vallen toen. hij om zijn as draaide. De jongen brak het linkeronderbeen en is naar het gemeenteziekenhuis overge bracht. Te hard gereden het Schiedams Kamermuziek Ensem ble enhet R.K. Schiedams Gemengd Koor. Verkeersstremming i Hargs SCHIEDAM, maandag - Na afloop van de belangrijke plaatselijke derby Hermes/D V S - S V V is er, toen het publiek in grote massa's afvloeide, een stagnatie in het verkeer ontstaan ins portpark Harga. De oorzaak is èenvoiidig. De brom fietser F. A. B. zwenkte naar links toen zijn voet van het pedaal gleed en reed zo tegen de auto van de beer F. S. aan. Er ontstond maar een klein deuk je in het spatbord, doch daar de be trokkenen in heftig debat kwamen bleef de auto staan en blokkeerde de enige afvoerweg. Schiedam, maandag Evenals vo- S jaar organiseert de Schïedamse VVV binnenkort weer autobus-tochten voor Schiedammers, die. de Delftse Taptoe-voorstellingen willen bezoeken. 130 en 140 cm Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze - Japon- stoffen in een groot sortiment kleuren, kreukherstellecid, dub- beibreed, (voor een pakje 2.5 m, voor japonnen 1.5 m en voor rakken 80 cm) afle stoffen door elkaar per meter voor Géén tol, of jchrjft. bert. De tochten hebben van 27 augustus t/m 5 september dagelijks plaats. Het vertrek is 's avonds half acht, vanaf het VW-gebouw aan de Plantage. De prijzen voor deze tochten bedragen ƒ5,50 en 7,per persoon, waarbij de entTTur<«iiir i entree-prijs voor de Taptoe is inbegre- SCHIEDAM, maandag - Tegen !pen. twaalf bromfietsers is door de politie proces-verbaal opgemaakt wegens hard rijden op de Burgemeester Knap- pertlaan en andere straten van Schie dam. Er waren maar vijf Schiedam mers bij. De voorverkoop is reeds begonnen én gezien het grote enthousiasme dat er vorig jaar voor deze tochten was, doen gegadigden er goed aan zich bij tijds aan te melden. Polyester Morgenvroeg om 9 gint de verkoop luxe marquisette. 90 cm breed, per meter uur be- Gêcn te/- of schrift- beft. (Van een onzerverslaggevers.) VLAARDINGEN, maandag, speelde zaterdag oen oefenwedstrijd tegen het Schiedamse PPSC. De verde digingen domineerden tegen de niet be paald imponerende aanvalslmies. Zeven minuten voor het einde viel de beslis sing, toen HVO een strafschop kreeg toe gewezen: P. Snoey schoot deze feilloos in. HVO ivan aldus met 10. Uitslag HVO II—PPSC 11:2—3. SCHIEDAM, maandag, De voet- balkoorts komt weer op temperatuur in Schiedam. Dat bleek ook aan de meer dan tienduizend belangstellenden die naar de derby Hermes DVS - SVV zijn gegaan'maar het grote duel werd toch een teleurstelling. Men verliet vroeg tijdig het veld en ondanks dat veroor zaakte een botsing in het laantje naar de Sportparkbrug een opstopping van het talrijke verkeer in het sportcom plex. De amateurs hebben de voetbal- schoenen ook te voorschijn gehaald, i Dat deden zelfs FPSC en SFC, hoewel deze clubs het ook elke dag druk heb ben met de opbouw van de twee nieu- we velden in Thurlede. Eigen leden zijn namelijk aan de bouw van een kantine begonnen. Sportlusl-HBSS 1-4 1 Het ziet er best uit voor HBBS3 in de Nederlaagserie van Sportlust '46. Vori- j ge week behaalde ARC zes punten en I volgende week dient Duno net als HBSS acht punten te behalen maar dan moet Duno bovendien het doelgemid- delde verbeteren om HBSS de eerste pry's, een stel shirts, te kunnen ontne- i men. Alle teams van