Tram- en bustarieven in twee etappes verhogen Wethouder zegt nota toe over regeling voor bejaarden Niet deskundige bezoeker is nauwelijks welkom iv9<% Cole Porter overleden Handel in brandstof blijft bestaan" Voor 1554 NDSM-ers hogere lonen Staatslening is 850 maal overtekend Al 875 standhouders Jaarbeursplan geen kans van slagen 03 AGENDA Lastige leek •- Hooimeijer concentreert produktie 98 INVULBON MINISTER MENGT ZICH IN BESLUIT VAN ROTTERDAMSE GEMEENTERAAD prijzen-slag prijzen-slag f prijzen-slag ter meuien ter meuien prijzen-slag ter meuien P»g. 4 - vrijdag 16 oktober 1964 5 iaar garant^ (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. De tram- en bustarieven zullen per 1 januari 1965 worden verhoogd. Met hoeveel precies is niet duidelijk, aangezien de minister van economische zaken heeft verklaard met de voorgestelde verhoging niet akkoord te kunnen gaan, tenzij die in twee etappes geschiedt In afwachting van een gesprek, dat het college van b. en w met de minister zal hebben, is de gemeenteraad gistermid dag zonder hoofdelijke stemming meegegaan met het oorspronkelijke voorstel. Hachelijke /aak Directie Europort ROTTERDAM, vrijdag. De Horgeavröeg om t uur begint de verkoop ven deze Gtrma merqulMtt* met 5 jeer garantie, 90 cm breed, AÊiA per meter Ook tt leveren In 130, 150 en 1S0 cm roor,prijzen nar var- kmélng, Bioscopen Voor heden Voor morgen Exposities Apotheken prijzen- Reductie» Minister Andriessen: llejaardenlarieven Succes voor bonden (Vun onze Mieiaal- economische redactie AMSTERDAM, donder dug. Voor het merendeel vun «Ie werknemer» hij de Nederlandse Dok- en Scheeps«i bouw maatschappij NDSMj hebben de metaalvakbonden; een aanzienlijk betere belo ningsregeling weten te ver* krijgen. Vanochtend zijn dej resultaten van de onderhan delingen in tie onderneming» raad van de NDSM metlege deeld. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, donderdag. De minister van econo mische zaken, prof. dr. J. E. AndritSMMi, heeft gisteren tij dens een openbare commissie vergadering van de Tweede Kamer gezegd, dat hij niet deelt in de ongerustheid van een aantal Kamerleden over de toekomst van de Neder landse kolen en van de brand* stoffenhandel. (Van onze economische redactie) AMSTERDAM, vrydag De De verdiensten van 1554 werk- »^tsiening waarop gisteren tot de nemers zullen met 1 tot ruim 5 procent de inschry- procent stygen Voor 167 werk-'1 vln« °Pe"st(>"d' b,Jna 850 maal nemers blijven de uurverdiensten «vertekend Van het ingeschreven gelijk, terwijl 500 werknemers bedra8 wordt 0.118 procent toege- 1 tot en met 4 procent achteruit wezen- zullen gaan, en circa 200 meer dan1 Zoals bekend stelde de minister van 4 procent achteruit zullen gaan. financiën zet miljoen obllgailet be schikbaar mei een rente vac pro- De NDSM kende chaotische loon» cent. Met to*»? 'jiingipercentags van sAand M0ud^er Amsterdam, Botterdam en Utrecht.! losgerei, brandveiligheldsapparatuur, JiatlOnaSi (rrnilnhf 'if alles >p het gebied van scheepstextiel, V/lUUUUC^ll Economisch verdrag Z.