Profiel van Broersvest zal verbeterd worden rj Verandering kruising met L. Kerkstraat Zwembad in Zuiderpark: f7,2 milj. Recreatie-mogelijkheden groot-R'dam gunstig Verzakking in tracé i Beneluzweg Straatbende mishandelt 10 mensen B Schiedam Het begint met verleggen van buizen Vorstelijk bezoek aan Rotterdam Oorlogsschip in brand aan de Parkkade pTi Stuurman dood aangetroffen op „Marjan" Koeriersters I I S iBleaiofciaSbedrsjf WALDO N.V. Cïiroën agent Schiedam verliest van Engelse Stretford Saints Planten ruilen bij KNMTP Qp Prinsjesdag weer taptoe Artsen op zondag Burgerlijke Stand Collecte voor Zonnestraal Laatste bezoek Balans aan KERKDIENSTEN „De Plomperl Atleten strijden om promotie Ir. A. Itaad lalj I!eidemaalscha|ipij Naaste omgeving echter slecht bedeeld Afscheid van ds. Van Iterson Topman Amsterdamse haven gaat naar het bedrijfsleven KOERIERSTER? zaterdag 12 september 1964 - pög. S Advertentie LM.) Bokelweg 88-90 Schiedam Telefoon 15 36 55 ROTTERDAM, zaterdag Het trottoir langs de westelijke kant van de Broersvest ligt \roor een goed deel opgebroken. In diepe kuilen, waaruit een penetrant luchtje opstijgt, wordt naarstig gegraven naar leidingen en kabels. Het fietspad ligt bedolven onder grote hopen zand en de auto's raken daar hun in tijd spaarzaam toegestane parkeerplaat sen kwijt. Het levert nogal wat ongemak op voor het winkelende pu bliek en de daar gevestigde winkeliers, wat overigens nog wel erger zal worden. Want dit graafwerk Is het allereerste begin van het om vangrijke karwei van het aanbrengen van een nieuwe profilering voor de Broersvest! Van de Lange Kerkstraat af tot aan het Koemarkt- plein toe. SCHIEDAM, zaterdag De s.v. en h.v. „Schiedam" heeft het honkbal- seizoen besloten met een wedstrijd tegen de kampioen van Engeland, Stretford Saints Baseball Club. De Schiedammers verleren in een niet hijster aantrekkelijke wedstrijd met 50. Door de duisternis kwam men niet verden dan de achtste innings. De Engelsen waren aan slag beter op dreef dan de Schiedammers, die niet verder kwamen dan het derde honk. In de tweede innings kwamen de En gelsen voor het eerst over de thuisplaat, mede door een fout in het Schicdam- veld. Toen de Saints in de derde innings tot 30 uitliepen was meteen de span ning uit de wedstrijd. Tot aan de acht ste innings bleef deze stand gehand haafd. Schiedam probeerde nog wel de bakens te verzetten, maar de thuisplaat werd niet overschreden. Tot slot maak ten de Saints nog twee punten maar dat had op het verloop van de strijd geen enkele invloed meer. De wedstrijd werd bekwaam geleid door scheidsrechter Van der Mast. SCHIEDAM, zaterdag De tentoon stelling in de Korenbeurs, die voor eind september was gept-nd en waaraan de afd, Schiedam van de Kon. Ned. My, voor Tuinbo' en Plantkunde zou meedoen, kan geen doorgang hebben. Misschien komt dat nog volgend jaar april om mei. Het bestuur van de K.N.M.T.P. heeft het win terprogram ma nog niet geheel rond kunnen krijgen. Het ligt in de be doeling d:t programma in een boekje samen te vatten. Naar een geschikte naam wordt nog gezocht. Tijdens de eerste contact-avond, op maandag 21 september in gebouw Ire ne te houden, zal over het progTamma gediscussieerd kunnen worden, en ook over de komende cursussen bloemschik ken. Verder zullen dia's worden ge toond, opgenomen tijdens gemaakte ex cursies. Iets nieuws is, dat op die avond een ..ruilbe -s" gehouden zal worden, waarbjj de