Abstracte betonkolos van Picasso komt aan Kralingse Plas Capelle tegen plan met tramlijn 16 WARM 3.98 Ontwerp-wet Rijnmond maar niet aannemen mÊÊÊÊÈÉÈ AGENDA Geen blaam voor kapitein van Witte Zee LAKEN KUNSTZAKEN IN DE RAAD Voorzieningen in kleinere woonkernen ongunstiger Bejaarde man op zebrapad gedood Glazenwasser viel 20 meter Groter aantal misdrijven onder jeugd Kostuumshow in Flevozaal Wie reed op Hillevliet jongen aan?, Twee mensen bedwelmd Militairen helpen Delft weer aan leidingwater GASCON HELPT GEB FLANELLEN KAAD HEEFT GEEN BLINDELINGS VERTROUWEN IN DE R.E.T. Provinciale subsidies voor jeugdfestivals Bioscopen Voor heden Voor morgen UITSLAG BELGIë-HOLLAND WEDSTRIJD Expositles Apotheken "•KUPBCffi iWÖÖ •JSTfcSWï i'TV .rKrï VARKENSPEST IN RIDDERKERK Suggestie burgemeester Van Walsum aan Eerste Kamer Incongruentie Laars lappen B. en w. van Naaldwijk op de „Naaldwijk" m mm. pag. 4 - woensdag 7 oktober 1964 (Advertentie LM,} Dames- en Herenkapsaion J.F. v. d. GRAAF (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Een twintig meter hoge sculptuur naar een ontwerp van Picasso komt aan de Plaszoom te staan. Carl Nesjar, een Zweedse betonspecialist die in Frankrijk woont en bevriend is met Picasso, zal het abstracte teken uitvoeren. Picasso ging met de plaatsing akkoord door de foto, waarop de sculptuur in het land schap was geplaatst, terug te zen den met zijn handtekening en het woordje „Oui". Er was weer een enorm aantal inzendingen op onze België—Holland voetbalprijsvraag ie prijs ƒ75 M. Stevens, Westsidelinge 224 a, R'dam 2e prijs 50 Mej. C Pels, Talmaweg 66, Barendreeht 3e prijs 25 M. J. Storm, Kraaierstraat 7 II, R'dam 4e prijs 10 A. J. C. Leentvaart, Reepstraat 22, R'dam .J Wed vliet. tel. 010-160830. Conclusies Hoofdcommissaris A. Wotters Tunnelpolitie Relletjes ROTTERDAM, dinsdag Van morgen omstreeks twintig voor négen Is op de Hillevliet bij de Slaghekstraat de 12-jarige Jilles Koopman uit de Polderstraat aan gereden door vermoedelijk een blauwe Opel Rekord. ®W, Sculptuur van twintig meter ■sa-Kts.:u*. r (Van onze eorrepzondent) CAPEXLE a.d. IJS8EL» woensdag De gemeenteraad van Capelle a.d. IJssel la maandagavond niet zonder meer «kkoord gegaan roet het voorstel van b. en w. medewerking te verlenen aan de plannen van Rotterdam en de B.E.T. tot door- trekking van tramlijn 18 op Capeïa grondgebied, Een nieuw voorstel van enkele raadUfraotlea werd aangenomen, Dit voorstel houdt in, dat de raad in principe Instemt met door tie gemeente Rotterdam te verzorgen openhaar autonoom rail- vervoer, hetzij sneltram. hetzU metro, eehter onder uitdrukkelijk voorbehoud, dal omtrent tijdstip en wjjïe van realisering en eventueel te tellen voorwaarden nader overleg dient plaat» te vinden tenet» heide gemeenten. in -waarom thans reeds mei spoed een begin moet worden gemaakt met rail- vervoer. Wethouder A. Heuvelman noemde het besluit een „slag in het gezicht van Rotterdam", Drs. Th. Heukeis, eveneens wethouder, merkte echter op: „Nu blijkt, dat de meeste raads leden geen blindelings vertrouwen in de RET hebben wil ik mif achter het nieuwe voorstel scharen." Deze reuzen sculptuur van Plcaseo zal aan de Krallpgse Plaa verrijzen. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, woensdag Gede puteerde Staten hebben aan Provin ciale Staten van Zuid-Holland voorge steld een subsidieregeling jeugdfesti vals te aanvaarden. Hierbij zal subsi die -worden toegekend aas landelijke, provinciale en regionale jeugdfesti vals, voor rover hierbij jongeren uit Zuid-Holland zijn betrokken. (Advertentie l.M.) Het komt cr op neer, dat dan op nieuw de instemming van de gemeen teraad vaa Capelle nodig is. Dit stand punt ter kennis van de gemeente Rot terdam worden gebracht De raad van Capelle is dus van me- »lg, dat, gessen de ontwikkeling van Alexand» itad voor de eindfase rail- vervoer de oplossing is, doch ziet niet Heemraadssingel 270 Tel 510 84 Anna, dag. 8, 7, 8.30 uur: Veel 11*1» uit Motkou, 1,8 Csatrsiü, dag. 7. 