Culturele „reuze zwaai" in gemeentelijk beleid °p TIP JONGENS PANTALON Accent SG-werk Geen wijzigingen in plan Kethel-centrmn Receptie jubilerend Sint Willibrordus KREYMBORG KREYMBORG Schiedam Jongelui delen klappen uit Vechtpartij Veranderde opvatting in „verzuiling" ,Hier sta ik Schiedam 3 promoveert DWS-dames alleen aan de kop J Adverteer regelmatig te Weth. Van Kinderen: Schiedam mag zich wel gelukkig prijzen met instantie als S.G. ITT DE GEMEENTERAAD Oranj ekalender Pro Juventute nu 'SISO Geen krant ontvangen? Ontwikkeling A.R. tegen SVC-herenteam haalt prijs Weth. p.v. Bochove 25 jaar Raadslid Burgerlijke stand Jonge joy-rijder op bromfiets INVULBON j E 8 UI 1 I Bibliotheek-filialen Poeisartikelen Koeriersters N.V. W. A. Koak's HANDIGE JONGEDAME WERKSPOOR S^j pag. 5 - dinsdag 29 september 1964 ojam- i Las I bond I Sot. SCHIEDAM, dinsdag Twee jonge lui van een jaar of twintig, hebben za terdagnacht tegen het middernachtelijk uur een relletje gemaakt op de Hougstr. hij de Broersvegt. Zonder aanwijsbare redenen zijn zij erg hardhandig opge treden. Enkele straatvegers van de Rei nigingsdienst en voorbijgangers werden daarbij met de vuisten bewerkt. Toen cr een oploopje ontstond zijn ze aan de haal gegaan. Door de politie is later een van hen in een café aangehouden, terwijl de ander zich zelf kwam melden op het politie bureau, waar de jongelui ook tijdelijk in bewaring zijn genomen. SCHIEDAM, dinsdag Drie uit Han- duras afkomstige zeelui van een schip dat in de Wilhelminahaven ligt hebben m een café aan de Hoofdstraat een rob bertje gevochten. De reden was niet ie verstaan. Het ging twee tegen een en die ene heeft enkele snijwonden aan het hoofd opgelopen, die in het gemeente ziekenhuis weer zijn gehecht. Verbon den en wel is hij door de politie weer op (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag De nieuwe Oranje kalen der 1965, uitgegeven door en ten bate van Pro Juventute is weer i verschenen. Deze kalender, als steeds Voorzitter J. J. Lindeman van de jubilerende St. WHUbrordusstichting met] uitstekend verzorgd door Drukkerij het hem toegekende Ridderkruis in de Orde van St. Silvester (links), opge- h. a. M. Roelants te Schiedam, be- speld door zyn 77-jarige vader. SCHIEDAM, dinsdag „Schiedam mag en moet zich gelukkig pryzen met het bestaan van een instantie als de Stichting Schiedamse Gemeenschap. In mijn geregelde contact met autoriteiten op cultureel gebied uit andere steden is my herhaaldelijk gebleken dat zij zeer jaloers zijn, omdat wij zo'n Schiedamse Gemeenschap hebben. De be stuursleden van de S.G. zijn vervuld van idealisme en zij trachten Cf,tlT1,r,-1vr ervan te maken wat mogelijk is. Het bestuur heeft vele problemen !ccptie ai. de'It, K? sdioowlrcnigtaë aurvcn aanpakken en op voortreffelijke wijze tot een oplossing ge-(In Schiedam, de Sint Willibrordus- bracht. Er bestaat by my geen twijfel aan dat het culturele leven in I *cr ^eenheid van het Schiedam na de oorlog zonder de S.G. niet die vlucht genomen zou *n "T hebben, als het gedaan heeft." (Van een onzer verslaggevers) (Advertentie IM.) sterke tinneroy In diverse kleuren 7 jaar Alleen geldig 30 sept. Kleine stijging per maat Sïnnonweg 128 - Nwe Binnen weg 447 Zwartjansstraat 60 Beijcrlandaelaan 87 - Rotterdam .Hei Rottei damscb Parmd'-abon nees kunnen ons dit teH't«misrb melden van maandag tot en met laterdav van |7 30—19 30 dar Teler«JD I3543Ü Abonnees buiten Rotterdam Schiedam Kunnen zich wenuen tot onze plaatselijke agenten Aldus heeft de wethouder