Aardgas komt: prikken naar lekken in leiding Fusie tussen twee veilingen in zicht Rijen gaten in het wegdek Het valt nog wel mee! Kath. Kring opent seizoen met Sartre CHU-kiesvereniging bestaat 70 jaar Finale S.G. bridgedrive Samenwerking met NK. V. Jubilarissen bij G.T.B. Ds. Steinhart Luthers pred. in Schiedam Provinciedag op 3 oktober Vlaardingen is betrokken bij woningenquête Taptoe trok geen kijkers NO AD en TSF openen samen het seizoen Top of Flop io Schiedam Heusdensprijs voor C. Post Zuidhollandse eilanden 'en Middel harnis Nico Molenkamp exposeert in Galerie C.C.C. Engels L.d.H. muziekkorps in Weer defect aan draaibrug over Spoorweghaven KM teffsrsBSffi» SfJSt iSigred^- Kurkisolatie op „Patricio Murphy blijft smeulen Man overleed na val Houten haard binnenkort op de markt Herdershonden de het faedryf zijn nieuwe produkt in actie woensdag 16 september 1964 - pag. 5 (Advertentie Ï.M.) woninginrichting BROERSVEST 64-66 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag Het is een raadselachtig verschijnsel en nogal geheimzinnig ook. Maar in steeds meer Schiedamsc straten* verschijnen zomaar rijen gaatjes! Van klinkers in het wegdek zijn hoekjes afgeslagen. Die gaten lig gen keurig op rechte lijnen, tel kens een paar meter van elkaar. Doch die rechte lijnen gaan wel kris-kras over straten en trottoirs, Wat dc bedoeling is? De gaten- makers zijn twee mannen van de technische Bedrijven Schiedam. En zij zijn bezig met een onderzoek van het bestaamdc gasbuizen net, zulks als voorbereiding op de komst van het aardgas. De ene man hanteert een zware pneumatische boor die aangedreven wordt door een meegevoerde compres sor. Hij slaat overal die hoekjes van de klinkers al en drijft zyn daverende boor een meter diep de grond in. Dan komt de andere man in actie. Hij draagt een kastje op de buik, dat met draden Is verbonden aan een metalen „prikker", die in het geboorde gat wordt gestoken. Waarna er iets afgele zen wordt op het kastje. De door de gaatjes gevormde rechle lijnen nu liggen boven de hoofd- en dienstleidingen van het stadsgasnet. Bij het onderzoek nu gaat het er om, lekken in de buizen op le sporen. Meer druk Binnen afzienbare lijd zal ook in Schiedam het aardgas komen, waarbij voor de distributie zoveel mogelijk ge bruik gemaakt zal worden van het be slaande buizennet. Doch de druk van het aardgas zal ongeveer drie maal zo hoog 2ün ?ls ran het nu aangewende kleine lek In de buizen, nu van geen be- stadsgas. Dat maakt echter dat een tckenis, bij dc zoveel hogere druk wel van invloed is. De Technische Bedrij ven willen willen jiu er nog lijd is, die lekken liever titans verhelpen, dan la- ter, waaneer er meer werk te verrich ten Is. Het is de bedoeling dat de hele stad onderzocht zal worden, zodat de gaten- prikkers overal waar gasbuizen liggen, dc gaaljcs zullen maken. Doch de be langstelling gaat vooral uit naar de oudere stadsdelen, aangezien de gas buizen daaT ook ouder zijn en dus meer lekken verwacht mogen worden. Met dit onderzoek zullen nog wel een drie a vier maanden gemoeid zijn. De resultaten? „Die vallen nogal mee", vertelde ons de heer J. van Hardingsveld, directeur van de Tech nische Bedrijven, „er hoeft niet zo bijster veel gerepareerd te worden". Maar wanneer het aardgas zal komen, daar is nog weinig over te zeggen. - v.. De ploeg van de G.T.B. die gaten maakt in het wegdek om eventuele lekken in dc gasleiding te vinden. SCHIEDAM, woensdag By de Technische Bedrijven van de gemeen te Schiedam hebben twee leden van ht personeel, de heren G. Pais en F, Schrcuders liet zilveren jubileum