Reuzen-pet voor C.A.B. k HET STRAND IS SCHOON 1 KNAPPE KAPPERS KNIPTEN KEURIG SCHIEDAM Veel vuil maar ook kwallen moeten weg Geld en meer auto's nodig Laatste tocht #3§ L .jf' 11A gmg naar Heemstede AGENDA Groei van de bevolking Parktoernooi Spieringsiioek gestart Strijd rond de korven begint Vakmanschap via de Tech. Clubs Telefoon nu zes cijfers BETGKmiEDEN IJZERVLECHTERS |$- gs- Collecte Koningin Wilhelmina-fonds Opendeurdienst in Vredeskerk KERKDIENSTEN Artsen op zondag Automobielbedrijf WALDO H.V. Citroen agent JAN SMIT (71) HEEFT EEN DAGTAAK Machines kunnen zijn werk niet doen Grote deelname Morgen atletiek op Nenijto-baan Feijenoord-jeugd klopte Antwerp COMMENTAAR NIVON-tochl Diploma's bij A. de Hoop NV uitgereikt Problemen Bejaarden naar Cinerama j 'HL I# Burgerlijke Stand f Muziekfestival in Pendrecht W egwerpvei'pakking f CHAUFFEUR Gemeentelijke Nijverheidsavondschool INSCHRIJVING VAN NIEUWE LEERLINGEN I* zaterdag 5 september 1964 - pag. sS hé. Met een pet, maar dan een van enor me afmetingen (namelijk een etalage- model!) is de heer D. Forehead rond gegaan, zoals de foto ook toont, om geld op te halen ter bestrijding van de kosten van de vier tochten per jaar die bet CAB maakt met minder-validen uit Schiedam. En er is graag gegeven, zo als ook door het meisje op de foto. Dat Is gebeurd in het restaurant Groenen- daal by Heemstede, het aanvliegpunt voor de laatste gehouden tocht. Negentig gehandicapte stadgenoten, die anders geen gelegenheid krijgen om hun huis te verlaten zijn mu mee ge weest. Zij zijn met 45 belangeloos be schikbaar gestelde particuliere auto's, „bemand" met zo'n negentig chauf feurs en chauffeuses en andere bege leiders er op uit getrokken, door en langs de mooiste plekjes in het Hol landse landschap. CAB-voorzitter A. T Schuddebeurs trad daarbij als reislei der en gids^ op, daarbij bijgestaan door tal van actieve bestuurders. Maar ook de oprichter van het CA.B., de heer K. J. Heyboer was ondanks zijn 82 ja ren weer van de partij. Tijdens de rust in Groenendaaï, waar nog met volle teugen is genoten van de omgeving èn van het mooie weer, kon een van de deelneemsters, mevr. F. H. Koogje-Breevoort gehuldigd worden. Zij was net vijftig jaar getrouwd en tracteerde op bruidsuikers! Oud-papier In de bovengenoemde reuzen-pet is ook een bedrag van 500 terecht geko men. Deze zyn gestort door mevr. A. Verhoev-Foot en zijn de opbrengst van de dit jaar gehouden oud-papicr-actie. Mevr. Verhoev is, we hebbw het vaker vctmeld, de kampioen ophaalster van oud-papier in Schiedam. Vooral voor het C.A.B. en het Zon nehuis, maar ook wel eens voor ande re goede doeleinden", vertelt ze, Zy staat daarbij (gelukkig) niet alleen en zo kon ze bekendmaken, dat zij er nu twee filialen" bij heeft gekregen, waar het oude papier ook ingeleverd kunnen worden: bij de familie Verveer in de Kortlaandstraat 3 en bij de bejaarde familie Ulrich, Wilhelramaplein I. Zo helpt mevr, Verhoev het C.A.B. om de tochtjes mogelijk te maken. Want er is veel geld nodig. En als er meei particulieren zijn die hun auto's (met chauffeur!) beschikbaar kunnen stellen, dan kunnen er ook meer gehan dicapten mee. Voor de 15e maal wordt dit jaar gecollecteerd voor het Koningin Wilhelmina