Nieuwland heeft nu ook een eigen Jeugdhaven Offensief spel bezorgt Excelsior overwinning r iamiiswGai deze week..., bijzonder op schot een uitvoering van tocht Via Bona Finales van toernooi Van Vliet AGENDA VOETBAL IN SCHIEDAM jjjj GcreL kerk 535 lopers in regen VAN LEGER DES HEILS Zaterdagvoetbal Voor jongeren van ALLE gezindten „Nazomer- Hendon muziekkorps PPSC Centrum voor kinderen en volwassenen Mevr. H. Vollaard eu H. v. Waveren winnen Pretentieloos blijspel WIK won met klein verschil voor SFC op nieuwe veld Moordrecht-Demos 1-3 Foreh.-Excelsior 2-3 Kraiieiiburg-DHS 1-2 SFC-Unio 0-2 Roekan j e-Mar tinit 4.2 SVDPW-'s Gravend. 1-1 Espertmto-agerido 3 modellen - 15 kleuren maandag 21 september 3964 - pag. 5 (Van een .onzer verslaggevers) (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. Ondanks het regenachtige en -winderige weer is de „Nazomertocbt", de eerste tocht die de jónge Schiedamse wandelsport vereniging „Via Bona" zaterdagmid dag heeft georganiseerd onder auspi ciën van de N.W3,, toch doorgegaan. Doch het slechte weer heeft wel ge maakt dat ongeveer 60. voor-inschrij vers niet zütt komen opdagen, o.a. de grote groep van w.s.v. D. I. O. uit Moordwükerhout, De 535 deelnemers hebben de tocht echter geheel uitgelo pen, er waren geen uitvallers. Bij de start om 2 uur voor het ge bouw Irene, die vlot verliep, brak zo waar de zon even door. Maar onder weg moesten de deelnemers hun mee genomen regenkleding weer haastig te- SCHIEDAM, maandag De jon- 5^^^? iX I geren in Nieuwland hebben een nieuw en zeer fraai eigen jeugdcen trum gekregen. Het is het clubhuis van de Stichting Jeugdliaven- Nieuwland aan de Albardestraal, naast de gereformeerde (nieuwe) Magnaüa Deïkerk, Al staat deze SCHIEDAM, maandag. In het Parktocmooi Van Vliet zijn uiteindelijk mevr.-H. Vollaard cn de heer H. van Waveren als kampioenen tevoorschijn tekomen. Vooral voor mevr. Vollaard is dit eén groot succes. Zij won vorig jaar liet Parktoernooi, doch werd ditmaal nietj eins geplaatst. Een mooie rehabilitatie dus. Van Waveren verloor vorig jaar in de finalevan Erik van Woerkom; deze deed echter nu niet mee, zodat de jonge sportleraar Van Waveren zijn kans kreeg i en greep. Het Parktoernooi Van Vliet 1964 heeft vele verrassingen gebracht. Verschillen- de eerstgeplaatsten zagen geen kans totl de finales door te dringen en enkele j „outsiders" veroverden bij verrassing j «replaafsen. Er is dus veel spanning gc- j wecst rond de meer dan tweehonderd jespeelde partijen. De fin aleStrijtl in het damesenkel C fesen mevrouw H. Vollaard en mej.. M. Sneep is een; bijzonder spannende partij geworden met wisselende kansen. De eerste set won mevr. H. Vollaard vrij gemakkelijk (6—3), maar de tweede set gul een stijgende vorm te zien van haar jonge tegenstandster. Die kwam zelfs met 5—4 voor te staan, maar de grotere routine van mevrouw H. Vollaard gaf uiteindelijk toch ook in deze set de door slag: met 108 won zij. Henk van Wa veren moest in de finale W. v. d. Heuvel ;verslaan, die veel moeite heeft gehad om in dc finale te komen. Henk van Wa veren toonde zich met 62 64 duide- lijk de sterkere. In de C-klasse brachten de dames j Zwanenburg/Sneep met 63 6—3 de! damesdubbel-titei op hun naam in de; partij tegen mede-finalisten v. d. Wilt/ i v, Dort.Martens/Schuddebeurs behaal-: den met een nog gemakkelijker zege op v; d. Heuvel/Spithoven (61 61) de! titel, in het herendubbel C. In de D-klasse damesenkelspel viel ook een verrassing: mevrouw L. Ponsen,; die al eerder favoriete A. Rietveld had; uitgeschakeld, won de finale met 6-3 6-3 van mej. R. Braeckman. liet heren- enkel D werd volgens verwachting ge wonnen door de eerstgeplaatste J. van, Toorn, maar in de finale bood G. v. d. Wiel hem toch meer tegenstand dan was verwacht. Een tweede kampioenschap betaalde Van Toorn in het herendub- bel met N. Spithoven door met 6-3 6-1 u tv^nrien VEn Oosteroin/de Ruiter. Het damesdubbel D kwam op naam van de dames Zwanenbrug/Rietveld door een 6-3 7-5 overwinning op Oprel/Ver- berne. Ook mevrouw A. Rietveld be haalde een tweede titel en wel met W. :,v. d. Heuvel in het gemengddubbel D tegen Braeckman/Spithoven (75 36 Veteranen Veel spanning ook bji het herencnkel- spel Veteranen. De inschryvers van bo- Een bük in de grote zaal van de pas geopende Jeugdhaven in Nieuwland. In deze zaal kan dus tafeltennis gespeeld worden, films vertoond (projector links) terwijl het toneel-podium als zaaltje (waarin doorkijkje) plaats biedt voor een biljart. (Advertentie LM. hoeven in te korten," verklaarde de heer J. F. Bakkeren die de algehele af leiding vast in handen had. „Maar de WM jury heeft geen makkelijke taak gehad, want sommige route-delen konden niet door de jury bereikt worden". Het (Van een onzer verslaggevers) vochtige weer heeft wel meerdere bla ren veroorzaakt, die door de verzor- SCHIEDAM, maandag Meer dan gers van de EHBO zijn behandeld. 6C0 belangstellenden, niet alleen uil Schiedam, maar ook Rotterdam en: Er waren deelnemers uil Maassluis,yiaaröingen, z(jn zondagmiddag naar Jeugdhaven onder gereformeerde Vlaardingcn, Moudrichem en Tiel. ter- ,je Optandingskerk i n Nieuwland geko- acufcunuxen onucr gei exoimeerue(WnI ook taI V3Ö Schiedamse veren vut- men,v00r een uitvoering van het Hen- leiding, het is de bedoeling dat de!?en vertegenwoordigd waren. Onder .andere waren de Wandel vrienden aan- jongeren van alle gezindten er te- \Wezie en de onlangs opgerlchtte wan- recht kunnen. Niet alleen de ion-laelveren^ta« Schiedam-Zuid. Verder ■ichoolgroepcn, waaronder de kranige Honderden, stukken Terlenka vitrage en polyester .ftlét lagen er opgeslagen in een van de bekendste vitrage fabrieken. En zouden hier dan geer koper voor zijn? Ja, niet voor de normale prijs bijna drie gulden per meter maar wei voor onze prijs... bijna de helft van de normale. Terlenka fantasie marqui sette, 90 cm breed, mee inge weven dessin, normale prijs 2.95 per meter. Polyester decoratie filet uit de serie van 2.75,110 cm breed. a-m->mo w F decoratieve Morgenvroeg om 9 uur be gint de verkoop van deze 2e Fabriekspartij, Terlenka mar- quisccce en polyester filet, door elkaar per meter geus en meisjes, maar ook de tie ners en zelfs de jonge volwassenen. Zaterdagmiddag hebben de buurt bewoners, aangetrokken door een mars-met-muziek door Nieuwland, een kykje kunnen nemen in dit toch wel heel fraaie Jeugdcentrum. „Wij willen wat doen voor de jeugd jin deze nieuwe en fraaie wijk. En wij j doen het nu zó vanuit onze eigen ach- tergrond", heeft ds. W, A. Krijger, de 'grote promotor voor deze Jeugdhaven len voorzitter van de Stichting vrijdag savond gezegd bij de officiële opening. Want in Nieuwland is niet veel zaa!