S.G.-HULDIGING pr w St. Liduina-lyceum groeit SCHIEDAM nmm Verdienstelijk burgers S.G. is nog steeds goed gezond AGENDA Wie heeft iets verloren Jubilaris bij Hoek's Aanrijdingen SCHIE-kant- tekeningen Duivensport Jongste bediende (mnl.) Ure-penning voor: Mevr. v. Woerkom- Witte: zeer veel organisaties De heer L. Kamp: stuw van Oranjevereniging fabrieks Burgerlijke stand Muziek en zang Geen krant ontvangen? Voors. De Wolff; Kap-demonstratie Technische Club Cursus EHBO Gereedschap geslolen Stoeltjes gevonden Huisvrouwenver. begint seizoen Tassen gestolen van negen winkelende dames Jeugd uitwisseling Nieuwe lokalen in gebruik Koningin maakt wandeling over Haringvlietbrug De Vrijheid De Postduif BETONTS^ERÜEDEN IJZERVUECHTERS Autoradio's Koeriersters DINSDAGAVOND 8 SEPTEMBER 1964 VRIJDAGAVOND 11 SEPTEMBER 1964 MAANDAGAVOND 7 SEPTEMBER 1964 pag. 5 - dinsdag 1 september 1964 BURGEMEESTER ror. J. W. Peek bij het overhandigen van de Ere penning van de Schiedamse Ge meenschap. Van rechts naar links: burg. Peek, mevr. Van Woerkom- Witte, de heer Van Woerkom, de heer L. Kamp en mevr. Kamp. (Advertentie LM.) partij - Morgen verkopen wij honderden meters moderne cretonne, als extra aanbieding in deze serie. Leuke kleurige cretonne, in een modern dessin, waarmee U Uw kamers in één ruk in *t nieuw steekt, zonder handenvol geld kwijt te zijn. Moderne gordijncretonne, ge weven van soepele garens, uit de serie van f 2.75, echt gezel lige gordijncretonne, nu voor een ongekend lage prijs. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze gezellige gordijncretonne, 120 cm breed, in 4 moderne kleuren, per meter voor Géén tel. of schrift. best. SCHIEDAM, dinsdag. Het is niet toevallig dat dc Stichting Schiedamse Gemeenschap dc dag van 31 augustus, dus gisteren, heeft uitgekozen om twee verdienstelijke burgers, teweten mevr. J. C. van Wocrkom-Wltte en de heer L. Kamp, te huldigen voor het vele werk dat zü voor de gemeenschap hebben ver richt, welke hulde is gesymboliseerd in de Ere-penning van de S.G., die aan hen beiden Is uitgereikt. Want 31 augustus is een belangrijke dag geweest in het nationale leven, namelij'k gedurende vijftig jaar de dag van dc viering van het Koninginnefeest, Aldus heeft de voorzitter van de Schiedamse Gemeenschap, de heer F, A. de Wolff verklaart bij de opening van de „bijzondere S.G.-avond" die gisteren in het gezellige zaaltje van De Rank in Kethel ie gehouden. Hü kon daarhy een groot aantal belangstellenden, uit de eigen kring begroeten. SCHIEDAM-, Ondertrouwd K. Aeberll, 21 jr. en C. J, G. H. Taktor. 20 ir. H. J. Adams, 20 jr. en A. dc Koster, 18 jr. a. J. Adams. 20 Jr. en A tie Koster. 19 Jr. Broeren, 21 jr. on a. a. Kramer gezegd freher. 18 jr. w. Bijl, 23 jr. er. T. Moret, 26 jr. S. T. E. Dcrrez, 19 jr. en B. Koojjman, 17 jr. R. L. J. A. Hoogwegt, 22 jr. en G. M. van «Uut, 20 jr. T. va» den Hoven, 42 jr. en J. M N Kort, 49 jr. A. P. Kemp, 42 jr. en C. J. Tlttssen, 42 jr. M. Kcrssen. 48 jr. en A, On- stenk, 48 jr. G. Lubbersen, 24 jr en F. M. van den Hoek. 19 jr. C. W. Metiers, 19 jr. en m. p. van Schaik, 39 jr. J. A G. Peters, 56 3'. er. J. L. Klaasen, 47 jr. H. S, Fletersz, 23 ,m en J* H- VP" Loenen, 24 jr, J. van der vifes, 27 jr. en F. Eatz, 21 jr. C. van der Waard. 20 jr. en W. Korenhof. 