Installatie mr. v. Vloten als Kantonrechter HET MINNESPEL VAN JAYNE Voortzetting efficiënte wijze van rechtspraak Instrumenten- BEJAARDEN IN DE RIJ paradevan VOOR DRUIVENTOCHT Muziekschool li Iff m Jong Frans talent in pakkende thriller Vlaardingen studieobject Amerikanen Wie heeft iets verloren AGENDA Veel Goliath Revolverdamp Niet eerder gehouden op grote schaal „Poeldijk" (2) voor HAL Veer weer op oude plaats |n bijzondere zitting „Ik heb al mn de lucht gesnoven en mn het drinkwater geproefd Mr. P. van Bochove Kwart eeuw in gemeenteraad Overtreders maximumsnelheid betrapt Burgerlijke stand Verhoging van zaalhuur geeft problemen Als hulp bij keus: Schiedamse bioscopen F Voorlichting II OBK-concert in Beatrixpark Verbouwing van politiebureau kan beginnen H. j. Oolbekldnk Belangstelling „Balans" voor Onvoorzichtig rijden oorzaak ongeluk Koeriersters boekhoudkundige kraht donderdag 3 september 1964 - pag. 5 (Van een onzer redacteuren) SCHIEDAM, donderdag. In een bijzondere zitting- \'an het Kantongerecht tc Schiedam, die werd voorgezeten door de wnd. Kantonrechter mr. dr. ir, M. M. Tan Praag ia gisteren de nieuwe Kantonrechter mr. II. W. E. van Vloten ge'n- gtalleerd. Hoewel men la dit kanton geen ervaring heeft met dergelijke plech tigheden (want de vorige kantonrechter mr. P. B. Cos werd in 1939 geïnstal leerd!), werd het geen „saaie plechtigheid", zoals vroeger wel gebruikelijk was, xo verklapte oud-grlffler mr. O. Sipkes. Er bestond wel een grote belangstelling. De president van de rechtbank te Rotterdam, mr. J. G. Reuder gaf van zijn belangstelling bl^jk, evenals burgemeester mr. J. W. Peclc en drie Schiedamse wethouders, de drie korpschefs (of hun waarnemer) van de politie in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, tal van advocaten en notarissen die in het kanton Schiedam hun kantoren hebben en nog vele andere belangstellenden. Ook mevr. Van Vloten en de twee kinderen waren aanwezig ln de kleine maar fraaie rechts- »tl. Nadat alle leden van het Kantonge recht, de magistraten in toga en bef, achter de groene tafel hadden plaatsge nomen, opende voorzitter mr. dr. ir. M. M. van Praag de zitting, eiste de Of ficier van Justitie, mr. T. H. v. d. Roe mer in zijn requisitoir „dat tot de in stallatie overgegaan zou worden" en las griffier mr. J. A. E. Brada de acte van de eedsaflegging voor. Daarna heeft de voorzitter de aldus gebistalleerde Kantonrechter „hartelijk welkom in uw nieuwe ambt en uw! nieuwe stad" geheten. „Kantonrechter! is een mooi maar ook een zwaar ambt, omdat niet collegiaal, maar alleen wordt rechtgesproken, waarbij de rech ter alleen kan afgaan op eigen kennis, eigen rechtsgevoel en eigen ervaring", aldus mr. dr. ir. Van Praag. „U zult uitmaken wat recht is en ook uiteinde lijk oordelen of een verdachte straf waardig is". SCHIEDAM, donderdag. Het zal op saterdag 5 september 25 jaar gele den zijn dat de huidige wethouder van financiën, sportzaken, enz., mr. P. van Bochove zijn intrede deed in de Schie damse Gemeenteraad. Hij heeft zelf al tc kennen gegeven „niet voornemens te «ijn bij dit feit stil t« blijven staan." SCHIEDAM, donderdag - De politie heeft gisteren een groot aantal automo bilisten en bromfietsers verbaseerd voor te hard rijden. Tien auto's op de Burg. Van Haarenlaan en acht op de Rotter- damsedijk hielden zich niet aan de ma- mimumsnelheid. Bovendien kregen drie bromfietsers voor dezelfde overtreding een bon. E van hen, een 17-jarige jon gen die 50 km reed Is nu zijn bromfiets kwijt SCHIEDAM. Te bevragen aan het. Hoofdbureau van Politie te Schiedam, dagelijks van 8.00-17,00 uur behalve op zaterdag en zondag: plastic portemon nee; oorhanger; trouwring; pakje plas tic speelgoed; 2 jerrycans; 3 rieten stoeltjes; kettinkje; 3 sleutels; étui; ring met 2 lipssleutels 1 foto étui; ring met 2 sleutels; ring met 2 sleu tels; 2 koppeling sleutels; bordhand.