-Afi ika-Portugal in diverse dessin* WIE IS ONZE BESTE VOETBALLER 7 Uw waardering: Deze bon ingevuld toezenden voor WOENSDAG aan Hat Rottardamsch Parool Westblaak 9, Rotterdam. Spolen Bozochte wedstrijd: Pnt. Spolor: Pnt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Firma's voor de tien gulden slagzin zyn: ZWART JAN DE VAKMAN EERSTE NEDERLANDSE TALENPRAKTICUM Myn slagzin luidt: Naam inzender: Adreg: Advertentie IM Bwft U ooit gehoord van vi trag* met 5 Jaar garantie? Vitrage, die ttm de volgende Olympische Speten nog hebt hengen! Morgen hebben wij een Prijzen slag «tablading van deze vitrage met 5 |aar garantie. 'G«rma tarqulsette, onver- slijt!»-!? drie-draads getwijnd, van 1.85 per meter, koopt U morgen «p 90 cm breed, voor minder dan de halve prijs, voor nog g4én negentig eertt, Tegen stemde» de beer B. OroonsndQIi (Indiener v*a drie motie*), waarvan er één werd aanstemden en twee verwerp#») en de gehele PftP-fraetle, bestaande ■IS mevrouw Stekelenbnrgvan Kwawegen en de heren A. Oeerltng* en L. C. B laager. Het debat over de nieuwe RET-ta- hoging niet hoog genoeg om het ver- rleven was, zoals men zich zal herin- lies, tengevolge vsn de .«tijglng van de neren, twee weken geleden genchorst lonen en kosten verbonden aan de aan- Toen waren op twee na alle fracties «heffing van nieuw materieel, te dek sel» het woord geweest Gisteren heb- ken ben vóór de wethoudjr, alleen nog de heren C. N van Dl.» (SCI en C vanl ZiJ"« Inziens moet er een duidelijk der Linden (WD) hun zegje gezegd onderscheid blijven tussen de tarieven Daarna heeft fk wethouder ven open- van rte zogenoemde binnen- en buiten bare nutsbedrijven, de ho< r W Jet- J'Jn« Als de raad besluit weekloon- tinhoff, tetfen veler verwachting in, het kaarten tt* doen invoeren, is het zijns heft In handen gehad 1 '"ziens niet aanvaardbaar de huidige weekkaarten te handhaven De wethou der beloofde een nota over deze kwes tie In de commissie te zullen brengen Overigens memoreerde de wethouder HIJ begon met vast te stellen dat „0g evpr, rlat de wecktoon kaarten gel- - - f|jg ^villen zijn, zij het op bepaalde uren de lancering van een voorstel tot ia rlefsverhoglng een hachelijke zaak tl Desalniettemin Is de voorgestelde ver Advertentie I M I Als iedereen U bang maakt dat alles zo duur wordt en boven dien vertelt dat juist kindergoed zo In prijs gestegen Isdan komen wij met een Prijzenslag aanbieding klndertrulen... om de moed er in te houden. Een aanbieding die er zijn mag, van prachtige sportieve grofge- brelde wintertruien voor jon gens en meisjes. In 'n leuk Jacquard brelsel, ge maakt van -de originele Italiaanse Flbralan vezels. Lekker warme truien, niet alleen voor de klein* maten, maar in de maten van 4 tot 12 jaar toe, nu door elkaar voor één prijs, voor nog géén vier gulden. Europort '64 beslaat nu gehele Ahoy-complex Advertentie I.M.) (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. De Internationale Maritieme tentoon stelling Europort, die van 10 t/m 14 november in de Ahoy' hallen wordt gehouden is groter dan zgj ooit is geweest. Op het ogenblik hebben ongeveer 875 deelnemers ingeschreven, tegen 700 in 1963 en 380 in 1962. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze jongens- en meisjes pullovers van 4 tot 12 Jaar, door elkaar^ voor din ul. of ichrift. 6«it. rlefsverhoglng een hachelijke zaak la !va„ da&'op aUe lijnen, ongeacht de CUn Ut, af itMr/fY. taat. Af#:?-'. 4»I, 7, 3 SO, ul en non-' S, 4 30, 7. 0 30 uur. Os mat van Rlo, 14 jaar Centraal, dar 1, 7, t 19, sat an send l, 30, 7. 0 30 uur Dracula. 13 Jaar Ctasac bljankoiI, door). voorat os niéuws- ■évui teksnfUjn klsurtntllm .«•- slang bt) Ameland klsursnfllm blo*- men en by*n, a J Ctaus-naars, d»f 0 30. 11 30, 1 3e, 3 30., 3 30, 7.30 0J®, send vanaf 1 30 uur MowSe Cane S li Jaar. sond 11 uur Naar drla oonttnsntsn, ai. Ctasrama, dag 130 sn 0», zat 3 30, 0 30, t uur; Vfbsdlammar, al Caiasseem, dat 3, 7, o 18. tond 4 30. 7 0 18 uur Ouadal Caaet 14 Jaar. sat en sond t uur. .lö Jear viroitlktudd, aj few#, dag. 1 en 7t<? uur. Het huwelUks- fetw». 10 Jaar Ommês dag. 1 en i, tal en K»a, 1.30, 4 43, 3 uur: Irma I* Douce. 1G jaar sond. 1, mneuft h 0 30 uur: SANTA MONICA, vrijdag (AP). Da Amerikaans# componist en tekst dichter Cole Porter i» vanmorgen vroeg in een slekünbula Sa Santa Mo nies in California overleden. Cole Porter, die 71 jear ia geworden, had daar dinsdag een nleroperalie onder gaan. (Eind •eptember werd hij in ket ziekenhuis «pgensnten voor wai toen een „routine-ondersoek" werd genoemd. Cole Porter is de auteur ven mu sical# als „Cast Cm", „Slik Stockings" en „Kms me Kale" Deze laatste mu sic»! is onlang* door het Nieuw Rot terdams Toneel Ir: Nederland opge voerd. Vel» van de honderden songs die hij tn de I«x>p van zijn leven heeft geschreven zijn wereldberoemd ge worden, zoal» „Night end Dgy", „Be- 8In the Bcgntoe". I've got you un- ee my skin" cn „What Is this thing called love?" Voor «I zijn songs schreef hij zelf de teksten, die een eigen zeer puntige stijl hebben Cole Porter, die de zoon van een miljonair we», verdiende met zijn muziek «en fortuin, dat hem In staat stelde In grootse stijl ie leven _4 Jsar. maand 3, 7, 113 uur: Dokters sootier masker, 13 J Kritsrtea, «1st. 3 30, f. 3.30. sond 3, 4 39, 7. 18# uur: Het «legboek van **n kamsr- malaje, II Jaer. Enauère, dag 3 13. 7, 3 30. sat An sond 3, 4 30, f» 3 80 uur IS# gevaarlijk* lssf- tUd. S4 Jsar, Metro, dag 1, 7, 0 13, zat an sond 3 4JO, T, 3 13 uur: Dat ogenblik van H«fd«, it Jaar, PaaKfe, dag .1 act 8 13. sat cn sond X i IS, 7. 3 13 uur. Mensen van morgan 1* i krtnita, dag 3 13, 7, 3 30, sak 7, 3 30 sond 30, 7 3 30 uur Ztvcn mar,nan »on<l#r fsma 14 Jaar. *at an zontf S uur Mest- «sU Roaa, aJvrljd en ut 34 uur Te jong voor liefde, II Jur lt*k, dag 3. 7. 3 18, s»l sn sond 3. 4 30, 1 f, 3,13 uur Zorrc., de gemaskerd* wrt- 1 kar, 14 jur. gtWSie 38, dsg 3 13, 7, 8 30, lat en sond 8, 4J0, f, 30 uur Vaal llefi uit Ma- kou, 13 Jur Thalia, deg I 13, 7, 130, sat en zond 3, 4 S<s, 7, 8 30 uur Mensen van morgen II Jur Vanstar. dag. 8. 