I g|| Sportschool Van Gorsel m wordt maandag geopend mmm Rotterdammers hebben Duitse Week aanvaard Mevr. van Walsum opende Femina voor t laatst Gebouw in 3% maand na eerste steen opgeleverd Gouden lepel en cheque voor goed doel als afscheidscadea us Emm Schiedam AGENDA Steekproeven wettigen déze conclusie: Ontmoeting van grote betekenis Wie heeft iets verloren «mee k.v. „Witte huis" in De Hoek Koeriersters Uitvoerder P. Broek leverde record-prestatie Man gewond door vallend brok „OP CONSUMENTENBEURS GAAN ROMANTIEK EN ZAKELIJKHEID HAND IN HAND" Geen krant ontvangen? Twee inbraken Ernstig gewond na aanrijding Autamsbisfèedrijf Citroen agent Met bestelauto tegen boom Na aanri if din g Hap zei de hond V_ doorgereden *1* I zaterdag 26 september 1964 - pag.^5 A. V. de VOS (Vau een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, zaterdag. Wethouder T. dc Bruyn opent maandag de nieuwe sportschool van 't heer J. van Gorsel aan de Van Viandcnstraat. In een bijzon der korte tijd heeft aannemer L. van Rij, vooral dank zij zijn uit voerde. P. Broek, het gebouw op getrokken volgens een ontwerp van de heer A. D. de Vos, architect BNA. Nadat geïnteresseerden maandagavond nog in de gelegen heid zijn geweest de nieuwe sport- 4 school met sauna te bezichti- gen, wordt vanaf dinsdag daarin r™ de sporteaot ligt een 180 m2< fevering, waarin men niet diep weg-, Anton Lenskens (25) uit Roosendaal, les gegeven. De school van de heer u„„ n sa-™enstcl-\ zakt. Bekende judoërs, de heren Man- hebben deze week de uit Italië geïm Van Gorsel aan Se Kethelweg irei KnWm <M> tót Kerkrade er blyft ook bestaan. e» De nieuwe sportschool moge een troetelkindje vande familie van Gesel zijn, ook architect en aannemer zijn hier een beetje trots op. Niet inleen om- dat het is gelukt in zeer korte tijd het 6. gebouw cp te leveren, maar bovendien omdat het een „juweeltje'' is. En wan neer de sportschool te zijner tijd bijna helemaal in het groen al liggen, „doet" 4 het gebouw 't ongetwijfeld nog beter. Buiten valt direct de mondklinker G- Jn wild verband op als „tegenhanger" tot de strakke gevelsteen van de sport- hal. De stalen spanten vindt men ook buiten: in de sportzaal kon irendezc t uit hebben. Het dak is daaraan, met een verstijving, opgehangen. De sporthal zelf is 20 x 10 meter. Daarin liet lfiO m2 judoinat. Ten behoe ve van de akoestiek en de veiligheid van de sportbeoefenaar zijn de wanden betimmerd met houi De zaal wordt me* warme lucht verwarmd. Overigens treft men in het gehele complex gas aan. De sporthal treft men rechts van de entree aan. Deze entree becoclt een soos te zijn, waar men desgewenst ver versingen kan gebruiken en sportartike len kopen. Links van doze entree is de sauna. Ook deze is praktisch ingericht; bovendien is in het byzonder gelet op de hygiene. Daartoe heeft bljvc" beeld iedereen, die een saunabad neemt, een aparte cabine om te rusten en voor ©ven ture massage. Voorts treft men in het complex nog grote kleedkamers met douches aan en ruimten voor administratie, berging, etc. De heer en mevrouw Van Gorscl- Post hebben thans drie gekwalificeer de assistenten. In de sportschool Van Gorsel worden lessen gegeven in jiu jitsu, judo (ook jeugd-judo), conditie training met allerlei variaties cn als nieuw element cireuitlraimng. Deze reeds in het buitenland ingevoerde me thode beoogt de conditie van de sport beoefenaar te ..molen". De voorn: iste „annmers van de heer