- ruimte beschikbaar voor de jeugd. Hulp lopers van de Chr. Tech. School en de St. Bemardusschool; ook een groep welpen liep mee. Er waren mooie parcoursen uitgezet. De 10 km ging via het volkstuinen complex, Harga en het Pr. Beatrix- park, waar gerust werd. De la-km lo pers liepen uit door het gebied van de Benelux-tunnel en het Vlaardingse park 't Nieuwe land. De lange afstand lopers (20 km) zijn tot aan de Kande- laar geweest om via de Polderweg en het Beatrixpark terug te komen. ion Citadel Muziekkorps, ccn van de beste fanfare-orkesten van het Engelse Leger des Heils. Onder leiding van ka pelmeester Ronald Cobb en van ma joor Will Pratt van het internationale hoofdkwartier in Londen, heeft het korps een toernee gemaakt door Ne derland, waarbij onder zeer grote be langstelling ook is gespeeld in Deven ter, Arnhem, Franeker, Alkmaar, Al phen a/d Ryn, Mijdrecht, Terseke en Goes. Gisteravond is bet Ïa3tste optre den geweest in Den Haag, waama het korps vandaag naar Engeland ïs terug gereisd. „Wij beginnen wel met schulden, maar hebben ook de steun van velen gekregen", merkte ds. Krijger op, die woorden van bijzondere dank had voor dekerkeraad van de Gereformeerde Kerk, die bij het bouwen van de Mag na! ia Deïkerk tevens rekening heeft wil- VLAARDINGEN, zondag. Fortuna len houden met de bouw van deze 2 kwam zondagmorgen tegen Xerxes 2 i Jeugdhaven. Ook het gemeentebestuur heel goed voor de dag. Het was duidelijk van Schiedam heeft krachtig geholpen [sterker dan de bezoekers. Na ongeveer 'cn tevens een subsidie toegezegd. Ook een kwartier spelen opende Maas de Alle deelnemers ontvingen als aan denken een medaille met een afbeel ding van het polderlandschap. De win naars waren: 10 km groepen: 1. wsv „Zuid" (613 ptn), 2 wsv Marjeu uit VVoudrichem en 3 Wandelvrienden. Schoolgroepen 10 km: Dom. Savio- school Vlaardingen (516 p.), 2 Aloysius- school. 15 km groepen: 1 Marjeu (648 ptn), 2 Chr. Tech. School. 20 km. groe pen: 1 Wandellust uit Tiel (666 ptn). Met geweldig applaus begroet, open de1 het korps, het concert gisteren met het spelen van de volksliederen van jy Engeland en Nederland. Na het ope- nTTllZCll ningswoord door divisie-officier J.. Hoevers, hield ook majoor Pratt een1 Het Hendon Citadel Muziekkorps tijdens de uitvoering in de Opstan- dingskerk. SCHIEDAM, maandag. -= Het R.K- Toneelgezelschap Othello heeft als eer ste van de Schiedamse amateurs za terdag het seizoen geopend met de op voering van het luchtige blijspel „De nieuwe typiste" van Q. Hersman. De secretaresse mevr. G. de Kaper-Feek, zelf medespelende, heeft veel belang stellenden kunnen begroeten. Ondanks een korte tijd van voorbe- reiding heeft regisseur Piet de Kaper iets aardigs Weten te maken van dit pretentieloze spel. score. In de 52e minuut werd de voor sprong van Fortuna 2 door Jungerius tot 20 opgevoerd, waartoe hij in staat kwam toen de Xerxes-goalie een harde inzet van Baksteen niet onder controle kon krijgen. Xerxes kon niet tot een tegentreffer komen, vooral dank zij de prima op dreef zijnde Jan Hoóymans. Géén tel. of schrift, best het Rijk zal subsidiëren terwijl het An jerfonds