Fonds. Hierdoor kun nen wij ons aandeel leveren in de strijd tegen de kanker: wij geven aan de specialisten de middelen om hun onderzoekingen voort te zetten. Dat is geen goedkope aangelegen- held: daarvoor is veel geld nodig. Daarom is de medewerking van ve len vereist. Collectanten, meldt U bij mevrouw van Woerkom, Graaf Florisstraat 79. Op U komt het aan om de gelden bijeen te brengen. Burgers van Schiedam, op Cw bijdrage wordt gerekend! Geeft in ruime mate op de lijsten en in de bussen van de collecte voor de kankerbestrijding. Door gezamenlijke inspanning zul len 101? slagen. De Burgemeester van Schiedam, Mr. J. W. Peek De commissie voor het Open Deur- werk van de Hervormde Gemeente'or ganiseert zondag 6 september een Open Deurdïenst in de Vredeskerk aan de Prof. Poelslaan (hoek Enelsestraat) tc Rotterdam Oud Mathenesse. In deze dienst zal voorgaan ds. D. Broers, hervormd predikant te Amster- dam. Het onderwerp voor deze dienst, die om 18 uur begint, is „Zekerheid". Ned. Herv. Gem. Grote kerk: 10 uur ds. A Hoffman en 5 uur ds A. de Coq (Jeugd dienst). Bethelkerk: 10 uur ds D, J. Spa- ling en 5 uur ds, K. H, Wissink. Opstan- dmgskerk: 10 uur ds. J. G Jansen en 7 uur ds. G. Samson (Rotterdam). Vredes kerk (9 en 10 uur ds. C. vd. Steen en 7 uur Opendeurdienst met ds. I>. Broers (Amsterdam) Herv. gem. KeUiel. De Rank: 8.30 uur ds N. Kleermaker (Rotterdam). Dorpskerk: 10 uur ds. N. Kleermaker cn 7 uur ds D. Noordmans (Vlaardlngen). Evang-Lufh. Rem. 10 uur ds, J. C. Hamel (Monnickendam) Ned prot bond Westvest 92: 10.30 uur dr. J. F. van Royen (Rotterdam) Oud-kath. kerk. Dam 28: 10 uur h.Mts. Baptisten-gein. Lange Haven 128: 7 i menkomst. Oud. getcr gem Gercf. Jeugdhuis, Lange Haven 87: 9 uur en 3.45 uur: ds. Gris- nigt (Gouda) Jehova's Getuigen Volksgebouw: 6 uur open bare toespraak: .Hoe krachtig is uw ge loof?" 7,10 uur Wachttorenstudie. Donder dag. theocratische bedieningsschool er d lenstvergadenng Leger des lieils; Lange Haben 27:-10 uur Helligensamenkomst en 7 30 u. Verlossings samenkomst. Gerrit Verboonstr.: 6.45 uur Openluchtsamenkomst. Alle samenkomsten olv. majoor en mevr. S. A. Drijver- Salomon. SCHIEDAM, zaterdag In spoedge-: vallen zyn gedurende dot weekend de volgende artsen te raadplegen: J.van Buren, Buys Ballotsingel 72, tel. 155050 LBB. van Hoogenhuyze, Nassaulaan 59, tel: 6806? en W.A. de Ridder, stad houderslaan 46. tel 67590. Geopend is apltheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waar neemt. BIOSCOPEN Passage: 2. 4.1S, 7 en 9.15 uur: „Mogen -wb zwijgen?" Monopole: 7 en 9.1S uur: „Goliath gemaskerde ridder": zaterdagnacht „In die nacht*1: zondagmiddag; 2 en 4 15 uur: .Hevolverdamp ra Tucson". DIVERSEN Irene; 7,2u uur: Staxfighters. Dansen. De Rank8 uurBouwfonds St. Martiniskerk. Dansen. APOTHEEKDIENSTEN Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5, (Advertence LM.) BiiiaiiBii Bokelweg 88-90 Schiedam Telefoon 35 36 55 m Vestigings-overschot! SCHIEDAM, zaterdag. De bevol king van Schiedam is in de maand juli opmerkelijk gegroeid; met 101 perso nen tot 81.862. Dlt komt omdat, by wyze van uitzondering, er in juli een vestigings-overschot was. Wel verhuis den er 293 Schiedammers naar elders, doch er kwamen 302 personen