Van Rij wares Schellekens uit Vlaarelingen voor de staalconstructie, Vermaat N.V. het 1 xk gieterswerk. Ge broeders Tomaello voor het graniet en het tegelezetten, Boogaard N.V voor de elektriciteitswerkzaamheden, Troost- Botterdam voor de stueadoorswerk- zaamheden en Griffijn N.V. voor de aanleg van de verwarming. Tot de adviseurs van architect De Vos behoorde ook Technisch Adviesbu reau H. J. Jongen N.V., Vlaardingen, en1 porteerde judomat gelegd. ROTTERDAM, vrijdag Donder dagmiddag was de 53-jarige M. B. van Wijland uit de Catharines tra at op het bouwwerk de Spakenburger- weg van de Hollandse Betonmaatschap- pij bezie een metaal constructie op te takelen, toen een stuk van deze con structie afbrak en van een hoogte van ongeveer 12 meter naar beneden viel. De man werd aan het achterhoofd geraakt en liep hierdoor een vlees wond op aan het achterhoofd en is naar het Dljkzigtziekenhuis vervoerd. BIOSCOPEN Passage: 2 en 8.15 uur: „Marnie". Monopole: 2, 7, en 9.15 uur: „Val van Bataan". APOTHEKEN Apotheek van Westendorp, Parkweg 207. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag Hoe reageert de Rotterdam se bevolking op de Duitse Week? Het is een vraag die intrigeert. Twintig jaren na het einde van de oorlog komen de Duitsers zich presenteren. Zij hebben iets aan te bieden op het gebied van handel, verkeer en toerisme, maar ais volgt: zij weten ook dat men hen In Luxor worden elke dag Duitse met wantrouwen Bekijkt» culturele en documentaire films ge- m T T -i draaid. Het bezoek, zo werd ons ge- XOCn Zijn ZIJ van goeden WH- zegd, is alleszins bevredigend. De le. Hun pogingen om te be- 2aal is niet hel«maBl. maar grijpen en zelf begrepen te worden zijn ongetwijfeld - ^~nnenko°r> ernstig gemeend. Hoe treedt ren van heel vroeger betrekkingen men hen tegemoet? Speciaal de toeristische propa- Wij hebben toer. gewoon enkele gandswagens van enkele Duitse steekproeven genomen bij verschil- steden trokken veel belangstel!ing lende instellingen waar program ma's te zien zijn. Het resultaat was den snel beginnen te slinken. Men wil van alles weten: over de beziens- FILMS waardigheden, de hotels, de wegen en de campings. TONEEL Toneelvoorstellingen, zo bleek ons, worden behoorlijk bezocht. Zoals soms scheelt dat niet veel. bekend treden er Duitse gezelschap- In Atrium worden films over het pen op. Een concert van de Hanno- Duitse bedrijfsleven vertoond. Het verse Mannenzangveremging en Rot- Rivièrahal trok 600 mensen. Zeker niet slecht. Te bedenken valt dat deze twee ko ven er moeilijk van verdenken te- met elkaar onderhouden, gen een Duitse Week te zijn. Inte- De Bayerischer Trachtenkapelle fin d?7P pn andere vrapprt h©h- gendeel, dat is er voor. De films, zo geeft uitvoeringen in verschillende Up deze en andere vragen neb luidde het 00rdeei zijn van. goede delen van de stad, die steeds publiek ben wij naar eert bevredigend kwaliteit. trekken. In de Slaghekstraat klonk antwoord gezocht. Wij dachten applaus.... dit met temeer rede» eu temeer TOERISME -ePoScSïe recht te mogen doen omdat ons Groot blijkt de belangstelling te druk worden bezocht is vrij nor- daeblad in de illegale striid werd z5ja voor de toeristische propagan- maal. Dikwijls ontmoet men er de- megaie smja wera da van de steden Berlijnj SUltgart zelfde mensen. Dat een modeshow geDor-n. en Düsseldorf aan de Van Olden- 0f het keuren van Duitse wijnen in barneveltstraat tegenover de Lijn- de