Hotel Beyersbergen valt Vethouder onder de slopershamer De Hoopdie vervloog Gemeentewerken omzet f 121A min SCHIEDAM was voorbarig Zwaluwen speelde gelijk ItóMmtm Als eerste in driehoek bij V'ellevest Jaarverslag 1963 Strenge vorst stagneerde het werken KUNST IN HUIS IS NIET ONBETAALBAAR NE WA won competitie FACTU RISTE Burgerlijke Stand Molen had last van bomen in Plantagie Blikseminslag en schade door rukwind Bromfietsers raken elkaar en vallen Bromfietser door auto aangereden RALEIGH RIJWIELEN Snorihuis Ter Braak Reprodukdes uit Stedelijk Museum R.K.-EHBO Jeugd oefent Overdracht van nieuw gebouw Fietsers botsen Fortuna 2 speelt zaterdag al MO NO POLE r~ Avond Mulo Huiswerk cursus Particuliere Mulo Fag. 5 - woensdag 26 augustus 1864 i ui SCHIEDAM, woensdag b. en w. van Schiedam hebben in antwoord op vragen van de raadsleden drs, J, Houtman en C. P. Verhulstdonk inza ke het rooien van bomen in de B. K.- laan toegegeven dat, zoals ook in een artikel in een krant was gesteld, de wethouder van Schooneveld inderdaad voorbarig is geweest. Maar van ont stemming in gemeenteraadskringen is het college voor de onderhavige publi catie op 15 augustus j.l. niet gebleken. Vooruitlopende op het door het col lege van 21 juli 19 64 genomen besluit zijn nl. in de eerste dagen van juli ne gen bomen in de B. K.- laan gerooid. Zulks als gevolg van een misverstand tussen de wethouder van gemeente werken en de dienst van gemeente werken. De wethouder draagt en aan- vaardo de verantwoordelijkheid voor dit misverstand. Met betrekking tot de verplaatsing van een aantal lantaarnpalen ter plaat se is gebleken van een tekort aan co&rdmatie tussen de betrokken diens ten. Het college betreurt deze gang van zaken en vertrouwt herhaling in de toekomst te kunnen voorkomen. Paul E. z.v. D. A. Visser en H. A. Ak- kies; Kees z.v. C. J. de Wit en C. J. Helbers; Cornells J. z.v. C. J. de Ron en M Burgers; Jens M z.v. A. A. Voogt en M. Lohnes; Michel R. z.v. J. Heus en J. Lucas; Jolanda d.v. J.W. Tintel en N. Meulstee; Peters z.v. W. Noor dijk en M. M. van der Steen; Son- ja d.v. M. Klïnge en P. Pors; Peter z.v. J. P. van Ewijck en A. E. van 't Oor; Judith B. A d.v. H. Mor en W. S. F. Oosterhuis; Christina L E. d.v. C. van der Velden en O H. Stra ten; Jolanda d.v. P. Ouwendijk en N. G. Tettelaar; Elizabeth W. d.v. F. W. Jasperse en E. M. Snel. C. J. Jansen, 16 jr.; G. A. van Duppen, 43 jr.; A. A. van der Drift, 89 jr.; H. H. Baars, 41 jr. echtge Verdugt. SCHIEDAM, woensdag Met de «fbraak van het blok oude panden in de „driehoek", Vlaardingerstraat Kethelstraat Vellevest is nu een be gin gemaakt. Dat heeft al jarenlang in de bedoeling gelegen, doch het is tot nog toe gebleven hij het slaan van en kele „gaten" aan de kant van de Ke thelstraat. Er waren zeer veel moei lijkheden op te lossen, niet in het minst mei het vinden en verschaffen van vervangende ruimte voor bewoners en bedrijven, waarvan hel Hotel Beyers hergen nog het meest opvallende was. Telkens stagneerde de ontruiming, er kwamen protesten en bezwaarschrif ten, een overeengekomen grondruil sprong af, zodat de rechter er aan te pas moest komen en meer van die *«'*rirteden. Maar het aantal slordig geblindeerde woonhuizen en bedrijfjes nam toe. als teken dat sanering van de driehoek toch onvermijdelijk was. Met Kerstmis vorig jaar sloot het roemruchte Hotel