Appliquaties in De Kattenbeker Verhoogde zaalhuur dekt werkelijke kosten niet Voetbal: amateurs starten competitie Weinig werk voor kantonrechter Eerlijke verzetsfilm uit Joegoslavië Vrouw door gas gedood Dit najaar eerste paal nieuwe brug' bij Dordt Antwoord van B. en W. Op vragen van ir. C. Boerman Bloemendag van volkstuinders In Nederland teveel abattoirs Scherpe eisen Hoe nieuwer de gym-zaal hoe duurder Uit de tijd 750 miljoen Pernis organiseerde liedjesprijsvraag Burgerlijke Stand Dure zalen Zesmaal zoveel Weer vol! Rotterdam krijgt kwaliteitscentrum fife Populair concert Eerste zitting mr. Van Vloteil „Guillaiime" Geen krant ontvangen? Schiedamse bioscopen Cliff-show James Bond in Passage-theater begint weer Y olkstuinkeuring bij Vijfsluizen Veel schade bij aanvaringen R'jPe tieners EIS VAN 2 JAAR TEGEN 19-JARIGE GLAZENWASSER donderdag 30 september 1964 -pagk. SCfflBPMI, donderdag De besturen van de eymn*stiekvereni*ingen in Schiedam zyn hevig: geschrokken van de nieuwe en inderdaad sierk verhoogde huur, die zy met ingang van J oktober zullen moeten gaan betalen voor het gebraik vaa de gemeentelijke gymnastieklokalen (meest b« openbare scholen gebouwdZij hebben al protest aangetekend hg de Schiedamse Bond voor Lichamelijke Oefening, die toezegde deze kwestie met b. en w. te zullen door praten.Doch uit het antwoord dat b. en w. hebben gegeven op vragen van het raadslid Ir. C. Boerman (PvdA) over deze aangelegenheid, blijkt dat ook de sterk verhoogde tarieven nog ver achterblijven bij de werkelijke kosten. Hier is dus sprake van een indirecte subsidie, boven de reeds direct verstrekte subsidie. Bü navraag by andere gemeenten is bovendien gebleken dat ook na de verhoging het tarief niet ligt boven het landelijke gemiddelde SCHIEDAM, donderdag. De drie volkstuinderSverenigingen m Schiedam, Nuttige Ontspanning, Klem-Babbers- poldcr en Thurelde organiseren geza menlijk op zaterdag 19 september de jaarlijkse bloemeninzamehng, waarbij de bloemen beschikbaar worden gesteld voor zieken en bejaarden. De inzame ling zal plaatshebben tussen 10 en 12 uur en de leden worden opgewekt bloe men beschikbaar te stellen, alle soorten kunnen gebruikt worden, behalv gouds bloemen en afrikaan tj es. Expert gebied r«« eicesexpori (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM, woensdag „Ik meen dat het noodzakelijk is in Ne derland te komen tot een doeltref fende coördinatie van slachthui zen en veemarkten. Ik denk hier bij aan bijv. een klein aantal com plexen van moderne slachthuizen en veemarkten, teneinde zoveel mogelijk de capaciteiten van deze instellingen te benutten als con centratie van arbeidskrachten en ondernemingen. Thans vinden wq in Nederland te veel slachthuizen op een beperkt terrein bijeen om een efficiënte bedrijfsvoering mo gelijk te maken." Dit verklaarde gisteren de heer W. Baggerman, expert op het gebied van de vleesexport en lid van de Rotterdam se Kamer van Koophandel. Hij legde zijn verklaring af tijdens de eerste ver gadering van het nieuwe werkjaar van de Kamer van Koophandel. Aanleiding voor hem om dit ander- werp aan te roeren is de verwachting dat naarmate in Europa de economische' muren lager worden, de veterinaire eisen zullen stijgen. Hij zei dat het zo goed als zeker is, dat vooral van Fran se zijde zal worden aangedrongen op zeer scherpe eisen waaraan vlecsex- portarende landen moeten voldoen. „Dat daarbij tevens zware eisen worden gesteld aan de inrichting van de slacht huizen is aan geen twijfel onderhevig, temeer wanneer men weet dat Frank rijk reeds klaar is met de modern!