belangstelling staat, is ook niet Het eenvoudigste zou geweest zijn baan. Mej. Cecilia Emden van het jets om zich over te verwonderen, een aantal willekeurige voorbygan- Verkehrsamt Stuttgart, die vloeiend gers op straat aan te klampen en Nederlands spreekt, zei dat er de TÏTT^TFTG hen te vragen hoe zü over dc Duitse hele dag door mensen komen in het llUlJilvr Week dachten. Wij zijn daar niet provisorische paviljoentje. Vooral in Tekenender is dat er geen Duitse aan begonnen. Het ging.ons om de lunchtijd is het er eivol. Er komen vlag is verscheurd en geen recla- houding. Wie tegen de Duitse Week zowel jonge als oudere mensen. mezuil is beschadigd. Er zijn even- is en toch in Duitsland zijn vakan- min demonstraties gehouden. Ner- tie gaat doorbrengen is inkonse- ..Er zijn ook mannen tussen, die gens heeft de politie hoeven op te kwent, in de oorlog werden gedwongen in treden. Een ogenblik dachten wij een Stuttgart te werken. Zij maakten de maatstaf te zullen vinden in de ver- bombardementen mee en zijn nu be- Conclusie: de Rotterdammers neb- nieuwö boe de stad is herbouwd." ben in het algemeen deze Duitse koop van programmaboekjes. Die is Aldus de charmante Cecilia. Week aanvaard en wie er niets mee. slecht, zo werd ons verzekerd. De te maken wil hebben gaat er aan mensen, hebben er geen behoefte In de propaganda-reiswagens van voorbij. Als eerste grote ontmoeting aan en als ze per se iets over fes- Berlijn en Düsseldorf had men de- in een stad die zwaar onder de oor- tivileiten willen weten, raadplegen zelfde ervaring opgedaan. Er is een logsdruk heeft geletten is deze ma- zij de kranten. Met die boekjes kwa- ware hanger naar toeristisch mate- nifestatie zeker niet zonder beteke- men wij niet veel verder. rïaal, waarvan de enorme voorra- nis. O De sportschool van buitenaf ge-zien. .Het Rotterdamsch Parooi"-abon- nees kunnen ons dit telefonisch melden van maandag tot en met zaterdag van 17.3019.30 uur Telefoon 135430 Abonnees buiten Rotterdam Schiedam Kunnen zich wenden tot onze plaatselijke agenten. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Onder grote belangstelling - er moesten op verschillende plaatsen monitors worden opgesteld omdat het Ahoy'- restaurant alle genodigden niet kon bevatten - heeft vanmorgen mevr. mr. J. M. van Walsum-Quispel de 17e Femina geopend. Het was haar tiende en laatse ope ning van deze beurs in al die jaren. Volgend jaar treedt mr. Van Walsum als burgemeester af. Als afscheidsca deau mocht zij uit handen van de heer C. v.d Linden een Feminaïlepeltje ont vangen van 18 karaats goud. Boven dien werd haar een cheque ter hand ge steld van 5.0(10.- waarvoor zij inmid dels reeds een bestemming heeft ge vonden. Aan een aantal gehandicapten zal een tv-toeslel werden geschonken. ROTTERDAM, vrijdag.'— In de nacht van woensdag op donderdag is men door verbreking van een ruit van dè N.V. voor handel en beeheer „TUCAR" aan de Westerstraat binnengedrongen in dit pand. Er worden een televisietoestel (draagbaar), een filmcamera, twee veldkijkers en negen fototoestellen ver- In de nacht van woensdag op donder dag heeft men ingebroken in een pand aan de Schiedamsevest. waarin enkele kantoren zijn gevestigd. Kasten en bu reaus werden geforceerd. Dit een Hur- reau staande in het kantoor van J. Ver maas. Scheepvaartbedrijf N.V. wordt een geldbedrag van 100 vermist. Uit het kantoor van de „N.V. Burges" werd Bij de officiële plechtigheid waren aanwezig mevr. Klaassesz. echtgenote van de commissaris van de koningin in Zuid-Holland. Landesministcr A. Ku- bel van Hannover, verscheidene con suls-generaal, leden van het gemeente bestuur en raadsleden. Mevr. Van Walsum ezi zeer verheugd le zijn dat de Femina voor de eerste maal sinds haar beslaan een Duise in zending kan tonen. Het woord van orof. Huizinea Wij leven in een bezeten we reld, deed haar denken aan de toestand waarin de st.