Soc. Zaken: voor cliënt meer zelfstandigheid De raad hield 't kort TRIBUNE OMHOOG Minder werklozen- accent op bejaarden Bussen worden niet sneller dan tram TextieLeven in Ahoy s Schiedam Kinderen uit „De Ark gaan vlieg en Aanvaring bij uitwijken Vroege duiven in Rotterdam Buitenlandse prijswinnaars in Rotterdam Brand" bleek kampvuur Windhoosje op het strand Jaarverslag 1963 Veranderen met samenleving Onteigenen Esperanto-agenda SPORTFLITSEN Aanrijding op zebra Twaalfjarig kind ernstig gewond Geen krant ontvangen? Onderscheiding voor jubilaris Danslustigen zijn uitgereisd Kantoor belastingen verplaatst Twee aanrijdingen Hefboom op hoofd Droog zitten bij Excelsior '20 Man door stuk ijzer geraakt AUTO GRIJPT BROMFIETSER Val bij passeren Wedvluchten van P.V. Union Sunlight verloor van RDM Slechte wegen op Voorne-Putten ernstige handicap voor R.T.M. MET ZEKER Herinneringsbord uit Hamburg voor R'damse haven DRIE GEWONDEN BIJ BOTSING b>' Koeriersters Pag. 5 - dinsdag augustus 1964 SCHIEDAM, dinsdag:. De veranderingen die zich voltrekken in onze moderne samenleving, vragen een voortdurende heroriëntering op het gebied de maatschappelijke zorg De gebondenheid van de maatechajpelijkfzórg aan het gehele economische leven brengt mede, dat de veranderingen hierin nauwlettend in bet oog moeten worden gehouden. Zo vinden bijvoorbeeld de bewegingen op het loon- en prjjsrront hun weerspiegeling in de hoogte van de bijstandsnonnen Aan de Gem. Dienst van Sociale Zaken worden dan ook, even- ris aan andere instellingen voor maatschappelijk welzün steeds hogere eisen gesteld. Zo wordt opgemerkt in het Jaarverslag 1963 van deze Gem, Dienst voor Sociale zaken. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. - Binnen het half uur was de gemeenteraad gister avond klaar met de openbare agenda. Daarna trok men zich terug ora nog twee voorstellen te bespreken: het ver lenen van een voorlopig krediet van vier miljoen voor de afbonw van het nieuwe Gemeente-ziekenhuis en het aangaan van een lening ter dekking van deze uitgave met vry ongunstige voor waarden. Bijna alle andere punten op deze typisch „zomerse" agenda (ove rigens hij nogal herfstig weer afge werkt) waren trouwens ook onroerend. De heer H. W. Metaal (KVP) kwam naar aanleiding van een voorstel om een stuk grond aan de Willem Bron-; werstraat te kopen terug op het niet verlenen van een bouwvergunning een paar jaar geleden. „Nu de gemeente' de 19m2 grond koopt, die nodig is om er de bouw van een school mogelijk te maken kan de eigenaar wel toestem ming krijgen. Ondertussen is er echter schade geleden, want het hout dat no dig was is verrot en de bouwkosten zijn gestegen." Toen is er geen overeenstemming bereikt met de eigenaar" antwoordde wethouder mr. M. J. M. van Kinderen „deze Is in beroep gegaan, maar dat is op advies van de commissie, die hier mee belast is, afgewezen. De nu ont stane situatie is echter niet meer in strijd met de bouwvoorschriften zodat de vergunning zonder bezwaar kon worden verleend. Ook over het onteigeningsplan Woud- hoek-Spaland hadden enkele raadsle den iets te zeggen. Mr. J. B. Schue- Jer (KVP) legde zich neer bij de nood zaak van het onteigenen, maar bepleit te een soepele regeling om onderhands met de eigenaars tot overeenstemming te komen. Dezelfde wens had ir. K. J. J. Dominicus (Prot. Schiedam). Wet houder W. van Schooneveld nam „het de raad niet kwalijk dat zij een goed woord doen voor de boeren". „Wjü pra ten zo lang mogelijk" zei hij „maar het mag niet ten koste gaan van het uitbreidingsplan." Op de vraag van ir. Dominicus of het de bedoeling was de onteigende grond gedifferentieerd te bebouwen, (dus niet „als een olievlek" uitbreiden, maar met afzonderlijke kernenkon hij geen antwoord geven. Wel wist de wethouder, dat als er morgen duizend wenmgen zouden mogen worden ge bouwd er geen grond voor beschikbaar zou zijn. Dit ving echter maar ten dele de bezwaren van de heer Dominicus op, die