reeds heeft gezorg'* voor een piano en een projectie-apparaat» Wethouder mr. M. J. M. van.Kindc- ren herinnerde eraan dat de gemeente sinds 1952 wel be2ig is om Nieuwland vol te bouwen met woningen, maar dat andere instanties moeten zorgen voor i de bijzondere gebouwen als kerken en jnu ook jeugdcentra. Ze doen het v.oor- j treffelijk, vond hij, I Daarna is nog gesproken door ds. jH. U. Buitink van Evangelisch Herstel jen Opbouw, die waardevolle adviezen heeft gegeven, door ds. J. Couvcc na-' [mens de gereformeerde kerkeraad U bent nu niet alleen havenmeester va» de Goede Haven-kerk maar nu ook van de Jeugdhaven") én door clubhuislei- i .ders C. A. Henrion Vcrpoorte en pater' j Enthoven, die., namens resp. de Sint Jo- 1 ris Doele en het St. Franciscus Liefde werk prettige samenwerking aanboden. Namens de Schietvereniging Schiedam bood de heer F. J. Drenth twee stalen kogelvangers aan, want in de Jeugdha- ven zal ook gelegenheid worden gebo- den tot schieten. Grote zaal In de grote zaal van de Jeugdhaven, waarvan de bouw 120.000 heeft gekost en de inrichting nogmaals f 46.000 vergt zal gelegenheid worden geboden voor vele indoor-sporten. Naast schieten ook tafeltennis, biljart.judo, gymnastiek, enz. Tevens zullen daar filmvoorstel lingen worden gegeven en ook toneel worden gespeeld. Er is een flink podium dat overigens ook voor andere doelein den gebruikt kart worden. I niet 21 op Kranenburg. Alleen De jongens en de meisjes krijgen af-icpp cfpMo tpfcm- n zonderlijke kamers, waar ze kunnen ®ri-' sieicie teleur door met U korte toespraak „Wij kunnen in Enge land; berichten dat het werk van het Le ger in Nederland bloeit". Het is een verhaal van liefdes-mis verstanden. Een uitgever zoekt een ty piste en. zijn zoon August probeert zijn geliefde, een werkloos geworden zange resje, er in te draaien. Maar pa en ma hebben een ander en veel rijker meisje Het programma omvatte een men- op het oog dat ook al typiste wil wor- gcling van geestelijke liederen en mar- iden. Na veel verwikkelingen krijgt Au- met tal van soli, op de cornet, de gust zijn zangeresje en de rijke doch- trombonen, maar ook op een eufoni- um. Hoewel het uitsluitend koper-bla zers zijn met de 16-jarige Kevin Nut ty als jongste orkestlid op het slag werk) klopk de muziek goed door de ruime kerkzaak Het zijn merkbaar zeer geroutineerde spelers, die. bovendien strak onder leiding staan van dirigent Cobb, waar een bezieling van uit gaat.' Een kwartet zong bovendien heel stijl vol enkele negro-spirituals. Het toon dicht „Dè overwinning van de vrede" sloot het programma. Majoor S. A. Drijver, leider van het Korps Schiedam, dat dit optreden heeft georganiseerd, dankte tot slot de aan wezigen voor de belangstelling. ter gaat er van door met een schrijver. Ben Vredebregt. gaf een zakelijke uitgever te zien en Netty v.d. Harg-Re- bers was als zijn vrouw goed op dreef. Vlot en eigenwijs was Jacques Lessens als de wispelturige August. Gr de Ka- per-Peek beeldde een rijke buurvrouw uit en Jan v.d. Harg gaf gestalte aan de pretencieuze schrijver. Bijzondere vermelding verdient wel Netty de Groot die met veel charme en vaart het eigenzinnige zangeresje gestalte gaf, vooral zeer goed was zij in. het dialoog met de concurrente-typis te, die door