Nieuwe Aan leerkrachten is (nog?) een tekort Parktoernooi Van Vliet begint Dependance bibliotheek ONZE PROFS Willielmina bij Hermes S-M-L ÏÏQ8 iiigaa Auto verliest glas: wagen beschadigd Tyvee inbrekers aangehouden Bromfietser rijdt wielrijdster aan ln Babberspolder óiera Auto geeft brommer geen ruimte J aarvergadering biljartdistrict AGENDA Yijf spelers in kader 38/2 Burgerlijke Stand Geen krant ontvangen? Vrachtwagen slipt tegen oplegger op vrijdag 4 september .1964 - pag. 5 ip Advrtense LM.) (Advertentie i.M Wij hoever» U toch niets meer te vertellen over de grote voor delen van Bel O Fast over hemden, die druk. geadver teerd fn prijzen tot 16 gulden toe, voldoende bekend zijn. Wassen zoals U zelf verkiest... met de hand of In de machine... Bel O Fast overhemden van popeline, dat zich zelf strijkt in De grote m ode van zomer 1964... luxueuze Nylon jupons, afge zet met 23 cm breed wit kant... uit de serie van f 3.95. Een luxe jupon (de bekende ftafce onderjurk) ideaal voor onder rokken en strakke japonnen, van 100% echte Nylon, morgen voor nog géén twee gulden. v SCHIEDAM, vrijdag: -Hermes-DVS ontvangt zondag om 2 Uur in Harga Wilhelmina, Na het teleurstellende spel tegen stadgenoot SVV", werd. een zeer verdienstelijk gelukspel bevochten op i het sterke I). F. C., dat altijd een las tige tegenstander is geweest, Door de Schiedammers werd pittiger gespeeld met aanmerkelyb meer wilskracht, zo- j dat de blauw-wilten weer meer moed hebben gekregen voor de strijd tegen I Wilhelmina. Deze sympathieke Brabantse ploeg is voor Hermes nooit een gemakkelijk tegenstander geweest. Gezien het Wilhelmina in de laatste wedstrijd een 7-2 overwinning wist te behalen op Lan ga, moet op een stevige tegenstand worden gerekend. Het Jeugdelftal betaald voetbal, dat in. de oefenwedstrijden opmerkelijke I resultaten boekte door te winnen van hoger geklasseerde teams als SVV en, Sparta, begint zaterdag de competitie1 met een thuiswedstrijd om 4.15 uur, tegen F. C. Zaanstreek, het voormalige! K. F. C. 5* ■gaps (Van een 0112 er redacteuren) fiiKJ Het communistische re- t igfl gime van Oost-Duitsland heeft op 1 augustus nieu- we bankbiljetten in omloop gei bracht, die voor het eerst het j nationale embleem (hamer en passer in een krans van koren- j aren) dragen. Het voornaamste', oogmerk van de maatregel schijnt te zijn, ook op monetair gebied te getuigen van de com-! munistische gezindheid en de zelf- standigheid. „Het bankbiljet ia een visitekaartje? van iedere staat," verklaarde kame-', raad Weissflog van de Oost duitse staatsbank tegenover een ver slaggever van het partijblad Neuea. Deufschland. „In de vijftien jaar van3 haar bestaan heeft onze republiek zich' op alle terreinen van het maatschap-! pelgke leven buiengewoon goed ontwik keld. Wij wilden deze politieke eco-v nomische en culturele kracht van „onze: staat in alle openbaarheid tonen, al dus de verklaring van Weissflog voor de afbeelding van het staats-, embleem. Om de DDR het aureool van Duits" cultuurdrager te geven, zijn de nieuwe bUjetten voorzien van de beeltenissen van figuren als Goethe, Schiller en Humboldt Het biljet van honderd mark wordt gesierd door het portret van Karl Marx, dat van 20 mark door Goethe. Of de communistische cultuur dragers hiermede tot uitdrukking wUj den brengen dat Marx voor hen vijf maal zoveel waard is als