Hendriks won op Nenijto M. H. Soetens won weer Weer verlies voor RDG Loodsen geven' wat ze kunnen" RECTIFICATIE: DE BIJENKORF u SPORT 1 a a® sa»« a Eendracht won derby tegen Germinal 6—4 Uitslagen van wielerclubs Derde zege voor CDR Oplegger zakt door opgehoogd terrein Tafellennisresultaten Chauffeurs-insignes uitgereikt Oude voetbalglorie sterker dan België ÈSSSSS.V. S&cï'ird1^ U ÏW*"0 pag. 4 - dinsdag 6 oktober 1964 I'roe. Damtaernooi rlbs dot>t»y «tof (Advertentie l.M.) Door «en druktechnisch* afwijking in een Bijenkorfiade-advertentie van 28 28 september is in de prijs van onder staande mantel een 5 weggevallen. De prijs is 595,—. ar. Lindt—svow e— R.V.B. ow are o w» I-®P"U«7 svv io—are o 5-3 KORFBAL n«Jïn2°^®s,£mê!S 3—3 anm Mnniimedewerker) ROTTERDAM, dinsdag, op het Ten nispark „Overschlë" wsrden de eindstrij den gespeeld vsn de iderllnge wedstrijden. In Ret nsnsegkeliiei ging de overwinning Bias endriks, die Tljveleljn ln de finale In arte sets venloer Der uitslagen vsn de laatste ronde waren: B-toe rnool; heren-enkelspel: Halve elnd- «irtfden: Hendrik» ver»!, v. d. Torre S—i 2,-3. Til vele 11 n verel. Sterk 3 7—8. IllidfMd: Hendrik* verml. Tljveletjüi 8—2 1—6 0—O. Dames-enkelspel: Halve eindstrijden; Em- W- ?le>" ver»>- me! v. d. Elahout 3—8 8—a 3—1, Ellen Sluyter vers!, Janny Rlng- l*ver 7—8 5—7 6—3. Eindstrijd; Emmy Bley vsrsl. Ellen Sluyter 6—0 4—6 6—0. Da ande re nummers zijn ln deia afdeling niet a«- ipeeld. C-teemool; hsren-enkelapel: Halve elnd- atrijden: De Weger vers' P, van Weerer: 48 6—4 S3, B. van Leeuwen versl, H. van Wee ren 6—4 #—0. Eindstrijd; Van Leeu wen ersl. 0® Weger 8—0 8—1. Dames-enkele pel. Halve eindstrijden; Mevr. Dresen* vors). Evelien de Weger 8—3 63, me). Hofmeester vernl. Corry Rlngleve; 2—6 8—4 8—2, Eindstrijd: mevr. Dtéaene versl. mej. Hofmeester 6—0 6—1. ftererr-dubl lipel Halve «eindstrijden; Dee- Mn en Tliyeleljn versl. Heggs an R. Hen- drUca 92 8—0, Hctil Hendriks en Sterk ver*.:P. en H, van Weeren S4 4—8 7—8. Eindstrijd; Deelen en Tljveleljn versl. Hen drik» cn Sterk 7—8 64 8—4. Gemengd-dubbelspel. Halve eindstrijden: j Mej. van Masingt en Sterk versl. mej. C i Rlnglever tn Krul 10—12 «—4 8—3. Mej. i 11 of meester en B. van eeuwen versl mej.' M. Spruyt en Tljveleljn 8—8 6—0. Eindstrijd Mej. van Mastrlgt en Sterk versl. mej. Hsf meester en B. van Leeuwen 36 64 6—B Dames-dubbelspel. Eindstrijd: Mevr. Dre- j «en» en mevr. Goud veril. Ellen Sluyter en mevr. Van Steenderen 6—3 e—6—4 (Van onze tafrltennlsmedewerkerj ROTTERDAM, dinsdag. Germinal beeft lijn huid zo duur mogelijk verkocht. Henk vsn dr Boogaard lekend® bet eerste punt tn het nieuwe seteoen voor Eendracht aan door een overwinning op Nol KuIJk. Tuinen- burg, die Rlusner wlat te bedwingen, bracht de «tand weer ln evenwicht Vle overwinningen var» Knlkkenberg, Bit Boogaard (dubbel). Van de -elkte g. Rla riep Eendracht een halt toe. ZIJ ng Biumer en bracht weer hoop In de Cermlnni harten. Knlkkenberg maakte san mar/Van de Boogai Hoogssrd en Knlxkenberg, bereikte Een dracht een veilige 8—1 voorsproot. Ris Bog- mans riep Eendracht een halt toe. ZO be- dwon alle onzekerheid een eind® door Tulnenburg In drie sets naar een nederlaar te epelen Be resterende twee paritten waren voor Ger minal, Hts Bagman* wen van Henk van de Boogaard en Nol Kuyk zette Blumer met een nul aan de kant. Xerxe* startte met een overwinning sp Germinal 2 (6—4 5. !£er.dr«seht 2 kon het le gen G-. «air.;- niet bolwerken en -noest met een 7—3 nederlaag genoegen nemen. Ook de Overgangsklassen haalden de bals we®r tevo#r*chtJn. In O kwamen hei en tweede team van Elan tsgen over alkaar te staan. Zoala te verwachten waa won Elan 1 mat grot® cijfers 9—1, Mllksteamsrs had legen NOAD filet veel ta te brengen. Enzelln was de «nlge. die van zich af wlat t» bijten. HU versloeg Van Suttorp en Abéh. Elkmana scoorde voor No«d een hattrick. In 1» ereklasse In het eerste succes vm Mansbre* (mei Bert Onnes) aangetekend. Met niet minder üm 9—1 kreeg Ds Treffers klop. NedLloyd boekte z(Jn tweede overwln- Itag met 8—3 op Wlbo. Scylla en