Vroeg of laat geeft de ptotestanfechristelijke vrouw de voorkeur aan PRINSB S Elektriciteits-tarieven hoger: y2 cent per kwh Samenwerking gemeente en R.K.-bibliotheek Prof. Verdam - de man van het ondernemingsrecht Gas nog niet, maar dat kan wel komen Per 1 januari 1965 TEKORTEN BIJ DE BEDRIJVEN AGENDA Lees- en vertel- zalen bij de Meer TB bij buitenlandse arbeiders filialen Koningin op woensdag in schouwburg Metro-blad: oud nieuws Smt wiiiibrordus- Filialen delen stichting bestaat 75 jaar Weer aanrijding op de Parkweg heeft „it" - heeft pit maakt fit! Verkeerscursus bromfietsers Oecum. dienst in Grote Kerk Eén dag telaat ontslagen AutaïKobieïfoedrijf WALDO i.ï. Citroen agent Artsen op zondag Burgerlijke Stand Meer mogelijkheden; minder kosten „SCHERPERE CONTROLE LUKT NODIG" Commissie begon haar werk in 1960 RAPPORT WORDT NU tN HET NAJAAR VERWACHT Eervol ontslag f ir. Van Traa Berlijnse wagen op Verlengde Lijnbaan. KERKDIENSTEN ;»urx 4'- Af zaterdag 19 september 1964 - pag, 5 (Advertentie IM.) SCHIEDAM, zaterdag. Op de.zo langzamerhand beruchte Kruising Burg. Van Haarenlaan-Parkweg ver leende de bromfietser C. V. uit Vlaar- dingen geen voorrang aan de automo bilist J. A. H. E. De bromfietser reed: op de Ventweg van de Van Haaren- laan terwijl de auto naderde over bet kruispunt uit de richting van de spoor lijn. De Vlaardinger liep schaafwon den aan hoof den handen op. Nu ook in grote {les! (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag B. en w. komen met het voorstel bij de gemeenteraad om met ingang van 1 januari 1965 de elektriciteitstarie ven te verhogen met een halve cent per kilowattuur. Maar ook na deze verhoging zullen de Schiedamse tarieven voor huishoudelijk gebruik nog behoren tot de laagste in Nederland. Ondanks het voortdurend stjjgen van lonen en prezen is het mogelijk geweest om sedert 1952 het tarief voor het huishoudelijk gebruik ongewijzigd te laten. Doch voor het eerst sedert jaren zyn b. en w. er niet in geslaagd de begroting voor het elektriciteits- en het gasbedrijf in Schiedam sluitend te krijgen en op de begroting voor 1965 staan dan ook tekorten genoteerd van resp. 126.000 en 65.000. De sterk gestegen kapitaals! as ten en de recente salarismaatregelen zijn directe oorzaken, waardoor de renda bele basis aan deze bedrijven is kO' men te ontvallen. De situatie is ech ter nog verontrustender dan uit de ge noemde tekorten blijkt, daar in deze begrotingen nog geen. rekening kon worden gehouden met de kostenver- zwarende omstandigheden, die voort vloeien uit de ïmurcompensatie per 1 juli j.l.f de aanstaande verhoging van de pensioenpremie en de recent be kend geworden trend verhoging van de salarissen van 4,2 procent. Naar glo bale raming zal hiermede 160.300 zijn gemoeid. AARDGAS Het ligt voor de hand de tarieven van beide bedrijven te verhogen tot een niveau die deze bedrijven weer rendabel doet zün. Doch b. en w, vin den verhoging van de gastarieven be zwaarlik, nn de verwachting is ge wekt dat op betrekkelijk korte termyn het goedkopere aardgas beschikbaar komt in Schiedam. Doch het College acht het allerminst uitgesloten, dat noodgedwongen toch nog overgegaan zal moeten worden tot verhoging van de tarieven, gedurende termijn voor afgaande aan de invoering van het aardgas. Want bÜ een verdere stijging van de lasten zou de last die het gas bedrijf OP de begroting zou leggen, on redelijk zwaar kunnen worden. B. en w. achten het nu noodzakelijk om de elektrsciteitstarieven te verho gen om de financiële moeilijkheden het hoofd te kunnen bieden. Met In gang van. 1 