lil VERANDEREND STADSHART LANGS DE BROERSVEST Gezien van R-HBS Koemarktbrug moet vernieuwd worden Verdachte: agent had persoonlijke vete ïlfjji Maarten Kemperjong veelbelovend talent '31 Mp SI Machinist stopt uit voorzorg: trein vertraging Jongen krijgt handvat in arm Meisje veroorzaakt een aanrijding Sleepboot „Hudson onderweg naar „Esso Norway" Voordracht werd veeltoe- -de -og sl°pen ve>™'1"osrtc Slechte beurt van de Ned. Schermbond Burgerlijke Stand te laat ingediend INENTING Collecte voor de Kankerbestrijding Geen krant ontvangen? Vragen over verhoging van zalenhuur JAARVERSLAG G.W. Hulpbrug niet berekend op zware verkeer M Finale cocktail- concours Man valt van dak Schipper meshand russen lier Voor de kantonrechter Vete na tien jaar de wereld uit Duivensport Dammers gaan vergaderen Aanrijding bij uitwijkpoging Huldiging van D. Mosterd Kleine subsidie voor medische federatie Maassluis bijna 16.000 inwoners Pag. 5 - donderdag 27 augustus 1964 -.5® Een prachtig gezicht vanaf hei dak van de RHBP over Broersvest naar het westen. SCHIEDAM, donderdag Een trein op de lijn Schiedam - Vlaardingen. kreeg gisteren 6 minuten vertraging. De machinist stopte bij de onbewaak te overweg aan de Parkweg voor alle zekerheid voor de 17- jarige J. V. die met zijn fiets te dicht bij de rails stond. SCHIEDAM, donderdag. De 17- jarige A. R. reed met zijn bromfiets zo dicht langs een hek op de Buiten havenweg, dat hy een handvat dat aan het hek zat in zijn arm kreeg. De won den zijn in het gemeenteziekenhuis ge hecht. SCHIEDAM, donderdag Het 10- jarige meisje M. W. verleende op haar fiets op de boek van de Bosboom laan en de Julianalaan geen voorrang aan de Vlaardingse scooferrijder W. C. B. Zijn vrouw, die op de duo zat liep bij de aanrijding die volgde bloed uitstortingen op. Na in de Dr, Nolet- stichting te zijn behandeld, kon zij naar huis gaan. anncer ineii de moeite neemt (en ook de gelegenheid daartoe krijgt) om bovenop het dak van de Rijk- HBS aan de Overschicseweg" te klim men, dan krügt men het interessante uitzicht over Het centrum van Schie dam, zoals dat ook hierbij is vastge legd door onze fotograaf. Op de voorgrond het i>u wel heel on-1 aantrekkelijke einde van de Broers- vest, met het door sloop verkregen open terrein waar vroeger het Doel- hofje was en meer naar de Boterstraat ROTTERDAM, woensdag (ANP) pe Nederlandse zeesleepboot „Hudson" van L. Smit en Co., Is onderweg van Bahrein naar het Engelse tankschip „Esso Norway", De tanker, die brand aan boord heeft gehad, bevindt zich ca. 60 mijl zuidoost van Muscat. In de nacht van donderdag op vrij dag wordt de „Hudson" bij de „Bss< Norway" verwacht. Of dat op tijd zal zijn is de vraag, want het achterschip van de tanker ligt al onder water. Een Brits marinevaartuig heeft gis teren geprobeerd de „Esso Norway" op sleeptuow te nemen, maar de tros is gebroken. Vanuit Aden is de Deense sleepboot „Svitzer" eveneens onderweg naar de Brit. in de loop van donderdag, dus iets eerder dan de „Hudson", kan de „Svitzer" bij het tankschip aankomen. SCiUËDAM: Geboren: Johan w z.v. L. Snep en T. M. van Agtho- ven, Diana A, d,v. W. J, van Leeuwen en A Boonstxa; Jan z.v. J. Hoogstad en M. D, Barst; Johenn K z.v, J. IJssclsleln en J, Sieen«na; Derk M. z.v. J. van Pelt en M. A. Vink; Miranda I. d.v. J. Ouborg en J. Boon stra. OverJeiten: A. C. vsn der Vlies, wed. v. Tilman. 