DIRECTEUR 40 JAAR BIJ VAN R-HBS ONDERWIJS J\eeuwijk 1000 man zochten kleuter VDL houwt zelf accommodatie H\ Wandelmars met 610 deelnemers Liebrechts winnaar wielerronde Schiedam DANSSCHOOL SITTON Koeriersters Weinig ophef rondom jubileum dr. R. Oorl Moeilijk Applaus Ongrijpbaar OMVANGRIJK PROGRAMMA AGENDA Kind vermoedelijk verdronken Eddy Yerweel geblesseerd V er koopkantoor van Kaiser in Rotterdam Bezichtiging van Lyceum Water vrienden groeit nog Eerste prijs in tie Zeemijl te IJmuitlen BEKENDMAKING 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Vrouwenbond NVV ontwikkelt aktiviteiten Excelsior-teams oefenden Tweekamp Zware straffen voor vechtende Duitsers Kampioenschappen De Luchtbode Vliegenplaag op Kalendreclit wordt minder RALEIGH RIJWIELEN Snorihtiis Ter Braak I M ON O P O L E IN BENACHT net winkelmeisje enkele meisjes f Verkoopsters eit Aank. verkoopsiers vJ ADVERTEER REGELMATIG Leert het werelddansprogramma -r woensdag 2 september 1964 - pag. fr (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, tooensdag. Het is in het bedrijfsleven allemaal an dersAls daar iemand veertig jaar bij dezelfde baas is viert men dit (terechtuitgebreid. Bij het onder wijs ziet men dat anders, daar her denkt men zo'n jubileum alleen maar. Een vluchtig vertoeven bij een feit waarvoor de collega's wel respect hebben, maar dat zij ook wel een beetje als voldongen zien. Daarom waren er gisteren op de eerste schooldag naast het leraren korps maar een paar gasten waar onder vrouwdochter en schoon zoon) aanwezig bij de herdenkino van het 40-jarig jubileum van dr. R. Oort, directeur van de rijks- h.b.s. en Drie toespraken, de aanbieding van een fruitmand, een dankwoord en daarna moesten zii weer weg en gingen directeur en docenten over iot de orde van de dag. De mathematicus-pur-sang" heelt dr. Oort zichzelf eens genoemd. Na het afleggen van twee doctorale examens - wiskunde en mechanica en natuurkun de kwam hij op 1 september 1924 by het onderwijs. Eerst in Bussum op twee scholen, daarna in Sappenneer on Zuiphen en sinds 1 september 1946 {een dubbel jubileum dus) in Schie dam. Al die tijd heeft hij contact ge houden met zijn wetenschap, die hem had geholpen exact te denken. Het die nen van twee heren onderwijs en we tenschap is niet makkelijk, maar hy hield het vol. Dr. A- de Jong, coördinerend inspec teur van de tweede Inspectie, had er de grootste bewondering voor. „Uw ca paciteiten zjjn moeiljjk te schetsen", merkte hU op, „niemand heeft xnü er Op gewezen, dat u op drie verschillen de peilen leeft: dat van uw gezin, dat van het onderwijs, en dat van de we tenschap". De onderlinge samenwerking, memo reerde dr. De Jong, is zeer prettig: op, die de HBS-directeur buiten school- Hy somde ook de verschillende functies op, die de HBS-directeur ouïten school tijd vervult. Hieronder zijn die van lid van bestuur van de Wetenschappelij ke Kring Schiedam en het lidmaat schap van de Rotary-club. „Het leiden van een school is in deze tijd geen eenvoudige taak. Er zijn veel moeilijkheden, ik noem alleen maar het bezetten van de lesuren en het zor gen voor een goede huisvesting. U hebt zich op bijzondere wijze van uw taak gekweten", besloot dr. De Jong zijn symphatieke toespraak. Daarna over handigde hij de jubilaris de beschik king van zijn gratificatie. Over de huisvesting was de inspec teur al eerder „gevallen". In het begin van zijn rede had hy bekend, nauwe lijks de moed te bezitten namens het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap te spreken in een gebouw, dat In zo'n slechte staat verkeert als dat van de Schïedamse HBS. Een op merking, die door de