leden stekjes, plantjes of zaad kunnen ruilen. SCHIEDAM, zaterdag Volgens traditie zal het Schiedams Politie Mu ziekgezelschap op „Prinsjesdag", dins dag 15 september om 9 uur *s avonds ook dit jaar weer een taptoe geven op de Grote Markt voor het Stadhuis, zulks o.l.v. dirigent M. Brilleman. Afgewisseld door de roffels van de tamboers zal het orkest ten gehore brengen Bede voor het Vaderland, de Europa mars, de defileermars van de lste divisie, de mars In Corpore, Piet Hem, Le jour le plus long, het eigen lijke taptoe-signaal door een hoornbla zer, Gelukkig Vaderland en ten slotte het Wilhelmus. SCHIEDAM, zaterdag. In spoed gevallen zijn gedurende dit weekend de volgende artsen te raadplegen: W. J. Franke, Burg. Knapptrtlaan 30, tel. 68163; A. Q. C. Klpmp, Juliana van Stolberglaan 3, tel. 69952 en G. W. Or- mei, Schoolstraat 5, tel. 64244. Geopend is apotheek Nieuwland, Dr. Wibautplein 17, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waar neemt. Toen de Proveniersbrug werd ge bouwd, is tevens het eind van de Broersvest, het „Koolas" en een deel van het Oversehieseplem stevig aan gegrepen en omgevormd tot de prach tige brede weg, die nu toegang geeft tot de 's Gravelandseweg. Dit profiel zal, in grote trekken, nu ook de rest van de Broervest gaan krijgen. Wat wèl een verbetering zal zijn. En nood zakelijk ook. De hobbelige en vaak hinderlijk-glad de kelen zullen eindelijk eens verwij derd worden, en vervangen door een klinker-bestrating. En de fietsers krij. gen eindelijk ook een vrtjliggend en veilig rijwielpad, van ongeveer 2 meter geparkeerd staande auto's en vlak langs geparkeerdstaande auto's en flak langs het snelverkeer hoeven voort te wur men. Een stuk hij de Lange Kerkstraat geeft al sinds twee jaar aan hoe het wordt. BIOSCOPEN 4.15, 7 en 9.15 uur: „Veel liefs uit Moskou. Monopoier 7 en 9.15 uur: „De Clif Ri- ehard-show"; zaterdagnacht 12 uur: „De wuchten zijn rijp"; zondag middag: 2 en 4.15 uur: „Ontsnap ping onder spervuur". APOTHEEKDIENSTEN Apotheek: Nieuwland, Dr. Wibaut plein 17. DIVERSEN Plantage: 1 uur: S.G. Drumbandcon cours. Arcade: 8 uur: Samenwerkende Gere- patrieerden, Dansen. Musis Sacrum: 7.30 uur: F.J.G. Marim ba, Dansen. Beatrix: 8 uur: Reisver. Vriendenschaar. Bijeenkomst. De twee beklinkerde rijbanen worden elk zeven meter breed, in het midden gescheiden (zoals ook nu het geval is) door een verkeersgeleider van één me ter breed. Langs de weg komen par keerhavens en uiteraard weer nieuwe standplaatsen voor de bussen. Door dit alles worden de trottoirs wel smaller, doch zo heel veel gaat bet met schelen. Te verwachten is dat er nu ook fietsbeugels voor de winkels worden geplaatst, ten gerieve van het winkelende publiek èn van de winke liers. Een wat moeilijk punt blijft ech ter de befaamde „hol" naast de Pas- een. hindernis op het trottoir. Doch deze hol zal eerst kunnen ver dwijnen, wanneer de aangrenzende be bouwing opgeruimd is en bet terrein opgehoogd. Wat in de toekomst de be doeling is. Heel belangrijk Is ook dat gelijktijdig de kruising van de Lange Kerkstraat op de Broersvest veranderd wordt. Dit een gevaarlijk en uiterst moeilijk „hanteerbaar" verkeers-puni, voor namelijk veroorzaakt door het feit dat de Lange Kerkstraat niet recht tegen over het verlengde, de Huis le Rivie relaan ligt. Door nu het begin van de Lange Kerkstraat iets naar het noor den te verschuiven (mogelijk geworden door het slopen van de panden