Gemeentelijk huishouden wordt steeds duurder mmmm 7.98 Het menselijke oog ziet de ijsberg het best L. Reitsma kampioen schaken Vaar» Varia \ffigJget,ZiiU^1? Passend afscheid van Burg. mr. Peek Crack Hofman door H. Meyer verslagen SCHIEDAM Helft van de f 61,7 min nodig voor personeels- en kapitaals-lasten Begroting 1965 Uitgaven stijgen met 12 pet ISlIliüIlllSIIll - rr WARME HEREN PYAMA Investeringen Bedrijven AGENDA Geen krant ontvangen? MUTATIES HALE1GH RIJWIELEN Snorthuis Ter Braak Comité uit burgerij il4Mü Parktoernooi Spieriugshoek J. Legen wint bij de dames Tas van bromfiets bleef haken Vlag in top op Dr. Noletstichting Burgerlijke Stand Rangeerder gewond - 'liiualï) Uniform-actie van Harmonie M O N O P O L E Koeriersters pag. 5 - woensdag 30 september 195U- tAdvertentie LM.) draagt U n keperflanellen pyama als de nachten kil worden. Natuurlijk een mo dern, vlo! mode' zoals deze met Engelse strepen in diverse kleurstellingen, met borst- en zijzak normaai 10.75 slechts 3 dagen alle maten in alle filialen van Speciaalzaken in textiel brulk maken van de motor- één ontstaan te zyn door bet sloep. De jongelui namen dat roken van een sigaret. In 1953 niet, staken zich in een zwem- zijn er meer dan €50 branden broekje en ieder voorzien van geweest voornamelijk in de een reddingboei lieten zij zich sector van industrie en nan- van boord in zee zakken om del. De Engelse brandweer de paar mijl naar de wal acht het brandgevaar veroor- zwemmende af te leggen. Al zaakt door het roken van si- zwemmende sleepten zij een garetten daarom zo groot, groot pak, stevig gehuld in dat z13 hoopt,, dat een ieder een plasticzak achter zich aan. die in een bedrijf werkt, zich - Vlak bij het Sheratonhotel van dit gevaar terdege be- stapten de jonge zeelui aan wust is. Iedere zomer van maart tot juli, spannen zestien maritieme giers kan vervoeren, heeft nu waj en de verfomfaaide troep landen zich in te ontdekken of op de Noord Atlantische Oce- een vergunning ontvangen van werd door een groot aantal aan uit de Noordelijke IJszee afkomstige ijsbergen, naar het het Ministry of Transport, zo- strandgangers nieuwsgierig w- ransport, zo- strandgangers nieuwsgierig zuiden komen drijven. Deze ijsklompen, die meestal van dat het schip nu dienst kan bekeken. De jongens bleven Groenland afkomstig zijn, vormen een groot gevaar voor de gaan doen tussen de Orkney-ecbter hoogst actief en hiel- drukke scheepvaart tussen Europa en Amerika en het is dus eilanden in het Noorden van den zich direct bezig met het zaak deze bergen te localiseren en op te geven aan de scheep- Engeland. Het schip gaat nu uitpakken van de grote zak. vaart. In het bijzonder de U.S. Coast Guard houdt zich met dienst doen in een zeegebied, hierin bleken zich alle at- dit werk bezigDe patrouilleschepen zijn voorzien van aller lei modem instrumentarium om de ijsbergen op te sporen. Men heeft hierbij in de loop der Jaren de eigenaardige erva ring opgedaandat het menselijk oog nog steeds het beste middel, is om een ijsberg te ontdekken. