en PPCS samen brak record op één sportcomplex a straat een Amateur-voetbal is niet best gestart DWS-jubileum met receptie besloten Gedood door pak jute Groenoord Als laatste naar Thurlede: Opening door wethouder Van Bochove SG-jubileum bridge-drive Ds. Grootjans begraven M THOB-,.km<r' groeide uit! Ernstige elektriciteits storing ALLEEN OP ZATERDAG ENCK leidt in driekamp Zuidland-HBSS 2-0 Shell-siiow op W esthavenkad e JAC-PPSC 7-3 artij op oor VELE STRATEN BLANK NA WOLKBREUK GTB-Egelantier B 2-0 GSS-DOS'32 2-0 Advertentie l.M.) SCHIEDAM, maandag: L— Onder zeer grote belangstelling" van leden en verder publiek hebben de twee voetbalclubs SFC (op zondag spelend) en pl'SC (za- terdagmiddagvoetbal) hun nieuwe vel- dencomplex in Sportpark Thurlede za terdagmorgen officieel in gebruik geno men. Samen hebben zij vele jaren lang in' de Boshoek gespeeld, daarbij de kleedlokalen broederlijk delend, samen zijn lij naar Thurlede verhuisd en we derom hebben zij gezamenlijk de kleed lokalen en de kantine opgezet. Het zijn overigens de laatste clubs die nog buiten Harg» Thnrlede speelden. Nu zijn zij buren geworden van Excelsior '20, dat al jaren als enige voetbalclub in Thur lede is gevestigd. De wethouder van sportzaken, mr. P. van Bochove, die de officiële openings plechtigheid verrichte, heeft dan ook: twee linten, in de kleuren van SFC én van PFSC, moeten, doorknippen, voor dat een elftal, samengesteld uit oudspe lers van SFC èn PPSC de wedstrijd kon beginnen ten een ploeg van Schiedamse scheidsrechters.. Stekje bloeit Maar tevoren zUtt in de bestuurska mer, die overigens nog niet geheel vol- tooid is, hebben een aantal voetbal- bestuurders het "woord gevoerd. Zij hielden het kort, zulks met het oog op de temperatuur. De voorzitter van. PPSC, de heer M. Kooyman, sprekende namens beide ver enigingen, heeft het gemeentebestuur dank gebracht voor alles wat het voor de sport in Schiedam gedaan heeft en nog steeds doet. Vooral wcth. Van Boc hove heeft daarbij een groot aandeel ge- bad, zo verklaarde hij. Doch deze kaat ste de dank. direct terug, door te verkla ren dat de gemeenschap de clubs veel dank verschuldigd is. ,,Het stekje van de zelfwerkzaamheid, dat ik na de oorlog heb menen te moeten planten, hebben juist jullie tot grote bloei aveten te bren gen". Alleen met de hulp van de vereni gingen, die blijk hebben gegeven zelf de handen uit de mouwen te kunnen steken, is het mogelijk geweest, sportcom plexen als deze te laten verrijzen. Namens de KNVB bood de heer Van der Mcijdcn, namens de Afd. Rotterdam '■an de KNVB de heer J. Bijloo en na mens de S3LO de heer A. de .Tong, de gelukwensen aan. Dat beide clubs maar veel succes en plezier mochten beleven op het nieuwe complex. Verder waren ook aanwezig de heer J. Bronneman na mens de Schiedair.se Sportraad, de heer Roelfseina namens het Zaterdagmiddag voetbal en de heer Nieuwst raten namens de scheidsrechters-comm issie SCHIEDAM, maandag - Het is toch nog gelukt bij Bad Groenoord: het in' 1959 gevestigde record in bezoekers-; aantal, namelijk 310.000 In één seizoen, is gebroken! Op de hroeierlghete za- terdagmiddag, nog net voor het on-| weer losbarste, moet omstreeks 2 uur! de 310.000ste bezoeker van deze zomert de hekken zijn gepasseerd. Er had geen huldiging plaats, dus het is ongemerkt voorbijgegaan. Doch voor de zekerheid heeft de directeur van het bad de naam van de record-brekcndc bezoeker genoteerc. Wanneer het be stuur van de Stichting Openluchtbaden