voor het „dorp" Kethel wMÊga Eerste tegenslagen voor Excelsior '20 en DHS I li IIBSS als enige winnaar COUZY Schiedam had geen last bij Hermandad Tekort op gemeente begroting f 677.307 SCHIEDAM Jongens jehlenka pantalons 111 Nieuw winkelcentrum en ook vele nieuwe wegen VOETBAL IN SCHIEDAM «HBS S*3N 90 (jnlireidingsplaift De kern blijft, de rest verandert - SA PHILIPS BANDRECORDERS Gusto-Muziek bestaat 55 jaar AFDELINGS-VOETBAL Forumavond van Oecum. Raad UITGA VEN: F 33.426.348,87 Verhoging van: elektriciteit vuilnisrechten straatbelasting Toernooi van Juliana AGENDA Martinit volle winst MAISON DU JAMBON wintercollectie dameshoeden 4 jaar l||| pag. 5 - maandag 28 september Een maquette van het Uitbrei dingsplan Kethel-Centrnm. Zaterdagvoetbal: (Van onze sportverslaggever) SCHIEDAM, maandag Van de Schiedamse zaterdagclubs heeft alleen HBSS gewonnen. Een verdiende zege, al werd het maar 2l. Hopelijk is dit het teken van de verbetering van de oranjehemden. PPSC moest het bij De Lier laten bij een 1-1 gelijkspel. Ook de teams in de afdeling kwamen tot een Punten deling; GTB met 12 tegen OFB dank zij een fout van de scheidsrechter en GSS met dezelfde cijfers tegen Ege lantier Boys, HBSS-CSVD 2—1 HBSS speelde een goede wedstrijd en met wat meer geluk had dc overwinning ook wat groter kunnen zijn, want het spel van de oranjehemden was sterker. Het tegenpunt werd gemaakt na een Penalty. HBSS nam de leiding toen Korporaal een door Schop genomen hoekschop in kopte. Zo kwam de rust. Ook daarna hadden de Schiedammers het overwicht. Schop maakte na een solorun 20. Het tegenpunt kwam toen een Schiedamse verdediger hands maakte en CSVD in schoot, DE LIER-PPSC 1-1 In deze gelljkopgaandc wedstrijd lag bet zwaartepunt bij de beide defensies. En dep unten ontstonden dan ook in beide gevallen uit fouten daarvan. De Lier nam de leiding,- toen de Schie damse defensie, verkeerd stond, waar van Mout gebruik wist te maken. Doch kort daarna profiteerde Piet van "Veen van PPSC van een soortgelijke fout in de Lierse verdediging. OFB-GTB 2-2 Het had een Schiedamse overwinning kunnen zijp. GTB maakte namelijk uit een vrije schop een doelpunt, doch de scheidsrechter keiirde het punt af we gens buitenspel. Hij had een OFB'er Joor een GTB'er aangezien. Toen de lout werd ontdekt weigerde de scheids vechter het doelpunt toekennen. (3TB was wél-op di-eef in deze wed- styijd en nam ook de leiding door een schot van middenvoor Philip. Een mis verstand ip de GTB-defensie gaf OVB °e kans gelijk te maken voor de rust. £1 aar toen doelman Rixoord de bal uit can den Het vallen werd het 2—1. Toen vwar" de afgekeurde gelijkmaker. GT3 vf t? n'e'- ontmoedigen en kort daar- kon Roczcndaal de bal over de doel man van OFB heen koppen. Egelantier B-GSS 2-2 ^Stopper Van Ingen was voor de rust m (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag Dat Keihei er over niet eens zo erg lange tijd een geheel ander karakter zal krijgen, toont deze maquette die gemaakt is van het nu aan de Gemeenteraad ter goedkeuring aange boden Uitbreidingsplan. Kethel-Centrnm. Het ontwerp is van de Rot terdamse stedebomvkundige R. FIcdderus, in samenwerking met de Schiedamse dienst van Gemeentewerken en goedgekeurd door de pro vinciale Planologische Dienst. Om dc plaats te bepalen: De witte strepen geheel links is de Provin ciale weg 15 naar Delft, die nu al bestaat tot