het zinloos vond grond te onteige nen, die over tientallen jaren pas zal worden gebruikt. ROTTERDAM, dinsdag Tien spastische kinderen uit het pavil joen „De Ark" in het Zuiderzieken huis te Rotterdam gaan morgen een half uur vliegen dankzjj een royaal gebaar en idee van het brandweer korps van de luchthaven Rotter dam. De ruim dertig personeelsleden van het korps hebben allen hun (finan ciële) steentje bijgedragen en de tien kinderen uitgenodigd voor deze vlucht die tegen een gereduceerd tarief ge maakt zal worden in een Dakota van Schreiner Airways en over de Delta werken zal gaan. Behalve de gasten van de brand weer zullen ook elf verpleegsters en een dokter de vliegtocht, die in ver hand met de gezondheidstoestand van de kinderen slechts ongeveer een half uur mag duren, meemaken. Na afloop van de rondvlucht krijgen de kinderen en hun begeleiders op de luchthaven Rotterdam een brandweer- demonstratie aangeboden. SCHIEDAM, dinsdag. Meritredon, la 28an de augusto klubvespero. Ni kunvenus ce kino v. Gink Ploegstraat 19, tarnen ni pro krastas la konversa- ei o-vesper on gis la plej proksima se- raajno. BIOSCOPEN Passage: 2, 7 en. 9.15 uur: „Liever lus ten dan lasten." Monopolc: 2 en 8 uur: „Eddïe op het spoor der verdwenen vrouwen". APOTHEEKDIENSTEN" Apotheek: Jansen, Swammerdamsingel 41. ROTTERDAM, dinsdag: Om vijf uur gistermiddag botsten even voorbij de Koninginnebrug bij het Antwerpse Hoofd het m.s. St. Joseph en het sleep- schip Molenaar, getrokken door de sleepboot Cornelia, met de voorstevens op elkaar. De St. Joseph, 1996 ton, was juist de brug gepasseerd, de Molenaar, 1606 ton, lag te wachten bij 't Antwerpse Hoofd. Bij het uitwijken naar bakboord van de St. Joseph was er een misverstand tus sen de beide schippers. De schepen lie pen op elkaar. Beide voorstevens had den ernstige schade. Niemand werd ge wond. IN BRAZILTe wordt gevreesd voor een spoedig; einde van Pole's voetbalcarrière. Weliswaar ls de 's werelds beste speler her steld van een blessure en heeft hij de trai ning hervat, maar doktoren hebben ver klaard, dat zijn spieren versleten zijn, zoals bij een voetballer die reeds vijftien seizoe nen achter de rug heeft. POPLUHAR, de achterspeler van Dukla Praag, het Tsjechische elftal en het wereld- team, is Voor geruime tijd uitgeschakeld tengevolge van een hersenschudding. «NORBERTO HbFLING, vorig Jaar trainer van Feljenoord, nu bij Racing White in Brussel, heeft na «en cursus ln Italië zijn oc- Tenmeesterdlploma gekregen. ST. ETIENNE, de Franse kamploensploeg, heeft zich met het oog op de komende Eu ropa Cup-wedstrijden versterkt met twee oud-internationals Wlsnieski en Ileuite. Wls- nleskl speelde vorig seizoen voor het Itali aanse Sampdoria, Heutie voor het gedegra deerde Racing Club de Paris. ALTAFINI heeft een meningsverschil met zijn club AC Milaan. Het gaat om een be drag van 2,5 miljoen lire. De Braziliaan heeft gedreigd naar zijn land terug te keren als hij het bedrag niet krijgt. ANDERLECHT zou zijn spelers in de toe komst naar Duits systeem willen gaan beta len. De salarissen worden dan bepaald door de kwaliteit van de speler en zijn aantal dienstjaren. ROTTERDAM, dinsdag Het twaalfjarige meisje W. Jenssen uit de C.P. Tielestraat is gistermiddag ernstig gewond toen z|j plotseling een zebra op de Matbenesserlaan overstak. Een automobilist kwam aanrijden, remde, waarop het meisje terug liep en onder de auto raakte. Met ernstig hoofd letsel is zij naar Dijkzigt vervoerd. De spanningen op de arbeidsmarkt, waar ook in 1963 de vraag naar arbeids krachten de arbeidsreserve verre over trof, deden hun invloed gelden op de werkzaamheden bö genoemde dienst. Was enerzijds het aantal cliënten ten gevolge van de werkloosheid gering ver geleken bU het aantal büstandbehoeven- den, anderzijds was het niet altfjd mo gelijk het aantal medewerkers tijdig uit te breiden. De eisen waaraan een dienst voor sociale zaken naar moderne inzichten moet