„genas" Getuigen pleitten voor de man, die hen Blue Band-mmm...en Toonkunst- concerten Samson knapt l op tegen de piraten eigen Voetbal: SFC op nieuwe veld R. Seelaar traint NOAD hogér! HOGER groter! GROTER, -en moeder helpt met kerngezonde BLüiBllü Koeriersters Voor de kantonrechter: Jongen zonder rijbewijs met autowrak op de weg Hinderwet Haast Schiedamse bioscopen Galerie Wiegman ff;! Jan de Winter toont ijzer plastieken M. H. F. Holewijn overleden Alle wedstrijden TSB afgeiast 'n Nare avond Comanches Autowrak AGENDA Passage prolongeert James Bond-fiïm - Tien teams Burgerlijke Stand Blue [Band Prachtige: Bi%ïw6l (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag „Ik heb ze gevraagd hierheen ie willen verdachf o w"' n dat 'k K"" ken", verklaarde de mr H W E v™ VI g,s'ereH teK"" d« Kantonrechter te Schiedam, b j 4 v_aniVIolen' Hcn* was onbevoegd uitoefenen van de ge- neeskunde ten laste gelegd. Wilt u dat .e gehoord worden?" vraag de had toch J^i ,°i' »,f docn niets af." Maar verdachte had toch wel graag dat rijn vier getuigen i decharge hun getui- gemssen zouden afleggen. J !ï0 btwl« «ah*- d.reo d»re^D lot 105 sub*, tl donderdag 17 september 1964 - peg. De eerste was mevrouw M. E. v d. V.- F. uit Botterdam. „Vertelt u maar'hóe uw toestand was voor u bij mij kwam en hoe die nu is", droeg de verdachte haar op. Haar verhaal en dat van de drie andere getuigen dekten elkaar naar de aard. De dokters wisten geen raad met hun klachten, maar de heer Van D. had hen snel genezen. „Hij streek met zijr hand over mijn hoofd", verklaarde éen van hen, „en ik voelde meteen dat de verlamming was opgeheven". De subst. off. v. Justitie, mr. A. Wen- dels achtte het feit onomstotelijk bewe zen. De verdachte had geld ontvangen 3,50 „administratiekosten" per con sult) voor zUn werk, „Strijken" Is een geneeskundige handeling en de heer Van D. bezit geen diploma. „Uit de verkla ringen blijkt," dat de verdachte bonafide is", zei hlf, „en ik wil hem ook geen kwakzalver noemen. Aan de strafbaar heid van het feit doen zl| echter niets af. Die feiten zouden veel beter op hun plaats zijn bij de vaste commissie van de Tweede Kamer voor de volksgezond heid. Als zij daar naar voren worden ge bracht zou de wet misschien worden ge wijzigd". Toch telde hij de verklaringen wel mee bij zijn eis. Twee geldboetes van 150 elk. subs, 35 dagen hechtenis waarvan 100 en 20 dagen voorwaarde lijk met 'n proeftijd van twee jaar". De kantonrechter deed, ook al omdat het de eerste keer was dat de verdachte voor deze overtreding werd gestraft, uit spraak conform de eis. Verdachte H. de V, is eigenaar van een patates-friteszaak in Maassluis. Hij had deze winkel laten verbouwen zon der een vergunning van de Hinderwet. „Had ik dan moeten wachten. Ik heb toch geïnformeerd hoe de ambtenaar het hebben wil". „U had een vergunning moeten aanvragen", zei mr. Van Vloten, „de omwonenden hebben trouwens ge klaagd over de lucht". De aannemer had echter voor een goede afzuiginstallatie gezorgd en, zei de verdachte: „Eén van die omwonenden is 'n collega; dan weet u wel hoe laat het is." De uitspraak was f 30 boete of zes dagen hechtenis. „Wat moet ik nu doen", vroeg de man. „Niet wachten tot de ambtenaar bij u komt, maar zelf naar het stadhuis gaan", ant woordde mr. Van Vloten, De wagen, die „overrijp voor d»» S nWaS behoorde