Beyersbergen defini tief de deuren en het lot van de „drie- hoek" scheen bezegeld. Toch heeft het nog acht maanden moeten duren, vóór de sloper in het complex aan het werk kon. Nog zien we twee woningen aan de Vellevest bewoond, terwijl het be kende café „Memmus" nog aan het verhuizen is. Maar maandag j.l. is de sloper in actie gekomen en het pand van Bey- ersbergen is het eerste slachtoffer. Als u dit leest is het aan vele Schie dammers zo bekende pand bij de Vlaardingerdyk tegenover de molen, waar vorige eeuw het logement „De Visscherij" was gevestigd, aan het be gin van deze eeuw een lommerijke uitspanning en laatste tijd het Hotel Beyersbergcn al grotendeels verdwe nen. Uil veiligheidsoverwegingen is om het te stopen hotel een. schutting ge plaatst, met gevolg dat de Vlaardin gerstraat afgesloten is voor het ver keer dat van de Dam afkomt; men moet nu de Kethelstraat afrijden en aan over de Vellevest. Ook bet beken de (en vaak genegeerde) stopbord met knipperlicht voor het Hotel is verdwe nen. Zo gaat een driehoek uit het oude hart van Schiedam verdwijnen. Zo ook de uit 1789 daterende „water koorn molen" naast Hotel Beyers bergen, met de getij-kelders er ge deeltelijk onder. Wat komt er voor de plaats? Volgens plan een mo dern gebouw voor de Chr- Huishoud school, doch dat is pas een stede bouwkundig plan, dat nog bekrach tigd dient te worden. Ook de gehele omgeving van de Vellevest zal zich dan aan de nieuwbouw aanpassen niet de molen de „Drie Koom- bloemn" als gunstige uitzondering. SCHIEDAM, woensdag Op de Vlaardingerdyk ter hoogte van de vyfsiuizen zijn gisteren om 6.45 uur twee bromfietsers met elkaar in aan raking gekomen en daardoor gevallen. De 48-jarige heer M. de R. brak daarbij de linkerpols en kreeg een wond boven het rechteroog. HET einde van het eens zo popu laire Hotel Beyerf'ii .a/en. Het be gin ook van de s -ver' p van deze hele driehoek tut. fellevesr e« Vlaardtngerdijk. SCHIEDAM, woensdag Op de krui sing van de Vlaardingerdyk met de Julianalaan verleende de automobilist A. J. B. geen voorgang aan de brom fietser G. B. L, die tegen de auto aan reed, De bromfietser liep schaafwonden aan de linkerhand en de rechterknie op terwijl de heer B. schaafwonden kreeg aan de rechterarm Advertentie LM.) (Advertentie 1M.) GROTE MARKT 3 - SCHIEDAM BIOSCOPEN Passage: 2, 7 en 9.15 uur: „Liever lus ten dan lasten." Monopole: Alleen 8 uur: „Eddie op het spoor der verdwenen vrouwen". APOTHEEKDIENSTEN Apotheek: Jansen, Swammerdamsingel SCHIEDAM, woensdag De Dienst van Gemeentewerken Schiedam heeft jaar een „omzet" gehad van 12,25 miljoen gulden, wat een niet onaan zienlijke stijging is vergeleken by 1962 toen voor 11 miljoen werd „omgezet" in werken. Vorig jaar werd voor ƒ7,5 miljoen aan werk verricht voor de eigen dienst, voor iets meer dan ƒ4,5 min. voor het grondbedrijf, rond driekwart miljoen voor andere bedrijven en nog voor ruim een kwart miljoen voor par ticulieren. Eind 1963 waren er 282 amb tenaren in dienst bij G.W., waarvan iets meer dan honderd op jaarsalaris en de rest op weekloon. Het aantal „jaar- loner" stügt zachtjes aan, maar het aan tal weekloners neemt nog steeds gesta- ig af. Zo blijkt uit het kortgeleden ver schenen keurig verzorgde en van inte- ante foto's voorziene Jaarverslag 1963. Aan dit omvangrijke, 72 pagina's tel lende jaarverslag, dat een goed beeld geeft