AMVJ 1 wonnen met dezelfde cijfer» 7—.1, reap, van Smash en AMVJ 2. SVE behaalde een 9—1 svurwlnnlng op VVGA. (Van onze sportredactie) GOUDA, dinsdag. In de dtrde rond* van het damtoernool om de provinciale titel won de Rotterdamse kampioen M. H. Boe- tens weer, '--snaai een gedegen postUepv- «J van A. Stuurman. Soetens heeft nu si- teen met punten de leiding. Want de Hasgae crack F. Gordijn kon «1a race ditatatl niet volhouden. HIJ koot teges H. F. J. Klnnegen een foutieve va- riant en mocht uiteindelijk btu act *«a puntenverdeling te bereiken. D. v. d. Sisay komt naar voren. Ditmaal overspeelde hij zijn stadgenoot Ch. A. Mul-, der. die duidelijk uit vorrn Ie. De overige ultalsgen waren: C. Varke- Th. Zwetsloot 1—t. J. v. ei. Wete ring—D. v. Nugteren 1—1. A. M. .1. de Ou- denC. de Beaten ultg. Stand aan de kop; 1. SoeSena 6 punten; 2. Gordijn 8: 3. v. d. Staay 4. ROTTERDAM, mundii t'ltilt|CD van de dit weekeind» door de wielerclubs gehou den tralnlngsrltten. t Clubcmdmoetlnjg Pedaslrldders-Feljenoord- Rotterdam-Schiedam 1 A-k). 30 km ln 1,11 uur. 1. Den Braber j (P>; 2. Van Heek (f*j; 3 Vaandrager fP>; 4. De Raay (S); 8. Van Staten (F); Ou wen* (F); 7. Bart* (F). B-kl. 44 km In 1.09 uur I. Koopman (Pk 2. Speksnijder (F>: 3 Mijnsbergen (P); 4.. Vsn de Ernie R5. Smit (P); fl. Hanswljk (P>; 7. Van Bieren (P); 8. Van der Hoe-, ven (Sj; 9. Pluut (R); 10. Tceuw /54) A-Jun. 2? km In 48 50 mlri l Den Brt» her (F)F; 2. Van Hamburg fPj; Noordzij! IF>4. Schuier (F); 5 Van Heek (F); fl. Pijnenburg (Pj; 7. Kleingeld (F); 8, Steen- berge n(P); 9. Nak fK>; 10. Van der Hoek (F>: 11. Vermeulen (ft) B-jun. 11 km ln 20 min. 1. Telsae (F); 2, Brinkman (P>; 3. Van der Lelst (P>; 4. Corn te ri (P); 3. Janssen (F); O. De Ja ger (H); 7. Wlsschof fH); 8. Den Braber (l(j; 9 Vermeulen (R); 10 Wouters (Pj. C-jun. fl k min 10 min. 1. Viergever; 2. Wessellng; 3. Aversteeg; 4 De Jager (allen rt3 Blom (P); 8. Pieterman (F), Clubontmoeting Hollandia (Den Haag) Apollo Afvalwedstrljd A-kl. 1. Vogelaar (A); 2. Van der Horst (A>; 3. Varster (H), B-kl 1. Voermam (H>; 2. Van Veen (H); 3 Van der Starre (A); 4. Dolman (A). Klassementrit A-kl. 1. Vogelaar (A); 2. Van der Horst (A); 3. Remmerwaal (H), B-kl. 1. Voerman (H); 2. vsn der Starre (Al; 3. Van Hattem A); 4. Dolman (A). A-Jun. klassementrit. 1. KrUg«man (H); 2. Van der Werf (H); 3. Dok (A); 4. Hop- pener (A). A-kl. afvaiwedutrijd. 1. Van der Werf (H); 2. Dok (A); 3. Bijl <H); 4. Krijgsman (H). TotaaluiUlag 1. Apoilo 87 punten; 2. Hollandia 75 punten. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag. In de compe titie van de Rotterdamse Dtstiictsdambond - h' -de CDR l zyn ütrdt overwinning. De uitslagen waren: DOS. Rozenburg—VDV, Waardingen 8—14; Conetant 2—CDR 1 8--i3; In ds e«sr»ts klassa: CDR 3—Schiedam 0—11: Excelsior—'t Oosten '3 14—6: VDV Constant 3 9—11: HDV, Hoogvliet—Ons Ge noegen 2, Bolnes 8—14. (Van odec gportredfiefi«) BEN HAAO, iinads». RDG leed; In de provtecWc daiaeompotltle op-i niet- v ean Dudexl»*. Hel bezoekende! Dn.-drec htM: DDV hwssss tot 810 en j wint vrijwel zeker met 911. j Nog onbeslist m de strijd Fapes- drecht-Constant. Afgebroken werd by de «tand 88. Constant bereikt min stens 10—10, misschien 9li- De overige uitslagen waren: Hij«oord- Het Oosten 8—12 (hetgeen de derde ne derlaag van Rysoord was), SWZDV- HDC/ODB 13—7 en Chariois-LDV (T.efden) 711 (wordt 911). Het is wenselijk, dat de wedstrijdlei ding met sjjoed ea vele afgebroken wedstrijden vaststelt, ïodat een volle dig overzicht van de stand van zaken in de provinciale competitie, waaruit twee teains naar de landelijke competitie' promoveren, mogelijk wordt. Voorlopig voeren Papendrecht, 't Oosten en Con stant de ranglijst san, maar enkele an dere clubs volgen met zeer kleine ach terstand. FrekUiae: AMVJ I -AMVJ 2 7-3, SciJla Srna*h 7—3, SVE—VVGA 9—1, De Treffers I Maanhree 1—0, Wlbo—NedLJoyd 3—6. HooMklsuae A. AtoomBatawlngers 55,: Duto—Irene 38, salamanders—Wlbo 3 4—6. VVGA 2—A VGA 6—4. Xerxes—Geerminal 2 64 Hoofdklftwe B. Doe osVr. schaar 8 Wlbo 2 19, Vlctory'58—Olympia 