dezer dagen bijeenkomt om een beslis sing te net nou over het tijdstip van sluiting van het bad-seizccn, zal bespro ken worden of er voor de recordbreker niet nog wat in het vat kan zitten. Voor de tiende maal zal op 14 en 15 september in Musis Sacrum de S. G. Bridge-drive worden verspeeld om het paren-kampioenschap IS64". Het winnende paar van. dit, door de Nederlandse Bridge Bond goedgekeurde evenement komt in. het bezit van de prachtige wisselbeker. Bovendien zijn er voor iedere, „lijn" zeer fraaie eerste en tweede prijzen beschikbaar. Ter gelegenheid van het 2e lustrum van deze'drive wordt hieraan nog een 3e prije toegevoegd. Uitsluitend Schiedamse ingezetenen kunnen zich per paar laten inschrijven bij de VVV aan de Plantage. De in schrijving is opengesteld tot en met WOENSDAG 9 september. NADAT hij de SFC en PPSC-lin- ten had doorgeknipt ten teken dat hun sportvelden-complex mus ge opend, heeft wethouder mr. P. van Bochove deze linten de voorzitters van beide clubs om de nek ge slagen. Advertentie l.M.) (Van een onzer verslaggevers) ('GAARDINGEN,maandag Van- middag Is op de algemene begraafplaats het stoffelijk overschot van ds. G Groot jans ter aarde besteld. Aan de begrafenis ging een rouwdienst in de Grote kérk vooraf. Ds. Grootjans werd 79 jaar. Na reeds als predikant in diverse gemeenten werkzaam te zijp geweest, werd ds. Grootjans op 1 september 1929 in Vlaar- dingen bevestigd. Precies twintig jaar diende hij de hervormde gemeente in VJaardingen: op 1 september 1949 werd hem emeritaat verleend. Ds. Grootjans is daarna nog wel als hulpprediker in Vlaardingen opgetreden. Ds. Grootjans heeft enkele bijzonder belangrijke werkzaamheden op kerkelijk terrein in Vlaardingen verricht. Zo heeft hij bijvoorbeeld bijzonder geijverd voor de tot standkoming van de Betheikerk en heeft hij veel en nuttig werk vóór en onder zeelieden verricht, vooral in de oorlogsjaren, toen hij veïe alleen achter gebleven vrouwen tot steun was. Na de oorlog werd hij voor dit werk op bijzon- riere wijze gehuldigd. Ongetwijfeld heeft U de pas onthulde modeberïchten uit Parijs al gelezen:... „Composé's en schotse ruiten zijn troef voor het komende winter seizoen..." En daarom houden wij morgen een grote eendaagse Stoffen - verkoop van wollen Compcsé fn unl en geruit (ideaal voor elegante deux-piéces) en Ter- lentca Schotse Clanruiten (voor spartkve rokken en pakjes) ...precies passend fn het nieuwe modebeeld, nu voor een onge kend lage prijs. WOLLEN COMPOSE in uni en geruit (bijpassend) terlenka SCHOTSE CLAH-RUïTEM 130 en 140 cm Morgenvroeg om 9 uur begint de ééndaagse verkoop van deze prachtige kwaliteiten Composé stoffen in effen en geruit en Clanrufien, in fraaie kleuren, 130 en 140 breed, nu door elkaar per meter voor Géén «f. of schrift, bert. SCHIEDAM: maandag:. De start,3 van de voetbal-competitie voor de ama-1 n!aan1ciagVa""' avond houdt „De Verzamelaar weer de teurs x5 m Schiedam niet zo best ge- jmaandelijkse ruilbeurs in gebouw Ex- oveest. Dat het voor de Afd. Rotter- (celsior (deuren open te 19.15 uur), dam vastgestelde programma wegens j - r"""" 7 de regen niet kon worden afgewerkt HET spectaculaire karwei van de is daar aan toe, maar ook In het zatcr- i „EilbcJc" in de Nieuwe Maas zater- dagvoetbal zijn de eerste resultaten daP> }°as ?ofc B°ed te volgen door de tegengevallen. Wel hebben dc twee clubs in de afdeling, te weten GSS en GTB, beide op eigen terrein een over winning behaald tegen resp. DOS '32 cd Egelantier Bo.vs, telkens met 20, in dc KNVB lieten de Schiedamse clubs het afweten. HBSS, waarvan \-eel verwacht werd. moest in Zuidland met Z0 de meerdere erkennen cn PPSC, waarvan zaterdag liet eigen complex geopend Is, leed zelfs een gevoelige 73 nederlaag btf JAC. vele toeschouwers op de Schiedam se Maasboulevard. Het ging uiter aard nog beier mét kijkers! Morgen houden wij een speciale verkoop van bijzonder mooie glasgordijnen van katoenen marquisette, van een uitzon derlijk mooie kwaliteit... met een leuke fantasie encredetix en brede dubbele onderzoom, 160 cm. fang en 90 cm breed. Glasgordijnen, die U overal kunt kopen Voor 3.25, nu als bijzondere aanbieding per stuk voor. nog géén anderhalve gulden. Morgenvroeg om 9 uur -oe gint de verkoop van deze fraaie glasgordijnen, een com pit ment voor Uw vensters, 160 cm 'lang en 90 cm breed □er. stuk voor lef. of schrift. b«JC (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag Van de jaarlijkse driekamp tussen de perso neelsverenigingen ENCK, Shell en Sun light is het onderdeel voetballen al afge werkt. ENCK wón van Shell met 3-1 en van Sunlight met 80; Shell klopte Sunlight met 32. Volgens de ontwor pen puntentelling heeft ENCK thans 20 punten. Shell 10 en Sunlight 0. In de komende veertien dagen wordt de driekamp voortgezet met de onderde len tafeltennis,biljarten, bridge, kege len en hengelen. De sluitingsavond van deze vijfde driekamp is vastgesteld op zaterdag 26 tember. SCHIEDAM, maandag De uiterst lieve en daardoor bloeiende Schie- imse handbalvereniging DWS heeft de viering van het 25-jarig bestaan, na dat van de zomer al vele feestjes en wedstrijden zyn gespeeld, zaterdagmid dag afgerond met een sfeervolle recep tie in gebouw Irene. Ondanks de stro mende regen (die wél enige vertraging gaf) zijn tal van vrienden en bekenden van de „DWS-famllic" het bestuur ko men gelukwensen met dit jubileum. Nu is DWS in 1939 ontstaan, toen een aantal leden van de gymnastiek vereniging THOR besloot tot de op richting. van een eigen handbalclub. Onder de zeer vele sprekers op de re ceptie bevond zich ook de heer A. van Schie, voorzitter van THOR en „vader van DWS", die nóg even het ontstaan van de jubilaris in herinne ring gebracht. Een goed deel van de beste heren-turners van THOR is naar DWS overgegaan, wat een zeer gevoelige klap is geweest voor het heren-turnen van TJHOR, waar deze gymnastiekvereniging eigen'ijk nog niet geheel van hersteld is, zo meende de heer Van Schie. DWS heeft dan ook niet lang onder dc vanen van THOR gehandbald, doch ging al snel een eigen weg. J' '1' - G A 't - BÜ HBSS heeft het in alle linies ge ducht gerammeld. De combinaties wa- enige jaren in een rusthuis téren ^e ,korfc lp-.: M'Ê: P«M|c gen?" Mouopoie; Geen voorstellingen r Plantage; Maassluis te hebben gewoond, bracht hij de laatste maanden van zijn arbeidzaam leven in het Hervormd rusthuis aan de Emmastraat door. VLAARDINGEN, maandag. Onge woon druk was het zaterdag aan de Westhavenkade, waar enkele nieuwe tanklichters en tankauto's van de Shell Nederland Verkooporganisatie N.V. wa ren te bezichtigen. De grootste belang stelling ging Uit naar de Shell 16 Rot terdam 1, de niewste aanwinst met een vermogen van liefst 1651 tan. Deze overtrof dus de Shell 50 (1550 ton). De onlangs in gebruik genomen nieu we tankauto's stonden keurig geposeerd lany de Westhavenkade ter hoogte van het Luxor-ttaeater. Daar ging de meeste: interesse uit naar de blauwe drje-assïge