aan Tuindorp Kethel. Do witte cirkel links boven is een gelijkvloers verkeersplein mét naar rechts lopend een nieuw aan. te leggen hoofdwreg die vlak ten noorden van de oude dorpskern leidt naar het Schiedamse industrie-terrein en. met een brug voer de Schie naar de Vlaardingweg in de Rotterdamse Spaanse Polder. De oude Sehiedamseweg, nu nog een hoofdweg maar later die functie verlie zend, ziet men. in het midden van de ma quette van beneden naar boven lopen, met links beneden nog een stuk van Tuindorp, Kethel, dat in het noorden wordt afgesloten door de Hargsingel. Rechts van de Scbiedamseweg ziet men het nu bijna voltooide complex van een gezinswoningen en villaatjes, dat omge ven wordt door Meeuwensingel Koe koekslaan en Kerklaan (welke laatste laan heel sterk van karakter zal veran deren, overigens). .- Oude kern Aan het eind van dc Scbiedamseweg blijft dc befaamde „vijfsprong" in het hartje van het oude Kethel min of meer in de bestaande vorm, zij het okk wat aangepast, bestaan. Dat geldt ook voor de westelijke zijde van de Schiedamse- weg waar bijv. het voormalige stadhuis van Kethel gehandhaafd blijft en zelfs aan de achterkant nog uitgebreid. Wat wel sterk zal veranderen is het terrein onmiddellijk ten noorden van de dorpskern. Met de oude op een terp staande Hervormde kerk als centrum wordt hier een, fraai wandelpark gecre- eerd niet een grote waterpartij (de. Z- vormige donkere vlek op de maquette). 'van de noordelijk afscheidmgsweg krijgt men zo een fraai gezicht op Ke- thel-centrum. Belangrijker dan de Sehiedamseweg de grote man die er voor zorgde dat het GSS-doel schoon bleef. Ook de Boys wisten dit te bereiken, zodat in de eer ste helft niet gedoelpunt werd. Vijf:minuten na rust maakte Plicht het eerste doelpunt, toen de keeper- een schot van Weijdenian niet onder contro le kon houden. Kortdaarna kon een strafschop benut worden door Mook- hoek. 0—2. Het viel tegen dat Schop een bal in eigen doel plaatste en. vlak voor eind kon de hardwerkende, doelman Van Beek een Rotterdams schot niet houden, zodat de voorsprong verloren ging. wordt in de toekomst de Vinkenlaan (iets beneden het midden op de foto), die van de Provincialeweg in het westen dwars door de nieuwe bebouwing loopt en dan naar het noorden ombuigt naar de ver lengde Vlaardingweg uit de Spaanse Polder. Nieuw centrum Aan deze Vinkenlaan komt ook het nieuwe centrum van Kethel te liggen, met een aan de Provincialeweg liggende „brink", geschikt voor het houden van evenementen. In dit centrum zijn drie warenhuizen gedacht en in totaal 105 winkel-eenheden met een totaal vloer oppervlakte van ij.?oa m2. In dit cen trum is ook het gereformeerde bejaar den-tehuis gesitueerd en de gerefor meerde kerk, eventueel een politie-bu- reau, enz. Het winkelcentrum begint overigens aan de Sehiedamseweg (waarvan een winkelgalerij van het bouwbedrijf Van der Kraan de voltooiing nadert) en zal over de Provinciale weg heen doorlopen in de bebouwing van Groenoord-Noord. Met uitzondering van het Bejaarden centrum, dat weer torenhoog wordt, blijft het echter allemaal laagbouw van ten hoogste drie etages. Wegen verdwijnen In het noord-oosten, tussen de Kerk laan en het verlengde van de Vlaarding weg komt dan een industrie-terreintje voor verzorgende bedrijven. Dis is overigens ook bedoeld voor de toekom stige woonwijken Spaland, dat ten noor den van de op deze maquette afgebeelde wijken komt en wijk Woudhoek, ten westen daarvan. Opmerkelijk is ook dat in dit plan is ook, dat op de Sehiedamseweg na, alle Kethel samenkomende wegen, dus Vlaardingséweg, Noordeinde, Kerklaan en Dorpsweg als uitwaaierende wegen wegen verdwijen en tot korte, strikt plaatselijke, wegen worden. Alleen de Dorpsstraat zal als rijwiel- en voetpad met een tunnel onder de noordelijke af sluitende weg doorgevoerd worden.