ge vierd. ia de feestelijk versierde kan tine van de G.T.B. zijn de beide jubi larissen met hun dames ontvangen. Intrede: 15 jan. 65 T. li. Broer en-FStentler tvinnen kampioenschap SCHIEDAM, woensdag. Het kop- J pel T. H. Broeren-.F Stentler mag zich voor een jaar Bridge-kamploen van Schiedam noemen. Dat is beslist op de j gisteravond in Musis Sacrum gehou-! den finale van de jaarlijkse bridge drive van de Schicdaxnse Gemeen schap. i „Deze drive is begonnen in de Va- kantie-feesten. Die feesten zijn sterk gewijzigd, maar de bridge-drive is ge- bleven. Een teken dat er wel grote be-i langstelling voor bestaat", heeft de',. SCHIEDAM, woensdag - De Katho. heer E, A. Leenders, vice-voorzitter i1,eke Krin& Schiedam is er weer ir van de S. G. die de prijzen uitreiktegeslaagd om voor het nu voor de deur gezegd, daar voorzitter F. A. de Wolff «taande seizoen 1964-'65 een aantrekke- door ziekte zelf verhinderd is. ,'yk programma van toneelavonden; j rond te krygen. Sinds het zich in pas- Wel aanwezig was de beer L. Kampjsiviteït terugtrekken van de Schie- die als voorzitter van het comité de j dams e Kunstkring ia de Kath. Kring drive negen maal heeft mogen organi- de enige kunstkring als zodanig in seren, maar nu wtegens ziekte is af ge-Schiedam, al is de Schiedamsc Ge streden. Namens alle bridge-clubs inmeenschap dan ook -in dit komende Schiedam werd hem een platenbon ««oen begonnen met het hrengen van aangeboden en. ook nog een glazen t openbare kunstavonden, vaas. Ook het echtpaar Aernoutse, nu. Kath. Kring, die vorig jaar reeds al negen maal met de leiding van de bet lidmaatschap heeft opengesteld wedstrijd belast kreeg een platenbon ivoor e®n ieder, ongeacht de levensbe- aangeboden. Doch zij zullen ook in de schouwing, blijft streven naar samen komende jaren deze taak op zich ne- 'werking in ruimer verband. Ook met ,men. de Schied. Kunstkring, als het wil luk- In Vlaardingen zal een onderzoek naar j Dc uitslag is: 1 T. H. Broeren/F. ken\ ®lk geval met Het Ned. Ka- de woonbehoefte worden Ingesteld. De jStentler 134 ptn, 2 Wever-Wever 130tholiek Vakverbond, de vroegere K.A.B resultaten hiervan zullen bij die van ptn. 3 Huiskens-van Velzen 120 ptn; 4id'? met- bet wisselen van de naam zich i 134 andere gemeentes worden gevoegd. Broeren-pater van Dijk; 5 Van Duvl-ook °P hot vlak van de cultuur-sprei- In Vlaardingen zullen X06 gezinnen Geratz 102 ptn, 6 Carró-Carre 301 ptn- dmg 15 gelreden. Zo is overeengeko- worden geenquéteerd, in het totaal 7 Koster-Smits 100 pin: 8/9 mevr! iinen dat de led«n van bet N. K. V 18.000 a 20.000. Maasse v. d. Brink en 2oon en Jansen- voortaai?. legen gereduceerd tarief toe- Sonneveld 95 ptn en 10 Feelders-Weslra gat,g kr*JSen tot de door dö K. K. ge- Er zullen gegevens worden verzameld so ptn. .organiseerde avonden. Wat uit fin an- over de omvang van de woningbehoef- i ciccl oogpunt wel zo gunstig is. ten in de tot nu toe gebruikelijke zin, liet nieuwe seizoen dan wordt voor de ™rscMIen in druk van de woninj- ide K.K. geopend door de Toneelgroep "00tl T diverse inkomensgroepen, dc Centrum, die op woensdag ÜS scplcm- j l™"1-dle, er met betrekking tot de ,ber in het. Passage-theater (let wel, I huisvesting leven en hel verband tussen (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN. woensdag. Ook I SCHIEDAM, woensdag De Tap»" toe die gisteravond, volgens gebruik, doorhe t Schiedams Politie Muziek Ge zelschap ter gelegenheid van „Prins jesdag" op de Grote Markt is gegeven, heeft maar zeer weinig belangstelling getrokken. Burgemeester en mevrouw Peek hebben staande op het bordes