- seringsplannen van het bestaande ap paraat", aldus de heer Baggerman. Voorts pleitte hij voor een landelijke programmering van de slachthuis cn veemarktbouw. De heer Baggerman vroeg zich af of de bestaande abat- tiors, die vandaag nog wel aan de ei sen voor lokaal gebruik voldoen, de te verwachten krachtproef voor interna tionaal gebruik zullen doorstaan. Hij twijfelde er aan. De heer Baggerman noemde het vol komen uit de tijd dat in een straal van nauwelijks dertig kilometer om Rotter dam zes slachthuizen zijn (Den Haag, Dordrecht, Sciedam, Gouda,Naald wijk, Leiden)„Nachthans heeft de gemeente raad van Delft onlangs besloten ook een openbaar slachthuis te gaan bouwen. Dat betekent een onnodige investering van miljoenen, terwijl bijv. het Haagse slachthuis dichter bij Delft ligt dan Scheveningen en van zodanige omvang is, dat de slachtingen bestemd voor Delft daar gemakkelijk kunnen worden opgevangen. De moeilijkheid is name lijk dat vele slachthuizen en alle vee markten'maar enkele dagen per week op volle capaciteit werken en de rest van de week verlaten liggen, hetgeen niet bevordelijk'is voor een efficiënte bedrijfsvoering", aldus de heer Bag german. Tenslotte vroeg hij de aandacht voor de economische belangen die hierbij op het spel staan, als men weet, dat Nederland in 1963 voor 750 miljoen gul don aan vlees exporteerde. Het Rot terdamse aandeel hierin was ruim 75 miljoen. ROTTERDAM, woensdag De uit slagen van de liedjesprijsvraag m het kader van de vakantiebesteding, die op zaterdag 22 augustus in Femis werd ge houden door O.B.K. en Concordia luidt als volgt: mevrouw Baai behaalde acht punten (het hoogste aantal), zeven pun ten behaalden Adrie Nederlof, P sruyt, C. de Ruiter, Corrie van der Steen, Ine ke Sekeris, Ingie Groeneveld en Inge Koole. De inzendingen werden beoor deeld door de heer den Arend, diri gent van O.B.K. en Concordia. Geboren: Mark, z. v. M- Friederich en J. M. T. van Rutten; Marie W. H. zoon van W. F. M. van der Kant en A. A. M. van Zwiete»; Ingrid E. J. d. v. G. W. J. Veldhoven en J. van Leeuwen; Laura L. d. v. I. Besteman en M. van Haasteren; Martinus C. A. z. v. A. A. van der Tas en P. M. Oosthof. Overleden: D. Bouthoorn. €0 jr., echtg, Otten; M. van der Tas, 64 jr. BIOSCOPEN Passage: 2 en 8.15 uur: „Mogen wy zwijgen?" '•lonopcle: Alleen 8 uur: „Goliath en de gemaskerde ridder". APOTHEEKDIENSTEN pothcek Rembrandt. Rein brandt! aan DIVERSEN vrcade: 8 uur Natuurgenot in Huis. Lezing. Sursum C'orda: 8 uur: Huish. cn Gezms- voorL Lezing over peulvruchten. Van de herziening is tevens gebruik gemaakt om een nieuw systeem van ta- riefs-berekening in te voeren. Werd tot nu toe (dat is dus tot 1 oktober a.s.) de prijs berekend naar de gebruiker, in het vervolg worden de tarieven rechtstreeks gekoppeld aan de te gebruiken zaal. De gymnastiek-verenigingen, die het langst hebben geprofiteerd van de lage prijzen en in feite nog het tarief betalen van 1933, betalen 20 per jaar voor een uur in de week, of 0,40 per uur. Voor indoortraining betalen da veld- sport-, de krachtsport-verenigingen en z.g. ontspanningsverenigingen ƒ37,50 of rond 0,75 per uur; de tafeltennis-, bad minton-, volleybal- en dergelijke ver enigingen 50 per jaar of rond 1 per uur en de particulier*? gebruikers 350 per jaar of rond 3 per uur. Dit dan geacht of er gebruik gemaakt wordt van een oude of wel een zeer modern inge richte zaal. Dan was er nog een toeslag: van ƒ0,10 in de winter; maar wanneer de zaal gebruikt werd voor jeugdige per sonen en vóór 7 uur 's avonds dan was er een uniform tarief van 0,25 per uur. De bouw