v Moeilijk transport Gorkum-Schiedam ïe'i 150 Hectare bestrating in Schiedam Jubilarissen bij Wilton I it 1 Deel bleef onvindbaar in duisternis en onkruid! HONKBAL Schiedam 3 de naar AGENDA op weg promotie 3 SCHIEDAM DANSSCHOOL WESTHUIS vanaf 1 sept. Koeriersters I I I 1 i 4ï 1 'II 1 'j Wedvlucht van P. V. Union Kinderen gewond bij aanrijdingen Jubilaris bij Orpheus Kleine diefstallen *y/'l 41/1 ik m a/I'>ft ^Es»r_A;%a -O im Drietal voor Evanor. Lutherse Gemeente r K. inschrijving nieuwe leerlingen, ADVERTEREN DOET VER»*_. £N 1 'i .i I 'ii ni u! 'li pag. 5 - maandag 31 augustus 1964 -f Sierbestrating! K \/L N SP -1 Laadploeg Goedkeuring I u Mist uw Parool? Bel nummer 7712. Te zwaar rkoop I11 Nijmegen van 2 uur tot 10 uur. Waranda 207, telefoon 68211, Schiedam. J Personeel gevraagd ir -• f i 'Vf 1 i s ït' ':i rt 41 J ii •J p •3 S -•s Negentien uur zwoegen met Sporthalgeraamte - <0 1 r -HET moeizame opladen van de zware spanten voor_ de Sporthal in Gorkumwaarvan links een stapel ligtrte wachten. Rechts de hijskraan en midden (met jas) de leider van de laadploeg, de heer Jac. van Oud- heusden. De loods op de achter grond heeft een zelfde staal-con- structie als de Schiedamse Sporthal ook zal krijgen; de hal zal echter anders „aangekleed" worden, met steen en glazen wanden. EEN spant voor de toekomstige Sporthal zweeft door de lucht on- SCHIEDAM, woensdag. Van het i grondoppervlakte van de stad Schiedam j i ïs ruim anderhalve kilometer bestraat. Want einde 1963 was 78.246 mZ met asfalt verhard, 215.101 m2 was met keien bestraat, 852.318 m2 met klinkers en 429.388 m2 tegels. Verder is langs j de wegen nog 194.191 meter trottoir- en opsluitband gelegd. Door de afd. Bestra ting van Gemeentewerken is in 1963 in totaal 227.436 m2 straatwerk verricht, wat veel minder is dan de 283.683 m2 in 1962 gelegd. Aldus blijkt uit het Jaar j verslag 1963. Voor de Gemeentebedrijven, de Te lefoondienst en voor particulieren is 31.523 m2 straatwerk verricht en werd 4.988 m rioolsleuf dichtgestraat. Voorts werden voor de Technische Bedrijven 10.128 m sleuf gegraven voor het leg gen, lichten of verwijderen van kabels en 6.331 meter sleuf voor gas- en wa terleidingen. Ten behoeve van de P.T.D. werd 3.910 meter sleuf gegraven voor hun kabels. O Tot de bijzondere werken door de afd. Bestratingen verricht, behoren o.a. de aanleg van speelplaatsen bij de Coignetwoningen, bij *de Prof. Alfons Ariënsstraat, Rozenburgerplein en het Schuttersveld. Sierbestrating werd aan gebracht op het Dr. Wibautplein en bij de Tt.K.-kerk aan de Dr. Schaepman- singel. De schoolpleinen bij de Finse school aan de Celsiusstraat eri de school! aan de Lorentzlaan werden opgehoogd I i en op peil gebracht. j Alle zijstraten van de Burg. van jHaarenlaan werden voorzien van ver- keersdriehoeken, zulks in verband met het voorrangsweg verklaren van deze laan. Ook in de Burg. Knappertlaan werd de gehele wegmarkering ver nieuwd. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. Het einde van de maand is voor Wilton altijd de c-r.uTCT.A~u- - tijd van de huldigingen. Verleden week SCHIEDAM, maandag „Een grote dag voor de Schiedamse sportwereld", ziin weer een groot aantal jubilarissen >*Irloap<1a /Ia wnAPiiAi>l<4Aw Ata <1a 1 I! J 1.-.1 O I_at_- 'A?- 41K mfjr /:vr\. ft f T. t 't, <%Ci> >-* .J? sJ. 'Jr.r .