Directeur C. G. van Leeuwen: is AGENDA Lustrumtoneel met satire uit Polen Nieuwe trams voor R.E.T. op komst -1 SPORTPROGRAMMA Kraay tobt -met rug- Weer moeilijke opgave voor Het Zuiden VIJFDUIZEND MENSEN ZAGEN DEZE ZOMER ROTTERDAMS GROEIENDE INDUSTRIEGEBIEDEN In 1965 over de B rienenoordbrug sr ;ari3^n\iTootozei„rlt.^ *4™ g Heel orkest in computor-orgel Herfstexpositie in Crooswijk Zondag uurlopen I van Pro Patria r-v;-r P Bioscopen Voor heden Dr. J. A. Folpmers overleden Firma Schell opent nieuwe slagerij Cabaret Muziek OTAimüTiiïni^ëö Exposities Eerste paal complex woningen in Groenenhagen Huizon veiling Apotheken Eerste winst voor RBC mogelijk pag. i - donderdag 15 oktober 1964 OKTOBERMAAND WIJNMAAND aanbiedingen geldig t/m 31 okt. CALL GALL Voor morgen VOETBAL tecal KORFBAL HANDBAL HOCKEY 4 HOCKEY KORFBAL dan zou d* verbetering in. RET- oortrit was succes Wsnh^WMV TftM nnl1 oktober een concert te de Rivtèrahal J.Ilccl o.Lv, Franz-Paul Decker. Solist is Samuel Ashkenasi, viool. OP BLOTE VOL'S EK IN HET PAStiC p.. c Hj» MAN- dL?' NRT* »*oeeldn OD^vrijd*#0^!® NENKOOR geelt donderdag 22 oktober woenidagïl en^njdag23 okUr. In ^iLunJe'pWn m m v.^Feike Advert&nti* IM.i (Van een user verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag De honderd km lanee rondrit naar Botlek en Europoort, êht de R.E.T. dit Jaar van 1« laai tot 14 oktober beeft gere den, k «en groot succes geweest, Er wertles in totaal S 00® mensen ver voerd In 125 bnaritten. Gemiddeld werd er met een aantal van 4 btuten per keer gereden. Dit deelde dra C" G xan Leeuwen, directeur van de RET, gisteren me de op een persconferentie waar de resul taten v»n de verschillende rondritten werden besproken HU zag in de Euro poortrondrit een bijdrage om het Rot terdamse havengebied meer bekend heid te geven. De heer Van Leeuwen was echter minder goed te «preken aver de Kria- krasrit, die dit jaar voor de negentien de maal werd gereden, maar die niet aan de verwachtingen had beantwoord. nrts-r t i„.. maar dat is dan ook een u.Uch.eter ge- ^ber °?n "e'^rna^te rollen Ko Naar de mening van de heer Van van DlJk' Joh,n en Id» Bons. Leeuwen heeft de verhoging van het CELESTINA door de Haagsche Co- ija°Tr j op Li r?^imedie ia te zien op dinsdag 20 oktober, gespeeld. Eerder was h0 geneigd de onder re^ie van Joris Diels wordt dit i JOHN HELSTÖNE, viool, begeleid door Antome Oomen. piano, er, het .Utrechts Houtblazers Trio concerteren ANNKT NICUWENHUYZEN in hoofdrol Do rendrlt van do RET door Botlak' on Europoort loldd* ook langs és nlouwt sromatonfabrlok van Baso Nodoriand N.V., dis dit Jaar als hst war# op hot terrain van do rafflna- dorij van dis N.V, uit do grond lo gestampt. Oase afbrlek zal op 20 ok tober worden geopend. Die opening nsamt de minister ven Economisch» Zaken pref. dr. J. E. Andrieseen voor zijn rokoning. Ar»»*, iteg. S, T, i.30 uur: De men ven Rlo, 14 J CtnlruJ. dag g T. t li uur. Drscuis. IS J LiaeM-Bl]enii«>(, oorl voorst o s nieuws» reyue tekenfilm kleurenfilm sees lag bl| Am.l.mi kleurenfilm bloamen en bijen, a 1 Clneec-Beon, dag 0:30, 11 30, 1 30. 3 30, S 30, 1 30. f! S0 uur Mondo eana li, is J. Cinerama, dag, 2 3o en sis uur Windjam- mer. aJ i overdreven, dat altijd volgehouden zou Colouauni, dondard a, 1. ft 10 uur MUdaad kunnen worden: dit is geen satirische kluch IJOLEN ligt achter het IJzeren Got- 1 dijn, maar er mag heel wet - meer den In de meeste andere janden, die tot het Russische blok, behoren. Toch moet men er voorzichtig zijn, vooral in het openbaar. Toneel 11 een kunst, die het van openbaarheid moei hebben. Daarom is Het martelaarschap van Piotr O'Hey door de Pools» schrijver Slawomlr Mrozek een voorzichtig «tuk geworden. De satire (op de overheid en haar organen, de macht en de ambtenarU) wordt namelijk dermate In het dwaze oi uuiiuatu a, i pt.au*IS J vrijdag 2. 