18 jr. W. 3. wuiebrand24 jr. en A. J. L. W. van Rutten.: 22 jr. C Zoon, 25 jr. en F F van der Lugt, 22 ik van deri Haerm, Laurens, 24 jr. en A. T. KlUmU, 20 jr. Gehuwd. R- W, Moritz, 22 jr. en J P- van Wasbcek, l* jr. J. K. Versteeg, 24 jr. en W.. J. KIoos, -I jr. G. S Sprong, 24 jr. en J van Veisen, 18 jr. L. N. J. de Jong. 28 jr. en A. W. M. Fatjes, 25 Jr, j. Kok, 18 jr. en N. P. C. va» oen Anker. 17 jr. J. A. M. Mennen, 26 jr. en y- K. Drent. 21 jr. J. G, den Boer. 22 jr. en M. J. van Gastel. 20 jr. M. J. M. V. Krug- j*0» 24 Jr. en j. M. Bouinan. 20 jr. J. C. M. "orns. 22 jr. en A, hl CJarhs. 22 jr. A. C. M. l- Borsboom. 24 jr. on M. C. J. de Bruin, 21 JL w. Langerak. 2X jr. en L. T. Herscheid, Geboren. Marius K. z. v. M. C, Maan en A. van Otter- Joo. Jetty W. L. d. v, \V, Dijkshoorn en A. J. van Vliet. Hendnka M. d. v. B. T. van der Luiden en B, C. Schotten. Yvonne P. d. v. E, Wetsteijn en J. ML de Kok. Ferdlnandus J. w. z. v. j. w. VoUcbregt en W M. L. Bou wer. Marcus Z. z. v. G. Schaeffer en C. M. Felst. Schiedam: Geboren: André E. z. v. J. J. gutters en. W. den Ouden Nicole d.v. L. -■ M. Dusault en I. A, B Brugmans. Jolan- cfnoV" d V' M' J" C* M" Oorne3 - CS Overleden; 3. P. Duit, 79 jr. A. Joore, 91 jr. M. Smeelen, 65 jr. cchtge. Groenendaal. Ook burgemeester mr. J. W. Peek, die als ere-voorzitter van de S.G. de penningen uitreikte, heeft gewezen op de betekenis van de 31ste augustus, ,.de oude vertrouwde nationale feest dag rond de figuur van Kon. Wilhelmï- na, gedurende vijftig jaar het symbool van onze volkseenheid". Burg. Peek vond het een van de vele taken van de S.G. om op gezette tijden eens het volle licht te doen vallen op die leden van de burgerij die door toe- .wijding en energie iets hebben gedaan 'voor de verrijking van de gemeen schap. Zoals dus ook gisteravond is gebeurd. Mevrouw van Weerkom-Witte, de eerste dame overigens die een S.G.- penning ontvangt, heeft „decennia lang gewerkt op zeer verschillende ter reinen van het maatschappelijk leven, daarbij gedreven door een grote socia le bewogenheid". Van een schier ontel baar aantal organisaties, verenigingen en comiië's heeft zij deel uitgemaakt, heeft zU georganiseerd en er leiding aan gegeven. Burg. Peek noemde een lange reeks op „die echter nog niet eens volledig was": bestuurslid van de Vrouwen groep van de F.V.D.A., van IS47-'6I lid van het Centraal Vrouwencomité, smds 1952 lid van het plaatselijk be stuur van het Kon. Wilhelminafonds voor de Kankerbestrijding, sinds 1947 actief lid van de sectie-Vakantiebeste ding van de S.G., sinds 1945 lid van he ding van de S.G., sinds 1945 lid van het plaatselijk comité van de SAKOR, lid van de Commissie voor Huishoudelijke en Gezins-voorlichting, van Het Prin- eekind, van de NOVIB, van het Vrou wen-advies-comité (in de woningbouw) van Volksherstel, van het Ere-fonds voor oud-verpleegsters, zij heeft hulp geboden aan de Hongaarse vluchtelin gen. En dan niet te vergeten: organi satrice van ontzettend veel collecties in de stad. „De grootste bedelares van Schiedam" is haar ere-titel! „Zij heeft aangevoeld "dat de maat schappelijke machine kraakte, om dat deze onpersoonlijk werkte. Zij heeft daarop haar vrouwelijk gevoel ingeschakeld om deze machine te smeren en soepeler te doen lopen verklaarde burg. Peek. De