van culturele zaken, mr. M. T. RL van Kinderen het wel zeer duidelijk en scherp gesteld, toen hem gisteravond in de vergadering van de gemeenteraad werd verweten dat het college van b. en w. telkens „reuze zwaaien" maakte bi het culLurele beleid door het eerst aanstellen van een cul tureel ambtenaar om later deze post weer in te trekken. De heer G. P. Verhulsdonk (VVD), zelf Hd van de Bestuursraad van de S.G., verklaarde dat de gedragslijn van het College ln deze zaak niet te volgen was. In juni was er een gemeentelijk bureau voor Culturele Zaken Ingesteld en de heer A. Pfelfer, directeur van de S.G. werd benoemd tot „cultureel ambtenaar". Nu de heer Pfelfer echter naar Zwolle zal gaan, wordt dat zelfde bureau weer ingetrokken, omdat er voor een gemeentelijk ambtenaar voor culturele zaken geen volle dagtaak zou zijn. De heer Verhulsdonk was het met dit laatste niet eens en pleitte voor het alsnog aanstellen van zo'n ambtenaar. Hy zou b.v. een klimaat kunnen schep pen voor kunstenaars hier ln Schie- dahi. 'BIOSCOPEN l'Tassage: 2 en 8.15 uur: „Marnie". igMonopole: 2 en 8 uur: „Val van Ba taan" APOTHEKEN Apotheek: Gouka, Groenelaan 127. Ook de heer M. Eykenaar sprak in die zin. „Hebben we nu een. cultureel ambtenaar nodig of niet". Hij verklaar de zich een voorstander voor het par ticulier initiatief maar wilde niet ont kennen dat zo'n cultureel ambtenaar stimulerend zou kunnen werken. Ook hij pleitte voor het handhaven van de- post. Weth. mr. van Kinderen wilde de ge maakte „reuze zwaai" niet ontkennen, maar meende dat deze toch wel te ver klaren en te billijken was. HU greep te rug naar het verleden. Toen de S.G. vlak na de oorlog werd opgericht door een van zjjn voorgangers, wist nie mand wat de S. G. voor de gemeente zou kunnen betekenen. In de persoon var. de beer I\ Groenendaal werd toen een voortreffelijk directeur gevonden. Maar toen htf met pensioen ging werd het aldra duidelijk, dat het niet moge lijk zou zjjn een opvolger 3an te trek ken, wanneer hem niet de status van cmeente-ambtenaar werd geboden. Het College was daartoe bereid, me de met de overweging dat wanneer de S.G. nog eens opgeheven zou worden, dat er dan een cultureel ambtenaar be schikbaar zou zijn voor het werk, als assistent van de wethouder. De lieer Pfeifer was uitnemend voor zijn taak berekend, zowel die bij de S.G. als in ambtelijke zin. Maar een moeilijkheid ifi. zo ver klaarde de wethouder, dat als een man naar Schiedam wordt getrokken als cultureel ambtenaar, hij zich allicht in de eerste plaats ambtenaar zou voe len. En dat terwijl het hoofddeel van zijn werk bü de S.G. zou liggen. Van daar dat het College nu in het laatste voorstel aanvoert, dat wanneer er een directeur bü dc S.G, wordt benoemd, er geen volle dagtaak meer zou zijn daarnaast voor een cultureel ambte naar. By de vraag of bJJ deze gang van za'- hri-m-ren van de gemcen- in het gedrang zouden komen, k' de wetho^w.c tut de uitspraken in de 3anhef van dit artikel. De heren Verhulsdonk en Eykeriaar legden zich neer bij het standpunt van de wethouder. Doch toen kwam Ineens ir. K. J. J. Dominicus (AR) met een krachtig tegengeluid. De A.R. is al tijd tegen een subsidie aan de S.G, ge weest. Niet omdat deze groep geen waardering heeft voor het werk van de S,G„ doch alleen omdat men weigert te accepteren dat de financiële basis van de S.G. de opbrengst van de ker mis is. De heer Dominicus stemde ook nu tegen een verhoging van de subsi die en zijn beide fractie-genoten volg den hem hierin. Tevoren