aan «en huisge- °P fen avond had De B. het con- t gepakt en was ermee gaan steah De ÏaE zitting bleek In welke het n i Vadei ^an de verdachte vond Vreemd, dat zijn zoon twee we ken later voor dezelfde zaak weer moe«*f ffik°c£S a Rotte2*air" BIJ verificatie siSïiirï?: daevMrduig „rijden in be- schonken toestand" te betreffen. M. A, K. uit Vlaardingen was één van de ménsen, die voorkwamen omdat zij te hard hadden gereden. Op «Un brom mer, had hij er 47 km. uitgehaald. „Had u haast", informeerde de kantonrech ter. „Ik had een afspraak", bekende de Jongen. „Kon *U niet even wachten", maar dat was een onjuiste gissing, want de verdachte was nog vrfjgezeL Ztfn veroordeling ontliep hlf daardoor niet. 35 subs. 7 dagen hechtenis. Wel kreeg hij zijn in beslaggenomen bromfiets te rug. „Ik wil het niet op mijn geweten hebben, dat u nog langer vrijgezel blijft", bekende mr. Van Vloten. RPhO en Gelders Orkest SCHIEDAM, donderdag - De Maat- - schappij tot bevordering der T< kunst, afö. Schiedam heeft voor het mende seizoen weer een serie van vfjf Toonkunst-concerten vastgesteld, waar van vier worden verzorgd door het Rotterdams Phïlharmonisch Orkest en één door het Gelders Orkest. Deze con certen worden weer gegeven in het Passage-theater, doch echter niet meer op donderdag-avonden, maar op woens dagen. Dit in verband met het feit' dat het theater voortaan de film-pre mières geeft op donderdag. Het eerste concert heeft plaats op woensdag 14 oktober door het R. Ph, O. o.l.v. dirigent Franz Paul Decker. Uit gevoerd worden -werken van Hinde- mith en Beethoven met Toos Onder denwijngaard, piano, als soliste. Het Kerstconcert wordt gegeven op 16 de cember door het R. Ph. O., ditmaal o.l.v, dirigent Eduard Flipse met Wil lem Noske, viool, als solist. Op 27 ja nuari komt het R. Ph. O. weer concer teren o.l.v. Franz Paul Decker, maar het programma Is nog niet vastgesteld. Het Gelders Orkest o.l.v. dirigent Francesco Mander komt op 10 maart: spelen met werken van Flothuis en Brahms. Peter Katin, piano speelt het pianoconcert van Tschaikowsky. Tot slot, op 28 april, komt het R. Ph. O. met Franz Paul Decker als dirigent werken van Haydn en Schumann ver tolken. Cellist Samuel Brill speelt het cello-concert van Lalo. Zoals bekend kunnen ook niet-Toon- kunstleden deze concerten bezoeken. Jeugdige personen krijgen sterke re ductie, zowel op abonnements- als op losse kaarten, terwijl ook leden van vakverenigingen reductie kunnen krij gen. Dc Italiaanse commerciële filmers j op te lossen krijgt echter waar voor zllit hebben blijkbaar wat verandering wil- j geld. Een steedse juffer wordt, aanvan-' len brengen in hun film-menu-aan-de- kelljk met weerzin, aangetrokken door! lopende band van helden uit de Bübel de stoere eenzame zwerver, om tenslotte en de mythologie en hebben de activl-j geheel in zijn armen te verdwijnen. 