en in gezelschap van wethouder W. van Schooneveld en de wnd. korpschef van politie, hoofd-inspecteur C. V. d. Haa- gen de Taptoe aangehoord. Maar niet veel Schiedammers heb ben hun voorbeeld gevolgd. Op de trot toirs langs de Grote Markt stonden wat groepjes mensen te luisteren en toe te kijken, hoe de politie-muzikanten (met hun merkwaardige schouderlampjes ter verlichting van het muziekblad) onder leiding van dirigent M. Brille- raan dapper in de leegte stonden te blazen. De resonanee tussen de hoge gebouwen kreeg er een scherpe klank door. Het was gisteravond dan ook niet zo best weer, na de regen. de „Passage-avonden" woensdag verschoven!) een opvoering, twee stukken zal geven. „De eer- naar (huur en inkomen. Het onderzoek is op- ering gedragen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek. van Jeau-Paul Sar-j De gemeenten zullen eerst de gezin- aoor „De schaduw men ondervragen. Daarna onderzoekt de SCHIEDAM, woensdag De tafel tennisverenigingen NOAD en TSF, die beiden het Beursgebouw als „home" hebben, zijn van plan om donderdag avond 17 september de heer J. A. Bruyn in het zonnetje te zetten. Dit omdat hy op die dag tien jaar geleden achtste werd van de Beursfoyer. In die afgelopen tien jaar heeft hy zoveel bijgedragen tot een prettige sfeer, dat de belde verenigingen hem nu eens willen huldigen. Deze avond begint overigens met on derlinge wedstrijden van beide clubs, die elk vier teams zullen inzetten. Dit SCHIEDAM, dinsdag De Christelijk-Historisehe Kiesvereni ging; Groen van Primterer" te 'Schiedam heeft gemeend het ze- SCHIEDAM, woensdag. Ds. A. ven tig jarig bclsaan te moeten vie- Steinharl in Nijmegen heeft hel op ren met h ot 3 mud cn van ccn CHU - hem uitgebrachte beroep door de Evang. i, cc" u Lutherse Gemeente Schiedam aajigeno- Provinciedag op zaterdag 3 OKlo- men en zal op 10 januari 19G5 zijn in- ber, zulks onder bet motto „De trede doen in onte stad. CHU in de Poort van Europa". Ds. A. Steinhart werd op 20 december i 1927 geboren op Poeloe Tello, een| Eregast zal zijn de minister van jus- eilandje voor de westkust van Sumatra, title, mr. Y. Scholten, die ook zal spre- als zoon van een zendeling die toen in'ken op deze Provinciedag, die m ge- dienst stond van het Lutherse Genoot- bouw Irene wordt gehouden en om 10 schap van In- en uitwendige zending, tuur 's morgens aanvangt. Hier wordt Het lager onderwijs volgde hij eerst in;ook de koffie gebruikt, terwijl mevrouw Padang en later op de Domplcmschool j Petral van der Velde enkele liederen m Utrecht in welke stad hij ook het ten gehore zal brengen. Tussen dc nud- Chr. Gymnasium doorliep en in 1949 dag gaat men naar restaurant Euro- eindexamen deed. Na de militaire dienst r poort voor de koffietafel. Om cn uur (Advertentie LM.) RMEIGH RSJWSELEi ?!»»rf9r-tis Ter GROTE MARKT 3 - SCHIEDAM biedige lichtekooi" tre. voorafgegaan 'in het dal" van J. M. Synge. J Nederlandse Stichting voor Statistiek de treffen kan dan meteen gezien worden Guus Hermus heeft de regie van hetwensen tot verandering van huisvesting, i als min of meer officiële opening van stuk van Sartre, waarin verder mede- Doel: het waarborgen van een zo goed i het tafeltennisseizoen 1964-'65. In een spelen Els van Rooden, Piet Romer, mogelijke differentiatie van de woning- gezellig samenzijn daarna volgt de hul- 1 Joh an Fiolet, OUo Sterman, John bouw. jdiging. i Kocht, Matthieu van Eysden, Ben Huls- unan en Rudv Musters. „De schaduw van het dal" wordt geregisseerd door Theo Kling met medewerking van Ka rin Haage, Gerard Hartkamp, John 'Koch cn Ben Hulsman. 