van nieuwe maar ook zeer kostbare zalen, heeft het nodig gemaakt dat dit systeem werd gewijzigd en dat het tarief rechtstreeks werd verbonden aan de zaal zelf. Zo wordt voortaan de vijf nieuwste gymnastiekzalen fna 1960 gebouwd), teweten de drie zalen bU de beide Willem de Zwijger-ulo scholen verder aan de Piersonstraat en de Van Hogendorplaan 120 per jaar of rond i 2,40 per nur per week betaald. De na-oorlogse zalen bij de Thorbec- keschool en aan de Dr. Kuyperlaan is het 95 per jaar of rond 1,95 per uur en voor de voor-oorlogse zalen aan Ou de Kerkhof, Frans Halsplein, Ant Muys- straat en Edisonplein is bet 72 per jaar of rond 1,40 per uur. Dan zijn er nog de zeer verouderde lokalen aan Brcersvest en St. Annazusterstraat (eigenlijk onge schikt), waar dan 48 per jaar of rond 0,96 per uur voor wordt berekend. Ook nu is er de regeling dat als de zalen ge bruikt worden voor kinderen beneden de 13 jaar en mits vóór 7 uur gebruikt, dat het tarief wordt gehalveerd. Doch particulieren en bij erkende landelijke bonden aangesloten verenigingen beta len anderhalf maar het basis-tarief. Voor een gymnasiiek-vereniging die dus tevoren 20 per jaar betaalde, nu in de modernste gymnastiekzaal f 120 per jaar moeten gaan betalen. Dit is in derdaad zesmaal zoveel en daar zyn de besturen kennelijk van geschrokken. Misschien is het hun een (schrale!) troost te weten dat de werkelijke kos ten voor exploitatie van deze aller-mo- demste zalen ƒ10,50 a 13 per uur is, of 600 per jaar! Voor de oudere na-oorlogse_ zalen is de werkelijke exploitatie-prijs 5,50 per uur of ƒ275 per jaar, terwijl maar ƒ1,95 wordt betaald en voor de voor oorlogse zalen is dat 4.- of 200 per jaar. Alleen voor de zalen en Broers- vest en St. Annazusterstraat is de werkelijke prijs van 1,- per uur en 50 per jaar aangehouden. Dit Is op zich zelf al een teken dat dc gemeente er niet cp uit is om de verenigingen het vel over de neus te halen door ze de -werkelijke kosten te laten betalen. Is deze zaal-huurverhoging m werkelijk zo'n ramp voor de gym nastiek-verenigingen? Het bestuur van Excelsior, als een van de grote verenigingen in Schiedam, huurder van vele zaal-uren meent de verho ging te kunnen opvangen door de contributies met vijf cent per lid per week te verhogen. Dat Is toch niet zo onredelijk, vooral in aanmerking genomen dat ook voor veel betere zalen de huur sinds 1933 niet meer is verhoogd. Waarschijnlijk is de huurverhoging dan ook voor de kleine verenigingen, met een gering aantal leden veel meer een slag. Houdt de huurverhoging nu dat er nu minder belangstelling is om een zaal te huren? hebben wij ge ïnformeerd. „Geen sprake van! De aanvragen voor het komende siezoen stromen weer binnen. We zullen van de winter wel weer vol zitten, net als vorig jaar", was het bescheid. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag Rotter dam is gekozen als plaats van vesti ging van het International Quality Centre. Hiertoe is besloten tijdens de verga dering van de European Organization for Quality Control te Baden-Baden, onder voorzitterschap van de direc teur van het Bouwcentrum, ir. J~ van ^Het international Quality Centre be helst een permanente manifestatie van ■at door bedrijven is bereikt met de toepassing van moderne methoden van kwaliteitsbeheersing. De opening van het centrum is vast gesteld op 6 september 1965. 