tankauto, de laatste aanwinst voor het vervoer van Shell-chemicaliën. De tank- opbpuw daarvan bestaat uit twee com partimenten, die elk een inhoud hebben van liefst 6600 liter. Deze wagen is uitgerust met een pomp van roestvrij staal, terwijl de pakkingen zijn vervaardigd van een speciaal soort rubber of kurk. Ook de losslangen zijn van een bijzondere kwaliteit. Deze fraaie en uiterst nuttige aanwinst van het wagenpark is het resultaat van sa menwerking tussen de verschillende Shell-onderdelen in Nederland en En geland. De show duurde van 10 tót 13 uur. Vanaf half elf werd in het Luxor-thea- ter een doorlopende voorstelling gege ven yan enkele Shell-films. Uiteraard was het een bezichtiging, bestemd voor personeelsleden van de Shell, maar dit kon toch niet verhinde- ren. dat lal van stadgenoten met belang stelling de show op en aan de "West havenkade volgden. ROTTERDAM, zaterdag Aan boord van het Noorse m.s. „Sundove". op het terrein van Progress aan de Schiebaven kreeg de 32~jarige controle baas J. L. A. Klaassen uit de Willem van Hillegaersbergstraat gistermid dag een pak jute zakken op het hoofd, waardoor hij "op slag werd gedood. De heer Klaassen stond te praten by een ruim, - waaruit pakken geperste jute zakken werden overgedraaid naar de kade. .Vermoedelijk braken de draadjes van -de pakken, waardoor de hijs naar beneden viel op het hoofd van het slachtclfer. leveren voor de beter-spelende Zuidlandcrs, die bovendien over een hechte defensie bleken te beschlkkeïi. Twee fouten in de defensie van de Schiedammers werden gevoelig afge. straft. En toen HBSS na de rust in het offensief kwam en doorbraken wilde forceren, stuitte men op een sterke muur bö Zuidland, met hun te korte combinaties konden dc oranje-hemden daar echt niet doorheen komen. De trapvaste gastheren namen al in de tiende minuut een voorsprong door een schot van Herweijer. dat door doel man Van Heest verkeerd werd beoor deeld. Toen voor de rust de Schiedam se defensie nogmaals blunderde, kon Kwak het tweede punt scoren, PFSC begon deze niet onaantrekke lijke wedstrijd heel goed, daar Van Veen in dc tiende minuut het eerste punt scoorde, doch maar Tavee minu ten later maakte Dominicua al gelyk: het begin voor een stevig pak slaag. Drie minuten daarna zorgde Kooy reeds voor de voorsprong en voor de rust konden Kooy en Dominieus nog maals de bal in het net deponeren. PFSC kwam daarbij niet verder dan schoten tegen palen en lat. Voorbeeld Namens het Ned. Handbalverbond bood hoofdbestuurder S. Klepke de ge lukwensen aan. Hij bracht in herinne ring hoe DWS zich kranig heeft geweerd bij de actie voor „Open het dorp", toen een fors bedrag werd. geschonken. Een mooi voorbeeld voor andere, handbal verenigingen in het land, vond hiji Hij bood een speelbal aan. De heer A. de Jong voerde hét woord namens de/S.B. L. O. én de Sportraad. Hij memoreerde de gróte medewerking van D.W.S.aan de ^teentjes-actie" voor de.. Sporthalen prees de_ vereniging voor de-zelfwerk zaamheid en de wijze van onderhoud van de velden. De heer H. Schouten,, voorzitter van afd. Rotterdam 'van. het N. H. V. vertelde dat D.'W. S. dé grootse jeugd afdeling heeft en daar is het bestuur trots op. De heer J. Aubert, een be kende figuur in. het District West B, herinnerde zich nog dat hij" .als' speler van de toen grote club „Rotterdam" DWS had zien komen als klein clubje. Nu zijn de rollen wel omgekeerd, want Rotterdam heeft numaar één team. Het deed hem deugd zovele oude