'm Ruimte, ten koste van...? HARTJE STAD Piet v. d. Pol kreeg toch zijn kans HE1ANCA PANTALONS Duurste auto kost 80 mille Maar meneer IJlstra: ruimtevaart en een beetje dromen Joop v. Hoorn overleden AGENDA LUXOR 6fwrt$ Eendracht won ook van Docos R ABC-CABARET CORRYVONK WIM KAN rdted1*" A ea. Danstlieater in Rotterdam DE. i Mutaties Cebeeo VLUCHTIG Om biljurttitel 47-1 alléén woenadag Tramlarieven XerxcK-Limhurgia op 23 oktober Jubilarissen bij Rademakerg u.v. prijzen-slag FIGUKATIEVKiS Voor heden l-TA'. *t9£lJs'.T,., Ji' buiirth. Pemir echt: In Hummer straat: rTStm^n „The Hacking Four" Baldadigheid van broers ongewenst Rxklns rour In blevozaal: In Luxor: J>«' Sti'iii** slarl met ItrnagerktHkr 1 YI.V.O.N. h M füg. 4 - dinsdag 13 oktober 1664 (AAverttntU l.M.f In ïiintdfk tricot van 100*/« KtlHtci garen». Ropi» p«- vorrn. Ki«# uit prachtige mutti- cokmrt. epedWe J.M. prü» leeftijd 2 jaar O 75 en een leuk apeklja plü«*wid baro TAFELTENNIS Rol tarda m. Bioscopen „WAT MN LA NO, WAT IVN LAND" 1 Van onze kunstredactie) Voor morgen hxpokitiek Apotheken „li.V.V. 5®B«r»'**m*?B, De \mt P. En tl liócft U op een gulden niet ti tijken, waarom w U méér gtld ttltgnvsit voer da fllmdrukr crattwüs,... al? U voor mlndsr httxalfde kunt boreiktn. Morgan begint de verkoop vaa een nieuws serie flimdruk- ova?T f di|n«tof, voor bijna de kale» prijs. Ean madame ovargo.- jijnstof in aan prachtige mkieuren- dessin ukt ds s«ri» van US par f?s«ter, koopt U nu, «Mits dén dag voer neg ■uW«t. de eigenaar hen te ken ptradeo. nen dat hij bun aahwoiigbeid aiat'op "tja stalde'. n e,n om buiten de zaak liUrüerëOll w«uv#W« «en ruit en vielen - klappen. Een der brewr# kon door «Je polits# wmeimi aangehouden De andere had tich uil <te voeten ge- «Vterem» «aufceaisa»; wg| achtton», bchop, gil®® ufe Rotterdam; voorh gt klaefdan, examen propadeuUach natuurkundig in- ooratalling. fenleuf: de haer J. j. Overgtuw mt •rmnn (da Rotterijam; vmt het examan pr»oadeu- HartMVBMi aai f mr bggiM 4a wrltif um êm Skmkêk cranoMta» 119 em shrdvta édn dag. per meter lUJkaunivgreitHt te Lelden ia jielekend wordt, «m fUnt ook die »le*ht» 24 repetiUeo nódig' otiT dU*~te N'ederfanda'nwht: wstó*1!!*'*. <mCIKS?* Igeen tot nadenken aal stemmen bereiken. - achutz te Rol terdam, !iTi til, IU.IALw* Oud* plaatje: Hat lekkerste, drabbigate polder- tester mat da "ndefimecrbaarste ggurew van ïtoilepoiders en Kchlexe landouwen sekkerde vroeger hier tr- •aroan ons vla Delftae Vaart en Sput alen met da Steiger*» odekionje tr verenigen en naar de Leuve en de mi ia zakken. Toegegeven: het aat allemaal knoeierig in mekaar, maar gezellig wan het daar in de noordpunt van «te oude blnnenstads- «rtehock. De Hotte wrong zich met al a'n «roenUhlaren en drijfromme! onder het Viaduct door mi via 'n Mar middeleeuwse sluisjes (aan de Binnenrotte de#d ze niet meerl Ver laatte te worden. Hoe lang «I dat Verlas tja grwaeat zijn'*, 'n tachtig honderd meier, meer niet. Ter zuid- a||d«' had men hel middeleeuwse Verlaatkadetjr waar vermoeide Vri« RMsbeatedMar vnert tel het tphaUn va*.-, harkanertnaen. vo»ral aan êm kay t an wat ma de Delfts* Vaart was. vrouwen uit allerlei {«afgelegen hok je. naar bulten .