- .'4 I verklaarde de grote voorvechter voor de Sporthal en lid van het Seichtings bestuur, de heer C. J. M. Bolmers, toen hij zaterdagmorgen om 10 uur met een 20-tons trekker met oplegger, waarop de eerste delen van de staalconstructie voor de Sporthal, in Schiedam aankwam. en een verschrikkelijk zware en moeizame dag ook!", heeft hij met recht kunnen verzuchten, toen eerst zaterdag nacht tegen twee uur het transporteren voorlopig beëindigd was. Dat is negen uur later dan oorspronkelijk verwacht werd! Het heeft de heer Bolmers en zijn vrijwillige transporteurs dan ook niet meegezeten. De losse onderdelen van de staal constructie lagen opgeslagen op een terrein van de N.V. Micriel van Dijk aan de Haarweg in Gorkum. Daar heb ben de balken, de spanten en het an dere staalwerk ruim anderhalf jaar onbeschermd in de open lucht gelegen, geheel met onkruid overwoekerd. Wel was het staal enigermate met verf te gen weer en wind beschermd, zodat de roestlaag meeviel. Bovendien was het bedoelde opslagterrein nogal dras sig, zodat reeds vrijdagavond een klei ne wagen met stalen platen naar-Gor kum Is gestuurd, om de zware vracht wagens te vrijwaren voor wegzakken in de drassige grond. Vijf transport- en andere bedril ven, te weten - de firma's L. v.d. Water, C. van Pelt, de N.V. Voogt en N.V. Th. J. L. van den Berg-Beveka-combina- tie te Schiedam en de Fa. Lensveld uit Vlaardingen' hadden in totaal acht vrachtwagens, vijf grote opleggers en drie trucks met aanhangwagen be schikbaar gesteld om de totaal 140 ton wegende constructie over te brengen. niet verlicht!) moeilijk te vinden tus sen het hoog opgeschoten onkruid! Een wel heel moclijke tocht heeft de vijfde wagen in de stoet, ec van de Fa. Lensveld, gehad. Even hupten Gorkum begon dc lading, tien hoeks- panten, op de uitschuifbare laadtafel te schuiven. De chauffeur had de ver door ir. B. Wilton toegesproken. Zü kre gen allen het gebruikelijke cadeau on der couvert. De heer S, Ritstier, con structeur machinefabriek uit Rotterdam, die veertig jaar aan het bedrijf is ver honden ontving bovendien de ereme daille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. De overige jubilarissen zijn: tien jaar, me], P. M. de Kaper, beambte afdeling personeelsadministratie. Schiedam en mevr. J. M. Lammer-Groeneveld, tele foniste, Vlaardingen. Vijfentwintig jaar: H. G. Brandt, reductiechef, Rotterdam; L. Dreeman, perser, Vlaardingen; J. van Buren, plaatwerker, Totterda; J. Cok, ,aQ. ijzerwerker-aanbouwer, Ridderkerk; C uitstekende spanten nog met touwen van Daien> baas ijzerwerkers nieuw- vastgesjord, maar het bleef moeilijk Met een gangetje van 30 40 km is naar Schiedam gereden, doch onderweg zijn toch enige bomen en palen - ge raakt. - De heer Bolmers was zaterdagmor gen om 5.30 uur naar Gorkum gereden om aanwezig te zijn bij het opladen. Daar was ook een „laadploeg" van vrijwilligers onder leiding van de heer Jac. van Oudheusden, lid van de S-B. L.O. met verder de heren Cor van Put- t„„ ten, lid van de Sportraad, Hans Poot, inn Jïrr tnJ) lid van THOR. en anderen. Maar voor van Oudheusden (rechts, met jas). hc{. zware werk was eell mobiele hijs kraan van de Fa. Eerberg uit Rotter dam gecharterd. SCHIEDAM, maandag. De P.V. Union nam met 431 duiven deel aan de wedvlucht vanuit Duffel, afstand 94 km. Aankomst eerste duif 8.50.02 uur; laat ste prijsduif 9.01.21 uur. Uitslag: W. v. d. Hoeven 1, 37, 64, 67; Vr. Kerkhoff 2, 7, 11, 38, 42, 44, 51, 65, 70, 74; J. Wen teler 3, 33, 39, 43, 53, 68; A. Heeren 4, 12, 21, 28, 31, 