- doek; damessjaal; kinderschoentje; handdoek; dameshandschoen; hand schoen (R). Te bevragen bij de vinders: regen jas, Hees-de Koning, Mgr. Molenalaan 796; militaire baret, de Geest, West- vest 24; zwembroek, Collenburg, Ch. de Bourbonstraat 5; damesschoen, Thijssen, Nw. Bamlaan 723; herenjas, leperen, Kortlandstraat 29b; zwem broek en handdoek, Hofijzer, v.d. Elat- straat 12a; steekbeitel, Etman, Maria- straat 54: lipssleutel, Blok, Baltonstr. 41b; vulpen in étui, Vis, Joh. Wage- naarstraat 30; kinderbril, Hets, Stad houderslaan' 44; zonnebril. Leeuwen burg, Cornells Drebbelstr. 1b; ball point, Jookman, Hoofdstraat 183 13; doos met inh-, van Sehendelen, Da Cos- tastraat 42b; rabiespenning, Schwager- mann, Prof. Keessenstraat 6b; tabaks pijp, Hetter, van Ostadelaan 48; pak shag vloeitjes, v. Rooijen, B. K. laan 213b; wol -f pennen, Jansen, Nieuwstr. 22 (sportschool)zeemap, Govaart, Dr. Zamenhofstraat 69; kookboek, Brac, Jan Steenstraat 10; stalen klap stoeltje, v. Zeeuwen, Dr. Kuyperlaan 18; transistor radio, Vorstenbos, Groe- nelaan 15a; poedel, Heilker, Vlaardin- gerdijk 173, Wilhehninaflat; kanarie, Winkelman, Prof. Aalberselaan 29; parkiet, Riesingh, Kommieselaan 26; parkiet, Frand, Burg. van Haarenlaan 642; kinderfietsje, v. Dijk, Korte Ach terweg 17b: autostep, Esbach, Raam 42a; polshorloge, Oosterhout, Boerha- velaan 95b; enveloppe met inh., Zil verschoon, v. Andel, Nw. Mathenesser- siraat 33, enveloppe met inh., v.d. Ram Mgr. Molenslaan 111, bankbiljet, van Beers, Burg. van Haarenlaan 812; ket tinkje met kruisje, Bolvis, v. Ruys- daellaan lib; medaljon met foto's, ten Hope, Nieuwe Maasstraat 39b; porte feuille met inh., v.d. Lely, V. Heuven Goedhartstraat 14: kinderportemonnee, Degerling, Herenstraat 3a; aktentas met inh., Robijn, Rijnstraat 17, Over- schie; rieten mandje met zwart lede ren jack, van Kluijven, Burg. van Haa renlaan 1443; kinderportemonnee, Jan sen, Puttershoeksestraat 26. SCHIEDAM; Geboren Robertas. 2.v. A. Setaeybeler en J. J. N. uittel, Manfred J., z.v. H. J. Suttorp en H. P. van Dijk; Jan J. P., zv. K. Warmerdam en J. Verbiest: Marcel F., z.v. F. J. A. Bax en H. M, Bauer: Alexandra M., d.v. J. J. Hede- man en A. M. T. Elens. Overleden C. Verkade. 82 jr.; A. de Deugd. B8 jr., wed Bakker; A. van Vuuren, 72 jr- wed. Vrouwe Justitia Van dat laatste was kantonrechter mr. Van Vloten wel overtuigd ,-maar op enkele punten zal ik toch verandering in het gebouw brengen", zo verklaarde hij in zijn in droog-humoristlsche toon gevatte dankwoord aan alle sprekers. Aan de „typisch-Schiedamse lucht" die rond het Kantongerechtsgebouw hangt, had hij al gesnoven en ook van het be roemde drinkwater geproefd. Hij vond het een verheugend teken dat bovenop het Stadhuis een beeld van Vrouwe Justitia is aangebracht, zodat kennelijk het Recht regeert in deze stad, die „aan de vrouwen (n.1. Gravin Aleid van Henegouwen) en de drank het ontstaan en de bloei te danken heeft". Hij