8.1S uur: Commando's te Vietnam, 14 j. Cloeac-Blj«»lia»J, doorl. voorat, o.a.: NSauwa- ravua kleeranöta koninklijk huwe lijk 1b Athano documentair* pop- pcnlllm, aJ. Cineac-Beur», dag. 9.1.8, 11.80, 1.48, 4» 7,18. BJO uur: Gisteren, vandaag en morgen. 18 J. Cinerama, dag. 3 80 an 8.18 uur: Windjam mer, ad. Colosseum, dag. 1, 7, 5? 18 uur: Het geheim van tie witte apin, 14 J. Corso, dag 2.15, 7, 9.30 uur: Eddie In vo3© vaart l. 14 j. Graad, dag. S on 8 uur; Irma 1e Douca. 18 1. Harmonie, dag. S, 7, §,18 uur: Geluidloos als d> nacht, 14 j. 8rlterlon, dag. 3.30. 7, 9.30 uur: Het dag- boek van een kamarmelaje, 18 J. laaMti, dag. 3.18, 7, 9.30 uur: Th« new interns, 14 j. Metro. dog. 'i, 1, 9,18 uur: Geen woorden maar daden, 14 j. Paisage, dag. 3. en 8.18 uur. Captain New. man, 18 j. Prinses., 2.18, 'l, 8.30 uur: Verborgen moeder schap, 18 J. Hex, dag. 2, 7, 8.15 uur: Met het pistool te de vuist, 14 J. BtOdlo'82, dag. 2.15, 7. 9.30 uur: Electie. ThaUa/dag. 2.18, 7, 9 30 uur: Marnlo, 18 j. Vaaster. dig. 2, 7. 8.18 uur: Dt grote stilte, 18 Victoria, dag. 2 en 8, woensd. 8 uur: 58 da gen tn Peking. 14 J.. woensd. 2 uur: Jeuidfeatlv»!. a.l. Rotterdamse Schouwburg, 20.15 uur: NRT —Op biet? voeten ln het park. Aula Muaeum Boymans van Beunlngen, 2015 uur: Zangrecital door Edith Sellg m.b.v. Elisabeth Saguer. Luxor, 29 uur: nevoid. Rotterdam!* aSchoow&uif, 20.18 uur: R,Ph.O. mm.v. Theo Bruin», plano. Msrtln-Behalm-Haus, 30,15 uur: Karl-Helnz Schlueter, plano. lutxor, S<8 uur: Een avond met Wlm sonne- veld. Het aanvakkwene Voorstel van b. en w, was op verzoek van het gemeen tebestuur van Rotterdam ter tafel ge komen. Het lag in de bedoeling cie diensten op Capelle als locale lijnen le beschouwen waarvoor een uitspraak ven de kroon nodig zou zijn. Uit be antwoording ran schriftelijke vragen van de heer A. van Duist (CH) bleek dat wanneer de raad met dit voorstel akkoord ging over circa vier jaar al het openbaar vervoer naar Capelle door de RET plaats zou vinden, Dit zou dus Inhouden dut het plaatselijk vervoerbedrijf van Gebr. Van Gog om streeks 1088 haar diensten op Capelle zou moeten slaken. Reeds in de vergadering van 7 sep tember was dit voorstel In de raad ter bespreking gekomen. Alleen de frac tie van dc Partij van do Arbeid bleek toen de enige positieve voorstander. Er kwamen vanuit de raad vele vra gen. Burgemeester J. van Dijk lichtte het voorstel nogmaals toe. Verwacht wordt dat over tien en twaalf Jaar «evenmaai zoveel suite's op de weg *(jn thans. Openbaar railvc voer is dan noodzakelijk om aan de verkeerschaos vooral ln de binnenstad van Rotterdam te ontko men. slapen doet ledereen, jong - en oud, maar béter slapen doet u onder een donzig warm, behagelljke Zo'n flanellen laken van prima kwaliteit, in écru, 1 pers., koopt u nu tijdelijk voor de speciale prijs van dichtbij huis in alle filialen van Speciaalzaken in textiel Deze mededeling van wethouder mei, Zeelenberg was wel het belangrijks® vieuws in de openbar# commissiever gadering voor de kunst die gisteren in de raadszaal werd gehouden. Over de plaatsing en uivoering van de sculptuur moeten oog enkele bespre kingen worden gehouden. Als b en w het er mee een* is komt er een voorstel in de raad, Gevraagd naar de opvattingen