9 Lezend meisje met plaat. (Van een onzer verslaggevers) VLAAKDINGEN, donderdag. Tot en met 26 september zijn een aantal appliquaties en tekeningen van de Rot terdamse kunstenaar Leslie Gabriêlse geëxposeerd in de kunstnijverheid De Kattenbeker aan het Liesveld. In de kunstkeldcr van deze zaak sprak de heer J. M. v. Dorp gisteravond een in leidend woord, waarbij hij nader inging op de appliquatiekunst in het algemeen, terwijl hij bet ontstaan ervan even aan stipte. De heer Van Dorp achtte het gelukkig dat deze bijzondere vorm van kunst in de afgelopen 30 jaren herontdekt is ge worden. De mogelijkheden van appli quatiekunst raken nooit uitgeput en zij biedt genoeg variaties. Textiel, naald en draad komen er overwegend aan le pas, terwijl kleuren uiteraard een belang rijke rol spelen. Duidelijk valt het bij deze kunst op wat de bedoeling ervan is, aldus de heer Van Dorp, die daarbij niet verheelde, dat het meermalen moei lijk is, om een en ander juist toe te passen. De heer Gabrielse toonde zich zeer ingenomen met de wijze, waarop de elf appliquaties aangebracht zijn m dc kleine kunstgalerij van de heer Van Dorp. Het is de zevende tentoonstelling, die dit seizoen in De Kattenbeker is ge organiseerd. De prijzen van de appliquaties bedra gen 175.— tot 500.De exposant onderhield zich geruime tijd met de be zoekers, die in Vlaardingen nog niet eer der een dergelijke expositie konden be wonderen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag In de nacht van dinsdag op woensdag is de 64-jarige inevroi'-y Z. E. Mout-Pleit in haar huis aan het Schnlpplein 32 door gasverstïk- king om het leven gekomen. Buren roken gas. Zc openden ramen en deuren van het huis en vonden in de tussenkamer het levenloze lichaam van mevrouw Pleit. In het souterrain vonden ze de 17-jarige Leendert Stok, die daar lag te slapen. Ze brachten hem in de frisse lucht en waarschuwden de politie. In de voorkamer vonden twee agen ten de 61-jarige D. Pleit, die bewuste loos was. HJj werd naar het Zuïderzie- kenhuis gebracht. Bij onderzoek bleek, dat de gasslang in de keuken van de nippel was ge schoven, terwijl de hoofdkraan open stond. VLAARDINGEN, donderdag Het Rotterdams Philharmomsch Orkest verzorgt op vrijdag 18 september een populair concert in de Stadsgehoorzaal onder leiding van Eduard Flipse. Solist is de pianist Daniël Wayenberg. SCHIEDAM, donderdag - Het is dan eindelijk zo ver dat ook de amateurs zondag het veld weer in gaan. Nu de oefenwedstrijden tot het verleden be horen wordt het weer ernst met het- spel en zal moeten blijken wie er dit keer de sterkste is. In Schiedam heb ben zich geen schokkende dingen voor gedaan. Veel verschuivingen deden zich niet voor. De club, die wel een strop heeft, is SFC dat Wim Klein naar het Rotterdamse Xerxes zag vertrek ken cn nog steeds niet kan beschikken over Ben de Houting, die in de vorige competitie zijn been brak. Verder is er dan bij de RVB-clubs het feit dat Schie damse Boys en Wilton het dit keer in de tweede Mas van de RVB moeten proberen. Het programma voor zondag ziet er 'oor sommige clubs niet hoopvol uit. Excelsior '20 krijgt het al meteen moeilijk tegen DOSR. Toch geloven wij dat de Thuriede-bewoners het in deze competitie beter gaan doen dan in de vorige. DHS had in de oefenperiode nog al moeite met de juiste samenstelling van het team. Zondag spelen zij thuis tegen VIOS uit den Haag. SFC krijgt meteen de grote vuurproef tegen ADS dat over een goed spelend elftal be schikt. Het oefenprogramma van SFC was niet zo succesvol. Maar een goede generale is nog niet altijd een goede start. In de vierde klas is er voor de Schie damse clubs ook een volledig program ma. Demos ontvangt PDK op Harga en zal proberen goed van start te gaan. In het vorige seizoen hadden de Schie dammers geen onbevredigend