wilde geen „formule van ge dragslijnen" geven maar stelde vast dat hij in het civiele recht „in. de eerste plaats vrederechter wilde zijn" en in strafzaken „de menselijkheid wilde la ten. meespreken". Mr. Cos gaf hij ten antwoord, dat hij zou trachten een waardig opvolger te zijn en mr. Van Bochove en notaris Schaberg gaf hij de geruststelling dat hij in dezelfde sfeer als voorheen zou werken. Daarna hebben de genodigden in de kamer van de rechter op meer persoon lijke wijze kennis kunnen maken met deze nieuwe magistraat in Schiedam. De nu 53 jaar oude Kantonrechter is zijn carrière begonnen als advocaat in Utrecht, in welke stad hij ook gestu deerd heeft. Daarna was hij griffier bij de tuchtrechtbank in Breda en wnd- griffier in Dordrecht en later griffier in «i.«.«ais-w Rotterdam. Op 10 april 1957 werd mr. Irene; 8.30 uur Technische club-Jcap-dem. Van Vloten Kantonrechter in Zierikzee. RlOSCOPEN- Passace: 2 en 8.15 uur: „Mogen wij zwijgen?" Monopole: 2 en 8 uur: „In die nacht' Schiedam, donderdag. Het bestuur van de Schiedamse Bond voor Licha melijke Oefening heeft een bespreking gehad met de besturen van de gyranas- tlek-verenigingen. waarbij verhoging door dc gemeente van de zaalhuren is besproken. Gebleken is namelijk dat de huurverhoging de verenigingen voor vaak zeer grote financiële moeilijkhe den plaatst. Het S.B.L.O.-bcstuur heeft de vereniging toegezegd dit probleem met het gemeentebestuur te willen be spreken. Binnenkort is een antwoord van b. en w. te verwachten over deze aange legenheid, daar het Raadslid ir. C. Boerman schriftelijk vragen heeft ge steld. SCHIEDAM, donderdag. - De Schie damse Muziekschool is het nieuwe sei zoen begonnen met een „instrumenten- parade", meer speciaal bestemd voor de leerlingen die het tweede jaar van het Alg. Vormend Muziek Onderwas hebben voltooid, nu bevorderd zyn tot het derde leerjaar cn daarbij een in strument moeten kiezen. Van de zijdei i de ouders bestond grote belang-1 stelling. De nieuwe directeur van de Muziek school, de heer Kees Bak, op 1 sep tember voor het eerst officieel in func- sprak het welkomstwoord, en bracht als eerste instrument de piano in de aandacht. Hij speelde als voor beeld drie stukjes. Keus Daarna volgden andere instrumen ten. De viool bespeeld door de leraar Smit; de cello door mej. Groenen da al Wim Gosens, de fluit door mej. Broekhuizen (voor lerares mevr. "Woudstra), de hobo door de heer Knijff (voor lerares mej. Meeder die voor een jaar in het buitenland ver toeft), de klarinet door de heer de Winter en gitaar en accordeon door de heer Stone. Daar de school nog niet begonnen is en zich overigens in een overgangs stadium bevindt, kon dc „parade" niet volledig zijn. Het ligt in de be doeling van de directeur volgend jaar september een soortgelijke „inslrurnen-; ten-parade" te houden, maar den gro ter opgezet. Daarna bestond er gelegenheid voor de ouders om directeur cn leraren te spreken, over een eventuele keus van een instrument. Het nieuwe schooljaar begint op 1 oktober. Op aanvraag kan men een volledig prospectus krijgen. msm (Advertentie LM.) Moeilijk ambt De Off. van Justitie, mr. Van de Roe mer, sprekend namens heti Openbaar Ministerie in het arrondissement Rot terdam, wees erop dat het ambt van Kantonrechter lange tijd niet pDpolairj is geweest onder de zittende magistra tuur omdat men alleen staat bij het nemen van beslissingen en omdat men