had de heef Verhulsdonk be zwaar tegen de benoeming van de heer P. van den Boom tot directei» van de S.G. HU ia namelijk onderwij zer. Dit ondenvüzerskorps is toch ai zo, zwak bezet en de heer Verhulsdonk vond het „niet elegant" van een door do gemeente gesubsidieerde instelling (de S.G. om met een fikse salarisver hoging iemand uit de onderwijskringen weg te trekken. Er zullen toch wel meer gegadigden zijn geweest? Wethouder G. Sabel verklaarde dat het niet op de weg van het College lag om hier in te grijpen, want het S.G.- bestuur wordt vrij gelaten in het te voeren beleid. GW had in de uitwedstrijd tegen SCHIEDAM, dinsdag Het eerste herenteam van de Schiedamse Volleybal Club heeft op het sterk bezette Lucky Dogs-toernooi te 's Gravenhage een eerste prijs in de wacht gesleept. De he ren behaalden dit succes ongeslagen door alle drie te spelen wedstrijden te v/innen. Het eerste dameszestal van SVC dit jaar uitkomend in de overgangsklas se, speelt woensdag 30 september de eerste competitiewedstrijd. Dan komt Delta 1 uit Zwijndrecht op bezoek in de zaal aan de Th. Kempisstraat. Er is thans nog gelegenheid voor volleybal- enthousiasten zich aan te melden en wel des maandags- woensdags en vrijdags tussen 7.00 en 10.00 's avonds, altijd in bovengenoemde zaal. SCHIEDAM, dinsdag Aan het be gin van de Raadsvergadering van gis teravond beeft "burgemeester mr. J. W. Peek wethdtltter mr, P. van Bochove ge huldigd voor het feit dat hij deze maand 25 jaar lid is van de Gemeenteraad. Er waren vele woorden van lof: „Se rieus en met toewijding gewerkt, nooit iets half gedaan; intense belangstelling; in het politieke leven, vooral de plaatse lijke; ondanks drukke advocatenpraktijk nog tijd voor 'n zware taak; de beheer de portefeuilles zijn weinig spectaculair maar wel moeilijk, vooral financien; be grepen dat gemeentelijk ontplooiing al leen kan geschieden op gezonde finan ciële basis; personele zaken beheren is 'n zeer delicaat werk, maar goed volbracht;, steeds prettig samengewerkt", waren zo opmerkingen van burg. Peek. ,Hier sta ik, ik kan mei anders", was het héél korte antwoord van wth. Van Bochove, die niet gesteld is op dergelijke huldigingen en aan deze „inconsequente toestand zo snel mogelijk een einde wil de maken". Bedankt voor de vriende lijke woorden en voor het applaus van de raadsleden. Waarop snel aan c' agenda werd begonnen 1 SCHIEDAM, maandag. Het derde honkbal-negental van Schiedam la na met 143 van Storks uit Den Haag ge wonnen te hebben gepromoveerd naar de landelijke afdeling. Daarmee is Schiedam een van de heel weinige ver enigingen ln Nederland, die met drie teams in de landelijke competitie uit komt. De promotie-wedstrijd, op het terrein van Schiedam in Harga gespeeld, had een prettig verloop. In de derde inning namen de Storks een 3—0 voorsprong, doch in de gelijkmakende slagbeurt haalden de gastheren al op tot 3-2, om in de vierde innhfgs 33 gelijk te ma ken. In de vijfde innings drukten de Schie dammers door en mede door vele veld- fouten van de Hagenaars kon het li- worden, waarmee het vonnis voltrokken was, In de zevende en laatste slagbeurt werd het nog 14—3. Werpersresultaten: Van Merkenhof (Storks): 12x13 slag, 14x11 wijd en 6 honkslagen tegen. Leen de Gids (Schie dam): 7x3 slag, 3x4 wijd en 5 honksla gen tegen. SCHIEDAM Richard z.v, L J. van Sindcren en J. M. C. de Langen Sylvia 34. d. v. J. Schneider en M van de Wal; Marfn D. z. v. E. IJ, Ouwe- hand en. H. M. Wetsteijn; Juan M. z, y. Arranz Garcia en M. Ruiz Magro; Freddy J. Zwaai en J. G, Bulten; Marcel z v. F. Knijnenhurg en A. L. M, van Oudheusden. Overleden: H. H. Arts, 72 jr. A. J. Blanker, 89 j J. T. »n Pelt. 75J. Ondertrouwd: H. VAN Bekkem. 