32, 45, 48, 71, 84; E. Sebrechts 36; H. v. Gogh en Co. 6, 20, 26, 75; C. Verlinde 8, 13, 16, 22, 29, 34, 40, 47, 58, 80, 81; K. v. Loopik jr. 9, 59, 66; mevr. v. d. Hoeven 10, 82; P.. Slegt en Co. 14, 24, 46, 76; C. Verboom 15, 23, 25, 56, 78; C. Martinse 17, 77; M. Noordijk en Co. 18, 55; A. Broeders 19, 49, 52, 61; J. Benningshof en Co. 27, 62; C. van Saus 30, 60, 73, 86; J. van Leeuwen 35, 54; J. Opijnen 41; P. Vrauwdeunt en Zn. 50; D. v. d. Schalk 57, 87; Th. v. Raay 69; J.ohh. Brand 72, 85; J. v. Triel 79; W. Broekhuizen 83. SCHIEDAM, maandag - Merkredon, la 2an de septembro hoaiaü estos la lasta ferio-vespero, ni atendos vin ciujn la sekvontan semajnon ce kino v. Gink, Ploegstraat 19. - Energiplene ni eklaboros por nia sek- cio kaj Esperanto. (Advertentie l.M.) Omstreeks zeven uur werd daar in Gorkum begonnen met het opladen en, om half negen kon als eerste wagen |Sprt de zware 20-tons oplegger van de Fa. Van de Water, beladen met 17 span ten van 7,5 meter lengte en bestuurd door chauffeur Henk Glansbeek (van S.V.D.P.W. met de heer Bolmers naast zich in de cabme, naar Schie dam vertrekken. Achter deze truck reed de zesde transportwagen, een oplegger, waar van de chauffeur de taak kreeg om te toeteren, zodra hij zag dat er iets mis zou kunnen gaan. Bij zijn voorrij dende collega. Het liep goed af, ook jn de Maastunnel. Een tunnelwachter gaf de chauffeur de opdracht midden op de weg te ryden, wat niet naar het genoegen was van een aantal luidcla- kwam dit transport tegen zes uur aan in. de Spaansepolder. De voorzitter van de Stichting Sport hal, de heer A. de Jong, die met zijn medebestuurslid, de heer L.v.d. Kraan, het werk hij de Fa. Krayema gade sloeg, vertelde dat nog steeds gewacht wordt op het afkomen van de Rüks- goedkeuring voor de houw van de Sporthal. Dc heer Bolmers gaat iedere weck naar Den Haag om de functio narissen van het Min. van Volkshuis-j Gehoopt wordt dat de goedkeuring! nog vóór december van dit jaar af-! komt, want nadat de eerste paal zl I zijn geslgen. zal de bouw nog één jar vergen. Bij normale gang van za gereed. Ook de bijdrage van de Ned. ken de hal dus niet voor eind 19t>5 Federatie uit de sport-toto, zalt Plan Nieuwland-Oost bij 's-Gravelandseweg bouw, Vlaardingen; J. L. Fontijne, con structeur algemene werktuigbouw, Schiedam; P. Gillebaard, onderbaas ijzerwerkers'nieuwbouw, Rotterdam; J. Huisman, ijzerwerker aanbouwer, Schiedam; E. J. de Jong, ijzerwerker aanbouwer, Rotterdam; J. Kooren, bankwerker, Schiedam; W. Mels, ijzer werker, Rotterdam; M. L. van Raamsdonk, boorder, Rotterdam; H. van Rij, magazijnbediende, Schiedam; J. J. Stok, plaatwerker, Rotterdam; V. Ver- maat, draaier, Vlaardingen; L. Versluis, calculator, Schiedam; A. M. Vroegh, elektromonteur, Rotterdam; W. Wester- hoff, spantenbuïger, Vlaardingen; P. C. van der Wijngaard, ijzerwerker, Vlaar dingen. SCHIEDAM, maandagOp dc Gro te Markt reed zaterdagmiddag de 11- jarige W. Dal met haar fiets tegen een geparkeerde auto van de heer T. J. S. op. Het meisje is met «.en snijwond in haar rechtervoet naar het gemeentezie kenhuis gebracht Op de Hoofdstraat stak de driejarige Johan Boekweit zaterdag onverwachts over. Vlak bij de overkant draaide hij zich weer om en liep terug. De brom fietser F. A. R. kon hem niet meer ont wijken. De jongen is met een zware her senschudding in het gemeenteziekenhuis opgenomen. Uitsluitend tussen half 8 's avonds. 