1 Op 28 oktober de Zuid-Nederlandse Opera „De Parelvissers", opera van Georges Bizet opvoeren. Dit is echter een z.g, „vrije avond" die niet onder het abonnement valt. Er komt overi gens nog een tweede opera-avond van hel zelfde gezelschap op 9 december. {"Welk stuk dit zal zijn, is nog niet vast- gesteld. i Verdere voorstellingen in de serie go- jvcn Toneelgroep Ensemble op 20 jami-i 2fi, Toneelgroep Theater op 24 febru-l ari, het Nieuw Rotterdams Toneel op '21 april, terwijl Centrum de reeks sluit op 19 (Van een onzer verslaggevers) bij de Stoottroepen in Den Bosch, begon .gaan de jubileum vier dors aan booid vant vara in 1950 de theologische studie in 'dc Spidoboot „FLeler Galand" voor ccn SJIIffiDAMVARA Utrecht, waar hij lid was van het tocht van twee uur door het gebied van,s,c.Sd.ed*im maandag - Utrechte Sudenteneorps en van het Ora- Eutopuorl. Aan boord zal de Schie- ."ktobcr mi j® torisch Homiletisch Go/.cl.schnp Elias damsc muziekvereniging Harpe Davids1V iT„^ L Annos Burger. Het candidaats- en het spelen. De vooratler van de CHU, mr. hekende prosramn» Tep of Flop proponcnta-cxamen werd afgelegd aan, H. K. J. Beern.nk aal de dagsluiting ver- - Jumping Jewels, Trea Dobbs cn Co de Jaarlykse t alken-zeihvedstrycl van deJ bestuur van de centrale veiling in Mid- Kloet. .WSV „De Bommecr" om de mr. J. delharnis dezer dagen besloot meer toe- I De ervaring in andere plaatsen is Heusdens-wisselprys is door C. Post nadering te zoeken tot de veiling in Rot- '5aa?"dé" arehlerT S da? de' be7an|stdli,« ™r %t üener- onnen. In Sa„ Pedr. had 1,U een terdam. 1 I f poel zoor pront i<! ei KOTTERDAM/MIDDELHAKNIS, dinsdag. Het lijkt waarschijn- lijk dat de veiling der Zuidhollandse eilanden in Rotterdam en de centrale veiling in Middelharnis een fusie aangaan. Er was reeds jaren sprake van een goede samenwerking. de Gem. Universiteit van Amsterdam. In 'richten, zijn studententijd heeft ds. Steinhart! menig NCSV-kamp geleid in verschil-1 Over dc bcgin-perlodc van de Cllti- lende functies. VLAARDINGEN, u,oenstlas". De papieren voor de fusie zijn thans De zo gunstig komen te liggen, sinds het bcschikbaai-, daar de archieven in zeer rroot us en dat zal in Schie-voorsprong van niet minder dan der-! Van september 19ob tot jum 19a ir was oorlog verJorcn zijn gegaan. Maar het"l- wel het ^ev-l ziin Het wordt i minuten op de tweede aankomen- Volgens de diiecteur van de veiling ii i. Steinhart hulpprediker m dc Luthor- te ucJ zeker dat toe» ia 1894 het zittende de. Middelharnis. de heer F. van der VaII ds. se Gemeente te Haarlem ter vervanging kabinet viel o*. cr een nieuwe kieswet van wijlen ds. Spliethof, In juni J957 <jat in Schiedam een aantal kiezers van w werd hij predikant m de Lutherse Ge- de Chr. historische richting nit dc bc- h^Lupo n^i k meente te Nijmegen, als opvolger van staande A.R.-kies vereniging „Nederland ïï,i' zaak om tijdig kaarten (waarbij een i foto van alle medewerkenden, voor- •ati hun handtekeningen worden der Valk „gaat het nu de goede kant op, maar za! Zeven Valken gingen in de wedstrijd j het nog zeker wet een jaar duren voor- om de enige jaren geleden door bur- dat de fusie werkelijk gerealiseerd is". Ae. £®d «^^^ic"'traXcn^n*^[CT,we kiêivCT^jgeste,?e ^Isselprys. de adressen Rotteidamse"1 Pe,1,®esXer mr. J. Heusdens beschik-.,. larriineerstraat 35 Gordon- ibaar gestelde wisselprijs. die vorig ;Zyns inziens moeten er nog veel forma- Van Heuven Goedhartstr. Paar door L- Hahn werd gewonnen, jiten gorden vervuld, alvorens de Kuiperlaan 169 Hoofdstraat ivan start- Start en finish waren bij de:beide veilingen echt gefuseerd zijn. hij in het huwelijk met mej. Gerri Ha- eni^ing oprichtten onder de na»*n ,.Ker-' zeiaar, uit welk huwelijk drie kinderen kclijke kicsvcrcniginc Eendracht maakt nr n,- vr\ zijn geboren. macht". Toen dc landelijke C.H.U. werd1^. ^klitois^aat' 84 Burg Hon^eiace 1 Bommeer-werf. De vaarroute was;" In Nijmegen was hij vanaf 1961 Schicdambe ^iG^uTiK 194a -fviaardm^e Vaari Noordvliet, Mid- bonden als jeugdpastoor aan het Rijks- direct aan. zover voorradig ook aan de zaal op d®^?