«./«arden en vaak 'n kommetje peekoffie hadden klaar- .taan voor de schuttende piaari,- schipper» Kn avond, hingen re 'n «tukje rt*»d frunspapier over haar pe troleumlamp Voor 'n oud. verstelen tinnenstadabuurt)* hadden ze daar 'n gezellig ver.trooiend uitzicht. Want op nog geen tien meter verre zen -an cte ri'-or'izijde van het water allertei, niet onder architectuur op getrokken hou waals die aan hun voorzijde de Galerij voririden. de Ga lei i| die n t.i/arre wand van het ffofplein wat want je had er het smerigste politiebureau jn Rotter dam. je had er 'n drokheklante tra- valjie, waai niet alleen bierknollen betl.gen werden maar ook wagen- velgen gesmeed rondom een In de a'.i aatketen ingegraven molensteen van arduin En te had er je atlekeme krrieg met vitragefranje tot op 'n paar tdoedgi r.niuin* en stoffige lege si garenkistje» op de vensterbank Aan itie sigarenkistjes v.n allang uit de markt genomen merken) en die spe- ciale i*>tp!.nten wist Iedere geboren en getogen Rotterdammer wat er achter die druilerige vitrage., vlak naast het vl'mienpohtiehwreau .an ondeugende en stout, te koop was. Ook was er 'n wei net sehippers- kroegje n*#»t het gebruikelijke si garen* irikrltje (waar meer neger - rip en R 7. K dan edeltahak ver- itrejit werd en meer piraatje- over de toonbank tingen dan Miaa Blan ches of Muratti s de I.uaei. en het afgedankte schooll)e waar een oud- varierlan'tse m hoolmeester vrijwil lig zonder enige iijkaaubaidie, dt np- Net grsellis/ valgwageiitjs •P v»wgr«sd an bet baartje ttaka arhter de bomen roepen iet. op alt de vto strekt verleden >'Jd van een ihkI beek (oehyg ten lach*) btsaen- etad. geuhoten Jeugd van de straat wist te houden door ze figuurzagen en kar- tnnwerk te leren rata/n van een rent per avond per knul En de brave borst wist nog ronder slaan of razen de orde te handhaven ook. Op de hoak naar de Delftse Vaart toe schoor kapper j n zeldzaam ge varieerde lientele rnet messen, zo breed ala een vrouwenhand Daar werd virtuoos werk verricht wie tn vijf minuten schoon-en-glad de zaak wenate te verlaten kon dat zonder enige prijsverhoging gedaan krijgen en dan w as er nog na-scheren hij geleverd ook en de laatste plekjes geurig aardappelmeel achter Je «oen waren nog weggewerkt met 'n dot toiletpapier Bus voor meneer inhe- giepen vijf rent' En gegarandeerd schoon tot en met de volgende avond. Af dat gs-noeglijks cn Intiem* borg zicti htei de bi ui,en link» op ons plaatje van vroeger Van de krantenkiosk tot het houten hulp- hruggelje heette het water dat ook nog de oostervoet van de Itelftse Poort „heapoelde" Bchlekolk Achter het houten bruggetje hegori de eigen lijke Delftse Vaart. Het Kadetje link» voerde over een pittoresk wiebelig ophaalbruggetje langs allerlei woon- aeltca: antlquarisatje», winkeltea, bedrijfjes en deurtjes waarachter o- wei waarzegsters ala besteedster», potkinderenchtchM en atoute bedoe- ninkjea alle op de v.jf zintuigen van de kuierende en veratrooiingibehoef- tige eenvoudige mem waren inge steld. I-ang* de wal lagen ic-hepen ieder schip droeg bij tot de heel bij zondere sfeer van deze buurt, dit buurtje waar wij allen van hielden. Want aan ttc overkant (rechts, waar het Haags» Veer heette) nou ja goed, daar was het 'n ieta grotere wereld, zo groot zelfs dat het hoofdbureau van politie er zetelde: achter 'n hek, met zullen s-n een Griekse tempel- tvmpaan heus, bet wal deftig om daar ala boef te worden ingesloten. En nu De doopsgezinde kerk. stijf aia 'n atoomgemaal heeft een arhlerom- metje waar het lekker matig vissen if en waar het namijmeren over ai het voorbije zoet Is. De Verlaatbuurt i* in rook tn amook opgegaan men stalt er z'n gemotoriaeerd verkeert- obstakel. De kastanje* zijn in de grond verzonken. Gelukkig ia er nog het uitricht op de Hint I.