Centrale alle op 1 antennes niet oktober gereed „D.O.M.TWINTIG JAAR voor al Uw meisjeskleding WASAUTOMATEN GOUZY voor al Uw jongenskleding St. Radboud jubileert Grote vraag stagneert aanvoer materialen jODI begint j met zege Boekhouder! BURGEMEESTER MR. PEEK: verduistert Qeen REM-tv via de 50.000 gemeente-antennes Koeriersters de groofsfe sortering en scherp concurrerende prijzen Op gemeente-woningen Actie voor feest Er is aan begonnenmaar. Wij willen beleid doorkruisen eii instrumenten Uitsluiting? Diefstal onder de grond Delftenaar brak in auto in Begonnen Burgerlijke Staud Mondjes-maat Fietsen verwijderd van Stationsplein Demonstratie met „aanduw"-auto Geen krant ontvangen? Hond stak over: 3 auto's gedeukt Esperan to-agendo Teleurstelling r~ Dansschool Westhuis Engels honkbal team tegen Schiedam I WihiSsiïm de grootste sortering en scherp concurrerende prijzen BROERSVEST 111 dinsdag 8 september 1964 - pag. S j BROERSVEST 111 SCHIEDAM, dinsdag. Zullen de huurders van gemeente-woningen m Schiedam, die in maart van dit jaar werden verblijd met het bericht dat hun "et I-"3 door hmien-blok van gemeentewege voorzien zou worden van een centrale antenne- SCHIEDAM, dinsdag - De regen is spelbreker geweest in het eerste korf balweekend van het nieuwe seizoen. De wedstrijden van Schiedam en Suc ces moesten alle worden afgelast- Wei zijn nog twee asplrantenwedströ- den van start gegaan, maar deze moes ten voortijdig worden gestaakt. Dc wedstrijd K.O.A.G. 2O.D.I. Is echter wel gespeeld, al moest O.D.Ï. met 10 mensen aantreden doordat twee da-1 .mes in een stortbui waren gestrand.I I 1 Desondanks zijn onze stadgenoten ■gelukkig met een overwinning gc-1 start De laatste weken is er enthou siast getramd en dat heeft zijn vruch ten afgewoipen, al was de onvoltallig- iheid een domper op de goede voorne-' mens De vakken van drie hebben I echter heel hard gewerkt en aan hen is m feite de zege te danken Door1 'A \an 't Hoof en R Brinkman kwam' ODI met 0-2 voor en na 1-2 werd het 1-4 door C. v. Toussamt en Mcj C Grundel Met 2-4 werd gerust Na ROTTERDAM, maandag. Naar aanleiding van de inbraak in het be drijfspand van het automobielbedrijf Blijdorp aan de Stadhoudersplein, waarbij een bedrag van 25.000 gulden werd vermist, heeft de recherche van het bureau Bergsingel een uitgebreid onderzoek ingesteld. Bi) verhoor i bleek, dat de 25-jarige boekhouder! J. A. U., die sinds 1961 bij dit bedrijf' 1 "1 werkt, een sleutel van de brandkast,' van Kamnet niet waaruit het geld werd ontvreemd, ui SCHIEDAM, dinsdag «Van de ge- tcbestuur zich op een principieel stand punt stelt en de regering met afvalt, al blyft het vreemd dat dit probleem nog helemaal niet aan de orde Is ge weest by B. en w. "Want het was toch zeker al maanden geleden te voorzien geweest dat dit probleem zou rijzen. Misschien wordt het ook geen pro bleem, n 1. wanneer de REM-zender effectief het zwijgen wordt opgelegd. systeem voor de ontvangst van radio en televisie (voor zover dat er nog niet is) de hei vatlmg zorgde A van t Hof of dat het bestaande c.a s. geschikt gemaakt wordt voor ontvangst "van het Jh5/*£?