Maria Futseler fantasie rijk werd vertolkt. In kleinere rollen Piet Dessens en Hans Ooms. SCHIEDAM, maandag. De 6—0 „aidstand van HBSS tegen ARC is een juiste afspiegeling van de wedstrijd. De Schiedammers hebben hiermee hun eer ste punt in deze competitie behaald. PFSC schoot weer met scherp en nu was Schevenlngcn het kind van dc rekening. GTB stelde iets teleur cn verloor met 23 van het Vlaardingse Sunlight. Door drie kostbare defensiefouten. GSS kwam tot een verrassende 10 overwinning tegen ZBVH. PPSC-Schereningeii 71 Toen de stand bij de rust nog 10 in. het voordeel van PPSC was, zal nie mand hebben gedacht dat na het laatste fluitsignaal van arbiter Boelhouwer de stand 71 voor tic Schiedammers zou zijn. Het met tien man opererende Sche- veningen (de elfde man was zonder op gaaf van redenen weggebleven) kreeg in de tweede helft de genadeklap- Lody Kalden had voor de ruststand:: van 1—0 gezorgd, maar na de rust voer den de Schiedammers de score.regelma tig op. Wel was het middenvoor De Hïjer gelukt om bij de stand 3—0 een tegentreffer te plaatsen. Van Veen en:. Lody Kalden zorgden er echter voor dat met" een 7—1 stand het einde van de wedstrijd kwam. i ARC-HBSSO—O I Bij IIBSS is het eerstepunt- binnen :en men is blijkbaar over het dode punt heen. In dit aantrekkelijke duel konden beide voorhoedes niet tot doelpunten komen. De HBSS-defensie, die enkele weken moeite had om op gang te komen, sloot nu als een bus. Wim Koning en doelman Van Heest waren bij HBSS on- passeerbare struikelblokken. Voor de rust had ARC iets meer van het spel maar in de tweede helft gaven .de Schiedammers de toon aan. Scheffers kreeg nog enkele kacnsen maar zijn scbo- ten gingen hoog over of naast het doel. Dröge knalde de bal kort voor. het einde nog tegen de lat, wat eigenlijk liet enige wapenfeit van de gehele wedstrijd is ge weest. GSS-ZB Hl0 Met nog tien minuten te spelen was de stand bij GSS tegen ZBVH nog steeds 0-0. Een ieder had zich al met deze verzoend toen Bunte na een soioren dé ZBVH-doelman het nakijken gaf. Dus op de valreep toch nog winst voor de Schiedammers, die net als hun tegen stander een open en fris spel voetbal speelde. GSS-Sunlight 2—3 GTB heeft in de wedstrijd tegen het Vlaardingse teleurgesteld- De anders zo hechte defensie liet enkele steken vallen, waardoor een opgelopen achter stand niet meer kon /worden wegge werkt. Toch nam GTB de leiding a) meteen na het begin door Rijke. Het eerste mis- V' verstand in de GTB verdediging zorgde voor een 1-1 ruststand. Toen kort na het begin van de twee de helft Roozendaal verkeerd terug speelde op zijn doelman was het 1-2. >v Opnieuw door falen van' de achterhoede kwam Sunlight op 1-3. Via een straf schop genomen door Roozendaal kwam GTB nog op 2-3 maar meer stond Sun light niet toe. (Advertentie LM.) SCHIEDAM, maandag On-; nP^l danks het minder plezierige weer! X 0l0UrSt0lllX12f jnogen de Schiedamse voetbal-1 G? amateurs niet ontevreden zijn met de resultaten op de tweede eom- petifiedag. Van de derde klassers boekte Excelsior '20 een verdiende 32 zege op Foreholte en ook DHS haalde een tweede overwinning, BIOSCOPEN 2 en 8.15 uur: Passage: uit Moskou". Monopole: Geen voorstel ling. APOTHEKEN Apotheek van Westendorp, Parkweg 207. DIVERSEN Irene: 8 