7, 8 S3 uur Gttadaf Canal. 14 J C'oraa, dag. 1 m 130 uur liet huwelijks leven. 11 j Oread, öag en i uur' Irma la Douce. ia J Harmonie, dag 3, f, f 16 «ar: Zarak. 14 J Kriterioa, dag. Z 30, 7. »$e uur H#t slag- bsek san etn ka/t»*rtti»tej». II 1. Ltunlèr», dag 116, 7. 8 SO uur. De gevaar- Hike leeftijd. 14 i Hetze, dag 2 7, 18 uur: Dat ogenblik van Uefde, 18 J Passage, dag. 2 an I 16 uur Mensen van kritiek, maar een kluchtige fantasie Het gset over een (onzichtbarrft tijger ui de badkamer van een gemiddeld echtpaar; later meldt zich mn (even eens onzichtbare) maharadja om op de tijgerjacht te gaan. De humor van het absurde ontbreekt niet. maar de «trek king Is wel degelijk krlUsch-satlrlsch, dus geenszins absurd Er wordt in dit stuk o a een UJger- belasting Ingevoerd, cn het waren stu- inorgen, 18 J Erin»*», dag 2 16. 7. 130 uur Zaven man. 'denten van de Illjksbelastlngacadtmte, «as. dondert*'i.VTisuJ- Caesar, de v.r-ij"e.«ll!,er*vond1 ,n tataren te Rot- overaar. 14 Jvrtld 2, 7. a 16 uur 2ot. terdam de gala-premièns gaven van Mrozeka werfe, onder regie van Thera ro. de gemaskerds wreker, 14 J is.n studio 'ju, _d«g a is, 7, 8 30 uur. Veel uef» Verheugen. ZU deden het ter gelegen heid van het vijfde lustrum van het corps der studenten aan genoemde aca demie. j. 18 Tfeslta,, dag SIS, 7, 6 30 uur: Mensen ven uit Moskou. S8 alle. dag S If morgen, SS J Venster, dag op s'n Italiaans 16 Jaar VtniUr, dag" 3. 7. 6 18 uur Echtscheiding Hall Viel-.-.s. dondard 8 uur leder m«M»je weet h«J, 14 vrUt: eis 8 uur' Winnet-.»! het grote opperhoofd, 14 Rotterdam» Sravanrbarf, 20 18 uur: te centra IhSStral du limousln „La volx hua-saln»" en „Poll de carotte" De Laaum» 20 16 aar Sonalenevond Joa- chlm Röntgen, viool en Johannes Röntgen, plano Aula Mu»um Roymaui-vtn tteunlngen, 10 ch 'PW EE hunner G E A •*- brock Neppelen- brock en Ed W Nijgh, hadden het stuk vertaald Neppclenbroek was tcx en* eeli geplaagde en gekwelde l'iotr O'Hey, die de derde akte tn een wustell in de huiskamer moest door» biengeri, uitweg, d» tijger in de bad kamer. HU sp«fide deie hoofdrol niet onaardig cn werd goed bijgestaan door de enige vrotiwelUke rol; Paula Schless als i:Jn dweperige echtgenote. Om hen heen bewogen zich verechll- i lende schertsfiguren, zoals een Jongste (Van.een on»r verslaggevers) RÖTTESBAM, 'jdefdhif. In bo- *emb»r of dsecaiber a.s. verwaebt nes in kringen var. de B.E.T- de .ter ete aflevering vm de la bastellln* «Un- de dnbbelceMü trnmrHtatgen. Bexe trams kunne» 220 tot £40 pusaglera veten (Mbben 80 iltplMieen. Het ligt In de bedoeling om dese trams, wnarvsA or 10 «|J« besteld b(l Werkspoor, op de i||neis 2, S en vn®rio- ver er nog over a|)n op 10 In te setten. Behalve* deze dubbelgelede zijn er ook nog 24 enkelgelde in bestelling. Deze zullen echter het laatst worden afgeleverd. Nadat d* gehele bestelling la afgehandeld, zal »r een aanzienlijk aantal van de oudste tram» kunnen worden afgeatoien. Er zal dan nog een zekere achteritand zijn ln ta halen maar d« noodzaak daarvan la niet zo groot dat er onmiddellijk weer bestel lingen zullen volgen. BIJ de vervanging van de autobussen ligt de zaak ieta anders. Daar Is be-, stellen wel urg. it. Op het ogenblik Is ma Schel! opende gisteren aan de de fabriek bezig 66 bestelde autobus- sen af te leveren. Wat de bestelling betreft van me tre rijtuigen op het traject Centraal Station-Zuldpleln meent men voorlo pig te kunnen