- DE NIEUWSTE MODI (Advertentie ÏM.) MODELLEN STEEDS VOORRADIG BIJ ie MIDDELLANÜSTR 72 AERT V. NESSTRAAT. 38 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. Het bestuur van Gusto's Muziekvereniging heeft ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan zaterdag in Maison Westhuis een re ceptie gehouden. Voorzitter K. J. Veld huizen en zijn mede-bestuurders heb ben van velen de gelukwensen in ont vangst mogen nemen. Zo ook van di recteur ir. H. Smulders en de beer Bas- tiaanse van de Werf Gusto. Er waren tal van- sprekers. De heer H. van de Laan sprak namens het hoofdbestuur van Alg. Unie van Mu ziekverenigingen. Hij bracht in herin nering welke moeilijkheden de bestu ren in het verleden te overwinnen had den, toen de lange werktijden een in tensief repeteren niet eenvoudig maakte. Toch was er toen bij de jeugd een gro tere belangstelling om „bij de muziek" te komendan tegenwoordig. Namens het hoofdbestuur bood hij een mars- partituur aan. De heer J. P. Melieste kwam de dank brengen van de Z. A. C., de Delfsha- vense vereniging die jaarlijks tochtjes organiseert voor bejaarden. Daarbij werd nooit vergeefs een beroep gedaan op Gusto's Muziek om de bejaarden in te halen met muziek. Ook de heer C. Landsbergen voerde bet woord, hoewel hy geen voorzitter van de sectie-Muziek van de S. G. meer is. Doch hij wilde de gelegenheid aangrijpen om aan te dringen op meer samenwerking tussen de Schiedamse muziekgezelschappen om zo bet spel peil te kunnen verhogen. Namens de drumband bood de heer J. L.angeveld enkele vaantjes aan voor. de trommels. Vermeldenswaard is nog dat drie aanwezigen, teweten de heren G- Abrahams, H. Levering en voor zitter Veldhuisen al veertig jaar lid zijn van de Muziekvereniging van Gusto. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag De Oecu menische Raad van Kerken in Schie dam organiseert op vrijdag 2 september een Forum-avond. Dit forum, bestaande uit ds. P. R. Everaars (Geref. kerk), ds. H. W. Hemmes (Herv. kerk) en ds. AL. Klaasseu (Ned. Prot. Bond) geeft de mening over enkele geschilpunten, die de eenwording van hervormden en ge reformeerden in de weg staan. Boven dien zijn een aantal vragen aan het fo rum voorgelegd. De voorzitter van de Oecum. Raad, dr. L. J. Cazemïer zal aan het slot de meningen samenvatten (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag De juist verschenen begroting van de gemeente Schiedam voor 1965 sluit met een tekort van 677.307. De uitgaven vpn de algemene dienst worden geraamd op 33.426.348.87 en de inkomsten op 32.749.041.87. Met een verhoging- van de stiaatbe- lasting, de reinigingsrechten en de elek- trieiteitstarieven, denken b. en w. de be groting 1965 toch sluitend te krijgen. Het eindbedrag van de begroting is overigens weer 4.104.658,61 hoger dan vorig jaar. De voornaamste oorzaken van de stijging der uitgaven liggen in het vlak van de personeelslasten ,en de kapi- taalslasten. De