Goethe 1* niet duidelijk. (Advertentie LM.) Van deze voortreffelijke hem den, met alle goede eigenschap pen die U van Bel O Fast kunt verwachten, hebben wij morgen een speciale aanbieding voor minder dan de halve prijs. toö-f. nyi°. Duizenden van deze handige vinyl motzakken zijn er vorig Jaar verkocht voor dc vastge stelde prijs -4.95 Want deze moderne mot- stof- en vochtdichte kledinghoe- zen zijn net afzonderlijke kas ten, waar U toch uiterst snel door het openen van de trek- slultlng Uw kleding kunt be reiken. Morgen hebben wij een speciale aanbieding van deze kleding- fioezen met solide frame en ver sterkte ritssluiting, voor nog géén drie gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze 100% Nylon jupons, in wit, bleu en rose, in de maten s\ voor Mf VLAARDINGEN, vrijdag.- Voor de persoonlijke wedstrijd vijfde klasse li- bre van het biljartdistrict Schiedam hebben zich 21 deelnemers aangemeld. Zij zullen, in drie groepen voorwedstrij den spelen. De acht best geplaatsten uit deze drie poules komen in de finale. De voorwedstrgden worden nog deze maand afgewerkt in de lokaliteiten De Griffioen te Vlaardingen, De Sluis te Schiedam en Atlantic, eveneens Schie dam. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze Bel O Fase overhemden, 49L& J hagelwit, Jn de jp mjt maten 36 t/m 43. Jr ,lJ[ voor f* Géin t«F. afschrift. b«,t. G<f n tel. of schrift, best. Niet alleen OVERIGENS staat Oost-Duitsland met het uitgeven van nieuwe bank biljetten niet elleen in de commu nistische gemeenschaj. De Sowjet-Unie.i Tsjechoslowakjje, Bulgarije en Joego slavië hebben onlangs nok nieuw bank papier ln omloop gebracht In alle gevallen werden de bUjetten gemoder niseerd; kleiner, dunner en web ster ker. De Oostduitse autoriteiten hebben zich veel moeite gegeven om de be volking duidelijk te maken, dat aan de waarde van het geld niet wordt ge tornd en dat er geen sprake Is van een geldzuivering. Met opzet 1» da termijn van inlevering van oude bil jetten vrij ruim gemaakt (tot 30 april van het volgende jaarj om elke ge dachte aan een bliksemsnelle zuiveringsactie weg te nemen. Om het vertrouwen van bet publiek te vergroten spreekt het regime zelfs niet meer van Deutsche Mark, maar kortweg van Mark. Volgens de Oost duitse minister van financien. Ruropt, sluit deze aanduiding aan „bg de Duitse traditie", waarmee hij kenne lijk herinneringen wilde oproepen aan de munteenheid uit de goede oude tijd van voor de eerste wereldoorlog. Morgenvroeg om 9 tlyr begint de Yerkoop van deze kleding- hoezen, met ruimte voor een massa kledingstukken, ^HPkyb alle naden Wgtt afgebiesd, voor Boodschaptassen in schotse ruiten en afgezet met zwart pergatex. Zo zijn de nieuwe tassen-1964, waarvan de exclusieve monsters op diverse Jaarbeurzen te' zien waren. Morgen brengen wij als eerste een speciale aanbieding van deze nieuwe boodschaptassen. Van waterdicht linnen, met ruime voorzak en met zwart pergatex afgezet- De normale prijs Is 7.90... maar als speciale aanbieding voor nog géén vier gulden. SCHIEDAM, vrijdag Op bet Ten nispark Van VHet aan de Stadhouders- laan begint zondag aanslaande het Parktoernooi, het laatste evenement van dit seizoen. Er wordt gespeeld In drie klassen, C voor de spelenden in de competitie, D voor de met-compe titie spelenden en dan, dit jaar voor het eerst, de Veteranen, waarvoor ve len