volstaan met 27 rijtui gen en niet met 32 zoals aanvankelijk wai gedacht. oorzaak te zo«ken in het feit dat deze Kriskrasrit niet zo bijzonder aantrekke lijk was sis men hste gewild dat ze zou worden Het Is echter moeiiyk steed# weer iets anders te bedenken, waarbij dan nog komt dat door de vertraging van het verkeer bij gebruikmaking va» de oeververbindingen het feitelijk on mogelijk is de linker oever ln het pro gramma op te nemen Volgend jaar xal de Kriskrasrit weer worden gehouden, maar dan wil rnen via de geopende Van Rrlenoordbrug n s5 r de linker oever. De heer Van Leeuwen zag nog geen tariefsverho ging ln hst verschiet liggen. De sightseeing-rondrit voor vreemde lingen, waarover de V.V.V. zich ont fermt, leverde een aantal bezoekers op van 13,300 tegen verleden jaar 16.000 (Van oên onaer verilaffeefater») ROTTERDAM, donderdag. De huid» arts dr. J A. Folpmers la ln de uaeht van dinsdag op woensdag op 67* jarige leef Mid In aUn woning a&ai de Matte- neeaerlaan plotseling overleden. Dr. folpmers, geboren in Friesland als loon van een dominee, deed in li 12 te Amsterdam artsexamen, 2«# jaar la ter promov#*rd# hij te Groningen. In dai Jaar vestigde hij zich te Rotterdam (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, donderdag De fir— spel van Fernando de Rojas' ln de tekstbewerking van Dolf Verspoor ge speeld door oi. Ida Wasserman, Jules Crotset en Paula Petri. WIE IS ER BANG VOOR VIRGI NIA WOOLFÏ in de uitstekende voor stelling van de Nederlandse Comedie onder regie van Henk Rlgters wordt donderdag 22 oktober vertoond. Mede werkenden: Haa Bent* van den Berg, Ank van der Moer, Femke Boersma en Hons Boswinkel. SCHAKELS van Herman Heijermans komt op stterdag 24 oktober. Ia ëeze door Jan Teulings geregisseerde N*RT- vóbrstèiling speelt Richard Flink de hoofdrol. RATEL VAN EEN SIMPEL MAN van Charles Dyer staat voor zondag 25 oktober op het NRT-programrr Deze doer Ellie Hoomans geregisseerde voor stelling wordt g«»peeïd door Enhy Meu nier, Rob de Vries en Louis Bore). WIM KAN'S ABC CABARET treedt vanaf vrijdag 18 oktober Iedere avond (behalve 's maandags) op in Luxor. Aan het programma „Wat een land, wal een land" werken verder o,a. mee Corry Vonk, Jacco van Renesse en Jenny Arean. donderdag 22 oktober in de »ula van Museum Boymans-Van Beuningen. j 1 HET ROTTERDAMS PHILHARMO- NISC1I ORKEST oXv. Franz-Paul Decker geeft zaterdag 24 oktober een' promenadeconcert tn de Rivièra-hal met solistische medewerking van de pianist Ludwig Hoffmann. (Van een .-.user verslaggever!) ROTTERDAM, woensdag Er la e»n nieuw, wonderbaarlijk muziekin strument op de Nederlandw markt ver schenen: de mellotron, nader aange duid als „huisorgel met computer ays- teem". Organist Guus Jansen heeft het in strument gistermiddag voor een aan tal journalisten in het Hiltonhotel ge- demonstreerd Van een muziekinstru- ment is eigenlijk geen sprake, want, de grootste leek op muziekgebied kan het bespelen. Na enige oefening en „studie" I* hij in staat een heel or* kest met blazers, violen enz. te laten klinken. Met maar twee vingers fean men een simpele Engelse wals laten horen. Het is inderdaad zoals het in de reclamefolder staat „een orkest dat u xelf kunt dirigeren en dat alle» voor u speelt, in «Ik gewenst ritme met alle instrumenten die u mooi vindt". De mellotron If gebaseerd op weer* gave via geluidsbanden: 71 banden met drie sporen produceren 1250 toon karakters, die corresponderen met de toetsen van het klavier, dat niet zo erg veel afwijkt van het normale piano-klavier. Een reeks toetsen, knoppen enz. zorgen voor de combinaties, hel vo lume en het tempo. De