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. Klagen de huisvrouwen in deze tyd dat de kosten om het gezin te verzorgen en netjes te houden zo enorm zijn gestegen, ook de mannen die de koorden van de gemeentelijke beurs, waaruit alle uilgaven komen voor het gemeentelijke huishou den, in handen hebben, weten daar ook van mee te praten. Die uit gaven stijgen ook met het jaar en dan met miljoenen guldens tegelyk! Zo worden in de juist verschenen gemeente-hegrotfng voor 1965 het totaal der uitgaven voor 1965 geraamd op 61.749.325.50. Dat is dan ruim 8.6 miljoen, méér dan voor het huidige jaar 1964, toen de raming ruim 55 miljoen dan de helft, nL 52 proccent of ruim 3.4 miljoen veroorzaakt door een ver was. Dat is een staging van liefst 12 procent! Deze stijging wordt door Iets meer hoging van de personeelslasten. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. - De heer L Reltsma is uiteindelijk Schaakkam pioen Schiedam 1964 geworden. Het is voor de achtste maal dat h(j deze titel verovert, voor de eerste maal ln 1939; een prestatie dfe alleen door notaris F. J. W. Meyer is geëvenaard. Daar mee is de heer Reitsma definitief ii het bezit gekomen van de wisselprUs „De zilveren koning", die door De Schiedammer/Het Parool in 1950 be- Miiikbaar is gesteld. Het heeft ruim twee maanden, ge duurd na de laatste ronde van het toer nooi om het persoonlijk schaakkampi oenschap van Schiedam 1954, voor met zekerheid vastgesteld kon worden, wie op de eerste drie plaatsen in de hoofd klasse zijn gekomen. Een niet-gespeel- de partij van twee niet-kanshebbers (voor één van hen verloren verklaard, maar later toch weer gespeeld) was de oorzaak van het uitblijven van de uit slag, De heer P, Roozenburg komt op de tweede plaats, met evenveel punten maar een iets minder goed gemiddelde dan de winnaar. De heer H. den Uyl komt op de derde plaats, die eerder aan een ander was toebedeeld- Prijs uitreiking Ia de kantine van de schaakver. van TVilton Fyenoord heeft de voorzitter van de S-V. „Schiedam" de heer H. W. Boele de prijzen uitgereikt. De heer Reitsma ontving dc Zilveren Koning en ook de medaille va» hel gemeenlebe- slntir van Schiedam en de heer Roozem- oeek de prijs van de Rotterdamse Schaakbond. De heer Den Uyl kreeg ïljh rehabilitatie als derde prys-wln- naar. Tevens werden de winnaars van de e groepen van de huishoudelijke competitie van S.V, „Schiedam" in het zonnetje gezet. De heer J. van Baarle, de onttroonde kampioen van Schiedam, is nu kampioen geworden van de ver eniging. De heer C. Vrijland, vorig jaar gegradeerd naar de tweede klas vera in die groep winnaar en promo veert weer naar de klas waar hij eigen- K ^^hoort. In groep 3 werd de "eer H, Huizer winnaar, een jeugdlid vaarmee in de toekomst terdege reke- gehouden zal moeten worden. i„ j ^stellenden is nog plaats 2 j Elke maandagavond wordt jjide kantine van Werf Wilton Fije- een huishoudelijke competitie ge- toltwi tezamen met öe schaakver. van TVant de post salarissen, lonen en bij komende kosten van het gemeente-per soneel vormen een aanzienlijke portie van de gemeentelijke uitgaven. Om pre cies te zijn zal dat in 1965 26 procent zijn of ruim f 16 miljoen. Vorig jaar was dat nog maar 22 procent van ƒ55 miljoen. Een andere stevig hap uit de uitgaven van de gemeente zUn de z.g. kapitaals- lasten. In 1965 zal 24,1 procent van de uitgaven besteed moeten worden aan het betalen van de renten en aflossingen van aangegane leningen. Deze lenings schuld van de gemeente is aanzienlijk en stijgt ook per jaar nog aanzienlek. Was het saldo van de nog niet aan het Alg. Leningsfonds afgeloste leningen in 1964 meer dan ƒ217 miljoen, voor het ko mende jaar 1965 zal de leningsschuld nog oplopen tot ruim 236,7 miljoen. Dit