\erjI^1,na^1"^"eervBo?" meisjesinternaat De Hunerberg en had] 0p de gang zakcn in de Iaaislc zaterdasmiddas 3 aklober om 2 uur..™**. Vl;,a.dtngse Vaart. Op de verder zitting m het bestuur van d^ tientaiJen jaren is vooral het stempel Oecum. Jeugdraad, de Oecum. Raad on cioJor dc voorzitter de heer N. Positiever het Ned. Bijbelgenootschap. Koren, die eerst enkele jaren geleden de leiding heeft overgegeven aan jonge re krachten als de huidige voorzitter K. de Baat en secretaris A. Sonneveld jr. Toen ook kwam de samenwerking to stand met de kiesverenigingen van A.R.P. en do S.G.P., wat tot gevolg had dat bij de laatste gemeentcraads-ver- kiezingen één lijst onder de naam „Pro testant Schiedam" werd ingediend. jDe beer A. Zoutewelle van de veiling |Viir!tV,We,rdf:" dne ro"dcn gezeild. tc Rotterdam was iets positiever in zijn I Het bleek bij de start, met de winduitlatingen. Hij verklaarde dat de fusie ;Ui1.noordelijke richting, moeilijk om In; nu een feit is, nadat het bestuursbesluit het tamelijk smalle gedeelte van de van de veiling in Middelharnis bekend ■Viaara. vaart weg te komen uit de i was geworden, kroosbrei. Men zat nogal eens in de' knoop en de toeschouwers hielden de heer Van der Valk verklaarde dat adem in van de spanning. „Bakboord"- de samenwerking tussen de veiligen is OnofoilfllDtTCR #^1*1^" 5eroep was niet Van de lucht. C. Post jgegroeid. „We gebruiken eikaars fust en \_7 IJ5 lailUlll^OiVUl. IV had zijn route het best gekozen en kon jwe staan elkaar ruimte in de gebouwen De adj.-directeur, dr. ir. J. van Wil ligen heeft de jubilarissen gehuldigd en hen geprezen om hun werklust en collegialiteit en hen ook namens de ge- meente bedankt voor alles wat zij voor SCHIEDAM woensdar In de Ga achtoriXCnri^,d^^nenSChaHP in dË te CXC voor modern art Sn ttïV^ Senffaaan de Mgr. Nolcnslaa.i 476 wordt van 18 vert aangeboden cadeau 0,ldcr cou"iseptember tot 8 oktober een tentoon- u>= oa ut.l.4 ,r. wcc_ Nadat de respoctievelijke chefs degehouden van schilderijen vanhouder. Na de laatste verkiezingen viel heren C. J. H. Eggink en M. Struik, 1N,c0 Molenkamp. de wethouders-zeteI d!- - nog een en ander hadden gezegd over! j}e -m 1920 te Enschede geboren Mo-!was bzet door de CHU hun werk, werd namens het personeel lenkamp kreeg zijn opleiding aan de dam toe en werd ingenomen door de Jaar .beiden een schcerapparaat aan-1 SeSfe in Tilburg en later aan hel heer^W. van Schooneveld, lid van de direct de leiding nemen; hij had daar- i«tL Wat belangrijker echter is, is dat SCHIEDAM, woensdag - Het Leger door ook geen last van het geharre-'tengevolge van een aan te gane fusie, des Heils korps Schiedam zal zondag'war achter hem. Eenmaal op de Noord-[grotere investeringen kunnen worden In de noodgemeenteraad van 1945 j20 september bezoek krijgen van het vltot hadI hy zijn concurrenten al ver;5edaa» kreeg de heer H. v. d. Kraan voor de,Hendon Citadel Muziekkorps van hetacnrer zien. CHU als wethouder zitting in *t College. 