seizoen., Martinit, dat oyer een nieuwe trainer beschikt in de persoon van Ar ie van Diggelen, gastheer voor Hekelingen. SVDPW gaat naa< SSW om te- proberen om het spreekwoord dat zegt dat de eerste klap een daalder waard is, in praktijk te brengen. De clubs in de afd. Rotterdam zou den zondag al van start gaan, maar door de regen van zondag ging het feest niet door. Voor het komende weekeind is er ook voor hen een volle dig programma af te werken. Alle clubs, op Schiedam na, spelen uitwed strijden. Schiedam ontvangt op het ge zellige veld op Harga Dirksland. De Schiedammers zullen nu weer om moe ten schakelen van honkbal op voetbab DRZ gaat naar Groen Witten in Rot terdam. De mannen van Piet van Doorn willen ook nu weer hoge ogen gooien. Ursus, dat onder leiding van Bep Weed a en Rien van Kampen druk tramt, gaat naar SVDP en zal daar tot winst moeten komen. De beide gede gradeerde clubs Schiedamse Boys en WF. spelen eveneens uit. Schiedamse Boys gaat naar Nestoro dat ook al uit de eerste klas naar de tweede is ge duikeld. Wilton zal proberen om weer zo snel mogelijk het verloren terrein te heroveren. TOGZ kan het eerste slachtoffer worden. Het zaterdagprogramma ziet volgt uit: HBSS ontvangt Die Haghe, PPSC speelt de eerste wedstrijd op het nieuwe veld tegen 's-Gravenzande. ZBVH-GTB en NBSW-GSS sluiten de rij. Wederom wordt het beeld aan het Schiedamse Hoofd, beheerst door stolen gevaarte dat aan de afbouwkade bij Werf Gusto N.V, aan de Nieuwe Maas ligt. Het is het kraan-eiland-op-poten Kraanvogel" en zusterschip van de JLepelaardie nu al in IJmutden werkzaam is by het verlengen van de havenpïeren. Binnenkort zal ook de „Kraanvogel" naar IJmuiden ver-, scheept worden SCHIEDAM, donderdag - De nieuwe Schiedamse kantonrechter mr H.W.E. van Vloten heeft geen drukke eerste zit tingsdag gehad. Voor twaalf uur was de rol afgewerkt. Vrijwel alle gedagvaarden waren verkeersovertreders. Een bonte verzamel In g van mensen, die harder dan de maximumsnelheid toelaat hadden ge reden, ondeugdelijke uitlaten aan hun auto bezaten, of de voorrangsregel niet hadden toegepast. Daarbij kwamen nog overtredingen ven de Inentingswet. Op de dagvaarding van J. v. d. B. uit Maassluis kwamen vier overtredingen voor. Hij had in mei 's avonds laat met zijn onverlichte bromfiets in zijn woon plaats op de Wip gereden. Dat zonder voor- en achterlicht rijden was al fout, de Wip was bovendien afgesloten voor alle verkeer. Zowel kantonrechter als officier van justitie mr. A. Wendels uit Rotterdam vonden echter het feit, dat er drie gaten in de uitlaat zaten de zwaarste overtre ding. „Ik wist het niet", verdedigde de verdachte zich, „ik heb die brommer van iemand overgenomen". „U kon het niet horen ook?" informeerde mr Van Vloten „Er zat wel een mooi geluid in", gaf de, jongen toe. Voor de kantonrechter was dat voldoende: „Zegt u verder maar niets". De officier van justitie eiste voor het niet branden van het voor- en achter licht in beide gevallen 7,50 boete subs, één dag hechtenis en dezelfde straf voor het rijden op de afgesloten Wip. De „rustverstoring" wilde hij bestraft zien met 50 boete subs. 10 dagen hechtenis. Dat kan ik niet betalen, ik ga in on dertrouw", zei de verdachte toen de kantonrechter hem het laatste woord gaf „Als u een hard geluid mooi vindt, moet u een harde boete ook maar kunnen waarderen", merkte mr Van Vloten op en deed uitspraak conform de eis. Nog een zaak deed in de rechtzaal iets Nog 'n zaak deed in de rechtszaal iets C. D. uit Vlaardingen reed begin maart met zijn auto op de Koningin Wilhel- minahaven tegen een voor hem