bloot staat aan aantijgingen van partij digheid. Dit is echter veranderd. Hij was biy dat er in Nederland een recht spraak is, waaraan men zich kan toe vertrouwen. Wel waarschuwde hij de nieuwe Kantonrechter dat Schiedam een groot kanton is en dat het aantal zaken nog steeds stijgt. Griffier mr. Brada had het volste vertrouwen in een goede samenwerking tussen rechter en griffie. „Wij hebben wel enkele vacatures, maar we streven naar een vlotte afwerking". „Ik hoop dat u in dit werk dezelfde bevrediging zult vinden als ik altijd heb gehad", wenste de juist afgetreden Kan tonrechter mr, P. B. Cos zijn opvolger toe in „het laatste woord dat ik hier' zal spreken". De oud-griffier mr. O. "ces, stelde de nieuwe kantonrechter in 't vooruitzicht dat hij, vee) vaker dan in zijn vorige standplaats Zierikzee, in aarijdmgsprocedures de mate van scha devergoeding zou moeten uitmaken. Kort cn bondig _,De rechtbank in Rotterdam is er met recht trots op dat hier efficiënt gewerkt wordt bij de rechtspraak, wars van for malisme. Dit wordt zeer door ons ge waardeerd. Wij hopen dat ook u in deze „Rotterdamse sfeer" zult willen wer ken", betoogde mr. P. van Bochove na mens de in 't kanton gevestigde advo caten. Van hun kant willen zij dan toe zeggen dat er kort en bondig verweer zal worden gevoerd. „Van het notariaat hoeft u geen druk te te verwachten, want tegenwoordig wordt veel schriftelijk afgedaan", ver-' klaarde notaris P. Schaberg, sprekende namens alle acht in het kanton geves tigde notarissen. „Maar mogen we dan hopen dat we niet hoeven te wachten op antwoord?" Tot slot vestigde mr. dr. Ir. Van Praag de aandacht van mr. Van Vloten nog op het gebouw aan de Lange Haven waarin hij komt te werken. „Een van de mooie scheppingen van de Italiaanse bouwmeester Guidici, die in Schiedam bewaard zijn gebleven. Vooral deze rechtszaal in Louis Seize stijl is een juweeltje". STEEKT ER COUPE EN SCHOUDERS" BOVEN UIT HOOGST*. 174 SCHIEDAM de Franse filmwereld legt een huurman. De dochter (Blanca) is ver- groep .jongeren" zich met veel ta lent toe op de „thriller". Malle was er één van met z(ju opmerkelijke „Lift naar het schavot". De onbekende Mau rice Cazencuvc verstaat het vak ook terdege. „In die nacht..." is een thril ler van heel degelijk formaat. Dc „top" halen deze jonge Fransen nét nog niet, maar ze weten de sfeer steeds zo te ra ken, dat - in tie hoop op een verdere ontwikkeling - een „ja" beslist gerecht vaardigd Is. „In die nacht..." gebeurt het dan: de jonge reclame-ontwerper slaat - naar hij gelooft - zijn directeur neer, die een smerige verhouding met zijn vrouw zou hebben. In wezen bestaat die verhou ding niet en de man, die wordt neerge slagen is - bij abuis - een ander. Dan volgt een luguber chantage-pro- ces, waaruit het belaagde jonge echt paar tenslotte als overwinnaar te voor schijn komt. Cazeneuve weet met scherpe beeld wisseling en geraffineerde zwart-wit- werking 'n steeds groeiende beklem ming op te wekken. Hij vertelt zijn ver haal rechtlijnig, zonder onnodige tiere lantijnen. Daardoor juist weet hij een flinke spanning gaande te houden. Mylène Demongeot als de jonge vrouw toont naast charme een behoor lijk acteertalent. Maar vroral opval lend is de sfeer, die de zeer jonge Mau rice Ronet weet te geven tan de rol van de belaagde echtgenoot, spannende uren, dat hij wacht op zün arrestatie voor de do hem gepleegde aanslag toont hij een zeer