van wat er door Gemeentewer ken is gedaan, waaraan men bezig is en ook wat er voor de toekomst gepland wordt, ontlenen we de volgende losse punten. Als gevolg van de lange vorst-periode begin 1963 konden de m dat jaar ge plande werken pas in maart tot uit voering gebracht worden. Het is niet mogelijk gebleken de zo verloren gegane werktijd weer m te halen. De planning van de werken moest herhaaldelijk worden geyzigd en aangepast aan de vertragingen in de woningbouw. Een deel van het voor 1963 geplaande werk, kon dan ook pas in 1964 in uitvoering komen. Bebouwingsplaii De bebouwingsregeling betreffende de kop van de Plantage, de Kepplerstraat en omgeving en de omgeving van de Buitensluis, de Hoofdstraat en de Groe- nelaan kon nog niet gewijzigd worden, daar de definitieve plannen nog niet ge reed zijn. Wel zijn plannen gemaakt, resp. af gehandeld voor de kantoorgebouwen ten oosten van de 's Gravelandseweg, de gemeentelijke sporthal bij de Sport- parkbrug, maar ook van een sporthal annex koelhuis/het verzamelkantoorge- bouw aan het Stationsplein, diverse ser vice-stations en ook is de situatie voor (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. Langzaam winnen de reproducties terrein. De weelderige stillevens, stormachtige zeegezichten en serene landschap pen passen niet meer bjj de moderne of modernistische interieurs. De overgang van het pluche naar het rotan, hout of staal, voltrekt zich echter nog traag. Het zijn vooral de jongeren, die de naamloze, middelmatige kunst myden en liever een Mondriaan, Picasso, Appel of Chagall aan de muur hangen. Onbetaalbaar als origineel, maar binnen ieders bereik als reproductie. Alle musea hebben tegenwoordig een reproduktie-afdeling, die kun nen concurreren met de speciaalza ken op dit terrein. In Schiedam be staan deze niet, het Stedelijk Museum is het enige adres, waar de koper een behoorlijke keus kan maken, al is dat alleen maar uit de kunst van de laat ste vijf generaties. Ongeveer vijfenveertig verschil lende reprodukties hangen in de hal te Jcijk. Meest vertegenwoordigde schilder is (natuurlijk) Van Gogh, maar men kan er ook een „Dela croix", „Breitner", „Lautree" of „Dufy" kopen. De prijzen zijn laag. Een plaat van 22 x 17 centimeter kost 0,75. Meest verkocht zijn die in de klasse van 1,90, waarin een vrij grote sortering bestaat. Uitste kende afbeeldingen van Breitner's Brouwersgracht of Chagall's Rabbi met torah op groot formaat kosten ƒ15. De reproduktie-afdeling is een - pendance van die in het Amsterdam se Stedelijk Museum. Afbeeldingen van werk, dat in het Schtedamse mu seum hangt, zijn niet te krijgen, evenmin als de meesters uit de Gou den Eeuw. die buiten de Amsterdam se verzameling vallen. De laatste jaren groeit de voorraad en neemt het aantal kopers toe. Deze komen voornamelijk uit de groep „serieuze museumbezoekers", een vrij vage omschrijving voor mensen, die kunst als iets alledaags sn on misbaars zien. Ook m scholen komen meer en meer van deze platen te hangen. Ten dele om het decoratieve element, ten dele om het „educatie ve". Feit is, dat museumdirecties de stijging van de vraag naar reproduc ties als een gunstig teken zien. een nieuw consultatiebureau voor zui gelingen bekeken. De onderhandelingen over een mon- nebjke overdracht van de voor het nieu we Stadhuis benodigde percelen wer den met een gunstig