8 uur en Redactie-adres: Van Hogendorplaan 284. 5564. Tel. p,_ BIOSCOPEN CUsase: 2 en 8.15 uur: „De Hofnar". «oaopole: 2 en 8 uur: „Man met het ijzeren masker". .i! apotiieekdienstkn «pouieek: Jansen, Swammerdamsingel 41. ZÜ werden nagewuifd door een aantal Gorkumsc persvertegenwoor digers, die met enige afgunst het stalen geraamte zagen vertrekken, gebrcht. Want ook in Gorkum zit men te springen om een Sporthal! De heer M. van Dük van de gelijknamige firma, vertelde nog dat dit bet 26e en laatste stalen constructie was, die hq verkocht. Zoals bekend, zijn het geraamtes van vliegtuig-hangers uit Engeland, die als dump-materiaal zijn verkocht. Intussen wachtte bij de zandstraal- en schoppeer-innchting van de Fa. Fraayema aan de Strickledeweg in de Spaanse polder reeds een werk-ploeg (van zes man om de wagens te los sen). De opgetogen heer Bolmers kon toen sijmbolisch de aangevoerde con- structiedelen aan de heer H. J. B. Kraayema overhandigen, die met zijn personeel van 40 man tussen het ge wone werk door de stalen delen zal zandstralen en reinigen. De eerste drie aangekomen wagens] keerden onmiddellijk weer naar Gor- klim terug om opnieuw lading op te halen. Daar was men echter in moei lijkheden gekomen. De mobiele kraan kon het werk alleen niet meer af en er j stonden zes wagens op belading te j wachten. Daarom werd om half twaalf (nog een kraan gecharterd, van de fa. Mill uit Gorkum. Toch had de laad-1 ploeg telkens anderhalf uur nodig om j écn wagen te laden, daar de lange 1 spanten erg moeilijk te hanteren ble- j ken. i De gehele dag en avond, tot diep !in de nacht is er heel hard gewerkt door de laad- en los-ploeg en ook door de negen chauffeurs. Zij verdienen wel een stevige pluim, want dit werk hebben zij geheel belangeloos in hun vrije tijd verricht. Om" 2 uur 's nachts I kon men eindelijk naar huis om van 1 'een verdiende rust te genieten. Maar toen was nog niet al het materiaal op- j geladen. Een hoop kleine stukken inoes-j ten op het te?rein achterblijven. Ze wa-! ren in de duisternis (het terrein was1 SCHIEDAM, maandag eerst definitief worden toegewezen alsz'Jn de honkballers van de s.v. h.v. de vergunning er is. j Schiedam zaterdag uit Nijmegen tcrug- gekomen want het ziet er naar uit dat AI met al is het overbrengen van I Schiedam aan het slot van dc compe- de staal-constructie van Gorkum naar titie toch een promotiefeest kan bele- Schiedam een zwaar karwei geweest, ven. Na de tegenslag met Schiedam dat zonder fecstelükhcid is verlopen-11 en Schiedam 2 blijkt de bij de aan- Dat feest komt pas wanneer het gerei- 1 vang van het seizoen verkregen ver- nigde staalwerk (over vele maanden!) j sterking door te werken in Schiedam van de Fa. Kraycm nar de bouw- i 3. Dc kampioen van de reserve eerste lom, ditmaal voor dc laatste competitie plaats van de Sporthal zal worden over- klasse van het Rayon Rotterdam heeft' wedstrijd en kennelijk zat de spanning E gemeentelijke plannen voor de afbouw van Nieuwland-Oost, rond de 's Gravelandseweg is vastgelegd in deze maquette van Gemeentewerken. Men krijgt hier een goed beeld hoe in de niet meer zo verre toekomst dit laatste deel van op deze foto van de maquette de boombeplanting tussen de blokken de zelfde tint heeft gekregen als de gebouwen, wat verwarrend werkt. De licht-gekleurde diagonale streep van rechts-beneden naar links-boven is de zeer brede 's Gravelandseweg (waar in maar vast een tramlijn naar het Sta