HBSS wonnen zater dag. Het eerste met 1-4, het tweede met 2-3. het derde met 1-3 en het vierde met 3-9. In de eerste helft was .het standaard team van Sportlust '46 nog wel opge wassen tegen HBSS maar in de tweede helft kwam Sportlust '46 niet meer aan de Schiedammers. In de vijfde minuut schoot Droge een penalty in. Links buiten Wijers maakte in de dertigste minuut de gelijkmaker. In de tweede helft kwam Sportlust, 46 niet meer aan bod. Linksbuiten Henny Korporaal kop te in en Daaf Droge presteerde het om van heel ver enorm hard in te schie ten. Tien minuten later herhaalde hü dit. De nieuwelingen Bezemer en Kor poraal toonden ook nu weer dat zij hun plaatsjes waard zijn. HVO-PPSC 1-0 De Schiedammers misten befaamde krachten als Jan Teeuw, Bob van Pelt en Piet van Veen. Dat deed zQn in vloed op het spel gelden, want PPSC slaagde er niet in de meerderheid te veroveren. Tot drie minuten voor de tijd bleef de strijd puntloos. Toen werd hands gemaakt en HVO schoot de straf schop in het Schiedamse doel. PPSC 2 won met 3-2 van HVO 2. Joop Licbeek nam de hattrick voor zijn rekening, SFC-CHRC1-2 Het is voor SFC experimenteren ge weest tegen de toch wel sterke ex- tweedeklasser CHRC uit Renkum. Het werd dan ook geen hyzonder goede wedstrijd waarin wel periodiek aardige combinaties en situaties voorkwamen maar waarin toch ook dikwijls slecht gespeeld werd. Voor SFC was het overigens een nuttig oefenduel, omdat bekeken kon worden waf. de kandidaten voor het standaard team in hun mars hebben. Zo werd in het elftal op enkele plaatsen geswitcht en bovendien werden na rust nieuwe krachten geprobeerd. SFC nam in de eerste minuut de leiding door Kosten uit een dieptepass. Na een kwartier werd het onfortuinlijk 1-ï toen doelman Gijzen een houdbare bal liet vallen. In HVO de 10e minuut van de tweede helft scoorde de midvoor. IN de bouw van de Brandersbrug over de Schie bij het Stationsplein begint enige tekening te komen. Op de foto de beton-fundering roet de staal-bewapening voor het weste lijke bruggehoojd, met op de ach tergrond het spoor-viaduct. De ba len op de voorgrond is houtmot waarmee men de bouwput opvuii. een teken dat men boven de grond is gekomen. (Advertentie I.M.) BIOSCOPEN •lassagc; 2, 7 en 9.15 uur: „Liever lus ten dan lasten." Monopole; 2 en 8 uur:, „Eddie op het spoor der verdwenen vrouwen". APOTHEEKDIENSTEN 41 eek: Jansen> Swammerdamsingel Hollanders zijn: „vriendelijk en ondernemend" SCHIEDAM, maandag - Het vakan tie-bezoek van de negen Duitse jonge lui uit Esslingen am Neckar aan Schie dam is voorbij. Zondagmorgen vertrok ken zy met de Lorelei-express van 7.55 uur uit Rotterdam, vrolijk nage wuifd door hun Nederlandse vrienden en vriendinnen, hun "pleegouders" van twee weken en enige bestuursleden van de Schiedamse Gemeenschap. Als ex periment is Schiedam als eerste stad in Nederland gestart met de jeugd-ult- wisseling. Deze proef kan geslaagd worden genoemd, meer dan dat zelfs. Het accent van deze bijzonder nuttige vorm van vakantie-besteding kwam niet alleen te liggen op het vlak van de Europese gedachte, maar ook op het individuele contact tussen de jeugd van beide landen. Opgenomen in Schie damse gezinnen, hebben de jonge Ess lingers kennis kunnen maken met de Npderlandse samenleving. Volgend jaar wil; de Schiedamse Gemeenschap Esslingen graag be houden als üitwïsselingsstad, maar odk een nieuwe