04, Hoofdklasse C. OTTCBlaricum 40, Bat- swinger* 2TCR 37, Eendracht 2~GoKsinta 3-7, NedLloyd 2—DDC 8—5, PSVDTTC 8—2. Overgangsklasse D. Irene 2—OTTC 7—3, Beicrum 2—Helmond 9—1, Salaman- i der* 2—Scylla 2 31, DordrechtGispen 6— 4, Mllkgteamers—NOAD 28, Wilskracht— SVE 6-4. J ROTTERDAM, imtandBg. Zater dag j.l. hield de afdeling Zuid-Holland van de Koninklijke Nederlandsche Toe ristenbond ANWB haar jaarlijkse ver gadering ln café-restaurant „Engels". Traditiegetrouw zijn ter gelegenheid van deze bijeenkomst weer een aantal chauffcurainslgnes „trouwe dienst" uitgereikt. Deze onderscheiding ver leent de ANWB aan chauffeurs, die ge durende 40, 25 of 12,5 jaar onafgebro ken ln dienst waren bij firma's, in stanties of particulieren, allen bonds leden. Het insigne voor 40 jaar trouwe dienst werd toegekend aan de heren J. J. Chrispijn en W. van Waardhui zen, beiden in dienst var: Centrale Gruanfactory N.V., Rotterdam., M.E. Verhoef, in dienst van N.V. RAGOM, Ridderkerk H. J. van der Hoeven, in dienst van Letdensche Wasserij N.V., Lelden. Het insigne voor 25 jaar trouwe dienst werd toegekend aan de heren IJ. de Ruiter, in dienst van N.V. RA- GOM, Ridderkerk., C. van 't Hoft en P.W.A. Wlllernsen, beiden in dienst van Nlehuis en Vm den Berg's Scheepsre- paratiebedrijf N.V,, Rotterdam., G J. Lammers en H. J. van Egmond, bei den in dienst van N. Samson N.V., Alphen aan de Rijn., C. J. de Lange en M, Drosten, beiden in dienst van N.V. Red-Tax, Den Haag. (Advertentie LM.) Morgen It het de dag van onze Rotterdamse huismoeders, ...onze trouwe klanten, die er met hun fijne neus als de kippen bij zijn, als onze inkopers zich uitsloven om het beste te kopen voor de laagste prijs. Want morgen verkopen wij Ribs Dobbystof, bekend bij ledereen die geïnteresseerd is in overgordijnen... maar ook everi bekend is de normale prijs 3.25. Morgen koopt U dezelfde Dobbystof, de mooiste stof voor gordijnen, In de moderne kleu ren geel, rood en grijs, per meter voor nog géén twee gulden. Morgenvroeg om 9 uur be gint de verkoop van deze prachtige ribs Dobbystof, 120 cm breed In geel, rood en grijs, per meter voor ^*>1 Géén Ul. of schrift, int TURNHOUT, zond»;, (ANP) De oude voetbaiglorie van België en Ne derland hebben elkaar zaterdag in Turnhout ontmoet voor ten wedstrijd in de „oude stfji". De Belgische veteranen leidden door doelpunten van Verbrug- gen en Vandeweyer na 37 minuten met 20, maar toen na de rust de Neder landera samengesteld uit verschillen (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, dinsdag. „Loods z(jn is eea prachtig vak. Er gebeuren maar heel weinig ongelukjes. Daarom kant u later aan uw beroep terugden ken met trots, Z(j, die ons gaan verla ten t! dat om gezondheidsredenen. Want het vak van loods is een zwaar vak. De loodsen hebben gegeven, wat ze konden". Dit zie kapitein ter zee J. F. Drijfhout van Hooff, tot voor kort directeur van het Loodswezen, gisteren op de recep tie van de sociëteit der rijksioodsen „De Waterweg" in het Groothandelsgebouw, De zeeloodsen A. de Groot, E. de Groot, H. Houwerzljl, M. J. Malgo en W. J. Pottinga vierden hun 25-jarig ju bileum. De zeeloodsen R. Koudenberg, E. J, Teensma en de binnenloods M. J. van Leeuwen namen afscheid wegens hun pensionering. De nieuwe- directeur van het Loods wezen. kapitein ter zee J. A. van Beuse- Isom, wenste de jubilarissen toe, dat zij hun veertigjarig jubileum mogen halen, en de gepensioneerden een goede tijd en gezondheid. De voorzitter van de Havenloodsen- vereniging, de heer R. van Limborgh, dankte voor de samenwerking en de collegialiteit, die er altijd tussen de zee- en havenloodsen bestaat. De heer J, F. Drijfhout van Hooff werd benoemd tot erelid van de socië teit wegens het feit dat hij vier jaar lang als directeur hei wel en wee van de sociëteit had gedeeld. MAASSLUIS, dinsdag. Op maan- dag 5 oktober te ongeveer 10.15 uur;! reed de 28-jarige chauffeur J. A. de B. uit Rotterdam met een zeswielige op legger vanaf de Westlandseweg te Maassluis dwars over het niet bestrate bouwterrein naar de Maasdijk. Toen hij zich met de