60 jr.: L Lacroix. oud 3 weken; J. van Ekris. 74 jr.; S. F Hosselaar, wed. Saron, 73 jr. ONDERTROUWD: Wilhelm Essig. oud 25 jr.. VI: v. Hogendorp- Jaan 36 en Johanna Kloos, oud 21 jr., VI: Kortedilk 3A. Johannes Antomus Vlek, oud SSjr., VI: van der Werffstraat 302 en Lud- mllla pfeffer, oud 31 j-, Baden (Oostenrijk}. Dirk van Santen, oud 24 jr., VI: Nachtegaal- ban 24 en Roelofje Weerman, oud 22 jr., VI: Caludius Clviltslaan 40. Adraian WiUem Vreeken, oud 22 ir„ Gravenhage: Porno- naplein 23 en Ida Ellsabeht van Gerxevink, oud 2t jr„ vi: Bm. v. Walsumlaan lt. Louis Gerla. oud 26 jr., VI: Celebesstraat 25 en Fe- tronella Maria Eggink, oud 25 Jr., Schiedam Spoorbaanstraat 25. Robert Alexander Camo- nler. oud 26 Jr.. VI: Schtedamseweg 173 en Silvia Louise Corver, oud 24 jr.. VJ: Dr. St(j- kektraat 32. Willem Meljndert van Alphen. °f),d 25 jr.. Lelden: Koninginnel. 70 en Ma rine van Wijngaarden, oud 22 jr.. VI: van Beethovensingel S3. Arie de Jong. oud 22 jr., VI: Pr. Hendrikstraat 88 en Hajmlna de RUU- t«, oud 24 jr.. VI: Pr. Hendrikstraat 88. Maarten van Rijn. oud 23 jr„ VI: Joh. Wes- lerweeistraat 15 en Johanna Jacobs de Brulj- m. oud 22 jr., VI: P. K. Drossaartstraat 134. Eastlaan Mudde. oud 27 jr., VI: Diepenbrock- rtraat ui en MARIA Magdalenfl Beukelman, oud 22 jr., vi: Verheijstraat 6. Aibertus Ger- nt Hendriks, oud 27 jr„ Rotterdam: Brusse- i c cn Adriana Susanna Booster, oud .27 jh. VI: Sportlaan 52. Johannes Bezemer. oud -'Jr-Vl: Sonoystraat 26 en Adriana Donker. om '1 jr.. VIAnt. Heinsiusstraat 32. Bot*« Franclscus, z. v. F. FR. M. Witberg en ^faNaanErowmwmwniW l-fM. Mustert, VI: van der Waalstraat 88: Wuhöinina Komella. d. v. S. van der Ma- 1(1 m W. k. Vink. VI: Jan Thjjssenstraat 7a. OVERLEDEN; uf Marcel And ré Verhagen, 23 dagen. Maassluis: Wip 2 rooi BIOSCOPEN «ssage: 2 en 8,15 uur: „De hofnar". £®°opole: 2 en 8 uur: „Kop op, handen apotheekdiensten U. k: Jansen> Swammerdamsingel (Van onze sportredactie) DEN' HAAG, woensdag Het be stuur van de Koninklijke Nederlandse Amateur Schermbond heeft met een brief aan het N.O.C., gedateerd 24 augr., de schermsters Lenie Kokkes-Hanepcn en Elly Botbfjl voorgedragen voor uit zending naar Tokio. Deze voordracht is te laat ingediend om nog in behande ling te kunnen worden genomen. Het N.O.C., dat bovengenoemde brief op 25 aug. ontving, kon over een even tuele uitzending van schermsters niet meer beslissen, omdat de termijn voor inschrijving al op 16 aug. middernacht was gesloten. Na deze datum was het nog wel mogelijk bij het organisatie comité in Japan deelnemers voor de Spelen aan te melden (zoals bij de atle tiek is gebeurd) mits vóór de 16e aug. tak van sport was opgegeven. De schermbond had het N.O.C. even wel geruime tijd tevoren laten weten, dat er geen schermsters of sehermers zouden worden voorgedragen, daar de prestaties niet goed genoeg werden ge acht Het bestuur van de bond, dat op de hoogte was van de uiterste datum voor inschrijving, dus 16 aug., is veel te