is echter onvermijdelijk. Er móe ten immers steeds meer huizen, en scho len worden gebouwd, straten aangelegd en vernieuwd, bruggen gebouwd en een nieuw gemeente-ziekenhuis. Dit moet nu eenmaal. Doch het kost geld, wat ge leend wordt. Maar dan zit de gemeente elk jaar met de aflossing en de rente. Daar gaat dan bijna een kwart van het huishoudgeld mee heen. Het zijn danook de Wontngdienst f 8,4 miljoen), het elektriciteitsbedrijf f 8,6 miljoen), het gasbedrijf f/3,7 miljoen) en het Drinkwaterbedrijf (f 1,25 miljoen) die de grote slok-ops in de uitgaven zijn. Dit dan naast de alge mene dienst waarvan de uitgaven ook voortdurend stijgen; ƒ33,4 miljoen in 1965, tegen ƒ29,3 miljoen vorig jaar maar ƒ9,7 miljoen in 1951! Over stij ging van kosten gesproken! Deze uitgaven voor zowel de renda bele als de onrendabele investeringen zuilen ln de eerstvolgende jaren nog be langrijk toenemen. Zo wordt opgemerkt ln de Geleidebrief b(j de Begroting 1965. Maar zoals bekend, is de regering er op nit om de Investeringen door de ge meenten af te remmen. Ook in Schie dam. En als de overspanning op de kapi taalsmarkt nog verder voortgaat, dan zjjn van dc regering ook stringentere maatregelen te verwachten. Dit betekent dat van het heel lange verlanglijste van gewenste werken, die telken jare door b, en w> worden j opgesteld en bij de nieuwe Begroting gepubliceerd, lang niet alle werken in het jaar 1965 ook uitgevoerd kunnen worden. Zo zal de bouw van het gemeente-zie kenhuis in de eerstkomende jaren een belangrijk deel van alle gelden die door de gemeente geleend mogen worden, voor zich opeisen. Dan is de bouw van drie bejaarden-centra ln volle gang en binnenkort komt er nog een vierde bij, Daarvoor zal weer geld geleend moeten worden. De gemeente leent da» wel niet, maar stelt wel garant voor die leningen en volgens de regelingen wordt dat aan gemerkt als ook een gemeentelijke le ning. De ruimte voor de uitvoering van andere grote werken is dan ook be perkt, wordt in de Geleidebrief opge merkt. Een moeilijkheid temeer is dat door loon en prijsstijgingen de beno digde gelden per object stijgen, maar het totaal bedrag van de leningen, het leningplafond niet noemenswaar dig hoger wordt. AARDiNGEN, woensdag D< Kiaverjasvereniging DOM houdt vrij- jjasavond 20,00 uur in het Volksgebouw eer wedstrijden waaraan iedereen' >"ee kan doen. De finale van dit con cours vindt 19 december plaats. BIOSCOPEN «sage; 2 uur: „Marnie". «oaopole: 8 uur: „Val van Bataan". apotheek: APOTHEKEN Gouka, Groenelaan 127. b„., DIVERSEN 7 uur: Pers. Ver. WEK. w rvi UUf- -vers. v gW Maison Westhuis I Ca- uur. M. Ree- ->Het Rotterdamseb Parooi"-abon- kunnen ons dit telefonisch "lelden van maandag tot en met saterdag van 17 3019.30 uur Telefoon 135430 Abonnees- buiten Rotterdam «■hietiam k unnen «ich wenden tot Plaatselijke agenten. Kijken we nu naar de bedrijven en diensten van de gemeente. De Tech nische bedrijven staan nog jaarlijks voor grote uitgaven, ten laste van hun kapitaals diensten, voor uitbreiding van kabels en leidingnetten. In 1964 was voor 16,8 geïnvesteerd In 1965 is dat voor ƒ18,95 miljoen. Een stij ging dus van f 2,15 miljoen en daar mee stijgen ook renten en aflossingen. Bij deze dienst namen ook de lonen en salarissen toe met 350.000 2,95 miljoen. De bedrijfsresultaten zijn dan ook zeer slecht geworden. Vandaar dat de elektriciteils-taricven wel