januari j.l. is in navol ging van de gemeente Botterdam een technische herziening van het tarief stelsel ingevoerd waardoor het groot verbruikerstarief werd verlaagd. Het wordt verantwoord geacht om nu alle eléktricileits-tarieven te verhogen met J/a cent per kwh, zowel het grootver bruikerstarief als dat voor huishoudelijk gebruik. PER GEZIN Het College heeft nagegaan wat de verhoging voor een gezinshuishoudtng in de diverse catagoricën uitmaakt, wat dus een gezin per jaar mcér moet gaan betalen. Dit dit overzichf blykt dat b(J een verbruik van 1-200 kwh de gemiddelde hogere kosten per jaar ƒ0.50 bedraagt; hü een verbruik van 200-400 kwh ƒ1,50; bij 400-500 kwh ƒ2,50; bfj 600-800 kwh ƒ3,50 en bfj 800-1000 kwh ƒ4,50 per Jaar. Tot deze catagorleën behoren 14-950 afnemers. De 5.800 afnemers die 1000-2000 kwh afnemen betalen gemiddeld per jaar ƒ7,50 meer; dc 3.300 afnemers met 2000-10.000 ƒ30 gemiddeld meer per jaar en alleen de 3<J0 afnemers van meer dan 10.000 kwh betalen per jaar gemiddeld 150 meer. Dit is wat het huishoudelijk verbruik betreft. Voor het grootverbruik willen b. en w. de tariefstelling nader rege len. Van de meeropbrengst zal f 343.828 moeten worden aangewend voor de al gemene dienst en de rest kan in het bedrijf blijven. SCHIEDAM, zaterdag. De afdeling Schiedam van het Verbond voor Veilig Verkeer zal in samenwerking met de Politie bij voldoende deelneming wederom een „Verkeerscursus voor bromfietsers" organiseren. De cursus zal in de maanden oktober en november worden gehouden op dinsdagavonden van 8 tot 10 uur en bestaat uit 4 les sen. Aan het eind van de cursus wordt een schriftelijk examen afgelegd. Aan de geslaagden zal een diploma worden uit gereikt. De kosten van deze cursus bedragen in totaal ƒ4,50, in welk bedrag het les materiaal is begrepen. Aanmeldingsfor mulieren zijn verkrijgbaar aan het 'ioofdbureau van Politie, Lange Nieuw- -traat 55. De aanmelding sluit op 17 oktober 1964, BIOSCOPEN Passage: 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: „Veel liefs uit Moskou" Monopole: 7 en 9.15 uur: „Samson tegen, de piraten"; za terdagnacht 12 uur: „Een avond aan het strand" zondagmiddag: 2 en 4.15 uur „Schrikbewind der Commanches" APOTHEKEN Apotheek van Westendorp, Parkweg 207. DIVERSEN" Musis Sacrum: 8 uur Othello. Toneel. De Bron 7.30 uur Marimba. Dansen. Tivnli 8 uur Guillaume. Dansen. Irene: 8 uur Vriendenkring. Cabaret SCHIEDAM, zaterdag De Oecume- nische Baad van Kerken organiseert op zondag 20 september in de Grote kerk een Oecumenische dienst. De pastoor van de Oud-Katholieke kerk zal de pre diking verzorgen, terwijl ds, A. D. Klaassen in de liturgie zal voorgaan. Aanvang 7 uur. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag De heer H. Groenhof, havenmeester in Schiedam, is één dag te laat ontslagen! De heer Groenhof wordt op 18 oktober a-s. 65 jaar en op zijn verzoek heeft de Ge meenteraad hem in juni reeds eervol ontslag verleend per 1 no vember. Zoals gebruikelijk. Bij nadere berekeningen is ech ter gebleken, zulks in. verband met de regelingen van het waardevast maken van het pensioen, dat de heer Groenhof meer pensioen ont vangt, wanneer hij per 31 oktober ontslagen zou zijn. B. en w. wil len hem dit voordeel niet ontne men en stellen nu de Baad voor het verleende ontslag ongedaan te maken en hem opnieuw te ont slaan, maar dan per 31 oktober. De ambtelijke regelingen zijn soms wel héél wonderlijk. (Advertentie LM.) SCHIEDAM, zaterdag De Sint Willibrordusstichting voor het rooms-katholieke onderwijs zal op za terdag 26 september het feit herden ken