docenten met ap plaus werd begroet. Ook voor ir.g. H. W. G. Hoek, die sis voorzitter van de commissie van toe zicht op het middelbaar onderwijs m Schiedam sprak, was het niet te ver mijden het gebouw te noemen. „Wij weten hoe beroerd het met de school staat", zei hij "cn 2ien de slechte voor uitgang". Deze vooruitgang is zo traag, dat dr. Oort, die- over ander half jaar met pensioen gaat, de nieuwe HBS niet meer zal meemaken. Als laatste spreker voor de Jubilaris zelf met een kort dankwoord („Ik vind het wel een beetje overdreven, maar toch leuk") de bijeenkomst afsloot, kwam drs. C. J. 3. van der Maas aan bet woord. De onderdirecteur sprak namens de docenten en het personeel. Hij schetste evenals dr. De Jong de moeilijkheden, die een schooldirecteur bij zjjn werk ondervindt. „Naast de concrete punten", zei hij, „zijn er ook ongrijpbare. De school staat in een sterk veranderende samenleving. Zij is een minder gesloten gemeenschap dan vroeger en staat open naar en voor de wereld. De universiteiten maken het ons moeilijk. Kunst, vermaak, de ker ken. het bedrijfsleven, de psychologen en de moderne communicatiemiddelen komen alle en allen de school binnen. De directeur is de man, die er het eerst mee wordt geconfrenteerd en hen moet integreren". Een cadeau bood hij niet aan. Wel deed hij een toezegging, die dr. Oort als een geschenk bleek te beschouwen. „Wij zullen medewerking en begrip voor al uw moeilijkheden en problemen opbrengen Hopelijk kunt u dan aan het einde van uw ambtsperiode zeggen: zij hebben waarachtig hun best ge daan" (Van een onzer verslaggevers) VL AARD IN GEN, woensdag. De Nederlandse Vereniging van Huisvrou wen, afdeling Vlaardingen, heeft voor de maand september weer een om vangrijk programma samengesteld. De onderscheidene clubjes houden weer de eerste bijeenkomsten na de zo merse rustperiode. Op 17 september komt men 's middags bij De Hollan- diaan bijeen en op 29 september in „De Westwftk''. Op 1 oktober wordt de Femina bezocht. BIOSCOPEN Passage: 2 en 8.15 uur: „De Hofnar." ilonopole: Alleen 8 uur: „Man met het Ijze ren masker." Dr. A. de Jong feliciteert dr. R. Oort (midden) met zijn jubileum onder het oog mm mevrouw Oort. (Van een onzer verslaggevers) KRIMPEN a. d. IJSSEL, dinsdag Zeker duizend man van de bur gerij uit Krimpen a. d, IJssel heb ben gisteren en vannacht intensief de rijkspolitie bijgestaan by het zoeken naar de drie jaar oude Hen- me Bechtum, van wie wordt aan genomen, dat hij in de Hollandse IJssel is verdronken. Het jongetje verliet omstreeks 3.30 uur gistermiddag de ouderlijke woning, honderd passen van de IJssel vandaan. Toen hij na een uur niet terugkeerde en. niemand hem. intussen had gezien, begon de politie baar speurtocht. In de nacht werden gemeentewerklieden en brandweerlieden opgeroepen om alle in aanbouw zijnde huizen uit te kammen, omdat het wel vaker gebeurt dat kinderen zich hierin stoppen. Bovendien werd er gedregd in de in aanmerking komende sloten en uiteraard in de IJssel, waarin men vanmorgen nog aan het zoeken was. Vanmorgen omstreeks zes uur kwamen 150 mariniers uit Rotterdam de om geving nog eens systematisch uitplui zen. Alles is zonder resultaat gebleven Een politieman vertelde ons, dat er eens een vrouw tussen Krimpen en Ouder kerk is verdronken, wier stoffelijk overschot al na drie uur bij de Park sluizen in Rotterdam aanspoelde. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag, Op nieuw blijkt Eddy Verweel geblesseerd te zyn en wederom aan zijn „zwakke" knie. Verweel heeft de blessure zondag in de ontmoeting FcrtunaLimburgia opgelopen. Dinsdagavond kon Verweel niet aan de training deelnemen. Of Verweel zon- ...ig tegen De Ba ronie bij Fortuna opgesteld kan worden, is nog niet bekend. Verweel heeft reeds twee seizoe nen achter elkaar met blessures aan zijn knie getobd, die zijn prestaties helaas aanmerke lijk hebben ge- Sjaak Jansen is onder doktersbehan deling. Hij is voorlopig enkele weken uitgeschakeld. Nadat de gerezen moei lijkheden waren opgelost, was het reeds afgelopen week de bedoeling geweest Jansen in Fortuna mee te laten spelen. Van dat voornemen moest trainer M. Vink afzien, omdat Jansen ernstige rugklachten had. Jan Kramer is ook nog steeds onder behandeling van een specialist, zodat alles bijeen Fortuna wel ernstig is ge handicapt. ROTTERDAM, dinsdag De Kai ser Refractories vestigt een regionaal verkoopkantoor Rotterdam .Het zai worden ondergebracht aan de Coolsingel 75 waar ook de dochteronderneming Kaiser Aluminium Maatschappij NV haar zetel heeft. Het nieuwe hoofdbureau valt onder de verkoopleider voor alle vuur- vaste Kalser materialen in Europa, het nabije Oosten, Afrfka en India, de heer Charles R. Reuning, die voo» dc inter nationale afdeling van de maatschappij in Oakland, Califomie, is werkzaam ge weest. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag - De ou ders van de leerlingen van het nieu we gemeentelyceum aan de Claudius Cmlislaan kunnen het nieuwe complex aanstaande maandag en/of dinsdag bezichtigen van 19.0021.30 uur. Voor andere belangstellenden zijn de direct daarop aansluitende woensdag en donderdag gereserveerd, eveneens 's avonds tussen zeven uur en half tien. SCHIEDAM, woensdag - De Schicdamse zwemvereniging „Ve Water vrienden" mag zich verheugen in een snelle groei. Er is een wekelijkse toeloop van nieuwe leden, zodat het ledental van deïe toch nog zo jonge vereniging de 450 reeds heeft overschreden. Door het lidmaat schap van de Ned. Culturele Sportbond kan aan oud en jong iets geboden wor den. Zwemsuccesse» blijven niet uit. Zo heeft een Schiedamse ploeg deelgeno men aan de „Zeemijl" in IJmuiden, die jaarlijks wordt verzwommen. Daar de Schiedamse ploeg de enige was, die de prestatie-tocht zonder uitvallers vol bracht, werd de eerste prijs in de wacht gesleept. De ploeg bestond uit de dames Willy van der Lee, Jetty Harteveld, Net ty Guichelaar, Ineke Ververs en Ada van Meurs en de heren Bep van Hoek, Nico van "Vulpen, Gerrit van Katwijk en Jaap Mulder. Aan tal van jaarlijks wederkerende evenementen in de NCS wordt deelge nomen. Zo staat voor de jongeren de Jeugdsportdag te Vierhouten weer voor de deur. op 13 september, terwijl de ou deren zullen deelnemen aan het Zilve ren. Mijnlamp-toernooi op 4 oktober m Heerlen en de Bondszwemkampioen- schappen te Arnhem op 2ö oktober, Naast het elementair zwemonderwijs is er de wekelijkse training voor de wedslnjdploeg o.l.v. trainer Henk Hou- ben met gedurende de wintermaanden bovendien een conditietraining en er zijn opleidingscursussen voor 2wemin- structeur, jeugdsportleider, enz. DU weekend is nog gezwommen door het zwemdiploma. Diploma I werd uit gereikt aan: Wim Boensma, Sipke Drijver, Gerrie Egging, Ella Goeders, Wim v.d. Heuveu, Hans de Jong, Conny Karreman, Paul Kloppers, Hilbert v.d. Kolk, Mieke Kop penhagen, Marijke Meliaf, Willie Mo- ret, Edrth Foelmann, Johan Robberegt, Marcel Rozenberg, Ineke Sla en Hans Zonruiter. Voor Diploma II slaagden Denijs v.d. Blora, Robbie Eekman. Leo van Hofwegen, Mieke Kalkhoven, Regï- na Oranje, Thea Pegels, Stefan Pfeifer, Ria Scheepmaker, Dries de Wit en Yvonne Boulestein. (Advertentie t.M.) E)E]E]g|ElEjg|g)E!EjgEIE]GJE]5]E]E]E|E]gEjinj 151 El El El El El El El El El El El Ei El El El El El El El