mogelijkheden zijn legio: 21 ritmes (allemaal ln het populaire genre, t#genm«!odiën, na- galmeffect, een slotakkoord (voor dege nen die er geen eind aan kunnen brei en). Het principe is, dat de akkoorden Un va*fgelegd in «mn oktaaf, evenals de teisnmelcclién en de opgaande me- lodién. Heel veel Is op dit merkwaardige hulsorgel mogelijk. Wilt u een bas- voorslag bij clie Engelse wal», dat kan als u de juiste toets nisar Indrukt. Het merkwaardige is, dat de ge schoolde muzikant met de Mellotron aanvankelijk wel enige moeite heeft. Hij hoeft immers maar één toets in te drukken om een «kkoord te krij gen, dat nog herhaalt ook. De Mellotron ia een produkt van Mellotron Lts. in Engeland, welke on derneming het patent in Amerika heeft opgekocht. Mellotron ■wordt In Nederland vertegenwoordigt door Joh de Heer. Het instrument kost 13.000. Het instrument lijkt bijzonder bruik baar als tweede instrument Sn café's, bars enz. en ook voor beperkt huise- lUk gebruik, Beperkt, want de muziek die het orgeltje produceert ia toch, on danks de oorspronkelijkheid van de bandopnamen, wat mechanisch. BEAUJOLAIS „CAVE BENOIT" Francois G»m;d 6.2.JJ in oktober tkchts fl. 2J0 ^MAC'"N""'LAK<j Francois Can^ard fl. 3.75 in oktober slechts fl. 3.25 CHATEAUNEUF- DU-PAPE 1962 Gall ft Gall fl. 5.59 in oktober slechts fl. 4.95 GRAVES SÜpiRÜÜRÜ Armand Vigneau fl, 4,25 in oktober bij elke fles Ce» groot wijnglas cadeau. hele fles fl. 4.30 12 flessen tesamen fl. 7.5$ "TïrAL. VERMOUTH Gail Gall fl. 4.95 Bij aankoop van elke fles eea oti-lhe-rocks-gias cadeau. SHERRY LOS CISNES medium dry sherry van Shepherd fl. 4.95 Bij aankoop van 6 flessen de 7e fles gratis. BRIOSO volioete Spaanse wijn fl. 2.95 Bij aankoop van elke fles een ie* Jus d'Orange van fl. 2.05 nu voor slecht! 50 cent BESSENWIJN .hieuwe oogst, 1/1 jiiarfle, fl. 2^5 Bij aankoop van elke «e eea fraai idjngias cadeau. 'net WIJN H AN DEI bent U thuis beter uit Stadhulsplain 28, W. 113884; Karatendljk UT TeL 196806, (HordtJkarvald); Witts da Wilt straat 39, Tel. 138043, (Wijnhandel mm*. go); Putaelaan Si Tel. 7*380, (Wtjnhande Atlan); Gr HUL. jk 175, Tel. 73114, (WHt. handel Atlan). JACQUES KLEIN, piano, concerteert vrijdag 16 oktober in net Rjjnhotel. LAURENS ¥AN WINGERDEN be speelt het orgs! van de Nw. Oosterkerk op zaterdag 17 oktober. IL BARBIERS Dl 8IVIGL1A wordt op maandag 19 oktober in de Rotter damse Schouwburg uitgevoerd door de Nederlandse Opera, BeUerlandielaan 43 «en geheel nieuw Ingerichte slagerij. Mes heeft een Amerikaanse koeliroaratuur. De zaak beslaat een oppervlakte van tachtig vierkante meter. Het is betLaurênsieric tweede filiaal van de firma Gister avond wtid een receptie voor relaties j HET K9TÏEBDAM8 PHILHARMO- gehouden. NISCH ORKE8T geeft op woenadag 21 JANOS MATtorganist te Boedapest, speelt op maandag 19 oktober in de St, Üu7."vöörtri'ch'üvönd"tf0br" Wtïiy"Mhïvt*1 Tult). een ambténaar (Ward NUgh), een professor (Wolf Kat- tenbusch) en enkele anderen De pau ze vlei reeds na het eerste bedrijf en duurde ongeveer even lang als de daar op volgends*, twee akten In deze opvoe ring had Mrozeks stuk meer van een kluchtige curiositeit dan van een vlam mend protest. ERIC VAN DER STEEN Bettentamt* achouwburf. 10 IS uur NRT - Op biet» VMItn ln t»t park AM.vJ.'Mm*!, RiJahot*!, 20 16 uur Jacquna Klaln, plano. Lbs h'. 30 iur ABC -cabarat - „Wat a«n land; wat a«n land" It. tau."'-n>k»'.r, 13 48 uur Dirk Janu Zwart, orgeï Roawrantrunt, dug 8—17 uur s>ch <«m.l „VU-a-iti - krrk I11 ontwcip 11 1» 7/M) R«yman>»\ an Ilauntnsrtt, rt«« 10-17 zuml tt—17 wmiuhI is 3023 uur Duit» kun»t van heden 11 ris t/tll Dlersv, >.'