knap karak- ter_neler te zijn. Jean Servais geeft zijn. gebruikelijke - overigens graag ge ziene - routine aan de rol van de louche directeur. Geen uitzonderijke uitschieter, maar beslist zeer de moeite waard, dit pro- dukt van jong Frans talent. (MONOPOLE, donderdag en zaterdag nacht) PLT elke jongen en elk meisje moet weten. Nou ja, dat hoeft niet on middellijk Van der Velde of Havelock Ellis te wezen, maar ze moeten toch. voorbereid het leven tegemoet treden,: nietwaar? Van tyd. tot tyd zyn er film producenten die een opvallend verant- woordelfjksheldgevoel aan de dag leg gen en dan een filmpje doen vervaar digen, dat ln heelden vertelt hoe het wel en niet moet worden aangepakt. In Zweeds-Duitse samenwerking is, zeker een do2ijn jaar geleden, het werk „Mogen wij zwijgen?" (Gefahren der Liebe) gemaakt, een goedwillend ge val dat, naar de advertentie wil: Vlle problemen van de seksuele verhoudin gen duidelijk en openhartig behandelt". Noualle. Het is een wezenloos naïef ding geworden, stellig goed bedoeld, maar anno 1964 toch wel zó dat vrij wel elke tiener er lachstuipen van zal krijgen. Men ziet de nu befaamde Bergman-actrice Ingrid Thulin in een piepklein rolletje. (PASSAGE) en geliefden. Dit ziet men in over vloed en tot vervelens toe in de Italiaan se (in het Engels gesproken) spektakel film „Goliath en de gemaskerde ridder". We worden verplaatst In de zeventiende eeuw. Hertog Ramiro beeft het oog laten vallen op het land cn de dochter van zijn liefd op haar neef Juan, die in VlaandC' ren oorlog voert. Om een oorlog te voorkomen verlooft Blanca zich met Don Ramiro. Juan keert terug en ontdekt wat er is gebeurd. Hij houdt zich schuil in de bossen en sluit zich aan bij een groep zigeuners. Na veel bloedvergieten en listen en lagen weet Juan als de gemaskerde ridder samen met de zigeuners, Don Ramiro te doden. Goliath, een enorme krachtpatser draagt daartoe zijn steentje bij. Eindelijk kun nen Juan en Blanca trouwen en is de vrede in het land hersteld. In de hoofd rollen ziet men Miramo Pahnara, Alan Steel en José Greci. (Monopole, t.m. woensdag) T EGIO is het aantal doden dat valt in de film „Revolverdamp en Tucson", Niet minder is de hoeveelheid Intriges en de keren, dat er verraad wordt ge pleegd. Niettemin 2egeviert het goede over het kwaad, het thema b(j uitstek in de doorsnee western. Aan Mark Stevens valt de eer te beurt de held te spelen, wat h|j op overtuigende wijze doet. Het is nogal een bloedige geschiedenis geworden door de veelvuldige vechtpar tijen, maar er zit wel vaart in. De regis seur, Thomas Carr, zorgde voor een goede climax, (Monopole - matinees) (Van een onzer verslaggevers») VLAARDINGEN, donderdag. Mild nazomer weer en zoete druiven: een ide ale combinatie. Vierhonderd Vlaarding- sc beiaarden hebben er gistermiddag in Naaldwijk van genoten en tweehonderd anderen waren daartoe vandaag in de gelegenheid. By elkaar lieeft de helft van de twaalfhonderd bij de Stichting Vlaardingse Bejaardenzorg ingeschre ven bejaarden één van de drulvenloch- len meegemaakt. I Van verschillende plaatsen in de stad izijn zij opgehaald. Om éen uur vertrok- 1 ken de acht volle bussen naar het hartje van het Westland waar op het ogenblik1 Ide druivenfeesten m volle gang zijn. Eerste doel was de grote tentoonstelling in het veilinggebouw. lllocmcit Opvallend is dat de bloemen hier steeds meer het fruit en in het bijzonder de druiven