trekker op de Maasdijk 1 bevond, zakte de oplegger, weerop een f z.g. fundatie van een heimachine was geladen in het pas opgehoogde terrein i weg. Het duurde tot ongeveer 12.30 ij uur eer men met behulp van inmiddels j ter plaatse geroepen kraanwagens de j oplegger met lading op de weg had. Ij Hel verkeer ondervond ter plaatse veel hinder en oponthoud van het incident. Tegen de chauffeur, die ook over verschillende nieuwe straten het bouw- j terrein had kunnen verlaten, zal pro ces-verbaal worden opgemaakt. de voetbalgeneraties elkaar eenmaal hadden gevonden, ging het anders. Een „Hollands kwa liertje" bracht j| treffers van Abe Lenstra (twee) eaj j Appel waarna Appel vijftien minuten later de score van Lenstra evenaarde:! door een magnifieke solo doeltreffendj af te ronden: 42. i Het Nederlandse team bestond uit: Roffel; Stoffelen en Kuys; Schaap, Van i jSchyndel en Biesbroeck; Van Melis, RU- -vers. Appel, Lenstra en Timmermans. Moiré lam, gecombineerd met Kolinskykraag of blauwvos - «sn combinatie die het winterseizoen 1964 in aüe variaties toont. Een beetje sportief: double breasted met martingale, bobbedkraag, klep- rakken gri omslagmanchetters, lets gekleder: bobbed kraagje, maar nu schuine steekzakken en sluiting enküi op drie knopen. Stijivol-klassiek:. rechte lange mantel met steekzakken en omslagmanchettèn. Alie ar ie modellen tijdens de Bfjenkorfiade 100.- lager in prijs: 595.. Afd. Bont BITAALD VOET Ras. 1a dlvltit Voord m V3 Go Ahead 2— Wllltm II a ADO Talstar 2 SVV 2—Volendam 2 MVV 2—Heracles 2 DWS2—NAC 2 Cxc. 3—Sparta 1 Jsuf dcompetltlt t ie klas B Bpartó- .rosalor DHC—DFC Xsocae—Wllhatmina Voord—ADO NAC—SW BOS—PSV Willem II—Fort. '84 2e klas A DWS-EDO bck—zrc Tslatar—FC Xaaniu. HDVS—Fort una VI. Be Vol.—Holl. 9p. AMATEURS: 1s Was A AfC-OSV 1—1 8—Z 1—4 0—3 1—2 0—1 1—1 5—2 1-1 6—1 1-1 8-2 i— 1—2 0-l 1—1 4—3 4—S 4—3 2—1 2—1 2 1—1 3—1 0—1 1—s 0—0 •t-z 1-3 0—1 VVB—DCG JOS—HlllagoRt Ie klaa B TSC—'JC Fapandr.Units» SVW—ONA DCV-CVV MuaachenOvarm. Ia klas C Snaak—KSC Vtloo.—Harllngan WW—Z waag west lf«ptunl;--H Geel Oermsnlcus—a lolde* Immen—Achllle* 1* kist D RKaden—Esca-VC SAC—Quick '20 Leones—Vosta Jonge Kracht— Rlgtereblaek 6* Treffer»—Quick N 1* kite E Helmond—Middelt). KW *S4—Boxtel 8parta '18— Valkenewaard 0# Valk—TOP RKC—do Bpachtan Vllaaini®n—Brabant. Ia kla* F 8pel. WW '28- Heer Wilhelm. '08—SVN EHC—Spcl. Irene Almenia—Blertck ChevremontBoorm. Rlc* '31—Minor 2* kla* A VFC—WesHandla ODS—Celerlta* Gouda—Quick 2* klas B RFC—Neptunus HOV-GSV fluke—Zwtjndrecht Sllkkerv.—Sltedrecht Coed—Emma Spartaan '20DHZ 3» klai A DHIr-Varburch Alphie—RAVA VDA—C' njep i'tn OD1—Alblasaerd. Olympia—Spoorwijk N aaldw ,-RKAW 3e klas B WUhelm.—v. hispsn VOC—Quick Stape Westerkwertter— Foreholt# HBS-—DOS» Excel#» "49— HlUegarsberg HVV—Leontaee I» klaa C EDS—RVC: VCS—SFC ADS—Oudewetar UNIO—Kranenburg Bergambacht—VIOS DHS—Flekkee te kla* D VDL-aiON leerdam LMOEBOH 4m klas C RKDEO -wettest To Worve—da Oolov. O. Or.—Dulnd. SV Gr. Willem 11-VAC— Tonogldo 4» Idas D Wlpp.-HMSH iKJJJK—Moogir, poetlila—PDK 1-1 1—1 a—1 3-3 1—1 2—2 1-0 0—4 1-0 1—I 3—1 1-1 j—2 1—1 2—0 1—3 4—1 1—8 8-1 4-1 8—2 2-3 2—1 1-2 1-1 0-1 1—1 8—1 3-2 1-0 a--a 3—3 2—0 3—0 0—3 08 1—1 1-8 4—2 1—2 1—0 2—1 1—3 2-1 0—1 4—1 2—0 3—a 0—2 0—O 2—0 0—4' 1—2 0—0 3—2 1—2 2—3 I—0 3—S 1—1 DEMOS—R -DO 0—1 Lonlg en Sn.Ollveo 4—2 4o klaa E Schlebroek— Ammerstolee 8V 30 Sohoonh.—Stolwijk 20 Gouderik—Ntcol. B 43 Woer, <tnHauatr. 3—1 TOGB—G roenoweg 00 4e klaa t riOS—RCD 3—1 BEC—'t Noorden t—I GerminalDJS 1—1 Hk. v. Holl Hslule poortugaal—Todlro 32 4a kUe a Bockanje—Nlauw.h. §—4 St Volh.Hekallngen 1—0 Martlnlt—1FC 0—0 Har^taxv.--B«lv4d. 02 PFC—DZB O-l Prog res*RDM 1—1 4a klas H SSW—Merweda 1—3 "s-Gravand.—Tranav. 1—2 DtnduaBtrUon 1—4 Merwes.Cïelukv. 2—1 ASB—Oud Betlerl. 2—1 Rti. 1* klai CVV 2—Fallen. 3 0—0 VCS i- DO 3 2— I Unttaa 2Learc, Sp.2 S—0 SVV 3—Sparta S 4—1 Neptun. 2—Exc. 3 I—I Ras. So klas B Exc. 4Spart. '20-2 Sparta 4—DCV 2 CVV 3—Fatten. 4 OIIC 3Xerxes .1 HDVS 3—RFC Re». So klaa C RFC 3Sport '20-3 Ovrmaas -DHC 4 Alblaaaard. 2—SVW 2 HUiawersb. 