leden te zien, die hy nog kende van vroeger. TIJDENS de receptie van de-ju bilerende handbalvereniging D.W.S. heeft bonds bes t'.acrdcr S. Klepke (links) voorzitter A. Sigmond een bal aangeboden. Gastvrijheid Voorzi^er A. Hardeman van SVDFW zas terug op de drie jaar dat deze, voetbalvereniging by DWS onderdak geweest. Er is nooit één wanklank ge weest. Hij bood een dikke enveloppe aan, speciaal te bestemmen voor 'de jeugd. De heer A. van Woerkomvoerde het woord, voor de oud-rledon: ook" hij had een enveloppe met inhoud,' bestemd voor de aanschaf van een sclirijfma- chine. Tot slot kwam dé heer Bi Telr leur symbolisch een filrri aanbieden, waarvan de opnamen, begonnen zijn. v b ij de7 oud-ledendag. -- 'V.h De voorzitter A. Sigmond vari D.W.S. had een. passend dankwoord voor alle sprekers. Er waren, overigens ook vele vertegenwoordigers .van ande re verenigingen zoals ,UVG en.-' Wiltoii- Fijenoord, Henhos-^DVS, Minerva, ADO, Atomium Quïnius üit Kwintsheul en ook de SOS—Blindenvereniging.'f,;' Na de receptie bleef de grote? oude kern nog gezelb'g -bijeen. - Zo heeft D.W.S. het zilveren jubileum op-pas sende-wij ze besloten. de" SCHIEDAM, maandag.' P.K.O.-laan is een bus van de-"R.E.T: zaterdagavond om. half tavaalf door een. lekkage olie verloren. Op het oliespóór. zijn achtereenvolgens geslipt de. scooter- rijder AJVI.Z'.; de motorrijder G.CAi'ezi de bromfietser A.B. •(-. De duopassagier óp. de motor en-de scooterrijder Hepen verwondingen.óp die ter plaatse verbonden 'zijn.',. Alle voertiigen hadden schade, VLAARDINGEN, maandag De derde studiebijeenkómst van de Fédera- tie Vlaardingen van de •'Partij van de Arbeid-met als algemeen thema' „Soda- - lisme vroeger en nu" wordt gehouden op dindag 8 september" (20.000 uurjih". het Volksgebouw. De heer A. Cornelisse zal ditmaal de inleiding houden. D (Advertentie l.M.) woning i nrichting'1 -ppNA BROERSVEST (W-66 ("Van een onzer verslaggevers) VLAAKDINGEN, maandag Een groot aantal gezinnen in Vïaar- Na de thee het zelfde beeld, van een dingen heeft zaterdagmiddag weer veel overlast gehad van het water, dominerend JAC. Wel kon Boertje te- En schade geleden! Vooral in de hierom „beruchte buurt": omgeving WeteringstraatGroeneweg. Weer werkte de riolering niet. Ditmaal kwam dit evenwel door een ernstig mankement in de elektriciteits voorziening: daardoor kon het gemaal niet werken. De Weteringstraat werd daardoor letterlyk een (stinkende) wetering. Ook de Groeneweg, de Fieter Verkadcstraat, de Ruytenburchstraat en andere straten in dit oude Vlaardingen stonden blank. scoren, maar toen had Sleysier de stand al op 51 gebracht. Kooy verrichtte de hat-trick geholpen door Sleyster,die ook al inschoot en het was wederom Boertje die. de eind stand op 7-—3 afsloot. Hel zou best kunnen zyn dal GTB, dat vorige competitie de pas naar het kampioenschap averd afgesneden, dit' seizoen weer hoge ogen gaat gooien. De drie nieuwe spelers, te weten de gebroeders Ryke cn de Rotterdammer Van Dongen bleken zovele aanwinsten in de wedstrijd tegen Egelantier Boys. De GTB'ers leverden verbeten strijd en daar was de toch niet slechte Rot terdamse ploeg niet tegen opgewassen. Met een ver schot gaf Bonte de Schie dammers na tien minuten spelen de leiding, in welke 1—0 stand geen ver andering kwam tot ver in de tweede helft. Na een indirecte trap door Sands genomen, kon Steenbergen het tweede punt scoren. Hel is een aardige wedstrijd gewor den tussen twee ploegen die elkaar niet veel ontliepen. Maar de GSS-aanval was beter op schot en deze schoten waren ook beter gericht dan die van de tegenstander. Dat avas voldoende voor een mooi begin van de competitie. Na een mooie solo-ren kon Zandber-1 gen de Schiedammers aan een voor-: sprong helpen. 