I Vroeg of laat geeft de ptotestanrs-chmtRiüke vrouw de mrimr mPRIN SE S STATION LOMBARDIJEN EEN VOLSLAGEN SUCCES AGENDA Man kreeg rattengif toegediend Wie is onze beste voetballer Richard Flink kreeg Kon. onderscheiding Ombudsman: wachten op overheid i MEUBELVERKOPER m mWihm Hoteldieven bij grens gepakt Rob Groenhuizen werd vader van een tweeling 4 i de meubelbeurs „Vi'pag. 4 - zaterdag 3 oktober 1984 HET prille, piepjonge en nog pro visorische NS-station Lombar- dijen, heeft nu, na nauwelijks enkele maanden, drie dingen bewe zen: 1. dat er omonwonden in een behoefte is voorzien 2. dat er een veelomvattende taak is weggelegd voor de NS in het stedelijke en vóór- stedelijke vervoer; 3. (lat er snellermaterieel zal moeten worden aangeschaft om uit het personenvervoer- op-de-korte-afstand te halen wat er in zit. Een gesprek over dit nieu we soort vervoer met de chef van de Sector Marktonderzoek- Reizigersvervoer, drs. L. G. Klaassen in Utrecht maakt veel duidelijk. Onder andere, dat er in de naaste toekomst een orgie van nieuwe stations, meer klei ne dan grote overigens, te ver wachten is. „Nieuwelingen" - Overzicht Nieuwe stations door Han van der Meijde Personeelsvervoer Ook dit aspect van het stede lijke vervoer van de NS is niet onbelangrijk. Misschien dat de betrokken bedrijven in de toe komst, en zeker als er zich nog meer industrieën in Botlek en Europoort hebben genesteld, hun standpunt zullen herzien en de NS zullen vragen de mogelijk heden dieaangaande nog eens onder de loupe te nemen. Mi mm 1811 rnrrir Bioscopen Voor heden Voor morgen Exposities Apotheken DORDRECHT, zaterdag (ANP) - De 39-jarige Dordtenaar Willem de Bruin is vorig jaar langzaam vergiftigd door zijn echtgenote, de 27-jarige mevrouw M. P. de B.-M. in nauwe samenwerking met een kostganger, de 38-jarige fabrieks arbeider J. P, De eerste is gedeti neerd in het huis van bewaring II in Rotterdam, de ander verblijft in het Centraal Ziekenhuis van het gevangeniswezen te Vught. JJET klassement van onze prijsvraag „Wie is onze besté voet baller" wórdt niet langer aangevoerd, door Cpên-Moulijn. De 6 die Feijenoords linksbuiten 'van onze lezers an. onze sport redactie kreeg voor zijn prestaties, in de wedstrijd legen jDWS was niet voldoendé om zijn leidersplaats'te behouden. Hij is voorbijgestreefd door iwee doelverdedigers, zijn clubgenoot Èd- dy Pieters Graafland en Andries van Dijk van Xerxes, die beiden met een 9 werdén gehonoreerd. r Vooral de opkomst van Pieters Graafland is opvallend. Na een vrij matige start kreeg hij voor zijn laagste irie wedstrijden twee negens en een acht. Ook de overige doelverdedigers worden door onze lezers hoog gewaardeerd. Van Horik van Fprtuna staat zes de, Den Hertog van Sparta is negende, en Besem van Hermes DVS is met twee achten en een negen hard bezig de achterstand, die hij in het begin van de competitie door een blessure heeft opgelopen, goed te maken. Het klassement ziet er na zes ronden als volgt uit: 1 en 2 Pieters Graafland (Feijenoord) en Van Dijk (Xerxes) 45 pnt 3 en 4 Moulijn en Kraay (Feijenoord), beiden 44% pnt 5 Libregts (Feijenoord) 43% pnt 6 tot en met 8 Van Horik (Fortuna), Arteaga (Xerxes) en Slui (Excelsior allen 43 pnt 9 Den Hertog (Sparta) 42% pnt 10 tot en met 12 Verhoeven (Sparta), Schouten (Excelsior) en Van Ede (Hermes DVS), allen 42 pnt 13 Weber (Excelsior) 41% pnt 14 en 15 Van Miert (Sparta) en Van Dijk (SW) 41 pnt 16 Schenk (SW) 40% pnt 17 tot en met 21 De Groot (Sparta), Hendriks (Excelsior), Van Mullem (Hermes DVS), Van Schie en Van Meeteren (SW), allen 40 punten. De prijs van 10 gulden voor de beste slagzin gaat dezè week naar de heer B. P. C. Baars, Frederikstraat 155 B, Rotterdam, iOT§ F eeststemming in Tokio Wij vragen voor spoedige indiensttreding: Onze gedachten gaan uit naar een all-round verkoper met een gedegen vakkennis en gevoel voor de moderne woninginrichting. Hij moet onze cliënten'goed kunnen adviseren. Anderzijds moet hij de verkoopruimte op aantrekkelijke wijze helpen verzorgen. Wij bieden een zelfstandige werkkring met een goed salaris. Zowel schriftelijke als mondelinge sollicitaties (na teL afspraak) worden gaarne ingewacht. Grote Vi88erUetraat4-8-10, Rotterdam, Tel.38763 '-i (Advertentie LM.) Het nieuwe station Lombardijen, d«t zo'n stormachtige ontwikkeling doormaakt en dat een volslagen succes blijkt te zijn. h Stations, in het begin misschien on beduidende halteplaatsen, dia een eigen, een andere en bepaald geen onbelangrijke functie krijger. Func ties ook die misschein gedeeltelijk komen te liggen op het gebied van het lokale openbaar vervoer. Func ties, die öe plaatselijke openbare ver voersbedrijven uitstekend van pas kunnen komen. Vandaag ook dat er wit dit betreft 'n intensief contact is of wordt voor bereid tussen enerzijds de NS en an derzijds bijv de: RET (Rotterdam) de NZHVM (Haarlem, Leiden) en het GVB (Amsterdam). Het station Lombard!) was ons uitgangspunt voor e«n beschouwing over de toekomstmogelijkheid van de NS. LombardUec, dat half ra half een proefneming was en dat in een mi nimum van tUë reu volslagen succes bleek te xlJn. Na een maand »:tond vast, dat 5' procent van de reizigers, die op het station Lombardljen in- stappen zich lieten vervoeren naar en van de stations op de rechter Maas oever. Een van d~ gerechtvaardigde con clusies kan di>; na al luid:;: deze NS-verblndü,: is een wezenlijk.» ont lasting 'an de RET en van de tunnel en de Maasbruggen, voor zover nieu we treinreizigers zich eerst per auto verplaatsten in de stad. Taak voor NS in Maasstad Tevreden zijn de NS nu al, dat ls duidelijk. Maa een beter overzicht kan worden verkregen als: a. het winterse weer zijn invloe den eenmaal zal doen gelden en er ongetv/ijfeld meer animo voor het znelle lijntje komt; en b. als de bediening van het sta tion door de treinen beter wordt en de overstaptijde in Rotterdam CS verkort worden. Naast vele waarderende geluiden, vernemen de NS ook de klachten, dat in Lombardljen ingstapte reizigers op het CS te lang moeten wachten op aansluitende verbindingen. Nu moe ten de reizigers in het ergste geval een half uur wachten op het CS. Dat verandert stellig, verzekerde men in Utrecht, Hetzelfde geldt eigen lijk voor het nieuwe station in de Prins AJexanderpolder, dat een soort gelijke functie gaai vervullen als Lombardijen, als het eenmaal ln ge bruik is genomen en in het schema zal zijn opgenomen. Die orgie van. stations: in de toe komst zal de lijn A'dam-Dordrecht er mogelijk als volgt uitzien: Amsterdam CS Amsterdam-Sloterdijk Haarlem Heemstede-Aerdenhout Leiden Ïglden-Zuid Lelden-De Vink Mariahoevc Laan van NO-Indië Den Haag HS Rijswijk Delft Delft-Zuid Schiedam Rotterdam CS Rotterdam Blaak Rotterdam-Zuid Rotterdam-Lombardijen Barendreht Zwijn drecht Dordrecht (Van de vet gedrukte stations wordt de opening ln een niet te verre toe komst overwogen; Rijswijk reeds in 1905). Of al deze stations door alle pas serende treinen zullen worden aange daan? Zeker niet. Want dan zou rei- Kort voorbij Hat station Lombar dljen. buigt zich een spoorlijn af In de richting van Pernla, Hoogvliet