van b en w om de zogenaamde drempel vrees bij het publiek om toneelvoorstel lingen e. d. te bezoeken te overwinnen antwoordde de wethouder dat het col lege zich wil laten voorlichten over de stappen die moeten worden genomen om de afstand tussen kunst en publiek te verkleinen. De journalist mr. J. van Gorkum, «en academicus die pa* in dienst van de ge meente is getreden'en bij de afdeling Kunstzaken werkatsm zal zijn wil men contacten laten opnemen met men sen die in staat zjjn cultuur over te dra gen. Br zal een werkgroep worden ge vormd met enkele theoretici en een aantal praktische werkers die over het probleem richtlijnen zullen moeten op stellen. Volgens de wethouder bestaai er in Rotterdam zeker geen catastrofale si tuatie wat de kunst betreft. Het ge middelde bezoek aan toneel en concert ligt voor 1064 aanmerkelijk hoger dan in de daarian voorafgaande jaren, Mej. Zeelenberg maakt ook de defi nitieve openingsdatum van het nieuwe concertgebouw bekend. Deze is 18 mei 1986. Het ligt in de bedoeling om, gezien de grote publieke belangstelling voor het nieuwe concertgebouw binnen af zienbare tijd rondleidingen voor belang stellenden te doen houden. Het Luxortheater krijgt geen «ader aanzien voor de nieuwe uitgang klaar is. Aan de Lijnbaan wordt de grond, waarop in de toekomst «en cultureel centrtAn zal verrijzen, niet aan derden uitgegeven. De besprekingen over een Rijksmu seum voor moderne kun worden voortgezet. De rotonde van het Bouw centrum is nog stesds bU d» opzet be trokken. De orkestbezetting van het R. Ph. O. is nog steeds ongunstig, misschien nog ongunstiger dan ze ai was. Er zijn tot an met 1 oktober j. 1. 7581 jeugdpaipoorten uitgereikt. In Rotterdam hebben thans 58 kuns tenaars een eigen atelier. Er is een gro te wachtlijst, maar men gaat voort de atellernood te bestrijd®». Na Hoogvliet zal Hillegersberg-Schte- broek voor kunstzinnige verfraaiing aan de beurt komen. In deze avondvergadering had het raadslid Pomp# (PvdA) een aanvaring met de directeur van het museum Boymans en wethouder Schildluis. Zjjn partijgenote» mevr. Tas-Callo, had op ean populaire beschrijving van kunst aangedrongen ln de uit te geven catalogi. Toen de directeur van Boymans op de daaraan verbonden moeilijkheden wees, verweet de heer Pompe hem dat een deskundige de principiële des kundigheid mist als deze Riet in staat is een populaire handleiding te schrij ven voor het grote publiek. Mr. Ven Walste' wierp tenslotte olie op de gol ven. „Het is niet iedereen gegeven op eenvoudice wijze te schrijven," zei hij. „De meeste academici schrijven zelfs stuntelig." 12 pet. dar Inzonden lieten Beltfë winnen tegen 29 pet, winst voor Holland, 9 pet. voorspelden een (el(jk spel. Vier mededingen waren zo gelukkig om de Julate voorspelling 10 voor België In te zenden. Omdat er vier goede inzendingen waren hebben w(J een 4e prijs 10 toegevoegd. De prijzen gaan (per postwissel) naar: Alle Inzender» hartelijk dank en tot de volgende prijsvraag I fecn avond met Wlm Son- Voor «en overzicht van de exposities ln Rot- ttrdftm zie ona blad ven donderdag. Goudse»Ingel Ï33s, tel. Burt. Meuieszlaan 87, tel. 304TJ, Ba thonesserapötheék, t^thenesserweg 10, tel 34144: H. 3, de Rlehemont en Zn.. Westersingel U9. tel 122H3; ®r' Aw' C van Senus, Av. Concordia M®-.