moesten worden verhoogd. De gastarleven nog niet, omdat men nog wil wachten op de invoe ring van het aardgas. Maar de voor zieningen voor 't aardgas zullen enor me bedragen vergen, waardoor de financiële positie van het Gasbedrijf uiteraard niet verbeterd wordt. Ver hogingen ook hier zitten wel in bet vat. Soc. Zaken De gem. dienst voor Sociale Zaken staat voor een grote verandering in de structuur door de invoering van de Alg. Bijstands-et. Van een rechtsper soon volgens de Armenwet wordt het een dienst volgens de Gemeentewet. Het betekent ook een verschuiving v taken. Hoe dan ook het nadelig saldo van ƒ3,6 miljoen vorig jaar zal naar verwachting met ruim 800.000 stijgen tot ƒ4,4 miljoen. Bijzonder verontrus tend zijn de stijgende kosten van deÉ verzorging in inrichtingen van bejaar den, gebrekkigen en kinderen. Wat het onderwijs betreft, zowel bet openbaar als het bijzonder, dit kost de gemeente ƒ2.767.333,01. Door een aan merkelijke verhoging van de uitkering uit het gemeentefonds ontvangt de de gemeente van het Rijk dan weer 2.274.394,96 terug, tegen 1.963.373,88 In 1964, wat niet wegneemt dat toch voor het onderwijs bijna 5.000,000 ttit de algemene middelen moet worden bijgepast. hij het onderwijs (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag De Gemeen teraad heeft gisteravond de volgende mutaties bjj het onderwijs goedgekeurd. De heer B. P. Jeene, onderwijzer aan de Goeman Borgesiusschool is be noemd tot hoofd van de Jan Lïgthart- school B. Mej. Ph. Suiker is benoemd tot on derwijzeres In de nuttige handwerken bij het openbaar onderwijs te Rotter dam. Mej, H. J. Noteboom is benoemd tot onderwijzeres aan de openbare vglo- school. Aan mej. A. van Selms is op verzoek eervol ontslag verleend als onderwijze res aan de Mathenesseschool. Aan de heer J. v.d. Lee is m.i.v. een nader te bepalen datum eervol ontslag verleend als onderwijzer aan de Prof. dr. J. H. Gunningschool i.v.m. benoe ming elders Aan de heer H. v.d. Ent is op ver zoek eervol ontslag verleend als leraar aan de Gem. Nijverheidsavoneschool. Aan de heer H. J. Bal is eervol ont slag verleend als le leraar aan de Gem. Nijverheidsavondschool i.v.m. met zijn benoeming aan de U.T.S, te Rotter dam. Aan de heer G. de Keulenaar is eer vol ontslag verleend als onderwijzer aan de W. de Zwijger-uloschool I i.v.m. zijn benoeming bij het openbaar ander- wijl in Amersfoort. Aan de heer B. Demmink is eervol ontslag verleend als leraar lichamelij ke oefening bij het g.l.o. en ulo, i.vjn. zijn benoeming bij het vhmo in Den Haag. Aan mej. A. Vermey is eervol ont slag verleend als onderwijzeres aan de W. A. van Lieflandschool i,v.m. met baar benoeming bij een LOM-school in Hilversum. Aan de heer H. Witvoet iseervol ontslag verleend als onderwijzer aan de A. H. Gerhardschool i.v.m. met zijn be noeming tot hoofd van een lagere school inUtrecht, Aan mevr. C. M. Kooymans-Olsthoom is op verzoek eervol ontslag verleend als bandwerk-onderwijzeres bij het ulo. Aan de heer P. van den Boom is eer vol ontslag verleend als onderwijzer aan de Jan Lighartsdhool A, i.v.m, zijn be noeming tot directeur van de Schiedam- se Gemeenschap. (Advertentie LM GROTE MARKT 3 - SCHIEDAM Men heeft ondervonden dat het radarbeeld niet altijd be trouwbaar kan worden geacht. Dit wordt veroorzaakt door het feit, dat een ijsberg een slechte reflector is voor ra dargolven. Ook de dikke