enz. die gebruikt had kunnen worden voor het verveer van peraoneel naar Europoort en Botlek, ven per NS gsm pretje zijn. Eet ge volg ls dan ook, dat er nog meer ver schillende treinen zullen worden in gezet. Enerzijds treinen die alleen bij de „hoofdplaatsen" stoppen en dus bestemd zijn voor het reizigers- vervoer over grotere afstand, bijv. Amsterdam, via Den Haag, Rotter dam, Dordrecht in de richtingen Vlis- singen, Antwerpen en Tilburg. En anderzijds sneüe treinen voor het vervoer tussen de kleinere sta tions onderling en tussen de kleinere stations en grote centrumstations, v/aar tevens met korte wachttijden kan worden overgestapt op de lange afstands treinen. Hier zullen de snelste treinen wor den ingezet; treinen die in honderd sec. een snelheid van 120 km per. uur bereiken en die een aanzienlijk kortere remweg nodig hebben dan 't huidige materieel. Hei naar elkaar toegroeien van de type, die zijn uitgerust met deuren die automatisch geopend en gesloten worden, rijden sinds de zomer tussen Amsterdam en Alkmaar. Als het een maal zo ver is, verandert er meer. Voor dat korte afstandsverkeer moet: ook materieel worden ingezet met een- veranderde verhouding in het aantal zit- en staanplaatsen. De eenheid moet ook korter worden dan nor maal. Het naar elkaart oegroeien van de steden in westelijk Nederland en de daardoor noodzakelijke uitbreiding van het aantal stations en dus het korter worden van de afstanden tussen de stations, zullen ertoe lei den, dat de NS tevens gaan spelen van „supersneltram". Een heel andere aaak waarin de NS goede diensten zouden kunnen bewijzen Is het vervoer van perso neel tussen de woon- en wjjkgeble- dea. Nu blijkt namelijk dat ét NS ooit een plan hebben uitgewerkt om een dienst te openen van het CS naar het Botlek- en Europoortgebled. Deze trein, die niet voor het vervoer van „gewone reizigers mocht dienen, had zullen gaan rilden over de be staande railverbinding naar Rotter dam-Zuid, Lombardljen, waar een goederenspoorlijn naar het westen afbuigt en zich langs de rand van de stad kronkelt in de richting van de Waalhaven enz. De NS hebben een jaar geleden al besprekingen geopend met directies van enige oliebedrijven als Shell, Esso en Gulf om te trachten het eens fe worden over het probleem van hét personeelsvervoer. De zaak is namelijk dat het een aanzienlijke verlichting van het (spits)wegverkeer zou geven, als daarin voortaan de personeelsbus- sen zouden ontbreken. De enorme schare werknemers van de grote bedrijven in de buurt van Përnis, Hoogvliet en verder, zouden dan in de toekomst per trein kunnen wor den vervoerd en niet meer per tou ringcar. Zelfs waren de NS al zover ge» vordeerd, dat was uitgekiend hoe elk bedrijf wat betreft het afleveren en afhalen van personeel in de kaart kon worden gespeeld. Merkwaardig ge noeg echter hebben de voor dit on tegenzeggelijk ingrijpende aanbod van de NS neen gezegd. Het belangrijkste argument is ge weest dat het personeelsvervoer per autobus nog steeds goedkoper is, al en dat is helemaal geen geheim - is het vervoer van werknemers naar en van de bedrijver» een zware fi nanciële post. i •S'S» i® tv Mn te ii ïtrüirmi tl:. Z! Arena, dig. 8, 7, «.30, zat. en «md. 3. 4.30, 7, 8.30 uur: Veel Hels Uit Moskou, 18 j, Centras), dag. 3, 7, 8.19, zat. en zond. 3, 4.1.8, 7, 8 30 uur: Commando's ln Vietnam, 14 j. {Hnrac-Dijonkorf, doop voorst. o.a.; HIsuws- - revue kleurenfilm konS«skl(Jk huws- lijle In Athene documentairs pop- pezifllm, aJ, Olneac-Beurs, daa, 9.15, 11.30. 