«sirens en dc Jacobthrug Jc haslt er liever 'n rhlooi voorntje z;p dan een tedere herinner ing (trciit* (met /ichtbaari de hoofdbunkcr van 'te jiolitle. en «ven verder de Stadatimmerdooa I.angi <Je w atcrk»nt altijd auto'i „zo ver het wanhopige oog zoekt Kijk- links het Viaduct Ruim, hc' Ja, ruirn Ten koste van waf B. Vaa era ener Ttnblftvin) ROTTERDAM. diaadag Het waa ante itidieaost Wkt vaa de PM mb teie«rstellhig toen hf) va* de B0- 'Jurttemd ét neMeUag ast-vlag. dat deelneming aaa bet toeraaot am 'kot tan dak ampioenaeha p ero-fciMM 47—1 atet (hegelyk «da, aaaadat kg «lei Kcklaaatfieecrd waa, uimka de Bat- terdasnmer in drte Jarea ta éit aqpel- tjrpe waa aitgakMaea. De acht flnaliaten voer de wc -atrijd. die van 19 tot en (net 22 november in Julianadorp gehouden zal worden, wa ren aangewezen. Cans om in een voor- wedstrijd te bewijzen, dat zijn moyenne zo was. dat hij tot de finale kon worden tragelaten. be*tond er niet en dat hield bovendien in, dat Van de Pol moest wachten tot hat tijdstip, waarop er vuorweditrijden voor dit k*mpioen- (nchap nodig waren. En dat kon nog wel jaren duren. In hiljartkrtngen voelde men de on billijkheid en toen ook Henk de Klein» in 't zelfde geval verkeerde, beraamden deze twee iopepelera plannen om toch nog tol de eindstrijd te worden toege laten. Binnenskamers schijnt er zwaar geboomd te zijn met het resultaat, dat de Rotterdammer het adviea kreeg om in te achrijven voor de voorwedatrijd van het titelgevecht 472. die in Den Haag plaits zou vinden. Het resultaat waa, dat Van da Pol daar met een al- van meer dar» 18 eindigde, kiaaaif- atie. Ook De Kleine, de Hage naar Roodenburg en Nijnatten uit Steenbergen, meldden zich en dat ma*kt« noodzakelijk, dat de Biljart bond toch tot voorwedstrijden werd genoopt. Van de re«d» aangewezen finalisten, werden Tlnl Wijnen, Henk Scbolte, Vu - tink er L. van Leur vrijgesteld van de voorwedstrijden, doch tte overige vier. namelijk Flip Beekman. Ben van Leeu- wen, Toon Jacobs, alle drie Amster dammer» en G. Kemp uit Ede moesten dat wel riocn In Amsterdam en Rot terdam vonden zondag ée cerate ont moetingen plaats. De Kleine kwam in de poule van de drie hoofdatedelingen, terwijl mei v. d. Pol, Kemp, Rooden- burg uit Voorburg en f,. Nnatten uit Steenbergen elkaar ontmoetten zolang de voorraad atrakt: ina2M7)aar van jBPSwor U* klana atijging par maat bijv. f jarwliJfvter 13.75 tea*»? i (Van een onzer verslaggever!_s hei^^M^uSmobielbêdrijf Victoria ROTTEtiOAM. "'"fff cc",tracht een expo.itie M /^eW%eWerr%ni-»dpe»icte*m«^'ee» li de fraaie automobielen en ci^ nauwde 6-t overwinning. 0it>naal yitiff clusieve tentoonstellingszaal, ten koste tan Dor os, 'af varia* zeer de aandacht zul vragen. Boven* i Vriendenschaar met 8 verpfft- dien werd ook veel zorg besteed aan Wfrfe< Knikkenberg had mtt drie orer- de versiering met bloemen en planten, töfnningen eet.i gronl aandeel in tl tie zodat een show werd verkregen, zoals eenre, van de Hooyaard leverde >nti tot nu toe in Rotterdam nog niet voor-1 twee overwinningen eren een» ren eer- Van de acht man die eer» dubbelkwam. De gebroeders Wiliebranda, dieldjenaretijAre bijdrage. Hlnmer not/ met rnoater spelen «taat Van de Pol he»«Ne v'JOaren d£ Mercedes i« Rotter-M» vorm biet} met ren winstpunt op i beate V(K,r. Hij