*®}®}" 123807: Zeelt en Co., Bergweg 233, tel. amegersberg-SchleUöWki J. Kosten»®. Pep- PutaetsoAt Ui t®l. 70841J P. 'Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag De ka pitein van de Witte Zee, van L. Smit en Ce's Internationale Sleepdienst uit Rotterdam, die op 2/ februari bU het eiland Wight verging, treft geen blaam. Dit is het owdeel van de in specteur van de Raad voor de Scheep vaart. Integendeel: de kapitein komt lof toe voor de doortastendheid die hij toen ten toon spreidde. De kapitein verloor zijn schip, toen hij probeerde een aan de grond gelopen Liberiaanse vracht vaarder vlot te krijgen. Bij de tweede poging - op dat mo ment stond er hoger water - lukte het een tros van de Witte Zee over te brengen, Een plotselinge zeer zware grondzee wierp de sleper echter op de rotsen Het schip maakte zeer snel water. De drie pompen werden inge schakeld en even. J,eek het erop dat het schip behouden ken blijven. Hst werd door een Franse sleper op eleeptouw genomen. De Witte Zee hield het ech ter niet. De zestien manschappe nkon- den worden gered. (Van onze correspondent) RIDDERKERK, woensdag Bij de veehouderij P. Aantjes aan de Rijks straatweg 322 in Ridderkerk is var- (Van een onzer verslaggever») ROTTERDAM, woensdag. Evenals een dag eerder heeft burgemeester mr. G. E. van Walsum dinsdagmiddag tijden» de commissoriale behandeling van het hoofdstuk „Algemeen Beheer" van de ontwerpbegroting voor 1965, ai)n mis noegen uitgesproken over het „boven-gemeentelUk orgaan Groot-Amsterdam" dat (een stap) verder iaat dan Rijnmond. Volgens de burgemeester van Rotter dam is het idee uii Amsterdam niet per ongeluk nö gelanceerd en sou het voor de eerste kamer, die het ontwerp-wet Rijnmond, n» de tweede kamer, nog moet behandelen, een reden sUn het wetsvoorstel te verwerpen. Een en ader werd gistermiddag terdeze zienswijze in. Hij zei blij te sijn tafel gebracht door de AR-fractieleider, de heer W, A. Fibbe, die suggereerde „af te wachten wat de (groot) Amster damse ideeën zouden leren. Hij voelde er zelf voor „aan te klampen bij de Amsterdamse plannen." Uit zijn tent gelokt, verklaarde bur gemeester Van Walsum, dat Amster dam kennelijk veel verder wil gaan, terwijl de tweede kamer haar fiat al aan Rijnmond heeft gegeven en de eer ste kamer het ontwerp van wet nog moet behandelen. Hij zei: „Als Amster dam de begeerde regeling zou kregen, zou er sprake zijn var. een oncoogruen- tle t.a.v. Rijnmond. WAAROM d at wél een krachtig lichaam en niet hier? De situatie hier verschilt niet zoveel van die van Amsterdam. Er is voor Rotterdam elke aanleiding om te leg gen: zo kers Itet niet. Of men richt zich op het besluit van de tweede kamer of men verwerpt (in de eerste kamer) het wetsvoorstel, aangezien de zaak er nog niet rijp voor is. Zo is er geen sprake van wetgeving. Het is niet juist twee kênspèst"geconstateerd. Het terrein is proeftuinen te maken: de een goed ie tot besmet gebied verklaard. De gehe- bemesten en de ander slecht." le veestapel, 48 varkens, zal worden DE socialistische fractieleider, «ia vernietigd, 'heer 3. Reehorst, ging lijnrecht tegen roet de lancering van het Amsterdamse idee. Wat (met burgemeester Van Wal sum voorop) Li het Wsterwegg«abied niet is gelukt, is Amsterdam wel ge lukt. Mr. Van Walsum zie in antwoord daarop, dat „Amsterdam de beslissing van de tweede kamer aan de laars lapt". Overigens, zo veegde de burge meester daaraan tot» is het plan na tuurlijk nog lang niet uitgewerkt. Waar op de heer J. i: ederiaf (eveaswns PvdA) snel verklaarde, dat hij niet onder- schreef wat mr. Van walsum hoopte, anemeliik dat het wetsontwerp in de eerste kamer zou „vallen". Ook hij stemde in met het Amsterdamse pica, „Laat de eerste kamer dit wetsont werp maar aanvaarden, d an km er over een jaar of of dire altijd nog een wetswijziging worden ontworpen." Dit nu zag mr. Van Walsum niet. Hij wil de er trouwens helemaal niet aan. „Het minste wal dc eerste