1.45, 4, 7.15, 9,30, zond. 1.30, 4, 7.18, 8.30 uur; Giste ren, vandaag en tnorgen, 18 J., zand. 11 uur: Het koninkrijk dar humor. a.l. Cinerama, 2.30 en 0.-9^ zat. 3.30, 6.30, 8 uur: Windjammer,'a.l. ColOlseum, dag. 2, 7, 0.15, zond. 4.30, 7, 9.15 uur: Het geheim van de witte «pin. 14 j., zat. eis zond. 3 «ur: De avonturen van Pietje Be), aJ. Corso, dag. 3.15, 7, 9.30, zat en zond. 2, 4.30, V 7, 9.30 uur: Bddie in volle vaart, 14 J. Grand, dag. ,2 en zat. en rond. 1.30, 4.45, 8 uur: Irma la Douce, 18 j. Harmonie, dag. 2, 7, 0.15. zat. en zond. 2, 4 30. 7. 9.30 uur: Dn gottdrsiof, 18 maand. 3, 8.15 uur: Geluidloos ais dc Krtterion,' dag?'2.30. 7. 8.30, zond. 2, 4.30, 7. Ml" 9.30 uur: Het dagboek van een. kamer- jomfèM^dag8 2.18, 7. 9.30, zat. en zond2, f.V»"i80, 7, 8.38 uur: The new Intern», 14 1, '•-tfo; dag. 3, 7. 0.15, zat en zond. 4.30, 7, -fl.lfl uur: Geen woorden maar dadsa, jef'dag. 3 en 8.U, zat, ®a zond. 8, 4.18, 7, 3.15 uur: Captain Newman, 18 J. Prime- dag. 3.15, 7, 3.30. zat. 7, 9.30. zond. 4.30, 7, 9.30 uur: Op hat «spoor der ver dwenen vrouwen, 14 j., zat. en zond. 3 uur: Do meester» van Venus, aJ., vr-.:.i. en zat. 24 uur: Misdaad uit wanhoop, 18 j, Bex, dag. 8, 7, 3.15, zat. en zond. 8, 4.30, 7, 9.15 uur: Met het pistool tn de vuist, Studio ^'82, dag. 3.15, 7. 9.30. sat. »n zond. 2, 4.30, 7, 8.30 uur: Elect*», li J. Thalia, dag, 3.15, 7, «.30, zat. en zond. 8, 4.30. 7, 9.30 uur: Marais, 18 j. t Venstor, dag. 7. 8,15. Zond. 1.30. 4.16. 7, 9.15 uur: De grot® stilte, 18 J. Victoria, «lag. en 8. zat. 8, zond. 4.15, a uur: 58 dagen ln Peking. 14 j.. zat. en Mind. 2 uur; Jeugdfestlval, ad. Rotterdamss Schouwburg, 20.15 uur: NRT- Faust I. Luk or, 20 uur: Een avond met Wim Sonne- veld. WUI imlnakt 30 uur: Ikazzlo-concert. Krilnte Poot sopraan, Vocart Ensemble te Cap. a.d. IJsssl en Jan Koppenol, or- gel. Nieuwe On terkerk, 80 uur: Laurens van Wingerden, orgel. Rotterdamse Scltouwburi, 14.30 uur: R. Ph. O. m.m.v Bruno Leonardo Gelber, plano, 20,13 uur: NUT, Op blote voeten in het Lu*or,r^20 uur; Een avond met Wim Son ne veld. ParadUskerk, 19.30 uur) Henk Koxteweg, orgel. VOOR MAANDAG Rotterdamse Schouwburg, 30 uur: Ned. Opera Nabucco. Luxer, 20 uur: Een avond met Wim Sonne- veld. SL Latwenskerk, 30.15 uur: Improvlsatie- koneert George Stam, orgel. Voor #®n overzicht van de exposities in Rot terdam zie ons blad van donderdag. Rechter Maasoever: BUJdorpupotheek, Sta- tenweg 189. tel, 48422; 't Gouda Hert, Goudseslngcl 233a, tel. 139900: Pa. Krull, Burg. Meineazlaan 57. tel. 30477; Mn- theuesscrapotheek. Mathcnesserweg .10, te!. 34144: H. J. de Richemont en Zn., Westersingel lig, tel. 122143; Dr. A. H. C. van Senus, Av. Concordia los, telef. 123807; Zeëlt en Co., Bergweg 233, tel. 41851. HUlegcrtberg-Schiehroek: J. Kostensc, Pep- pelweg 135, tel. 3.81880. Linker Maasoever: -J. A. Cats, Dantestnat 454, tel. 183884; me). J. J. tte Lange, Dorpsweg 163, tel. 76073; J. C. Feite, Putsebocht 12. tel. 70541; J. P. R. Vls- ücher. Koninginneweg 88, tel. 190679, Hoogvliet, Pernis en SpUkenlise: Apotheek Hoogvliet. Max Hav laarweg 2. Hoog- vliet, tel. 010-18063Ó, Artaendleust Krlmpenerwaard: Van zater dagmiddag ISt uur tot maandagochtend 8 uur zit» aanwezig de artsen: G. Dernoed, Krimpen a.d, IJssei, telef. 01895—2403; J. ff. B. v. <5. Grient, Berg ambacht. tel. 01825—216; J. K. Hoogen- boezen), Lekkerkerk, tel. 01805303; W. J. Leeuwenburg, Oud. a.d, IJssei, telef. 