heeft tot nu few geen d,m en omgeving Vertegenwoordigen, Vin Veen wat bij ujn teamgenoten ach- partij verloren en heef' het hoogst* al-1 '*'>5*n #h*t, M??Sdu.,ï? om^in een bij- fer. gemeen getmddelde, Dat da tram- en bustarieven hoger worden ia begrijpelijk, maar het ia on- begrijpelijk, waarom dat zo di aatisi h moet gebeuren. Voor de bejaarden mag •r anker wel een zeer verlaagd tarief kamen. Ik wm éri* weken in Amsterdam en daar hebben de bejaarden een kaart met Wanneer *on<iaglzondfr 'raaie omgeving, dc Gouden bal* U1MTEVAARDKKS In dikke. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag De com- De «tand na zondag la- I Wipe wedstrijd Xci *e» I.imburgia in Van de Pol 6 900 83 73 4 893 90 85 2 586 77 38 0 551 88 49 sport, dlnsd. Xei xea de tweede dtvisie B. die aanvankelijk Nijnatten Ivoor 1 november was vastgeated, zal Keinp Ie 1I erop ccbrand is om er weer bij er*£an dit technische wonder in ons n j land, nader beschouwd worden. „Vic- ren pakken. Ju t gcii lit verliorgen tigheid. die in de etsen uiteraard nog nsgefi'rittën vmir'wi'gu'idVri* Drzeziil- «rbier helmen van pleaiglaa met zuur-bet minat sterk aan dv dag treedt jen b(j d« verhoging aldaar natuurlijk eraan liggen verkrampt tus- Mssr het kso ook zijn asrd zijn om het ook worden verhoogd. |k tiers er echter 'natrurnenten in de cabine vsn het senl voorbijgaande moment te treffen van overtuigd dat dit maai zeer weinig ruimteschip 7.e aclujnen gewichtloos en dan moei Ik er onmiddellijk bij zeg- nl |jjn te zweven en som* lot een kluwrn sa fe wardt geaproken van discriminatie. nien te ballen. Zijn dat mensen? li» al maar dat is bespottelijk Dé t>c,t geaitu- «cbildenjea met du onderwerp, dun «•rde dames rijd» op deze kaarten geavhilderd in een bepaalde KKm.dle Het parkeren la in Amsterdam ook een ,l' U-rdtee kuii»ten»... H".;kc Miatrs vraagstuk, de dames laten de auto dan dwr In expositiezaal l ijn- ook thuis «i rijden gemakkelijker «n '>aan tentoonstelt, schijnt hij deze vraag gowtkoper mat d# tram. ,e «tellen Zijn dat mensen of «IJecn Vele eenzame bejaarden maken een robots' la dsi onze toekomst of tramritje. Velen gaart naar kinderen. mor een hallucinatie? Het «nt- socNftett of kenni*«en dat is Ie doen woord er op mogen wijzelf vinden mat het lage tarief IJlntra wordt in deze doeken geobae- Ik ben 77 en ik hoop van harte dat dc -*'vrd dom de men» in de moderne raadsleden zullen inzien, dat een laag techniek. Er duikelen vliegtuigen bo- tarief voor bejaarden een goede geste aai aijn reed* op 35 oktober worden gespeeld. Roodenburg Ie- ontkomt hij niet san een zekere vluch- Nederland gen dat hij het met talent doet. J Gr ROTTERDAM, maandag. Op 66- irtge leeftijd is overleden Joop van ren de «t'id en het lijken grote, «om- Hoorn, kunstschilder. Hij waa jarenlang here maekten. zo neerdiukknd en kil voorzitter van het gewest Rotterdam van dat IJlstra opeen» een onbedwlnhare dc Beroepsvereniging van Beeldende behoefte krijgt er een plukje groen of Kunstenaar» cn secretaris van da ge- hlnemen tussen te «leken Maar ile tui- westelijke kring Rotterdam van de melende rultutevaaidra blijven ons Federatie. Vele stadgenoten hebben hem achtervolgen en als er geen hegut- leren kennen als de drijvende krach» gen vsn de koning" waren of ..ruimte- van „Kunst in abonnement waarvan vaarder smet bloem tn boot" zoude» hg oprichter was. w ij in zwartgallig pessimisme verval- °e man van Sis. jrll j Joop van