°<L~IL?i« h„V« «tweede net", op 1 oktober aanstaande ook inderdaad dit tweede net kunnen ~2 JlS ffi de overwinning aan een zijden diaad, maar R Brinkman maakte aan alle on- SCHIEDAM, maandag Het R.K. Jp oudste orkesten in deze nmrêvinr installatie van de nieuwe antennes. Maar dat alïe 5.728 gemeentelijke huurders bestaat op 29 november vijfenzeventig' J!t *eluk deelachtig zullen zijn hoogst onwaarschijnlijk: het werk vlot niet J§er£®:En ddïïmte ïerd d? jur. Uiteraard wil het bestuur dit op-, nara- wedstrijd afgesloten ?r0'"? ".f?1 Toer' s- w 1 om ,elf een particuliere antenne op het £cMpirantenvredstr,jd KO AG b- doch een gebrek aan financien staat voorstel kwamen ent alle woningen dak te hebben of een nieuwe te plaat- ,OD b, werd ook nog gespeeld, maar miken van plannen voor een feest in de' (tenminste, voor zover het in blokken sen. hier trokken de Kampenaren met 3-0 ;«B£t?oeÏIng ieI?de^nlJui"unlfor- ■Jbouwd* woning-wet of premie-wo-l Er bestaat natuurlijk wel een moge. aan het langste eind m«n aangeschaft en bovendien .s enkele ofVd! SSaïndïït te b™i-! WC?d °m' 'rf afwachting van de in-1 laren geleden een ieurdorkest oozerirht j ^«urzien «e oestaanae uu ie orei stallatie van de centrale antennen de' 1.1 1 7 ir 1 opgericni dcn voor ontvangst van he. tweede net. ÊiEen bestaande antenne uit te biet- (dat bloeit en zelfs al een eerste prijs, u er reeds on <rp»incneePi dat He ,e-I oeftaanae antenne uil te oiei Wtt veroverd!) en dat heeft atlemaal !1""„ tL 1 den' doch doet dat nu voor enkeIe vering van het benodigde materiaal maandan"' Waar al een eas is, kan wel eens moeilijkheden zou kunnen ge-1 het overigens niet eens Wel zijn er ge- Er komt natuurlijk wel een receptie!vei1, 15 w uitgekomen, en zo, zijn bezit had. Hij zei echter niets van' de inbraak te weten. Omdat hij ver boven 2ijn stand leefde en dure vakanties in het buiten land doorbracht, werd hy nogmaals aan de tand gevoeld Uiteindelijk gaf on het geld>b™mn'b»m1™ifSsljil-,™^l\?lt overheiós-orsiian mas met!verwachten verbid van dé reeerins broek te hebben verstoot InderdaadIVerwacht worden dat zij het beleid van; m, zoals de heer Verolme immers al verd op de a an geg e1enpl a alsjn een dc regering opzettelijk gaat doorkrui-i heeft aangekondigd, Worden de huur- jute zak ruim 24 500 gulden gevonden 1 sen door, de ontvangst te bevorderen j ders van gemeente-woningen dan uit- van de televisie-uitzendingen van de gesloten van ontvangst van REM-tele- TV-Noordzee vanaf het R.E.M.-eiland visie? voor de kust**. Aldus verklaarde ons burgemeester mr. J. W. Peek, aan wie Immers, zij worden zonder meer ver- Doch het ïs een interessante vraag, wat er gaat gebeuren wanneer de REM tóch blijft zenden tegen een te heeft veroverd!) en dat heeft allemaal veel geld gekost. jlukkigen die nu al m staat zijn om met en zo, maa of het" oof een feest van] Heej Nederland is m omen tod bp7idde oude antennen het tweede net te groter omvang kan worden, dat is af- iora tc^rïïfèn^aan'de^TV-vanSen> hoewel hei beeld met besi ï1.?-l_ w.1?. u'antennes cn Schiedam is echt niet de; U bekende in 1961 in de boekhouding met frauduleuze boekingen te zijn be gonnen en zich op die mamei ruim 50 000 gulden te hebben toegeeigend Dit jaar had hij kans gezien 18 000 wij vroegen of, nu er begonnen is met plicht gebruik te maken van het cen- EuUn m eigen zak te steken Omdatlhct aanbrengen van centrale televisie-trale antenne-systeem, waarbij een ei- gumen m eigen zak te steken umaat „f hni van een antenne met lancer is tneeestaan hij zelf mzag, dat dit wel te erg werd,, had hij het geld uit de brandkast ge haald om het tekort aan te zuiveren Woensdag a s. wordt hy voor de offi cier van justitie geleid SCHIEDAM, dinsdag SCHIEDAM, - Een 21- De volks-jarige Delftenaar werd op heterdaad --■Bi.ic.iuu .jp, Aan de andere kant is het ook weer -• - - j- - - van de burgerij, m het bijzonder van die !emse gemeente die hel eigen woning-'«h dat toch binnen afzienbare tijd al tuinder J Z deed aangiftv dat een aan-{betrapt op een mbraak in een op het \m Kethel. Dezer dagen wordt namc-St wil voorzien van deze nieuwegemcentelUke woningen voorz.cn,tal flessen limonade en bier die hu m parkeerteirem bij de Broersvest staan- 1,1k e?n collects sohoudon, waarb,, sen vor'm v8n Dc%"volesn aanBePast «ntr.1. «J" ™lkI,ïin.f.±.Sd blijven dan ook niet uit Door dc grote vraag stagneren de leveranties en het beroep wordt gedaan om financiële hulp Het jubileum-comit wil nu afwachten zat deze collecte oplevert, voordat de- hnttieve plannen worden ontwikkeld voor de jubileum-viering Het gaat echter niet alleen om een kat. Want het bestuur heeft nog andere Rrfangens: nieuwe instrumenten! St. Jfjdboud heeft namelijk laag-gestemde instrumenten en steeds meer harmonie- materiaal wordt maar mondjes-maat verstrekt Ook voldoende deskundig personeel zal, nemen we aan, met in al te ruime mate aanwezig zijn. De N.V. Van Rietschoten en Hou- orkesten gaan ertoe over instrumenten "e"s ud Rotterdam, die in bet meren- met een hoge stemming aan te schaffen, deel van de naoorlogse gemeentelijke Wil het Kcthclse orkest nu blijven mee- doen aan taptoes, aubades, enz., dan zal St Radboud nieuwe Instrumenten moe ien krijgen. Dat kost enorm veel geld, Het is niet ie verwachten dat in en actie de daar toe benodigde meerdere üenduizende guldens op tafel komen, doch het zou een mooi begin zijn voor een msirumen- len-fonds. Genen het feit dat St Radboud altijd de spontane medewerking heeft ver leend bij al!e voorkomende evenemen ten in Keihei, maar ook m Schiedamen daarbij ook een algemeen belang heeft antenne" Er wordt zo "snel mogelijk sen m een zogenaamde «grondkoel- be/ig met het doorzoeken van het dash- ÏSeSr,™ men ons W de Ge- kast" a.jn gastoten. Da dader te onba-j boardkastje De Delftenaar m het .neenleiyke Woningdienst te kennen. kend 1 hooMburean opgesloten. antenne systemen of het uitbreiden vangen antenne met langer is toegestaan, de bestaande antennes op gemeente-jWanneer de gemeente geen mogelyk- woningen er ook rekening Is gehouden) beid schept voor ontvangst van de met een ontvangst vari de nu nog Ble-REM-Uitzendingen, kunnen zij deze ook gale zender. „Dit is voor ons een geheel nieuw probleem, waar dan ook nog geen be slissing over genomen is. De z g. REM- wet moet nog in de Kamer behandeld worden, wat deze maand het geval kan zijn. Daarna zullen wij afwachten wat de regering voor maatregelen zal nemen Het is nog maar de vraag of de REM ook inderdaad tot de aange kondigde uitzending zal komen Deze hele kwestie is dan ook nog niet bij B, en W. in bespreking gekomen", zo vertelde ons burgemeester Peek. Het is begrijpelijk dat het gemeen- (Adi/Crtentie l.M.) DE NIEUWSTE MODELLEN VINDT U ALTIJD BIJ te M1DDELLANDSTR. 72 AERT V. NESSTRAAT 38 woning-complexen de elektrische stallages alsmede die voor radio- en televisie-ontvangst heeft verzorgd, is momenteel bezig met het aanbrengen van de vereiste leidingen in een com plex van vier flat-blokken met 88 wo ningen in bet oudste deel van Nieuw- land, namelijk gelegen aan de Dr. Vis serlaan, Talmalaan. Dr. Schaepman- singel en Troelstralaan. Dit is het zelfde complex waar in dertijd een onderzoek is ingesteld naar de mogelijkheid van het aanleggen van; zo'n centraal antenne systeem Doch t de particuliere TV-antennes, die als ™5b; St Sbaud n„ «O ™»*b» b««n d= blokken u,tele-j ook een beroep te rooeen doen. met al- ken. «jn nog met vermjderd Daal let-n op het kathoïieke, dooh ook op bet wacht men mee lot het laatst, tot bet. met-kathoheke deel van de bewoners. In c a s* a' functioneert. j het Jubileum-comité, waarvan burg mr Doch cr zijn 2.