bÜ het voormalige Doelehofje), kan er een be langrijke verbetering in aangebracht worden. Doch dit kruispunt zal eerst echt goed kunnen worden, wanneer de be bouwing langs de noordelijke zijde van de Lange Kerkstraat is geamoveerd. Dat is wel de bedoeling voor de toe komst, doch zal nog wel enige tijd op zich laten wachten. Wanneer met het eigenlijke werk van de her-profilering begonnen zal kun nen worden, is nu nog niet te zeggen. Dat is namelijk geheel afhankelijk van het voorbereidende werk, n. L het ver leggen en veranderen van de leidingen en kabels in de grond. Deze z(jn namelijk al heel oud en op vele plaatsen ook stevig verzakt, wel twee meter toe. Men staat daarbu telkens voor verrassingen en dat maakt dat moeilijk voorspeld kan wor den, wanneer nu de verandering van het wegdek ter hand genomen kan wor den. Zo spoedig mogelijk, hoopt men. SCHIEDAM Ondertrouwd: A. M. Bems, 24 Jr. en E. Opbelm, 21 jr.; X N. Bognards, 25 Jr. en A. T. Kouwenhoven, 2S jr.; W. J. Brüil, 33 Jr. en J. G. van der Steen, 40 jr H. Gerstmetier, 28 jr. en F. van der Gaag, 21 jr.; B. G. P van Gils. 20 jr. en G. Haes- akkers, 22 jr.; D. E. Gonlag. 22 jr. en M. E. Tieurniet, 19 jr.; C. G. H. Hoorman, 23 jr. en X L. Haanskorf, 20 jr.; C. B. Meijbooni. 23 jr. en C. W. van Gieseen, 27 jr J. S. Platzoder, 28 jr. en G. J- Heubei, 23 jr.; P. W. X Pronk, 22 jr. en J. de Vries, 17 jr B. F. van Rosevelt, 25 jr. en G. den Ouden, 28 jr.; P. J. Saas, 24 jr. en T. Abdoel, 20 jr.; K. Smalbil, 19 jr. en M. Brokling, 28 jr.; A, P. Verweij. 21 jr. en K. Dullaart. 18 jr.; A. van Willigenburg, 36 jr. en M. van der Kooij. 22 Jr.; W, van der Zouwen, 19 Jr. en C. M. Koppenhagen, 20 jr. Gehuwd: C. van der Waard. 20 jr. en \V. Korenhof, 18 jr.; F. F. Smcenk. 24 jr. en C. C. M, Pronk. 20 jr.; J. van Hall, 25 jr. en J. van Geijl, 23 jr.; F. Huijkman. 23 jr. en M. F. Verhoeckx. 21 jr.; C. van der Linden, 25 jr. en L. W. Lemson, 20 jr.; L. van den Ha mer. 24 jr. en A. T. Klljmo. 20 jrC van Giessen. 25 jr. en A. P. A. J. Sprong; M. R. Ouwerling, 23 jr. en L. W. Tettero. 21 jr H. J. van Herpen, 26 jr. en I. E. Gielen, 21 jr.; P. D. Dekker. 27 jr. en J. W. Sbrier, 26 jr.; P. Nlehorsier, 25 Jr. en J. C- van Mun ster, 20 jr.; F. Koppenhagen, 22 jr. en C. C, van Gils, 22 jr.; P. J. J. Zuidgeest. 30 Jr. en C. de Reuver, 21 jrA. H. Nettenbreijer, 22 jr en J. C. Vorstenbos, 21 Jr.; E. Klijn, 24 jr. en E. L. van Joïe, 22 jr.: M. van der Most. 25 jr. en E. F. Bouwman. 22 jr.; X C. Walt- man. 25 jr. en M. F. T. Noordijk. 28 jr.; G. M. ROSt. 30 Jr. en M CP. Hermans, 27 jr.; H. O. Schachtschnbel. 23 jr. en J. E. v«n Uden, IB jr.; M. Kerssen. 43 jr. en A. r stenk, 48 jr.; IX J Ferwerda. 25 jr. en A. T. Brussaard. 22 jrJ. J. de Jong. 22 j A. van Grootveld. 20 jr.; S. van der 24 jr. en M. W. Bakker. 24 jr. Geboren: Anjdma J., d.v. P. Broer en en A van Hoek; Johanna M., d.v. 3. L. Bakkers l A. Diepstraten; Gerda, d.v. C. Hesselberth l w. J. van Gelderen; Dirkje, d.v. J. Sehruy- en W. C. de Goede; AugusUnus J. J. A v. A. J. V. van Haasteren en H. H. M. Odfck; Jurgen R., s.v. W. Vermeulen en J. P. Lenskens. Overleden: P. M. Rost, 51 jr. SCHIEDAM, vrijdag Het NW- tbc-fonds .Zonnestraal" zal ook in Schiedam van 14 t/m 19 september een collecte houden. Het Fonds kan echter nog best wat meer collectanten ge- bruiken. Voor de straatcollecte op za terdag kan men zich vrijdag 18 sep tember tussen 19.30 en 20.30 uur mel den in