*d zich op het ogenblik be vindt. Verkeer wordt omgelegd, op de net Kantoor vmi ut uui een stalen kluisje in zijn geheel mee- Coolsingel knarst het zand w ae mona en zelfs tot in Kralingen toe is het ge luid van heien niet óó)van de lucht. Dit is een ander soort bezetenheid. Het is werkdrift en als wij het heden vergelijken met de stad van voor de oorlog dan zien wij pas hoeveel er is veranderd. Maar er zijn ook klachten. De stad is te vol, te lawaaig, te vuil. Mevr. Van Walsum vond dat wij er positief tegen over moeten staan. Aan de vervuiling van de stad kunnen wij best iets doen. Hope lij grijpt het gezag in om on Wil li gen too dij orde te roepen. Zij had reeds een rijmpje bedacht: Kort en goed wie de stad bevuilt wordt beboet bedenk 't wel helpt boet niet dan in de cel. De Femina heeft een siand die maant tot een schone stad. Maar de grote, ideële taak van de Femina zag mevr. Van Walsum och wel in het helpen van de huisvrouw en haar gezinsleden en bet rachten een combinatie te vin den van zakelijkheid en een beetje ro mantiek. SCHIEDAM Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam, dagelijks van 8.00-17.00 uur behalve op zaterdag en zondag. Wit kralenhalsketting; rubberlaars (R); nylon jack; 1 doos bonnen; 8 sleu tels; zonnebril; 5 sleutels; sleuteltje; rozenkrans; 1 lips sleutel; étui met 6 sleutels; Te bevragen bij vinder: 1 Paar zwarte glacé's, Fillekes, Zalm straat 40; hondje, halsband en riem Fisschen, Grofbaan 67; houten stepje, Blokland, Ph. van. Bourgondiëstraat 25; rijwielslot, Reenen, Albardastraat 31; damesbril, de Kok, Roëllstraat 12; bos sleutels, Jonk, J, C. v. Markenstr. 34: kinderbril, Jaspers, Da Costastr. 14; ring met 5 sleutels, Scholten, Gordon- straat 32; schooltas met inhoud, de Regt D. v. Wassenaarstraat 19a; Kinderpor tefeuille met inh., Jonk J. C. v. Marken straat 34; led. aktentas met inh.,Knoop Tochlstraat 45, Rotterdam; filmrolletje Coster, Anth. Muijsstraat 19b; gonje- zak, Verhoef, Nieuwsticht 18 N. Z. 4 toegangsbewijzen, Groenheide, Nlc. Beetsstraat 350; wit metalen rek, v. d. Kreft, Hoofdstraat 139a; lm plakplas- tic, Neerhof, Leliestraat 36:kindervest v.d. Ende Mgr. Nolenelaan 496; jongens jack, Vermeulen, PI. Eendracht 9b, plastic regenjas, Hoenderkamp, Aieida- straat 72b; kinderschoentje, Kink, Po pulierenlaan 40; damesvest, v, d. Kark B. K. laan 223a; regenjas, v. Raay, Schimmelpenninckstraat 31; kin derjack, v. d. Beek, Ribeslaan 11, bank biljet, v. Dijke, v. Oldenbarneveltslraat 118; dameshorloge met rekbandje, Zeip, H, Polakstraat 114; trentje aan kettinkje, Dikenboom, v. Zwindenstraat 15. ROTTERDAM, vrijdag De 17-jari- ge J. Dronkers uit de Hilledwarsstraat is gistermiddag op de Maashaven ern stig gewond toen hij op zijn bromfiets werd aangereden door een bestelauto. De bestelauto was juist bezig de brom fietser te as toen deze zonder op het verkeer te Ietten plotseling draaide om in tegenovergestelde richting te gaan rijden. Dronkers werd door de bestelauto tegen