laat op zijn aanvankelijk besluit om iemand voor uitzending voor te dragen teruggekomen. - Onze sportredacteur tekent hierbij aan: ,De Koninklijke Nederlandse Ama teur Schermbond kan in deze „zaak" het N.O.C. geen enkel verwijt maken. De bond zelf is in gebreke gebleven en heeft twee van zijn leden de kans ont houden op de Spelen van Tokio uit te komen. Een zeer slechte beurt van de schermbond afgezien van het feit of het N.O.C. de voordracht geheel of ten dele zou hebben overgenomen, dan wel zou hebben verworpen." VLAARDINGEN, donderdag Op donderdag 3 september 1964 van 1.30— 2.nm, zal er ten huize van de Vlaar dingse artsen gelegenheid worden gege ven voor kosteloze inenting: Tegen pok ken voor kinderen beneden de leeftijd van twee jaar; tegen dlfterie-kinkhoest- tetanus-kinderverlamming voor kinde ren geboren m 19C2 of later; tegen difte- rie-tetanus-kinderverlamming voor ge- renen in 1959. Aan kinderen, die een half jaar geleden driemaal werden inge ënt tegen difterie-kinkhoest-tetanus- kinderverlamming, moet nog een vierde injectie worden gegeven om de verkre gen immuniteit voor een aantal jaren te bestendigen. Men kan zich zonder voorafgaande aanmelding vervoegen bij de huisarts, waarbij het inentingsboekje moet wor den overgelegd. Ouders, die hun kinderen geboren in 1959 volledig lieten inenten tegen difte- rie-tetanus en tegen kinderverlamming, worden er aan herinnerd, dat deze kin deren nu voor een herinenting in aan merking komen. Hierdoor wordt de im muniteit weer verlengd. Deze herinen ting vindt plaats door gebruik van eei gemengd vaccin tegen de drie genoemde ziekten. Door de huisarts zal bon 5 uit het oranje inentingsboekje worden inge nomen. panden. Op dit terrein zal, zoals be kend een grote en ruime winkelgalerij komen mei flats er boven. De Boter straat is nog intact, doch ook de be bouwing bij de Broersvest zal eerlang moeten verdwijnen om plaats te ma ken voor een hoge torenflat, vlak naast de Proveniersbrug, die op deze foto grotendeels verscholen gaat achter het Wei ziet men do Schie met de op diepte wordt gehouden met de ge meentelijke haven-baggermolen. Ach ter de zwaaikom het Doeleplein met het grote gebouw van het Clubhuis Sint Joris Doele, ook gedoemd om te verdwijnen later. Het massieve pand van de IMKO (de naam gaat gedeel telijk schuil achter de hoge lichtmas ten met afsluitbomen-berging van de Proveniersbrug), geeft al aan hoe de bebouwing daar m de toekomst zal worden. Meer naar rechts de bekende huizenblokken van Nieuwland, met als afsluiting het hoge flatgebouw aan de grote winkel-galerij komt. Daar bene den ziet men tussen het gebladerte nog net de torentjes van de fraaie ge vel van het Proveniershuis. Interessant is ook de ..sky-line", met liefst alle vier in Schiedam nog aanwezige molens: de Walvisch, de Drie Koombloem-^n, de "Vrijheid en de Noordmolen. Links ziet men het mach tige massief van de Grote Kerk met de Sint Janstoren de omgeving beheer sen. Daarnaast nog net de torentjes van de Havenkerk, van het Stadhuis en bij enig zoeken ook van het Zakken dragershuis. Op de achtergrond de ho ge blokken boven de winkel-galerij aan de Mgr. Nolenslaan en vooral het bouwsel