resultaat afgeslo ten. Omtrent de overdracht van alle percelen, bestaat thans overeenstem ming, zodat de Gemeente geen enkele onteigemngs-procedure hoeft te voeren. Slopen In 1963 werden geslooptdc bebou wing aan de Broersvest tussen Lange Kerkstraat en Boterstraat (zulks om de kruising daar te kunnen verbeteren en bet profiel van de Broersvest te wijzi gen de bebouwing aan de noerd-west- zijde van het Groenweegje tussen Spin huispad en Raam, de boerderij „Groen- oord", enkele percelen aan de Hoofd straat en de bebouwing aan het Heren pad nab|j het Broersveld. De problemen rond de opheffing van de Foldervaart zijn in studie genomen. Door de verplaatsing van de woning bouw naar Groenoord worden ook plan nen bestudeerd om te komen, tot de bemaling van het te bebouwen gebied. Voor de bouw van de tweede serie scholen en gymnastieklokalen fn sys teembouw in Kethel en Nieuwland zijn de plannen in studie. Volgens de plan ning zal met de bouw in de tweede hel van 1964 worden gestart. Brandweer In verband met de bouw van het nieuwe Stadhuis is het noodzakelijk dat de bestaande brandweerkazerne ver dwijnt en overgebracht wordt naar een nieuw terrein in de binnenstad, centraal gelegen in het bestrydingsgebied van de brandweer. Het plan voor het bouwen van deze kazerne omvat o.a. garages, magazijnen, slangen- en oefentoren, kantaren en werkplaatsen, benevens vyf woningen voor het personeel. Ook de Technische Werkplaats van Gemeente-werken zal om organisatori sche redenen (het personeel van deze werkplaats wordt overdag in eerste in stantie ingeschakeld voor brandweer diensten) mee moeten verhuizen met de bëndweerkazerne en is er dan ook wederom naast geprojecteerd. Deze bouwplannen moesten ingepast worden in het „Saneringsplan Schienoko" (zijn de het terrein tussen Schie. Noordvest en korte Haven). Woonwagenkamp Het is wenselijk, zo wordt in het Jaar verslag opgemerkt, om het bestaande Woonwagenkamp aan de Schiekade te voorzien van volledige accomodaties, zoals schuren, toiletten, douche-gebouw, en ruimten voor kampcommandant en politie. Bü eventuele kamp uitbreiding zal ook het scholencomplex moeten worden vergroot. Het heeft geduurd tot 15 mei 1907 aleer men begon met het slopen van de molen „De Hoop". De Scbiedamsche Courant van 15 mei 1907 schreef hierover: daarmee zal weder een onooglijke steenklomp verdwijnen, die boven dien een lelijke sta-in-de-weg was. Er zal nu een behoor lijke verkeersweg worden verkregen tussen de Gerrit Ver- boonstraat en de Oranjestraat". Wie thans het drukke ver keer gadeslaat op het kruispunt Lange Nieuwstraat-Gerrit Verboon straat-Oranjestraat, zal zich moeilijk kunnen voor stellen hoe gemoedelijk hier een reus van een molen stond op een soort pleintje. De geschiedenis van deze molen is ais volgt De molen werd m 1727 gebouwd en heette omstreeks de eeuwwisse ling in de volksmond „de molen van Juffermans", naar de toenmalige eigenaar. Zijn voorgangers waren C. en J. van der Burg. Uit de archieven kwam ik te weten dat zij aan de gemeente een verzoek hadden gericht om de bomen in de „Stads-Plantagie" te „toppen" om de wieken meer wind te verschaffen. Na herhaalde verzoeken beschikte de gemeen te afwijzend- De molen heeft vele lotgevallen meegemaakt. In 1763 werd hij getroffen door blikseminslag. Van een der knech ten werd het hoofdhaar verzengd. Op S september 1826 s