El Ei El In verband met de officiële opening van de Noorse tentoonstelling op 4 september en het officiële bezoek op 11 september zal ons bedrijf vrijdag 4 en 11 september na 4 uur gesloten zijn. ROTTERDAM „Oude" BINNENWEG/K.DOORMANSTRAAT TELEFOON 010-11.16.70 (14*) ElBEiaSSBiOSBEjEaB&sEilsËfeEiEIsSS (Van c i onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag. Do Vrouwenbond van 't NW ontwikkelt deze maand weer een aantal activitei ten, Op donderdag 10 september gaat men 's middags allerlei zaken in het Volksgebouw bespreken, voornamelijk de jaarlijkse bazaar. De openingsdag is op 22 september vastgesteld. Mej. J, Zwanenpol houdt 's morgens een inleiding. De middag wordt door mevr. A, Slootweg-Me ijer met voordracht verzot gd. Op 14 OKtóber gaat de afdeling een excursie maken. MAASSLUIS, dinsdag - Excelsior 1 en hebben de laatste oefenwedstrijden gespeeld. Excelsior 1 heeft de kleinst mogelijke nederlaag geleden legen ODS 1 te Dordrecht, In een vrij harde wed strijd bleven de Dordtcnaren met 1-0 in de meerderheid. Excelsior 2 speelde gelijk tegen ODS2 (Van onze correspondent) MAASSLUIS, dinsdag. - De twee kamp V.T.M.-VJD.L. vissen werd ge wonnen door VJXL. met 1019 gram te gen V.T.M. 840 gram. De persoonlijke prijzen werden gewonnen door: I. P. M Deelen 400 gr; 2. P. V. Buuren 320 gr; 3. A. Wijn horst 310 gr; 4, D. Molen dijk 268 gr; 5. J Jordaan 249 gr; 6. J. Hollaar 245 gr; 7. A. v.d. Heuvel 24D gr; 8. H. Koudijzer 235 gr. en 9. J, Groen 210 gr. Er waren 27 vissers aan de kant. De wisselprijs voor het hoog ste aantal gevangen vissen werd ge wonnen door P. M. Deelen met 33 stuks. (Advertentie t.M.) W woninginrichting F., BROERSVEST/64-6 Collega dood ROTTERDAM, dinsdag: - De recht bank In Rotterdam heeft vanmorgen dc'30-jarige Duitse zeeman Manfred W. veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar en zes maanden, mei aftrek voorarrest. Zijn kameraad, de 21- jarige Duitse zeeman Werner A. K. H. kreeg een gevangenisstraf van zes maanden met aftrek. Zij mishandelden de 23-jarige Fried- nch Hartl, evenals beide daders, een opvarende van het Duitse schip ,3erthe Hugo Stmnes". Hij bleef na de vecht partij bewegingloos liggen op de weg langs de Waalhaven in Rotterdam. Hy werd later door een taxi overre den Toen de politie arriveerde bleek hy dood te zijn en zo deerlijk verminkt dat dr. Zeldenrust, die sectie verrichtte op last van de justitie, niet meer kon con stateren of hij dood geslagen was of aan de gevolgen van de aanrijding was over leden.' De vechtpartij was een gevolg van een ruzie, die was ontstaan nadat Hartl een speelschuld niet wilde betalen. De officier van justitie, mr. B. van der Meulen, had veertien dagen geleden legen W. een gevangenisstraf van twee jaar met aftrek en tegen H. één jaar met aftrek geeist. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag. Bij postduivenvereniging De Luchtbode zijn de standen van de wedvluchten met de jonged uiven opgemaakt. Punten „hok": 1. Ph. Hoffman 3841 punten; 2. GoedegebureHofman 3227; 3. C. Verwey 3088; 4. D. Roodenburg, 3037; 5. Gebrs.Moerman 3019. Kampioenschap: 1. J. Jekel 1710 pun ten; 2. Ph. Hoffmann 1406; 3. Gebrs. Moerman 1146; 4. C. Verwey 1120; 5. G. Roodenburg 1042. Kamp. „duif': 1. G. Bot 1046 punten; 2—34. Ph. Hoffmann, G. Roodenburg en Goedegebure—Hoffman 1042; 5. C. Verwey 1040.