Ï31 woningen, die van Peek de ere-voorzitier is, hebben danpak-weg honderd centrale antennes ook vele met-katholieken zitting. Dr P 1 moeten worden voorzien en dat vergt v. d Kuv is voorzitter en de heer C.wel wat tijd. Deze woningen liggen Dubbeld"(Kerkweg 12, tel. 65378) is se-,"'r Cretans. Feestgaven kunnen ook gestort worden op giro 382623 van de Boeren- leenbankKefhel of giro 2717 van de Spaarbank Anno 1820 ten gunste van het Comit St Radboud. SCHIEDAM, dinsdag Geboren: Anna E. d v. A. 3 A. Vermeulen en E A. Oudmaver; Richard zv J. Wester-i Hier js hel werk eenvoudiger. BU het! hoff en C. J. van Wanrooy. bestaande c.a.s. moet alleen een ver- Overi: sterker worden ingebouwd, om het ge ld A Quak. 77 jr. echtg de Roos*, j sehilct te maken voor ontvangst van F* ^VlÉ5v 76 ïr wed- Waasdorp; C.(het tweede net, Maar juist deze con- vcrtor wordt maar mondjesmaat ge leverd. dus ook daar is men zo op stel en sprong niet geholpen. Dan zjjn voornamelijk ïn het oostelijk stadsdeel, verder In de Klein-Babberspolder en ïn het oudste deel van Nieuw land. Plus nog debejaarden-flats. Maar er zijn ook 3 597 woningen (al le in Nteuwland. plus de torenflats aan de Vlaardmgerdijk) die al een centrale antenne hebben, m totaal 111 mstal- laties Lugthart, 60 jr. SCHIEDAM, dinsdag. heeft gisteren dertien rijwielen en vxer bromfietsen, die buiten de beugels wa ren geplaatst, van het Stationsplein verwijderd en naar het hoofdbureau van politie overgebracht By een technische controle op de P ha lippus weg werd ook proces-verbaal tegen twee automobilisten opgemaakt wegens gladde banden en een ondeugde lijke handrem. niet op de beeldbuis krygen. Dit zou een ongewenste beperking zijn van de burgerlijke vrijheid door de overheid. In zekere zin is deze nu al aanwezig. Want gemeentehuurders kunnen op het ogenblik dc experimen tele uitzendingen op tweede net en van de REM-zender niet ontvangen, ook niet wanneer zy bereid zouden zijn een eigen antenne te gebruiken. Het is maar te hopen dat spoedig bekend wordt wat de regering doet en wat de gemeenten daarna doen. Want er is een mogelijkheid opengelaten, In de nu aangebrachte centrale anten nes is nog een. lijn vrij, de z.g. „vijfde paal waarvan zander veel moeilijk heden gebruik gemaakt kan worden voor ontvangst van de REM-uitzendin gen. „Maar wij willen het gebruik van de/e mogelijkheid met bevorderen", aldus burg Peek. SCHIEDAM, De heer FvdH wilde zijn overjarige auto ver- De politie'kopen en demonstreerde daarom de wagen in de Korte Achterweg. De mo tor wilde echter niet aanslaan en daar om werd een aantal omstanders inge schakeld om de wagen „aan te duwen" Dat lukte tenslotte, doch dat gmg zo plotseling dat de heer v. d. H. de macht over het stuur verloor en prompt met de auto tegen pui en deurpost van de woning van de familie Bouman aan reed. Zowel auto als deurpost werden beschadigd. „Het Rotlerdamsch Parool"-abon- nees kunnen ons dit telefonisch melden van maandag tot en met zaterdag van 17.30—19.30 uur Telefoon 135430 Abonnees buiten Rotterdam Schiedam