kamer, mijns Inziens, moet doen, is vragen of da Amsterdamse plantten consequen ties hebben", zie hij. De heren Reehorst en Nederlof kregen steun van de heren Jr. P. Boersr(CHU), Blom em mr, dr. S. W. C. I. M. Couwenber* (KVP), (Van een onser verslag revers) ROTTERDAM, dissdsg. In het algemeen blijkt la de kleinere woon kernen Is Zuid-Holland het peil der voorzieningen, seals lager en voortge zet onderwijs, sport*oom-;:.t'die, verenigingsgebouwen en gezondheids zorg, ongunstiger te *i)n dan in de grotere. Dit blijkt uit een onderzoek dat is Ingesteld door de Provinciale Studie commissie voor Sociale Aangelegenhe den. In het bijzonder is gelet opde vraag of er verband bestaat tussen het inwonertal sn de sociaal-culturele en sociaal-hygiënische voorzieningen, die in een plattelandsgemeente of platte landskern worden aangetroffen. Ook is eandacht besteed aan het element of en in hoeverre het gebrek aan eerder genoemde voorzieningen van invloed kan zijn op ée mogelijkheid aan de inwoners een „leefbare" omgeving te bieden. De commissie is er bU haar onder zoek tevens van uitgegaan, dat voort gezet onderwijs tea hoogste tien kilo meter, een sportveld drie kilometer en een zwembad eveneens drie kilometer van de woonkernn verwij ders mogen zijn. Enige conclusies van het onderzoek: van de kernen met minder dan dui zend inwoners heeft 65 procent, eea onbevredigend tot zeer onbevredigend voorzieningenniveau. Van die met meer dan 2000 inwoners bleek het voorzieningenpell ln 75 procent rede lijk tot goed. Het geringste aantal voorzieningen is aangetroffen ia. de Alblasaer Waard, de VRfherenlanaw» en de Hoekse Waard. Het aantal tekortkomingen san voorstellingen Sm gesteld op respectie velijk: SS ts(j 28 woonkernen, 67 b(j 16 woonkernen en 86 bU 23 woonker nen. Het best is de bollenstreek er aan toe: 7 manco's bij 9 kernen. Goeree- Overflakkee komt er aanzienlijk min der goed af met 81 manco's bij 19 ker nen en het oostelijk randgebied van Rotterdam II by 8, ook beter dus. Nog beter zijn: IJsselmonde (13 bij 18) het Westland (14 bij 15) en de Al blasserwaard (11 bij 11). Be commissie geeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland in overwe ging eea diepgaander onderzoek te doen verrichten om na te gaan in. hoe- vere een plattelandsgemeente kan uit groeien zonder haar karakter ato zo danig te verliezen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Op een te- br*b*gd op de Wolphaertsbocht I* gisteravond een bepaard echtpaar difor een personenauto aangereden. De man is op weg naar het ziekenhuis overleden. De personenauto reed door, toen een auto van links stopte voor het overstekende echtpaar» de 70-jarige G. N. Schouten en zijn 67-jarige vrouw M. Rijnberg van de Hyacint straat 3b. Beiden werden, tegen de straat gesmakt. Met een scheidei basis fractuur móesten ze naar het Dijkzigt- ziekenhuis worden gebracht, waar bij aankomst hleek. dat de man was over leden. De 77-jarige F. Kevenam van «ie Westkrulskade werd gistermiddag op een oversteekplaats op de Westkruls- kade, nabij de Diergaardesingel aan gereden door een motor. De motor rijder merkte de voetganger te iaat op en kon niet meer stoppen, Met een gecompliceerde beenbreuk is de heer Kevenam naar het Bergwegzieken- huts gebracht. (Van een onser verslaggeefster) ROTTERDAM, dinsdag De 24- Jarige glasenwasaer J. Volwerk via de Boesemsingel viel gisteren tijdens het ramen zemen vaa het gebouw van ie firma Ah»«i aan .de West- blaak: ongeveer twintig mster naar beneden. Waarschijnlijk heaft hij, toen hij be- ïig was in het open trappenhuis, met een voet op de trede vm de trap en met de