10 was de ruststand. Ook daarna bleef het overwicht by GSS, doch de keeper van DOS stond eer» opvoeren van de score in de weg. Na. een mooie combinatie met Zand bergen kon Wessel de stand veilig op 20 stellen. Was het daar inderdaad erger dan in andere delen van Vlaardin gen, ook elders was de overlast niet gering. Haydnstraat en Roent- genstraat kregen ook weer een flinke portie water te verwerken. Een lang gedeelte van de Van der Duyn van Maasdamlaan stond ge ruime tijd blank, evenals het ge deelte Van Hogendorplaan dat daar loodrecht op staat. Ook uit de Sport- eh Merellaan kwamen klachten. Rond de Van Leyden Gaelstraat was het niets beter. Ook de tunnel kwam weer blank Manncn stapte dapper met laarzen te staan, hetgeen een langdurige 1 door het water. De vrouwen bleven 9 De bewoners hadden niet alleen veel overlast van het toater, maar hadden ook modder in de huiskamergang en/ of kelder gekregen. Dat moest ook weer opgeruimd worden... verkeersstagnatxe veroorzaakte. (aanvankelijk) liever op het trottoir. Vlctedplanken waren niet hoog ge noeg om het water uit de huizen -kel ders- te houden in de Weteringstraat en omgeving. Het bleef helaas niet by schoon regenwater, waarvan in korte tyd enkele tientallen centimeters P't Bet «te to dc Wjterinjjtot stad 2at: meB daa,d00r ^dagavond leek veel op een vuile moddersloot, not? zónder stroom. Ook- hft wmaal 'aarop een riolering leek uit te komen. bedrijf. Er waren" zaterdag veel storin gen. In de ochtenduren had. een aan.-, nemer in het Westen van de stad met een dragline een kabel stuk. getrokken, waarvan hét herstel geruime tijd in beslag nam. Inhet - westen van de De brandweer is met ceii aant'il wa gens uitgerukt en heeft overal zoveel mogelijk geholpen om het wzter weg te zuigen. Men kon echter niet overal tegelijk zijn. Na hét afzuigen van het water bleven in vele huizen dé bewo ners over met de modder... De grootste boosdoener van de water overlast was ditmaal het electriciteits- nog zónder, stroom. Ook bet gemaal,'dat voor de afvoer van het water had moe ten' zörgen.;:/::A Een ongeluk kómt zelden alleen. Ook op andere plaatsen in de stad waren zaterdag (en zondag) ernstige storingen in de elektriciteitsvoorziening; in de nieuwe wijk Holy bijvoorbeeld zaten de bewoners ook. zonder licht. "Zon dag waren monteurs nog bezig om re paraties uit te voeren. De tunnel bij Vlaardingen2Oost was zaterdag weer een geschiedenis .'/apart: Aanvankelijk leek de daar. aangeiègde"'^ nooduitlaat de gevolgen 'van "de:.•\vqlk- breuk te kunnen Opvangen. Maar toen het waterbleef strbmen, sleepte. dat zp-':/ veel vuil/ enzand mee, .dat :deze rxood-' Uitlaat: ook verstopt geraakte. 'ToenH stond de tunnel in een ommezien-onder water.'Hetverkeer moest" over d:>' Ko-t'' ningin Wilhelnijnahaven worden om-/'", gelegd. Het openbaar, vervoer:;; JroTaird|èt daardoor geheel in de knoei; .vobral busfc; 43 ging onregelmatig lijden. 'f. Vele uren na. dé.hevige:regenbei ren politie, brandweer cn vooral de/ge^"; peerde; bewoners/ nog bezig om orde /óp by zaken te stellen. Precies twintig jadrna^V' Vlaardingers vooral de bewonersv^t^-; de Weteringstraat en omgeving weer

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1