rijden de wagen op. „Ik werd afgeleid", ant woordde hii toen de rechter hem naar de oorzaak vroeg. Mr Van Vloten had echter een andere uitleg: „V kwam van een feestje en had gedronken. U had niet achter het stuur mogen gaan zitten. Het ongeluk vindt ik minder erg dan de omstandigheden. De officier van justitie memoreerde het vrij uitgebreide strafblad van d< verdachte en de gevolgen ven het on geluk (twee zwaar beschadigde auto's en een gewonde). Mr- Wendels eiste 150,— boete subs. 30 dagen hechtenis en een half jaar ontzegging van de rij bevoegdheid. „Ik kan mijn auto niet missen", zei de man. De kantonrechter viel hem abrupt in de rede: „Geen woord meer anders maak ik er een jaar van. Ik laat het ditmaal bij de eis van de officier van justitie, maar laat ik u hier nooit meer zien". Rita Keys op lustrumfeest „Het Rotterdamsch Parool"-abon- nees kunnen ons dit telefonisch melden van maandag tot en met zaterdag van 17.3019.30 uur Telefoon 135430 Abonnees buiten Rotterdam - Schiedam kunnen zich wenden tot onze plaatselijke agenten T)E Joegoslavische film is geen alle- daagse gast in de Nederlandse bioscopen. En toch heeft deze indus trie een formidabele potentie. De zctsfilm Ontsnapping Onder Spervuur haalt het maar in de verste verten niet b(j het goede werk, dat uit deze verre produktie komt. Maar het wint symphatie door de eerlijke wijze, waar op regisseur Zika Mitrovik zijn prille talent voor de goede zaak geeft. Want talent heeft deze Slavische fil mer wel. Het komt alleen veel te wei nig en dan nog zeer schuchter om de hoek gluren. Doet het dat, dan valt er te gemeten van de fijne vondstjes ecu rake camerakijk. Dit om iets positiefs te zeggen over een filmverhaal, dal toch ondermaats is gebleven. Eon partizanengroep wacht op een nieuwe leider, die echter bij' zijn clandestiene aankomst op een sta tion wordt aangeschoten door de Ges tapo. De hele film houdt zich dan be zig met een stunt (volgens de titels waar gebeurd) van een groep onver schrokken partizanen, die m collabora teursuniform de man uit een zieken huis gaan bevrijden. Het gelukt, maar de beloofde span ning blijft uit, de sneu vela ars sneuve len te plichtmatig en de Engelse nasyn- chronisatie xs een blok aan het toch al met te rappe been. Maar bij opzet verkochte rep is er met bij. En dat is al een winst voor een film als deze. (MONOFOLE, ma tinees) £E.V M-i v« oor tieners en door tieners biedt ..THE YOUNG ONES" (The Cliff Richard Show), een aaneenschakeling van liedjes, merendeels krachtig van ritme. Er is ijverig getracht een scenari- ootje tot stand te brengen waarin al het gezang en gedans wat soepel kon worden ingepast en men trok ook nog acteur van formaat aan om het ge heel wat te verstevigen; daardoor viel de keuze op Robert Morley die blij moedig komt bullebassen. (MONOPOLE, t.m. woensdag). de en een slechte jongen, voeg een scheutje scmi-jazz van mijnheer Mag- ne toe, roer alles flink door elkaar dien het geheel met garnering van .jeugd",.sensueel", „aanklacht" en „ex cessen" onder dc naam „De vruchten ryp" op. Zo ongeveer moet in het kookboek van regisseur Louis Soula nes het recept staan van dit zoutloze hapje. Scilla Gebel is het lot beschoren de iets te laag uitgesneden jurk te dragen. Rondom haar eigenaardige capriolen en intriges mogen de andere meesle pende druïvenpluksters wat zinloos spe- len.En ais tenslotte de slechte jongen zijn lot onder de trein heeft gevonden en de goede jongen het enige goede meisje in de armen sluit, klinkt voor de anderen door de radio een oproep tot druïvenpluksters. Dat betekent weer een