BIT EOITEEDAMSCH PAROOL VERRAADT Enschede vindt im Deventer spelen onverantwoord1 ADVOCATE KWAM BIJ OVERVAL KIJKEN Haven staking in Y.S. Itoedwstec Wim Beltman: „Belachelijk" Vorig seizoen reeds brief aan KNVB MENSEN OP WEG" WORDT VRIJDAG GEOPEND Seth Gaaikema nu drs. in de Nederl. letteren MERKTEKENS BRACHTEN POLITIE NAAR SCHAT IN AMSTERDAMSE BOS JOHNSON BEVEELT v „AFKOELING" af Bouber brak been DE VERBORGEN meubeltoonzalen S?SW r ip, K.N.M.I. De Bilt verwacht:^ 24e JAARGANG No. 23J t '\f I - XssMtaww» 10S, Schiedam tpetafoonWlO) 87279 86606, na 17 r30 DONDERDAG 1 OKTOBER 1964 Met driemanschap dat de zaak-Heiligeweg anei heeft opgelost: van inlts af hoofdinspecteur J. Valken, commissaris P. L. Landman en v .Oberkommissar I. Lbblein. NEW YORK, donderdag (Reuter, AP). Ongeveer 60.000 Amerikaanse havenar beiders aan de Oostkust cn langs de Golf van Mexico zijn vandaag ia staking gegaan. Verwacht wordt evenwel dat vandaag nog een gerechtelijk be vel zal worden gegeven ter af kondiging van een „afkoelings periode" van tachtig dagen, tij dens welke het werk zal moeten •voiden hervat en gestreefd zal worden naar het uit de weg rui men van de geschillen. Vandaag vindt u op Mn van da Koarlorstarpagina's do Sm zoakplaat. Zie voor de volt. voorwaarden onze editie van vrijdag, 25 sept, j t. maakt u slank demaalti een koek in da am vanilla - chocolade HklNflèlMlttljdW (Vin onze verslaggevers) AMSTERDAM, donderdag. De buit van de roof op de Heiligeweg in Amsterdam, of in ieder geval het grootste deel, is gistermiddag om half vier opgegraven in het Amsterdamse Bos. Dat was de belangrijkste gebeurtenis op de vijfde dag van het onderzoek. De advocate Marianne Kreuzer bleek na de bekentenis van haar dochter Gerlinde een vroww, die zo graag eens een echte overval wilde zien. Omdat ook de pistolen en de kleren van de gangsters zijn gevonden, is de zaak-Heiligeweg vrijwel rond, van de overval in de Leidsestraat ontbreekt de derde man. De Duitse politie heeft nog heel wat speur werk voor de boeg eer de serie roven (inclusief de dubbele moord in Liinèm) daar tot klaarheid zfyn gekomen, en de beiers zjjn gepakt, Da.anellBrtochb hoofdinspecteur J. Valken n^Vtfortmubcl is door een reeks successen gevolgd. Niet alleen Oberkommissar Löb- lein arriveerde gisternacht om drie uur in Amsterdam, maar ook Helmuth Balk (trouwste bondgenoot en bewonderaar van Petras Dominas)die door de knieën was gegaan en had beweerd de door hem verborgen vuurwapenen in het Amsterdamse Bos te kunnen vinden. Behalve de medewerking van Balk was ook de openhartigheid van diens jonge zwager, aspirant rover Paul Cichetzki, van groot belang. Hg had zaterdagmiddag, in de stromende regen, vanuit de auto gezien waar Dominas de juwelen begroef. Een door hem gemaakt tekeningetje wees de plaats aan. SPEURHOND BLIJ De buk, zeer kosibare juwelen WIM BELTMAN „ik houd van hard voetbal" FOTO TOTAAL Bezoekt BLOEMGRACHT134-136 zwflgén is door 4e wet niet strafbaar m dé bult van zaterdag niet vervoerd, dat ia wei duideiyk," aldus opmmlssarls Landman. Oberkommissar pWeta Het weten voorlopig geen bcliuumfrlling te \7RIJDAG a.s. wordt in het y Amsterdams „Stedelijk Mu seum da fototentoonstelling „Meneen op weg" geopend. Bij die opening sa) de organisator - van de ekpoiitie, dr Karl Pa- wek, oei) Intaldjng houden over de fotografie.PawéK heeft de laatete twee jaar ofo^anttar* gedaan dan matertaai selecteren voor deze expositie, die onder auspiciën van de Parool-pers wordt gehouden. w Hij zocht