van de mouterij „De nieuwe Goudsbloem" aan de Noordvest, twee hoge blokken in de lucht met de ver- aanblik. SCHEIDAM, donderdag. De Ned. Ver. tot steun aan het Kon. Wilhelmina- - fonds voor de Kankerbestrijding start o 31 augustus ook in Schiedam de jaarlij se collecite. De kankerbestrijding heeft zelf nauwelijks een toelichting nodig. Maar om het vele benodigde geld bijeen te krijgen moet de collecte slagen en daarvoor zijn veel collectanten nodig. Het plaatselijk comit doet dan ook een 1 beroep op belangstellenden om zich te 1 melden als collectant. Dat kan gebeu- Advertentie t.M.) „Het Rotterdamsch Parool"-abon- hees kunnen ons dit telefonisch melden van maandag tot en met zaterdag van 17.30—19,30 uur Telefoon 135430 Abonnees buiten Rotterdam Sch:edara kunnen zich wenden tot onze plaatselijke agenten. SCHIEDAM, woensdag. Het lid van de gemeenteraad voor de P. v. d. A.,j ir. C. Boerman heeft de volgende vra- gen aan b. en w. gesteld: ïs het juist dat de huren, die verenigingen dikwijls, moeten betalen voor het gebruik van' gymnastieklokalen, per 1 oktober a.s. in belangrjjke mate zjjn verhoogd? Zo ja, kan het college gespecificeerd mededelen hoeveel de oude en de nieu- S we tarieven bedragen? Wil het college; j voorts de omvang van de verhogingens 'nader motiveren? aarten Kemper, de twintigjarige zoon van dc Rotterdamse tekenaar en schilder Charles Kemper, laat zich van een veel belovende kant zien op zijn tentoonstelling in kunstzaal „Zuid". MAARTEN KEMPER Lobith SCHIEDAM, donderdag. De finale van het Nationaal Longdrink- en Cock tail-concours 1954 van Distilleerderij Joh. Dc Kuyper en Zn. wordt op weons- ren bij mevr. Van Woerkom, Graaf Flo- dag 9 sept in de Riviêrahal te Rot- risstraat 79, tel. 55801 en mevr. Van De terdam gehouden. Het is voor de vijfde Water, Iepenlaan 38, Kethel. jmaal dat dit concours plaats heeft. (Van ccn onzer verslaggèvers) ROTTERDAM, woensdag De 42- jarige arbeider J. C. Wijnen uit dc Oleanderstraat heeft dinsdagmorgen bij een val ernstig hoofdletsel opgelopen. De man was op het dak van een loods van de Verenigde Brandstoffen- handel op het terrein van het goederen emplacement noord van de N.S. aan Ie Boezembocht aan het teren. Hij jleed van het schuine dak af en viel van 6 meter hoogte. De 8-jarige S. C. van Wijk viel dinsdagavond uit het raam van zijn slaapkamer in de ouderlijke woning aan de Weimansweg. De jongen, die een val van 6 meter maakte, is met een gebro ken been en wonden aan het gezicht naar het Dykzigtziekenhuls gebracht ROTTERDAM, woensdag. Tijdens: het opdraaien van het vooranker door middel van een motorlier raakte de 34- jarige schipper J. B. Bordewïjk uit Zwolle dinsdagmorgen aan boord van het schip Jenny met zyn gehand schoen- de rechterhand tussen de lier. Duim en wijsvinger werden verbrijzeld. Men - vervoerde de man naar het Havenzie-1 niet", vond de verdachte, kenhuis. De Jenny lag op het moment' Kantonrechter D. Bakker constateer- van het ongeluk in de Koningshaven, de dat verdachte het proces-verbaal SCHIEDAM, donderdag. „Het ie een persoonlijke vete van die agent. A- derhalf jaar geleden heb ik hem uitge scholden. en daarna heeft hij overtre dingen