2CKC 2 Sltsdr. 2—1IOV 2 VFC a—DHC 2 Re». Sa kla» R Alphan 2Woerden 2 Olympia 1ONA 3 Ras. 3a kla» E Val; 213(18 2, DHL 2—SW 4, Schiedam J—BSC 2 Ksrtlnit 2—Fortuna VI. 3 Verburch 2—SVDPW 2 Re». 3e klaa F Leonidaa 2Ncptu- nus 3, GeuclsGerminal 2 Excelsior '20-3— Stead* Volharden 2. t Noorden 2—VOC i NADO/V J -EDS 2 Res. 3* kla» O Fiakk®» 8—HDVS 4. DCV 3—Olympia 3 KOV 2Ovenraae 3 Naptunua 4ODI 2. Res. 3* klai H Zutderetar 2—iJnltas Sllkkerve®? 2— Emma 2. DF C3—Tedlro 2. Ree. 3* klai t DHC 3—DrC 4 ODS 2—COAL 3. Emma 3DCL 2 EBOH 2—CVV 4 ZwUndrecht 2— BFC 4 ZaUtdagv. 2e klas A HCSC—CSCA. 4—3 3-3 3-1 2—3 0—2 4—0 1—0 3—1 1—1 1—1 4—3 3-8 3—2 1-3 2-2 2-2 1-2 7-0 3—1 1-2 0—2 2-0 4—2 2—1 0-0 1-2 0—0 3—t 1-1 1—4 0—J 2—2 2—2 Spakenburg-cc Zwart Wit '38— NoordwKk 3—3 RUnib. Boy»—VVV. 6—2 Zwaluwen— Hoogvliet 1—3 Kozakken Boy»- Zuldvogela 1—2 NDSM—ZCFC 1—4 2e klaa B SSS—DOSK. 1—3 Hulzen— rnemuldan I—S soep—Quick Boy» 2—4 Te. sv 2—3 VVOO—Pelikaan 0—3 Apeldoorn—Daaaim^ DOyOSHO 0—0 Se Klaa A «e Klas B SptJlMsatoïi»—IDOTO 2—4 de Zwerver*—HVO 4—1 RVVH—Amelde 3—1 4e Klae A OaLler—SchevenWE. 2—® 'PPSC—Bodegraven 6—0 JAC-TSB 1—2 Hazerw. B. Rouwk. 1—1 4a Kla* B RASOmes 1—1 MetiiaantKouderk. 7—1 Excsl». P.Lle®#r B. 0—0 KatwUk—Loosduinen 6—:a DEVJO—Plerehll t—6 4e Klas C Unicum—811*d recht 83 Schoont»,—Joden B. 41 ClapeBs—D® Xwatv, S—0 Or. WitN. Lekkerl. 3—0 1FC—tnsullnde 14 4e Klaa D R ijsoord—ASWH 4—3 VVCJZ—Spirit 6—1 Gr. Ammere—Maaed. 1—4 Sportl, '46Be Fatr 00 Ree. 2e klas C8VB Ï-RWH 2 1—1 Quick B. 2—Exc. P 2 4—a HeerJ.d. 2—Zwal. 2 1—3 DOTO 2—Zw. Wit 2 t—i Ree 1* klas A Rhiub B. 2—Nrctw. 3 8—S Katwijk 2-Quick B. 3 1—8 AH® 3—Ter Leede 2 0—2 Ree. Se klaa B Dli Haglie 2—Exc. 2 3—1 Quick B. 4Monst. 2 1—0 Dunt 2—PPSC S 4—4 H11SS 2—Rijnsb. b. 3 3—2 Res. Sa klas C Zwal. 3—CSVD 3 0—1 Spirit 2—Sportl '48 7—2 VVGZ 2— Excc!» P, 3 3—0 Jodan B. 2—Unie. 1 3—n Hei Sa klaa D SHO 2—Unicum 3 6—1 Zw. Wit'28 3—Cap. 1 4—0 Koz. B. 3—Barend. 3 2—4 NSW 2Gr, Llndt S 1—3 Ie klaas* A Dtrkaland— Bloemh. Hermandad—W.C.R. D.E.H.—Schiedam Nadu V—Swlft Boya V.O.B.—U.SC. Ia klass* B Asolua—The R Hop* Bolnes—Eurosport DHZ—FSV Pret. Os Holl.d Gr. Vltt Putterah—N.R.C Ie klasse C D.B .G.C.— CrooswUk D.R.L.—D.O.K. llellev.il.Saturnua VoorwaartsSVDP 2e klats* A Dilettant— Animo H Eureka—G.L.Z. S.C.R.—Siod B.ViVB.V.N.p. Wloo—V.V.O.M 2a klasse B AcUvlta*D E.8.V BlUd.-A V.O.-Z.V.C SV Hoogvl.—HWD 8. Boy»Nestoro Settled. Boys—S.V.O. 2e klasse C D.O.Z.—Noord stw. St. Lodew—T.O.G.Z A.V.S.—Boezemkw. Hurrlosna»—Metro W.F.—Soag 3e klasse A Abbenbr.—D.D.C. Coap.—Florlas.-OBR Roga—Radio R.Ë.T.—Zwart Wit SataMat—HBB 3e klasse B Afrik. Boy»—SC Aib Panteerb.—OH.V.V Pacnv.—Smee island VP: ld. -• Varkenrd 3e kluse C aarlb.dlna-Kraekb Meeuw.Dl.—SSAVR SCO—SG Ma» St Hoog#»—Tekaro Ree, 1a klasse A Exc. R 2DCV 4 Feyenoord 8—Mu. 4 HDVS 8—Om, 4 Spart» 8—N«j>t. Xerxes 4—VFC 3 Ree. la kiaei* B CJt.C. 3—Exc. R 6 Sllkk.V. 8—HDVS 8 Spart.'20-4—OVV 2 Tramv. Sparta S—RFC ft Bai. ia Maes* c Dindua 2—Nept. 6 Overm »-Huf««l. Poortug.3—SVV Ree. 1a klaeee D DUS 3—DHZ I SPORTUITSLAGEN 1—1 u—a 1—l i—i 1—i ft—3 a a—3 A3 1 I 4—1 a—i o—o 0—l ft—0 22 1-l 3—3 1—3 2—4 2—2 1—2 2—8 fl—2 2—0 4—0 1-2 0-2 ;i—u 3—>4 1—9 1-0 0—0 1—ft 2—3 l-l 1—3 4—0 ft-2 2-1 1—3 2-0 j-a 2-0 3-3 0-4 0—3 1—4 7-1 2—4 3—1 0-0 fl—D 0-2 2-1 0—3 6-1 HOV 5—Feyanoord 8 0—3 Mussed 8-H Noord. 3 24 R D M 2—Neptun, 7 3—0 V F C 4—Sparta 6 2—2 Res. 1a klaaie E Fey en. 0-Uelved 2 0—2 VOC 3 VDL. 2 4—2 Flos 2—PFC 2 2—0 Schlebr. 1-H. Nrd. 4 7—1 Re». Ie klaise F Hekel. J-DZB a Schiedam 3Tedlr 3 WRW 2SVDPW 3 Spurt® 10Poort. 3 tMO 2—Demoe 2 Rn. 1e kla» G SMV 3—Aeolus 2 EI>8 3—AVS S Sal.n 2—Tran»v. 3 Voorw. 2—SVDPW 4 O. Seyerl. 2—Nw.h. 2 Re». Ie kistte II Belv. 3-DKZ 2 DBGC 2-Bloenjh 2 Nooril.kw. 2—Eur. 2 The R. II 3—P.hk 2 Ret. Ie klasse I Aeol. 3Actlvltes S D.E.H. 2-Gr Witt. 2 FSV Pret. 1—Dlnd 3 SCR 2—St. llooger 'I W.R W. 3Wtco 1 Res, It kltss* J Actlv. 3—Hell.vil 2 N®«. a—Hurricanes 3 TO GIB 4—St. Lod.w.2 WCR 2—SVDP S HWD 2-WF S Res. It klttsa A Overm. 6—Exc R 7 Fcyen. 10Spart» II Xerxe® 6—SVV 6 rort. 4—CVV 8 Re». 