het Volksgebouw aan de Turn- la an. SCHIEDAM, zaterdag Zondag, 13 september kan men nog een laatste bezoek brengen aan De Moderne Kunstbeurs 1964 „Balans" In het Ste delijk Museum te Schiedam. "Voor dit laatste bezoek hoeft men geen toegang te betalen. Kinderen beneden de 1-* jaar hebben echter alleen toegang on der geleide. Van maandag 14 september af zal het museum emge dagen gesloten zijn verband met de vooi bereidingen van een nieuwe tentoonstelling. Nod. herv. gem.: Grote kerk: 10 uur ds. X G. Jansen en 5 uur ds W. Vons, Bethelkerk: 10 uur ds C. v d Steen en 5 uur dr. L. J. Cazemier; Opstandlngskerk: 10 uur dr. L. X Cazemier en 7 uur ds. D. J Spaling; Vre- deskerk- 9 en 10.45 UUr ds. D, J. Spaling cn 7 uur ds C v. d. Steen Herv, gem. Kcthel: De Rank: 8 30 uur ds W. Voos. Dorpskerk, 10 uur ds. W, Vons cn uur ds H W Hemmes Ev.-mg. Lutherse kerk: 30 uur ds J W. A Wijehers (Den Haag). Ned prot, hond: Wcstvest 92- 10 30 UUi prof. dr N van Zypp (Rotterdam! Oud katli. kerlc: Dam 28. 10 uur H Mis. Baptisten gemeente; Lange Haven 129. 7.uur samenkomst. Oud geref. kerk: geref. jeugdhuis Lange Haven 97. 9 uur en 3 45 uur d3. Grlsnigt (Gouda). Jehovah's getuigen: Volksgcbouw: 8 uur Openbare toespraak: „Wat os er aan de hand met de moraal?"; 7.10 uur Wachttorenstu die. Donderdag; theocratische bedlenlngs- school en dlenstvergadering Leger des Heils: Lange Haven 27; 10 uur Keilifiingssamenkomst en 7 30 uur verlos- singssamenkomst; Gerrlt "Verboonslraat; 6 45 uur Openluchtsamenkomst, alle samenkom - komsten olv majoor en mevr S A, Dry- ver-Snlomon Geref. kerk: Oostrekerk 10 uur. ds A Reen (Rotterdam) en 5 uur ds M C Kers ten (TJsselmonde). De Ark, Kethel: 9 30 uur 2 30 uur ds J. Couvée: Magnalia Dei kerk uur ds W. A. Krijger en 5 uur ds. J. Cou vée; De Goede Haten; 10 uur ds H. J. Hej- nen (Vlaardingen) en 5 uur ds W. A Krij ger: Julianakerk. 10 uur ds. M. C. Kersten cn 5 uur da H. X Heynen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag Het college van b, en w. hceff de ge meenteraad voorgesteld 'n zwem bad (De Plompert) aan te leggen in bet Zuiderpark, Met het er bij horende parkeerterrein beslaat het project een oppervlakte van ruim zeven ha. De kosten zyn 7,2 mil joen gulden. Het gaat om vijf zwembassins. Er komt een tribune met plaats voor dui zend bezoekers. Voorts zullen er accom modaties komen voor het spelen van basketball, volïleybal, kegelen en „jeu de boules". Het krediet dat de raad is gevraagd voorlopig beschikbaar te stellen, is groot 1-.59 miljoen gulden. Het zwembad wordt gebouwd onder directie van de Kon. Ned. Heide Mij. ROTTERDAM, zaterdag - Zondagmiddag organiseert DOS op de NeiujtosinteJhaan aan de BonEinckJaap de atletiek promotiewedstrij den voor dames en heren 2e klasse. De finalisten bij de heren zijn; llcllas Utrecht Cl8506 punten), Metro Rotterdam (18369 pun ten;, Vlug en Lenig Den Haag (13058 pun ten), DOS Rotterdam (17909 punten), Zaan land Zaandam (13000 punten) cn Nurnii Gro- ni"cen (17644 punten). De eerste twee clubs deze finale plaatsen zich ia de eerste .se competitie. Bij de dames zyn er slechts 5 clubs die uitkomen, omdat dc GAC uit Hilversum zich moest terugtrekken Het zijn: Atmodes Haar lem (15700 punten) ADA Amsterdam (14256 punten) LDA D~i Haag (13586 punten), PSV Eindhoven r>3 .12 punten) cn De Kome ten Arnhem (133ju punten). Hier promove ren de eerste 3 clubs naar de eerste klasse Onder de deelnemers zien we veel