voldoen, nopen tot het aantrekken van meer deskundig personeeL Hierdoor is de huisvesting van de dienst geleide lijk een probleem geworden De beschik bare is niet meer voldoende. Eveneens bleek het noodzakelijk over te gaan tot gedeeltelijke mechanisatie van de admi nistratie. Maar voor de Sociale Werk plaats werden de huisvestingsmoeilijk heden in hoofdzaak opgelost, door de ingebruikname (in augustus 1963) van het voormalige pand van de machinefa briek A. Fontijne. De komst van de Alg. Bijstandswet was al in 1963 merkbaar. In dat jaar werd bijzondere aandacht besteed aan de zelfstandigheid en de persoonlijke verantwoordelijkheid van de cliënt. Zo kwamen het uit de tjjd geachte bonnen- stelsel, de jaarlijkse kledingtoelage en de brandstof-toeslag te vervallen. Hier voor in de plaats werd een genormali seerd hystandsbedrag ingevoerd, meer in overeenstemming met de Joon-beta ling van werknemers. Het aantal bejaarden in de samen leving neemt sterk toe als gevolg van de betere sociale omstandigheden en de vooruitgang van de medische we tenschap. Maar daardoor stijgt ook de zorg, materieel en immaterieel, die sociale zaken aan deze categorie moet bieden. Daardoor is het aantal bijstandbehoe- venden. vergeleken met vorig jaar ge stegen met 170 tot 1.915 personen, waar van het overgrote deel (142 personen) komt uit de catagone der bejaarden. Maar ook de strenge winter van 1963 is daarop van invloed geweest, namelijk door het verstrekken van een extra brandstof-toeslag. Opmerkelijk is dat bij de nog altijd heel kleine groep van ge reformeerde cliënten, de stijging het hoogst is. De kosten van de periodieke en een malige bystand stegen met 134.208,02 tot 1.033,293,73, doch ditk omt vooral door de sterke stijging in de brandstof toeslag (ƒ228.538,22) en kledingtoelage (ƒ178.886,73); want de normale bij standskosten zün met ruim 45.000 ge daald tot 532.212,54. Deze daling is het gevolg van de kortere gemiddelde duur van de bijstand en de verhoging van de uitkeringen volgens de AOW. De ge middelde bijstand per cliënt is gedaald van 330,97 met 277,92. Sociale zaken zorgt ook voor plaat sing van bejaarden, gebrekkigen, maat schappelijk ongeschikten en kinderen in inrichtingen, tehuizen en gezinnen. Ook hier komt het aceent meer en meer te vallen op de groep bejaarden, met een verschuiving van verzorging in gezin nen naar inrichtingen. 653 Personen, waarvan 352 bejaarden en 215 kinderen werden zo geholpen, wat een bedrag van 767.276,80 vergde. Andere posten in het uitgebreide Jaarverslag z|jn, bv. de 625 die uitge trokken is om het particulier initiatief bü het brengen van ontspanning onder de bejaarden te steunen. 544 personen werden voor rekening van de dienst verpleegd in ziekenhuizen. wat ƒ207.953,81 vergde. Een patiënt werd in een sanatorium verpleegd voor 531,72- De gezondheidskolonies ont vingen ƒ21.083,50 subsidie voor 330 kinderen. De geneeskundige hulp buiten de zie kenhuizen vergde rond 29.000, huis houdelijke hulp (aan bejaarden) ƒ32.658,60, de verstrekking van ver sterkende middelen ƒ36.715.08 voor 264 patiënten. De verzorging van de woon wagenbewoners komt op bijna ƒ24.000 te staan. Sociale zaken is ook belast met de uitvoering van Rijksregelingen voor be ien van b ij standbeho even den Aan "zelfstandigen werd voor ƒ78.131.85 steun verleend tegen bijna ƒ23.000 in 1962; de strenge winter, waardoor de straathandel en de buiten werkers werden gedupeerd speelt hier bij een rol. Aan 48 minder-validen werd rond ƒ48.000 uitgekeerd; drie gehandi capten ontvingen ƒ2.614,87. "Voer emi grantengezinnen ontvingen 2.704,65 als tegemoetkoming in de aanloopkosten. Tien oorlogsslachtoffers en 49 nagelaten betrekkingen ontvingen ruim ƒ111.000; 71 gerepatrïeerden kregen 76.899,95 en de resterende 9 oud-evaeuees ontvingen totaal 9.614,80. Tm slotte noe de werjtlosen. eens de VI.AARDINGEN, maandag. Zoals belangrijkste groep voor sociale zaken. nu al g^eie seizoenen gebruikelijk, komt