voor te rug, een. gunstig verschil van negen. Gevoegd by bet ook al niet onaanzien lijke geboorte-overschot van 92 (bij 141 geboorten 49 overUjdens-gevallen), was er in die maand een groei van 101 per- Wederom werden meer jongens ge boren" dan meisjes, nl 51 tegen 41, doch er stierven ook meer mannen dan vrouwen: 29 tegen 20, wat het norma le beeld is. Rotterdam heeft weer krachtig bijgedragen tot de groei van de Schiedamse bevolking, maar tegen de normale gang van zaken in, 'heeft Vlaardingen ditmaal geen Schiedam mers weggetrokken. Er zijn in juli 57 huwelijken gesloten, waarvan 33 tussen Schiedammers on derling; één huwelijk werd. ontbonden. SCHIEDAM, talerdag. Op het Tennispark Spieringsiioek is van daag het jaarlijkse parktoernooi begonnen, dat drie weekends zal duren en waar bij meer dan 400 partijen gepeeld moe ten worden. Het aantal inschrijvingen is ongekend groot eif de wedstrijdlei ders Hofman en Magnin hebben echt wel het mooie weer van de laatste we ken nodig om het liel ewedstrljd—pro gramma op tijd af te werken. Om sl deze partijen te kunnen spelen wordt om 10 uur 's morgens begonnen cn ge speeld tot 17 nur. Er zijn wederom vier klassen. A. voor de sterken, B. voor de gevorder den, in C de iets gevorderden en m D de beginners van dit jaar. Dit maakt dat steeds gespeeld wordt tegen onge veer gelijkwaardige tegenstanders. In Aid. A. is als nummer één ge plaatst A. Hofman, de Ilnnaar van vo rig jaar die nu zijn titel moet verdedi gen. Vooral van de jonge Jaap Beyer wordt goede tegenstand verwacht. Hij heeft twee maanden lang toernooien gespeeld en heeft een week m het K. N. een goed bestede tenmsvakantie, die zijn spelpeil zeker ten goede is geko men. In deze klas zal ook Harry Meyer het zijn tegenstandei*s zeker moeilijk maken. In B zijn H. Wieehe en W. Baard geplaatste spelers, maar zy zullen het niet makkelijk krijgen. In C is het een volkomen open strijd ora de titels, met W. J. Berg als goede kanshebber. In D moet uiteraard afgewacht worden wat er uit de bus komt. Bij de dames zal de strijd in afd. A hevig zijn. Elly Voorwinde moet haar titel verdedigen, waarbij Jos Legen zeker zal proberen het verloren terrein te herwinnen. In B wordt Riet Akker man voorlopig de sterkste geacht met mevr. gmagnm als gevaarlijkste tegen standster. In C is mevr. Harreman als eerste geplaatst, maar met vele be laagsters. Van Anja Segers, die als be ginner vorig jaar drie titels veroverde, wordt veel verwacht, och een finale plaats is misschien te veel verwacht. De krachten in D zijn onbekend. SCHIEDAM, zaterdag. Ne enkele maanden rust gaat het competitiekorf- balraderwerk weer alle aandacht vra gen. De competities van de C.KJ8. en R.K.B. gaan zaterdag en zondag van start. De ILN-K.B.