verdiensten van de heer E. Kamp liggen op een ander terrein. Dertig jaar lang heeft hü gevochten voor zyn Or je-Hefde een jaarlijkse toevoer van nieuwe olie behoefde om te kunnen blijven branden". Hü heeft zo leiding gegeven aan de viering ter plaatse op de hoogtüdagcn van ons Vorstenhuis, ïn die periode heelt dc heer Kamp een abdicatie en een troonsbestijging..na gemaakt, een prinselijk huwelijk en vier geboorten, een grote Bevrijding na de oorlog en de jaarlijkse herdenking daarvan. Dit heeft heel wat werk ach ter de schermen gegeven. De heer Kamp heeft gezord dat de voormalige Oranje vereniging zich aan paste-aan de veranderde tijden door de omzetting in de "Ver. Nat. Feest- en Ge denkdagen als sectie van de Schiedamse Gemeenschap, waarvan hij sinds de op richting lid van. de Bestuursraad is. Daarnaast is hij voorzitter geweest van comit Kinderuitzending, van het'Comi té Vakantie-besteding en voorzitter van de S.G.-Bridge-drive. Ook is hij oprich ter en tien jaar lang bestuurslid ge weest van de R.K.-zwemver. „Start en is penningmeester geweest van Schie damse Schooltuinen. „ik heb dit werk nooit opgezocht 't kwam op me af. ïk hoop dat vele jonkeren zich gedrongen zullen voe len, dit werk voort te zetten ver klaarde mevr. van Woerkom, die be halve dc penning ook nog een bos bloemen kreeg in haar dankwoord. „Ik heb dit werk alleen kunnen doen dank zij de hulp van vele medewer kers, die ik nu in deze hulde wa be- trkken", aldus de heer Kamp. ROTTERDAM, maandag. - Tot een pand aan de Buitendijk heeft men zich zaterdag toegang verschaft door in- Mimmjng. In de woning werden alle laden en kasten doorzocht. Er wordt een bedrag van 400 gulden vermist. BIOSCOPEN Passage: 2 en 8.15 uur: „De Hofnar". Hoaopole: 2 en 8 utir: „Man met het ijzeren masker". Deze huldïgingsavond heeft meer kleur en fleur gekregen door het optre- „Het Rotterdamsch ParooF'-abon- nees kunnen ons dit telefonisch melden van maandag tot en met zaterdag van 17.30—18.30 uur Telefoon 135430 Abonnees buiten Rotterdam Schiedam kunnen zich wenden tot onze plaatselijke agenten. den van twee chïedamse amateur-ge- telschappen, die voor het eerst in S.G.- verband optraen. Het gssCTlEDAMS K ittermuziek Ensemble bracht onder lei ding van de her C. Overdlrk eerst de Kindersymphonie van Joseph Haydn, een speels stuk dat verraste door het gebruikmaken van ratels, kinderfluitjes en vogelgeluiden en daarna de Sympho- nie no. 182 van Mozart ten gehoren. Een hl plezierig optreden van dit met vele jonge krachten uitgegroeide Ensemble, dat we in Schiedam nog veel te weinig te horen krijgen. Ook het R.K. Schiedams Gemengd Koor o.l.v. de heer J. A. M. Remmers waal bleek over goede kwaliteiten to be schikken. A chapeila werden vrolijke liederen gezongen van Orlando di Lasso, een vrij onbekend maar aardig lied van Mozart, een muzikaal grapje van J. Haydn en het religxeuse „II Padre Nos- tro" van Verdi. „De kennismaking- is goed bevallen. Wij hopen vaker een beroep op uw medewerking te mogen doen", vond de heer Dc Wolff. SCHIEDAM, dinsdag „Er worden de laatste tijden van bepaalde zijde kwade geruchten verspreid, dat er i het Dagelijks Bestuur, iu de Bestuurs raad en ook in de sectfes van de Schie damse Gemeenschap spanningen zouden heersen, die het werk zouden schaden. Ik wil