27 Jl. M. M. Pranger, 28 jr. L. van der Burg, 28 Jr. en M. van Walsutn. 24 jxConzen. G„ 20 jr. en C. Laven. IB jr.. B, van den Engel. 28 Jr. en A, C. van Houwelen, 27 jr„ A. Gommel, 23 ir, en C. M Maas, 19 Jr., J. van Heest, 23 Jr. en J, G. de Bruin, 20 jr. T. P. G. Kloos, 24 jr en G.lM van der Lee, 21 jr. H, C. Kouwenrtoven, 26 Jr. en H, E. de Winter, 24 Jr., W. P Krabbendam, 22 jr. en P, J. van unster, 20 jr, L Lagendijk, 47 Jr. cn S, Sla, 3 jr., H J. D van der Meulen, 23 jr. en J.H, iob, 20 ]r, P. H, Priem, 34 Jr. en J. T. C Zilver, 24 jrC. R. van Ravens, 27 Jr. en I. I. Rönning. 20 jr., B. Kap, 29 Jr. en L. de Ruij- ter, 26 jr. Gehuwd: P. J Saas. 24 Jr. en T. Abdoel, 20 Jr. L. C, van der Hert, 23 jr. en S. W. A, Houtman. 21 Jr. P. van der Gaag, 25 jr L, T. M. Dtiks. 21 Jr. A. C. Collette, 21 jr. M. P. van Culik, 22 Jr. J. Waltman. 25 Jr. T. W van Hoeven, 2G jr J. van Dijk, 25 Jr, en P. J. van Breda. 2J jr. B. G, P. van Oils, 20 jr. en G. Haesakkers. 21 Jr. G. van der Waal, 19. jr. en M. Scholten. 21 jr, P. vander Hoeven, 28 jr en T Brussaard, 23 jr. Doornbos, 20 jr. en R. Doornbos, 22 jr. B. J, F. den Houttng, 24 Jr. en A. J. Schrei), 18 jr.C. H. Brockhus. 28 jr en S. M. Walbeek, 22 Jr. K. SmalbU, 10 jr. en M. Brökllng. 18 Jr. T. van den Hoven. 42 Jr. en J. M N Kort, 49 Jr. B. van der Meer, 23 Jr. en M. E. van Gort, 20 jr L van Loo, 27 jr. en H. R. Luttik, 20 Jr. A. Gordijn. 23 Jr, en E. M. Janse, 19 Jr, Geboren: Cornelia M., d.v. P. 3. Lansbergen en G. W, van der Woude. Ursula J„ d.v. G. C. van Hilten cn Y. Viseen. Mare A., z v. K. A. van Rutten en M Andringa. Hcndrika C. d v. A. A. ven wijngaarden en P. C C. Bergen Yilonka 81 d-v. A. J. van Es en B. H. L van der Tuin ingrld, d v. B. Vermeulen en J. Hiegman, Franclscus J. P. M. zv, F, M. Bak- ker en C- J. M Bakker Jan Jaap. zv. A. SCHIEDAM, dütsdag. Een. v onderlijk geval van joy-riding. De heer N. wm V. is zondag zijn bromfiets kwijtgeraakt, die hij in het Pri-nses Beatrixpark had neergezet. Hij deed prompt aan gifte. De bromfiets werd nog de zelfde avond ontdekt door de politie in de Talmalaan. Maar toen zat er een negen-jarige jon gen op! En maar lustig rondrij den op die snelle brom/iets! jarig bestaan zaterdag in Musis crum heeft gehouden, bestond een zeer groe belangstelling. Burgemeester mr. J. W. Peek en de wethouder van On- twrwijs. de heer H. Sabel kwamen de voorzitter J. J. Lindeman, die het hem tevoren uitgereikte Ridderkruis in de Orde van St. Silvester droeg, en z|jn mede bestuursleden gelukwensen. Ook de gemeente-inspecteur van on derwijs, de heer C. A. Kamp, de bis schoppelijk inspecteur voor het onder wijs. de heer V. J, Hendriks, de plaat selijke oversten van katholieke orden, bestuursleden van schoolverenigingen, oudercommissies en ook de leiders van de bouwondernemingen, waarmee St. Willibrordus veelvuldig te maken heeft, gaven blijk van hun belangstelling. De zeer vele bloemstukken die de zaal van Musis Sacrum sierden, toonden we! welk een plaats St. Willibrordus in de Schiedamse samenleving inneemt Tevoren is eveneens in Musis Sa crum het Jubileum in eigen kring van schoolhoofden en leerkrachten gevierd met een maalt|jd na de kerke!