dat 75 jaar geleden de Stichting werd opgericht. Het bestuur zal 's middags van 2 tot 3.30 uur recipiëren in de grote zaal van Musis Sacrum. De kerkelijke viering heeft 's mor gens om 10 uur plaats in de O. Vrouwe Visitatie-kerk aan. de Dr. Schaepmansingel 5. (Aduerfentie LM.) IIIIKIIIIIRI Bokelweg 88-90 Schiedam Telefoon 15 3655 9 m m k SCHIEDAM, zaterdag In spoed gevallen zijn gedurende dit weekend de volgende artsen te raadplegen: D. Houthuysen, Marconistraat 93, telefoon 68516; J. Moor, Burg. Knappertlaan 154, tel. 69880; Ch. A. Poll, Tuinstraat 92, tel. 67856. Geopend is apotheek Van Westen dorp, Parkweg 207, die ook geduren de de volgende week de nachtdienst waarneemt. SCHIEDAM, Ondertrouwd: H, J. Bokhorst, S3 jr. en A. L. Noorlander. 19 jr.; A. C. Braakenburg, 29 jr en W. Haanstra, 24 jr. A. C. Buijs, 34 jr. en M. van der Brugge. 28 jr.; F Jazet, 22 jr en M. P. Etmao, 24 sr.; P. van der Kooij, 23 jr. en M. J. Rade maker, 23 jr.; R. Lagendijk, 23 Jr. en A. X. van Overdam, 17 jr.; L. van de Lumgaar- den, 26 jr. en G. B. Noord ijk," 28 jr.; H. C. Overbeek, 28 jr. en F. J. Henssen. 31 jr., P. C. Voortman. 17 jr. en M. E. Leanez, 23 jr., H. H. C. de Wolf, 22 jr en B. I. Berk hout. 21 Jr.. T. F. Wouters, 23 jr. en M. P. Faber, 21 jr. Gehuwd: R. Baris, 24 Jr. en X. Hermann, 22 jr.: C. van Brandwijk, 23 jr. en H Beek, 20 jr.; G. A. Joustra, 26 jr. en B. van Hoogdalem, 24 jr.; P. K. Tax. 24 jr. en X. M. M. Winkelman. 19 jr.; G. M. Pxeln, 33 jr.: en W. J. Bebers, 29 jr., W. J. WUlebrand, 25 jr. en A. J. L. W. van Rutten. 23 jr.. A. de Koning. 40 jr. en J. J. Hoppe. 33 jr., F. Broeren, 21 jr. en A. A. Kramer gezegd Frehcr, 18 jr.: R. L. J. A. Iloogwegt, 22 jr. en G. M. van Hulst, 20 jr; C. W. Meljers, 19 jr. en M. P. van Schalk. 19 jr.; J. A. Zuijderwijk, 25 jr. en L. X. M. Sciarone, 23 jr. X, J. GUIe, 24 Jr. en X. C. Maagden berg, 25 Jr.: G. Lubbersen. 24 jr. en F. M,: van den Hoek, 19 jr.; J, M, van der Kraan, 31 jr. en A. van der Zouwen. 27 jr; A. M. Bems, 24 jr. en E. Opheim, 21 jr.: G. Rich- ters. 19 jr. en P. F. Stobbelaar, 17 jr. Geboren: Ingmar C. H. z.v. H. Timmer en C. van der Loos; Ernst T>. J. zv. E. van Balen en A. A. van Os; Esther E. d.v. C. C. Frietman en G. E. Hofman AMSTERDAM, vrijdag (ANP). „Waagt men zich, aan de hand van bevolkings- onderzoekcijfers uit de desbe treffende landen, aan een schat ting, dan mag men by het totaal van 56.000 in Nederland wer kende buitenlandse arbeiders wellicht 50 tot 100 gevallen van actieve tuberculose per jaar ver wachten. Dat is 2 5 maal zoveel als het «dienovereenkom stige cijfer voor de Nederlandse bevolking." Aldus een commentaar dat In hel Jcngsie nummer van het Nederlands Tydschrlft voor Geneeskunde wordt ge geven onder de titel „Buitenlandse ar beidskrachten en tuberculosebestrij ding". Gezien de omstandigheden aldus hef commentaar, verdient het ernstige aanbeveling te overwegen, In de wel arbeidsvergunning vreemdelingen en kele wijzigingen aan ie brengen. Langs die weg zou het afgeven van een arbeidsvergunning aan vreemde lingen aan voorwaarden kunnen wor den onderworpen. Te weten een onder zoek op tuberculose by indiensttreding en voorts periodieke controle op tuber culose. Gezien de huidige omstandig heden op de Nederlandse arbeids markt en de voortschrijdende integra tie van Europa, lijkt de uitzonderlijk gunstige tuberculose situatie in Neder land een dergelijke maatregel te recht vaardigen. Gevaar schuilt niet zozeer In het aantal gevaUen, zo meent het week blad, als wel ln het feit dat men bfi deze buitenlandse arbeidskrachten niel