01894—208; W. C. H. Wilmes, Schoon hoven, tel, 01823—339. Artscndtcnst Hoek van Holland; Van' za terdagmiddag 1 uur tot maandagoch tend 8 uur is aanwezig de arts: J, J, van Lonkhuijte, Jollnkstraat 2, tel. 3827, Deze moordzaak heeft vrijdagoch tend voor de rechtbank ln Dordrecht gediend. Belde verdachten werd ten iaste gelegd dat ze ns kalm overleg en rijp beraad samen het plan had den opgevat Willem de Bruin om het leven te brengen en aan dat plan ook uitvoering hebben gegeven door hem heimelijk in koffie kleine hoeveelheden van een rattenvergif toe te dienen. Subsidiair dat ze getracht hadden de man door vergftfiging om het leven te brengen, maar dat uitvoering van hun voornemen niet was voltooid alleen tengevolgevan de van hun wli onaf hankelijke omstandigheid, dat hij niet aan de hem toegediende giftige stof, maar tengevolge van een acute long ontsteking overleed, en meer subsi diair dat ze 's mans gezondheid op ernstige wijze hadden benadeeld ten gevolge waarvan hij overleed, althans tengevolge waarvan zijn organisme ern stig werd aangetas. De vrouw en de kostganger hadden een rattenvergif gebruikt, waarin een thalliumverbinding voorkwam. Regel matig deden ze kleine hoeveelheden van dit vergif in zijn koffie en voort durend werd de ziekte, waaraan de man leed en die de bom behandelende artsen maar niet thuis konden bren gen, ernstiger. Van omstreeks 18 augustus tot en met 18 december van het vorig jaar vergiftigden de vrouw en haar kostgan ger de man, die zelf alle narigheid weet aan een hem op zijn werk over komen ongeyal. Toen de mysterieuze ziekte van de heer De Bruin, eindelijk tot de dood leidde, en men toen nog tie oorzaak van zijn overlijden niet kon vaststellen, werd, zcais in zo'n geval gebruikelijk is, dr. J. Zeldenrust ver zocht een onderzoek in te stellen. Ook hij slaagde er tn eerste instantie niet in te ontdekken, waaraan de man ge storven was. Tenslotte stelde dr. D. Boer, apotheker-toxicoloog in Den Haag, vast dat de dood te wijten was geweest aan tiialliumvergiftiging. Voor de Dordtse recherche was 'hel nu vrij spoedig een duidelijke zaak dat de man was vermoord. Men vatte al even gauw verdenkingen op tegen zijn echtgenote en tegen de kostganger. In maart 1864 had men zoveel bezwarends tegen de twee verzameld, dat then tot hun arrestatie besloot. Belden legden direct een volledige bekentenis af en gaven als motief voor de moord op: de bijzonder slechte verhouding tusr s mevrouw De B. en haar echtgenoot, die beiden al eens eerder gehuwd wa ren geweest en wier tweede huwelijk voor allebei een vergissing was geble ken. MAASSLUIS Zondagsdienst artsen (uitsluitend voor spoedgevallen) van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagoch tend 8 uur: arts J. Collet, Zuiddijk 88, tel 2002; verloskundige: mej. Van der Veen, Jac. Catsstraat 25, tel. 2376. BURGEMEESTER VAN WALSUM de première van Goethe* „Fautt", Ri de première van Goehe* Faur»Ri chard Flink de verslertAon op beho rend bij de onderscheiding van Offi cier in de orde van OranJ® Nasau. (Advertentie LM.) INTERNATIONALE CONSUMENTENBEURS D« vakbeurs voor het gezin lil «Aquarium", tientallen aquaria Diergaard# BlIJ-dorp met „Ook dit Is natuur". „U, de herfst an de modi. een mede-impressie. Geopsnd van10-17 en 19-23 u. Zondag» gesloten. AHOY'-GEBOUW Rotterdam t/m 8 Oet (Van een oneer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag B(j de grenspost Berg bij Zevenaar is donder- dagavond een Amerikaanse familie s»»g«houde» die tilt een hotel aan de H'C!