||ke her denking in de O. L. Vrouwe Visitatie kerk. Het was b|J die gelegenheid dat deken F. P. J. Boelryk de heer Linde man mededeelde dat hem de pauselijke ouderscheiding van Ridder in de Orde van St. Silvester was toegekend wegens zijn verdiensten op kerkelijk en sociaal terrein. De versierselen werden hem opgespeld door z|jn 77-jarige vader. Secretaris P. J, M. Meijer, die namens de leden de heer Lindeman gelukwens te bracht in herinnering dat een groot- (Van onze haudbalmedewerker) SCHIEDAM, dinsdag. In de hand- balcompetftie z|Jn ln de districts le klas de dames van DWS alleen aan de leiding gekomen door te winnen van het nog ongeslagen GONA. De Wilton dames leden de eerste nederlaag te gen Schutters. DWS speelde wederom niet zo'n ster ke partij, maar startte zeer goed door binnen de tien minuten een 3—0 voor sprong te nemen door Co Schot, Nel Bos-v. Houwelingen en Nel Robart. In de tweede helft werd er bij DWS we! veel geschoten maar het veldwerk werd niet naar behoren uitgevoerd. De Haagse dames profiteerden van de veldfouten in de DWS-achterhoede en liepen uit tot 34, Nel Robart zorgde met twee doelpunten weer voor een DWS voorsprong en Adri Eising had het laatste woord. De dames van Wilton startten goed tegen de Schutters, maar konden niet verhinderen dat de snelle Rotterdam se voorhoede tot 03 kwam, voordat Francien Biesheuvel tegen kon scoren. Direct in de tweede helft kwamen de Schutters aan een vierde treffer, 14. Hierna kwam de Wiltonpioeg even in het offensief, met twee doelpunten van Willie Prins en Bea Zonneveld. Schut ters had echter al hun kruit nog niet verschoten en maakte nog twee doel punten. De UVG-dames hadden bezoek van Hercules uit Den Haag. Zij startten goed en Ineke Jansen zorgde voor een 2-0 voorsprong. Hercules haalde ech ter op tot 2—2. Clazien Voogdt wist toch nog net voor rust UVG aan een 32 voorsprong te helpen. In de twee de helft bracht Roos Kemmer de stand op 4—2. Toen kwam de ommekeer bij de Haagse dames en binnen de vijf minuten passeerden zijn de Schiedam se keepster driemaal. Ineke Jansen maakte gelijk, maar wederom twee treffers van Hercules. UVG scoorde voor de laatste maal: 67. Zo ging de volle winst naar de residentie. Bij de heren ln de districts le klas heeft Wilton Feijenoord de derde ne derlaag geleden tegen de Rotterdam se Schutters. Het eerste doelpunt kwam van de hand van Huib v. d, Lugt, die later zorgde voor de gelijk maker 22. Hierna werd er door bei de partijen goed handbal gespeeld; Schutters was iets gevaarlijker in de aanval, maar de Wilton-doelman wist van geen wijken, hij stopte zelfs een strafworp op spectaculaire wijze. De ruststand was 3—3. Direct na rust nam Wilton zijn eerste voorsprong door in valler Nico Verbeek. Toen Schutters 44 maakte ging de arbiter er zich mee bemoeien en nam zeer vreemde beslissingen, wat de Wiltonspeïers dus danig van de wijs bracht dat Schut ters uit kon lopen tot 48, Hierna re gende het vrije worpen tegen Wilton en vooral de achterhoede kon geen goed doen bij scheidsrechter Jansen. Huib v. d. Lugt plaatste nog twee har de schoten achter doelman Hooymans 67. Hierna kwam Wilton niet meer aan bod. Wilton verloor geheel onver diend met 710. Ook de DWS-heren konden niet aan inst komen; bij CWP in Den Haag moesten zij met drie invallers aantre den. Onze stadgenoten hadden een slecht sluitende verdediging en daar ook CWP een slechte partij speelde werd het een slechte wedstrijd. CWP houdt er echter twee winstpunten aan over: zij wonnen met 1623. De UVG-heren waren op bezoek bij Dynamo 4 in Rotterdam. By de rust hadden de groen-witten al een 0—8 voorsprong en in de tweede helft was het