-compelitie begint steeds op de 2e zondag in september en dat is ditmaal vry laat. In deze com petitie komt van onze plaatselijke ver enigingen alleen Schiedam 1 uit. Sue- ees is gedegradeerd naar de le klasse van de R.K.B. Ook O.D.L moet hel een trapje lager gaan proberen en wel in de 2e klasse van de C.K.B. Op het programma voor het komende reekend staan Succes-O.S.C.R, 3, K.O.A.G. 2-O-D.L, Schiedam 2-Spangen 3, Charlois 2-Schiedam 3, junioren Suc ces-Ter Gouw 2, Schiedam-Sperwers 2, aspiranten EKV, a-Succes a, Vlaar dingen e-Scbiedam b en Succes b- Het Zuiden e. We hopen van harte, dat bet onze clubs m het nieuwe seizoen voor de wind zal gaan. In het bijzonder O.D.I. en Succes maken een moeilijke tijd door. Schiedam maakt een bloeiperio de door, maar zal verdere groei be paald niet tegenhouden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrydag. - Kappen is een vak, dat men letterlijk in de vingers moet hebben om er iets van le kunnen maken. Dit lijkt op het intrappen van een open deur, maar het feit is, dat een deel van de vakmensen van mening is, dat er te weinig aandacht wordt be steed aan de vaardigheid, Zij zyn vrij wel allen aangesloten by én van de Technische Clubs. Door training en on derlinge wedstrijden proberen zy het peil omhoog te brygen, want „de klant mag waar voor zyn geld eisen". Gisteren opende de Technische Club Schiedam-VIaardingen in gebouw Ire ne het nieuwe (vierde) seizoen. Vier kappers demonstreerden hun kunnen, dat al verschillende malen bekroond is. Aan het werk waren de heren B. Kalf uit Zwolle, kampioen van dit jaar, en J. Timmermans uit Wassenaar, vorig jaar eerste, beiden met damesmodel len J. Greunsven uit Tilburg en C. Hout man uit Dordrecht namen de heren lor hün rekening. Om hen heen stonden de belangstel lenden meest mensen uit het vale, die al heeft de TC dan maar 35 leden toch m vrij geringe mate waren, opgekomen. Dat void voorzitter M. Loch ook. Htj Nederlands kamp,oen B Kalf bc- wii mot zijn afdeling dit jaar moer 'mt miirhet oog van callega-kap- naar buiten treden om het publiek op Psrs aan zl]r- lu :- de vakmensen te wijzen. Op het pro gramma staan deze winter nog 15 avonden. Het werk is gedaan. Een enkele lok van het model wordt nog ge schikt voor het pubhek zyn oordeel mag geven. (Van onze correspondent) LKE morgen om een uur of acht ga ik met m'n spullen op stap en en 's avonds om vijf uur houd ik ermee op. Het leuke is dat ik veel waardering krijg voor m'n werk. De strandexploitanten en ook veel gasten zeggen, dat het strand in jaren niet zo schoon is geweest." De man die deze woorden spreekt is Jan Smit (71), van oudsher inwoner van Hoek van Holland. „We hebben in hem een man gevonden, die nog plezier heeft in zijn werk", zegt de chef van de Hoekse hulpsecretarie, de heer F. v/d Bergh. „Het schoon houden van het strand is een enorm moeilijk karwei. Deze zomer hadden we ook nog drie jongens, twee van hen hielden het precies een week uit" Jan Smit echter heeft er plezier in. Hy schept er een eer in om het strand zo schoon mogelijk te houden. Hy prikt alle papiertjes op, met veel zorg. Man kracht blijkt in dit geval nog altijd het meest doelmatig. Men. heeft reeds met allerhande machines geexperimen- teerd, maar geen enkele bleek in staat te zijn het strand werkelijk schoon te houden. Het is daarom voor de 71-jarige een grote voldoening om te weten dat het strand in jaren niet zo schoon is ge weest. ROTTERDAM, zaterdag Zondag organiseert de afdeling Rotterdam van de K.N.A.U. atletiekwedstrijden op de smtelbaan Nenijto, waaraan door een kleine 500 atleten zal worden deelgenomen. De jeugd begint reeds om 11 uur, de dames en heren komen om half twee aan bod. Onder de deelnemers