de winnaar van de winterse zaal voetbalcompetitie van TSB voor het begin van de competitie op De Vijfsl"i- zen om de overwinningspnjs te halenen tegelijk, een oefenwedstijd te spelen. Dat is tot vorig seizoen steeds Sparta ge weest. Maar de laatste keer won SHS. Het bleek niet eenvoudig een ge schikte datum voor de ontvangst vast te stellen, ook al omdat het complex De Vijfsluizen geruime tijd niet bespeeld, kon worden. In overleg is nu aanstaande zaterdag vastgesteld. Denis Nevlle heeft toege- gezegd met alleen contractspelers uit SHS II en het jeugdelftal naar Vlaar- dingen te zullen komen. De ontmoeting begint om half twee. ROTTERDAM, dinsdag, JJfl nationale vlocht uit Orleans voor junioren welke za terdag onder auspicKm van „Tilburg Vooruit" plaatsvond, ls ook dit jaar voor de Rotter damse deelnemers een groot succes geworden Voor bet stedelijk concours van de Rot terdamse Bond stonden met minder dan 2578 duiven ingeschreven. De grote overwinnaar werd hier de heer P. Zeeuw, van de P.V, ,.De Blauwe Doffer" te Overschfe die te 15.20 uur de eerste duif van dit concours klokte en wel met een voorsprong van vijfentwin tig minuten op de nummers twee en drie van de heren Kalkman en A. C. den Hollan der resp. Ild van de P. V. Maas en Het Westen. De heren J. G. v.d. Spek en W. Straeter namen de vierde en vijfde prijs voor hun rekening. Ongetwijfeld zullen deze vroege duiven ook in het nationaal concours een Eoed figuur slaan. De 51$ prijzen van het stedelijk concours werden zaterdagavond De vlucht uit Creil van de Ned. Bond v. Zaterdagvlieger* verliep als volgt: Los 6.50 uur. Eerste duif 12 45 uur: laatste 13.12 uur. Van de vlucht uit Roosendaal en Gorin- chem werden de prijzen in vier minuten Rotterdamse Bond. Wedvlucht Gorinchem. Blauwe Doff Overschic. 1 A. ICesscl 2—3 v. Delzen en Zn; Centrum. 1 A. Wulster Co 2 G, v. Zon. en Zn. 3 A. Smits en Zn; Fijenoord, 1 M. Doesburg 2 J. SChilt- kamp 3 J. de Jager; Hlllegonda. 1 B. v. Gcnderen 2 L. de Visser 3 P. Hartman: Luchtreizigers. 1 vd. Busse 2 J. Pronk 3 H, v. Antwerpen: Maas. 1—3 H. Stuiver 2 J. de Ruiter. NC.C.: 1. H, Villerius 2 M. vd. Klauw 3 Verhoeven: Noorderpost. 1 H. ydgat 2 H. V. Wijngaarden 3 J. Dettmgmeber: On- derl. Concours Club. 1. J. Burggraaf 2 IC Huisman 3 Ubberg: Recht v. Allen. 1 -2 C. Dekker 3 Funselle: Reisduif bJa.O. 1 A. Weüers 2 J. v. Eek 3 A. C. de Bruin: Reisduif Kr. Veer. 1 D. Verhagen 2 P. Dek ker 3 w. v. Litb' Roode Doffer 1 J Kloot 2 H. Wolders 3 W. de Groot: Snelvtiegers. I A. de Grijs 2 Hulsman v.d. Wal 3 C. vd. Horst: Spangenbode. 1. M. J. Kcuwenberg 2 A. Hagen en Zn. 3 P. G. v. d Schans: Sportlef. 1 C. A. Steenbruge 2 C. Dorsehain Oosterbos: Ttot Wederzlens 1 H v. Es 2 Vlnke 3 Th. Punselie: Vale Doffer, i Gebr. Westervoorde 2 N. Maslenbroek 3 G. Hogestrijd: Vitesse. 1 D. Stedehouder 2 J. Boesjcs 3 C. v. Mourak: Vriendschap Kr ad IJssel. 1 G. de Bruin 2 C. de Boer 3 Rade- makers: Westen. 3 C. Osephius 2 N. v. Dies- sen 3 B. J. Morelis: Wllhelmma. 1 J, Schlo- man 2 J. Plooy 3 H. V. Herk: Het Zuiden, 1 H. V. Gelderen 2 A de Laat 3 H Vader: Stedelijk Orleans 1 P. Zeeuw 2 H. Klakman 3 A. C. den Hollander 4 J G. V-D. Spek 5 W. Straeter: Ned. Algemene Bond. Wedvlucht Roosen daal en Orleans. Luchtsport. 12 J. Meijer 3 A. Hofman. 1 J. J. v.d. Vijver 2 A. Baert 3 L. v.d. Wie len: Columba. 1 K. Peul 2 C. y Dijk 3 J. Stratmg. X Th. Kouwenhoven 2 J. Stxating 3 J. Gravenstcin: Union. 1 J. Wentelcr 2 C. Verlinden 3 W. Kerkhof, 1 W. Kerkhof 2-3 A. Heere: De Prins. X G. Blok 2 P. de Kok 3 T. Bevaart: In Vrijheid, 1-3 M. Putters 2 L. Tromp. X J. Duimel 2 H. v.d. Steen 3 W. de Winter: Het Zevende Wijk. Orleans. 1 A. Spruit 2 H. Zwart 3 J. Niesink: Ned. Bond v. Zaterdagvliegers. Wedvlucht C~Het Westen. 1 I» Verwaal 2-3 L. Mudde: M. O. 1 H. v.d. Hoek 2-3-4 Het Noorden. 