(*bouv. dl*r(asrd* Itti tldofv loopt l>» Na- permanent) e 1' V Mgr Nclenilaan «78 Schle- dam werken var» Rimlea (lm 30/ 0) Utmemtebtbilutheek, Nieuw» Markt t „Cherl Roet*, «sec. 1814-SiS4" <tm 31/10! Int Hi-heepv»<rt-Lurht«»art, da# »-!7 mild 11-17 uur permanente cxpi>»itio ctp ma rlttein UihnHth gehled Int t'uiietlih Wenk, Oudedijk 13». werk* dagen 10-IH maand 13-18 uur John-1 ihtll ny Rolf en Ja» «Ie Remden - keramiek i.e' n! Hans de Jong blokdrukken itm 3/llt Krlterion ifoyerl werken van Joop Bram (tzn 38/10) Maritiem Mu»eum erin» llendrlk, il»B ln— 17 u verraiuellng op hietorlseh-eLheep- vaarlkunill# gehleii 1 permanent 1 Metro, Weena, dag. 1J30—IÏ, gat 8 30—12 98 uur permanent® expositie inelrobouw Mueeum Land- en Volkenkunde, dag 10—17, zond 11-17 uur' We'ang en gamelan Afrikaan» muziekinstrumenten Oceans# rnythen en in^fla Tibet Aemat pre, historie der Sahara Tellens verkenning van een oude \frlkaanaé vuttuur pop pen- en at'hadiiwaïw! In de Orient Mrirutii under* en Ppvoedera raven - dilkw.d HO ilna 10—12 en H -17 woetli- daga 1» 10—21 '10 uur r»n-twee-drle daar tsen Ik" (tm 16/10) Rotterdamacbe K unit krlrr W deW Uh»tr 3»- Anten ItaytMwr - «raftek (16/10 tm Rotterdamse KutssUtlebtini. Korte Lijnbaan 18 dag. 10 17 fond 13—17 uur' Bouke Ylstra - «chlldartlan fouarbaa etsen en ROTTERDAM, dondeidag. De eer- viKirzittcr vod de Vereniging tnl Verbetering der Vulkshuisvestlng 1 Jsacl- motuJe glaat morgeninlddag oin half vier de eerste paal voor een complex van 3(1!) ééngezinswoningen en 112 bejaar- dcnwontngrn in Groenenhagen. Openbar» Verkoping \art Onroerrmde Oo». deren door de N V Notarishui op 14 oktobar !M»4, In da Blauwt /aal \an de Koopmana- Nol J M. A. DONKER j lnret Ala!ag j 1 l'and an erf Obreanatraat 20 1 30ixk) f60 630 2 Obreenatraat 22 30 000 .60 62»! Not i. H, E18INK. I Pand en erf Or HllledUk 183 f 41 rieo 4S 206 L Hllleweg 84/5B IS 900 X8 840 j 5 Wolphavrtaatr 74 10 600 10 750 i J Paacalw135/137 35 400 38 os» 1 IOORLUPIOR AfSI AOi Not. L. A 9 Schuur» Ik J 2 9 Haver-1 ni an Not P Sihakarg ta Srhladam 1 7 He! appartemant lloganbanw 413 II f 21 000 1 tekeningen tt m 88/10» Kunitssal Zuid, Zutdpleln 130 dak te-U •tJMIl O -48 Üur leven en werken I IllU.acrahcra-Xr' broek. tilleoraber, Mann It m 38/10) I Apulhee», Sltaalwea SI lel 180883 .m Xhledam dag 10-17 1 inker Maaau»«er Apotb Vat. Arket la»' aond 13—tV uur- Kroit Johne en irkenlngen (tm 59/10) RUnhotel dag I" van Thornaa Stedrlllk Mnaeuiu, Hchtjdam dag zond >8 30—17 (sur Kunat na 1843 (tin •t Venster, dag te-13 «r tn "teuw» ftgu- ratlaven. echlld.rl)an, gouachee. lekenlr- gan an plaattaken (tm 18/10), Ewat Vlilbrtef Sahloaa tshlldarljen. «ouachaa •taan (vanaf 17/10). Varramallng Willam *W 'tóf singel 68' dlnad en donderd *4. «oenadvrUd on zond 14—17 uur. Harbter-Maaavever. v d Brink an reesMd Chr Hannakaialaau» 47 tal UJ398, M conan, bciua»laniaeweg 153. tel III!# ka I J Koek Heamraadaplein 17. Wl 3*088, Apothaak Meerburg, Ctooewykee- weg 114 tel 136137 Lte Otide Binnen weg Binnenweg 118, tel 1SS8S2 Over- t. uese Apothetk Hotlerd Rtlweg 43 lel 67090 A Verdam Bargwlaan 133 tel #2436 Srhlabroeki Killeaarabarg» Ijtnga Hllleweg 10® tel 73I3U 1 Imrli"» Apothevk WolpnaeiiatHvh) 106 tal 73488. Dr H K Cohan, Van d»? Tak- straal lal I36I3», I K D Kukan Mpinoaawag lts. ni 10 lit 3 tlooavtiai, parui» ta *pt)x Apomaex v d BarfDaadamagiaatzaat t. viitt, tel. 010— IM1431 ApoUtaab Firnia. Burg v, Cm trast 11, Pointe, tel OIO— K3I07. Rsa. Ia dlvlala Teleur 3—''Zolend I Ajass 3—Htraclaa I WUlam 3—NAC 2 Paljan. 3—Sparta 3 00 Ahead 3lac. I •pel Enach S—DWB2 S>BV 3—SVV 2 Ras. 8e airfis!