primitief kamp, weer excessen en misschien zelfs weer een regisseur, die ons met zijn stompzinnige zogenaamde „felle aanklacht" komt vervelen. (MONOPOLE, donderdag en zaterdag nacht). In de komende week draait in het Passage-theater „Veel liefs uit Moskou", een nieuwe James Bond, gebaseerd op het beroemde boek van de overleden auteur Ian Fleming. Daar deze film te gelijkertijd de première beleeft in het Arena-theater in Rotterdam, verwijzen wij voor een beoordeling naar de film pagina. SCHIEDAM, donderdag - De Schie damse Jazz Sociëteit „Guillaume" opent haar deuren weer. Zaterdag 12 septem ber openen The Dixieland Seven het vijfde seizoen met een optreden in Mai- son Tivoli, Een week later treedt The Harbour Jazzband op. Loosdrechtwinnaars van 1963 The Perdido Street Paraders staan voor 26 september op 't programma en oktober wordt op de derde ingehaald door The Westend Combo. Zaterdag 10 oktober is er een groot lustrumfeest in Arcade. Naast The Down Town Jazzband van Roefie Hue ting zal het trio Fim Jacobs met zang van Rita Reys optreden. De entreeprijs is voor leden 2,50 en voor ihtroducées 3,50. Het programma gaat tot half drie 's nachts door dit in tegen stelling tot de andere avonden, die om half negen beginnen en voor midder nacht zijn afgelopen. C? SCHIEDAM, donderdag. De Volks- tuindersvereniging „Klefn-Babberspol- der" houdt nog dit seizoen, een tuinkeu- ring in het volkstuinencomplex aan de Vijfsluizen. Een Rotterdamse commissie zal de keuring in drie groepen verrich ten, nl. nutstuinen, siertuinen cn alge mene tuinen. De vereniging stelt prijzen; beschikbaar voor de beste tuinen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Voor de mond van de Waalhaven voeren gister middag het passagiersschip Nelly I (35 Ion) en het m.s. Dirkje (548 ton) op el kaar, doordat een van de schepen een verkeerde manoeuvre maakte. Beide schepen werden, zo zwaar be schadigd, dat ze lek raakten, maar er bestond geen gevaar voor zinken. Nie mand raakte gewond. In de Maashaven had gistermiddag een aanvaring plaats tussen de kust vaarder Hilda (249 ton) en het binnen schip Verandering van 328 ton. De Hil da had machineschade en voerde, ge sleept door de Toni, twee zwarte bal len in de mast. Ook bij deze aanvaring deden zich geen persoonlijke ongeluk ken voor, maar de schade aan beide schepen was aanzienlijk. Van burgemeester Cbr. van Hofwegen'* hoorden wij dat het met het overlegt' tussen de zogenaamde Drechtsteden niefcf zo best gaat Eigenlijk is er helemaal f; geen overleg meer en trekt ook de Pro-i vincie zich er weinig of niets meer van j aan. Gelukkig had deze Sliedrechtse „op- t bouwdag" ook nog een aantal positieve;' kanten. 'ij Mr. Klaasesz stelde de zandzuigers „Jupiter" in werking voor het graven'? van de eerste irtsteekhaven van het inf uivoering zijnde havencomplex aan dei zuidelijke oever van de Merwede. En- kele uren later verrichtte de coraxnis-,Br saris de officiële opening van eenl; schoolinstructiebad annex sportzaak 'j"| (Advertentie iJM.) TVjjui-M een paar meisjes die graat, is funster willen worden, besprenkel ze met Zuid-franse zon, neem een goe- BOVEN HOOGSTR.174 SCHIEDAM (Van een onzer verslaggevers) SLIEDRECHT, woensdag Nog} dit jaar zal ten westen van de oudef spoorbrug Baanhoek de eerste paal f worden geslagen van de nieuwe' verkeersbrug die Dordrecht met Papendrecht zal verbinden. Rijk en provincie zijn thans over de„ kosten tot overeenstemming gekomen.'f A3 eerder heeft Waterstaat grootscheep~:|j se voorbereidingen getroffen om straks I, snel te kunnen starten. Dit deelde mr. J. Klaasesz, Commis- saris