- Vrijdag inkorven voor Vilvoorde (110 km); klokken aanslaan om acht uur. Huidenbedrijf gebruikt nu sterker smoke-bommen (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag De hevi ge vliegenplaag op Katendrecht, die het weekend woedde, heeft belangrijk aan kracht ingeboet. De ontsmettingsdienst van de ROTEB diende gisteren het hui denbedrijf aan de Maashaven N.V. Transmarinóe van advies. De vliegen schijnen uit dit be drijf afkomstig te zijn. Ook de hinderwet is op de plaag afge komen. Procesverbaal Is niet opgemaakt, omdat men begrip heeft voor de situatie. Evenals de ontsmettingsdienst verkeert men in de veronderstelling, dat door de ongewoon warme, tropische dagen enige tijd geleden vele vliegjes tegelijk zijn uitgekomen, waardoor als het Ware een levende bom ontstond. De eitjes van tie vliegen schijnen tus sen de di vei se htudeniagen in het maga zijn te zitten. Het bedrijf gebruikt in normale tijden smoke-bommen om de Indekten te vergassen. „Nu gebruikt men een dubbele hoeveelheid en over een dag zal blijken of die grotere concentratie afdoende is geweest." merkte een zegs man van de hinderwet op. De vliegjes zijn kleiner dan die men normaal m de stad aantreft. Groenten- vliegjes noemt de ontsmettingsdienst, ze. Maai- liet zijn totaal andere insekten dan de zogenaamde copra-torre», die op Katendrecht vaak voorkomen. Deze komen met de scheepsladingen coora mee. Het lmidi'«bedrijf Ontkent tci male, dat dc vliegjes uit het bedrijf komen. Men geeft dc scliuid aan de sche pen, terwijl men ook het aantal cojira- lorren groot noemt. „Er /(in wel w.it vliegjes." geeft men toe, „maar de ont Miiettingsdicnst is niet speciaal hiervoor Itii ons geweest. Ifct betreft een gewone controle, voor eventuele ratten enzovoort. Ja. we gebruiken wet smoke-bommen, «lat doen we wel vaker." Intussen is de plaag veel minder ge worden, Een eigenaar van een café in de buurt had gisteren al geen vliegjes meer gezien. Vrijdag noemde hij de ergste dag. Toen ook spatten honderden of zelfs wel duizenden van deze insekten kapot op passerende auto's. HET Maassluïse VDL moet gaan verhuizen. In het recreatieoord in de Sluispolder-Oost krijgt deze derde klasse voetbalvereniging haar nieuwe velden, die door de gemeente zijn aan gelegd. "VDL moet 2elf evenwel voor de opstallen zorgen. Dat doen. de leden in de avonduren en op zaterdagen. Een. heel korps vrijwilligers is dan aan de gang. Er wordt een nieuw clubhuis gebouwd en kleedkamers, etc. Jammer genoeg is de nieuwe accommodatie nog niet geheel klaar, maar VDL zal zijn eerste competitiewedstrijden niet thuis spelen. We plaatsen deze foto, omdat we daarmee hulde willen brengen aan het korps vrijwilligers, echte VDL'ers, die. iets voor hun vereniging over hebben!' (Advertentie IM. GROTE MARKT S - SCHIEDAM (Van onze correspondent) MAASSIUIS, woensdag Maassluis stond opnieuw in het teken van de wan delsport, Voor de tweede maal organi seerde de \v.s.v. „De Mawa's" een wan deltocht, die iets minder belangstelling trok dan de eerste keer. Toch waren ei nog 619 deelnemers, vooral 2eer jeug digen. De organisatie was prima ver zorgd. Onder de individuele wandelaars wa: de bekende sportman F. de Tippelaar uit 's Gravenzande, die op klompen de tocht volbracht. Op de 5 km hadden twee groepen van de Mawa's" succes door beslag te leg gen op de le en 2e prijs: Groep 4 met 380 punten de eerste en groep e de tweede prijs met 376 punten. Op de 5 km drumbands gingen de prijzen naar de Europoort Drumband met 432 en 419 punten. Uitslagen 10 km: 1. Prins Alexander (Rotterdam) 427 p.; 2. Pynacker 418 p.; 3. V.T.M. (Maassluis) 417 p.; 4. Jong: Flardmg (Vlaardingen) 414 p.; 5. „Crab- benhof" (Dordrecht) 143 p, 15 km: 1. „Door Weer en Wind" 422 p.; 2. Prins Alexander (Rotterdam) 419 p.; 3. „Zuid" (Rotterdam-Zuid) 412 Een groep van de Rotterdamse Brand weer werd op de 25 km eerste; 2e Frins Alexander, Het geheel werd op voortreffelijk