uur, KNMTP. Praatavond. ze kunnen knutselen, maar ook muziek maken. Voor de jonge volwassenen is ev weer een andere ruimte beschikbaar. Rond ,VeeI Jiefs een bar bij de keuken is een gezellig Mevrouw H. VOLLAARD ven de veertig bicken veelal nog o een goede techniek cn vooral ccn uit stekende taktick te beschikken, factoren die het gemis aan snelheid dikwijls ni velleerden. De finale Ponsen - De Rid der had een zeer spannend verloop. Dc Ridder won de eerste set met 63, verloor echter de tweede met dezelfde cijfers en moest uiteindelijk toestaan, dat C. Ponsen door langere adem dc derde set beslissend op zijn naam bracht. (6-1). De mixed mevr. Wesscl/v.d. Griend bleek met 6-8 6-4 7-5 sterker dan het dubbel mevr. Verberne/de Ridder en het herendubbel De Vos/Ruselci won ook pas na drie sets van Nicssink/v. Elswijk. In de troosttoernooien won G. Streng het herenenkelspel van J. van Elswijk en Martens/de Ruiter het herendubbel. Zaterdagavond werden in een gezel lige bijeenkomst van alle deelnemers in dc kantine van het tennispark, de vele i pryzen door de heer J. van Vliet uitge reikt. hoekje gemaakt, waar men tot een -ge sprek kan komen. Leidster van de Jeugdhaven is mej. N. Bootsman, die al enige maanden in functie is, doch nu de steun zal krijgen van vele jeugdleiders en -leidsters, VLAARDINGEN, zondag. In een wedstrijd, die op een glad veld werd respceld eri waa.-Ir "IK vooral voor dc rust de toon aangaf, is het een over winning op het nippertje geworden. De eerste 20 minuten waren geheel jor WIK, maar de afwerking van de aanvallen liet te wensen over. Steeds stuwde de achterhoede van WIK haar voorhoede aan, maar door de door Te Werve opgezette bultenspelval en het niet benutten van de kansen was de ruststand 00. Ook na de rust was het steeds WIK, dat de toon aangaf. Eindelijk, uit een hoekschop, door Van Veen genomen, kwam de bal bij Verbiest, die H. v. Vliet lanceerde, die met een onhoud baar schot keeper Offers kansloos (10) maakte. van Unio Ie verliezen. Demos kwam op eigen terrein vrij makke- den, toen Anker na een mooie combi natie met Lubker kon inschieten. Doch Bruinsma en Kleiberg van Kockanje zorgden voor een 3—1 ruststand. Muilwijk de Schiedammers de winst be zorgde. j DHS begon wat aarzelend, maar nam i toch het initiatief over van Kranenburg Daarna zijn de Schiedammers meer malen in de aanval geweest, doch het lukte niet. De doelpunten vielen juist aan de andere kant, waarvan één uit een strafschop. Hogenboom zag wel kans om jde achterstand te verkleinen, maar het was toen al te laat. lijk aan een 3—1 zege op Moor- j dat in het offensief wat achter bleef, drecht-SYDPW mag niet tevreden Direct na de rust jnaakte Kranenburg zijn met het gelijke spel tegen 's Gravendeel, terwijl Martinit het tegen Roekan je niet kon houden en met 4—2 verloor. Excelsior Is er blijkbaar echt op uit om ccn kampioenschap te behalen en fcgen het offensieve spel van de Schie dammers was het toch ook sterke Fore holte niet opgewassen. Wel openden de gastheren de score, maar dat was niet in overeenstemming met de vele mis lukte aanvallen van Excelsior. Kort voor de rust maakte Koos Klein er 1l van. Twee minuten daarna gaf Hulscher een goede voorzet, die door Hans Schol- te werd ingekopt. Toen viel doelman Van Dijk ,uit