tionsplein is gedacht!), die links-boven onder het bestaande spoorviaduct naar het industrieterrein loopt. Bij dit via duct, aan weerszijden van de weg ko men dan twee zeer hoge torenflats met 12 lagen. Ten zuiden daarvan de Burg. van Haarlenlaan (de twee strepen links geven de boombeplanting aan!), die rechts over de Brandersbrug naar het station loopt. Verder zuidelijk en links van de 's Gravelandseweg de bestaande flat- blokken van Brug. van Haarlenlaan, Al- phons Ariënsstraat en Jan v. Zutphen- straat. Aan de 's Gravelandse woonla gen boven een winkelgalerij (nog niet gereed). Men ziet echter ook dat daar naast, aan de overkant van de Burg. Honnerlage Gretelaan een soortgelijk hoog gebouw zal komen. Deze wordt va de Noordvest afgescheiden door een vrij grote boombeplanting. Aan de overkant van de Noordvest een gebogen gebouw, dat op de plaats komt van het huidige Clubhuis Sint Joris Doele met een boombeplanting van de „Zwaaikom" in de Schie gescheiden. Rechts van dc 's Gravelandseweg" val- ilen de iver grote en vierkante kantoor- verzenilegrcbouwen op. Voor de bouw van twee daarvan is de grond reeds uit gegeven. Daarachter komen, naar de Schie toe, drie flatgebouwen in 8 eta ges, die weer door 'n ruim terrien (met boombëpianting) .zijn gescheiden van het bedrijfspand van de Gistfabriek Hollandia H, in de bocht van de Schie. Bü de JProveniersbrug nog wat andere bebouwing. Oorspronkelijk was hier het gereformeerde bejaarden centrum ge dacht, doch dat heeft nu een plaats ge kregen in Kethel. Aan de zuidelijke oever van de Schie, op de hoek bij de Proveniersbrug, komt een zeer hoog flatgebouw met liefst 13 etages. Daarvoor zal de bebouwing aan de Boterstraat moeten verdwijnen, j Langs de Broersvest is dan weer (op de plaats van het verdwenen Doelhofje tot de Krepelstraat toe) een groot lang be bouw gedacht, met ongetwijfeld weer een winkelgalerij. Aan dé overkant van de Broersvest ziet men het nieuwe Stad huis, met een laag „representatief"ge deelte en het 5-etages hoge „werk-ge- bouw" aan het fraaie Stadhuisplein, waaraan ook de rune een plaats zal krijgen. (Advertentie l.M.) Alléén Dinsdag en geen dag langer verkopen wij deze My- stère van ragfijne Terlenka marquisette voor nog géén driegulden. Duizenden meters verkochten wij die seizoen van deze bij zonder mooie Flock-print Mys« tére voor 3.98 en dat was uit zonderlijk goedkoop. Morgen verkopen wij gedurende, één dag - alles wat er nog van over is voor een ongekend lage prijs. 59 SCHIEDAM, maandag. De heer J. M. A. van Mil is gedurende 25 jaar een trouw lid geweest van het Kon. Schie dams Mannenkoor „Orpheus" en zal daarvoor gehuldigd worden op woens dag 2 september tijdens een repetitie. De jubilaris is een broer v.an de wereld bekende, eveneens uit Schiedam afkom stige zanger, Arnold van Mil, die aan het eind van vorig jaar nog heeft mede- degewerkt aan een concert van Orpheus. Opgetogen 1 Harga zal worden gehouden. Als Schie dam nogmaals wint (tegenstander is waarschijnlijk Storks 3), dan is de pro-' motie naar de landelijke reserve twee de klasse een feit. Onze stad zou dan met een team van DHS en drie teams van Schiedam in de landelijke compe titie vertegenwoordigd zijn. Schiedam 3 speelde zondag weder- 1 in de promotiewedstrijden een goede van zaterdag de honkballers nog in de EEN verheugd lachende heer Bol- mers (midden) biedt de heer Kra yema (links) de eerste vracht con structie-delen