bekende namen, bij de dames oa. Ellen Joacim- Ort. Corrie Filler, Mieke Sterk, Bcb Tous- dc heren o a. Jan Romani, onze record houder Icogeisllngeren die voor V en L op kogel en discuswerpen uitkomt, de bekende middenafslandere van Metro. Aad Steylen en Gijs dc Bode. Piet de Haas en Beb Veld hoven. de DOS'ers Arie Bode. Harry van Kleeff cn Edward de Noorl.inder. de Zaan- kanters Chr. Konings. momenteel de seruste Nederlandse 800 m loper, Van Zijl (48 2- rn discus) en Van Boven 110 m horden. Hel las komt o a met tienkamper Hans de Haas aan de start, terwijl v. Aarst <15 30 m ko gel) ook wel voor- de nodige punten zal zor gen. De wedstrijd begint om 13 uur. Na af- löop zal de e re-voorzitter van de KIVAU, ir A. Paulen. de naar hem genoemde wissel- beker aan de winnende herenploeg overhan digen. Bij de dames staat de A J. G. Streng- holt-beker op het spel. Begroeting door mr. Klaasesz (Van een onzer verslaggever») ROTTERDAM, zaterdag In de wijd heid van Inrht en land van Europoort, met op de achtergrond de Brïelse Maas, ontving gistermorgen de nieuwe Noorse kapel met uitnodigend open deuren, konig Oiav van Noorwegen. Toen precies kwart over tïen de konmk- iyke auto met daarachter de drie volg auto's verschenen liet de zon nog verstek gaan. Een zwaar wolkendek verspreide een mild, byna herfstachtig licht. Koning Olaf werd opgewacht en be groet door een comité van ontvangst, waarvan deel uitmaakten mr. J. Klaa- sesz, commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, J. C. Aschoff, burgemeester van Rozenburg, mr. G E v Walsum, burgemeester van Rotterdam, Z E Otto J L Kildal, ambassadeur van Noorwegen, bisschop P Juvkam van het Noorse Bergen en Tdaae Helleso, voor zitter van de bouwcommissie. Bij het betreden van de kapel klonken pi eludes van Grieg op het orgel. Zwijgend nam de Koning geheel vooraan zijn plaats in. Het kerkje was geheel gevuld met genodigden, onder wie zich leden van het gemeentebestuur van Rotterdam en Ro zenburg bevonden en vertegenwoordigers van handel en industrie. Ook minister Van Aartsen was aanwezig Na afloop van de dienst deed de bis schop koning Olav uitgeleide, waarna de koninklijke auto m snelle vaart naar Rot terdam terugreed. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag Aan boord van de onderzeeboot jager „Overijssel" is gisteravond om streeks negen uur brand uitgebro ken in de voormachmekamer bij bet overpompen van olie in de dag tank. De brand onstond doordat de tank overliep en er olie terecht kwam op een aggregaat dat de feestverlichting bediende, die het schip sierde in verband met het bezoek van de Noorse koning Olav aan Rotterdam- De branchveer was vrij snel bij het schip. Intussen was de bemanning reeds begonnen het vuur met schuimblussers te doven. De brandweer behoefde slechts weinig werkelijke hulp te bie den. Van de wal af werd in het geheel niet geblust; vanaf de rivier assisteer den twee blusboten van de Havendienst. Tegen half tien was het vuur in be dwang en konden twee van de drie sleepboten die hadden vastgemaakt om in geval van nood de „Overijssel" weg te slepen, weer vertrekken. Eén sleep- O'an een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag „Het gaat met de (actieve en passieve) recreatie in groot-Rotterdam de goede kant op. Nieuwbouwwijken zijn of worden rijkelijk met groen (passieve recreatie) en sportaccommo datie (actieve recreatie) bedeeld. Er moet worden gestreefd naar een