geprovoceerd. Als ik maar door Schiedam rjjj, in de auto of op de fiets, dan jaagt hij me na in zijn politie-aut verklaarde dc Rotterdamse chauffeur S. (43 jaar)die gisteren voor de Kan tonrechter te Schiedam was gedaagd, omdat hü op 23 januari geen gehoor zou hebben gegeven aan de aanwijzingen Op verzoek van de wnd. subst. Offi- _.er van Justitie mr. H. Franken werd de zaak aangehouden. Hij geloofde niet persoonlijke vetes", maar nu de naam van een agent in het geding werd gebracht wilde mr. Franken die politie man ook zijn visie op de zaak laten ge ven. Volgens het proces-verbaal had de be doelde agent gezien dat de chauffeur, met zijn tankwagen op de Rotterdamse- dijk rijdende, het teken had gegeven dat hij rechts wilde afslaan. Hij was echter blijven stilstaan om vervolgens naar links in de richting van de Koemarkt- brug te rijden. De agent had de man ge last in de richting van de Broersvest te rijden. Het was tot een woordenstrijd gekomen, waarbij de politieman op de auto was gesprongen. De cabinedeur was echter op slot en de agent had zich krampachtig aan de achteruitkijkspiegel vastgehouden. Deze brak echter en de agent was tot hilariteit van het publiek op straat gevallen. „Ik kon niet in de file komen, dat was toch mijn schuld voor onjuist heild, wat deze beaamde. Op het politiebureau zou een hoofd-m- specteur hem beschuldigd hebben van „moedwillig 't verkeer in gevaar bren gen" en van „lichamelijk letsel toebren gen". Maar het is aleen die agent die zijn persoonlijke antipatie botviert vond verdachte. Gastvrijheid De Sehiedamse mevr. A. S. de R. moeilijkheden gekomen, omdat ze ai te gastvrij is geweest voor een vreemde- delingr. (j had namcRjk van 16 tot 22 april in haar woning in de Crthesius- straat onderdak verschaft aan liet Duit meisje Rosa G„ zulks op verzoek van een uit Duitsland komende bijrijder. Voor én nacht was gezegd, doch het werden er zes. En toen stond de politie voor de deur. Het meisje was namelijk uit een jeugdhuis in Hannover gevlucht, had eerste twee weken bjj kennissen ge woond en was toen op de Nederlandse auto gestapt die haar naar Schiedam, had gebracht. Bij de grens Was met om haar papieren gevraagd, die ze overi gens met had. De Sehiedamse politie had het meisje op 23 april weer over de grens gezet. De wnd. subst. Off. van Justitie mr. Franken had waardering voor de edel moedigheid van mevr. S. en wilde ook aannemen dat zij er „ingelopen" was. Maar het is nu eenmaal voorschrift dat men binnen 24 uur aangifte met doen bij de Vreemdelingendienst van een ver blijf van een vreemdeling. Hij eiste 10 boete, maar wnd. Kantonrechter D. Bakker maakte er 5 van. Hoewel hij al eerder aan groepsten toonstellingen heeft deelgenomen, krij gen wij nu voor het eerst een vollediger - inzicht in zijn kunstzinnige activiteiten, Meer dan dertig aquarellen en gouaches getuigen van 'n niveau, dat, gezien zijn jeugd, niet zal nalaten de nodige indruk te maken. Anders dan de meeste van zijn leef tijdgenoten, die met een zekere zwie righeid de mode van de tijd volgen, heeft Maarten zijn hart verpand aan de natuur, waarbij dan nadrukkelijk ge zegd maet_ worden, dat hij geen ordi naire copiist is, maar