vinden we o.a. Cees Koch, die zowel aan het kogel stoten als aan zijn specialiteit, het dis cuswerpen meedoet. Zijn tegenstanders zijn de Nederlandse kampioen kogel stoten Piet v.d. Kruk, Walter Suvaal van DOS en Flierman van Pro Pa- tria. Ook de nationale kampioen speer werpen, Piet Olofsen komt naar de Nenyto sintelbaan. Misschien lukt het hem hier om de 70 meter grens te passeren en een nieuw record te ves tigen. Voorts is er een sterke bezet ting bij het hoogspringen en polsstok hoogspringen, Marras Bos schreef in voor de 100 meter sprint en de 400 m hordenloop, waarop hij momenteel de snelste Nederlander is. Op de 800 me ter komt de oud-jeugdkampieen Anton Blok tegen Henny Smit uit Vlaardin gen uit. ROTTERDAM, vrijdag De jeugd- ploeg van Feijenoord is gisteravond in het internationale toernooi van Beer schot in Antwerpen gestart met een 21 zege op Antwerp. Beide doelpun ten werden gescoord door De Boom. Valenciennes klopte Beerschot met 2—0. Gistermiddag had op de kruising Mathenes^erlaan— Heemraadssingel een aanrijding plaats tussen twee per sonenauto's. De 38-jarige installateur W.C. Doolhoff uit de Samuel Mulder straat is met een bloedende wonde aan de hals naar het Dijkzigtzieken- huis vervoerd. Gisteravond is de 48-jarige haven- arbeiedr G. Kerseboom uit de Obreen- straat, toen hij de rijbaan van het Weena wilde oversteken geschrokken van auto die op hem af leek te ko men en gevallen. Hij kreeg een gat in zijn hoofd en een hersenschudding. Hij is naar het Dykzlgtziekenhuis ver voerd. Gistermorgen klapte op de ver- keersbrug van het Hofplein van een vrachtautot de laadklep neer. De wiel- rijdster, de 26-jarige mevrouw J. J. Kooiman-Van Katwijk van de Hooge- werffstraat werd door de zijklep ge troffen, waardoor zy viel. Zij kreeg ontvellingen aan het rechterbeen, ter wijl haar 2»/s-jarig dochtertje Rudi, dat. voorop een zitje zat, met het hoofdje' tegen de ijzeren brugleuning viel. Het kind kreeg ontvellingen aan het gelaat en handjes en is naar fcet Dijkzigt- zïekenhuis gebracht. JAN SMIT ...het strand moet schoon.. Het publiek kon. de „voorstelling' van het begin tot het einde meemaken, waarbij vooral de bewerkelijke dames modellen de aandacht kregen. Speaker Schell, technisch trainer van de Schiedamse herenkappers, sprak het nodige commentaar. De heren Kalf en Timmermans begonnen met een wed- strydmodel, trainïg voor de komende wereldkampioenschappen. Daarna volg de het salonwerk. Geen suikerwerkkapscls meer, wij gaan terug naar het genormaliseerde kapsel", had de heer Schell aangekon digd en al viel het eindresultaat niet op door eenvoud hij kreeg gelijk. Met schaar, kam, borstel, föhn en andere middelen .maar vooral met hun vak manschap schiepen de kappers model len die van de collega's een meer dan welwillend applausje kregen. De heren kappers hielden het haar kort zoals de jeugd, dat wens! v n deelden m de eer. De TC-Jeden hebben er weer )vat bijge leerd en zullen het in hun eigen zaak toeoassen om „meer geld uit de win kel te halen", zei omroeper Schell, want daar gaat het tenslotte om. SCHIEDAM, zaterdag - Het NIVON Ned. Instituut voor Volksontwikke ling en Natuurvnendenwerk) afd. Schie dam opent het nieuwe seizoen zondag 27 september met een bustocht door het Brabantseland met als doel een bezoek aan het landgoed „De Utrecht" Aanmelding tot uiterlijk 19 september bij de secretaresse, kosten 3.50 p.p, kmderen 2. De eerste zaalbij eenkomst wordt ge houden op 14 oktober in het Volksge bouw. Dan vertoont W. Dussel zijn Dagboek van een wereldreis" door Rusland, Azie en Noord-Amerika. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag Voor het vierde achtereenvolgende jaar zijn gis teravond bij de elektrotechnische fa briek A. de Hoop N-V. de diploma's voor de cursussen V.E.V. en Berne- tel uitgereikt. De uitreiking vond plaats m het bijzijn, van de president-directeur de heer L.B. de Hoop, die er op wees hoe be langrijk de diploma's zyn. Vooral de promotiekansen kunnen door het bezit ervan stijgen. Negen leerlingen behaalden het Be rn etel-diploma. Aan 52 leerlingen werd het V.E.V.-diploma toegekend, waar van 45 leerlingen het diploma leerlra- genstelsel V.E.V.-eIcktrotcchmsch in stalleren ontvingen. Twee leerlingen verkregen het diplo ma elektrotechnisch wikkelen V.E.V. en één elektrotechnisch bankwerken. Vier leerlingen slaagden voor het to tale diploma VJ3-V. Van de in totaal 48 leerlingen behaalden 32 naast het di ploma leerlingstelsel VJ3.V. ook het diploma adspirant V.E.V. cursussen worden in bedrijfs verband gevolgd. Naast het praktische gedeelte wordt één dag in de week ook part-time onderwijs gegeven. De geslaagden voor het praktisphe gedeelte ontvangen op hun spaarbank boekje f. 1.100 en zy die zowel voor het praktische als het theoretische deel slagen ontvangen f.1.200. Ander vuil Natuurlijk is papier niet liet enige soort van vuil dat het strand veront reinigt. Het is dit jaar wel heel erg ge weest. Het leek wel of alle rommel uit zee op Hoek van Holland aankoerste. De Noorderpier vormt een eindpunt voor vuil en olie die in zee drijven. Dat is ook (de reden waarom het Hoekse strand 'vaak verontreinigd wordt. Dit jaar heeft men wel alles gehad wat er zijn kon. Grote hoeveelheden olie, een leger kwallen (door de oostenwind) die een schier ondraaglijke stank veroor zaken wanneer ze enige tijd op het strand liggen, scheepsladingen zeewier en bergen wrakbout. In het voorjaar heeft men tientallen autoladingen hout en zeewier van het strand verwijderd. Daarbij waren pa len van zeker vijftien meter lengte. Men wist geen raad met alle rommel en tenslotte heeft men het maar op het strand verbrand. De eerste week van augustus bracht opnieuw grote problemen. Uit zee werd toen plotseling een enorme hoeveelheid olie, teer en mastiek aangevoerd. Daarbij waren teerballen die honder den kilo's wogen. Twee dagen heeft men met man en macht moeten werken om de zaak weer schoon te krijgen. Juist deze olie en teer zijn bijzonder lastig. Immers, wanneer men derommel op kleding en schoenen krijgt, is het vrij wel onmogelyk ora. de zaak weer schoon te krijgen.. Toch is en blijft de toerist zelf nog de grote strandvervuiler. De zee geeft slechts nu en dan een lading af, maar de strandbezoekers laten er elke dag enorme hoeveelheid rommel achter. De zak pinda's die pa en moe met de kinderen nuttigen, zijn er de oorzaak van dat tientallen vierkante meters zand bezaaid zijn met doppen en dat is een vies