1 Een van de ijzer-plastieken van Jan de Winter in de Culerie Wieg man. Dc jonge Vlaardingse kunstenaar Jan de Winter, 25 jaar oud, zoekt het in ijze ren platen, staven én draden. Met zijn autoffcen-brander en zijn las-apparaatj snydt en voegt hij daar zijn ijzer-plas- (Van ecu onzer verslaggevers) teiten eens verlegd naar de Caraèben. ]Maar van de kassa-vullende naam van Samson hebben zy geen afstand willen ■doen zodat onze West-Indische held weer wordt opgezadeld met die naam. -'En bovendien wordt het dan wel 'meteen duidelijk dat die held sterk is, ongelooflijk oersterk zelfs. Het recept is echter wel gehandhaafd: vele woeste gevechten en nog meer mooie meisjes. Ook al trekt ditmaal Samson tegen de piraten" van leer. En hoe! Hij mag dart wel hoofd van een vreedzame stam zijn, maar aan slaven halers en dito-handelaars heeft hij een broertje dood. Hun dood, zult u be grijpen. Vooral als het gaat om mooie onschuldige Spaanse meisjes die door de woest piraten-leider als gewoon koopwaar worden behandeld. Nou ja, gewóón! Samson bevrijdt de meisjes, legt staal- tjes van enorme kracht af, wordt toch (MONOFQLE, matinees). De Franse politiefilm in het alge meen ze heeft zich een zekere repu tatie verworven wordt weinig eet bewezen met Een avond aan het strand (Un soir sur Ia plage) van Michel Bois- rond, die in deze film ernstig tekort schiet en ons sterk doet twijfelen aan zijn goede smaak. Hij heeft deze keer in een Zuid-: Franse villa een aantal nogal vreemde: figuren samengebracht, laat een de biel dienstmeisje vermoorden en zet: ons de puzzel voor, wie de schuldige nu toch wel zal zijn, daarbij het beken de reeept hanterende dat de minst ver. dachte de dader is. V LAAR DING EN, donderdag, gevangen genomen en weer'bevrijd door t„Z? is "genoeg «iets nage- de goede hoofdman en wordt ten slotte -?° onhelF treken uit. Vier daarvan zUn nu te be-jPlotseling is dinsdagavond de heer M.veroverd door her aller-liefste slavinne- do?" zyr3,en, wonderen in de Galerie Wiegman aanH. F. Hole wijn overleden. Hij werd 43 he. Amerigo Anton tekent voor dit fraais „oyr<?de, kun de Passage, waar nu al zovele jonge; Jaar. De ter aardebestelling van hel jen Kirk Morris en Margaret Lee spelen hebbMi, het gebeurt tenminste met kunstenaars een kans hebben gekregenj stoffelijk overschot is bepaald op vr0- 7 exposeren. Maar ook een groot schil-1 dagmiddag te 15.45 uur op de algemene aerü. begraafplaats. de hoofdrollen. (MONOPOLE, tèm woensdag) Want Jan de Winter is, na de Academie In leven was de heer Holewijn, of- voor Beeldende Kunsten in Rotterdamficieel op het ogenblik „slechts" pen- bezocht te hebben, eerst twee jaar gaan|ninSnieester van TSB, de spil waarop werken in de ateliers van de Schiedam- deze bedrijfsvoetbalvereniging draaide.. se glazeniers, de gebroeders HendcrickxAI kort na do oprichting werd hij lid' f'OMANCHES, leden van een van de aan de Ouaesluis. Daar leerde hij het.'van het bestuur en was vele jaren se-; oproerige Indianenstammen die in u" .va,n glas-cretaris, later zelfs secretaris-penning-de oude tijd van het wilde Westen menig meester en nu enkele jaren afieen be heerder van de financiën. Hij heeft ook vele jaren de scheidsreehtersfluit ge hanteerd. Aan zijn arbeidzaam leven kwam door een hartverlamming dinsdagavond thuis plotseling een einde. In verband met dit overlijden zyn alle voor zaterdag en zondag voor elf tallen van TSB vastgestelde wedstrijden afgelast. pionier de gelegenheid gaven met de re volver dc beldentitel te veroveren, jagen deze week weer huilend over het doek. Van een „Schrikbewind der Coman ches", zoals de titel van de film luidt, is echter geen sprake. Wel zijn zij zo ont stemd over een levering goede geweren, dat zij de blanken aan den lijve laten ondervinden dat pijlen ook hard aan kunnen komen. De manier waarop regisseur