van deze gelegenheid gebruik m ken om uitdrukkelijk deze geruchten tegen te spreken", zo heeft de voorzitter van de S-G- gisteravond verklaard. „Er is geen reden om bezorgd te zijn over het voortbestaan, van de Schiedam se Gemeenschap. Nog steeds heerst er een goede sfeer en wordt er prettig sa mengewerkt. Er zijn alleen dit jaar wat veel mutaties geweest. Doch dat kan de oprichting af zitting hebben gehad, men verwachten, daar de S.G al zestien jaar bestaat en vele bestuursleden van Gelukkig zijn velen bereid geweest om de opengevallen plaaatsen in te nemen. Het is jammer dat er lieden zijn die zich geroepen voelen de S.G. te belas teren en het werk te bagatelliseren". De S.G, heeft zich bereid getoond zieh te vermieuwen ,dat houdt de geest in de Stichting levendig. Maar reorganisatie vergt tijd. Het is zo dat nog steeds uit vele ande re gemeenten de mensen naar Schiedam komen om te vragen hoe de S.G. het gepresteerd heeft dit werk al zestien jaar vol te houden. Dit is dan ook alleen mogelijk geweest door de handhaving van een goed bureau en dank zij vele medewerkers. Aldus de heer De Wolff. SCHIEDAM. Te bevragen aae hel hoofdbureau van politie te Schiedam, dage lijks van 8 00 tot 17.00 uur, behalve op za terdag en zondag: 6 sleutels m etui; kettink je met 3 sleutels: rozenkrans in etui: auto sleuteltje roet mesje: ring roet 4 autosleutels; trui; kinderschoentje; hangetje met steen tjes: oorbel; 15 meter touw; paspoort; ra- biespennlng: bagagebinder; tas met inh; portemonnee met inh.: legertas met lnh.: knlpportemonnee met inh. Te bevragen bb de vinders: damesporte- lonnee met inh.. Luitgaarden, B. van Haa- renlaan 40B: damesparaplu, Vcrhoeekx, West- frankelandsestraat 41; badtas met 2 handaf nemers. Slingerland. Abbenhroeksestraat 4: rieten mandje, Langenberg, B. van Haarcn- laan 1201; kinderportemannee met inh., Scbrauwers, Ant. Muljsstr. 4C: herenporte monnee. Mohrmg, BK.laan 188b; tas. jas er. trui, Wennlnk, Prins Bemaidlaan 74; hondje (toef). Dierenasiel. St. Annazusterstraat 47; zadeldekje, Nortier, woonark „Geiler", Wes- terkade: ketting, slot en 3 sleutels, Schou- wink. Francois Haverschmidtlaan 53: rables- pennlng. Kruithof, Lorcntzlaan 44d; snoei zelfontspanners. Lelieveld, v. Oldenbarne- Rldderkerksestraat 33: lopend van hengel, veltsiraat 193; honderlem roet ponning, Veth. den Hollander, Jan. Oudegeeststraat 116; schepnet, Scheffers, Dam 35, kartonnendoos roet inh.. van "t Hof p/a van Dijk, KI. Kater straat 90; bankbiljet, Herstel, Mgr. Nolens- laan 163; bcdelkettlng. Klasse. Gocresestraat 8: damesring, Hoenderkamp, Dr, Kuyperlaan 235; bedelarmband met bedels, Kramers, Parkweg 155; bedrag aan geld, kassier, Boe renleenbank Kethel; kindervDStje. Braak, Tumlaan 6: Terlenka regenjas, Mouthaan, Hoogstraat BS; 2 overhemden, de Jong, siga renwinkel, Broersvest Sa; regencape, Kore- vaar. v, Leeuwonhoekstraal 9a; plastic regen- capuchon, de Bruijn. V- Ruysdaellaan 70b; jas in etui. Post Kethel; kinderjasje met trui, Mostert, Dorpstraat 3; trui, Etman, SCHIEDAM, dinsdag De heer M. J. F. Spiesscns herdenkt vandaag het feit, dat hü 40 jaar in dienst is bü W. A. Hock's Machine- en Zuurstoffa- briek n.v. te Schiedam als metaal draaier. De jubilaris werd op 14 april 19D1 te Rotterdam geboren cn woont thans aan de