7. 18, asm! 1 3» 4 15. 7, Bis uur. Echtscheiding op in lta-1 Haan» 13 j&ar Victoria, dat 3 sn 8. zat en zond 7 ess 8 30 uur Wlnnwj het grot? opperhoofd U Jaar, sat.1, sond 1 «n 430 «ir' Laa ft»' i baat* vriend, a I Rotterdam** 8c warburg, so 13 uur- NRT - Sp blote voeten in het park. AJM.V-l.-taal, MJnhotel. 30 13 uur Jacquaa Klein, plano Luxor, 30 tóür A C -cabaret Corry Vonk *n Wlm Kan Rettardaaue Sckouwbura. 30 uur NRT - Fauat 1 AUla SS«d«IUk Mwssum, Schiedam 30 15 4 Jeanelte var. Wingerden, blokfluit ,Ve- rsaik# Hampe. vfoia §pt#t, elave txmr, 30 uur en Wlm Kan Nt**»> Oeatsikark, 30 uur Laurens van Wingerden. or#Ü da samba. Jaap AÏC-cabarat Corry Vonk Voor ovinücht v«n de •<potlt(t« tn Rot* UrtUm tl* oei bltd van donaordtf IMektar-IKMaotvori v d brink on rseaaen Uur. Heruitkeralaan 47 tel «S®88. M UMM, Hohiedemaeweg 1«3. tel 33110 la r <1 Koe*. Heemraadaplein 17, tel 83030, Apotheek M«sjïburg. Crooewtlkae- weg 114. tel 13S717 lit Oude Binnen wag Blnnanwag 118, tal 138880, Ovar- mum» Apotheek, Ratterd Ruwag 41. tal 87090. A Verdam. Uargag1»- 133 Ul 41488 |Ull*l*rab*ri-8ckl*ferot8: Apotheek, Straatweg 3!, tel Il0»3| U»Mr Maai:,'»*'»- ApoUi Va. Ark*», .an** Hilieweg 109 ul 73130., Charlola* Apotnaek. Wuiphaaruboch) 10». Ul 73430, Dr H K, C®f»«n, Vas de» Trt- f «Muil 31. m 13*138. I R U RUkar Hpwouwei lit. «el 1*1011 «gowgviiot, on tspukaeii*#! Apotheek v. «i. Berg. Deedemonaatreet I. B««f* [t vital. Ul vW—103348. A po the#* t'jrn& Hum v Castraat tl, Pernis, Ul 010— ArUandltnzt Hoek van Holland: van zaUr- dagmlddag 1 «wr 401 maandagochtend 8 uur LTaan waf de irtt J L van LonkhutJaan, JolkUiUaat I, tel. 8037. (Advertentie I M Wear zo'n aanbieding voor ton abnormale loge prijs.., zo'n uit bieding met con ellenlang* voor geschiedenis dl* U wel niet zal Interesseren, maar nu het rei ci taat.een prachtig* partij plas tic teg«lt, 29 x 29 cm, nu per tegel voor drl* en twintig cent. Plastic tegels, op bitumen bult, IJzersterk, gsichlkt voor keukens, gang, kamers enz. En tit U nu zegt... die worden toch verkocht voor 8.50 per mS - dan zeggen wij: „SS?» mondje dicht, niet over praten... maar kopen". afstand die de reiziger aflegt Er zijn 125 vóórverkoopadressen voor kaarten gevonden In de toekomst wordt bekeken of er met reducties kan wor den gewerkt, wanneer kaerten in de vóórverkoop worden gekocht Het is niet de bedoeling meer automaten voor de vóórverkoop in gebruik te nemen Ze zijn nog niet bedrijfazeker genoeg.55 aldus de heer Jettinghoff Voorts zul len proeven worden genomen met ont- v, dlngsapp ten. Er zal op korte termijn meer reclame worden gemaakt om gebruik te maken van het open baar vervoer dan tot nu toe is geschied De wethouder ried de raad af de in te voeren weekkaarten langer geldig te doen zijn dan was voorgesteld Hetgeen dan in hei nadeel uitvalt van later on tie tlag reizend winkelpersoneel en de