Gordon du m beeld heeft gebracht, kan zijn pro- dUKt helaas niet l"IO\r#»n hol niiroot, „Hoe durft u met zo iets op de weg te komen", vroeg kantonrechter mr. H. W. E. van Vloten aan de 18-jarige M. A. de B. uit Vlaardingen. De iongen had in zjjn woonplaats op de Hoogstraat ge reden met een auto waar weinig goeds aan was. De remmen werkten niet, de stuurinrichting was slecht en banden en carrosserie verkeerden in uiterst slech te staat. Omdat de auto zijn eigendom niet was verminderde mr. Van Moten de straf van de officier van justitie, die in SCHIEDAM, donderdag De Schiedamse voetbal-amateurs zijn de nieuwe competitie niet slecht begonnen. Dit geeft hoopvolle ge dachten. Maar komend weekend moet blijken of het eerste gewin kattegespin is geweest, of dat de eerste klap nog steeds een daalder waard is. Er kan van alles ge schieden. By de derde klasse in de KNVB moet het Excelsior '20 mogelijk zijn met Foreholte af te rekenen, nu de schutters in stelling zijn gekomen. DHS zal het echter niet makkelijk krijgen tegen de oude tegenstander Kranenburg*, als echter in de sterkste samenstelling ge speeld kan worden, is-Winst niet uit gesloten. SFC gaat voor het eerst de grasmat op het nieuwe veld beproeven tegen Unio; het zou wel eens een goede stimulans tot winst kunnen zijn. In de vierde klas gaat Martinit, de enige die vorige week tot winst kwam, naar Roekan je met de morele opdracht te bewijzen dat de fraaie 40 overwin ning op Hekelingen geen vergissing is geweest. Demos speelt in Moordrecht tegen de club van die naam. Het zou een mooie prestatie zijn, wanneer de Schiedammers wonnen, want Moor drecht is op eigen veld geen makkelijke tegenstander, SVDPW, dat ook al zonder punten is gebleven, zal nu toch zeker moeten winnen van het bezoekende 's-Gravendeel. Zij hebben immers het voordeel op eigen terrein voor eigen supporters te spelen. Af(l. Rotterdam In de afd. Rotterdam pakken de Rode SCHIEDAM .donderdM De ÖM- Zonner» de ..ken roed on. tennisvereniging NOAD ,die de viering Bij de zaterdagvoetballers moet het wisselvallige HBSS 't nu niet te bont gaan maken. De oranjehemden verloren al twee maal, doch moeten nu zorgen niet te ver achter te raken. Hopelijk dat bij ARC de eerste winst wordt ver overd. FFSC zal het ditmaal met Sche- veningen heel waf moeilijker krijgen dan vorige week met 's-Gravenzande. Op passen is wel de boodschap. GTB speelt thuis tegen Sunlight uit Vlaardingen en GSS Is gastheer voor ZBVH. mozaïeken. Tot hy de mogelijkheden van het ijzer en het las-apparaai leerde ken nen, die hem meer mogelijkheid geven om de ruimtelijke verhoudingen vast te leggen. Sierlijke, ijle maar ook bizarre figu ren zijn het, scherp en puntig, maar ook vloeiend van lijn. Zij doen denken aan vogels of engelen, maar ook aan gebro ken figuren. In z'n atelier aan de Daver in Vlaardingen heeft hij deze „svmbo- len voor een ruimtevaart" gemaakt. «JÏÏln g»?