Alphons Ariénsstraat 144. Op een speciaal daarvoor in het stadhuis belegde bijeenkomst heeft burgemeester mr, J. W. Peek vanmor gen de jubilaris toegesproken en hem het eremetaal opgespeld. SCHIEDAM, dinsdag De Techni sche Club, afd. SchiedamVlaardingen begint het nieuwe seizoen nt en grot capemonsstr tie, die op donderdag 3 september in gebouw Irene wordt ge houden, aanvang 8.30 uur. Voor de da mes-kapsels zullen demonstreren de heren B. Kalf, landskampioen 2964 en J. Timmermans, landskampioen 1963, terwijl bij de heren zullen demonstre ren de heren J. Greunsven uit Tilburg en C Houtman uil Dordrecht. SCHIEDAM, dinsdag De Ko ninklijke Ned, Ver. Eerste Hulp Bij Ongelukken (E. H, B. O.) begint de nieuwe cursus ter opleiding voor het Eenheidsdiploma op maandagavond 14 September van 7,30 tot 9,30 uur voor beginners en voor gediplomeerde op woensdagavond 16 September van 7,30 tot 9,30 uur. Deze cursussen zullen wor den gehouden in de bovenzaal van het gebouw Volkshuisvesting, Wesünolen- straat 26, hoek Westvest. Aanmeldin gen kunnen geschieden bij; G. J. van Eden, Vlaardingerdijk 335 a, Mvr. E. Kockx-v. Gerven, Lange Smgelstraat 25, of C. J. van Reede, Marconi straat 5 b en in de zaal op de eerste cursusavond. In deze cursus zal ook onderieht wor den in de toepassing van de kunstma tige ademhaling volgens de mond op mondo f neus methode, met gebruikma king van het daarvoor bestemde lesma teriaal. Inschrijvingen door werkgevers voor hun personeel worden eveneens gaarne ingewacht. SCHIEDAM, dinsdag. Uit een af gesloten kast bij de bouw in wijk Groen- oord is gereedschap gestolen. De bena deelde is J.T. De heer W.B. doet aan gifte van diefstal van witte plastic buis en gereedschap uit een in aan bouw zijnde winkel onder de torenflat aan de 's Gravelandseweg. SCHIEDAM, dinsdag. Aan het Schiedamse politiebureau zijn van nacht drie rotan stoeltjes gebracht. Zij waren gevonden op de Schiedamsedijk in Rotterdam. Waar zij thuis horen is nog niet bekend. Duromeien. St. JaeobsgasthUis, BKJaan; sjaal, Langenberg, B. van Haarenlaan 1201: (R), Koevermans, Rijnstraat 39; zijden sjaal, damesschoenen, Korteweg. Rusthuis, Hw. Haven 153; badhanddoek, Kind, Populieren- laan 40; kinderschoentje, Verveen. Lekstraat 85: kinderjack met capuchon, Roctus, v. Stvindcnstraat 23b; jongensfiets, v. Hoogen- doorn, Valeriusstraat 88; kinderfietsje. Lou- rens, v. Maanenstraat 1Ï8; autostcp. Droge, Schimmeïpcnnlnckstrant 73; wandelwagentje pop, Meijden, Maasstraat 8; etui roet Smit, Fabristraat 2; huissleutel, Lank- veld. B. van Haarenlaan 1233; ring met 6 sleutels. Nooman, Dorpsstraat 15; aansteker. Valkenburg, Huijsmansstraat 12a; 2 sleutel ringen met 3 sleutels en ketting, Lems, Rot- terdamsedijk 237b; ring met 5 sleutels, v, d. Most, C, V. d. Lindenlaan 67. SCHIEDAM, dinsdag De Ned. Ver. van Huisvrouwen, afd. Schiedam begint vol goede moed aan het nieuwe sei zoen. Dc openingsmiddag heeft plaats op maandag 14 september in gebomv Irene, waarbij mevr. Rack-Noordijk (beter bekend als Scheherezade) gaat vertellen over „De "Vrouw in de jour nalistiek". Tevoren is al het maandelijkse koffie- uurtje gehouden, in De Rank en op don derdag 10 september zal een excursie worden gemaakt naar de Ploegenfabriek in Bergeyk. De dames brengen op don derdag 24 september