avonds ten G'/i ure, werden de molen de Hoop, de Wai- vïsch, de West, de Drie Koombloemen en de Vryheid ge lijktijdig door een hevige rukwind uit het Z.Z.W. van roe den of hekken beroofd. De Schiedamsche Courant van 29 september 1856 vermeldt; de molen een fikschen gang stond te maken en de ijzeren as met de beide roeden werd afgeworpen, met de halve kap, die bij bet neerstorten, een groot deel der balie verbrijzelde". Doch 15 december 185$ was de molen weer hersteld. Door indienststelling van de stoomkorenmolens en de achteruitgang van de koornwijnindustrie staakte deze mo len het malen op 16 mei 1898. Een gedeeltelijke sloop be gon op 3 mei 1900 waarbij het bovengedeelte tot en met de balie verdween. Als een soort peperbus bleef de steen klomp staan tot 15 mei 1907, zoals boven vermeld. De rooilijn van de huizen werd ook grondig veranderd en de Oranjestraat is nu driemaal zo breed als in de dagen toen „De Hoop" nog in volle glorie stond, zoals op deze teke ning is aangegeven. Octave DeConinck (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag. Zwa luwen speelde dinsdagavond zijn laatste oefenwedstrijd voor de aanstaande za terdag voor de Vogels beginnende com petitie. Neptunus uit Rotterdam was de tegenstander aan de Keihelweg. Het duel werd op I1 afgesloten, welke stand bij de rust reeds was bereikt. Neptunus speelde met vier invallers, bij Zwaluwen ontbrak Zuidmeer. waar voor Groenewegen in het veld kwam. Over het geheel genomen, was Neptu nus wel iets beter, waardoor 'oelman Schras vaker in actie moest komen dan zijn collega aan de andere kant van het veld; het ging hem goed af. In de zevenden minuut van het tref fen nam Zwaluwen de leiding, toen Bloem uit een scrimmage het ieder te gen de touwen kopte (10). Na diverse Rotterdamse acties kwam in de 27e mi nuut de gelijkmaker, toen De Graaf een strafschop veroorzaakte (hands), die in eersteinstantie door Schras werd ge stopt; via de staander kwam het leder weer by de toesnellende linksbinnen Pijper, die nu wel raak mikte (11). Kort voor de rust had Nijdam nog de pech tegen de paal te richten. Na de hervatting stond het duel op een kwalitatief lager niveau. Weer was Neptunus iets beter. Toch zs*en er voor Zwaluwen doelpuntrijpe kansen in. het treffen, vooral toen de Via<u dingers ook een strafschop kregen toegewezen, wel ke door Groenewegen tegen de staander werd geschoten. Gedoelpunt werd er niet meer. SCHIEDAM, woensdag. De Kath. Nat. Bond voor EHBO, afd. Schiedam „St. Chriestophorus" begint op dinsdag 8 september met de nieuwe cursus voor opleiding tot het Eenheidsdiploma voor Eerste Hulp bij Ongelukken. Deze cur sus duurt 8 maanden en wordt gehou den iedere dinsdagavond van 20 uur tot 22.15 uur in de bovenzaal van gebouw ARCADE. Deze cursus staat onder lei ding van de docent W. J. Franke, arts, cn de instructeur, de heer F. v.d. Klink. Inschrijving van nieuwe leden en in lichtingen aan de zaal of bfj de heer A. Strookman, Donker Curtiusstraat 13, Schiedam, tel. 61641. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag. Za terdagmiddag (I5.30&uur) speelt de jeugd van Fortuna een oefenwedstrijd tegen Xerxes op het hoofdveld van de roodgeln. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag. - Het nieuwe gebouw van de rijksbelasting dienst aan de Parallelweg te VIaar dingen, dat onlangs in gebruik is geno men, wordt op_ 17 september door de rijksgebouwendienst overgedragen aan de belastingadministratie. SCHIEDAM, woensdag Daar de 17-jarige mej. M. v. d. M. op haar fiets bij het kruispunt Van Beverenstraat Fabristraat de bocht naar links te kort nam kwam zij in botsing met de fietser P. d. V. De jongedame liep een lichte heraenschudding op en een gekneusde schouder. Zy moest in het gemeente ziekenhuis worden opgenomen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, dinsdag. - De be- drijfevoetb alcompetitie georganiseerd door de Combinatie van Personeels verenigingen, is gewonnen door het team van de Technische Handelson derneming Newa N.V. In de finale werd het elftal van Wal- co N.V. met 7-2 verslagen. (Van een onzei verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag. De competitiewedstrijd DHC 2-Fortuna 2 is vervroegd naar zaterdagmiddag vier u. Hoogstraat 2 - Schiedam Tel. 6 88 08 Dond. 2, 8 uur De nieuwste maar ook meest geslaagde „kop op"-Jducht KOP OP - HANDEN THUIS 14 j. Vrij., zat, 2, 7, 9.15, zo. 7, 915, ma., di. 2, 8, wo. 8 uur. Hij was 'n soort ROBIN HOOD, Een onsterfelijk verhaal, op nieuw grandioos verfilmdI MICHEL LEMOINE WANDI Michel Lemoine, Wandisa Guida DE MAN MET HET IJZEREN MASKER Technicolor. 14 j za.nacht 12 uur nachtv. 'n Golf van lichtzinnigheid deed hem wankelen, maar zijn geest konden zij niet breken. Glaus Holm, Nicole Berger en Kal Fischer in 's NACHTS LANGS DE TROTTOIRS 18j. zounat. Zij sprong met mannen even 2, 4 15 uur. roekeloos om als met haar re volver Richard Denning en Peggie Castle in „MET DE VINGER AAN DE TREKKER" 14 j. wo mat Onweerstaanbaar zult u lachen 2 uur om. hun dolle streken jeugdvoorst Stan Laurel en Oliver Hardy als BROKKENPILOTEN a.L MET SUBSIDIE VAN DE GEMEENTE. Lesgeld 50,per jaar. Aanmelding van nieuwe leerlingen, dage- s avonds, aan de Heemraadsingel 89, Rotterdam of tel. 36100. Personeel gevraagd HOGE BIJVERDIENSTE. Net persoon gewaagd, in bezit van brommer, voor bezorging, plm 15 u. per week. RAX..E Lees kring. Berkelselaan 52, Rotter dam Tel. 8043$. 's zaterdags. BIJVERDIENSTE. De Schie- dammer (Het Rotterdamsch Pa rool) vraagt nette bezorgers (sters) voor de zomermaanden of gedeelten hiervan. Leeftijd boven 15 Jaar. Aanm,: Lange Haven 103. tel. 67270 of 6Ö505: 'b avonds na 18 uur teL 155960- 154262, LEERLING- en AANKOMEN DE DRAAIERS en revolver- draaiers gevraagd. MACHINE FABRIEK FRAMET, BorniSse- Str. 24, Spaanse Polder, telefoon 155136, aanm. ook 's avonds en Fotografie ROLFILMS VERGETEN?? De automaat staat voor u klaar Alle soorten films. Foto K. Vuuren, Hoogstraat 106. Voor PASFOTO naar K. van Vuuren. Hoogstraat 106. Telef 66720. In één dag gereed. UITGAANDE VAN DE STICHTING INï STITUUT HEEMRAAD. COMPLETE EN PRAKTIëLE HUISWERK CURSUS VOOR LEERLINGEN VAN ALLE SCHOLEN. Inlichtingen dagelijks na 10 uur aan de Heemraadsingel 89, Rotterdam of telef. 36100. ERKENDE OPLEIDING VOOR DE ER- KENDE MULO DIPLOMA'S. KLEINE KLASSEN. HUOSWERK TOEZICHT. Aanmelding, dagelijks na 10 uui. aan de HeemraadsmgeJ 89, Rotterdam of telef. 36100. vwwwwww DENEDERUNDSCHE KLINKNAGELFABRIEK N.V. vraagt voor spoedige indiensttreding: Goed kunnende typen. Prettige werkkring Sollicitaties zowel mondeling als schriftelijk aan ae afdeling Personeelszaken, Noordvestsineel 121- 137 Schiedam Tel. 64590.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1