hebben ingeschreven. Ook in de andere klassen is een groot aantal deelnemers. Aangezien uitgesproken favorieten ontbreken, kan een spannen de strijd verwacht worden. De belangrijkste Parktitels moeten uiteraard m de C-klas worden ver overd In het dames-enkelspel staan imej, E. Zwanenburg en mej. M. Sneep ials sterksten geklasseerd; dus niet de kampioene van vorig jaar, mevr. H. Vollaard, die niettemin voor een ver rassing kan zorgen. Daar parkkampioen 1963 Erik van Woerkom zijn titel niet zal verdedigen, is bij het heren-enkelspel de strijd nog open. Benjamin Martens staat als eers te geplaatst, gevolgd door W. Baard, W. v.d. Heuvel en Henk van Waveren, die vorig jaar tot de finale doordrong. Het krachtsverschil is gering, zodat hard gevochten, zal moeten worden om de titel; „outsiders" zijn echter beslist met bij voorbaat kansloos. In het dames-dubbel ook al geen uit gesproken favorieten; hier staan M. Sneep-E. Zwanenburg en N. Oprel-L. Boon als eersten geklasseerd. In de finale van het heren-dubbel verwacht men "W. Baard-W. de Ruiter tegen N. Spithoven-W. v.d. Heuvel, maar vooral het jonge koppel A. Schuddebeurs-J. Martens speelt zeker een rol mee. 1 Zeer veel spanning ook in de gemengd- i dubbel met deelnemers als M. Sneep- i J. Martens, L. Boon-W. Baard, E. Zwa- s nenburg-W. v.d. Heuvel en N. Oprei- 1 N. Spithoven. j In de D-klasse zün dc meeste in- schrijvers. Bij de dames start mevr. A. Rietveld als favoriete, met o.a. R. Braeckman, C. Ponsen en M. v.d. Heu vel als sterkste concurrenten. Bjj het heren-enkel is J. van Toorn eerste ge plaatst, gevolgd door W. Haak, R. Nïessink en G. Olthof. Bij dc dubbels I mogen ook competitie-spelenden mee- I doen, mits met een nict-competitiespe- I lende als partner. Deze combinaties I zullen wel de strRd gaan beheersen. I Bij de dames zjjn r.o geplaatst E. Zwa nenburg-A. Rietveld en N. Oprel-Ver- berne, bg de heren J. v. Toorn-N. Spit hoven en W. Baard-J. MeuldUk en bü de gemengd-dubbels mej.'Zwanenburg- J. Rietveld en mevr. Rietveld-W. v.d. Heuvel. In de Veteranenklas is de opmerke lijkste figuur J. Oprei, die notabene ook in de C en D-klas inschreef. Nog meer dan in de andere klassen ligt' hier de strijd open, waarbij die van boven de veertig zich niet zomaar go- wonnen zullen geven. Een open strijd dus in vele afdelin gen, wat de spanning zeker ten goede zal komen. Eerst zaterdag 19 septem ber, na afloop van de f males, zullen alle vragen beantwoord zijn. Oiin tel<o[ schrift. t«Jt. SCHIEDAM, vrijdag. - Twee jeugdi ge Rotterdammers zijn vandaag voor de officier van justitie geleid. Zy zou den in het weekend van 15 op 16 augus tus hebben ingebroken bij n.v. Stalen Buizenstelgers in de Schtedamse De Hoopstraat. Zij namen toen een. elektri sche rekenmachine en een schrijfmachi ne mee. De voorwerpen, die inmiddels waren verkocht, zijn achterhaald. Bij de Reinigingsdienst Schiedam is een aantal plastic vuilnis-emmers aangekomen, die nu, zoals de foto toont, geprobeerd worden. Bijwijze van proef zijn er door de gemeente 200 em mers besteld. In Rotterdam is de proef niet gunstig uitgevallen: de emmers zijn te licht. Dit is voor de huisvrouw wel een groot gemak, maar daar staat te genover dat de emmers veel makkelij ker omvallen dat de gebruikelijke zin ken. emmers. En aangezien tegenwoor dig zo scherp gelet wordt op de zinde lijkheid op straat