en werd vervangen door veldspeler Coppens. Een kwartier latei- kon Scholte voor de tweede maal in schieten, doch in de laatste tien minuten kwam Forholte nog in het offensief en M. van Dijk maakte 23. Tegen de lastige tegenstander Kra nenburg heeft DHS een goede wedstrijd gespeeld. Doch het heeft wel tot de laatste tien minuten moeten duren tot weer gelijk, wat DHS onnodig depri meerde. De spelers uit Kethel hebben echter een goede mentale instelling en zo raakten zij op dreef en drukten de tegenstanders in de verdediging met het schot van Muilwijk als beloning. Tijdens deze speciale verkoop brengen wij onze hele voorraad step-ins van 9.75 in dè verkoop voor nog géén vier gulden. Geen gewone step-ins, neen, het bekende X-Model: met ge kruist voorpand... voor een beter figuur en een maximum aan bewegingsvrijheid, Step-ins, gemaakt van Nylon ajourelastiek, tweezijdig rek baar, koopt U morgen voor een prijs, die U geen tweede keer kunt verwachten. Demos heeft hel zich niet erg moei lijk hoeven te maken tegen het teleur stellende Moordrecht, dat vooral in de aanval veel tekort schoot. Bij de rust was al een veilige 03 voorsprong op gebouwd door Groenendijk <2x) en De Ruyter. i In de tweede helft bepaalden de Schiedammers zich tot een vasthouden jvan de voorsprong, wat aardig lukte.: Het is wel een teleurstellende eerste Pas ie®er\ ^et eind moest een. tegen punt wedstrijd geworden op het nieuwe veld'worden toegelaten. De veranderingen van SFC. Met als climax liet schot ,lat!2:s,Dem°s in 4e Ploeg beeft aangebracht Offermans vijf minuten voor het eindbleken verbeteringen, in eigen doel plaatste. Hij kreeg de bal verkeerd op de schoen en school zo over de eigen doelman in. De wedstrijd begon aardig gelijk op. Met SFC wat meer in de aanval, zonder echter dat er ingeschoten werd. Jung knalde hard tegen de lat en de mooie schiuver van Sehell werd goed gevangen door de Unio-keeper. Eerst lang na de rust kwam Unio aan de voorsprong toen doelman Gij sen de bal niet goed weg werkte wat door een Umo-aanvaller werd benut. En toen de fout van Offer- De duinbewoners hebben Martinit kans op een zege gegeven, ook al w in deze gelijk-opgaande wedstrijd Daan ren het rondhemden die de score open- Het door drie invallers verzwakte 's-Gravendeel heeft het toch nog tot een puntenverdeling gebracht tegen SVDPW De gasten hadden een goede start en brachten de bal keer op keer voor het Schiedamse doel. Toen iedereen een doelpunt van 's-Gravendeel verwachtte kwam het joist aan dc andere kant. Uit een vrije trap schoot Bonefaas de hal in het net. Nog voor de rust was de stand gelijk toen men bij de Schiedammers nog even stond na te kaarten over een afgekeurd doelpunt. Teeuw trok er tussen uit met de bal en trof de roos. In de tweede helft kregen beide ploegen nog enkele kansen maar die bleven broederlijk onbenut. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze bijzondere aanbieding step-ins. maten S(3B.40) M(40-42) 1(42-44) en XL(44-46) in wit, van 9.75 Geen tei. of ichrift. bejt SCHIEDAM, maandag. - Merkredon, la 23an de septembro klubvespero. Ni memorigas vin, ke la klubvesperoj jan: komeigis. Ni konversacios cc kdo H. Letsch sr Lekstraat 100 b. IETS GOEDS VOOR

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1