wijze muzikaal verzorgd door de twee plaatselijke drumbands en de band „Crabbenhof". (Van onze correspondent) MAASSLUIS, dinsdag. Rudi Lie brechts uit Vlaardingen heeft de voor de derde maal georganiseerde wieler ronde van Maassluis op overtuigende w|jze gewonnen. Rudie Liebrechts en Piet Heynig lie ten al na enkele ronden hun hielen aan het peloton zien om daar na een tiental ronden weer terug te keren, maar nu aan de achterkant, want zij dubbelden 't gehele rennersveld. Alleen H. Brink man, A. Kraan en L. den Braber konden nog juist de ronde achterstand voorko men. Twee ronden voor het einde de marreerde Rudte zo hevig, dat dit ook voor Heynig, die een zeer goede tweede werd, te veel was. De 34-jarige Henk Brinkman plaatste zich derde. Verdere uitslagen: 4. A. Kraan; 5. L. den Braber; 6. S. J. Koeversmans; 7. H. Hoek; 8. J. Franken; 9, J, v. Geest; 10. M. Dkker en 11. A. Bakker. In de burgerronde kwamen 17 wiel rijders uit, -onder wie een meisje van 13 jaar. Het tempo lag te hoog voor haar, doch zij reed het parcours toch uit en ontving als beloning een medaille en bloemen. De uitslag was: 1. J. v. d. Voort; 2. H. Valstar en 3. C. Bom. Voor de wedstrijd voor nieuwelingen verschenen 50 deelnemers aan de start. Sjef Pieters en Wim Liebrechts bleken hier zeer actief. In de laatste ronde kwam er een valpartij, waardoor de jonge coureur H. Stolle uit Rotterdam moest worden opgenomen in 'n zieken huis, vermoedelijk met een hersen schudding. Uitslag: 1. C. v. Straten: 2. J. Timmers; 3. S. Pieterse; 4. Wim Lie brechts; 5. A. v. d. Ende; 6. S. v, d. Burg; 7. V. Burik; 8. J. v. Dijk; 9. A. v. d. Berg en 10. F. Vogelaar, Bij de veteranen was de organisator van de ronde, de heer J. H. v. Hamburg, zeer actief en legde beslag op de eerste plaats. Uitslag: 1. J. N. v. Hamburg; 2. J. Beyer; 3. H. Visser; 4. J. Uitbeyerse en 5. P. Heyster. RADIATEURMONTEUR zijn za] In ruime mate voldoening gevend werk betekenen voor wat oudere mnl personen Pers meldBLOKSMA. Radia- (eurenfabrlelc N.V.. Oastzecdijlc 225 of Korte Haven 26. Schie dam. Fotografie 1 Hoogstraat 2. - Schiedam. .- Tel. 6 88 08.:. Dr. F. Quispel vrouwenarts te Schiedam Praktijk hervat donderdag 2-8 zat nacht 12 uur Chantagehartstocht narcotica MYLèNE DBMONGEOT en JEAN SEHVAÏS in ROLFILMS VERGETEN?? De automaat staat voor u klaar Alle soorten films Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. vrij., zat. 2-7-9.15 zond. 7-9 15 di. 2-8 vvo. 8 uur zon. mat 2-4.15 wo. mat. 2 uur Vermeteler dan ROBIN HOOD, stoutmoediger dan dan ZORRO ALAN STEEL, PILAR CAN- SINO en JOSÉ GRECI in Goliath en de gemaskerde ridder Een opwindende avonturenfilm uit het wilde westen MARK STEVENS. FORREST TUCKER en GALE BOBBINS in REVOLVERDAMP IN TUCSON Personeel gevraagd Voor PASFOTO naar K van Vuuren Hoogstraat 10S. TeJef, 66720. In één dag gereed, HOGE BIJVERDIENSTE. Net persoon gevraagd, in bezit van brommer, voor bezorging, ptm 15 u. per week RADE Lees kring. Berkciselaan 52, Rotter dam. Tel 80439. zaterdags. PERS. GEVRAAGD Uw kleine advertentie in deze kolommen wordt met dezelfde aandacht gelezen als waarmee u deze advertentie las Gevraagd in slagerij. Tevens is er plaats voor i om opgeleid te worden tot verkoopster. Slagerij W. v.d. Meer. Dr. Wibautplein 33 telef. 63048 en Mgr. Noïenslaan 608, te lefoon 62373. Met ingang van 7 september is ons Theater iedere maandag gesloten. Gevraagd: Aanmelden: MODEMAGAZIJN „A L J A" BKOERSVEST 111 - SCHIEDAM Na 6 uur: J. van Bree, Broers vest 109 b. Tel 6 74 16 inschrijving dagelijks 16.00—22.00 uur. Lange Haven 121, telefoon 26S262

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1