al UVH wat de klok sloeg; het werd tenslotte 1 18 De eerste volle winst voor UVG na twee gelijke spe len. vader van de onderscheiden voorzitter een van de oprichters was van St, Wil librordus. Sprekende namens de huidige en ook de gepensioneerde leerkrachten, bood de heer P. J. Beekman, hoofd van de St. Jacobusschool in Kethel een kunstwerk aan, nog te vervaardigen door de Schiedamse glazenier Frits Hen- drickx, een opaline voorstellende St. Willibrordus en te plaatsen in het kan toor van de stichting, staat voor het eerste geheel uit prach tige gekleurde foto's van ons Kon. Ge zin. Naast portretten van de leden van het Kon. Gezin en van een groepsfoto (waar ook Prinses Irene op voorkomt), is meer de nadruk gelegd op „gele genheidsfoto's." Zoals een opname van de Gouden Koets in de stoet op Prinsjesdag, de plechtigheid by het Nat. Monument ln Amsterdam, het verlenen van bet ere-doctoraat in Gro ningen, de buitenlandse reizen naar Thailand en Mexico en ook een unieke foto van het défilé op paleis Soestdijk op 30 april. Deze kalender is voor ƒ3,50 ver krijgbaar bij het kantoor van Pro Ju- ven tute aan de NJeuwstraat 12 en op bestelling bij Kalenderactie Pro Ju ventute, postbus 7101 te Amsterdam, giro 517400, Amsterdam. WIE IS ONZE BESTE VOETBALLER? Uw waardering: Deze bon ingevuld toezenden voor WOENSDAG aan Het Rotterdamsch Parool 8 Westbiaak 9, Rotterdam. Bezochte wedstrijd: J Speler: Punten: iI 3I 4- 5I 9I 10. Firma's voor de tien gulden slagzin zyn: JAN AART AUTOVERUCHTING FOTO F OKA 2 Myn slagzin iuidf: Naam inzender; Adres: 1 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. De gemeen teraad heeft gisteravond het uitbrei dingsplan voor Kethel-een tram met de bijbehorende bebouwingsvoorschriften, zoals door ons meermalen vermeldt, aangenomen. Wel z|jn er enige vinnige woorden over gewisseld, maar dat kwam omdat de heer P- J. Beekman (KVP), die in de commissie voor de stadsuit breiding dit plan al had goedgekeurd, na ineens, naar aanleiding van de aan gevoerde bezwaarschriften, terug krab belde. H|| verklaarde de opzet van de ontwerper, de stedebouwkundige H Fledderus, niet op alle punten aantrek kelijk te vinden en pleitte voor de be langen van de gedupeerde Kethelse be drijven. Zijn b|j de uitwerking geen kleine partiële wijzigingen mogelijk? Doch de heer Beekman kreeg meteen een stevige tegenstand van mr. H. B. Engelsman (PvdA)De heer Beekman had zijn bezwaren maar eerder naar voren moeten brengen. En als het Col lege meegaat met die kleine partiële wijzigingen „dan doen wij niet meer mee", aldus mr. Engelsman. Wethouder W. van Schooneveld was echter niet van plan om met de heer Beekman „mee te gaan". Het plan zal niet nogmaals ln de commissie worden behandeld. H|j wees er op dat de be doelde bedrijven op den duur inderdaad zouden moeten verdwijnen. Daar is ech ter op gerekend door het ontwerpen van een industrieterrelntje ln het nieuwe plan. En de betrokkenen zullen zeker schadevergoeding ontvangen volgens de bestaande regelingen „wat niet betekent dat zU een extraatje zullen krijgen", voegde hij er meteen bij. Drs. J. Houtman (VVD) informeerde belangstellend of er in het plan wel was gerekend op voldoende parkeerterrein voor de auto's. Naar de huidige maat staven zeker wel, vond de wethouder. Waarop gediscussieerd werd of die maatstaven dan wel voldeden. In elk ge val is er plaats voor 500 600 auto's in het winkelcentrum en voor evenveel in de voortzetting van het winkelcen trum in Groenoord-Noord. Mr. H. B. Engelsman was