mist, die om een ijsberg pleegt te hangen, geeft een versluiering van het radarbeeld. Bovendien is het riskant, dat de radar de kleine ijsbergen nauwelijks re flecteert, De „kleine" ijsber gen echter steken nog voor negentiende onder water en dan is het brok ijs nog groot genoeg om een schip te doen verongelukken. Men heeft alle mogelijke po gingen gedaan om een ijsberg, die in de scheepvaartroute dreigt te geraken, op een of andere manier te vernietigen. Men is de bergen te lijf gegaan met mijnen, torpedo's, dyna miet, scheepsgeschut, warm- tebommen en de gewone bri santbommen, maar de bergen werden alleen wat beschadigd maar bleven verder intact. Men heeft eens een ijsberg zwart gemaakt met roet in de hoop dat dan de zonnewarmte het ijs sneller zou doen smel ten, maar ook dit middel had geen noemenswaardig, effect. Men is tenslotte tot de con clusie gekomen, dat het de beste manier is de ijsberg met het door een sterke kijker gewapende menselijk oog op te sporen en dan de positie van zo'n berg te blijven opge- mnniiiJiBiauMiiiuuuiiiEiiiiiuiiuiittuuhutanaiiiiiBiiiHiia Weer een snelle Amerikaan in Rotterdam TTET vlootvemïeuwïngspro- Jh*- gramma van de door de -staat gesubsidieerde Ameri- HHu vma r--j - - digheden kan het gebeu- kaanse rederijen begint op jaar" van Calhis naar Dover land te gaan passagieren en ren dat elke sigaret meer dan gang te komen. De United was overgestoken en sindsdien ze mochten dus ook geen ge- handerdduizend_ gulden kost. states Lines kwamen al mei ven tot hij, in zuidelijker wa- dat altijd vrij ruw pleegt te tributen te bevinden om elk zijn. van hen in een keurig „pakkie deftig" te steken. Aldus gingen Passagieren in zwembroek de jongen gezellig een avond ZEVEN jonge opvarenden, m Tel Aviv uit om zich dc vol- allemaal beneden de 20 se°de morgen va een fikse jaar, van het Finse vracht- zwemtocht weer naar hun teren aangeland, is gesmolten, schip „Jytte PauJin", dat op £ehïp te begeven, ch-irinu/fa-r hwffc succes de rede van Tel Aviv ten an- ,E in Nederland gebouwde her lag, kregen' op een zater- Sigaretten als brandstichters draagvleugelboot „Sha- dagmiddag van de kapitein J^NDER bepaalde omstan- dowfax", die ïn mei van dit geen verlof in het beloofde D AichfAe-n kan tmhoi.. talrijke proefvaarten in de Engelse wateren heeft ge maakt, heeft ook onder moei lijke omstandigheden getoond een. zeewaardig schip te zijn, dat een gemiddelde snelheid behaalt van 30 knoop. De „Shadowfax", die 40 passa- terdam. - - States Lines kwamen - De Engelse „Fire Protection hun nieuwste 2eer snelle een- Association" heeft dit uitge- heden van de Challengerklas- Het snelste Amerï- rekend. In 1963 werd in Enge- se jn Rotterdam. Deze maand kaanse koopvaardijschip land voor 665 miilioen gulden jS VOor de Lykes Lines een ,^/lormacargo" voor het aan brandschade aangericht schip van de Gulf clipperklas- terrein uart Progress aan Van elke vijf branden, die se te water gelaten. Dit zeer i de Merwchaven te Rot- meer dan lOO.OÖO gulden scha- snelle en ver geautomatiseer- --1-* de schip kost maar liefst 22 miljoen dollar. Vorige week is de Moore-Mc Corroack Line in Rotterdam voor de dag ge komen met haar nieuwste schip van de Constellation- klasse, de 10 miljoen dollar kostende „Mormacargo". Dit 19.800 ton d.w. metende tur binestoomschip is het eerste Amerikaanse koopvaardij schip dat met behulp van elektronische instrumenten