o.a. bovenstaande foto van de Franse fotograaf Frank Horvath, getiteld: „Op een bloemententoonstelling in Cheieea", uit. Zie ook onze kunetpagina. BEURSVOOR PARTICULIEREN JAARSBEURSGEBOUW VREOENBURG UTRECHT A ""V*"*- Kt1_ 1 V Pozt gironummer 398644 Bankier; Amstadamsché Bank te rto Lone nummers 20 ei. Abonnement 78 et per week of 3.96 per kwartaal. ONAFHANKELIJK DAGBLAD'"UITGAVE N V DE NIEUWE PERS HOOFDREDACTEUR; Mr. a W. SANpBERG DIRECTIE: W. VAN NORDEN, B. DE VRIES ai 0 M«rkt*k*ns op bomen leidden naar de plaat* waar de schep de flrond in moeet. Deel roversbuit terecht President Johnson heeft gisteren de Taft-Hartleyivet van toepassing ier- *Uaard. waardoor de afkondiging van deze afkoelingsperiode mogelQk is ge I vorden. "f Het geschil gaat over een nieuw ar- leidscontract. Het voornaamste strui- elblok hierbij is de omvang van de werkploegen. De reder willen deze doegen met het oog op de toenemende .•utomatisering van het werk inkrim pen. Een federale verzoeningscommissie heeft voorgesteld de omvang van de doegen van twintig op zeventien man e brengen over de periode tot 1 okto ber 1967. De vakbond eist in ruil hier oor een gegarandeerd jaarloon, maar e reders weigeren dit. De vertegenwoordigers van de Inter- itional Longshoremen's Association, o Amerikaanse vakbond van haven- rbeiders, trokken zich gistermiddag it de onderhandelingen tv mg en zet- n de stakingsmachinerie in werking, •ngeveer 800 schepen worden door de taking getroffen. AMSTERDAM, donderdag. De to neelspeelster Aaf Bouber is gisteren in it Gerhard-huis in Slotermeer uitge leden en heeft daarbf) een been ge broken. Aaf Bouber, die 78 jaar is. is n het Binnengasthuis opgenomen. (Advertentie) (Advertentie) 3A De pistolen en patronen waren Kla teren ksuw gevonden in de omgeving van de camping, de speurtocht naar de juwelen duurde langer. Speurhond Sies van wachtmeester der eerste klas se S. Wagemaker uit Weesp had niet Kenoex aan de xeur van Dominas' jasje om het legertje rechercheurs (onder leidlnx van hoofdinspecteur Valken, op het spoor te zetten. Maar om half vier had de expeditie in de buurt van het gemaal succes: op een boom stonden verse merktekens, een kruis je met vier streepjes. „Vierhonderd meter van hier," bleek dit te beteke nen. Tweehonderd meter verder stond een boom met twee kruisjes, weer tweehonderd meter kwamen van on der de bladeren twee dichtgeknoopte zakdoeken te voorschfln. Intussen ging Helmuth Balk zich nog iets herinneren: tafl had de kleren van hem en zfln twee metgezellen, die voor de veiligheid verwisseld waren voor nieuwe kleding, ergens in het water gegooid. Zff kwamen gisteren in de namiddag tevoorschijn uit do Petro leumhaven. Is commissaris P. L. Landman blij met de buit (morgen zal speurhond Sies eraan ruiken voor de sorteer- proef), zf|n collega Löblein wreef zich in zijn handen over de vondst van de pistolen. Want daarbij kan het wapen zijn, waarmee Dominas in Lttnern een bejaarde man en zfjn zustor vermoord' de. Terwijl hoofdinspecteur Valken zich steren in bet Amsterdamse Boe op geld, onderwierp commissaris Land man Gerlinde Kreuzer aan een lang durig verhoor. Zi) bekende, En het werd (ook door uitlatingen van haar moeder) duidelijk, dat de rol van de vrouwen een passieve was geweest. Het enige wat Gerlinde had moeten doen. was de na het laden van de pis tolen overgebleven vijf patronen in hotel Polen door de W. C. spoelen. Zy vergat dit in haar nervositeit en liep doodsbang door de Kalverstraat heen en weer op