verheugd over het voorstel tot gezamenlijke ex ploitatie van filialen door de Gem. Openbare Leeszaal en Bibliotheek cn de R.K. Openbare Bibliotheek St. Liduina. Enige tijd geleden was er een tendens alle activiteiten juist te splitsen naar de geloofsovertuiging en alles op te ber gen In verschillend gekleurde hokjes. Nu is er kennelijk een wijziging in de opvattingen; „ten goede" vond mr. En gelsman. Kunnen nu de hoofdvestigin gen ook niet gezamenlijk opereren? Ook wethouder H. Sabel verklaarde zich verheugd met de wijziging in de opvattingen die een samenwerking mo gelijk maakt. Doch een samengaan van de hoofdvestigingen zag hij voorlopig rog niet. Op praktische gronden: het ge bouw van de Gem. Bibliotheek aan de Lange Haven is eenvoudig te klein om beide bibliotheken te kunnen bevatten. Ook de financiële regelingen werken dit niet in de hand. Maar een algehele samenwerking blijft mogelijk. diverse merken Korte Singelstraat 11 a-b, Schiedam. Tel. 6 96 28. Te koop aangeboden DROOGPROBLEEM? Centri fuge 4 kg 138,—, Combinatie langzaam met spoel-centrifuge ƒ395, ook merkmachlnes IS tot 30 pet. korting, Showr. Coja, Lange Haven 126, tel. 63341— 161567. Personeel gevraagd T Machine- en Zuurstoffabriek vraagt voor spoedige indiensttreding een voor eenvoudige kanioorwerkzuamhedert. Leeftijd ca. 18 jaar. Aanmeldingen aan het Hoofdkantoor, Havenstr. 19 te Schiedam. BIJVERDIENSTE Het Rotterdamach Parool vr. nette BEZORGERS (STERS Leeftijd boven 15 jaar. Aanm. Lange Haven 103, tel. 67276. '6 Avonds na 19 u. tel. 191513 154282-155960—76521—42142- 161567. Van Vorst SchoenmagazIJnen N.V. vraagt VERKOOPSTERS. Persoonlijk of tel. (018B8) 3694 aanmelden dag. van 8 tot IB uur. Liesveld 18, Vlaardlngen, of 's avonda van 18 tot 19,30 uur, Liesveld 42. Van Vorst Schoenmagazijnen N.V. vraagt LEERLING-VER KOOPSTERS. Persoonlijk of tel. <01898) 3694 aanmelden dag. van 9 tot 18 uur. Liesveld 18. Vlaardlngen. of 's avonds '«avonds van 18 tot 19.30 uur. Liesveld 42. Ma. 22 Van Vorst Schoenmagazijn N.V. vraagt voor drukke middagen HULPVERKOOPSTERS (ge huwd geen bezwaar). Branche- ervaring niet vereist. Persoonl. of telefonisch (01698) 3694 aan melden dag, van 9 tot 18 uur. Liesveld 18, Vlaardlngen, of 's avonds van 18 tot 19.30 UUr, Liesveld 42. als „vier muren" u te benauwd xl|n I* er bulten montagewerk genoeg bij Werkepoor- Servicee 8 Conetructlon. Door ons» Mem op h«t ctbltrf van groot monWfltwtrtt hebban wil luraorbeèldta wontaoa-opdraefitan In blnntiv en buitenland, G'tbe(Project-Sjochtaren OlieraWnadariJ an eha- mlaeha inatalfatiee Shall, Eaao an Caltax - Sotlakgabiad B«ne!u* Chamlicha Inttallatlee Tameuxen SpuS- ii i? j karingvllat Nlauwbcuw. erv ondarhoudawark- Noerd»*k"'«l Am.terdem uil in Mined» rij Soadan Bruggen- en Sulkarlabriak opleiding tot vakman; In ona mod erna «shalingeeantrum kunntn mataalbowarkara tot PIJPFITTERS en laaaare tot PIJPLASSERS worden opgaltid. wij troi# cp jijn, kunnen wij gelegen- plaatelng ale vakman: pil pfl tier» montagewapkors bankwerkers worden gapliatit Voor hat warktn op monUga beataan apacJale vargoadingan. •■RVIBKa a CONtTRtlOTION mêmtm Inllchtlngenbonr Gaarne zou Ik nadere Inlichtingen ontvangen ovar Wtrh«poor bullan-montsgewrk. 3odï£,»Ln,Ü£hiln0en ^ünn<,n verkregen w0rden woensdag 30 september a.a. tuaaen 7 en 8 uur n m mi hot '«""«SS- ipH'EOAM. BraJavela lig Ie. Werkepoor.vertegenwoordlger aanwe- J^kieelgemethto relakoatan worden vergoed. 1""t u WHn-M. e™»»,,.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1