personeelslasten voor eigen rekening worden, voor 1965 ge raamd op 36,052.542, wat 3.428.085 méér is dan vorig jaar. Dit is 26 procent van alle uitgaven, tegen 22 procent vo rig jaar. Doch de toeneming van. de personeelslasten bedraagt 52 procent van de totale toeneming der uitgaven. De kapitaalslasten zijn gestegen van ƒ4.450.577. vorig jaar tot ƒ4.822.552 dit jaar of 24,1 pet. van het totaal der uit gaven. Ter dekking van het begrotingste kort zal (met goedkeuring van de Raad) het elektriciteitstafief worden verhoogd met een Vs ct per kwh (meer opbrengst ƒ610.000, waarvan ƒ343.828 zal dienen tot verbetering van het eindresultaat van het bedrijf); zal het reinigingsrècht erhoogd worden van 6,27 per emmer per jaar tot 7,26 (meeropbrengst ƒ27.225) en zal de straatbelasting ver hoogd worden tot 14 procent van de ge schatte opbrengst van het gebouwd, waarin opgenomen het precariorecht, terwijl de heffing naar het ongebouwd vervalt (meeropbrengst 137.000). Door bovendien nog enkele uitgavenposten te verminderen, zal het tekort kunnen wor den weggewerkt. Dameshoedenshow van mevr. M. Reese SCHIEDAM, zaterdag Het dames hoedenmagazijn van mevr. M. Reese zal de wintercollectie dameshoeden tonen op shows die op woensdag 30 september worden' gehouden in Maison Westhuis aan de Warande, 's morgens van 30.30 tot 12 uur en 's avonds van 8 tot 9.30 uur. De toegang is gratis. VOLLEYBAL SCHIEDAM, maandag - Het jaar lijkse volleybaltoernooi dat de afdeling van Juliana zaterdag heeft gehouden in verband met .het tegenbezoek Van de Sportclub Lochero, is zeer goed ge slaagd. Vooral bij de heren-ploegen, waar de concurrentie het grootst was, heerste van het begin tot het einde spanning. Uiteindelijk is de Sportclub Hilligers- berg met dé eerste prijs gaan strijken, doch de Rotterdammers hebben wel tot het allerlaatste toe alles moeten geven. Een verdiende zege voor deze homogene ploeg. Het tweede herenzestal van Ju liana eindigde als tweede, doch ook die plaats is zwaar omstreden door Jong Pendrecht, dat een gelijk aantal punten haalde doch een minder goede eind- score. De gasten uit Lochem sloten de rij, doch z|j speelden ook met drie in vallers. Bij de dames moest Hilligersberg te elfder ure afzeggen. Jong Pendrecht Loonde zich hier duidelijk de sterkste. Teleurstellend was het spel van de Ju- liana-dames, die op de laatste plaats eindigden. De gasten, uit Lochem hebben vrijdag een gezellige avond in gebouw Irene aangeboden gekregen. De stemming zat er goed in, wat voor een goed deel te wijten was aan de komische karikaturen die san de wanden, waren geprikt en waarbij met diverse Juliana-figuxen de spot is gedreven. Ook de rondvaart door de- havens en het Botlekgebied vielen, in de smaak. BIOSCOPEN Passage: 2 en 8.15 uur: „Mamie", Monopele; Geen voorstelling. APOTHEKEN Apotheek: Gouka, Groenelaan 127. (Van onze sportverslaggever) SCHIEDAM, maandag Van de Schiedamse elftallen In de afd. Rotter dam deed Schiedam het heel best door een 4-1 overwinning te halen op Her mandad. Ook Ursus bracht de winst naar huis: 3-1 tegen Crooswijk. DBZ kwam echter niet verder dan een 1-1 gelijk spel tegen TRH, terwijl IVF het zelfde resultaat boekte tegen Boerenkwartier een keihard duel. Schiedamse Boys stelde hevig teleur door een overtuigen de 61 nederlaag te boeken tegen AVO zvc. Schiedam-Hcrmandad 4-1 Het Rotterdamse Hermandad heeft het Schiedam