der Koningin in de provincie Zuid-|f Holland mede tijdens zijn werkbezoek!; aan Sliedrechi. Hem werd gisteren een g beeld gegeven van het werken, wonen 0 en samenleven in Sliedrccht. fj Niet alleen de bouw van deze nieuwe verkeersbrug, die tot een verdere ont~' sluiting zal leiden van Alblasserwaard en Vijfherenlanden, maar ook het onge rief van de bestaande Baanhoekse spoorbrug zaten gemeenteraadsleden en, vertegenwoordigers van het bedrijfsle- ven bijzonder hoog. Tijdens een soort „hearing" in des aula van de Lagere Technische School maakte ir. J. de Groot zich tot tolk van alle aanwezigen toen hij een lelie aan-, val deed op de ontoereikendheid van de brug bij Baanhoek. Het is een heel oud zeer. Reeds dertig jaar en. langer ge leden werd over de geringe hoogte en de nauwe doorvaart van deze brug in, alle toonaarden geklaagd. Naarmate er. grotere schepen werden gebouwd, groei-, den ook de klachten. Grotere schepen kunnen alleen pas-L, seren als een deel van de brug wordt gedemonteerd. Een zodanig verzoek p moet aan de Spoorwegen worden ge- richt. De werkzaamheden zelf zijn zeer g tijdrovend, terwijl de kosten op de(«;i scheepswerven worden verhaald. Wel bestaan er plannen in de spoor- h brug een draaibaar gedeelte aan te|j brengen. In het overleg tussen rijk en 5 spoorwegen zit echter geen schot en öi-jf* tussen is de toestand onhoudbaar. Sche-^ pen en baggermateriaal kunnen de Slie-|.' drechise thuishaven niet meer bereikenf; en moeten ten westen van de Baanhoek- se brug worden opgelegd of gerepa-'fs reerd. Minstens zo bedenkelijk lijken de ge- j* volgen van het Deltaplan. Na de afslui-1(, ting van het Haringvliet zal de water- stand van de Merwede zeker 60 tot 70 ;i cm Jager worden. Hoe zullen er dan nog ;-f schepen te water worden gelaten zonder grote risico's? hi Hellingen en dwarshellingen zullen'jn veranderd moeten worden, wat een jij kostbare aangelegenheid is. En regeling van een vergoeding of tegemoetkoming is toch wel het minste waar de werven |1, op menen te mogen rekenen. De werk- tf| zaamheden zullen bovendien zeker een|; half jaar vergen en moeten even voor de |j afsluiting hun beslag hebben gekregen, fe Voor mr. Klaasesz was deze medede-!S;| ling volkomen nieuw. Hij geloofde dat kift het hoog tijd werd daar iets aan te doen, omdat het tijdstip van de afsluiting der zeegaten steeds dichterbij komt. t- Zo waren er meer wensen en. verlan- - gens. Vele werknemers verlaten de be- g drijven omdat er geen woning beschik- baar is. In 46 bedrijven waren 422 on-,i, vervulde arbeidsplaatsen of gemiddeld r tien per bedrijf. Doordat er weinig wo-'|; ningen kunnen -worden gebouwd, stag-).: neert automatisch de krotopruiming.|i (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag - De Offl-1 cier van Justitie bU de Rotterdamse' rechtbank heeft gisteren tegen de gla-'f zenwasser A. J, H. (19) een gevange nisstraf van twee jaar met aftrek ge-' eist Hem waren vier inbraken ten laste gelegd. In totaal had hij er echter 24; gepleegd. De buit van de vier inbraken! bedroeg 800. Als glazenwasser had hij' een goed'" overzicht over de objecten waar hij in-, brak. Zijn raadsman merkte dan ook; op: „Hier heeft duidelijk de gelegenheid de dief gemaakt". Verdachte vond dat alles zo makke lijk was gegaan. „Als ze me bij de eer ste keer al hadden betrapt, was het nooit zo ver gekomen." Het geld maak-, te hij op in café's en bioscopen. Hij was totaal op drift geraakt, toen kortelings zijn stiefvader was overle den. Uitspraak donderdag 22 september.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1