partner hééft zich gemeld: het stadje Neath in Wales. Oók daarmee wordt een jeugd-üit- wisseïing overwogen, zodat de S.G. meteen de plannen op grotere .schaal kan ontwikkelen. .U Afscheidsfeest Zaterdagavond .belegde de S.G. in het/ gebouw voor Chr. Sociale Belan gen een laatste ontmoetings tevens af scheidsavond voor de Duitse gasten, dé Schiedamse deelnemers en de pleeg ouders. Het ging er bijzonder gezellig en ongedwongen toe. Leden van de C.J.V. boden een aardig programma tje van volksdansen, pantomimes in de z.g. "playground-style" met daar tussen door dansmuziek van het trio van Carl Sehulze. In zijn openings woord richtte de heer A. Sluyters, voor zitter van het Schiedamse comité voor zich in het bijzonder tot de families die huisvesting hadden verleend aan de gasten. Zonder hun medewerking was immers de uitwisseling niet mo gelijk geweest. Ook de Schiedamse be drijven, die het nut van. een dergelijke uitwisseling inzien, werden bedankt voor de aangeboden uitstapjes en ex cursies. "De uitwisseling kan uitgroei en tot een hechte samenwerking tussen de jongeren van de deelnemende lan den en zo tot het grïeen van één Eu ropa". 20 besloot de heer Sluyters. Hoe hebben de Esslingers het nu ge vonden in Schiedam? Inge Bolek, 19 jaar cn analiste in Stuttgart naar wier mening wy vroegen, vond dc Neder lander "vriendelijk en ondernemend". "In Holland berust deze meer op het menselyke dan op bet politieke vlak. Men heeft in Holland een ruimere blik. In Duitsland ligt de nadruk meer op de politiek". Het Hollandse eten vond zü "stevig", maar niet zo ge nuanceerd als in haar eigen land. Reisleider Fritz Zoll, 27 jaar en in het dagelijks leven gemeente-ambte naar in Esslingen, verklaarde: "Eerst dachten wij, dat de Nederlanders nog al gereserveerde mensen waren, maar dat is bijzonder meegevallen. Wij heb ben overal vriendelijke mensen ont moet. Dit is beslist geen beleefdheids frase, wij menen het..echt". De tocht naar de Deltawerken had hem het meest geboeid en Amsterdam had zijn hart gestolen, als een van de mooiste steden die hij gezien heeft. "Wat betreft de toekomst van .'.de Jeugü-uitwisseling zet hij: "Ongetwij feld zal deze zich nog uitbreiden. De ideale groep acht ik die van niet meer dan 20 personen; want gaan wy met teveel jongelui, dan zal het innerlijke contact verloren gaan". VAARDINGEN, maandag. - Een. com binatie van De Hollandiaan nam zon dag deel aan een toernooi van het Delftse DVG, De Hollandiaan speelde vier wedstrijden: twee wérden er ge wonnen en twee verloren, hetgeen slechts goed was voor de derde plaats. Zaterdag was DVO 2 de tegenstan der van een De Höllandiaan-combina- tie; de "Melkmannen" wonnen met 2—0. afdeling - zaterdag (Vaneen onzer verslaggevers) .VLAARDINGEN, maandag. Alle op Zuidbuurt spelende clubs uit de afde ling, zaterdagvoetbal, oefenden zaterdag. DVO ontving Rockanje, Met de rust stonden de Vlaardingers.met 40 voor. Dat een voetbal soms raar kan rollen bewees de eindstand van dit doelpunt rijke duel: A5. Vlaardingen was op bezoek bij Moer- capelle. Na bij de rust al met 21 te hebben voorgestaan, sloot Vlaardingen het duel op 3I in zijn voordeel af. De doelpunten werden gescoord door v. d. Mark, Trooster en P. v. Zevenbergen. De laatste viel wegens een blessure nog uit en zal naar het zich laat aanzien voorlopig niet kunnen spelen. Uitslag Moercapelle IIVlaardingen