gezicht. En het boterpapiertje waaruit de Duitse familie de boterham men smeert, kleeft de volgende dag wellicht aan het zwempak van een Rot terdamse dame. Dan spreken we nog niet van de ge broken fles, die de Groningse familie in het zand laat slingeren en waar een Limburgs meisje even later een flink bloedende beenwond door oploopt. ROTTERDAM, zaterdag Eind f 1963 werd aangekondigd dat de vijfcij- -1 ferlge telefoonnummers in Rotte: Jam A en Schiedam zescijferig zouden wor- den. De daarvoor nodige voorziening-en zijn nu gereed. Voor alle telefoonnum- Jij mers die beginnen met 3, 4, 5, 6, 7 of -3. 8 is nu een 2 geplaatst, zodat zij in- M gaande, heden als zescijferïge nummers, ij beginnend met 2, moeten worden ge- kozen. p; Gedurende enkele maanden kan men jij ook de vijfcijferige nummers nog kie- M zen met goed resultaat. Daarna wordt JU men bij gebruik van de oude nummers 38 verwezen naar de nieuwe nummers. r|j_ Deze nieuwe nummers _zijn vermeld in de telefoongids voor Rotterdam en Schiedam, uitgave september 1964, die" binnenkort wordt verspreid. J ROTTERDAM, vrijdag De Socïa- le Raad organiseert vrijdag 11 septem ber a.s. voor de bejaarden een voor- Ho stelling in de Cinerama voor de prijs van 1.10 per persoon. ;rT-B Plaatsbewijzen voor deze voorstel- ling zijn verkrijgbaar bij het bureau van de Sociale Raad, Westblaak 75. tijg ROTTERDAM, zaterdag De wljk- i speeltuinvereniging „Pendrecht" die sinds vorig jaar „De Bunker" aan de Schulpweg tot clubgebouw heeft, gaat een muziekfestival organiseren. Vanaf 20 september gaan 's zondags en als dat nodig mocht zijn ook 's za terdags de deelnemers optreden voor een deskundige jury. Het geheel staat onder leiding van de heer N. Kamer mans. De finale wordt eind apnl gehou den in een grote tent op Plein 1953. Spreek de mensen die te maken heb ben met de strandreinigtng- niet over de toekomstige wegwerpverpakking. Geen goed woord hebben ze ervoor. Het zal immers alleen maar meer rommel veroorzaken. Men hoopt overi gens volgend jaar een definitieve op lossing te hebben gevonden. Bij de af deling sport en recreatie in Rotterdam wordt nu zwaar gedokterd aan een reinigingsmachine. Deze zal echter veel geld gaan kosten, want een gewone schudzeef, die niet blijkt te voldoen, kost al f. 14.000. Men zal trouwens in de toekomst toch niet kunnen ontkomen aan een meer gecoördineerde strandreiniging. Men kan het Hoekse strand reinigen van vuil, wanneer er bij 's-Gravenzande mets aan wordt gedaan, neemt de eerstvolgende vloed weer een lading vuil van dat strand mee naar De Hoek. OndertrouwdH. P. Bosma, 25 jr «n P. A. "lit? Neurs, 23 Jr. C. H. Brockhus, 28 Jr- en s. M. iJJf Walbeeic, 23 jr. A. Doornbos, 20 jr., en R. Doornbos, 21 Jr. P. van der Gaag, 25 jr., en 'i-i: L. T. M Dijks, 21 jr. J. J.'Gffle. 24 Jr., en j J. C. Maagdenberg, 25 jr. J. Haak, 22 Jr., sfw en W. RL van Oers, 23 Jr. L. C. van der Hart. W 23 jr.. en 5 W. A. Houtman, 21 jr. CD J. IM, Hoogland, 23 jr., en A. W. Troost, 22 jr. -w?! G. A. Joustra, 26 jr.. en B. van Hoogdalem, fftf 21 jr. P. Kok, 25 Jr., en L. 3. Jansen, 23 jr. A. de Koning. 40 jr. en J. J. Hoppe, 33 Jr. L, van Loo, 27 jr., en H, R. Luttlk, 20 jr. c G. Oosterman. 