13-4 H. Meeder: Zaterag 29 aigustus a s. nationaal con cours uit Parkstone. Inschrijven donderdag 27 augustus, m de bekende lokalen. (Advertence JM.) „Het Sotterdamsch Parool"-abon- nees kunnen ons dit telefonisch melden van maandag tot en met zaterdag van 17.30—19.30 uur Telefoon 135430 Abonnees buiten Rotterdam Schiedam kunnen zich wenden tot onze plaatselijke agenten. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. De heer W; H. Erwich, veertig jaar geleden bij Schraitt Ankers en Kettingen N.V. als smidsjongen begonnen ontving giste ren de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats op een re ceptie, die ter gelegenheid van dit jubileum in de fabriek van P. J. Schmitt's ScheepoutilLage N.V, aan de Schiedamse De B rauw weg, Hier werd de jubilaris, die na de functie van. assis- tent-bedrijsleider bekleedt onder meer toegesproken door de directeur van het bedrijf de heer F. N. Schroitt SCHIEDAM, dlDcdag, De Schie damse Reis- en Amusementsver. U.D.O. is kortgeleden opgeheven. Zo meldt ons mevr. W. Huele, die achttien jaar lang de leiding en de zorg van dit groepje heeft gehad. UJJ.O. betekent „Dit Dan sen Ontstaan" en dat is in 1946 ge weest, toen zo kort na de bevrijding veel enthousiasme bestond voor dansen. Doch de tijden werden ernstiger en de leden ouder, zodat van UD.O. een. reisvereniging werd gemaakt. „Het is altijd erg gezellig geweest", vertelde mevr. Huele, „maar nu heeft iedereen een auto en dan gaat de belangstelling eruit." Van de aanvankelijk 35 leden zijn er 21 overgebleven die in juli nog een heel prettige dagtocht naar de Velu- we hebben gemaakt. Maar dit aantal is te klein, zodat op de kortgeleden ge houden vergadering er definitief een streep onder is gezet. C3 SCHIEDAM, dinsdag. In verband met de bouw van het nieuwe kantoor gebouw aan het Oude Kerkhof is de gem. secretarieafdeling Belastingen tijdelijk verplaatst naar Bureau Mili taire Zaken, Oude Kerkhof 19. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de kantooruren in verband hiermede zijn gewijzigd; in het vervolg zal het kantoor van de afdeling Belastingen geopend zijn van 9 tot 32 uur en van 13.30 tot 14.30 uur. Het kantoor van de afdeling Mili taire Zaken blijft gevestigd aan het adres Oude Kerkhof 19. SCHIEDAM, dinsdag Op de B.K.- Jaan, bij de ThieJman Oemstraat haal de een taxi, bestuurd door D. J. V,. gisteren een vrachtwagen in. Op dat moment klapte de linkervoorband van de auto. De taxi schoot naar links en ramde een verkeerszuiltje, dat daar niet tegen bestand bleek. Op de kruising Vellevest-Kethel- straat verleende de automobilist J. J. Q. uit Rotterdam geen voorrang aan mevr. A. J. v. O.-ten P., die op een bromfiets reed. De vrouw is na de aan rijding ter observatie naar de Dr. Nolet- stichting gebracht. (Advertentie LM.) Maar nu zijn er nog maar 47 werkloze hand-arbeiders en 7 hoofd-arbeiders. Het Rijk verleende een subsidie van cpt op de salarissen enz. ROTTERDAM, dinsdag - Maandag middag is op het terrein van Stolk en Reese aan de Ceintuurbaan de 46-jari- ge straatmaker G. Vroomman uit de Plantagestraat gewond geraakt door dat hij bij het verplaatsen van een steenknïpmachine de hefboom op zijn hoofd kreeg. Met een hoofdwond is hij naar het Bergwegziekenhuis vervoerd. Jonge en aanstaande Moeders die een extraatje over willen houden fn deze dure tijd... en toch voor hun ktelne de beste luiem willen hebben, worden morgen ln onze baby-afdeling verwacht. Want dan beginnen wij met de verkoop van een grote partij hagelwitte tetra luiers, ge maakt van zuivere, zachte ka toen (zonder pep) die normaal voor f 1.50 verkocht worden (en dan 1$ dat nog goedkoop). Coed vocht opnemende luiers, (met kleine foutjes) die met elk wasmiddel en normaal uitge kookt kunnen worden, koopt U nu voor nog gcén zestig cent. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Eind okto ber Is het feest b|j Excelsior '20. Deze vereniging, die voetbalt en cricket, is dan de eerste Schiedamse amateurclub met een overdekte zittribune. A! vier weken lang werken de leden van Ex celsior aan dit project. Eerst de af braak op het SVV-terrein aan de Ha- vendyk, want deze semi-profclub was de vorige eigenaar van de 300 zitplaat sen tellende tribune. Veertien dagen later kon men met de aanleg van de fundering beginnen. Gisteren is een be gin gemaakt met het oprichten van het zeer degelijke geraamte. Voor de oorlog al had de volgend jaar 45 jaar bestaande vereniging een overdekte tribune. In het begin van de oorlog nadat Excelsior al een paar maal van terrein was veranderd verkocht men deze naar Rotterdam. Op het hui dige terrein op Thor lede heeft de plant soenendienst van het begin af aan. re kening gehouden met de plaatsing van een overdekte tribune. Het vertrek van SW naar Harga maakte echter de plannen pas te verwezenlijken. De tribune verrijst ia dezelfde staat als 33 jaar geleden bij SW: met drie ingangen, laag bij de grond en zonder de zitplaatsen, die de roodgroenen na hun kampioenschap erbij bouwden. Het ijzerwerk verkeerde nog in een verrassend goede staat, het hout zal voor 70 pet moeten worden vernieuwd. Kosten moeten er dus wel gemaakt worden, maar zy zullen belangrijk be neden de uiteindelijke waarde van 15.000,liggen. Als de tribune er eenmaal staat hoopt de vereniging een begin te kunnen maken met de bouw van een. nieuwe kantine. De oude zal kleedlokalen gaan herbergen. Dat is dus de volgende wens. Er is er nog één: licht, want een aansluiting op het elektriciteitsnet heeft Thurlede nog steeds niet. Het wachten is echter op de doortrekking van de Parkweg en als die klaar is schrijven wij al 1965, Moi^envrocg om 9 uur begint de verkoop van deze zachte ka toenen hagelwitte tetra-Iulers, per stuk voor Cètrt Ut. af schrift, bert. ROTTERDAM, maandag Zaterdag middag is de 57-jarige elektricien J. Stoorvogel uit de Vrouw Jannestraat, die langs de spoorbaan (Rotterdam- Utrecht) tegenover de Scherpen drecht- sekade werkte, getroffen door een deel (gewicht ca. 6 kg) van een uit drie af zonderlijke delen bestaand ijzeren broodje, dat aan een hijskraan hing, vermoedelijk door het losraken van een ijzeren bout met schroefdraad. Het stuk ijzer viel van een hoogte van circa zes meter op het hoofd en rug van de man, die eronder stond. Hij klaagde over pijn in de rug en had wonden op zijn hoofd. Na behandeling in het Bergwegzïekenhuis is hij naar zijn woning gebracht. ROTTERDAM, maandag Op de kruising Meerdervoortstr.-Zwijndrecht- plein-Hendrik ïdostraat had zaterdag 'n aanrijding plaats tussen een personen auto en een bromfiets, bestuurd door de 39-jarige machine-bankwerker J. de Haan van de Vondellaan te Maassluis, doordat één van beiden geen voorrang verleende. De heer De Haan en zijn ach terop de duo gezeten 32-jarige vrouw J. de Haan-Groenendijk kwamen te vallen. De man is met snij wonden aan de lin kerhand en de vrouw met een diepe bloedende hoofdwonde naar het Zuider ziekenhuis gebracht. De bromfiets werd totaal vernield. ROTTERDAM ,maandag Zaterdag middag had op de Charloise Lage- dijk een aanrijding plaats tussen een personenauto met aanhangwagen er een bromfiets, bestuurd door de 50-ja- rige ijzervlechtor M. Potter van de Wildbaan. Bij het passeren raakte de aanhangwagen, vermoedelijk doordat deze iets uitweek, het stuur van de bromfiets, waarop Potter ten val kwam. Hij liep een scheurwond aan zijn rechterhand en schaafwonden aan gelaat en rechterknie op en ïs door de bestuurder van de personenauto naar een arts in Barendrecht vervoerd, die hem heeft verbonden. SCHIEDAM, dinsdag De P. V. Uni on. nam met 184 duiven deel aan de na tionale wedvlucht voor jonge duiven, vanuit Orleans, afstand 480 km. Aan komst eerste duif 15.50 uur; laatste prijsduif 17.40 uur. Uitslag: W. Kerk- hoff 1, 11, 12; A. Heeren 2, 3, 9, 13, 29, 37; C. Verboom 4, 6, 7, 15, 16, 18, 31, 32; J. Wenteler 5, 8, 20, 33; H. Vosmeyer 10, 37, 19 J- Benninghof en Co 14, 22; mevr. v. d. Hoeven 21, 24, 36; C. Mar- tijnse 23; D.v.d. Schalk 25, 27, 35, 38; A.v. Diest 26; Joh. Brand 28, 34; M. Broekhuizen 