het moment, dat moeder Marianne (en wellicht ook Irma) ge tuigen waren van de overval Dominas. die ais minnaar van Ger linde vaak In het huls van de Rechts- anwaltln in Essen kwam. vertelde ai- ttld over de spannende avonturen, die hij in zijn gangsterbestaan beleefde. „Mag Ut eens een keer mee", vroeg de advocate. „Natuurlijk," zei Dominas en maak te plannen voor een roofoverval In Amsterdam. Balk zou, zoals meestal het geval was, met hem meegaan, evenals Cichetzki, die het vak nu ook maar eens moest gaan leren. Op l» september zon het spel voor mevrouw Kreuzer worden opgevoerd. De advocate reisde naar Amsterdam met haar „vaste vriend" In NoordwUk Gerlinde in» er niet bU ajjn, dla wzu_ en wachtte qngedpldlg op de Helllge- weg. Het doek ging niet op. Zaterdag W september schikte de (Van onze sportredactie) ENSCHEDE, donderdag. Sportclub Enschede beeft in de gisteren reeds aangekondigde brief aan de KNVB gepro testeerd tegen de methode van coachen zoals die door de manager van Go Ahead Wim Beltman, wordt toegepast. ,J)e donderspeech, die de heer Beltman in de rust tot zyn spelere hield en die zelfs op de tribunes te horen zou ztjn geweest, is" aldus het bestuur van SC Enschede, „onder meer de oorzaak van de wxlde charge van linkshalf Butter op doelman Lagarde, waarbij deze laatste zeer ernstig werd getoond." Het bestuur van de sportclub zegt verder m zon brief dat de methode van coachen van de heer Beltman er de oorzaak van is, dat de spelers van Go Ahead in het veld met meer over -•e vereiste beheersing beschikken. VoortB stelt SC Enschede dat door de cpeeoh van de heer Beltman hand- taeteltjkheden onder het publiek zijn ontstaan en dat door het gebeurde zowel Lagarde als SC Enschede ern stige financiële schade zal lhden. „Het is op deze manier voor een Nederlandse club bijna onverant woord in Deventer tegen Go Ahead uit te kamen", aldus het bestuur van de Twentse hoofdklasse. SC Enschede heeft reeds eerder, na melijk per brief van 24 september 1963, bij de KNVB geprotesteerd te gen de manier, waarop manager Belt man de sneieqi van Go Ahead pleegt te coedhên; De' vóeébalband zag toen geen aanleiding maatregelen te ne men. De heer Beltman reageerde zeer fel op de inhoud van de brief die thans is verzonden. „Dit is de tweede keer" zei hy. „Vorig jaar bleek er van al le bescixridlgingen niets waar te zijn, nu wil Enschede proberen een ver schrikkelijk ongeval naar mU te schul- Ik houd inderdaad speeches in de ïust, ik verlang dat het publiek iets ziet. Daarbij /al ik heus wel eens schreeuwen, maar het is ronduit be- laoheiyk dat ik spelers onsportieve op- drachen zou verstrekken. Ik houd van Engels voetbal, had voetbal dus, maar zonder onopartiviteit." „Ons elftal heeft onder mijn leiding al twee keer de cup gewonnen voor de meest sportieve ploeg. Ik kan meer voorbeelden noemen waaruit blflkt dat beschuldigingen zoals ze ln de brief worden genoemd, t zijn. Ik vind het heel erg." Friedrlch Donenfeld, de trainer van Sportclub Enschede, vond het niet toevallig dat ook Bertus Hooger- man van Ajax met een nierblessure tegen Go Ahead de strijd moest sta ken: „Die jongens doen bet niet ex pres natuurlijk, maar ze raken van de kook door de dondenpeechee van Beltman. Daarvan komen de botsin gen die dergelijke gevolgen kannen hebben." bende beter. „U komt toch", vroeg Ger linde per telefoon aan haar moeder. „Ja natuurlijk, en Irma ook," was het antwoord. Ditmaal kwamen de spelers wel op de planken: leider Dominas, die de butt bfl