23 jr., en C. Weber, 23 jr. G. Richters, 19 jr., en P. F. Stobbelaar. 17 jr. L. Schruljer. 23 jr.. en W. A. van der WeU, mu'B 21 Jr. E. C. Vanhuffel. 35 JR en M A. Ver- W® meiden. 34 Jr. J. Waltman. 25 Jr. en T. W. N.IÏ van Hoeven. 28 jr. J. A. Zuliderwijk, 25 ]r, en L J. M. Sclarone, 23 jr. Gehuwd: G. J. van der Pol, 24 jr, en M. Soomers. 22 jr. T. van Leeuwen, 21 jr.. en. A. J. Goudzwaard, 16 jr. R H. Leemans, 20 jr., en H. L Schreuder, 20 jr. .C G, Schotte, 24 jr., en G. Bobberegt, 21 Jr. L. Ver- }t meer, 22 jr.. en H. M. van der Raaf, 19 jr. J. G. Meeder. 24 jr., en J. A. Schafthuizen, 23 jr. M. G. Boer, 21 Jr., cn G. G. J. C. van Eijk, 17 jr. C. Lips, 23 jr.. on M. H van der Watere n,22 jr. J. A. van Binter, 25 jr., en H. M, T. E Jung, ID jr. H Hamerslag. 22 jr„ en N. J. Zwaan. 18 jr. C. W. H. Vitecher, s 28 jr.. en M H. Preln, 23 jr. P. H. van Win- 'j den, 23 jr., en N. J. Klaaasen. 18 jr. E. GIskes, 23 jr., en M. I. Vagevuur. 19 jr. W. J. VI», 28 jr.. en E. Touw, 20 jr. G. H. VerzijL 26 jr.. v en G D. Akkermans, 21 jr. F. Huijkman, 23 jr.. en M F. Verhoeekx, 21 jr. Geboren: Edwin M. z. v. 3. J, Surtel en A. C. Smeulders, Isabella d, v. W. Scheen- liffl'B loop e en M Schot oop en M. S. E. d. V. G. I Hendrik us 1 T. W. P. J, M. T. de Kaper, Uduina 'rfLH Levens en E. S. L, Haesakkers. iSj® Adrians J. d v. B. Suvaal en M. van der Plicht, Johanna G. M. F. d. v. A. G. van Meggelen en S. Smit, Petronella C. d. v. J. Apon en J. Stam. Overleden: K. FlooU. 66 jr., A. J. ten Ttfe. 74 jr., J. van Haren, 77 jr. en B Aanmelden tussen 7—17 uur, Uitvoerderskeet I Bouwwerk Gemeente Ziekenhuis, Burgemeester IKnappertlaan, Schiedam. g N.V. v/h Fa. Kuypers, Schiedam. gevraagd voor zeer lichte werkzaamhe den op de dag. Woonachtig in Schiedam en goed békend met het stratenplan van Schiedam. Vereist een verklaring omtrent gedrag. Eerste Schiedamse Bewakingsdienst Korte Singelstraat 16, Schiedam. Inl. tijdens kantooruren en maandagavond van 10 tot 21 uur. Mgr. Nolenalaan 3 Telefoon 67883 SCHIEDAM op MAANDAG 7 EN DINSDAG 3 SEPT. a.s. des namiddags van 7.009.00 in het schoolgebouw. Ook van 912 en van 2-5 uur tot 11 sent. OPLEIDINGEN VOOR: Cursus A: 3-jarige opleiding (diverse vakrïchtin- gen). Vooropleiding Lagere School. Cursus B: 2-jarige opleiding (diverse vakrichtin gen). Vooropleiding Technische School. Diploma Nijverheidsavondsehool Cursus A. Cursus V.E.V.: Adspirant-monteur, hulpmonteur, ■monteur, radiohulpmonteur, radiomonteur, radioreparateur, radio-detailhandelaar, tele- visie-detaQhandelaar, elektronicahulpmonteur, elektr onlcamonte ur. Ook ULO-B, HBS- en UTS-gediplomeerden kunnen deze cursussen volgen voor het diploma NJLG. Cursus VA.M.: Adspirant-monteur en le monteur (benzine). Cursus schilderen; Leerling, gezél en diploma vak bekwaamheid. Vestigingswet. Cursus elektrisch lassen: Beginners, gevorderden, gronddiploma N.VX. Leerlingen, die reeds de vorige cursus bezochten, moeten zich opnieuw laten inschrijven. Verplicht inschrijfgeld 5,—, dat direct hij öe in schrijving moet worden betaald, komt in minde ring van de schoolgeldaanslag. Zij, die in het bezit zijn van een geldige leer over-1 eenkomst, zijn vrijgesteld van. de betaling van- SM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1