ïs_ het een grt be zwaar. Het is nog niet te zeggen hoe de proef uitpakt in Schiedam. DE nu afgeschafte Deutsche Mark dateert van 1948. In dat jaar gin gen de drie bezetrngsmogendbeden In west-Dultsland over tot een geld zuivering en de Invoering van een nieuwe munteenheid, de DM, In Oost-Duitsland zuiverde men op eigen houtje en werd een eigen DM ingevoerd. Hoewel de officiële koers van Oost- en West-Mark sindsdien 1:1 is geweest, bedraagt de werkelijke waarde van de Oostduitse mark niet meer dan een kwart van de Westduilse. Ondanks het uitgeven van nieuwe bU jetten blijft de Oostduitse mark een interne valuta, waarmee men buiten het Sowjetblok weinig kan beginnen. (Advertentie LM.) (Advertentie LM.) VLAARDINGEN, vrijdag. Op het noordelijke rijwielpad van de Schie- damsedijk geraakte woensdagavond de 53-jarige schoenmaker H.F.V. uit Maassluis met zijn bromfiets bij het passeren van.een andere bromfietser in de berm. Hij kwam ten val en liep een ikniebreuk op, alsmede een. wond aan zijn neus. SCHIEDAM, vrijdag. - Op de Vlaar- dingerdijk raakte een onbekend geble ven bromfietser de wielrijdster G. O. uit_ Vlaardingen bij het passeren. Het meisje dat naast een andere wielrijd ster op het rijwielpad reed kwam ten val en brak haar linker enkel. Zij is door de G G D naar het Algemeen Zie kenhuis in Vlaardingen vervoerd. fAdvertentie LM.) Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze nieuwe boedschaptassen, afgewerkt met Pergatex, In rood of blauwe schotse A AA ruit-motieven, Lit w/1 voor TB (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag - Zowel de raad als het college van B. en W. zul len streven naar een spendige totstand koming van een bibliotheek gebouw in de Babberspolder, welk (nieuw) ge bouw dun een dépendence zal zijn van het hoofdgebouw aan de Fransen straat. Met de bouw van deze nieuwe gemeentebibliotheek zal zeer spoedig worden begonnen. Zonder dat zij daartoe verplicht zul len worden, wordt er door het gemeen tebestuur naar gestreefd dat de pro testants-christelijke bibliotheek en de katholieke zich bij de algemene zullen aansluiten. Dit waren de twee belangrijkste as pecten van het debat in de raad over de nota over het bibliotheekwezen in Vlaardingen. Over het algemeen be stond bijzonder veel waardering voor dit werkstuk. EEN WAARDEVOL BEZIT. (Advertentie 1M.) Rijke keus uit een Europese collectie. Ontworpen en vervaardigd in de fijnste ateliers. Reeds in 'n prijsklasse die ook U past. Juweliers garantie. Morgen brengen wij een bij zondere aanbieding, speciaal op modegebied. Want juist fn dit tussenseizoen Is de behoefte aan modieuze pullovers het grootst. Zuiver wollen (full/ fashioned) Shetland pullovers van 15.75 met Y-hals en met ronde hals, de meest gevraagde en... ook de prettigste pullover, voor nu en het aanstaande seizoenmor gen voor nog. géén tientje. Gffn tel. of tebrJft, heit. Misschien een beetje vrocgomze nu al te dragen, maar nooit te vroeg om ze nu al te kopen voor een bijzonder lage prijs. Morgen houden wij een speciale verkoop-van Terlenka plissé rokken, een voorverkoop voor het nieuwe seizoen van de grote ruiten mode en morgen koopt U ze voor nog géén tien gulden. SCHIEDAM, vrijdag Op de hoek van. de B.K.