zich hield, HellmuthBalk met de moker en debutant Paul Ct- chetzky. De zwagers zouden elk 60.000 mark krijgen van Petras, pas ais ze thuis waren, in Bottrop. Een voor Balk hoge beloning, want na de over val ln de Leidsestraat kreeg hjj maar 6000 mark. Oberkommissar Löblein, die met een hem vergezellende inspecteur en de geboeide Helmuth Balk weer naar ortmund is vertrokken, vertelde gis teravond dat hy pas op 16 september Dominas in het vizier kreeg, als da der van een roof op woensdag 28 fe bruari in Dortmund, via de Damfoto, over het verkrijgen waarvan hy zich niet uitliet. Balk was nog niet herkend op deze in mei gemaakte gelegenheids- kiek. „Ik had redenen om te vermoeden, dat de volgende overval in Keulen zou plaatsvinden de roof in Amsterdam verraste mg volkomen," verklaarde de Oberkommissar. „Dominas was niet geschaduwd, omdat men niet wist waar hy zat," aldus de heer Lbblein, die zichzelf echter een beetje tegen sprak: eerder liet hy zich ontvallen, dat hy niet alleen de ex-Litouwer wil de hebben, maar ook de andere ro vers. De aanvankeiyke gedachte, dat de Pool Lachmacki een rol speelde in de bende, was veroorzaakt door een Pools- klinkende kreet tydens een der over vallen ln Duitsland. Lachmacki werd gezocht als deelnemer aan een op bont beluste bende, die in de buurt van Frankfort opereerde. Bontrovers zfjn echter zo gespecialiseerd dat zy zelden ook juwelen kapen. De totale bidt van alle door Dominas en zfjn makkers gepleegde overvallen zou volgons Oberkomniïasaris Löblein driekwart miljoen mark bedragen. Hf) vermoedde, aat het meeste via een Duitse doorvoer»tad elders in Europa is beland. Achteraf biykt, dat Helmuth Balk ln ill. na een overvel in Gelsenkirchen yna is neergeschoten door de Duitse 99 juli bijl eens doorboord door efl kogels, waar van er één zyn arm schampte Staatsantwalt Schlösser uit Dort mund zal volgende week naai Amster dam komen om met de officier van jus title te praten over de juridische cou sequenties van het feit, dat de bende leden, die in twee landen overvallen hebben gepleegd, verdeeld over belde landen zitten opgesloten. Dominas is vanmorgen voot geleld, evenals Gerlin de Kreuzer, wier rol overigens beperkt is gebleven. Morgen moot haar moe der worden voorgeleid. Over Marianne Kreuser zei commis saris Landman: „Ik sluit het nog niet helemaal ujt, dat sy belangrijk is ln de bende, maar het verhaal van de nieuwsgierige misdaadminnares lijkt heel aannemeiyk. In dat geval Is zh in Nederland niet schuldig, want de voor kennis va» roof voor de politie ver «s - (Van onze kunstredactie) AMSTERDAM, donderdag. De stu- dent-tekBtschrfJvercabaretier Seth Gaai kema is gisteren aan de Groningse uni versiteit geslaagd voor het doctoraal examen Nederlandse taal- en letterkun de. Gaaikema heeft onder meer enke le musicals vertaald en teksten ge schreven voor Wim Kan. Hy heeft thans een «igen cabaret met pianist Roelof Stalknecht. (Advertentie) AMSTERDAM DAGELIJKS VAN UUR OOK ZATERDAGS VRIJDAG SHOWAVOND VAN 7-10 UUR (Advertentie) VAN 3 T/M 14 OKTOBER DAGELIJK8 VAN 1040 UUR ZONDAG8 GESLOTEN Van donderdagavond tot vrijdag avond; KOUDE NACHT Droog weer met weinig bewol king. Koude nacht met in hoofd zaak in het noordoosten en oosten van het land plaatselijk nachtvorst. Morgenmiddag ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Zwakke tot matige oostelijke wind. (Opgemaakt te U.15 uur) Morgen: Zon op 6.42, onder 18.18 Maan 2.11, onder 17,87

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1