verdringen. Een accent-ver- schuiving, die een beetje vreemd aan- i doet in een gebied dat speciaal om deze produkten bekend staat. Dit neemt niet I weg, dat de expositie werkelijk prachtig [is. Dc Vlaardingse ouden-van-dagen konden er echter met de hele middag I blijven, want er wachtte nog meer. Midden in Naaldwijk staat tijdens de 'feesten een enorm glazen warenhuis, waar met gemak een,paar duizend men sen in kunnen. Hier'vonden de bejaar den de begeerde druiven, die echt niet zuur waren. Een boerenkapel zorgde voor een prettige stemming, die uit mondde m een algemene polonaise. Dc leden van de U.V.V. onder de leidsters bleken het U.V.V. Bejaarden Koor tc vormen, dat na enig aandringen het paradepaardje, het Vlaardings Stedelied inzette. Vroeger De druiventoehten, die op dat moment al geslaagd waren zijn nog niet eerder op deze schaal gehouden. Vroeger maak ten de bejaarden elk jaar een boottocht naar Rotterdam, maar de belangstelling hiervoor nam de laatste tijd af. Daarom bezocht men vorig jaar in plaats van de Maasstad Breda, waar de Bierfeesten aan de gang Een lange rij bejaarden stond voor de sociëteit in de Emmastraat te wachten op de bussen waarmee zij een. dndventocht gingen maken. ET is er nu dus toch van geko- SCHIEDAM, donderdag. Het Har monieorkest „Oefening Baart Kunst" zal zondagmiddag 6 september van 3 tot 5 uur een concert geven in het Prin ses Beatrixpark nabij het theehuisje. Onder leiding van dirigent J. Schilt worden dan gespeeld: In Corpore, mars in moderne stijl van J. A. Reijnhoudt; Colonel Bogey on Pa rade van Kenneth J. Alford; Oklahoma van Richard Rodgers en Oscar Ham- merstein; Three Inventions van Pi Scheffer; Saint Trifhon, mars mettam- boerkorps van A. Ney; Solo optreden van het tamboerkorps; In recht baan, mars van Joh. Wichers; Phan tom brigade van W. E. Myddleton; Gold und Silber, wals van Fr. Lehar; Gluck auf, mars van Joh. Wichers. SCHIEDAM, donderdag. Voor de eerste fase van dc verbouwing van het Hoofdbureau van Politie aan de Lange Nieuwstraat heeft het gemeentebestuur de Rijksgoedkeuring ontvangen. Het werk is voor ƒ549.000 gegund aan de aannemer C. J. Strijk te Oegstgeest. verzoekschrift ingediend vraagt de echtscheiding die in 1963 te Mexico City tussen haar en. spier- kolos Mickey Hargitay werd uitge sproken geldig te doen verklaren. Het huwelyk was m j'anuari 1958 gesloten, voor Hollywood toch nog een mooie score dus. Eén van de fascinerende facetten van een krantearchief is dat men de ups and downs van een VIP (soms ook wel van een vip) via de krante- kmpscls kan volgen. En dat is vaak boeiende lectuur, hoor. Jn ons archief vind ik op 30 okto ber 1957 de huwelijksaankondiging tussen Jayne en de voormalige Mr. Universe, Mickey Hargitay, die in Boedapest is geboren. Jayne zei toen: „Ik hou van Europese mannen. Ze zetten de wouwen op een voetstuk en zijn tóch mennelijk. Dat doet je goed, als vrouw." „Ik kan nergens anders slapen dan in een rose slaapkamer", heeft Jayne Mansfield, aldus een knipsel van 20 augustus 1959, verklaard. En ja hoor, het klopt. Want op 12 maart i960 gaven wy een gedetailleerde beschrij ving van haar somptueuze optrek aan de Hollywoodse Sunset Boulevard. Nu, het huis toont als hoofdkleur rose; Jayne heeft een rose sofa, een rose stoel, een rose zwembad. En wat maar even kon is uitgevoerd in hartvorm. Ook het zwembad en bo vendien kan men op de bodem van dat zwembad de in