van één punt uit wordt be diend. Met haar dienstsnel- heid van 24 knoop wordt de Mormacargo als het snelste vaartuig van de Amerikaanse koopvaardijvloot beschouwd. In totaal zullen zes zuster schepen worden gebauwd. Phs. van Ommeren, carga door in Nederland van de Moore-McCormack Line, deel de ons mede, dat op 23 oktober het zusterschip „Mor- macvega" in Rotterdam wordt verwacht. veroorzaakten, bleek (Advertentie LM.) WU woninginrichting BROERSVESr 64-61 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. Burge meester mr. J. \V. Peek die op 13 de cember a.s. 65 jaar wordt, zal aan het einde van die maand zijn functie neer leggen. Op dinsdagavond 29 december zal de Gemeenteraad en ook het korps gemeente-ambtenaren afscheid nemen van de burgemeester. Doch de avond te voren, maandag 28 december, wanneer mr. Peek dus nog burgemeester Is, zal de burgerij in de Aula van het Stedelijk Museum afscheid kunnen nemen van de burgervader. Op initiatief van het bestuur van de Schiedamse Gemeenschap heeft zich. uit de burgerij een comité gevormd om ge stalte te geven aan een waardig af scheid, Gisteravond had de installatie plaats van dit „Comité afscheid burge meester Peek". Getracht is dit comité zo breed mogelijk op te zetten met ver tegenwoordigers van diverse facetten van het maatschappelijke leven. Verte genwoordigers van de belangrijkste geestelijke stromingen, van het groot- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag Bij het Parktoernooi van het tennispark Spie riugshoek, dat ondanks de mooie zo mer nog veel last heeft gehad van de regen zodat de finales een week te laat verspeeld werden, is de grote verras sing geweest dat de heer A. Hofman, gedurende ongeveer tien jaar park kampioen en ao de sterkste speler in Schiedam, onttroond is door de jonge Harry Meyer. Dat gebeurde overigens al ln de halve finale, waarna Meyer in de eindstrijd Jaap Beyer nog ver sloeg. Meyer beschikt over een diepe en harde forehand-drive en ook z'n service is sterk. In de derde beslissende set tegen Hofman bleek ook zijn vinnige smash goed voor enkele punten. Hof man was kennelijk niet op dreef en zyn anders zeer gevaarlijke eerste service en zijn forehand wilden niet lopen. Voor de goedspelende Meyer was dit voldoen de. In de finale ontmoette Meyer zo Jaap Beyer, die in drie sets had gewonnen van de altijd moeilijke tegenstander M. Jansen. Maar deze finale bracht niet de verwachte spanning. Meyer won de eerste set met 60 zonder tegenstand van Jaap Beyer. In de tweede set kwam Beyer beter op dreef, wat niet verhinderde dat Meyer uitliep tot 5-2, weliswaar set-po int verloor, doch uit eindelijk won met 6-3. De duidelijk ver moeid geraakte Meyer won tenslotte Dok na harde strijd de derde set met 6-4. Damiis-enkel Bij de dames A werd Jos Legen winnares. Zij is de inzinking van vorig Jaar en van het begin van dit seizoen weer te boven en sloeg In een spannen de eindstrijd mevr. Gerda Adriaanse. Vooral de eerste set was spannend, mej. Legen won deze met 7-5, maar verloor de tweede van de goed spe lende mevr. Adriaanse en won tenslot te de derde met 6-2. Het heren-dubbel werd overtuigend gewonnen door Hofman/Hoogendoom van Jaap Beyer/Harry Meyer. In de gemengddubbel kwamen bij verrassing Els Zwanenburg/Meyer, na Jos Legen Hofman geklopt te hebben, in de fi nale, om daar de favorieten Gerda Adriaanse/Jaap Beyer uit te schake len