de instelling en het gedragspatroon ten opzichte van de tuberculose mag ver wachten, die wij van de Nederlandse bevolking gewend zijn. Het initiatief en de bereidheid tot vrijwillige mede werking, die voor de meeste Neder landers vanzelf spreken als het om tbc-bestrftding gaat, zijn in, hun landen veel minder sterk aanwezig, aldus ha blad. (Van onze economische redactie) AMSTERDAM, „Bij de vernieu wing van het privaatrecht neemt het 'onderne mingsrecht een belangrijke plaats in. Na kennis neming van het ln het najaar te verwachten rapport.,." En met deze passage nifc de Troon rede was dan weer iets naders bekend over het verschijnen van het „rapport-Verdam". Het lang verwachte rapport, dat licht moet doen schijnen op de vraag in hoeverre het ondernemingsrecht aan vernieuwing toe Is. Prof. inr. dr. P. J. Verdam- zélf wilde ons in een gesprek dezer dagen nog hélemaal gem datum noemen. Als het rapport echter werkelqk nog dit najaar uitkomt dat kan dus al heel gauw zijn) zal de commissie- Verdam er vier en een half jaar aan hébhen gewerkt. Tientallen malen zullen de zestien leden bijeen zijn ge weest, en daarbij is dan nog geen rekening gehouden met de besprekingen ïn kleiner verbandmet het tele fonische overleg, de correspondentie en het huiswerk. De voorgeschiedenis gaat nog een eind verder terug. Want al ln 1948 vroeg de toenmalige minister van jus titie, mr. J. H. van Maaraeveen, do Stichting van de Arbeid advies over „de wenselijkheid van eett herziening van het vennootschapsrecht, met de strekking om aan de factor arbeid medezeggenschap te geven ln de onder- n<DeiTStinhting is nooit aan het uitbrengen van het ge vraagde advies toegekomen, maar de werkgevers- en werknemersorganisaties, die op hun beurt door de Stichting werden geraadpleegd, kwamen x>r een deel wèl met publikaties. En hier duikt dan ook voor het eerst in dit verband de naam Verdam op: prof. Verdam werd tot voorzitter gekozen van de commissie (Se door het Verbond van Protestanta-Christelijka Werkgever» werd ingesteld om het vraagstuk te bestuderen. AMSTERDAMMER Pleter Jacobus Verdam, nu hoog leraar in het romeins recht en het internationaal privaatrecht aan de VU, is van 1915 en Amsterdammer van geboorte. Zijn vader, later pre sident van het gerechtshof, was advocaat en het zag er een tijd naar uit dat ook zoon deze weg zou volgen. Na het (gereformeerd) gymnasium en de VU, waar hy in 1938 afstudeerde („ala u de meesters titel als afstuderen beschouwt"). Het Pieter Jacobus zich inschrijven ais advocaat Maar twee jaar later, kort na te zijn gepromoveerd op een onderwerp uit het vennootschapsrecht („Nietig heid van besluiten") dook mr. Ver dam het bedrijfsleven in. Hij kwam als directiesecretaris b(j De Bijenkorf en bleef daar de gehele oorlog. De Prof. mr. dr. P. J. Verdam geen datum bevrijding was nog geen halve maand oud toen hij voor net hoogleraarschap werd aangezocht. Nog 3teeds is het professoraat zijn voornaamste taak, en over het stude ren heeft hij zo zijn eigen ideeën. In het laten tekenen van presentielijsten ziet hy niets („flauwe kul, dat moe ten die Jongens toch zelf weten"), maar aan de andere kant beseft hfi dat vooral de jongere studenten meer begeleiding nodig hebben dan vroeger. „Het studeren is gecompliceerder ge worden, de groepen zijn massaler en de opvoedende werking die van het »tudentenleven uitgaat bereikt maar een kleinere groep van de studenten- gemeens chap." MODERAMEN Al van zijn studietijd af heeft f>rof. Verdam een actieve belangstel- ing gehad voor de politiek. Via het voorzitterschap van de