^£ïeer2e schjlderiJ draagt de w,4Bmvf.FV jduktt helaas niet boVeiThet'niveau*der naam „Hiroshima m warm rood enL VLAARDINGEN. oonderdag. Za-(middelmatigheid brengen. Daarvoor ook zwart uitgevoerd. Menselijke figurenterdagmorgen elf uur is er weer een wordt de {toch wel interessante) intrige sterk gedeformeerd, soms geknakt en ge- zaDfijhenst in de Grote kerk. Organisti onvoldoende uitgewerkt, broken, roepen de spanning op, de dra-1S dltmaal dc heer G. Korpershoek. Wie van plan is hel raadsel vrouw" matiek van een vreselijk moment in de! geschiedenis. - Jan de Winter zoekt nog. En worstelt! nog, met zijn materiaal, met de vorm en vooral met zijn eigen plaats in ae ruimte. BIOSCOPEN Passage: 2 en 8.15 uur: „Veel liefs uit Moskou". Monopole: 2 en 8 uur: „Een avond aan het strand". APOTHEKERSDIENSTEN Apotheek: Nieuwland, Dr. Wibaut- plein 17, DIVERSEN Irene: 7,3Q uur: Techn. club kappers. ;het nodige vakmanschap, ware het niet dat hef verhaal zelf allerlei nare en immorele kanten heeft waartegen een ieder zich wel van nature moet ver zetten. Jammer van Martine Carol, want ook zij en Jean Desailly hadden iets beters verdiend. (MONOPOLE, donderdag en zaterdagnacht.) In het Passage-theater wordt voor de komende week de goede James Bond-film „Veel liefs uit Moskou" naar het bekende boek van Ian Fleming voor een week geprolongeerd. VLAARDINGEN, donderdag. Op woensdag 23 september begint weer, uitgaande van het Groene Kruis, een cursus „Moedersehapszorg en kinder- hygiene". Deze wordt op achtereenvol gende woensdagmiddagen in het ge bouw Floreslaan 41 gehouden onder leiding van Zuster J. A. A. Spoelder. Te koop aangeboden DROOGPROBLEMEN? Centri fuge 4 k.g 136. Combinatie langzaam met spoel-centrtfuge 395. ook merkniachines 15 tot 30 pet. korting. Showroom Co- ja. Lange Haven 126. telefoon Auto's en motoren TB KOOP D.K W.-motor (1D55) met hel men tas. Magneet-brommer 19(31 of saineit In te rullen voor kleme auto. Tc bcvr. D. A. de Jongstra at 8A. Kleding, schoeisel enz. PRUTSWERK en te ver gesle ten schoenen waar U mee zit. maak lk met meer plezier veel sterker, maar breng (fatsoens- Fotografie HOLftL.MS VERGETEN?? De j "f? automaat staat voor u klaar {Schoenmakers sinds 1929" Alle soorten films Foto K. van Boersveid 12 en Boersveld 2' Vuuren, Koogstraat 106. 1 Schiedam. Personeel gevraagd Bijverdienste, Het R'damsch Parool vraagt nette bezorgers (sters). Leeftijd boven 15 jaar Aanmelden Lange Hvaen. 103, Tel. 67279,'sAvonds na 19 uur teL 191513 154262 155860 76521 42142 161567. Diversen Allebertje je weet wel dat je ping-ping gelijk mee moet moet brengen, als ik je tas enz, even maak, maar breng (fat soenshalve; ook gelijktijdig ge woon werk mee, Gebr. Simons ..Mr. Schoenmakers sinds 1929' Boersveid 12 en Boersveld 2, Scjiedam. Dameê confectie MEVR. W, VAN DER BURG, Lange Kerkstr, 19, Schiedam. Tel. 66135. Muziek! ns tramen ten Muziekstudent vraagt STUDIE- PIANO te koop. Brieven met prijsopgave onder no. S 990 bur. v. d. blad. Tien teams in competitie van het yftien-jarig bestaan dit bekroond zag met het promoveren van liefst zeven teams en met behaier een kampioenschap door v{jf I heeft nu een gediplomeerde tafeltennis- Instructeur aangetrokken. Het H de nog zeer jeugdige Kemy Seelaar, die on danks z(jn achttien jaar een goede ma*m heeft in de tafeltennfewereia en overi gens een van de zes trainers in Neder land is met een diploma voor deze tak van sport. Hij krijgt de taak het spelpeil by NOAD nog hoger op te voeren. Begin september is hij met de training begon nen en in de afgelopen twee clubavon den is wel gebleken dat hij de conditie training voor alle leden stevig ter hand neemt Daarnaast neemt hij de spelers van het eerste team en nog enkele an dere veelbelovende jonge spelers onder zijn hoede, voor