niet moeilijk gemaakt, dat zonder veel inspanning de zege be haalde. En het enige tegenpunt werd nog geboren uit een strafschop. Na tier» minuten opende Kiers de sco re na een algemene Schiedam-aanval. Vlak voor rust maakte een Rotterdam mer hands in het gevaarlijke, gebied en Huet maakte geen fout. Maar vlak na" rust was het de beurt van de poli- tie-mannen om een penalty te benut ten. Doch Struik en wederom Huet sloten af op 4-1. Crooswijk-Ürsus l-3 Pas in de laatste vijf minuten heeft Ursus krachtig toegeslagen. Toen pas werd de 1-1 gelijke stand omgezet in winst door schoten van Yerwey. Want het was Crooswijk die na twaalf minuten de leiding nam met een treffer van Westval. Dat was ook de ruststand, omdat de Schiedammers in de verdediging gingen. Een kwartier na de rust bracht Vlasveld na een aan val samen met Van Strïen en Gosens de stand in evenwicht. Waarna tenslot te Verwey het vonnis voltrok WF-Boezemkw. 1-1 WF heeft moedig stand gehouden te gen Boezemkwartier, dat vooral voor de rust zeer hard speelde, maar het eigen spel kon niet ontplooid worden, In de eerste helft werd niet gedoelpunt. Na de rust regende het vrije trappen en zo kwamen beide partijen aan een doelpunt. WF door een schot van Ruys. Vlak voor het eindsignaal: kwam ,de ge lijkmaker na een vreemde beslissing van de scheidsrechter, TRE-DRZ Het was een wat verrassende wed strijd. In de eerste helft waren de Rot terdammers vaker en gevaarlijker ln de aanval, doch het was DRZ die de score opende. Westenbeek kreeg een mooie kans en benutte die ook. Na de rust kon DRZ het spel beter naar eigen hand zetten, doch toen was het TRH die in schoot. Het eind was helemaal vreemd. De scheidsrechter kreeg een bal tegen de hand en verloor zijn fluit. Toen hij nog zocht naar dit onmisbare attribuut schoot een TRH-er in. De hulpeloze fluitist-zonder-fluit had. het doel niet zien maken en gaf een achterbal. TRH tekende protest aan tegen het niet toekennen van het doelpunt. AVO ZVC-ScMedBoys 6-1 De Boys uit Schiedam hadden ken nelijk hun das niet, want ze haalden met 6-1 een broekje bü AVO'ZVC. Het trieste is echter wel dat dat de doel punten bijna alle het gevülg waren van fouten in de Schiedamse defensie. Tegenover de regen van AVO/ZVC kon maar één treffer worden geplaatst. VLAARDINGEN, maandag. De Vrouwengroep PvdA organiseert dins- een excursie naar de Femina te Rotterdam. De deelnemende dames ontmoeten elkaar 's morgens om tien uur bij de Schiedamse Hema, Om streeks vier uur keert men weer ge zamenlijk terug. (Van onzé sportverslaggever) SCHIEDAM, maandag Het is een over het algemeen teleurstellend voet bal-weekend geworden voor de Schie damse teams in de KNVB. Na het zo mooie begin zijn zowel DBS als Excel sior '20 gestruikeld; DHS met 1—0 te gen Oudewater en de Xhurtcde-spelers met 12 tegen Quick Steps. Ook SFC verloor bij Bergambacht met 0—1 en is: nu in de staart terecht gekomen. Vftu de vierde klassers heeft Marti- nit kunnen winnen, Steeds Volharden werd met een 21 nederlaag naar huis gestuurd. Demos kwam nog tot een ge lijkspel tegen HMSH, soch SVDPW trok tegen Dindua met 43 aan het kortste eind. DHS-Oudewater 0-1 Door pech achtervolgd, heeft DHS de eerste nederlaag geboekt, hoewel ze toch beslist niet slechter was dan Oude water. Vele aanvallen eindigden in schoten tegen lat of palen. Nog altijd is bet aEwerken van de aanval het zwakke