Antirevolutio naire Partij in Amsterdam werd hy lid van het moderamen van het cen traal comité van de AR („dat was een interessante tyd, echt midden in de politiek'1). Maar familieomstandig heden (ziekte van zijn vrouw) dwon gen hem deze functie op te geven. Wel bleef h(j lid van de provinciale staten, zoals h(f ook lid is van de So ciaal-Economische Raad (SER). Een fusie van de AR en de CHU zou hij toejuichen, maar prof. Ver dam ziet die nog niet zo gauw ge beuren („het is al zo'n lange verlo ving"). Het feit dat de confessionele partijen een uitgesproken linker- en rechtervleugel hebben vindt hh' geen groot bezwaar („hebben niet alle par tyen dat?"). Integendeel, hy ziet als het grote voordeel van een geïnte greerde party dat daar veel van de geschilpunten al intern kunnen wor den uitgepraat. 7'ijn eigen activiteiten zyn daarvan in zekere zin een voorbeeld; terwyi hy voor de protestants-christelijke werkgevers als commissie-voorzitter de medezeggenschap bestudeerde, nam hy ook deel aan het overleg dat de protestants-christeljke werkne mers hierover voerden („ik ben lid van de Christelijke Bond van Over heidspersoneel") De werkgevers kwamen tot de conclusie dat het voor de medezeggenschap van de arbeiders niet veel verschil maakte of de wet op de NV's werd herzien. De werk nemers daarentegen publiceerden een veel positievere uitspraak. DUALISTISCH Sommige mensen zullen zich afvra gen hoe een en dezelfde persoon een actief aandeel kon hebben in. belde studies. Maar het zal een ieder dul- deiyk zijn dat met een dergelijke dua listische achtergrond prof. verdam de aangewezen man kon zijn om voorzit ter te worden van een ministeriële commissie over de herziening van het vennootschapsrecht. Over de inhoud van het rapport wil prof. Verdam nu nog niets zeggen. Dat moet wachten tot het la inge diend by de minister en deze Het daarna voor publicatie heeft vrijge geven. Nog dit najaar misschien. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag Wan neer de gemeenteraad er de goed keuring aan kan hechten, dan zul len de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek en de RJK. Openbare Bibliotheek „Sint Liduina" te Schiedam gezamenlijk de filialen van beide bibliotheken gaan ex ploiteren- Het bestuur van de RJK. Leeszaal en Bibliotheek St. Liduina heeft het gemeentebestuur daarom gevraagd cn bij besprekingen is ge bleken dat een samenwerking van beide bibliotheken ten aanzien van de filialen (dus niet van de hoofd vestigingen!) nuttig en econo misch zou zyn, In meer gemeenten bestaat reeds een vorm van samenwerking bij de exploitatie van filialen. De voorde len liggen voor de hand. Met het zelfde geld kunnen grotere en beter ingerich te ruimten worden gebruikt; zo kan bijvoorbeeld waar een uitleen-filiaal be staat een leeszaal worden ingericht. Voor de jeugdbibliotheken openen zich nieuwe mogelijkheden, doordat er meer ruimte kan komen voor het houden van voorlezingen, voorstellingen, enz. Meer en betere dienstverlening dus aan ou dere en jongere lezers. Goedkoper Doch vooral ook een grote besparing van kosten, er is minder personeel no dig, dikwijls kan worden volstaan met minder exemplaren van één boek; het titelbeschrUven, annoteren, rubriceren het keuren en recenseren hoeft maar éénmaal te geschieden; het ge zamenlijk inkopen van boeken en mate riaal is voordeliger; de propaganda kan efficiënter en tentoonstellingen kunnen gezamenlijk worden opgezet. Allemaal voordelen rins. Daartegenover staat dat de subsidie van rijk en, provincie niet minder hoeft te zijn, want wanneer twee filialen gaan samenwerken worden zij voor de rijkssubsidie toch als afzonderlijke filia len aangemerkt. Zo mag Schiedam 5 ge meentelijke en drie R. K. openbare filialen exploiteren. Regeling De volgende regeling ls entworpen. Het R.K.