® B ÏUnkw 8—DI1C VMos PMttm V. 8 NEC 3—DOS 1 RBC 3—DFG 2 De Graatschap ft— Harmea DVS 2 Jauidcompatltla la klas B ADO—SVV Wühslrn >SV Sparta—Wlllatn U DKC—DOS Xante—NAC rtUanoord D7C-rodUM '84 ta kiaa A Zrc-rc Zaanatraak EDO—Tort una VI. Haarl.—Hol!, Sport DWS-da Voiawtjck. RCH—Harm ÖV8 Alkm 1Taletar Amataura 3a klas A Lugdunum— Weatlandla Roodanb —Quick Lrc—Celaritaa Blauw Zw ODS vaio—vrc DCL—O ourl» 2a klas B Slledr - Neptunua Emma -Ewlindrsrcht DH7-GSV ■ut 2o HEI oal-HOV Sltkk -fluks Se kU» A Atbla* \erhurth Spieirw Oranitpl UK4VV—RAVX N«ieïdw t)Hl OWmpi.* Alphle DDI-GDA Sa klaa B I». IS|i - v ssn N l«l>e» llilleg b Eorehulta Leonldae-CuickSt HVV -Wllhalmua Excels 30-VOC HBS- \S eslerkwart la alia C Kranentniig HVO ION «»>i,l«-».dei rukke sn DHS-ED» Beraamb -ICS 1 VIO A Oh 3a klaa l> EDOll -HION Alphen - luideretar 0% V—Dubbeldam IKxlagravsri—VÜL ASW-CKC LMO l.vantani Rp 4a klaa C fist de Ooievaar* Tiwiealdo -Wsswn C.r Willem tl-VAC- RKWIK AS(' BK DEO Oranie Cïriern Ta v.'erve 4e klaa D rhlX> M 1 idtet h! Olu eo IIM5II Lanlg an fuel hM\ DEbP's Mumoldar 4a klaa k llaattr -Slolwtjk Groa»aw Ammawt TOOB-Ukhtrkark Woarden—Srhlabr Ooudarak—Schoonh Swlf» B®ys-tJ8C DKH—Dlrkatand la klaa B Da Holland-DRZ Puttarah —Balnea Eurosport— ESV Pretoria Groen Witten— The Rising Hope Ie klaa C DHL—DBGC Voorwaarts— Ursua SVDP—Crooavrtjk Hallavoetslula— Saturaua 8» klaa A Dtllatt —Eureka Animo H—VVOH RWB-WIco VND—GLZ Ss klas Actlvttea—8VO Blljdorp—Sagu B Hat. 4a klaa F HUIaal—'t koorden TtdSro—BCÖ Poortugaal— Wt» Rood Wit Hotk van Holland— FSOS QirmlnalBEC 4a klaa O Btivédèra— Nifuwtnhoom DZB—IPC RDM—Hakallngen Prograta Rockanjo pre—fltaada Volh. Hardtnxvald— Harttalt 4a klaa B Oalukvogsla— Tranavalla Oud-Batjarland— Msrwada AÏB--8.VDPW MtrwaataIJn—SSW Dtndua—'a-Gravend Zaterdag voetbal 3a klaa A Spakanb HCSC ZW Wit '36CSCA RUnburgaa Boy»— Zwaluwen—Noordw tHai Roy»—GVVV ZCEC -Hoogvliet NDSM—Zuldvogelg 2e klas B HuieenSSh SHCP-DOhK Ter Laede—Genen» VVOC.-Q Box a Apeldwrn— SV Afr' B ro'vtci —U— ,^.?n Psntserh \etkeno DOVO-!.?s»lnieerx s„urt M- All, 3e klas A XUs C MrB--bV'JW Meeuwennl - t.erib Or Lindt-HHSh SCO—TSB Rarandr - rutdland Takaro-SC Maas Si'Tj," R1 tS"c n*1"1* Steéda Hoog. SSAVB ZaterdagVMltMt Schlad Boys—BV Hoogv: HWD—SVO-ZVC Noatozo—DESV ta klaa 8. AVS-DOZ Soeaemkwartlen— Metro TOGZNoorrterkw St Lodtw - F 3e ktea A Abbenbroek— C usual BDC—Zw Wst RET—Roga Satellet—Kadlo HHH fli.n-OBR 3e klas B OHVV—V lerpoMrrs Ooudaw. B.~~Vul- Cfv*i-Zw»!tf'2rtr Ouda MaatZlnkwB OGK—HCSZ BOOPDKLASSE: "KC Spangr A rehipel—Detf oo De BI Treffer* 1— 1 Spnsiiraras 6 zat Ühnriom 3Ons H 8 1 De Over miers 4 1 Schlebroek 3 B De Bermen— Hlllegerstirrg 2 Spangen 4—Vlaard J WION 3—Actief 3 HKV-Ons ElbemtU TrLwvog^e-Unlc 3 Bamoe-Weeurkwar c Actief t- Hat Zutdfix—BI Wit Rohda-LUTO Ovargaaasklaa: Wordt Kwfek-* Koos ZaandUk Vaart» Het Zuiden 6 Schiedam 4— Da Spartaan 4 USV 3—Eureka 4 Valox 3—Vlaardlng 3 D Het Westen—DOP Vlaard. 4- Alk.-: HPV 3Ahoy 3 Ter Gouw j—WtOFi 8 tan fries—A. W. AXC—Rtftarsbteak CC/ft-HKC B. Gr«s Gaal—PSV Sport) ut t—Raganb. Swtft-DETO H*,h* PWS-R?d, HKV 3-Roda Eerste kist: SwiftHSV Zuidarkwarttar 0sj Eibernest 2 DKCDaeto 3 Tweede bias'. A HKV S-Eureka ODO— Achillea B. MarwedaOlj mp Raady-Tjoba fadag) Z wen en—Danaïden Derde klaa A. DAME8 OtSTK la klaa. Hygiaa 3-Hallaa AHC 18—Gona Wilton—Animo dlstr 2e klas A Animo 2-CWP ErUloe—Tumlust H VS—Snel wiek ADO-EDH dlatr. 