mozaïekletters van Dit jaar koos de leiding, die nog steeds in de vertrouwde handen van mevrouw P. M. J. van den Berg-Man in 't Veld is, Naaldwijk uit. De oude „spon- sor" van de toehten de Shell stelde twee bussen beschikbaar. Om vijf uur was men weer in Vlaar dingen. voor sommigen te vroeg. Als het aan hen had gelegen waren de bussen doorgereden naar Scheveningen of naar de Hoek om poffertjes ie eten. Als (niet blijvend) aandenken namen zij een zak druiven mee. Mevrouw Van den Berg en de dames van de Federatie voor vrou welijke vrijwillige hulpverlening kun nen tevreden, zijn met hun werk. VLAARDINGEN, donderdag - In de Grote kerk wordt zaterdag om 11.00 weer een bijeenkomst gehouden onder het motto „kom zing met ons en doe als wy". SCHIEDAM, woensdag. Het Slede- lijk Museum zal wegens de grote be langstelling voor de Moderne Kunst beurs 1964 „Balans" ook op woensdag avond 2 en 9 september 1964 van half acht tot 10 uur geopend zijn. Voor aankopen van werken van Ne derlandse kunstenaars is nog een be perkte subsidie beschikbaar. ROTTERDAM, woensdag. Het nieuwe vrachtschip dat de Holland- Amerikalyn vorige week in Hamburg heeft gekocht voor de dienst op Mexico, zal de naam .Poeldijk" dragen. Het schip zal de tweede „Poeldijk" zijn die voor de rederij vaart In 1915 werd de vloot eveneens met een schip van deze naam uitgebreid, dat tot 1928 onder de H-A-L.-vlag heeft gevaren. De „Poeldijk" komt in oktober van dit jaar jn de vaart. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag - Steeds weer bljjkt, dat Vlaardingen op het ge bied van ua-oèrlogse stadsontwikkeling een „lichtend" voorbeeld is. De nieuwe wijken en de sanering trekken overal, dus ook in het buitenland, belangstel ling. Afgelopen week was mr. Arthur S. Levy van de New York City Housing Authority in Nederland op bezoek. Naast de grote steden deed hij op zjjn studie reis ook Vlaardingen aan. De heer M. Bot, chef afdeling stads uitbreiding, lichtte hem op het stadhuis over de ontwikkeling in. Daarna bekeek de heer Levy de situatie ter platse. Twee dmgen troffen hem speciaal: de aanpak van de sanering en de invoeging van groenstroken in de nieuwe wijken. Ook miljoenenstad New York kent namelijk zijn „slums", de immens grote krotten wijken van bijvoorbeeld West Side en Harlem. Hun verdwijning zou ook een oplossing voor het verkeersprobleem kunnen betekenen. De parken in de verschillende wijken maakten hem ook enthousiast vooral door de wijze, waarop de groenstroken er vanuit alle punten heen leiden. De Amerikaanse deskundige prees de aanpak van de woningproblemen en stadsuitbreiding in Vlaardingen. Inmid dels is hij doorgereisd naar Israël. VLAARDINGEN, donderdag. - Het her stel van dc aanlegplaats van het perso- ncnvcer aan de Manvbmilevard zal deze week worden volj tn verband hier mede zal de personenveerboot, die tijde lijk gebruik heeft gemaakt van de aan legplaats van Verolme aan de Oostha- venkade met ingang van zondag 6 sep tember a.s. wederom aanleggen aan het ponton aan de Maasboulevard. een halve meter hoog uitgevoerde liefdesbrief van Mickey aantreffen. Hij schrijft eenvoudig: „I love you, Jaynie". Het leek dus allemaal rose geur en. maneschijn, maar pas op. Op 4 mei 1962 moesten we melden dat Jayne een els tot echtscheiding bad ingediend. Hargitay was verbijs terd van het bericht. „Het moet een grap zijn", deelde hij toen verslag gevers mede; „we hebben geen