recreatieruimte van 29,4 m2 per inwoner. Zwakke plekken vormen stadsgedeelten als het oude Noorden. Ter vergelijking de percentages groen en het aantal bomen daar (0 en 10) en in by voorbeeld Zuid- wijk (53% en 650). In deze geest sprak gistermiddag in het Rijnhotel de hoofdingenieur van de afdeling Plantsoenen van Gemeente werken, ir. A. Raad, tijdens een ra het kader van de algemene vergadering 'van de Kon. Nederlandsche Heide maatschappij gehouden Causerie. Ir. Raad het een pessimistisch geluid over de recreatie-mogelijkheden in de omgeving van Rotterdam horen. „Wel iswaar trekken de meisjes met de naald hakken en de jongens met de nauwe broeken naar strand, boulevard pier, maar we moeten toch rekening houden met de anderen, de rustzoe- kers. Ir. Raad hanteerde in dit verband de termen fiets-recreatie en dag-, zo meravond- en weekendrecreatie (wan delen, watersport, zwemmen), waaraan de gemeente Rotterdam in samemver-. schappij („Die over een uitmuntende staf kan beschikken, nee. ik bedoel met king met onder meer de Heidemaat- president-direcleur ir. C. Staf") met bepaalde, reeds geanonceerde plan nen tegemoet wil komen. Hij noemde bijvoorbeeld het Rottemeren-plan (570 hectare beplant, 275 hectare water). „De uiteindelijke verwezenlijking daarvan zal echter wel door een volgende gene ratie moeten worden uitgevoerd.." Onthutsend cijfer van ir. Raad („We staan onder aan de lijst"): in de naaste omgeving kan de groot-Rotterdammer over gemiddeld 2.5 m2 recreatie-ruimte beschikken. Over de ontspanningsmogelijkheden __j stad en buitenwijken releveerde ir. Raad nog, dat een tienjarenplan (1960- 1970) van 100 miljoen gulden wordt uit gevoerd. De projekten zyn 10 tot 40 hectare groot. Grootste slokop vormen (vormden) de nieuwbouwwijken, „maar die kunnen dan ook model staan voor een redelijke woonstad, waar de recre atie gelijke tred met de woon- en werk gelegenheid moet houden." LONDEN, zaterdag Het Neder landse motorschip Marjan (298 ton) uit Rotterdam is vrijdagochtend in Gr avesand in Engeland a angekomen met het lyk van de stuurman, de 30- jarlge heer Van Mop rik uit Dieren, aan boord. hij werd dood in zijn hut aangetrof fen toen het schip by Southend anker de. Er zijn geen aanwijzingen voor een misdryf. Matrozen van de „Marjan" vonden toen zij in de afgelopen nacht na een bezoek aan de wal aan boord terug keerden, het lijk. De Engelse politie die hiervan op de hoogte werd gesteld gelar'.ie de kapi-1 tem verder de Thames op te stomen naar Gravesend, waar een onderzoek is ingesteld. De „Marjan" xs eigendom van Van SolleveJd en Van der Meer te Rotter dam. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, zaterdag Het af scheid van ds. J. G. van Iterson van de Remonstrants gereformeerde gemeen te, wegens zijn vertrek naar Groningen, is bepaald op zondag 25 oktober. ROTTERDAM, zaterdag - De 2-jarige spelenderwijs in een gat gevallen, dat door personeel van het GEB voor de ouderlijke woning was gegraven. Het kmd kwam terecht op een aansluiting voor een gasleiding, die was behandeld met verhit prodoliet. Met brandwonden aan linkerarm en -hand en bovenbeen is het kind in het Zuiderziekenhuis be handeld. VLAARDINGEN, saterdae - Een flinke verzakking van een gedeelte van de op de noordelijke rivoeroever te aanleg zijnde Beneïnxweg, over ®ea afstand van een honderd tot tweehon derd meter vanaf de Sdhiedaxnsedjjk op de toegangsweg n^ar de in uitvoe ring zijnde