-laan met de warande gaf de automobilist H. C. I». uit Maassluis die rechtsaf wilde slaan, geen voorrang aan. de bromfietser B. V- uit Vlissingen. Beide voertuigen werden beschadigd. De bromfietser is met cverstuikingen naar bet Algemeen Ziekenhuis in Vlaardin gen vervoerd. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag. - Op maan dag 12 oktober houdt het district Schie dam van de KJ1.BJ, zijn jaarvergade ring in „Westwijk" te Vlaardingen. Er komen twee vacatures in het bestuur voor de heren J.H. van Duyl en E. Hekman. Het bestuur beveelt voor een van de functies de heer P. v.d. Ha ve van de biljartvereniging Tonegido SCHIEDAM, vrijdag Op de Thomas a Kempisstraat gleden zes ruiten van een glasauto bestuurd door A. K. M. Het glas kwam op de geparkeerde auto van J. S, terecht. Het dak en de zijkant van de auto liepen krasschade op. „Het Rotterdamsch Parool"-abon- nefis kunnen ons dit telefonisch melden van maandag tot en met zaterdag van 17.30—19.30 nur Telefoon 135430 Abonnees buiten Rotterdam Schiedam kunnen zich wenden tot onze plaatselijke agenten. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze modieuze Shetland pullovers, In een groot sortiment kleuren MPkMé en. in alle WAV courante maten, J7W ZJL voor Géén tel. of icfirift, heit. SCHIEDAM: GEBOREN; Jan W. z. v. W. van Es en C. J, van Leeuwen; Petra d. v. L. Stolk en J. J. Koens; Yvonne <1. v. W. van Eijk en H. D. Winterswijk; Margaret d. v. A. van der Bbl en J. M. van. Luijk: Jo- Iar.da C. d. v. H. Eeelders en J. A, Schol te; Dioeke P. d. v. G. «de Jong en T. van Ger- ven; Wilhelmina RL M. d. v. A. Vollebregt en A. A. M. L. van der Toorn; Robert K. z. v. P. J. Brugman en M W. van Noord; Krijaa A. d. v, W. Hamelton tot Süverton- hil en K. A. MJeheJs; Paul C. F. z. v. N. J. M. Swartjee en M. C. P. Baartmansj Use I. J. d. v. W. J. F. C. Bujjsrogge en M. I. 3. Leenknecht; Antortius C. J. z. v. F. B. Robben en H. J. van Esch. OVERLEDENF. van Gerven, 73 jr.; J. Gertges 72 it. eehtge. Schiebelhout; L. J. van den Brink. 66 jr. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze Terlenka plissé rokken in diverse mo derne ruicdessins, jm aj SCHIEDAM, vrijdag. - Bij het nen- men van de bocht naar de Maasdijk slipte een vrachtwagen bestuurd door A J G uit Rotterdam. De wagen raak te een paal die op een geparkeerde op legger van D van S lag. De vrachtauto werd zwaar beschadigd. De oplegger licht. Er waren geen persoonlijke on gelukken. (Van. een onzer verslaggevers) "VLAARDINGEN, vrijdag. - Slechts vijf spelers hebben ingeschreven voor! het toernooi 38-2 van het biljartdistrict Schiedam. Zij zijn: M.Kooy (De Sluis), BX, v. Soelen (Entre Nous), W. v.d. Waal (OBK), C. Schippers (OBK) en H. v.d. Does (Tonegido). Van Soelen speelt 250 caramboles, voor alle andere deelnemers is de partijlengte 200 caram boles. De wedstrijdenreeks wordt op achtereenvolgende donderdagen afge werkt in Mes te Vlaardingen, te begin nen op donderdag 10 september. Vermeldenswaard is ook dat ge tracht wordt aan het v.gJ.0., lange tgd wat achteruitgesteld, een „nieuw ge zicht" te geven. Deze aan de Laan ge vestigde school heeft er een derde leerkracht hegekregen, zodat sterker gedifferentieerd kan worden naar de zeer uiteenlopende aanleg van de leer lingen, totaal 56. Ook het I.T.O., het individueel tech nisch onderwijs, waarmee vorig jaar gestart is aan de algemene L.T.S. aan maten 36 t/m 48 voor Géén tel. of schrift, best.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1