2» klasse B 6—4 3—: 3 0 a—3 2--2 8—2 0—1 0—2 1 1 7—1 .1—2 1—2 2—4 8—3 a—3 14 4—1 2—4 t—i 1—8 1—8 1—4 3—4 1 1—8 2—2 1—3 I 1—2 3"3 4—1 Sparta 12—HOV S Sllkk.v 8Excei'20 CVV 7—Nept, 8 8p«rt-20 8—Xerxe» 8 Re» 2» klasse C. Spuria 13 -Overm. 7 62 Mus» 6- r'SV Pret 3 8— VFC S-DCL 4 2—4 Exc. 8—Feyen. 12 2—0 SVV 7—HOV 7 o Re». 2e klasse O Flekkee 4 Schbr. 3 1—2 Spartann '20-6— Progress 2 2—8 SS'C 3—Zuiderster 3 02 DCL 8—Feyen. 13 0—7 Leon 3—ODI 3 1—1 Res. 2e klasae E CKC 4—DOK 2 1-2 DllldUS 4VOC 4 4—3 Coal 8—Feyen, 14 3—1 DHZ 8—Leon 4 3—1 Res 2e klasse F Germ ut. 3Hill b '3 3—3 Rockanje 2—RDM 3 7I Trunuv. 4—VOC 6 3 -4 LMO 3—DJS 3 2—8 Hill 3-Prog. 3 4—3 Kes. 2e klasse G St. Volli. 3-Aeul. 4 Belved. 4—Ursus 2 X.ster 4—Hekel. 3 Cool 6-PFC 3 Kes. 2e klasse H ASB 2- net Nrd. 6 SFC 4—HUleiluts 4 FX'S 4—Dindua S Nwh. 3—Mart. 3 Res. 2e klasse I Hlon 3-DRL 3 Hermande J~ Schiedam USC 2—Belvedere NBC 2—Flor. 2 Ree. Ie klasse J DOZ 2—SVDP 3 VOB I—Varkenrd Siod 2-Holl. 4 Ree. 2e klasae K Dlletl. 3—WF 3 Nest. 3—Aeolua 6 DESV 2—HW 3 8MV 4—The Ris H. Rei. 2e kt. L Res. 2e kl. N AVS 3—Soag 2 Radio 2—Voorw. 4 Res. Se klasse A Fsyen. 18—Fort. 5 Overm. 8—Sparta 14 Excel». R 8—Coal 7 8—2 Re». 3e klasse B DCV 5—DCL 6 21—0 I.xc, R 10— Hermes DVS 8 Mua*chen7RFC7 Re». 3e kluit C Exc.'20-6—Flakkee 4 SVV 9—Nept. 9 VOC 7—Exc. R 11 HUI. 8—DHS 4 Re». Se klasse D DJS 4—VOC 8 Spart. '20-8— LMO 4 2—0 St. V. 4—DHZ 8 2-3 DZB 3—Muaachen i 4—2 Kes. 3e klasse E EDS 8—Het Noord 7 RKWIK 3—Spar taan '20 9 DHZ 7—DHS 6 Ret. 3e klasse F 1-8 3—2 o—a 2-3 4—0 0—8 2—5 a—3 1—0 3—5 5—3 1-3 3 -t 2-2 DZB 4—Voorw. 5 4—1 LMO 5—CVV 14 10—0 WRW 4—FSVP 7 3— Re». 4e klasse G Dctnos 6Hillesl. 7 06 ODI 7—Germinal 3 "S—a Aeolus 73 2—6 HWD 5—ASB 3 0—4 Re*. 4e klasse H NRC 4—Hermandad. 3—3 0—3 DEH 3—Spart.'20-10 DJS 5—EDS 6 3—0 4—3 1—I t—I 2—0 DRL 4—Tedlro 4 FSV-P 4—Fli» 3 Ursus 3—DHZ 8 Res. Ie klasse G Bloemh. 3—SMV 8 3—1 CVV 9—DJS 6 4—0 Spar. '20.11—'TRV 8 S—8 Rei. 3e klasse H Exc.'20-7—Sch.br. 4 2—8 DRZ 3—DOZ 4 0—1 Boer. 2Snt. 3 4—1 Sport. 2—Pechv. 2 23 Kes. 3e klasse I DDC 3— HlU.g.b. 4 1—1 Zw W. 3—SVDP 4 3—1 TOGB 8—Sllkk.v. 6 i—8 Holl. 5—Demo» S 4—1 ODI 8—Nado 4 1—0 Rei. 3e klasse J Eureka 3—OHVV 2 2—0 Nestoro 4—DEH 4 0—4 Tedlro 5—Baas 2 i—3 VNO 3—Noord.k. 3 2—1 Rei. 3e klasse K OVF 4—RKWIK 4 3—8 Wlco 3—Zw. W. 4 2—8 HOV 8—Groen W. 3 2—3 VVOH 3—Blfjdorp 4 4—1 Re». Se klasse L PFC 4—kwartier 4 7—1 SCR 4—Roga 2 1—8 The lUsaln» Slope 8-- Acttvltaa 4 4—0 Rei. 3e klasse M DESV 3—Dllettam 4 0—4 4—HOV 2—6 8—0 3—1 3—2 3—0 4—8 3—4 3—3 4—2 2—8 3—3 7-1 1-0 1—4 3—1 1-2 1-1 0—1 -4 0—1 9—2 Eureka 3—1 8—1 1—1 2—1 5—2 80 3—8 33 1—4 1—1 4 ^—3 1 6—1 0—4 2—0 2 *.~0 BlUd. 2—Heil. 3 VND 2—RVVB 2 USC 3—SFC 5 Itaa. 2e klaas* M Animo H 1-SVO 2 Euroap. 2—GL£ i 1—s 8-3 2—1 l-l 8-1 34-1 18-0 4 U ï-2 SSAVR 2—SVDPW 8 3—3 WF 4—St. H 3 2—4 Kes. 3e klasse N AVS 4—Or. WITT. 4 4—2 Sehlcd. 8—RVVB 3 4-2 HWD 4—Germ. 4 2—2 St l,. 3—EDS 8 3-1 Res. 3e klasse O Animo 11 3—Nest 8 3—1 NRC 3—Siod 3 2—1 Crootw. 3—GLZ 4 2-4 Res. 4e klasse A Fayen. 16— Muaach t 1—2 Xerxes 9—Nept. lu 1»—2 Fortui:» 6—CVV 10 i—2 DCL 6Ov. 9 2—2 HDVS 9 -DHS 7 9—1 Rei. 4e klasse B Coal 8—RFC 9 1—8 VDL 4—Exc '20 8 9—1 Rts. 4e klasae C Trstnsv. 7—Hilleg. 6 1—8 Xerxes 10— Hllleal. 6 (—1 CVV U-Nept. U 8_t VOC 9—Exc u —8 Rei. 4* klass* D HDV8 10—Sp. 14 3—0 W!K d—Leon 6 w Rts. 4* klasse TUUB 6—Hilleg .b g u—0 FSVP 6—CVV 13 3-2 Sell 6—Rock. 3 4—4 Zat. 8—VFC 8 o—4 Rei. 4* klasse F SVDPW Ï-Ha.b. ODI T—Martini! 6 1-3 Tedlro 8—Illon 4 VDL 8— Spartaan '20 -15 VFC 7— Voorwaarts 4 Zuiderster 8— Overmaas 11 Res. 4e klasse I Hllleslula 8—Spar taan '20-16 100 Leonldas 9Steeds Volharden S SVDP 5—NRC 8 VFC 8—Schiedam 7 Res. 4e Klasse J Belvedere 8DRL 5 Bloemhof 4Excel- '20/10 Eurosport 3DJS 7 Groen Witten 5— DBGC 4 Res .4e klasse K Meeuwenplaat 2— DRL 8 Metro 3—Bolnes 4 Nado VS Germinal 6 Leonldas 7—Hellc- voetiluts 8 Res. 4e klasse L VOC 11— ASB 3 DRL 7—Zwart Wit 5 USC 4—SCR 8 Leonidaa 8Animo H 8 Kes. 4e klasse M Sagu Boys 2—Ab- besbroek 2 W F5—Eureka 8 Kes. 4e klasse N DOZ 4—SporïiefSa 3 Boezemkwartler 4— Schiedam 8 SCR 7—Oud Beyer- land 3 1—8 Saturnua 8—Vterpol- ders 2 4—4 Res. 4e klasse O Afrikaander Boys 2 —Het Noorden 9 9—0 Steeda Hooge r - SV Koogvltel 3 0—6 Flortssant/OBR 4- RET 3 0—2 DESV 4—Wlco 4 6—4 Hes. 4e klasse P, Groen Witten 6— Belvedere 7 3—1 Nleuwenhoorn 4— Poor'.:wal 8 4— 1 Progress 4SCO 2 2—5 SVO 3—Steeds do ger 8 40 Hes. 4e klasse Q Oud Beyerland 4— Radio 3 1—2 Vlerpoldera VOB 4 1—8 Meeuwenpiaat 4 "1.