een bezoek aan de Brandweerkazerne om kennis te maken met het materiaal en ook om iets te leren van de maatregelen die men moet treffen in geval van brand. Ook de cursussen beginnen op gang te komen. Zo start een bridge-cursus op 29 sepseptember en twee hoeden-cur- sussen op 2 oktober. Doch de cursus „Pech onderweg" kan tot nu toe niet doorgaan, wegens een te gering aantal deelneemsters. SCHIEDAM, dinsdagOp de 's Gravenxandestraat bij het park 't Hof reed een onbekend gebleven bromfiet ser de 13-jarige Gonnie Couvreur uit Rotterdam aan. De jongen was in ge zelschap van vüf vrienden, óók op bromfietsen. liet meisje is met een lichte hersenschudding in de Dr. No lets lichting opgenomen. Op de B.K.-Iaan bij het opgebroken gedeelte, haalde de wïelrijdster R.P. uit Vlaardingen de voor haar rijdende bromfietser A. van A. te snel in. Zij raakten elkaar en kwamen ten val. De bromfietser liep een verstuikte rechter voet op. ROTTERDAM, maandag. In en kele warenhuizen in het centrum van de stad zijn zaterdagmiddag van ne gen winkelende dames tassen met in houd gestolen. De tassen waren even op de grond gezet, terwijl de dames kleding pas ten. De waarde van de tassen met in houd bedroeg ongeveer 1400 gulden. Sommige tassen werden leeg aange troffen in een ander magazijn dan waarin zij waren ontvreemd. 'IVTaar aanleiding van het bezoek van een groep jonge Duitsers uit Ess- Iingen aan Schiedam hebben wij in deze kolommen trots opgemerkt dat „Schiedam als eerste stad in Neder land aan de Internationale Jeugd-uit- wisseling deelnam." Een lezeres, me vrouw A. de Jong protesteerde tegen dat „eerste" en niet ten onrechte. Er bestaat namelijk in Nederland een Vereniging voor Internationaal Jeugd- verkeer", die in 1931 is opgericht en nog steeds actief op dit terrein bezig is. Ook Schiedamse jongeren zijn meermalen via deze I.J.V. naar het buitenland geweest. Alleen, Schiedam heeft geen eigen af deling van de I.J.V. en. is, met Vlaar dingen en andere gemeenten in de buurt, opgenomen in de afdeling Bot terdam. Nog vorig jaar heeft deze af deling een uitwisseling gehad met Cornwall in Engeland en het jaar daarvoor met de stad Stamford, even eens in Engeland. Doch ook met ste den in andere landen zijn jeugd-groe- pen „uitgewisseld". De I.J.V., aangesloten bij de Federa tion Internationale des Organisations de Correspondances en d'Echanges Scolaires, heeft als ideëel doel 't be vorderen van vriendschappelijke be trekkingen tussen de Nederlandse en de buitenlandse jeugd en werkt op ongeveer gelijke wijze als btj de uit wisseling Esslingen-Schiedam. Ook hier wordt door de jongelui in de leeftijd van 15 tot 21 jaar bij elkaar thuis gelogeerd op de „home to ho me", basis, Het gaat om groepen van telkens 20 tot 25 jongelui. De afd. Rotterdam heeft momenteel wat moeilijkheden met bestuurs- voorzieningen zodat contact wordt onderhouden door de secretaresse van de afdeling Den Haag, mevr. B. van Doornum, Loosduinseweg 9997, tel. 070-633826. Het feit blijft echter bestaan dat Schiedam als stad de eer ste was om deel te nemen aan de uit was om deel te nemen aan de uit wisseling via Esslingen, dus buiten verenigingsverband om. Mogelijk dat het Schiedamse comité contact kan opnemen met deze I.J.V. voor een vruchtbare verdere uitwerking van de bestaande