II: 52 (ruststand 1—2). The Red Star speelde een. goede wed strijd tegen DHS. De Caltexploeg won met 4—1. DHS-'t Noorden 1-9 Het gaat nog niet best met ae aanval van DHS. Het goede schot blijft uit on danks het feit dat DHS met een uitste kende achterhoede voortdurend liet of fensief inzette. De combinaties liepen evenwel telkens weer klem. Bonefaas scoorde het enige doelpunt na een kwartier uit een voorzet van Cock - de Zwart. DHS 2 won met 6-2 van Het Noorden 2- zaterdag speelt DHS op eigen ter rein tegen een SW-combinatie. OW-Sckiedam 3-3 Tegen het sterke OW heeft Schie dam een goede prestatie geleverd. Er werd. vlot gespeeld en het anders zo schotvaardigc OVV slaagde er niet in het Schiedam-team op de knieën ie brengen. Met drie goals van Schiedam en drie van Oostvoome bleef de strijd fraai in evenwicht. Twee Scbiedam-combinaties speel den tegen teams van Egelantier Boys met als resultaten 1-1 en een 4-2 zege 'oor Schiedam. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag De vijf jeugdkampen, georganiseerd door de C.J.V. „Liefde en Vrede" en gehou den van 18 juli tot en met afgelopen za terdag, zijn een volledig succes gewor den, Wel heeft men enkele dagen met regen te kampen gehad, maar dit was niet van betekenis op de grote hoeveel heid zonneschijn, waarvan met volle teugen werd genoten. Bij elkaar hebben 200 jongeren op deze manier hun va- kantic beleefd. Dank zij de goede voorbereiding van „Commissie kampwerk" van L. en "V hebben de CJV-ers zich op verantwoor de wijze vermaakt op, en in de omge ving van de „Herminahoeve" te Eer beek. De jongens waren er van 18 juli tot 1 augustus en de meisj eskampen v& 1 tot 22 augustus. Voor het eerst was er> dit jaar een gemengde kampweek voor de 16-jarige georganiseerd. Deze wisten ten zich te amuseren ih "Waalre-Aalst in j Noord-Brabant en wel in „De Heikant"/ een buitentehuis van 't Christ Vormings centrum te-Eindhoven. Diverse evenementen stonden op de| programma's, waarbij veel was geba-j seerd op een puntensysteem voor iedere groep. Dit hield in, dat de kampen keu-1 rig waren verzorgd. Zó werden de bed den model opgemaakt en werd ook de coxveedienst zonder de minste moeite opgelost. De kampeerders te Eerbeek kregen dagelijks een stukje van een landkaart in handen met de bedoeling er éen puz zel van te maken, uiteraard met de op lossing erbij, De spanning steeg ten top toen de jongens aan het eind van de week 's nachts om twaalf uur met. een alarmpistool werden gewekt en het res tant van de landkaart in handen kregen. De schat bleek helemaal in Ellecom. te zijn verborgen, waar in allerijl naarstig: werd gespeurd naar de kist met oude munten (florijen), die inderdaad werd opgegraven. Voor velen was het ook een belevenis om een dertiental biggen te zien gebo ren worden. Beurteling werden zij by de éigenaar ervan op de boerderij toege laten om het schouwspel van dichtbijte bewonderen; ook "ierbij ontbrak het niet aan de nodige spanning bij de L. en V.-jeugd, Een ander evenement vormde het ringryden door een boomgaard te Eer beek, alsmede het vertoeven op een ke gelbaan en het deelnemen aati hinder niswedstrijden. Op de warme dagen maakten velen gebruik van de gelegen heid een frisse duik te nemen in het wa ter van het Apeldoorns kanaal, dat prak tïsch aan de kampeerboerderij grensde. Er werden voorts diverse fietstochten gemaakt, waarbij tal van mooie plekjes werden bewonderd. Ook werd een be zoek aan de Posbank gebracht, gepaard Tijdens deze speciale verkoop brengen wij onze hele voorraad step-ins van 9.75 In de verkoop voor nog géén vier gulden. Geen gewone, step-ins, necrj, het bekende X-Model met ge kruist voorpand..