-filiaal in de Emmastraat ver valt, de volwassenen kunnen terecht in het Gemeentelijke-filiaal aan de lo- nentzlaan. De dependance in de Kohn- stammschool biyft bestaan voor kinde ren onder de 12 jaar. Daarnaast is 'n nieuw filiaal worden opgericht voor kinderen tot 17 jaar (jeugdbibliotheek) met mogelijkheid van een voorlees- en vertelgelegenheid. Gedacht is deze te vestigen in de St. Rosa-kleuterschool aan de Lange Sin gelstraat (kosten 8.000 voor inrich ting). Het R-K.-filiaal in de IJ&gelmcmde- sestraat vervalt, maar het gemeente lijk-filiaal aan de Leliestraat kan later worden, uitgebreid met een leeszaal1 voor volwassenen en kinderen, waarin ook kan worden verteld en voorgelezen. In Nieuw land worden het gemeente filiaal aan het Dr. Wlbautplem en het R*.K.-fiUaal aan de Parkweg tevens open gesteld voor lezers van de andere bibliotheek, zoals ook het gemeente filiaal aan de Schiedamseweg in Ket- hel nu open zal staan voor de volwas senen en kinderen van St. Liduina. Leiding Als meest wenselijke vorm van ge zamenlijke exploitatie wordt gezien dat de gemeente alle kosten Van alle filialen voor haar rekening neemt. De R.K. Bibliotheek brengt haar hoeken- bezit en inrichting in, draagt ook de overheidssubsidie voor haar filialen aan. de gemeente af, maar ontvangt van de gemeente weer de salariskos ten plus sociale lasten voor haar per soneel dat in de filialen dienst doet. De hoogste leiding van de filialen zal berusten bij de directrice van de Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek die echter regelmatig overleg zal plegen met de directrice van de R.K. Bibliotheek. Het boeken beleid, daaron der begrepen het aanschaffen en ter inzage leggen van boeken en tijdschrif ten, geschiedt door beide directrices in gemeenschappelijk overleg en met in structies. Keuring Maar de directrice van de R.K.- Bibliotheek mag op de kaarten van de zich in de filialen bevindende boeken aantekeningen plaatsen, die de voor lichting door het personeel aan de le zers vergemakkelijken. Aan de hand van deze aantekeningen kan het per soneel Inlichtingen geven aan de le zers. Als er om gevraagd wordt, doch aan katholieke lezers óók wanneer er niét om gevraagd wordt. En op grond van deze zelfde aante keningen kan aan lezers beneden de 18 jaar een boek worden geweigerd. Zo kunnen katholieke lezers gewaar schuwd worden wanneer boeken voor hen ongeschikt geacht worden! Deze overeenkomst, die voor de"tijd van vijf jaar wordt aangegaan en stilzwijgend verlengd kan worden, treedt inwerking op 1 oktober, wanneer de Gemeenteraad er in de komende vergadering de goedkeuring aan hecht. ROTTERDAM, vrijdag (ANP). Koningin Juliana heeft het voornemen woensdag 23 september in de schouw- b-rg te Rotterdam een voorstelling bjj te wonen van het toneelstuk „Romulus der Grosse" van Friederich Diirrenmatt te geven door het Stadttheater Hildes- heim. Deze toneelvoorstelling vindt plaats in het kader van de Duitse week, die van 21 tot 26 september in Rotter dam wordt gehouden. Tic Rotterdamse dienst van gemeen- tewerken gaat twee maal per jaar een blad uitgeven, dat geheel aan de metro ls gewijd; Metro-Botterdam, dat op beperkte schaal gezicht wordt ver spreid. Het eerste nummer is dezer dagen verschenen en het resultaat is teleur stellend. Alleen degene die niets of vrij wel niets van de metrobouw weet kan er