punt bij DHS; de defensie is goed ge noeg. Na een half uur spelen kregen de gas ten, een mooie kans die ook benut werd, Het zou ook het laatste doélpunt worden Steeds trokken de Schiedammers het aanval, doch het leverde allemaal niets op. Aan de andere kant was het zó, dat de achterhoede in staat was de aanval len van Oudewater te keren, dat dan ook met de ene treffer genoegen moest nemen, 't Was voldoende. Excelsior-Quick S1-2 Na de twee overtuigende overwinnin gen heeft Excelsior *20 het ditmaal er wel lelijk bij laten zitten. Wel had Ex celsior het grootste deel van de wed strijd het heft in handen cn werd het middenveld beheerst, doch de machtelo ze combinaties werden veel te ver-door gevoerd en daardoor onvruchtbaar. Nog voor de rust konden de Hage naars bij een van de weinige aanvallen een punt maken: rechtsbuiten Van Sas.- kopte mooi in. Na de thee hetzelfde ov wicht van. de Schiedammers met de machteloze - aanval. De Haagse rechts- buiten kreeg een mooie kans en maakte prompt 02. Hulseher viel uit en werd vervangen door Van der Ven. Pas toen Klein er alleen tussenuit trok, kon hij de eer voor Excelsior nog redden 1—2. Bergambacht-SFC 1-0 Ook SFC had hét geluk niet mee, daar in Bergambacht Zij toonde zich het sterkste team, doch kon het over wicht niet in doelpunten tot uitdruk king brengen. De gastheren hadden meer geluk, toen ver in de tweede helft bü een worsteling voor het doel Stalen burg kon inschieten. Voor de rust werd het Bergambacht- - se doel telkenmale onder vuur geno- men, maar wonderlijk genoeg kwam het net niet in beweging. Daarna probeer- den de Schiedammers het met meer in dividueel spel,, doch ook dat leverde geen resultaten op. Martinit-St. Volk. 2-1 Het was, een goede wedstrijd van Martinit, dat overigens eerst twee mi nuten voor het einde de zege greep toen Smits na een mooie combinatie-aanval met Anker, de bal achter de lijn schoot. Het was overigens ook Smits die voor de rust met een keihard schot van grote afstand dc score opende. Steeds Volharden, die na de eerste tegenslag, hard aanpakte, kwam meer malen voor het Schiedamse doel. De ge lijkmaker kwam uit een strafschop. Tóen keeper Köneman de bal miste, sloeg Hoogenboom het leder met de hand. te rug. De strafschop werd goed benut. Demos-HMSH 1-1 Demos heeft al kort na de aanvang: van de wedstrijd een voorsprong ge nomen. Jan Groenendijk kon een voor zet van de weer opgestelde Frans van Doom benutten en met een kopstoot in het doel deponeren. Masr deze winst konden de Schiedammers niet behouden. Kort voor de rust maakte HMSH weer gelijk door de middenvoor... OPENING woensdag 30 september 1964 VOOR BETERE HAARVERZORGING VAKKUNDIG HAARKLEUREN. EPILEREN, MANICUREN U kunt nu reeds telefonisch afspraken maken. LANGE KERKSTR, 15, TEL. 63384, SCHIEDAM. UITNODIGING Mevrouw! Op veler verzoek hebben wij dit jaar besloten, u onze te tonen op woensdag 30 september 1964 :'s mor gens van. 10.3012 uur en 's avonds van 8—9.30 uur in Maison Westhuis, Waranda 207, Schiedam.' Onze mannequins zullen u de door ons met veel zorg samengestelde collectie tonen. - - Tijdens de show zal een sfeervol muziekje de ge zelligheid verhogen. Dameshoedenmagazijn M. Reèse, Hoogstraat 60, telefoon 266728, A Schiedam. TOEGANG GRATIS. IETS GOEDS VOOR grifs I multi-bruin f multi-blauw 1-17 jaar kl. st. p. m.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1