wei iemand, die met smaak het gegeven arrangeert en zo nodig verandert als dit in zijn kraam te pas komt. Voeg daarbij een modern vorm- en kleurgevoel en er ontstaan op onconven tionele manier reeksen taferelen van land en water, bedrijvigheid Sn de Bot lek. karakteristieke landschapjes van de kleine dorpen op Voorne, fabrieksterrei nen, enz. maar ook sfeervolle stillevens. Hij past daarbij de techniek toe van j veel water, waardoor de met inkt ge- tekende lijnen rafelig worden en tot het schilderachtige effect bijdragen. Er is een neiging tot somberheid. Deze jonge Rotterdammer toont zich, evenals zijn vader, een vaardig teke naar. Wanneer hij soms stevig tegen voorbeelden van anderen aanleunt hij is tenslotte op een leeftijd waarop invloeden nogal onbekommerd worden aanvaard wat dan nog? Ik geloof, dat wij vertrouwen mogen hebben in zijn kritische zin in zyn trotse verlangen een Kemper te willen zijn en een Maarten te worden. Tot 14 september a.s. L. W. SCHMIDT SCHIEDAM, donderdag. De vele grote bruggen die in Schiedam te vin den zijn, wegéns dc talloze havens en wateren, hebben de Dienst voor Ge meentewerken In 1963 nogal wat kop zorgen gegeven. Zo blijkt over het Jaarverslag van deze dienst. Twee brug gen voldoen zelfs niet meer aan de nu te stellen eben, zo wordt geconstateerd. Dit zijn de Hulpbrug over de Sehic b\j het industrieterrein en de Koemarkt- brug. Het verkeer over de Hulpbrug is, sinds het doortrekken van de 's-Grave- lancteeweg naar het industrieterrein, zeer intensief geworden. En het meren deel is dan nog zwaar transport, zodat de brug zwaar belast wordt. Daar is deze smalle hulpbrug niet op berekend. Het gevolg is dat de aanrij-plaat op het bruggehoofd aan de kant van de Over- schieseweg, in februari pas geplaatst, meermalen is losgeraakt. De elektrische installatie van de Koe marktbrug, die uit 1926 dateert, voldoet niet meer aan de nu tc stellen eisen. Voorbereidingen zijn getroffen 1956 te komen tot een vernieuwing van de elektrische installatie van deze brug. In verslagjaar is door een storing in de installatie een verbindingskoppeltng in de hoofdas van het opezetwerk gebro ken. Het drukke verkeer werd er flink door gestagneerd. Proveniersbrug Ook by de nieuwe Proveniersbrug had men te kampen met defecten. Door een storing In het remmechanisme is de brug eenmaal uit het drijfwerk geraakt. Met bet gevolg dat twee trek-duw- stangen werden vervormd en twee assen vernieuwd moesten worden. Om te voorkomen dat het aandrijfwerk weer wordt beschadigd by een even tueel te hoog oplopen van het brugdek, zijn nu twee opvangbuffere aange bracht. Een ander defect ontstond toen oen personenauto tegen een afsluitboom op reed, waarbij niet alleen de boom maar ook de betonnen ondersteunings-con- structie ernstig beschadigd werd. De sluitboom moest naar de fabrikant terug voor reparatie. De aanrijdende automobilist heeft de rekening gepre senteerd gekregen! Bij dc Oranjcbrur had men moeilijk heden van wel heel bijzondere aard: een groot aantal wilde duiven is zich gaan nestelen in de bruggetorens. Niet alleen de torens, maar ook de zich daar in bevindende machinedelen werden ernstig bevuild. Om deze