-»;.itr>;-::,t diverse goederen had ge stolen. De Amerikanen zijn ter beschikking van de Rotterdamse recherche gesteld. Gistermiddag deed de hoteldirectie aangifte vasi diefstal van vijf wollen dekens, drie handdoeken, een radio en enig glaswerk. Daar bekend was dat zij via Zeve- aar Nederland zouden verlaten werd de marechaussee gewaarschuwd. Bij de grens werd de auto met de gesto len goederen aangehouden. (Advertentie 1 JU.) TOKIO/vrUdag la bel Olym pisch itorp in Tokio'loopt één man a»»#st z'n schoenen van verwaand heid: te Rotterdammer - Rel» Groenhuizen, asBveerter van és Nederlandse v«IteybisJpfoeg. die te Tokio is vaderlands® driekleur' gaat verdedigen, ia vrflteg v Ier van een tweeling gewerden. Vol trots liet hij aan .-sllen, die het maar lezen wilden, het tele gram van zijn vrouw zien en het spreekt vanzelf dat de gelukkige vaaer handen te kort kwam om de felicitaties van Gees Koch, Eef Kamerbeek, G Koning (coach judoploeg) en de vele andere land genoten in ontvangst te nemen. Het nieuws bracht het Neder landse kamp in een juichende stemming. De anders so' rustige schutter Joop van Dompselaar stelde zelfs voor er meteen maar een feestje van te maken. Maar dat ging toch niet door. Groenhuizen, overgelukkig, zat ef tenslotte uitgeput en bleekjes by, not vaderschap van Casper ea Elvira de namen, Waarmee zijn Olympische tweeling door het le- ven zal gaan bleek voor hem toch een zware last Anton Gee- sink begreep dal en legde troot- tend zijn armen rond Rob's schou ders Maar de Utrechter heeft tenslotte ook al drie kinderen (Van onze kunstredactie) ROTTER! •VIM, zaterdag In plaat* van de verhinderde staatssecretaris vaa o. k. en w L. J. M. van der Laar, heeft gisteravond burgemeester mr. O. E. van Wals urn naafloop van de première .van Goethes „Ranst" aan regisseur-acteur- directeur Bichard Flink .versierselea uitgerelt, die behoren tot de 'onderschei ding van Offloier te de orde van Oranje Nassau. Burgemeester Van Walsum zei dat met deze onderscheiding een huldeblijk werd gegeven voor wat Richard Flink in de veertig jaar dat hij aan hè: toneel ls jweest voor de Nederlandse kunst heeft gedaan. Zowel als acteur, als regis »iur en als directeur heeft hij bijzonder veel Vetekenls gehad. In zijn dankwoord zei Richard Flink deze onderscheiding ia de eerste plaats te villen zien als een beloning van veer tig jaar trouw aan het toneel. In zijn dankwoord betrok hij zeer nadrukkelijk Rob de Vries, Anty Westerling en Ma nui tup met wie hij nu tien jaar (eerst bij Theater en state twee jaar in Bot terdam) heeft samengewerl; t. i (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, sa ter dag, De op 2 januari van dit jaar Ingestelde com missie, die tich sou beraden over de wenselijkheid van de aanstelling Tao een ombndsmand, heeft in een (sum mier) rapport geadviseerd te wachten op stoppen van de overheid. De commissie zegt letterlijk: Komt .«tenng niet met voorstellen tot in stelling van het Instituut van eer: alge- nteen vertrouwensman (dat is een an dere benaming voor umbudsmand, red.) o worden deze, zo de regering wel een onvtwerp aanhangig maakt, j door het parlement niet aar.vsqrd, dan knn- de gemeenteraad altijd nog een beslissing nemen omtrent de vraag of niettemin r .net instellen van een gemeentelijk instituut moet worden overgegaan. De commissie keelt besloten het uit- brenger.. van een deflnitléf rapport uit te stellen, tn de commissie hebben zit ting: burgemeester mr. G. E, van Wal- sum, ir. F. w. ,C.' Blom (WD), C. N. van (SGP), ®r..C.. J. Ni van Dón gen (PvdA), w. A. Flbbe (ar). Toeer-i fings (PSP), S.Uroenendijk (CPN),.dr; ?ó„HA:Krop (CHU). en' J. Heehówt; (PvdA). BV-MTvvM'Vy

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1