1 Leger des Heils in Engeland, dat mo- Er kon echt Na zijn overlijden in 1953 werd hij op-Jmeute op toernec te doorander gebeuren, want het struikelblok' Honnerlage Gretelaan wordt 's mid-1 ee^o?Vmeer°2eScSnweie rens«j^eiding vain de accommodatie Uitbreid ui» In dit verband noemde hij de noodza- ~v acnuDiuc 111 iuuuis v.'» w." geboden. Voor do dames waren er bloo-| Hoger instituut voor schone kunsten mA.ït.P. u. Antwerpen, met tal van studiereizen! Hierop volgde een samenzijn met de daarna door Italië, Frankrijk en het Midden-oosten. Hij exposeerde indivi-1 dueeï in diverse steden in Nederland, ook in Schiedam, en daarbuiten en had ook inzendingen in tal van groepsten toonstellingen in Nederland, West-In- dïë en in New-Orleans. Molenkamp ont ving de Willink van Collempnjs van Amsterdam, de Talenspnjs 1960, de Laurens Meensprijs van België en de Europa-prijs van Ostcndc. medewerkers van de afdeling, waarbij eveneens een cadeau werd overhan digd. Veten hebben van de daarop vol gende receptie gebruik gemaakt om de jubilarissen persoonlijk te komen ge lukwensen. Burgerlijke Stand SCHIEDAM Geboren: Johanna E. d.v. Toet en C. H Bruin; Leonardos H. t. J.V. i, j. van Kempen en H. J Evers: Margaret d.v M. G. Kooiman en A Stuart; Gerartlus J z.v G. J. van Smirren en G A. Blom. Gusto's Muziek ver. gevolgd door "dc heer Th. J. L. 'v. dJIn dc Opstandingskerk aan de Buij. Berg. Toen deze naar Belgie verhuis-'Honnerlage Gretelaan wordt 's mm- de vra» do h™r W.Kok korte tijd wet- dojrs om 3 uur eelt uilvMrlnc ececvch. ton km Bencurtie e. houder. Na de laatste verkiezingen vieliniet Steeds kwam Pr«t Hon.- bijv. Schouwen beter worden. „Nu moe- do wcthoudcrs-zetGl_die ,1,5» UjdM °PPCr vla ,WF. v«™btad™«„ Prot. Schie-[in net Eeger aes neus, verarncniig 'naar de veiling op Goeree worden ge- W,¥ri'ff, 1919 MriSffaiSrd en M' Benieit lag aanvankelijk op de b™vkf. straks z«n ne er in twintis mi- De heer Van der Valk zag persoonlijk Kortgeleden werd nog een reis ge-jStrjjd> p wed" positie van de kleinere veilingen steeds maakt door Canada en de Ver. Staten., [benarder wordt. Wat de Middeiharnisse Het korps dat dertig koper-blazers1 in het begin van de tweede ronde veilm5 aangaat: de resultaten over 1963 telt en een repertoir brengt van 60 j staakten P. Hoogeveen en Schilder na t a-v- de nardappei- en uienhandel zijn nummers, zal op het toemee verge- een aanvaring de strijd i zo mager geweest dat dit feit het he- zeld worden door majoor Will Praat Tenslotte 0 als vertegenwoordiger van het Inter-voorsprong van .WtSn n,e nationale Hoofdkwartier van het Heils-Bouwman®Uiffiag?'Vc PoTtSan Po^ (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, dinsdag. De kurkiso latie rond de machinekamer van liet Pa namese vrachtschip „Patricio Murphy", waarop zondagmiddag een felle brand ontstond, smeult nog steeds. jzo mager geweest dat dit feit het be stuur heeft genoopt op meer en grotere 1 samenwerking aan te werken. leger. geeft receptie _CEHUWD: Hans Christian Peter Erich ^5 Ried lui, 38 j. en Janet Grace Squires, 39 i SCHIEDAM, woensdag. Gusto i u«eienVVr- Johanna Caü,arina van Muziricyereniging houdt ter viering van i ruillien 7Ajn onder C02-dmk ge- UGEBOREN: Edward, z.v. a. Warnaar en 1bet 55-jange bestaan van het muziek- jzet om het V(jur te smorenWaarschijn- A. van Dijkhuizen, vt: Trompstraat 25: korps op zaterdag 26 september een re- j,jm er een 0£ twce dagen nodig, F"T a, 7.l S«. njf-iicrir. W.