H»*>rn waa Rotterdammer dsa a t ia uur De wraak vsn He kunstanaar zelf. deze keer nun- van geboorte. Hy werd aanvankelijk op- ïe piraten. H i' der grillig en fantastisch dan w ij van geleid tot huisschilder, bezocht de am- - hem gewend zijn, Is toch bepaald niet bachtachnol en. omdat hij zo graag afketig van een vleugdje romantiek kunstschilder wilde worden, de Rotter- LwlsnTaiH s"l irmpiwh» hlijkt nog ruimte te zgn om ztch damse Academie. Hy werkte all decora- "I™- - - - - niets van mannen in leer. de bom of teur. reclameschilder, standbouwer, bln- v Itegtmgrn aan te trekken en «Heen netihuisarchttrct. affiche-ontwerpec *n maar een beetje te dromen tn de zon schilderde v rij v oor zover de tijd dit toe- en naai dr Mm-uirn te kykrn. liet. Zyn voorkeur ging uil naar atadage- Na de llerliuoe muur en een volko- zichten die hij in een M*irt neo-realisti- nien lege (kot Iterhuue straat gunt sche stUl schilderde. Hy was een meele de ramen van zijn vend mens met een sterk sociaal besef. Ofaag-'dag't en s uur Irma u Dour* ts j aieuer om isniiaar utt toegang te ver- in staat op onverwachte momenten voor mtmmeéi, dag s. i, is uur ntanga Is.-»--* tenen tot zyn verbeeldingswereld, die'een bepaalde zaak het initiatief te ne- afe barbs. I«) met „tiapen in de tum" het beat geka-imen ttsrtsa. dac Jlo. tiu uur Hst dagboel» van eni kamemxuje ts j Ig tl. f. f 30 um De dood slaat Ta i 7. a Azsao, gag. t. 1. aio uur- éog. f. 7. t IS uur: da piraten. H j rtooH voorst nleu»»- revue tekenfUm - kleuienfilm kontnii- kuxreiUk in Athene de olympisch» •ten tail a I Ctaeot-Bsars, des I». li vn t u. 7 i» 9 30 uur UMeren rn morgen tl J. Ctaerem, dog I so en lil uur Windjem- aer, al Cda« S. 7 IS uur Rto Bravo. CetMS W t.ts. 7. «30 uur HetxsucM In de Viü'i.zssïen I lik di-i <i. OfUtf, dal S mi I uur lrm« la J c»m \Andiir Uit (Advcrtentu i.M.J Hétêrimnéé TH—frfcyr—w BTfJUM 1«f usjs fA V «w fttn vvfrti} I Cawy V#U en Wfm Kt* JtNMV AHAN JACCO VAN IBN8MI MAN» MAIMMA caaav tiraiN cttta Hurjua Ceweesn.st ee ma Uidisf «U VAN VttN BeoefMg ee kekskMap: lecl Os— TieMgeoisi: Ksee Vlak I tori*" is er trots op om ala eerste in 10,84Nederland en dus ook in Rotterdam, g'ij;,deae auto te kunnen laten zien en heeft 7j'g0 j er rekening mee gehouden, dat er vol- g'28 doende ruimte voor fle bel-'-ngr en den is, om dit juweel van dich: >{j en van all# kanten te kunnen tien. Het in terieur la niet alleen smaakvol, doch biedt ook de mogelijkheid om het als een rijdend kantoor te gebruiken. Klei ne lessenaars kunnen „uitgevonden" .worden, terwijl een kleine bar voor ,df nodige verfrissingen zorgt. Öm dit i middenstuk, «taan de verschillende tv 'pen van de Mercedesliin ongesteld, die la! grote bekendheid genieten. Met de belichting co de kleur van de auto'* et werd door de bloemist rekening gehou- Favoriet den. door bloenten, herfsttakken en Gtej>en en eepje Weinig moeite ha<l E»-nrliai-ht 2 N'edl.lovd Dc: 8-2-eindultslag spiegelde dit volkomen. Xerxes bleek te ren Sa slervruchten als materiaal te gebrui ken. De expositie duurt van dinsdag tot cn met vrydag en is dagelijks van 1 10 tot 10 uur geopend. gen S«U..t«!;».ieni niet op te kunnen. See- laar en Nederveen werden belden niet een nul aan de kant gezet. De twee Xerxes punten waren het optelsom me tje van een overwinning van Reuring* en het winnen van het dubbei-upel. TWENTY-ONE UP STARTTE In de overgangsklasse met «-m 0-1 overwin ning op Zeist. Klan 