andere op het raamkozijn ge- ataan. Met v. rw .ndlngen aan rechter heup en hoofd is hij naar het DUk- slgUlekenhula gebracht, (Van eea onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De jeugdcriminaliteit neemt toe. Dat bl(jkt uit het aanfe! misdrijven tot nu toe In 1964. Bat blijkt ook «dit hei stij gende aantal verdachten onder de 18 jaar. Dit zei gistermiddag de hoofdcom missaris van politie A. Wolters tijdens de commissaris!»» behandeling van het hoofdstuk „Opéhbare veiligheid" van de ontwerp-'ncgroting voor 1965, die hij als adviseur bijwoonde. In de eerste acht maanden werden 5086 verdachten in de kraag gegrepen. Onder hen zijn er meer dan 2200 on der de 18 Jaar. De heer WoUers ver klaarde geschrokken te zijn toen hij deze cijfers onder ogen had gekregen. Terzake van „de politie" zei de hoofdcommissaris voorts dat het in het corps „geen haalbare kaart is" de wapens sf te schaffen. Hij verklaar de dat het personeel er niets voor voel de zonder pistool bij nacht en ontij de straat op gestuurd te worden. Het lijkt inmiddels waarschijnlijk dat de „tunnelpolitie" per 1 januari aanstaande gaat ressorteren onder de gemeentepolitie. Dit betekent tevens, zo legde burgemeester mr. G. E. van Walsum uit, dat deze financiële post daarna niet meer, zoals steeds het ge val is, voor rekening van „Openbare Werken" komt, maar deels voor re kening van de gemeente Rotterdam en deels voor rekening van het minis terie van binnenlandse zaken, onder welks departement de gemeentepoli tie ressorteert. Tea aanzien van het personeelste^ kort (170 man) zei de heer Wolters, dat van het aantal sollicitante» slechts een zer laag percentage wordt aan gesteld. Daarbij komt, dat het aantal sollicitanten dalende is, althans in vergelijking met vorige jaren. Ook zei de burgemeester, als hoofd van de politie, iets over de relletjes en het geweld dat in sommige geval len door de politie wordt gebruikt. Mr. Van Walsum ging er daarbij van uit, dat er bij relletjes ménsen komen, die uit de buurt moeten blijven. Niettemin kon hij er begrip voor op brengen, dat er klappen worden uit gedeeld, die beter niet gegeven had per, kunnen worden. Hij vroeg echter begrip voor de moeilüke omstandighe den waaronder politiemensen soms moeten ingrijpen en voor het ver schijnsel, dat sommige mensen tegen het gezag zijn, domweg omdat zii te gen de politie zijn, die deel uitmaakt van het gezag. verslaggeefsters) KUi i ERUAM, woensdag De Re creatiecommissie voor het Nijver heidsonderwijs organiseert voor de leerlingen van de Rotterdamse nijver heidsscholen morgen om 14 uur een kostuumshow in dte Flevozaal. De uitvoering wordt verzorgd door een groep van ongeveer vijftien perso- "en "J4 Arnhem onder leiding van de heer Duifhebber, opvolger van wijlen Cruys Voorbergh. De bestuurde? heeft waarschijnlijk van de aanrijding niets gemerkt en is doorgereden. De jongen was met enkele vriendjes aan het stoelen aan de kant van de Singel en is daarbij op de rij baan terecht gekomen. Hij is met een gecompliceerde beenbreuk in het Bergweg-ziekenhuis opgenomen. De politie van het bureau Sandeling- plein verzoekt de bestuurder van de auto zich met haar in verbinding te stellen. Tel. 277825. (Van een onzer verslaggever») ROTTERDAM, woensdag. tn ie Bellevoystraat hebben gisteren d 58- jarige mevrouw W. Harreman én haar 27-jarige dochter Klaziena een halve dag: door kolendamp bedwelmd op bed gelegen. Een leverancier ver moedde onraad en waarschuwde de politie. Moeder en dochter zijn in ernstige toestand naarhet Djjkzigtziekenhuis gebracht. Bij het onderzoek bleek, dat zich in de kachel in de woonkamer, waar