duïvenplaag tegen te gaan zjjn geperforeerde platen bij de openingen in de torens aange bracht. Verder z|jn voorbereidingen ge troffen om dit jaar de staaldraden tc vernieuwen in alle vier de torens en van de evenwichts- en bewegings- kabcls. De Vrijheid VLAARDINGEN, donderdag De Vlaardingse damvereniging V. D. V. houdt dinsdag 8 september haar 48e algemene jaarvergadering. Behalve de gebruikelijke agendapunten zoals jaar verslagen, bestuursverkiezing en prijs uitreikingen, alsmede het vaststellen van de tientallen voor de aanstaande competitie van de Rotterdamse Dam- bond, zal gesproken worden over het eventueel organiseren van scbooldam- IX> 141(_ wedstrijden. De vergadering begint i ae! le'o; Zeeman. 29. 73," 103; om half acht in de bovenzaal van ge- aan de nationale vlucht uit Orleans, af stand 480 km. Be 25 eerste prijswinnaars zija: 1,7 J. Duymel; 2.4,24,25 M. v. d. Steen; 3,6.8,13,14.16,18 W. d. Winter; 5,18.21 A. Lim- borg: 9 C. Barziiay; lo W v. Harmeien; 11 de Potter: 12,15 A. Houtsma; 17 M. Putters; 20 L. Tromp; 22 H. Overheul; 23 A. v. d. Berg. Tevens werd de na-afriehting ingezet met 'n wedvlucht met 518 duiven vanuit Roozen- daal. De eerste 25 prijswinnaars zijn; 1,3,6, 15 M. Putters; 2,14 L, Tromp; 4,7.11 L. Wij nen; 5 J, Schrupf; 8 H. H, gen: 9 Th. Juyn: 10 A. de Rouw; 12 G. van 't Holf; 13,2fl H. O verheul: 16,22 E. de Potter; 17 G. Barzi iay; 18,21 J. Doejaaren: 23 F. Wijzenbroek; 24 A v d. Berg: 25 D. Bakker. De Postduif Ook de S.C.V. De Postduif nam met 655 oude en jonge duiven deel aan de wedvlucht uit Gorineliem, afstand 35 km. Gelost werd om 8.30 uur: eerste duif binnen 8.48.52 uur; laatste prljsduif om 8.55.31 uur. Uitslag: H Brdkling, 1. 7. 10, 26. 70; C. Herwig, 2, 16, 31. 87. 118. 141. 159; H. Blondé. 3, 52, 09. 105, 139. 151 (dipl.); H. vd Kant. 4, 8, 23, 36. 76, B3, 94, 97 122 138, 145; W. vd Kuilt Spar la 5, 12, 39, 43, 48. 63. 88, 113, 128; T V. Wcelie, 6, 72; I, vd Tuyn. s, 15, 35; A. Boes, IX, 46, 57. 64, 74. 142. 148. 161: G Meyer, 13, 18. 27, 33. 47. 53, 58, 77. 82; J. Pa mussen 14, 79. 108 138; C. vd Grijp 17, 45, 78, 86, 114, 150; J. v. Harmeien Co, 19, 80, 96, 117. 129, 144, 158; C. Bolkenbaas. 20. 40; W. Verhaeren. 21. 38, 11, 126, 135 163; P v. Os Co 22, 137; L. v.d. Üffey, 24, 25. 61, 71, 99, 104, '125. 137; L. de Koning, 28. 180: -D. Zeeman. 29. 73, 103; C. Land- -aad. 30. 91. 123: J. vd Waal. 32; A. Klepke, MAASSLUIS, donderdag Zondag 30 augustus zal na floup van dc ochtend dienst in de Grote Kerk afscheid kunnen worden genomen van koster M. J. Deur- Joo, die, zoals gemeld, na bijna 30 jaar dit werk neerlegt. meer, 44, 62, 90, 109; L. Borram Co, 49, 50, 08. 121; C dim Tuinder. 50. 134. 146; W. Gil den, 51, 84; A. Karrcman, 55, 81. 162; A. Boon. 60; A. Vis. 64, 101, 110, 164; L. Tou- tijn, 67, S3, 155; A. vd Oever, 75, 89, 127; A. vd Tuyn, 85, loo, 116; J. de Koster. 92; H Crama, 95, 131, 154; J. Lips, 102, 106, 118; A v Gogh, 107; H. Breaker, 112, 120, 132; w. v. Deurzen, 115, 147; F. Koppenhagen, 124; P. Gauweleemv Co, 130; J. vd Waard, WO, 153; A. Hersbach, 143; m. v. Lmgcn, 152. 