plannen, SCHIEDAM, dinsdag: De snelst groeiende middelbare school in Schie dam is zonder twijfel het St. Liduina- lyceum. Een jaar geleden begon de school het achtste cursusjaar met net vierhonderdtachtig leerlingen. Nu zijn er al meer dan zeshonderd ingeschreven Nog indrukwekkender is dc groei ver geleken met twee jaar geleden, toen het lyceum ,in feite hbs en mms, met rond de driehonderdvijf tig leerlingen begon. uitbreiding van het bestaande (nood) complex houdt deze stijging ge lukkig bij. Wel heeft men vorig jaar enkele klassen in het wijkgebouw Wi~ bautplein moeten onderb ngen, maar dat was maar voor korte duur. Voor de lessen vrijdag a.s. weer be ginnen zal een nieuwe barak met zes lokalen klaar 2ijn. In januari zijn al vijf andere in gebruik genomen, zodat naast de oude school een aanbouw van veertien lokalen en een pauzeplaats is ontsteen. Voor de nieuwbouw, die de bestaande complexen moet vervangen en het St. Liduinalyeeum eindelijk een eigen ge zicht moet geven zijn de tekeningen nu klaar. Deze gaan binnenkort naar de Rijksgebouwendienst en dan is het wachten op de rijksgoedkeuring. „Hoe lang dat duurt is niet te zeggen", wij kunnen inderdaad niets anders doen dan afwachten en het beste er maar van hopen", zegt pater dr. J. J. Lubs, OBSA. (Van een onzr vrslaggevers) ROTTERDAM, maandag - Koningin Juliana zal morgen in het/kader van haar bezoek aan de Delta-werken ook de pas gereed gekomen Haxingvliet- brug bezichtigen J2ij maakt daartoe een wandeling over de brug. In verband hiermee heeft Rijkswa terstaat besloten de brug van half twaalf tot half voor het verkeer te sluilen.Gedurende die tijd is er, vol- ens Rijkswaterstaat, minder verkeer dan op andere uren. HET nieuwe lokalen-complex van het St. Liduina-Lyceum dat deze week in gebruik komt. Het ligt in het meer beboste deel van de Spieringskoek. DEN HAAG, maandag (ANP) H.M. de Koningin heeft vanmorgen op paleis Soestdijk een delegatie ontvan gen van deelnemers aan het .internatio naal congres voor kinderchirurgie dat van 31 augustus tot 4 september in Rot- j terdam wordt gehouden. SCHIEDAM, dinsd. - De P.V. De Vrij heid nam met 560 duiven deei aan. een wedvlucht van Duffel, afstand 92 km. Uitslag: i, 50 A. Limborg; 2,57 J. Wes- tërholt; 3,7,62,67 W. Poort; 4,6 L. Wij nen; 5,20 Th. Juin; 8 W. Harmeien; 9,21 24, 26, 27, 39, 46, 60 63, 82, 87, 93. 107, 110, 115 J, Doejaaren; 10. 13 M. Rink; 11 M. de Jong; 12, 17 H. Overheul; 14, 16,44, 66, 73, 89 P. Verlinde; 15, 70 A. de Rouw; 18, 103 D. Luytcn; 19, 85, 99, 106 114 M. Putters; 22, 64, 79, 88, 91, 97 W. Winters; 23, 72, 81, 102, 112 T>. Bakker; 25, 31, 100 G. Barzilay; 23, 29, 35, 45, 68, 78, 84 J. Kazenbroot; 30, 47 F. Wijzen- broek; 33, 42, 48, 51 L. Tromp; 34, 61 C. Lems; 36, 57 E. de Potter; 37, 52, 56, 96, 98, 113 P, Pols; 38 D. Ram; 40, 85 Th. v.d. Berg; 41 F. Doejaaren; 43 H. Hagen; 49, 55, 59, 65, 108 J. Rost; 53 J, v.d. Ent; 69, 90 C. Koogje; 74 A, de Bie; 75 H. v.d. Steen; 77, 80, 86 J. Ha- gers; 83 J. Schrupf; 94, 101, 111, 116 A. Hotstna; 105 J. Blom; 109 G. van. 't Hoff; 104,118, A. Verhaal. De S.C. V. De Postduif nam met 584 jonge en oude duiven deel aan de wed vlucht uit Kesteren, afstand 75 km. Ge lost werd om 8 uur; eerste duif binnen. 9.00.10 uur; laatste prijsduif 9.12 uur. Uitslag: L. v.d. Mey 1, 39, 59. 