2 gaf Dordrecht han den vul werk. Dat het tenslotte tocB een tét overwinning voor Dordrecht 'verri, heeft zeker niet aan de vechtlust van de spelers van Elan 2 gelegen. Uiote broer „Elan i" kreeg tegen SVE tooit naar werken. De 7-:i-vverwirt>tng is zeker niet eflatteerd te noemen. Milkxteainers en werden door respectievelijk i Salamanders 2 naar de slachtbank geleld, ren met 9-1. Beide teams vcrlo- lat I JU' IN riXATVIlVZUZlN VANAF wr<:r NS.PA J |4 OSTOUIH SItrOa 2 DAGEN TEVOREN i:#-iVI I UK '1 U' J% - .-6 -JA i c.t TWEE NEDERLAGEN van Hert On nes kenmerkten het duel Maa-hrei-Ned- I.lovd In de ereklasse. Ben Onnsa* Maakbree-avontuor schijnt zijn vorm geen goed te doen. Twee nederlageu in een wedstrijd zijn tenmin.-te voor Hei t Onnes een gróte ult/nnih-i In* Ned- Lloyd onderstreepte niet de overwin» i nlng de plaats van AMYJ In te wik KRIMPEN ad. US8EL. maandag len ncmen. De Treffers moest evenala fiJi«B* da jasriUkaa tmmmtme-mi van1 nlea^Uend'JfoFw^v'Ê maUslbadriJt laLukm NV in ge J^nt' SJI? A^^ teeS ^«^41 jnblUria-AMVi^ gwi kans. "'Me? T3 S I vSKïi 4i i V'VGA het onderspit delven. Scylla be- i'vta dlenst van dit bedrijf, haalde zijn derde overwinning In sue- f'veatigd aan de Sdtafedijk in Kralingaéi cessie. Een en ander ging ten koste van I Veer, waren: J. Kapiein. tandenstoker AMVJ 2 (7-3). groaah en Wil», deelden en P., Sakko, voorman draaier. De de buit. j heer Sakz/y kreeg de bronzen r edalUe j in de orde van Orsnje Nassau. Boven- j dien kreiin beide Jubilarissen eenj cadeau onder couvert. I Vijfentwintig jaar in dienst waren: E. op den Brouw. M. A Dekker, P. Heu velman. D. Luyten, G. C. den Ouden en D. C. de Weerd. Deze kregen een gou den horloge en een cadeau onder eou- Advertentie i Af.) a s ,0.% StSWs. dos Kis*. 14 rskiariseerd wordt. Het ts een opmerkelijke llng, waarop «HJ een v is uur Z»« varruktisUik» aantreffen, iemand IU*e tntoonstl-m s o-v Faat*S», d«S I tn I tl uur De man «an HU>. tT 1 ftaiw, os Sis 7 *30 UUt M4»*.|1»I»K» II Iwoerttit I». 1. J» uui ban tk tiaruaiixt I* Sas» das. S. 7. *1® uur De Ur»n van hat wttde II Undi* 'at, d«« x ts. 7. tan uur voet tier» uit Motkou II j dog S is 7 a .111 uui l.i»M» kan mu»lli)K run. I» aantal vmnlreffchj, etaen maakte van het Israeli» he landschap. Isven» kaaihsrMcr» «e oaz» vooneikou», nJi»»»»n: J. Butiar, Hesnusailuinssl Z5I C. M1I0». Slsqhakiirêju 3S C. St«nnorsl. Bergssizan 251 zes jonge kunstenaars in 't Ven ster aan de Goiivernestrat hun werk exposeren, tooien zich met de nu» 1 Vouur, dos s 7. sis uur tchiiri>»i<tina denaein „nieuwe figuratieven". Maar «n ttanisaiis Vkt wts. dsa Jones, tl ever <t» pri i« 1 I WU#rtBa1 S 3 UUI uur Tunv VLAinmro II 1 WtWlXAal pTAtrt» a 1 10 uur: C«t) IV«uul mul Wm» Jhmn» V«M ■auerdoma» Brh-ewhara. Stf IS uur ttaas- ache Cstnedi» Ceiealln» Alia Mww» Rei waa» 1 fc»o»lai»«. it> IS uur Marlboro Tri» PriOMMftt, IS uur PriiitaUerirXocr Aait van der Hoeven org»l lux, S# UUr «vmttl mei W im Sunn** v«id UMtltS, 10 UUf T*»ti««lKrs<ep •tudunUn Huk»twU»t»nKAVA)W«»)tp Hti UêrUlMf1*hap va» o H»> Voor een overaicht »an de espooiti»» m So'- terdem He ona blsrt xan ilun.terdM ET Neder loads PanstkoeUr beeft fistersvMd la oen helaas metis besefte eerste vi hun figuratie blijkt noch nieuw noch JJJ oud te zijn en heeft hoogstena het voor- -teel dat ny «Ut kanten uit kunnen. Het iM.fi nr. hun exnisitie tets aevari- 1 vert. Onder do jubUarlsoeo waren ook twee dx.nes: mevrouw J. B. Hoppel- i van Putte» en me). P. A. J. Wattel, dit 12', s jaar In dienst waren. ROTTERDAM, dinsdag ANP Hat bestuur van dc Nationale Cop-cra- tieve Aan- m Verkoopverenlgtng voor Land- en Tuinbouw G, A. „Cebeeo" te Rotterdam heef», na het overigden van de algemeen directeur, mr, A. C. 1P. Hendrlkae. tot een aantal vooraie- Tot algemeen directeur la benoemd ,r- Bow. voordien plaaUvervan- Vfil werd benoemd tot plaataver- Buurthuis fendrecht ..The Rocking Met de Rotterdamse toneel- en ca- v-«ngend algemeen directeur. De ad- Ihck Mudile i solo-gitaar I. Tim barépéi entging „Door Vrietidschap iunet-directeuren ir. D, in 't Veld. H. enkele weken seleden i ""e,llf s"n"V l>o1* ,s>#" Verenigd" gaat het crescendo. Leden Kramer. C. Kersbergen, drs. W. Groe- u»i ie Mimen schreven we", de ast temelUk niaaei 1 v«r- hebben zaterdagavond ut een taal «an »»ndal. «f- J- T. Bekiua en tr. B. G. Werk van Harend Blsnkert wtss btsr "WL men „the Rocking P.mr Dew vier de Hammerstrut laten aien, dat Hans Oude Ophuis werden benoemd tot dl-, al eerder te zie»», maar dn lykt my W*™1 m"' niusict weten zich gesteund «h-1 ruim Nesna s „Spel met een droom" voor reeteure». navranter l)ok lU>b Kempens geen tameujh banaal werkstukje Het we» ami i.„i.i.„„ onbekende. De moderne industrie word» hrMf vakwerk dat echter nog wei wet gedanst kan worden Motetna ea „Pavaae" van geeft aan hun expositie iets geven eerds. wat het attractieve seker met tvwft uit te sluiten onder zyn handen een dramatisch spek takl Cornells Jan Drwlaard concen treert zich op de vertwijfelde men». exacter Ka thy dans dub >oa*ch*!k had het in de vrye rZniT'^'D"i'VM Mr*t»cht h#t noMal ^uiurnor e«n lUribfettijn niet in het minst te dKiiken ain hei ne*t»cni, nei «tneei neen n< iai vour dr jeuiut. det pleeU vund in het voortreffelijke spel van regisseur* appende! «11 van Ma- ircer» irrn op ue irri»u»iur - - "x j»u»«. u«i pisa» xonu in nei voorirtKsOIiike iï>#: terwijl Teun Nykmnp een illustratieve pnthettsch aan maar had toch wel een Buurthui* Pendm-ht aan «te Sr-hudde- voorzitter Joop üfai xtrlp-teaae heeft hsnsen De enige petwauilijkeh«on Het verdere program- beursstraat De leden van de band pre- vrouw 8. Vermeul houw ts K«*Mi)e van Keulen, oir ple- ",B -*• hrl **n.*'*n.r V ^"r senteetden hun nieuwste show. m dit executanten komt a 1 rouw is K.xwjr van zier vindt tn Ven nauwgeast reaiisme. I* boeien en zeits tol nvatieo te brengen g0V«l een «s-ecifirk maar daar zeker een eigen voordracht 1,*>r* Lim tan Manen» „svniphiutv Warp»r v«n de sho aanverbindt Peter l-eytnaar. I>eeld- tr» three mov ement» werd zeer fraai nog zullen volgen l houwer, en de oudste tn jaren is de g»detv»tJohn de manager van minst sterke van de groep roup aiappenaei en van Me- MAAmat ine ui„.4... - Vermeulen. CXdt de andere de gebroeders P c~ 4°*° leuwxte show. in dit executanten komt aUe Sof to®. Het was ZlJS h m SV •ond'»- Nchotse show. Ont- d« derde toneelvoorstelling die men s1#rke drank >W 1 en van de shows du i«ar «af .Jdarktaicht" baidadM Niet nieuw, niet oud. maar dit weik is wel ketimeikend vixir allerlei veren» drrtngen die l>riig ïljn aich te voltrek- ken Omdat het figuratief ia. is het vrtkoophandel II#! Wijkt uit hvt mi- grwoon groot aantal kaartjes met „ver kocht" erop. n« vei toonde noga! wat schoonheids foutje», maar dat kon dit sterke ballet nauwelijks schade doen dit jaar gaf. igi'iiis John Collee, pri tmsm masaarst 1 u car Msaaakersteati *1. wi. II3S««. W Cotisn, Baaisuaiiwweg l«3. t«l »l!'