Beneluxtiiinel, heeft geweldige grondverplaatsing tot ge volg gehad. De uitwerking daarvan fe vooral zichtbaar aan de oostelijke grens van het Shell sportcomplex J)e Vijrslaizen*: in plaats van water in de sloot, ziet men daarin thans een bol staande moddermassa. Het asfaltweggetje vanaf het park t Nieuwelant tot aan de Schiedamsa- dijk, dat voorheen praktisch de grens vormde tussen Vlaardingen. en FcbK dam en behalve door wandt^ ,i vooral door naar en van Schiedam ko mende werknemers wordt gebruikt, vertoont grote scheuren en staat ook op jmmige plaatsen enigszins boL Er zijn nog geen ongelukken g gebeurd. Wel was de grondverschui ving nog niet uitgewerkt en men hield de situatie van minuut tot minuut in het oog. De werkzaamheden aan de toegangsweg naar de Benelux tunnel zijn, voor zover het 't gedeelte tegen over het sportcomplex van de Shell betreft, gisteren stopgezet, in af wachting van de verdere o ntwlkke- Img. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrjjdag Drie jonge mannen hebben van nacht op de West-Kruiskade tien voorbygangers aangevallen en afgetuigd. De drie aanvallers zijn gearresteerd en in het hoofdbureau van politie ingeslo ten. Het zijn de 18-jarige classificeer der J. de B,, de 26-jange losarbeider D.R.H. en de I8-jarige losarbeider J. M„ allen uit Rotterdam. M. en De B. zijn bekende vechtersbazen uit de Omgeving Kruiskade en als zodanig bekenden van de politie. Het drietal zal zo spoedig mogelijk voor de offi cier van justitie worden geleid we gens openlijke geweldpleging. Van de tien voorbijgangers, die werden aangevallen (allen mannen) was de 26-jarige coupeur J. C. Worms uit de Gouvemestraat er het ergste aan toe. Hij hep vannacht op de West- Krmskade bij de Coolsestraat, nadat hij medicijnen had gehaald voor zijn ernstig zieke vtouw. Plotseling werd hij aangevallen door enkele mannen, die op een vechtpartij uit waren. Hij kreeg een bloedneus en een. gescheur de lip. Daarna ondergingen nog negen anderen 'tzelfde lot. De meesten van hen hebben zich by de politie gemeld. West-Kruiskade en omgeving is al vele malen het toneel geweest van vechtpartijen die steeds worden uit gelokt door enkele agressieve figuren. Ongeveer een half jaar geleden is een aantal bekende figuren van de Kruiskade veroordeeld. Sommigen van hen kwamen er met 'n geldboete en enkele weken cel vanaf. Al eerder is gebleken, dat deze straffen weinig indruk maken op de vechtersbazen. ("Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, zaterdag Ir. N. Snijders (39), directeur van de Ge meentelijke Havens en Handel inrich- tingen van Amsterdam, zal, vermoede lijk omstreeks januari 1965, zijn func tie neerleggen.^ Hij heeft een nieuwe functie, in dedirectie van de N. V. Blaauwhoed te Amsterdam, aanvaard. BB81IIIII Huisdieren Weggelopen sinds 2 sept grote donker gestreepte kater met iangbehaarde staart T b t b j mevr. Schotman, 3e Tuinsingel 22, Schiedam, telefoon 68853 BRANDWEER verrichtte gister- nd op de Parkkade haar werk bij het blussen van een ollebrandje onder feestelijke verlichting van een der oorlogsschepen. boot bleef achter voor het geval dat er vannacht nogmaals bi and zou uitbreken. Aan boord van de „Overijssel" be vond zich een fikse hoeveelheid muni tie, maar door de afstand tussen op slagplaats en machinekamer heeft er eigenlijk geen gevaar voor ontploffing bestaan. De commandant van de „Overijssel kpt. 3t. ter zee D. Verboom, kreeg