in drie sets. In de afd. B is M, Jansen winnaar geworden door een overwinning op H. Bos. Bij dc dames moeten mevr .Ba- ris en mej. Akkerman de finale nog spelen, met.de beste kansen voor me vr. Baris. Bulte/v.d. Heuvel wonnen in het herendubbel van J. Bakker/J. de Jong en de dames Baris/Wessel won nen het dames-dubbel. In afd. C won mevr. Harreman de finale zonder moeite van mevr. Koe vermans en bij de heren was de junior Jack Sigmond overtuigend de sterkste; hij won van Peter Zoeteman.Bij da mes D^won Ada Wassenaar drie eer ste prijzen; een goed speelstertje dat veel belooft. Het herenenkel D moet nog verspeeld worden door Aü Verhoe ven en B. Buitehhek. In het Park Spieringsheek zullen nog het populaire bliksem-toemooi en het echtparen-toernooi gehouden worden, waarna op II oktober het tennis-sel- zoen gesloten zal worden. en het kléin-bedrijf, de middenstand, het verenigingsleven. Als voorzitter treedt op ir. B. Wilton, met S.G.-voorzitter F. A. de Wolff als vice-voorzitter, secretaresse is mevr. A. H. MoU-Tromp (Burg. Knappertlaan 167) de vertegenwoordigster van het Centraal Vrouwen-Comité, terwijl de heren C. Rauws van de Middenstands- bank, mr. J. C. J. Pels Rij eken van Bank R. Mees en Zonen als penning meesters de pecunia zullen vergaren en beheren. Dit laatste is belangrijk. Want naast het organiseren van de afscheids-avond in de Aula wil het Comité, uiteraard, de scheidende burgemeester een cadeau aanbieden. Want hij is toch bijna ze ventien jaar hoofd van onze gemeente geweest, een bijzonder lange bestuurs periode. „En in die zeventien jaar is er wel het een en ander gebeurd en ver beterd in Schiedam", vond voorzitter ir. B, Wilton „Het is allemaal rustig en kalm gegaan, maar in zijn bestuurs periode Is Schiedam wel een leefbare stad geworden". Iedereen moet in de gelegenheid wor den gesteld om bij te dragen in het a£~ scheids-geschenk, zo was gisteravond wel de mening van het comité, dat zich met circulaires zal richten tot zoveel mogelijk inwoners. Met alleen de be drijven en de middenstanders dus, maar ook de gewone bewoners. Die wil men dan benaderen via de vak-organisaties, de kerken, de verenigingen en sport organisaties en ook via de scholen. Want ook de kinderen zullen opgewekt wor den bij te dragen in het afscheids-ge- schenk. Het was gisteravond een eerste sa menspraak van het comité, doch plan nen zullen nader uitgewerkt worden. Men zal er meer over horen. SCHIEDAM, woensdag Toen de verpleegster mevr. A. van W. op haar bromfiets gistermiddag tegen vijf uur op het rijwielpad van de Vlaardmger- dijk bij de Burg. Knappertlaan twee voor haar uit rijdende meisjes wilde inhalen, lbeef de tas achterop haar bromfiets haken achter een van de fiet sen. De meisjes, de 16-jarige J. DE J. en de even oude J. Q, botsten tegen elkaar op en liepen bij de val ontvellingen schade aan de kleding op. Zij zijn ter plaatse verbonden. SCHIEDAM, woensdag Op het in aanbouw zijnde bijgebouw van de Dr. Noletstichting ging gistermiddag om vier uur de vlag in top. Het hoogtepunt was bereikt. Dit was voor de mannen van uitvoerder A. J. Rcmmerswaal uit Tilburg die het werk uitvoeren reden om op bescheiden wijze feest te vieren. De directrice kreeg een boeket rose an jers. SCHIEDAM Geboren: Johannes C. zv N. J. van Noortwük en B. J. Albers; 7VÜ- helmina dv G. Breddels en J. Overheul; Elisabeth M. dv P. J. Meijer ca