- voor een beter figuur en een maximum aan bewegingsvrijheid. Step-ïns, gemaakt van Nylon ajourelastiek, tweezijdig rek baar, koopt morgen voor een prijs, die U geen tweede Iceer; Morgenvroeg om 9 .uur.begint de verkoop van deze bijzóndere aanbieding, step-ïns, maten SpS-40) M(4ö-42) 1(42-44) en XL(44-46) in wit, van 9.75 Geen tel. of schrift, bert. VLAARDINGEN, maandag. De voetbalvereniging Vlaardingen stelt weer alles in het wérk om met een voor al moreel sterke ploeg dé nieuwe com petitie binnen te stappen. Een reis, zoals naar Denemarken werd gemaakt, vei'-, sterkt uiteraard de onderlinge band. Maar niet iedereen.kon. mee. Dat kan wel zaterdag, wanneer de gehele vereni ging gaat vissen, waarvoor een perceel water te Hazerswoude is uitgekozen. 's Middags gaat men voetballen. GTB I en II' komen op Zuiderbuurt tégen Vlaardingen I en II uit; in Schiedam spelen V I HI en IV tegen GTB III énIV. gaande met een tocht door de Onzalige bossen in de omgeving. Behalve een aantal herten werden ook diverse wilde zwijnen onder (het foto-) schot geno men. .v:.' U De hoofdleiding was in. vertrouwde handen van de heer' K. v. Vliet, die werd geassisteerd door diverse medewerken- dèn. ,vy.; .."vjU*. rUYU Technische School - Schiedam Mgr. Noienslaan 3. Inschrijving van leerlingen voor de cursussen in .part-time verband. Opleiding voor: hulpmonteur V.A.M., 2e monteur V.A.ML, Metaalbewerker, Houtbewerker, Aanmelden dagelijks van 912 uur en van 1.30— 5 uur aan de school. Aanvang cursussen 1 september a.s. SCHIEDAM, maandag - Van heer J. F. H. is zaterdag de bestelauto gestolen die in de Hoofdstraat stond. De auto werd later onbeschadigd te ruggevonden de Merwehaven. De heer J. A. deed aangifte van de diefstal van 4 verchroomde wieldop pen van zijn auto in de Nieuwe Mathen- esserstraat stond. Van de heer J. v.d. W. fs de porte monnee inhoudende acht gulden gesto len uit de tas die op een grasveld ie bad Groenoord stond. Personeel gevraagd BIJVERDIENSTE. De Schie dammer (Het Rotterdamsch Pa rool) vraagt nette bezorgers (stère) voor de- zomermaanden of gedeelten hiervan. Leeftijd boven 15 jaar. Aanmelden: Lange Haven 103. tel. 67279 of 6650S; 's avonds na 19 uur 155960—154262. Huwelijk Hcer, ongehuwd, 36 jaar, zeer goede betrekking, zoekt kennis making met. vromv, 34 tot 36 jaar. Iets ouder geen bezwaar niet boven 39 'jaar. 1 o£ z kin deren geen bezwaar. Verschil lende hobby's, voorstander van weekends. Brieven no. S-S87. bur v.d. blad. SCHIEDAM Opleiding voor dag- en avond-H.T.S. Schooi voor Scheepswerktuigkundigen, Bewijs Algemene Ontwikkeling N.O., U.T.S., etc. i Inschrijving van leerlingen Dagelijks van 9—12 en van 1.30—5,00 uur in het schoolgebouw. Mgr. Noienslaan 3, Schie dam. aA 'iiEdd:"' Aanvang cursus 1 september a.s. Fotografie Dit is uw kans, vergroünszspa- pier PRIMA kwaliteit, is!x 24 per 100 vel 6.—24 X "30 per 109 vel 10.— Franko thuis, fabrikaat Kodak en Gevaert. Bestellingen 'uit sluitend per postwissel boven 1U0.— 10 pet korting. Depot Film en Fotomateriaal, Postbus 183, Zaandam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1