8 huwelijken voltrokken. VLAARDINGEN, donderdag. Het staartje van een allang: overleden muis is nu eindelijk begraven. Tien jaar gele den werd by het heien op het terrein van Lever's Zeep een rioolpersleiding van de gemeente kapot geslagen. Na de eerste noodmaatregelen besloten ge meente en bedrijf, dat Lever's de uit monding van de leiding in dc Nieuwe Maas zou afsluiten en de leiding zou blootleggen, tcrwyl de gemeente zou zorgen voor een goede afvoer van het rioolwater. Nu pas is echter de oplos sing voor de verdeling van de kosten gevonden. De maatschappij leed door dc maat regelen voor 10.690 schade, de ge meente (de „maatschappijvoor ƒ25.337.38 (op de kleintjes letten). De verzekeringsmaatschappij van. de ge meente wilde deze tiïet dekken en Le ver's stelde Vlaardingen aansprakelijk. B. w. waren echter van oordeel, dat het bedrjjf bij het heien niet erg zorg vuldig te werk waren gegaan. De ge meentelijke raadsman kreeg opdracht de kansen in een procedure af te tasten. Uiteindelijk bleek dit niet verantwoord en werd schikking aanvaard; de partijen dragen ieder hun eigen schade (als de raad het voorstel tenminste goedkeurt). De muis en de staart zij rusten in vrede. VLAARDINGEN, donderdag. Op de Westhavenkade vond dinsdagmiddag een aanrijding plaats tussen een bestel auto en een bromfiets. De bestuurder van de auto reed plotseling naar links om een geparkeerde wagen te passeren. De bromfietser, de 23-jarige D.CBdP. uit Maassluis brak zijn linkerbeen en liep een beenwond op. Hij is door de G.GD. naar het Algemeen Ziekenhuis vervoerd. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, danderdag. Vijf entwintig jaar geleden begon de heer D. Mosterd zijn werk bij de fa. J. den Boer als leerling-bezorger. Gisteren werd dit feit op het kantoor van de in middels tot Den Boer Van der Hou wen Luxe xBroodbakkerijen N.V. gefu seerde bedrijf herdacht. De jubilaris werd toegesproken door de commissa ris A. Buis, die hem een cadeua onder couvert overhandigde. Van het perso neel was er een schemerlamp, terwijl véle relaties geschenken aanboden. Zij kwamen ook *s middags op de receptie in Triangel, die volgde op een diner in hotel Maas. VLAARDINGEN, donderdag. De gemeente zal de Federatie van verpleeg inrichtingen voor langdurig zieken, als de raad met het voorstel van B. W. instemt, een subsidie van 0,1 cent geven. Voor het volgend jaar zal hier een be drag van 70 mee gemoeid gaan. De Federatie (die zelf o möe subsidie heeft gevraagd) behartigt de belangen van de bestaande verpleeginrichtingen en beoogt uitbreiding en verbetering van de verpleging. Ook als adviesin stantie verricht zij waardevol werk. Bij het ontwerpen van een plan tot bestem ming van het ziekenhuisgedeelte van 't flatgebouw tot verpleeginrichting voor bepaalde groepen van bejaarde zieken heeft de gemeente al hulp ontvangen van de federatie. MAASSLUIS, donderdag Het vest!» gmgsoverschot in Maassluis bedroeg in de maand augustus o9 personen (ingeko men 10S, vertrokken 49). Het geboorte cijfer was 35, tegenover 5 sterfgevallen, in totaal een aanwas van S9 personen, waardoor liet inwonertal van Maassluis per 1 augustus gestegen was tot 15.918 n ?_'eu: y°riSe maand werden in Maassluis

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1