plezier aan beleven. Mensen die de vorderingen van de bouw van de onder grondse enigszins hebben gevolgd (voor wie het blad immers is bestemd) vinden er weinig nieuws in. De Voorburgse journalist H. J. Stuvel geeft in voor ieder begrijpelijk Neder lands een niet oninteressant overzicht van de voorgeschiedenis en bouw van de metro. De foto's zijn goed en de; typografische verzorging laat eveneens weinig te wensen over. Toch moet het blad als een misser worden beschouwd en wel omdat 't a) veel te laat komt (de metro werken zijn' al vier jaar aan de gang), b) niet ac tueel is (een overzicht va nde stand van' zaken bijv. loopt twee maanden ach ter) en c) geen werkelijk nieuws over de metrobouw geeft. Het blad gaat er kennelijk van uit, dat« er nog weinig over de metrobouw is. geschreven. Wat bijvoorbeeld te denken van deze volzinnen: „Veel echter onttrekt zich aan het oog" van de wandelaars. Zij' zullen zich er nauwelijks van bewust zijn dat op die- plaatsen waar het metrokanaal alweer is dichtgeworpen enkale meters onder hun voeten een deel van de tunnelbui-1 zen ligt of een station zyn voltooing begint te naderen." En dat terwijl alle in Rotterdam ver-- schijnende kranten juist daarover pagi na's vol hebben geschreven. Hopelijk bevat Metro-Rotterdam nr. 2 wat meer"' gespecialiseerd nieuws, zodat de „ge richte" lezerskring er ook iets aan heeft. ROTTERDAM, vrijdag. De ge-£ meenteraad heeft gistermiddag, in' overeenstemming met het voorstel van.' het college van burgemeester en wet houders, tegen 1 december eervol ont^ slag verleend aan de hoofddirecteurs van de dienst van stads on twikkeüngr ir. C. van Traa. De heer Van Traa heeft de pensioen gerechtigde leeftijd bereikt. Burgemeester mr. G. E. van Wal-- sum verklaarde gisteren tijdens de raadsvergadering, dat ir. Van Traa" dit ontslag wordt verleend onder dank betuiging voor de vele en. gewichtige diensten de gemeente onder moeilijke omstandigheden bewezen. Zoals bekend wordt ir. Van Traa op gevolgd door ir. B. Fokkinga. ROTTERDAM, zaterdag - In het ka-,', der van de Duitse week, die maandag': officieel begint, werd gisteren de Ber-" lijnse propaganda-wagen op de Verleng--' de Lijnbaan geopend door dr. Use Wolff, vertegenwoordigster van de Duitse VW. Men kan in deze wagen alle mogelijke inlichtingen krijgen over Berlijn. Ned. Hervormde Geia. Grote kerk; 19 uiir~" mej. ds. E. A. Bos en 7 uur Occum. dienst-, (past. v.d. Berg en ds. Klaassen Bethelkerk;-- 10 uur ds. H. H. Wiss Ink en 5 uur de. J? G>? Jansen. Opstandlngskerk: 10 uur ds. D. J.- Spaling en 7 uur ds. H. le Coq. Vredeskerk* 9 en 10.45 uur ds. A. le Cog en 1 uux ds. H.-< Schroten (Charloi). Herv. Gem. KetheL De Hank: €.30 uur ds.V Vons°nS' rpskerk: 10 u«r en uur ds. W. *r Evane. Lutherse Gem. io uur da. Th.^' Scharten (Rotterdam) H. Avondmaal. ,v. !d' **£8?- Bottd- Weslvest 92: 10.30 uur S. A D. Klaassen. kerk- Dam 28: 10 uur H. Mis.™ Baptisten-gemeente, Lange Haven 129- 11 uur samenkomst. HeHs' LMte Haven 27: 10 uurJÊ Heiiïglngssamenkonist en 7.30 uur Verlos- singssamenkomst. OpstandhiRskerk - 2 Hendon Citadel mtSL&orps gS&Ï wï ba°?>n3traat: f-45 uur Openluchtsamen-it komst. AUe samenkomsten oj.v. majoor biA-' mevr. S. A. jprbver-Salomon. en'^ n^ni?ns yolksgebouw; e uur"* ..Wereldcrisis een ken-'A> get emde?-; 7,10 uur*&" bedjentogsschool'en dienltve^adSl^^®#" urn te FS1Rke^eer)De Ark Kethel;' UUX cs. F. R. Everaars en 2 33 uur h. aV-L Af°^1*er Deikerk: uur Si W^r A. Kryger en 4.30 uur ds P n WlL. T25&-' (Jeugddienst) De Goede Haven:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1