--4U Boys 8 03 Pechvogels S— Poortugaal 6 83 Res. 4e klasse R Bltjdorp 5FlortS' sant/OUK 8 1—1 WCR 4—Acttvltaa 5 1—2 Kreekboys 2—HBB 2 0—8 Groen Witten 7— VVOH 3 2-0 Res. 4e klasse S SC Albtreo SV Hoogvliet 4 2—2 EDS 9—Alrtk sender Boys 8 8—3 OLE 5—SCO 3 3—1 Swtft Boy» 4— Bltjdorp 6 9—2" Ree. 4* klasse T DZB 8—DHZ 10 8-3 LMO 6—VND 4 2- 3 RKWIK 6—Euro sport 4 2—3 USC 8-TOGZ 3 3—3 Res .4* klasse (i Fort. 7—Saitl, I 8—4 HDVS 11—DOZ 8 8—1 Neptunus 12—FCV 80 Schlebr. 5—Bolnes 8 03 ZATERDAG- AFDELING te klasse Vlaardlngen—Rhoon 2—4 DVO '32—TOGR 1—1. Rozenb.—MVV '27 0—6 SC Zulderp.ZWSH 2—0 Hetnennoord—SNS 20 2e klasse A GSSSunlight 12 GTB—DOS '32 1—2 NBSV—Egelant. B. 04 TRSZBVH 3—4 WIA—OFB 0—3 2e klasse B Energie B— FCM 2—4 EO V—Rockanje 3—2 GWRDen Bommel 3—3 VVORHellev .sluis 4—t 3e klassa A De Nation NTVV 4—1 Transito—VDL 1—1 VVHRSDV 4—3 3e klasse B BVCB—Onlt 6—1 GS VSGOZ 1—8 Oldi—Nelsun 17 WFB—GVMD 2—1 Se klasse C Goudsw. B.—GGK 11 Oude M.Smltahoek 16 SedoaHCSZ X3 Zlnkw. B.—HPV 0—1 Vulc.-Zwal.—Maas 0—2 Ree. 1* klasse A MFB 2—Exc. M 3 3—1 RVVH 3SpIJken. S 3—1 TOGR 2—Insultnde U 1—1 ZWSH 2SVH 2 0—3 Res. Ie klass el) DOTO 3—ZW. 28/4 2—3 Vlaard. 2—Ros.b. 2 l—o Zwal. 4—GTB 2 2—5 PPSC 3—BVCB 2 3—8 H'oord 2—DVO '35 2 1 1 Res. Ie klasse C TOGH 3—GWR 2 3—1 Unicum 4—Sunl. 2 3—0 ZBVH 2Rozenb 3 S—5 Res. 2e klasse A Capelle 3—SSS 3 i4 SV H3-NSV va 2—3 Sptlkenn 3— HBSS 3 1—3 Res. 2e klasse B HVO 3SHO 4 4—2 Rhoon 2—ZW '28 5 'i—J RSM 2—MVV '27 2 8—1 TSB 3—DOTO 4 7—0 Rei. 2e klasse C Egel. B 2—Exc, M 4 3—» Sunlight 3—RSM 3 4—3 TOGR 4—Vlaard. 3 3—2 Zwal. 6—DVO '32 3 2—3 Ree. 2e klasse D Barendr. 3-VVOR 2 3—1 DOS '52 2—Zwa!. T 1—1 RVVH 6—Zwerv. 3 1—3 ZW "28 8Unicum 6 J—a Res ,2e klasse K Capelle 5—Onlt 2 4—2 GWR 3-TRb 2 7—« VVOR 3—ENE. 2 3—2 WIA 2—DOS '32 3 1—4 SCZ 3—SDV 2 4—3 Res. 2e klasse F Plershll - Exc. P 8 1—1 TÖOR 5—Boinea I 3™0 GOZ 2Barendr. 4 7—1 Rea. 3e klasse A Zxc. Ml 8—GSS 2 HBSS 4—MVV '17 3 6—1 HVO 8~ï»pse 4 5-4 GTB 3—Zwaluw. 9 61 Ret, I* klasse B GWR 4—VVOR 4 1—8 Inaul. 3—HBS 8 1—4 VVHR 2—Vlaard. 4 Sas Je klass* C BVCB 3—HPV 2 J—o HCSZ «—Unicum 6 v. 3 CCO CaptÜ» 6 0—i Rea Ie klats* 0 FC Maluku 4- DOS '32-4 2—8 WIA 3—Zw. W. '18-fs l—B Gr. W M 8—Cap»! f 3 Rei. 3* klasse E Hellevsl. -DOTO 8 4—1 Rockanje 2— BV Hoogvliet 4 3—7 Zutdl. 5—SpIJken. 4 T—I FC M 3—National* 2 g—o Res. 3e klasse F SC Zuiderp. 4— Rhoon 3 TOGR. 6—Egel. B. 3 SV Hoogvl. 8—MFB 4 De Zwerv. 4—RSM 4 Res. 3e klasse G Masc 3—Spöken. 8 Nelson 2TOGR 7 Res. 3e klasse H Exc P 7—RVVH 6 EOV 3TOGR 8 MFB 5—SV Hoogv. 8 Zw. W. '28-9-RSM 6 Res. 3e klasse 1 Bsrendr, 5-SSV PI Smitsh 2—RVVH 7 SH 05—De Zwerv, 8 SSS 4—Zuidland 4 Rei. 3e klasse 2 Energie B. 3—Oldl I GSV Ser o2—GGK 2 Insultnde 4Unie 7 Vulc.-Zwal. 2—On!t3 Res. 3 eklaxse K Cspelle 8— Lombardyen 2 DOS '32-5—BVCB 4 Unicum 8—HBSS 8 HCSZ 3—Berkel 3 Res. 3e klasse L TSB 4—Vlaard. 8 HBSS 7—Zwaluw. 9 HVO 8—Excels. M. 8 Res. 3e klasse M KBSS 8—DVO '32-4 MVV '27-5—Zwal. 10 The Red Stars 3— HVO 7 Sunl. 8—Rozenb. 4 Rei. 3e klasse N NSW 4-Ztnkw. B. 2 ZBVH 3- Goudswaardse B .2 Res. 3e klasse O TOGR 9— Zw W. '28-1U Gord. VVO R5—ZWSH S Res. 3e klasse P Berkel 4—Unie. B SDV 4—WIA 4 Kl*. 3e klasse Q Zwart Wit *28-11— Lombard (Jen S TOGR 10—CIS!? 3 Res. 3* klasse R DOTO 0-SC Zuld.p 6 DVO '32-5— Lontbarduen 4 Rozenb. 8—RSM 7 Sunl 6—Zwel 11 Hoofdklasse Spangen—Deeto# ZKC—Ons Slbèra. Archipel—Wee terkw. HKV—Blauw Wit SamoaLUTO Rohda—Het Zuiden Overgangsklas A Rigtersbif.ek— Wordt Kwiek AKC—S tanfries HKC—Alien Weerb. Koog Zaand.— Overgaagaklat B PSV Heats» boog Gr. Geef—Die H. Sport! set—DETO vleue Or.-Bwiss HKV 1—Swlft Eerst* klas HSV—OSCR Swlft—Ons Sbern. 1 (zat.) Quick—Deete 1 Zuiderkw.—Fluks Sperwers—DKC Tweed» klss Tweed» kla* A OBO—HKV3 Het Zuh.a: Eureka Trekv.