3e klaa B Athena 2—Minerva Hercules— Mings 1 age ra— Oynasrsa HEREN EN overt anisklasse DSV—PSV I SuSZÏÏiïSSST1 1EBH V^Dynltmc? IV1I1N-H.m Hland 4W|ft- WLC-ni'S C8VD—ARC 3a klaa B Dl'NO— Haarlansd N8VV-RCL Monattr—HVO nmikanlaaeAmelde da Zwerv RVVH 4a klas A Si«l«gr behaxei» .Ie Liar Oegstgeeat PPSC--TSB rav 1 -Jbitwk JAC Haterw Boys 4a klaa B Koudakerk—Ornaa HAS-Lltaer Boya Mellaaant—l.oaaduln Excels P—PlarahU Katwijk—DIVJO 4a klaa C Jodan Boya—Slledr l'nlcum -de Zwerxa Schoonhoven— Nw Lekktrland l°4t>elle Insuliinta Oranje Uil ire 4e klaa p Axvvit li. t.iifs'n* ASH -Spirit Htlsoorn Maasdam VVCi/-Be Talr Gr»»» An»mer»— Spcrüttet 46 BVB 1t klaaat A WCH- Bloemhof VOB—Hermandad la klas Helnenooni XtX'X' 27 TOGR -ZVX Ml Vlaardingen-SNS 8C* Zuldarpstk Rorenburg DVO 32-RSM ta klaa A DOS 31-Eatl Boya bunllght—ZrlX H NBSVV-Orn Tha Red Star*—GIS WIA-C.TB ta klas B Bolnta— Energie Boya Den B imel— tIelt4voeuiula Gr Wit R-VVOB rc Maluku—EOV Rockanje—Sialland 3a klaa A Barhei SDV Lombard Mullarco D Nationale—VVHI) Trenab»^ ISX'81 VDL NTVV 3e kt» 8 »<U/ mi» Nebon—GVUU WPB-GBV «ero SBVP-BVCB OldlCCO 3e klaa C HPV-Strv;.. XV ION Velox Ahuv Kwiek Schiet» roek—HPV TOV—ALO PAM&—Chariots BKCNoord kwart C. Da Ovr rkarilers dlstr te klas Quinto®—HVL Snelwltk—Wtnga 1 Wilton—Hennv! dlstr ln- klas Operatie 3—Gons Roda-HVE Oly mpla— Hareulea dlatr 3e klaa B Blauw XVtt '51 De Raxen—Creaando OWB-Erid.a UnKurn—Eortuna Phoenls TOGO Roltrrdamse Kt»rfk*l%o»d tersta klaa Ter Gouw- Operatl# 3-CWP AHC 38r.smo 1 ActlvltaaKwiek APD KixVTVRDAM DAXtrs afd »r klaa Da Bpsuitasn— Spangen 3 Actief—Adxando spjerü OSCÏS 3 De Oxerkantara 3— Sparrvem 4 SuccesU8V Ons Hula IBchted I Tweede ktaat A 8 V Hoogvliet 3— Dd BI Treffer* ut Sc; td 3—USV 3 Chariots 8— 13a Overkant#ra 3 Minerva 3 - Ado 1 Trekv 4—Valox S tlVZunl- DXXS 4 R. Schtebroek I— >tioo«vliet „3 Hat Zuidar. afd Se klaa B WIK -Actlvltaa DWS J— flpart»«n Vtree—Schuitera afd 3a klaa Rode 1—St Lodtw WUtoa 8Hollen» dtaan Rotterd —Ollveo RHC—Meeuwen afd Sa klaa A Actlvltaa 1—UVQ I UnUUib t Sperw 3 OSCR 4 Rozenb 4 Da SiwrS I Ons H 4 C Ons Hult 3 Vlaard',figer» Tm Doock—HUIg b Vahs—Atomium Actief 1- %- tras 2 UXVS s Meeuwen Unttaa-Otlveo I PA3t«*dl NI«»RSN jm Doaca—ttuigb ta klaa 8-Sxueka i 1nutter» WION 8—De Spart 3 'Snalwttk—DWS P»td* klaa: iWttfnn-Rada AHPV 2—Eurotop 1 Actief—St iade* uk 2e klaa Meeuwen—Schutt 1 Dyrsamo—AOO Minerva—DWS i Spartaan—UVG klaa A HoliandiaanActl vltaa ADO 2—UVG 3 DWS 4—OUveo klaa B Atomlum—WIK DWS 3—Wilton i UnliasAdvendo \FD ROTTERDAM afd 1t klaa HEREN WIK- ich -.ten 2 AdvendoVires 2 St Lortew Actief 2 Snelw 2—Olxmpla afd, 2e kta* Spartaan— Atomlum HVZuld—Veto Haagvltet— DWS 2 Hollandlaan—Maau «ven 3 afda. la ktea A V'lws sSchutten 3 "•'•Ho 3—Meeuwen 3 Hoogvliet S—Actiefs DWS 3—Atomlum 3 afd tg klas B Rad» 2~.m?Ö Actlvltaa 3—Ato mlum 3 Dx-namo 4—WSStsal Snelwlek 3—WIK 3 l'nltaa— DWS 4 HEREN JUNIOREN Ie klas AcDvltaaSchutten Roda—DWS Actief—Snelwlek Dynamrv—Vtï,- fe klaa WIK—Dynamo Meeuwers—ITVG beren ie kl. zuid 1 Tilburg—HTCC I Den Boech—Vanlo r.MHC-Keep fit te kl. oost it! -agon—Zw /le Arnhem—Hengelo PW—üewtïrd OK8Ratten) t«? kl N<.«ird GMBS—KMC LHC-IHHC O pon Dartnt HVA—GSHC t Wetten oven kl A Hurley—Kieviten SCHCII-Be Fair RBC—Togofl Proaa. kl. a MRHC-DSHC II Gr Gaal—Hudito Victoria—HHYC U Aaxrtoo—Tog lil Prots» M. B Ring S*«a- leiden 11 SOf II—Aeolua H OS - Victoria II (I b'rg l^oDtdas (Jamas Weil te tt kteaaa Alliance HsK Gooi A'dam Ba tm— Kiavlten HDM BDHC Pram. kL A Rood WtV—HBS HOC-A «air a vc-mGR—SCHC Togo—Kampong (Van een onzer venlagreefatera) ROTTERDAM, wcienatfag In het Geboaw aan de CrocBWilfcseweï 104 opende de heer A. tan Gent, hoofd «ia de G««xaan Borgegltiaaebool, gu -mid dag de herfattentooznttUliii', die is ge organiseerd dosr het WUkoomité Crooewyk voor de Jengdnatcsrwaoht Leerlingen van achttien scholen