de grond gesmakt en is met een scheddbasisfractuur naar het Dijkzigt ziekenhuis vervoerd. (Advertentie 1.MJ Bokelweg 88-90 Schiedam Telefoon 15 36 55 A ROTTERDAM, vrijdag. Op de Mathenesserweg is gistermiddag de 61- jarige grossier J. J. A. Kootte uit/de Roh. Baeldestraat met zijn bestelauto tegen een boom gebotst. Het ongeluk gebeurde nadat in een bocht een achter hem staande lege kartonnen doos tegen zijn rechterarm gleed, waardoor de man een verkeerde manoeuvre maakte. Hij klaagde over pijn in de borst en is naar het St. Franciscusgasthuis gebracht. De auto werd aan-de voorzijde totaal ver nield. Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Ook het rondbrengen van reclame folders is niet meer zonder ge vaar. Dat heeft Wim Mathijnse (14) gemerkt. Woensdagmiddag stopte hij onwetend van het ge vaar, dat hem bedreigde het drukwerk in de bus van een huis aan de Bommelsestraat. Het ge vaar was een hond, die achter de deur zat. Het dier zag de hand en zei hap. Wim liep een scheur- wondje in een van zijn vingers op. Voortaan kijkt hij eerst door de brievenbus. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag - De 15-JarI- g© inpakstcr C. M. Visser uit de Tol huisstraat werd donderdagmiddag op de Schuttevaerweg door een personen- auto aangereden.1)e bestuurder stopte niet. Het meisje stond bij een patat-fri- teswagen.'Met een hoofdwond en een hersenschudding werd zij naar het Züi- derziekenhuis vervoerd. JVionsv hoitil Advertentie LM,) INTERNATIONALE CONSUMENTENBEURS vakbeurs voor het gexin „Aquarium", tientallen aquaria Diergaarde Blij-dorp met „Ook natuur". „U. de herfst en d© mode' een mode-Impressie. Geopend van 10-17 «n19' Zondags gesloten. A HOY'-GEBOUW Rotte, dam t/m 8 Och (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND, zaterdag. Aan de Dirk van de Burgweg in Hoek van Holland wordt de laatste hand gelegd aan een nienw hotel, dat binnenkort zyn eerste gasten hoopt te kunnen ontvangen. „Het Witte Huis", zoals het hotel zal heten, gaat het tekort aan hotel ruimte enigszins verlichten. Met dertig bedden zal het een min of meer be scheiden bijdrage leveren aan de ruim tenood in het seizoen. De inrichting echter is uiterst modem en de kamers bieden de toerist al het vereiste gerief. Eigenaar is de heer F. de Vries, die in Hoek van Holland reeds het hotel- restaurant 't Koetshuis en een restau- rand bij het strand exploiteert; Te koop aangeboden DROOGPROBLEMEN? Centri fuge 4. kg 138. Combinatie langzaam met spoel-centrtfuge ƒ395, ook merkmactünes 15 tot 30 pet korting. Showroom Co- ja. Lange Haven 126. Telefoon 63341. Fotografie ROLFILMS VERGETEN? De automaat staat voor u klaar. Alie soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Voor PASFOTO naar K. van Vuuren. Hoogstraat 106, telef. 66720. In één dag gereed. Diversen KAPSALON HELÉNE, de salon voor de betere permanent. Stroomloos, voor ieder haar ge schikt, 7.50. Hélène tiède per manent, de meest Ideale na tuurlijke permanet J 10. Gra tis halen en brengen per luxe auto voor permanent. Kapsalon Hélène, Rembrandtplein 22. Schiedam, telefoon 67170. 1. reductie op deze advertentie. LAAT UW SPIRAAL VER MAKEN tot modem opklap- of kantclbed. Prima afwerking. Als nieuw terug. Het goedkoop ste adres. DUK, Groenendal Ia, (Broersveldpad), telef.67028 (na 18 uur telefoon 66789). Le dikanten. hutledikanten, kam- peerbedden,- enz. -u hvvv'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1