—AchillM SV Hoogvliet- De Algeman* Tweede kUs B Ready—Mer wede ZwervOlymplaan Rozenburg—TJoba One Eibernest DanUden l-o 3—0 3—3 1—1 1—1 3—4 1—0 0—3 2—5 3—2 0—3 8—3 4—2 7—3 8—1 6—1 2-1 6—3 2—2 7-2 2—11 8—6 fl—1 2—3 0-1 it—3 7-2 7—2 1—3 11—0 5—3 3—3 3—8 O 3-6 3-D 6—1 4—1 o—r 3-7 9—ii 5—7 8—U 8—3 8—3 3—3 3—4 2-3 4—2 3-# 7-2 2—6 1—4 11-8 8-8 6—3 8-3 6—8 3—2 8-2 7-6 4-1 3—10 6—6 7-4 6-10 Derde klaa A WION—Animo (zat.) 7—8 Velox—Houtsnippen 47 Ahoy—Hou Stand 4—8 DKV—KNS 3—13 Derde klas B TOV—Schlebroek 5—9 PAMSHPV 8—4 BKC-ALO 4—4 Schiedam—Charloi* 5—4 Derde klaa C Unicum—De Overk. 0—1 Creecendo—Phoenix 4—3 Fortuna—BI. Wit '61 7—5 De Raven-Togo (zat.) 4—8 Rea. eerste klae Rozenb. 2-Regenb. 3 10—2 Zuiderkwartier 2 Achillea 2— 1—8 Sperwers 3—Ready 2 4—1 Vlcus Orlëntls 2— Fluks 2 8—3 Die Haghe 2— Spangen 2 8—2 Res tweede klas A Danaïden 2—Deetos 3 9—7 Olymplaan 2— Sperwers 3 74 Quick 2—HKV 4 3—1 HSV 2—OSCR 2 3—6 Rea. tweede klas B ODO 2—Gymnas, 2 3S Het Zulrvr 3— Deetos 4 88 Ons Eibernest 4— Phoenix 2 35 Fluks 3—DKC 2 2—IX Res tierde klas A Phoenix 3— Regenboog 3 4—3 Merwede 2-AchUl 3 6—6 Quick 3—Trekv. 3 8—3 Rozenburg 3— Die Haghe 4 4—4 Res. derde klas B Het Zuiden 4— Vlcus Orlëntls 3 5—8 ALO 2—Swlft 2 (zat.) 5—6 Ona Eibernest 5— Ba Algemene 2 7—2 Eureka 3—TOV 2 6—2 AFD. R'DAM Eerste klas De Spart.—Spang. 3 8—1 USV—Sperwers 4 2—g Schl -i 2—Ter Gouw 2—5 Ona Hula 2—OSCR 3 8—3 Tweede klas A USV 2—Charloi;. 2 39 Velox 2—Hoogvl 2 1—6 Trekv 4—De Over kanten 3 9—6 De BI. Tr.—Settled. 3 7—2 (zaterdag) Tweede klas B Het Zuid. i—De Sp. 3 5—3 Sperw. 8—Schlebr. 2 6-1 OSCR 4—Unicum 2 0—S Rozenb 4—Ons He. 4 S— Tweede klaa C Vlaard,—De Spart. 3 14—2 Ten Donck—O Ha 3 8—3 Actl«f 2—Hlllersb. 46 Eurek.» 3—WION 2 3—6 Derde klas A Sperwers 8—Eurotop 4—8 (zaterdag) Df- Overk 4—De 81. Treffers 3 4—1 One Huls 5—Schleb. 3 2—4 Derde klas B D® Bermen—Trv. 8 8—1 HUteg.b. 2—Spang 4 1—0 Vlaard. 3—WION 3 5—0 Derde klas C Actief 4—Vlaard. 2 013 H. Zuid. 6-Schled. 4 12—8 Velox 3—Eureka 4 2—3 De Spart. 4—USV 3 1—4 Derde klas D gO&—Vlaardineen 2—0 H. Westen—WION 4 4—1 Ajax-HPV 3 12-1 Ter Gouw 2—Ahoy t 70 hockey lieren 1* kl zuid Venlo—EMHC g_i 1e kl .oost Hengelo—PW - - Hattem—Arnhem t* kL noord LBC—Groningen 1HHC—OSHC Daring—GHBS KMC—HVA Westen Overgang» kina A Kiev.—SCHC tl Be Fair- Vdem 11 Te go II—Hurley 3-..1 1—3 3—3 1—k 1-3 1-8 7—0 1—1 1—3 3-3 prom. kl. A' HHY CII—Gr. Gele 0—0 Hudlto—Asvlon 3—1 DSHC II—Victoria 5—2 Togs HI—MRHC li—0 prom. kl. B Aeolus—HDS 17 Leonldas—HGC II Vict. II—Ring Pass J Lalden II—H'Berg 4—S Dames Westen Ie klasse A'itamBe Fair BDHCGooi 2—0 Kiev.Alliance 01 RBC—HDM O—O prom. kl. A A'dam (I -Victoria 3—# KampongHGC 3—2 SCHC-Rood Wit 4—1 HBSTogo. 11 HANDBAL Heren Overgangsklasse BSV—Hellas 2 1313 PSV 2—Tonldo IS—13 EBHV—Swtft (H) 7—16 Dynamo—WLC-DKS 8—9 distr. 1e kl. Animo—Hennes Wilton—Quintus SchuttersVlres HVLSnelwtek 8—10 10—8 9—8 8—11 distr. 2e kl. A Actief—Operatie 2 1311 Olympia—Gona 8—7 Roda—Meeuwen 78 Hercules—H VP 126 dl'tr. 2e kl. B AHC '28—DV/S 13—13 Activttas—Eridos 813 Operatie 3-Dyna. 2 15—10 Kwiek—C1VP 5—8 afdeling Rotterdam afd. 1e klaase Snelwtek 2 -Actief 2 13—8 WIK—Advendo 8 Vlres 2—St. LodewUk 4—4 afd. 2e klasse DWS 2—HVzuld 1014 H'dlaan—Atomlum 1—8 afd. 3e klasse A Dynamo 3—Actief 3 7—7 Veto 2—Atomlum S 17 Hoogvl. 2—Schutt. S 5—El Meeuwen 3—Vl»s 3 7—6 afd. 3e klasse B Wilton 2Activitaa 2 9—4 DWS 4—Atomlum 3 1413 Dynamo I—Rods S 7—7 wiek 3—UVG 11—1 Unltas—WIK 2 810 DAMES distr. 1e klasae DWSAnimo 3—3 Wilton—Hyglea 2 3—4 Schutters—Roda 12 Heil»#—AHC '28 64 distr. 2e ld. A HVSCWP i_i ADO—Animo 2 8—8 EsldoeSnelwtek 8—8 EDH—Turn lust 44 distr. 2e kl. B Athene 3—UVG 8—4 Hercules—SVLV 8—O HVP—Minerva 8—2 Wings—Jagers g~j Afdeling Rotterdam «fd. 1* Klasse Actief—Vlres j_j Schuttere 1—WIK 6—0 DW8 2—Actlvltas 8—4 kld. 2* klasse n Iu,n 0—1 Roda 2—.Ollveo 4—2 «fd. «e kt a Dynamó 2—Ado 2 3—1 OWE 4—UVG 2 fig fad. Se kl. B Vlre* 2Ollveo 2 7—0 DWB 3—Atsrinium 2—4 Enelwlek S—Veto 1—A Actief 2—Unltas 6—1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1