30. Ook werd met 538 jonge en oude dui ven deelgenomen aan de wedvlucht uit Roosendaal. Eerste duif' binnen 9.92 uur; laatste prijsduif 9.10.34 uur. Uit slag: J.Wenteler 1, 12, 17, 25 C. Ver- linde 2; W. Kerkhoff 3, 24: D. v. cl. Schalk 4, 14; H. v. Gogh en Co 5; W. v. d. Hoeven 6, 18; P. B. Slegt en Co 7, 11; A. Heeren 8, 13, 16, 20; E. Sebrechts 9, 22; J.v. Leeuwen en Co 10; H- Ben- ningshof en Co 15; B. Rokers 19; A. Broeders 21; J- Snijders 23. ROTTERDAM, maandag - Vandaag zijn de winnaars van de prijsvraag, die de gemeente Rotterdam onder de schooljeugd in verschillende Duitse steden en in Wenen beeft uitgeschreven ter gelegenheid van de in 1964 daar gehouden tentoonstelling over onze stad, in Rotterdam aangekomen. Het programma, dat voor hen is op gesteld. bevat bezoeken aan Euromast, Laurenskerk, diergaarde. Hoek van Holland en enkele musea. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDXNGEN, maandag. Sun light ontving zaterdag voor een oefen wedstrijd de vierde klasser RDM. De Droogdokkers wonnen met 5-3. De lagere elftallen kwamen eveneens voor oefenduels in het veld. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag. Wanneer de K.T.M.-tramdiensten naar Oofltvoorne en Hellevoetsluis over enige tijd zullen worden vervangen door busverbindin gen, betekent dat niet dat de diensten sneller kunnen worden uitgevoerd. De geringe breedte en de slechte kwaliteit van de binnenwegen op Voome en Putten vormen een ernstige handicap. De R.TJtf. hoopt dat de busverbindin gen Rotterdam-Spijkenisse, Spijkenisse- Oostvoome en Spijkenisse-Hellevoet- sluis langs het Voomse Kanaal ongeveer even snel kunnen worden gereden als nu per tram het geval is. De route Spijkenisse-Hellevoetsluis via Zuïdland, waarover de tram nu een klein half uur doet, zal echter twee maal zo veel tijd vergen. De tramlijn op dit traject is 15 kilometer lang, de bussen zullen ruim 25 kilometer moeten rijden. Na de vervanging van de trams door bussen zal tm de twee uur langs het Voomse Kanaal v.-orden gereden en elk uur via Zuidiand. Bij grote drukte zul- ien extra bussen. langs het kanaal wor den ingezet, Het is nog allerminst zeker dat de tram per 1 januari van het volgend jaar al wordt opgeheven, zoals algemeen ls aangenomen. De vervanging door busdiensten is thans in onderzoek bi) het departement van Verkeer en Waterstaat en ook andere instanties houden zich met de kwestie bezig. Het ligt o.a. in de bedoeling nog een „haerlng"tehonden voor de betrokken gemeenten. Intussen treft de R.T.M. echter wel voorbereidingen voor de grote omscha keling. .Men heeft o.a. de route vastge steld die de bussen naar Voome door Rotterdam-zuid zullen rijden. Het beginpunt blijft voor vrijwel al le diensten het R.TJVLstation aan de Rosestraat. Vandaar wordt de route: Oranjeboomstraat - luchtbrug - Hille- sluis - Putselaan - Mijnsherenlaan - Zuïdplein - Goereesestraat - Camisse- singel - Wielewaalstraat - Dorpsweg - Groene Kruisweg. Sinds kort rijdt de R.TM. al met bus sen naar Spïjkenïsse. Men vertrekt het ene half uur per tram en het andere half uur per bus. Het is niet uitgesloten dat deze busdienst nog frequenter wordt, ook vóór de tram verdwijnt. HOEK VAN HOLLAND, maandag - De Hoekse brandweer ontving ln de loop van zaterdagavond een brandmel ding. Er zou een flinke brand woeden bij het strand in de omgeving van de Schelp weg. Nadat de brandweerauto uit de gara ge was gehaald, kwam het bericht dat de blussers weer naar huls konden gaan. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag Vrij ge ruisloos is vandaag in de Ahoy-hal de textielbeurs „Textiel Leven" geopend. Deze beurs wordt dit jaar voor de derde maal in successie ïn Rotterdam gehou den. Er zijn nu 72 deelnemers, onder wie zich grossiers, fabrikanten en tex- tielagenten uit Nederland, België, Frankrijk en Duitsland bevinden. ïn 1962 bedroeg het aantal deelnemers 33, verleden jaar 44. Er zit dus wel een ge stadige groei in. De beurs is uitsluitend toegankelijk voor handelaren in textieL Verleden jaar werd ze door 3200 firma's bezocht. Hoewel in het bijzonder de aandacht wordt gevestigd op nieuwigheden in de wintercollectie, zijn er toch reeds fabri kanten die hun voorjaars-collectie voor 1965 tonen. In intieme kring worden er shows gehouden. Van 't aantal deelnemers dat dit jaar de tentoonstellingshal vult, is er meer dan een derde, dat draion-artikelen in de collectie heeft. Er moge uit blüken dat een synthetisch produkt als kunst vezel meer en meer de overhand krijgt. Men zal er de draion bonneterie in fijn en grofgebreide uitvoeringen kunnen Vinden. Honderd procent draion HB is licht in gewicht en behalve deze uitvoering komt draion in de bonneterie voor met een glanzende kwaliteit, aangepast aan de moderne silk-Iook, De naam van deze kwaliteit is dralon-ultrapan. Textiel Leven duurt slechts 3 dagen, maar is elke dag, tot en met woensdag a.s., tot elf uur 's avonds geopend. HOEK VAN HOLLAND, maandag - Uit het niets ontstond zaterdagmiddag boven het Hoekse strand een minia- tuur-windhoosje, juist boven, het ge meentelijk zeebad. Plotseling werden parasols, stoelen en tafels de lucht in- gesleurd en meters verder weer neer geworpen. Een dame, die op het strand lag, werd door zo'n waaiende parasol getroffen en moest zich met hoofdlet sel onder doktersbehandeling stellen. De schade was beperkt. O ROTTERDAM, dinsdag - De haven van Hamburg bestaat 775 jaar en ter gelegenheid daarvan wordt aan de havens, die door vaste lijnen worden aangedaan, herinneringsborden aange boden. ïn Rotterdam bood kapitein E. H. WJUe van de „Lealott" namens het Hamburgse stadsbestuur zo'n zilveren jnbileumbord aan. Voor het Rotterdamse havenbedrijf werd het geschenk door de heer* J. Ver hoef in ontvangst genomen. Woorden van waardering van de kapitein voor onze haven, waar hij altijd een cor recte en snelle bediening vindt werden beantwoord door de heer Ver hoef, die een vergelijking maakte tussen de Rotterdamse en de Hamburgse ha ven. De eerste verloor de handel met de koloniën en de andere raakte het Ruhr- gebied als achterland kwijt. Beide ste den herrezen met gemoderniseerde ha vens en een gezonde rivaliteit kan al leen nut afwerpen. ROTTERDAM, maandag Zondagmid dag zijn op de kruising Hoogstraat-Bo- tersIoot-Hoofdsteeg twee personcrauto's tegen elkaar gebotst doordat de een de ander geen voorrang gaf. De bestuurder van een der auto's, de 37-jarige brug- en sluiswachter W.S. Meuwsen uit de Zwijndrechtstraat klaagde over hoofdpijn, zijn echtgenote de 32-jarige mevrouw M. Meuwsen- Onstwedde had pijn in hoofd en schou ders, terwijl een nichtje de 15-jarige Marja H. Meuwsen uit de Leeuwenstr. vermoedelijk een hersenschudding op liep. Twee kinderen van het echtpaar, van 5 en 2 jaar liepen ogenschijnlijk geen letsel op. Allen zijn naar het Dijk- zigtziekenhuis gebracht De auto werd zwaar beschadigd. Het bleek namelijk dat door de be woners van de kampeerterreinen een kampvuur op het strand werd gehou den. Weliswaar had men dit gemeld, doch op een of andere manier was de brandweer niet in kennis gesteld. Th. Pascales Huidarts Vondellaan 8 Spreekuur hervat Personeel gevraagd BIJVERDIENSTE. De Schie dammer (Het Rotterdamscli Pa rool) vraagt nette bezorgers (sters) voor de zomermaanden of gedeelten hiervan. Leeftijd boven 15 jaar. Aanmelden: Lange Haven 103. tel. SÏ279 of 155960—154262, Huwelyk Heer, ongehuwd, 36 jaar, zeer goede betrekking, zoekt KEN NISMAKING met vrouw, 34 jaar. Iets ouder geen bezwaar tot 3d jaar. iets ouder geen be zwaar, Niet boven 39 ajar. 1 of 2 kinderen geen bezwaar. Ver schillende hobby's, vooratander van weekends. Brieven no. S- 887, br. v.d. blad. Te koop aangeboden DROOGPROBLE0M? Centri fuge 4 kg ƒ138.— Combinatie langzaam met spoel-centrifuge 395.-. ook merkmaehtaes 15 tot 30% korting. Showr. CDja, Lange Haven 126, tel et. 633*1.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1