ter reiniging aan. Rechts het Stichtingsbestuurslid, de heer L. v. d. Kraan. I start gemaakt. Bij Trekvogels 2 was Schiedam 3 volkomen superieur en won j met 4-24; het had daarvoor slechts ze- j ven innings nodig. Dit belooft veel voor de tweede wed- benen want RFC 2 won met 9-5. Schie dam 4 speelde niet omdat VFC 2 met verscheen. Schiedam 5 kon RFC 3 niet van het kampioenschap afhouden. De pioenschap met grote voorsprong me- I strijd die in het komende weekeinde inide dankzij de 15-11 winst op Schiedam I 15. In Nijmegen opende Jan Oscphius met vier-wüd en hij scoorde op een honkslag van Gernrd Kok die ook naar de vüfhoek kwam op een stootslag van Lou van Gerven en deze scoorde op een opoffcringsslag van Leen dc Gids. Al spoedig bleek dat het Trekvogclsveld zwak was en dat de werper van de Nij- megenaren als het ware „kon worden weggeslagen". Zeven man kwamen naar de thuisplaat in de tweede inning op het zwakke werpen van Heijraan mede dankzij een twcchonkslag van Leen de Gids en het smijten van vier- wjjds en het maken van veldfouten. Het werd 0-15 in de derde inning toen de Schiedamse slagploeg er weer het Ihout op legde met slagen van Osephius |Piet Cam been, Gerard Kok, Leen de jGids, Toon Goetgeluk en Koos Heyne 'mans. Het werd 0-17 toen Osephius en Cambeen in de vierde inning profiteer' den van de matige controle van de Trekvogelswerper. Trekvogels kon vier punten scoren in de vijfde inning toen werper Leen de Gids en inzinking kreeg en driemaal vierwijd gooide waarbij slagen van Clerkx en Eigels- heim werden gevoegd. In de eerste drie innings had De Gids met driemaal drieslags de hitters naar de kant ver wezen. Driehonkslagen van Leen de Gids en Jan Osephius brachten de stand op 4-23 in de zesde inning en het zwakke aanvalsspel van Trekvogels gaf Schiedam in de laatste slagbeurt de 4-24 overwinning. 'Werpersresultaten; Leen de Gids (Schiedam 3) 16x3-slag, driemaal vier wijd en twee honkslagen tegen; Heij- mans en Toonen (Trekvogels 2) zes maal drieslag, zeventienmaal vierwijd en zestien honkslagen tegen. SCHIEDAM, maandag Van de was lijn achter haar woning aan de Voorne- sestraat is zaterdag het zwart-wit ge streepte badpak van de 14-jarige A. van O. verdwenen. Vrijdag verdween de transistorradio die mevrouw P. A.-van G. aan haar dochter mee had. gegeven. Het meisje is het toestel in bad Groenoord kwijt geraakt. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze restant partij Mystère 160 cm hoog, met een rijk Flock print dessin, per meter voor Cécn tef, of schrift, toe. SCHIEDAM, maandag De Kerke- raad van de Evang. Lutherse Gem. te Schiedam heeft, om te voorzien in de vacature ontstaan door het vertrek van ds. S. G. van der Haagen het volgende drietal opgesteld: ds. A. Steinhart te Nijmegen, ds. H. J. Jaanus te Rotterdam en dr. C. H. Lindeyer te Rotterdam. Be roepen is ds. A. Steinhart. v RADIATEURMONTEUR zijn zal in ruime mate voldoening gevend werk.: betekenen voor wat oudere mnL' personen. Pers. meld.: BLOKSMA, Radla- teurenfabriek N.V., Oostzeedijk 225 of Korte Haven 25. Schie dam. BIJVERDIENSTE. De Schie dammer (Het Rotterdamsch Pa rool) vraagt nette bezorgers (sters) voor de zomermaanden of gedeelten hiervan. Leeftijd, boven 15 jaar. Aanmelden: Lange Haven 103. Tel. 67279 of 66505; 's avonds na 19 uur 155960—154262. "-tp w |i .1 'I e ,r 3 '1 at; 2 I tri 5! 'fi J i;E' .-jr,"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1