wat betreft technische onderdelen van het tafeltennissen. Zo bereidt NOAD zich vol goede moed op de komende competitie voor. Ge hoopt wordt dat het eerste team, be slaande uit Henk Aben (aanvoerder), Henk Eikmans en de jonge Freek Sut- torp, getraind en gecoached door See laar, hoge ogen zal gooien in de landelij ke competitie. Daarnaast neem tNOAD nog met ne gen teams aan de competitie deel. Eén in de eerste klas, drie in de tweede klas, één in de derde klas, drie in de vierde klas en het tiende team in de vtffde klas. Bovendien heeft men de beschikking mendinger en Thus Pietcrse, die vroe- over zeven goede reserves. Ook Nico A1I- ger in hooggeplaatste teams hebben ge speeld, z\jn weer bij NÖAD teruggeko men, terwijl ook Nico de Ble, uit mili taire dienst gekomen, de gelederen zal versterken. Het werk onder de junioren wordt niet verwaarloosd Joop Geelhoed heeft hier de leiding, doch ook trainer Remy Seelaar van de vereniging uitmaakt. Er ie nu ook van het op bezoek komende Eurosport kunnen winnen is de vraag; de Rotterdammers zijn Immers al en kele Jaren achtereen kampioen en doen nu weer een gooi naar de titel. Ook Schiedam krijgt het niet makkelek tegen VOB nit; dat hebben de Schiedammers vorig Jaar wel ondervonden. Ursus, dat vorige week niet speelde, komt nu wel in het veld. We zijn nieuws gierig hoe de pupillen van Weeda het eraf brengen. Schiedamse'Boys moet nu bewijzen dat de 2—1 nederlaag een ver gissing is geweest; tegen DESV krijgen een kans. WF ontvangt zondag om uur Noorderkwartier in Harga. SCHIEDAM Geboren: JanJtnA. C. d. Vink en J. C. van Gcmerden: Jeffrey z. v. E, van Bergem en G. van de Wetering Buys: Willebrortla T, H. dv_A. den en C. H. van der Haaf: Mareèl 2. v. A. P. Liefhebber en A. Schoon: Yolanda d. v. H. van Havens en S. van der Vliet: Adrianus FC IV A. F. Middendorp en A. Stekhot; D H. van Enk; Pieter z. v. P. Jagt en, J. Hamerslag; Wllhelmlna J. G. d. Woeneel en W. J. G. Rir.tjema. Overleden; H. Palsrak. 81 PiJd* se. 76 jr. wed Blom; J. J- S. Eogenng, 18 jr. H van Kruiiüngen. 78 jr.; G. N. van Rü®s- SrSÊn. ïTjrTÈ. H. Wouters, 73 jr. wed. de Leede, J. is overigens nog plaats voor jongeren die willen gaan tafeltennissen. De club avonden. zyn dinsdag en vrijdag van 7 tot ca- 8.30 uur in de Beurs. Naast de training is NOAD nog bezig geweest met het verbeteren van de ver lichting en samen met TSF is men er In geslaagd om de Beurs te maken tot een welhaast ideale speelgelegenheid. Op de laatste Jaarvergadering heeft Krien van Dtyk de plaats van Henk Aben In het bestuur overgenomen ?>V >'>Eys Blue Band! Vitamine A en D... energierijke grondstoffen. Dat wat Uw kinderen nodig hebben om jong en blij te zijn. En die ge zonde levenslust begint bij gezonde eetlust Trék in een boterham met Blue Band. Trek jn een warme maaltijd. Trek in alles wat .Uf-mfet*'gezónde Blue Band zo smakelijk bereidt...'s morgensj'-'s middags,'s avonds! ACHT UUR 't Gaat erin... zo'n ontbijt. Spelenderwijs! Omdat het zo lekker is met smeuïge Blue Band. HALFEEN Vier boterhammen! Natuurlijk' met malse Blue Band. Met energie voor uren spelen? iS?1. ZES UUR. Mmm... de geur van goed gebraden vlees. Om kleine ravotters op hun Blue Band- best te verzorgen. VEREDELD! 'J jfwapl MARGARINE enjbestel-erivélop, UwjBlue Band leverancier.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1