73, 81, 99; I. v.d. Tuyn 2, 17, 62; G. Vermeer 3, 10, 18, 38, 40, 68, 124, 125; A. Vis 4, 42, 53; C. Herwig 5,14; T. v. Weelie 6, 9 27, 74; H. Brökling 7, 25, 120, 143; H. v.d. Kant 8, 24. 55, 72, 83, 116, 129, 131 145; W. v.d. Kant Sparla 11, 52, 69, 95, 121; J. Lips 12, 60; G. Meycr 13, 29, 33, 45, 47, 76, 105, 113, 123; L. de Koning 15, 63, 78, 89, 115, 244; A. v.d. Oever 16, 80; D. v.d. Tuyn 19, 302. 203, 106; C. v.d. Grijp 20, 84, 309, 112, 136, 141; H. Crama 21, 48, 86, 93, 126, 130, 246; C. Paardekoper 22, 108; J. Paulussen 23, 32, 57, 97, 135; H. Blonde 26, 46, 70, 104; L. Vis 28; L. Borrani 30, 34, 50, 133 C, Landzaad, 33, 51, 63, 92; A. Karreman 35, 44, 11: J. v. Harmeien Vol 36, 88, 90, 94 (dïpl); W. Verhaeren 37, 119 T. Jansen 41, 56; A. Brökling 43, 66, 118; A. Klepke 49; A. Boon 58; J. v.d. Waard 58; C. den Tuinder 64, 96, 100, 101. 139; A. v.d. Grijp 65, 67, 77, 87, 98, 114, 128; W. v. Deurzen 71, 117; A. Hersbach 75, 127; N. v. Ark 79; M. v. Lingen 82, 134; P. V. Os Co 85, 110; P Hinten 93; O. Bolkenbaas 122, 137; H. Breaker 132; D. Zeeman 140; M. v.d. Waal 142. IHIIIMIHIIllllMllilinilllllIHIIllilllHIIIMlllllMIIUIIIIIMIIJllKlMIlllMinBllllinilllll BBIIIIiBP GEVRAAGD Aanmelden tussen 7-17 uur Uitvoerderskeet Bouwwerk Gemeente Ziekenhuis, Burgemeester Rnappertlaan, Schiedam. N.V. v/h Fa. KUIJPERS Schiedam. Schiedamse Balletschool Klassiek Ballet en volksdans Lessen voor jongens, meisjes en gehuwde dames. Inschrijving nieuwe leerlingen woensdagmiddag van 24 uur, vrijdagavond van 78 uur. Zaterdagmiddag 34 uur. Nieuwe Ha ven 155, Schiedam, Gebouw Irene. Inlichtingen Carlix Suttorp, Frans Halsplein 31B. Tel. 62632. N,V. Distilleerderij WENNEKER Co. te Schiedam vraagt voor direkte INDIENSTTREDING Ook zij die niet in het bezit zij'n van het Mulo diploma kunnen solliciteren. Aanmelden aan het kantoor Schie 98-102 te Schie dam, dagelijks tussen 9-12,30 en 2-5.30 uur. inbouwen en ontstoren gratis Personeel gevraagd BIJVERDIENSTE. De Schie dammer (Het Rotterdamsch Pa rool) vraagt nette bezorgers (sters) voor de zomermaanden o£ gedeelten hiervan. Leeftijd boven 15 jaar. Aanmelden: Lange Haven 103, tel. 67279 of 15960—154262. Te koop aangeboden DROOGPROBLEEM? Centri fuge 4 Kg 133.— Combinatie langzaam met spoel-cemrtCuj f 395.-. ooJc merkmachtnes IS tot 30% korting. Showr. Coja, Lange Haven 126, telef. 63341 PERS. GEVR. „MEYERS EN DE PATER" te SCHIEDAM Opleidingen voor het Middenstandsdiploma (Erkende opleiding). Praktijkdiploma Boekhouden en M.B.A. (Moderne Bedrijfsadmi nistratie). De nieuwe cursussen voor het Middenstandsdiploma „Algemene Handels kennis" vangen aan op: De nieuwe cursus voor het Praktijk diploma Boekhouden vangt aan op De nieuwe cursus voor het Praktijkdiploma MJ3.A.(Moderne Bedrijfsadmini stratie) op: Lijsten met de namen van vele geslaagden voor alle genoemde oplei dingen liggen bij onderstaande adressen ter inzage. Inlichtingen over lesgeld, studieduur, boeken enz. alsmede inschrijving dinsdagavond 1 september 1964 in Gebouw „Irene", Nieuwe Haven 155, Schiedam tussen 7 en 10 uur of op andere avonden bij onderstaande J. de Pater, Fr. Haverschmidtl. 5 Schiedam. Tel. 67658, HL Meyers West-Fr^tr, 137 Schiedam. TeL 66465

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1