-.CT »-> lilO Sïf>rt Hf» WA- - Richard," z.vT^^^"janssen 'en**l). M. Prins',eeptie in Maison Westhuis aan de Wa- VI.van 't Kotfsfraat 10: simonc Rcnate.ranHe van 3 tot 5 uur 's middags. <S.v J. j. van der Ham en F. Zuidgeest. VI; Valerlusstra.it S: Inga Maria. d.v. A. J. Man ernstig gewond bij val door slippen SCHIEDAM, woensdag. De 71-ja- dat de brandweer een poging kan doen om bij de lading te komen. (Van een onzer verslaggeefsters) dro); 2 W. Bouwman (Onrust); 3. i«. Benjert fEland)4. G. Vermeer (Aeo lus); 5. H. Benjert (Black Beauty. Jongen op fiets gaf auto geen voorrang j VLAARDINGEN, woensdag - De 31- •jarige Reinhard A. Muskens uit Vlaar- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. De afde ling staalbouw van de dienst van ge meentewerken, die belast is met het on derhoud en herstel van oeververbindin gen. bezint zich op maatregelen die een eind moeten maken aan defecten aan de draaibrug over de Spoorweghaven. Het afgelopen weekeinde is de onge veer ecu jaar oude brug weer enige uren buiten werking geweest. Het was de der de of vierde keer, dat de brug het liet afweten met het gevolg dat de scheep vaart en het wegverkeer grote vertra ging ondervonden. De oorzaak was ook dit keer het de fect raken van de hydraulische pomp door het achterblijven van fijne metaal deeltjes. Deze hydraulische pomp is no dig om de brug tijdens het draaien op te vijzelen. De pomp onderging gisteren een speciale schoonmaakbeurt. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag De haardenfabriek firma K. A. Niet- meijer te Leeuwarden gaat binnen kort een houten haard op de markt Gisteravond demonstreer- voor leden van de buurtvereniging (Van een ot ser v gevers) Brand op dak van distilleerderij SCHIEDAM, woensdag. In de Dis- Bommel en A. M. L. Groenewegcn, »„l: Binnensingel 175; Menno Ei ic. z.v H Krabben en E. de Klerk, VI: Johannes Poït- straat 83: Andrea Use, d.v. S. M Prins fn J- O. Bicneiigraber, Vt: v. Hogcnciorp- laan ?G2. OVERLEDEN: Johannes Franciscus Hoog- land, ei jr. echtg. v. M. J, A. van Reeu- rjge bromfietser A. van A. slipte bij het tilleerderij van de Gebroeders Kramers HelenaVv3^dH^1"Rf^uwl7ra?r vv rn^n31 nemen van de bocht van het Rubens- 'aan de Hoofdstraat 27 is gistermorgen brachstraaT43- Thomas Koniiur 64*jr echte.-plein naar de Rembrandtlaan. De man omstreeks kwart over elf een brandje) i i i v. a Pots, Vl: Bleus v. Treslongsteaat 5: Hiep bij de val een bekkenfractuur op. geweest, vermoedelijk ontstaan door een'Uci OU2Cluk OVCrlCClCU Gerard van Doorn. 52 jr. VI: Schiodamse- s— a» n- Vnto«ct)nhtiTu> nnm». 1. t. j. - Weg 17; Gcesje korte, 65 jr. wed. v. K. Smit. VI: v. Beethovensmgel 79 A. t ettaoll nclll wQft| ROTTERDAMt dinsdag. De 7G-ja- ROTTERDAM. dinsdag De 74^ j rijwiT d^ Mr, HA ren by hei_ wandelen vïeMs in_ de afge-j vooiT^^^^en^ni^hff"^ bet IJscIabterrein aan de Kromme ROTTERDAM, dinsdag. Op de „Nationale Hollandse Herdershonden Fokkersdag die zaterdag door de „Nederlandse dersbonden Club' ge J. Mans uit de Beverstraat, die ren bii het wandelen viel, Is in de aige-j vnorraru* "ion „,..T uffLT y*" j op liet lopen nacht in bet Zuiderxirkenhnisj^ J. W, C. n. uit Roosendaal"Hif werd f^aodWefi' werd Peorffaniscerd, hc' >en overleden. Aanvankcl.ik zag het er naar,gegrepen en tegen de grond g^oïpen 67 hnndcn cea ^«ktertest afgelegd. Uit dat hy slechts schaafwonden aan Me+ een jinnw^Lj L t,;s f„, rr i 1 -S^hnJc d 1S in h«l Holj'-i Deze test werd afgenomen door me- rSff. opEGnonien. Dc auto nas< vrouw G. P. van Glnk-van Es cn de Sff i ff ^djchadicd. De fiets m haar heer S. Franzen. Nagegaan erd hoe pffffl s I het sedrar vari de hond is ten opzichte -riotseimg oversteken oorzaak aannj' r ding s cn rechterhand had opgelopen. Bejaarde ruim week BIOSCOPEN Passage: 2 en 8.15 uur: „Veel liefs uit Moskou. Monopole: 8 uur: „De Cliff Richard sliow". (Van een