ook de bedden stonden, een ont ploffing had voor gedaan. Op kamers wonende Spanjaarden die y«.wacht dienst thuis kwamen hadden niets ge merkt. Ze hadden wel een licht ge kreun gehoord, maar daar geen aan dacht aan besteed. (Van onze correspondent) DELFT, woensdag. Militairen van cfe Mobile Colonne, afkomstig van de legerplaats Crailo z|jit giste ren in Delft begonnen met tiet leg gen van een :v>»Mverblndlng in de hoofdtransportleiding voor water uit Rotterdam, die, zoals bekend, door een breuk Is getroffen, als gevolg Delft al enig tijd alles te wensen over laat. Deze noodverbinding, die vandaag gereed kwam, verlost de Delftse be volking vrijwel geheel van de drink- waternarigheid, omdat nu totaal 1500 m3 per uur beschikaar komt, ruim voldoende om in de behoeft van de stad te voorzien. Door de aanleg van déze noodver binding kan men rustiger aan het hoofdleiding werken, waarin de breuk is opgetreden. De noodteiding Rijs- bovengronds was gelegen, vervalt. Ook bil de nieuwe nood leiding moe ten echter militairen dag en nacht een „waterwacht" betrekken. De gemeente Delft stelt de Tech nische Hogeschool aansrakelijk voor d® kosten van de werkzaamheden, die met het herstel gepaard gaan. Er is een claim bij de regering inge diend omdat dé T. H., die zonder toe stemming van de gemeente met graafwerkzaamheden was begonnen, De leiding brak en de T. H. zou niet hebben gereageerd op het gemeente lijk verzoek de verplaatste grond weer te verwijderen. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND, dinsdag, Het gemeentebestuur van Naaldwijk bracht gisteren een bezoek aan de „Naaldwijk", een 425 ton metende mij nenveger van de koninklijke marine, die in Hoek van Holland lag gemeerd. Deze mijnenveger was bij de tewater lating door de gemeente Naaldwijk ge adopteerd. De gasten werden aan boord op fees telijke wijze onthaald. De comman dant van het schip, luitenant ter zee M. Haarman, bood .burgemeester D. van Heijst het wapen van de „Naaid- wijk" aan. Het gemeentebestuur bood op zijn beurt een foto van het stadhuis en een aantal exemplaren van het ge denkboek „Naaldwijk" aan. h" v- '-Xv.'..:1 V". ER HEERST In het 8portdorp (IJs selmonde) een grote bedrijvigheid. Met man en macht ia men daar bezig de gsstoesteilen van de wonere om te bouwen, zodat ze ge schikt worden voor het gebruik vssn aardgas. De bekende blauwe wagentjes van hst GEB zijn paraat, want n&g ligt de emtsouw Sn handen van het Energiebedrijf. Onder haar super visie houdt ook de Gascon (soort dochteronderneming Werkspoor) zich bezig met de om bouw van de gastoestellen. De Gascon telt hier In haar ge- lederen «nkeie Amsrlkanen die de Nederlanders het ombouwvak moeten teren, maar vooralsnog heb ben zij alvast dezelfde blauw» wa- genjea als van het GEB aanga- schaft. Met dien verstande echter dat slj het gele-vlammen-embleem NV van op de wagens hebben geschilderd. Da groep (Gascon-wagen* staat op het ogenblik ean het einsi van de Sportlaan. Het ligt In de bedoeling, dat in de toekomst de Gascon het hela om- bouwwerk gaat verrichten. Men heeft daartoe; In Rotterdam twe® ««holen opgericht» waar cis mon- teurs sullen worden opgeleid. Het aardgas of liever het aard- H», mengsel oliegas uit Ridderkerk en. Uaaelmende en stadsgss van een gelijke waarde alt het asrdgs» uit 8lochteren) zal ver- moedelljk al 15 november zijn In trede doen In het oude dssl van IJivJmonde: de eerete eestte cfi» zal xljn omgebouwd. Hoek van Holland krijgt «I van 8 op 9 november aardge*: uit Den Heag. Op de foto: da vragsntjee van de Gascon bij de 8portlaan*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1