de schrik van zijn leven omdat hij uit de Schouwburg werd weggeroepen .vaar het Rotterdams Philharmonisch Orkest ter ere van het Noorse koninklijk be zoek een galaconcert gaf. Na de blus sing heeft hij samen met de vele brand weerlieden een kop koffie voor de schrik genomen aan boord van de „Hol land". die naast de „Overijssel" ge meerd hgt. Te koop aangeboden DROOGPROBLEMEN"? Centri fuge 4 Kg 138,- Combina tie langzaam met spoel-centri- fuge ƒ395, ook merkmachi- ncs 15 tot 39 pCt korting Showroom Coja, Lange Haven 120 Telefoon 63341 Fotografie Voor PASFOTO naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, telef 667Z0. In één dag gereed. HOLFIL: ,b VERGETEN? De automaat staat voor u klaar. AUe soorten films Foto K van Vuuren. Hoogstraat ICS. KAPSALON HKT.ENE. de sa lon voor de betere permanent Stroomloos, voor ieder haar geschikt, ƒ7,50. Hélène tlède permanent, de meest ideale natuurlijke permanent f 10,- Gratis halen en brengen pej luxe auto voor permanent. Kapsalon Hélène, Rembrandt- laan 22, Schiedam, telefoon 67170, f 1,reductie op deze adv ertentie. Wy zijn nu gesloten, maar over vier dagen staan wij weer in ons geheel verbouwde zaak tot uw beschikking met een grootse collectie Brillen Barometers Kijkers Foto-artikelen enz. Foto-optiek „ARGUS", Oranjestraat 9, Schiedam Teken nu in op: Sesam gesch de 2e «ereldooriog in 3000 foto's en documenten. 800 pag tekst met inJ van Mr Hilter- man. Unieke uitgave in 20 de len f 2,50 (ƒ6,- per maand). Bazen's bockhandel. Broers- veld 88. Tel. 66805. LAAT UW SPIRAAL VER MAKEN tot modem opklap- of kantelbcd Prima afwer king. Als nieuw terug. Het goedkoopste adres DUK, Groenendal la (Broersveld- pad), telef S7028 (na 18 uur telefoon 66789). Ledikanten, hutledikanten, kampeert)edden, enz. EEN 13 54 30 Altijd succes BEKENDMAKING (artikel 5 Wegenverkeersreglement) Burgemeester en Wethouders van Schiedam maken hekend, dat zij bij hun. besluit van 26 au gustus 1964 krachtens artikel 5, eerste lid van het Wegenverkeersreglement, hebben vastgesteld de volgende 97e wijziging van het Verkeersbsluit voor de Gemeente Schiedam. De in de onder het hoofd „Geslotenverklaring van wegen" opgenomen rubriek „Burgemeester van Haarenlaan, het gedeelte tussen de Parkweg en de Van der Duxjn van Ma as damstraat, de hoofd rijbaan in beide richtingen, wielrijders, nummer 20" (bord model W. V. R.) wordt als volgt gele zen; „Burgemeester van Haarenlaan, het gedeelte tussen het Plein 1940-3945 en de Ruys de Beeren- broucklaan, de hoofdrybaan ra beide richtingen, wielrijders, bord model 20, bijlage W. V. R." Van dit besluit staat voor ieder belanghebbende beroep open tot het einde van een termijn van der tig dagen na heden. Het adres van beroep wordt gericht aan H. M. de Koningin, maar ingediend hij de Commissaris der koningin in de Provincie, die een bewijs van ontvangst afgeeft. Het besluit is in afschrift verzonden aan de be trokken Hood ingenieur-Directeur van de Rijkswa terstaat, aan de Koninklijke Nederlandse Toeris tenbond A. N. W. B., de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging en aan Gedeputeerde Staten dezer provincie. Het besluit ligt gedurende genoemde beroeps termijn ter visie ter Gemeente-Secretarie (Stadt huis, afd. Algemene Zaken). Schiedam, 10 september 1964. Burgemeesters en Wethouders voornoemd. De Burgemester, J. W, Peek de Secretaris, M, J. Blok

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1