C, M. Jansen, Johanna A. dv H, P. Wever en B, Taverne; René zv A, de Jager en C. Momberg; Cornelia B. dv W. M, Platleei cn E. van dessen: Leendcrt P. zv L. Klootwijk en P. E. de Wit; Cornelia H, dv C. G. Vervenne en C. J. Holsteyn; Edwin B. 2v B. J. Dielemans en H. A. Kok; Adrianus J. zv P, H. Feelders en H. J. M. Ronde. Overleden: C. Goedhart, 70 jr. echtg. Sprong. VLAAKDINGEN, woensdag Tijdens rangeerwerkzaamheden op het stations emplacement te Vlaardingen raakte maandagnacht de 35-jarige rangeerder J. Mostert wonende te Maasland met zijn rechtervoet beklemd tussen het per ron en de treeplank. Hij liep een ge kneusde rechtervoet op en is ter behan deling naar het Holy-ziekenhuis ge bracht. (Advertentie IM.) KOELKASTEN ««NOOTSCHAP - ROTTERDAM SCHIEDAM, woensdag - Het dames comité dat het plan heeft om het Tam boer en Pijperkorps „Harmonie" bij de viering van het 35-jarig bestaan geheel nieuwe gala-uniformen aan te bieden, komt nog acht duizend gulden tekort. Zoals we reeds schreven zijn in de afge lopen maanden vele acties gevoerd om geld bijeen te brengen, doch omdat deze veelal in eigen kring werden gevoerd, zijn de mogelijkheden na vrijwel uitge werkt. Tijdens een jubileumuitvoering op 6 november zullen de uniformen worden aangeboden. De maker garandeert dat de uniformen tegen die tijd gereed zul len zijn, maar nu het geld nog. Daarvoor zal nu een beroep worden gedaan op het bedrijfsleven en de middenstand. Leden, van het dames-comité gaan nu op stap om de aangeschreven bedrijven te be zoeken. „Stel ons niet teleur", schrijven de dames. VLAARDINGEN, woensdag Op de wegsplitsing Burg. Verkadesingel— Kievitlaan verleende maandagmiddag de bestuurder van een personenauto geen voorrang aan de bestuurder van. een vrachtauto. Er volgde een aan rijding waarbij de vrachtauto ernstige schade opliep. Er waren geen persoon lijke ongevallen. In de NIEUWE KANTINE van: Scheepsbouwmij. .NIEUWE WATERWEG" Nieuwe Waterwegstraat 1 Schiedam kunnen wij plaatsen: 2 FLINKE, BETROUWBARE JONGEMANNEN ter assistentie van de kantinebeheerder. Leeftijd van 16 tot 20 jaar. Naast afwisselend werk en goede arbeids voorwaarden bieden wy aan de juiste man nog goede vooruitzichten. Sollicitaties bij de kantinebeheerder. Fotografie Personeel gevraagd HOGE BIJVERDIENSTE. Net lersoon gevraagd, in beait van iroramer, voer bezorging, pïm, _5 uur per week. Ellü. Leeskring. Berkelselaan 52. Voor PASFOTO voar K. van Tel. 80439. nb 6 .derverkopers voor de verkoop ROLFDJ4S VERGETEN?? De k£. ?SuSSSüU Hos??™,?: automaat staat voor u klaar, sie en kostenvergoeding. Ven- Alle soorten Dims. Foto K. van deloo-Neon, Volmerjjnstr. 0. Vuuren, Hoogstraat 10 Q. I Rotterdam. vry. zat. 2,7, 9.15 dt 2,8, wo. 8 uur zond. matinee 2,4.15 wo. matinee 2 uur Zeerovers ontvoeren mooie jonge meisjes voor chantage en om te verhandelen. Lex Barker, Walter Barnes en Livo Lorenzon in Het geheim van de Zwarte Sperwer Eastraancolor. Mannen vochten om haar liefde, tot de dood een beslissing bracht James Drury, Lee J. Cobb en UHa Jacobsson De Dodende Vuist Eastmancolor. dond, 2,8 uur zat. nacht 12 uur Een klein krantenbericht: „een meisje verdween" ..Wéér hebben zy hun slag geslagen. Georges Marchal, Agnes Laurent en Daniella Kocca ln Handelaren ïn meisjes Kapster of aankomend kapster en leerling voor direct gevraagd. PASSAGE 16.— SCHIEDAM.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1