kunnen zich wenden tot onze plaatselijke agenten. BIOSCOPEN Passage: 2 en 815 uur: „Mogen wij zwijgen"'" Monopol e: 2 en 8 uur: „Goliath en de gemaskerde ridder". APOTHEEKDIENSTEN Apotheek Rembrandt, Rembrandüaan S SCHIEDAM, - Vooi een overstekende hond moest de heer P. N. P. in de Lange Kerkstraat zo hard rem men dat de auto slipte en tegen twee geparkeerd staande auto's opbotste. Alle drie wagens werden beschadigd; de hond mankeei de niets. n E klaverjasveremgitig „D.O.M." - ie Vlaardiugen is haar twmtig- nog de flatblokken van de verschil lende woningbouwverenigingen, in Nlcuwland en Groenoord, die evenens In aanmerking komen voor deze ont vangstverbetering. Het zit er eenvoudig met in dat al deze gemeentelijke huurders binnen de resterende drie en een halve week het tweede tvnet in huis kunnen halen door een simpel verzetten van de k&- nalenkiezer, aangenomen dat hun toe stel reeds uitgerust ïs met zo'n kana- lenkiezer Dit zal voor velen, die zich al ver heugd hebben op de ontvangst van het tweede net, wel een teleurstelling zyn. Temeer daar zij van de huiseigenaar, in casu de gemeente Schiedam eenvou dig de verplichting opgelegd hebben gekregen om gebruik te gaan crmpnAM rimdsdae van het centrale eMe^-sys Zelfs ila 9an de septembro klubvespero. Ni'stuur, waarvan onze fotograaf een "aÏÏL Jr«£n8 T 'eden aan Maverjas- JSStromTmet E installatie vat iet19. Estos la unuskunveno post Ia leno I c.a.s. komt de vergunning te vervallen do certe ciuj venos. sle levensjaar ingegaan. Met haar zestig leden behoort zij tot de grootste klaverjasveremgmgen en ontplooit een dienovereenkomstige activiteit. Wekelijks zijn er m het Volksgebouw twee bijeenkomsten: op maandagavond uitsluitend voor de leden en op vrijdagavonden1 voor alle liefhebbers die een pogmg willen wagen om een aardig prijsje te verdienen. D.O.M. organiseert INSCHRIJVING NIEUWE LEERLINGEN van 2-10 uur WARANDA 207 - Telefoon 6 82 11 SCHIEDAM Were Iddans-programma SCHIEDAM, dinsdag. Het eerste honkbal-teatu van de s.w en h v. ook al vele jaren elk seizoen een1 '•Sclllcdam",,^,V h»! 0 .seizoen, op vrydag 11 september op net wedstrijd om het persoon lijk kam-jejg.en „Amerikaanse" honkbalveld in Harga een wedstrijd spelen tegen de Stetford Saints Baseball Club uit Enge land, welk negental kampioen is van Engeland en een Canadese werper in hun midden heeft. Een pracht kans om kennis te maken met het Engelse honk bal. In verband met de vroeg-vallende duisternis is de aanvang gesteld op 5 uur 's middags. pioenschap van Vlaardmgen, waar voor onze krant een wisselpnjs be schikbaar stelde. De vereniging is Merkredon,kerngezond, mede dankzij het be- Kokosmatten voor alle merken auto's Personeel gevraagd Korte Sin gels tr. Z1 a-b SCHIEDAM TeL 6 96 28 BIJVERDIENSTE Het Rotterdamse!! Parool vr. nette BEZORGERS(STERS) Leeftijd boven 15 jaar. Aanm Lange Haven 103, Tel 67279 s Avonds na 19 uur tel 191513 154262—155960—76521—42142- 161567 Te koop aangeboden Diversen DROOGPROBLEEM? Centri fuge 4 kg ƒ136Combinatie langzaam met spoel-centrlfuge S 395. ook mcrkmachlnes 15 tot 30 pet korting Showt'. Coja, Lange Haven 126, teief B334I 161567. Teken nu In op Sesam gesch van de 2e wereldoorlog in 3000 foto's en documenten. 800 pag. tekst met inl van Mr. Hilter- mon Unieke uitgave in 20 de en A 2 50 S per maand) Bazcn's Boekhandel, Broersveid 88, telefoon 66805. BROERSVEST 111 BROERSVEST 111

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1