ruzie gehad en ik weet nergens van". Maar ondanks het gevoelig mozaïek werk üi het zwembad sprak Jayne in haar eis van „buitengewone wreed heid". Een dag later al, op 5 mei 1962, konden we opgelucht melden dab Jayne haar eis had ingetrokken. „Wij: hebben onze moeilijkheden opgelost", verklaarde zu toen; een cryptische f mededeling waarvoor zij een pers- conferentie bijeen bad geroepen. Maar op 30 juli 1962 was het weer mis. Jayne diende opnieuw een echt- scheidingseis in. En hier vertoont ons archief even een lacune. Men verneemt geen nader nieuws over de echtscheiding, maar op 27 januari 1964 mochten we een foto publiceren waarop de zojuist aan de echtverbintenis tussen Jayne en Mickey ontsproten baby Manska Mag- dolna zichtbaar wordt met een olijk kuifje en open mondje. Jayne en Mickey flankeren haar breed lachend, dus we dachten dat alles weer... Enfin. Associated Press meldt thans ech ter dat de echtscheiding op 30 april 1063 in Mexico City was uitgespro ken, dat het echtpaar zich daarna nog verzoend heeft, maar dat ze nu, volgens vrienden, v/eer ruzie hebben. Ik geef toe, die uitspraak van 30 april 1963 hebben wc in onze kolom men lelijk gemist. WJj hebben u die dag m dc waan gelaten dat Jayne en Mickey samen (ja, gezellig) in. hun door een gouden vloer gedragen hartvormige badkuip zaten, maar nee. Ze hebben zich nadien nog even verzoend, maar Mickey the Muscle heeft het niet kunnen laten: hg is weer „buitengewoon wreed" geweest en nu moet het er toch maar van komen. Wat mij in dit duister minnespel za treft is de grilligheid van me vrouw Mansfield, ik bedoel. Liz Taylor scheidt ook onophoudelijk, maar zij heeft de volgende echtge noot altijd reeds op de vloermat staan. Daar verneemt men bfl Jayne mets van en ik kryg de indruk dat ze, zodra ze ontdekt dat de markt met willig is, uit armoede maar weer terugkeert hg Mickey. Toen ik Jayne Mansfield in 1957. drie maanden voor baar huwelijk, m Amsterdam sprak, zei ze: „Éen man moet zeer gespierd zgn en naar de vrouw van wie-hU houdt opkijken alsof ze een koningin is," Nou ja, hou dat maar rol. In fiet rose. En dan gaan klagen over bui tengewone wreedheid. Ik zou zeggen: Dag koningin. VLAARDINGEN, donderdag. - Op dc Schiedamsewcg kwam dinsdagnamiddag de 13-jarlge wielrOdster D.A.R. ten val. Het meisje werd door een onbekend ge bleven Wielrijder „gesneden" met bo vengenoemd gevolg. Zij liep schaafwon den aan beide benen op. Personeel gevraagd Bijverdienste. Het R'damsch Parool vraagt nette bezorgers (sters). Leeftijd boven 15 jaar. Aanmelden Lange Haven 103. Tel, 67270. 'e Avonds na 19 uur te] 191513 154262 155960 76521 42142 161587. Uw Kleine ad venen tie w deze kolommen wordt met dezelfde aandacht gelezen als waarmee u deze advertentie las. Tc koop aangeboden DROOGPROBLEMEN? Centri- FUGE 4 kg. S138. Combinatie langzaam met spoel-centrifuge f 395. ook merkmachines 15 tot 30 pet. korting, Showroom Co- ia. Lange Haven 126, telefoon 63341. Fotografie ROLFILMS VERGETEN?? Da automaat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren. Hoogstraat 106. Gevraagd op een klein gezellig kantoor In staat zelfstandig te werken. Geboden wordt: 5-daagse werkweek. Aantrekkelijke salarieëring. Ruime inwerkperiode- Solliciiaties (schriftelijk), (en telefonisch onder nr 6943a), te richten aan Kleinekoort. -Poot Baade N.V., Boterstraat 76, SHIED AM.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1