hebben thuis potplant]es verzorgd en kregen op de expositie prUzen uitge reikt. De eerste ;r ijs was voor de Wil lem de ZwUgerschool, de Talmaschool en de Koningin "Wühelmlnaachool. De heer Vaa Gent, oud-voorzitter van de Jeu»dnatuurwacht, afdeling Croos- wijk, zei biy ta zjjn, dat de kinderen op deze manier kunnen kennis maken met de natuur. De boswachter van het Kra- iiisgerhout, de heer P. Breure vertelde iets over dieren. Het lokaal, waartn de expositie wordt gehouden, is opgefleurd met bloemen, vrf i' 'm (Van ome aportredaetle) ROTTERDAM,donderdag Heewt! hR wel atiiftt opgesteld, it het seer em of FeUonoords aanvoerder Haw Kraay zondag in de derby tegen flyer- ta van de partij zal «Un Kraay meende van zijn rugbtessurt genezen te iUn. maar toen hij gistermid- plnrten, boeken, tekenineen, hertenêe- 10 mw loen n" «,«enw xveien enz De plantsoenendienst heeftdaR R,ng trainen kwam de pfcn in hevigf I hiertoe basr steentje biivee!racen 1 mate terug 1 De expositie is ook donderdag en' xriidag te bezichtigen van 9 tot 12 jvan 14 tot 17 en van 19 tot 21 uur. I Var onxe tnartreHactie) ROTTERDAM, donderdag. Pro- rmifM organiseert aontlag -la tra litioi nela uurwedatrUden anelwandelen ea hardlopen, De snelwandelaars, uit om half één starten, draaien hun ronden op de sto- telbaan aan het Langepad. Door de aanwezigheid van enkele sterke Duitse deeirsamers bestaat de mogelUkheld dat Piet xsn Soest en Cvd Elzen hs*t Nederland» record van Plet Engels- man zullen verbreken De hardlopers starten om één uur op de weg vcKii de sintelbaan. Ook hi«r- x oor heeft een groot aantal «ticten in- geschreven. oa de winnaar van het \°flRe,PHe J v/d B' fg vea Prim Hen- driie H»t parcours is rondom de Kra- lingse Plas. ROTTERDAM, vrijdag. Twee waal heeft RBC verzuimd de beroemds klap van de daalder to geven. Nu, ia de derde competitiewedatrUd mJ het er toch tob moeten komen, Tög@ n komt op beioek, geen leBsakkeiyke tegen- ata»ft,':?s. tansy RBC ia op weg cuar herstei. dat bleek (n de bekeraarle. Victoria bekerde zó goed, dat w# 'tsen zege op HHYC II durven voorspellen, maar bil HGC IIAeotua on do derbv Hi I Ie cc rsbergLeon I das taf ten wt in het duixter Asvion zien we golijk_spcI«n tegen Togo III. maar of MRHC het tegen USHC 1! en Victorie II tegen KBS het zo ver hn- eten achten we te beslon. BU de der,»e* zal Alliance RBC wel vaster op de laatste plaats drukken, rawr Victoria zal «fefe nlot iow SCHC ut haar kamploensplsnnoa Into» dwars» bomen. Mocht Kraay niet kunnen ipelen, das zal trainer Kment mogdUk wees aen be roep doen op Gerard Kerkum, die voor- ispig als... middenvoor ln het tweedt elftal staat opgesteld. (Van onze korfbalmedewerker) ROTTERDAM, donderdag. fa k»rttaites®petitie Is BA vUf wedstrtM*s al duldelUk tektalng gekomen. Vs* EuMhollandso ploegen hooft tot not t*» all«en Gas Elbtmwwt golUke tred kW* nen houden mét de Amsterdamse tsesB De Rotterdwni» vertegoiiwoordteKt spelen een ondergeschikt» rol Het fp den startte met cm gelijkspel tegen et' cjdp®». won van hel zwakke Saraas 0 Hny, tsaar varioor va» Rohda 81 LUTO waarbij de tekortkomingen'# de ploeg duldelUk ai» hot Ucht kwaJMk Individueel kunntn do orin|®krag« tegen sun tegonstandora op, maar combineren on do produktivitelt l ten tekort. Zondag ontmrvt Het den Blauw Wit, dattn Pa reen. g»L Rhe© De Jong WUly Krom. Noortj«M Wolde en Diste rm Vliot ÏMkwmê krachten heeft Voor Spangen begint de toekomst B biizfinHer timber uit te tien. VerliSSt M zondag ook van ZJK.C. achterstand wel een* ei worden, In het veld zij tot eog loo Rjot veel den hun >t kunMD

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1