« O'B F I koek. tle*mrma<»*t>taui lï. vei JHW. kleerbura Vrooswllksa- wog 114. tel iJSii'. u* ft?» L'RNST Johne. die nog niet so weg. Btnnanweg 118 1» DSSSSQye.r- sahlese Apotheek, ttoiv» i Hijweg tal ilutt). A Vsotam, Uerssalsan tel 4141» •I ,tad geworpen Ntet tn de Botlek interesseren mik de woningbouw m Cepelie. de In het verleden plaatsten vele Rot- Op de ledenlyst van cis» federatie Rot- terdsms>e amateur-toneelverenigingen né*kt. terdam van hel Nederlands Instituut „Gieren op 't Veilig Nest" op hei re- voor Volksontwikkeling en Natuurvrien. pertoire. Het ia gebleken dei er a»«r: ROTTERDAM, dtngdgg A®n «te denwerk komen thans meer dan 7.000 deae goede thriller-kluchl nog altyd Technltche Hogeschool te Delft zim eed namen voor. N.Ï.V.O N.-vooraitter G een grote vraag ia. De toneelgroep 'kegd voor het examen nronodautiu-a JJSSELMONPE. din»«tog - Dinsdag J Huiakes deelde dit aondagmorgen „Burgerswi", ee» onderafdeling van elektrotechnisch ingenleu dateren M SB oktober start de arbeld#raaa»gver« me» in het Luaw-theater, waar heSea» d lang f1 H«éi' Ipersoneelsvereniging „Burgerson", v«n Dealen, W. A. van DuvL P n* eiedeti debuteerde, beeft nu enlgmg „De Stem" »n IJttelmonde met met so heel xevl N I V ON deden aan- kwant er aitardagavond m de Mave-lDUk. H. O. Enge!, B. V. vanöJv Sraof tie van tekeningen en ataen een teenagarkoor. Met staat onder lel- wetig waren Op tiese eerste ««htend- zaal mee voor dt dag. Ondank» hal A van Herk. A. Hordiik WA n «.-tl ae »4-)arige T»>n de Vree,_dta bgeenkomst in dit oetioen vestigde de feit dat er ao nu an dan D-L-— ■- - - - ««ris 33. ,-eu axpo in kunatzaal luid. Johne heef» ml; met dutg van MkamPiidfkNkwiaiote werkdrift op de periferie v«n de tich voorstelt Frame. Duitse en En- heer Hutakes de aandacht op de ten* heidafoutjaa aan bet apgl Apotheek, «rMtwea »t lei aaoaaa geworpen. Niet alleen de haven» gels* volksliedje» te gaan tinten et» toonstelling. d»e binnenkort ia het NI kwam men tot «en goede v tuaksr Baasoe*»». Ai- i 4- u„u>v im»r->ueren hem. maar,tev#iui radiolied|e« en negro-apirtluala VOS -l'entrum wordt gehouden Zon- In het bijzonder Toon Bubbemrail p«(h v Afxss. Hutswfsa ioe. tet. isim. "rilt' 32 UI D.llTi" RUken. kmbbuwm tlft. 1*1 191 Al) vkar lót Otu -|032t3 Iiieek l'.'zni» MMW v gaiu.at ll Pem« itlDI. Voor het t»#»ig»rkoor hebben tich «1 «tagmorgen trad v««r de pauze ont. de barkerpe.liet gantrekkaiyk apel zianJuwh vliegtuigbouwkundig ineSS^I twintig jongens en meisjes aangemeld, bekende Amsterdamse volksdansgroep evenals Nico On** (als „Lïnky"Pheren W. van Luün mm B AU leeftijd*grenaen zyn geettid h Lm. .Zaïextmca" op. Hoofdachotel vormde WtUem van der Loos was da man «ia uit Rotterdam. 10 Jaar. D* r*p*UU*i tullvn gvhoudM iir nlm „Ciniiv back Africt". e*n rol* de Burgvnon*U)n**Uroep opnieuw A«n de RUksynivtrsltAit drukken neer #11 hü lykt by dig beaig- worden tn het aymnagUeklukeei aan de prgnt waarin de apgrtlMtd ten voeten naar succe# leidde, Hy had in totaal geslaagd voor het attamen lieul onv*r«ad»gi>a#r. an-h mei de tyd Bovenstraat 19} tn IJaaelinonde. «"-■ .1-.»..- - ®»wj- - -- »*amen t>ouw van de Van Bnenaout dbrug en het landschap J Met de rietpen gooi? hg gretig ds in gunnend lets at te n:aken waar uit DaatdiHu men tedere d mi dage vond bijeenkomt menigeen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1