onzer verslaggeefsters) Hij is in de Dr. Noletstichting opge- j vonk in de schoorsteen, nomen. Het personeel is met schuimfalussers eerst aan het blussen gegaan, welk werk A fil#» idoor de brandweer, aanwezig met een. t. j - Aaill IJ tling ÏU iue [nevelspuit en de ladaetwagen werd nge mewouw A. Hoedemans - Bnodzant VLAARDINGEN Dpfi. Op de!overgenomen. Door het snelle ingrijpen uit de Nicolaas Zasstraat, die donder-Smit'iSÏ mSrdhi£n stek" ..L °;ihWf Hp srhadP bfnerkt tot een eat indas 4 september op een zebra op de "lL Yia?.ramg«n «tek. Plotseling oversteken oorzaak aanrijding VlaardSger^it bh0dedavijfs]uiiënbrugjschade beperkt toti moest de bestutirder van een bestel-1 het dak van geringe afmelmg. fte ïtóppSSS' VLAAEDINC-Et,; ™ensd«. - Het rijder A. de D., ook uit Vlaardingen,-medeu erkerscorps xten Liefde en Vre- merkte dit waarschijnlijk te laat en!de is tijdelijk uitgebreid met de heer reed te"en de wagen aan. Beide voer- j A. A Venneer. Deze leerling-jeugdlei- tuiaen ïtopen schade op. De motornj- der van het opleidingscentrum ,^e lier Worst" hl-pont n Vlaardmven zun prak- APOTHEKEKSDIENSTEN Apotheek: Nieuwland, plein 17. Wibaut- 1 der" is met een gescheurd oor Holyziekenhuis gebracht. het Horst" brengt in Vlaardingen zijn prak- I tijkjaar door. Stadhoudersweg bij de Van Beuningen. straat door een personenauto werd aan gereden. is zondag j.L in het Dijkzigt- ziekenhuis aan haar verwondingen overleden. Eventuele getuigen van dit ongeluk wordt verzocht zich in verbinding fe stellen met de politie van het bureau Oostervantstraat. Tel. 35888. bij de Trekkade, plotseling de Wèst- landseweg over. De automobilist Th. J. V. uit Wateringen kon het kind niet meer ontwijken. Bij de botsing werd de knaap op Let rijdek geworpen. Ogen schijnlijk liep hij" slechts een buil op het achterhoofd op. Hij werd in het Holy-ziekenhuis opgenomen. Van auto is het voorfront beschadigd. van mens, die hem vriendelijk tege moet treden en hoe hij reageert op een schot uit een pistool. Voorts wer den de werkwilligheid en de verdedi gingszin van de hond onder de loep genomen. Zoals én van de bestuursleden op merkte, moet de Hollandse herder be trouwbaar, zelfbewust :n intelligent zijn. Men heeft de karakter-eigen schappen van de 67 handen op papier vastgel. en betekent, dat de fok-adviescommissie de leden van de N.K.C. uitstekend zal kunnen inlorrae-' ren. De blaffende hond ensch are heeft za terdag behoorlijk van zich doen spre ken! De Filosoof en De Spil te Rotter dam. De houten haard is ontwikkeld uit de reeds lang bestaande gashaard (ring- venvarming) voor centrale verwarming. Een half jaar geleden begon men te experimenteren met een houten mantel, omdat een metalen haard zo „koud" is en bijna altijd misstaat by de rest van het interieur. In het onderzoekslaboratorium van Niermeijer slaagde men er In een houten haard te construeren, die kleurecht is, krimpvrij, warmtegeleidend en on brandbaar natuurlijk. Het geheim van de nieuwe baard schuilt in de constructie van de mantel en de wijze waarop het hout is ge prepareerd, namelijk met een speciale vloeistof, waarvan de samenstelling ge heim wordt gehouden. Houten haarden kunnen in iedere houtsoort worden geleverd, zodat men z'n haard bij het interieur kan aanpas sen. De prijs ervan is ongeveer gelijk aan die van metalen haarden, variërend naar de houtsoort Bij Niermeijer verwacht men, dat houten haarden zeer snel de markt zul len veroveren. „Over een paar jaar wor den er alleen nop maar houten haarden verkocht", aldus onze zegsman.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1