continuarbeider* Zoud«» deze kaurten tot zeven uur gebruikt kunnen worden, dan zouden bijv de bioscoopbezoeker» er weer profijt van kunnen trekken en dat la de bedoeling van deze toonkaart niet Er zal op niet ai te lange termijn, een technisch adjunct directeur bij de SET worden benoemd Degene die co ai» zodanig werkzaam ia, gaat binnen kort met jjensioen De wethouder zei bereid te zijn met een nota Inzake de bejaardentarieven te komen Al» de raad dat op prijs ztclt, komt er een bcjaardentarief u\e- rigens zes hij hoogst verbaasd te zijn, dat ar stemmen waren opgegaan tij dens de vorige raadsvergadering over de Invoeren van «peciaie tarieven voor bejaarden, aangezien er in ele commis sie nog nooit een woord is gesproken over dit onderwerp Morgenvroeg om f uur begint de verkoop ven deze pleitte tegels, 29 x 29cmJ2pernt*f handig iel? t* l*gg*n (g*5"u/**- sanwljzlng erbij) In moderne kleuren els «nthraciet. grijs, beige, zend. rood en geel, per tegel, 29 29 cm. ■«hrift. bats De minister zei, dat hy wel be grip had voor de moeilijkheden 1 van de brandstoffenhande! en het vervoerwezen die ontstaan door! de komst van het aardgas, maar' hy dacht niet., dat de kleinhandel in brandstoffen zou worden „weggevaagd". Hy wees er op, dat nu nog tachtig procent van de Nederlandse kachels met ko len worden gestookt, en de kolen zullen volgens hem niet voet stoots verdrongen worden. i De- tNmMcmaii beloofde dat hU1 met de betrekken organisaties tn over leg -al treden over de overbruggings problemen van de handel. 5I»ar hij ?voetde er niet* voor otrs san de braad- stoffenhandel e<m «hastevergoedUat olt te keren. „Verschulvingïa In de handel op growl vsn wltslglnsen In de behoeften «(jn normals verschijnse len," aldus minister Andrlessen. Vanzelfsprekend toont ook de opper vlakte san tentoonstellingsruimte een toeneming in 5962 7710 m2, in 1963 11 570 en nu 15 350 m2 Dat betekent, dal beide hallen, inclusief de glazen zaal geheel bezet zijn Er zijn mede via de standhouders ongeveer 65 000 uitnodigingen ver- directie van de interna».ioiiale ma* stuurd Hm bezoekersaantal dat vorig ritleme tentoonstelling Europort jaar ruim 18 000 bedroeg zal, zo wordt ..„„i, l.» _i_ verwacht, nu 20 tot 25 proAnt hoger ?mlt ™ete voor h' P«an van Jaar- liggen beursdirecteur, drs. J. H. D. van Volgens de tentoonsteilings-directie jer Kwast tot het houden in 1966 heeft zich een verschuiving voorge- j. -,z. daan vergeleken bij vorig jaar er zijn van -e;- Rccomp eerae scneep- meer exposanten, maar ?ook de opper- vaarttentoonstelling over de steden toegenomen Opvallend wordt het grote i aantal vwrlichtingsstands genoemd wT«t _ai*u uiaaj I De leiding van Europort heeft het Nu Europort niet berela U tot aeze' gevoel, dat «de houding jegens deze jvyze van samenwerking gelooft de lei door een Britse onderneming georga- djng van deze tentoonstelling, dat het niseerde «cheepsbouwexpositie ®en ®n der. Ktyasi g-».-n gunstige verandering doormaakt enkele kans van slagen heeft. turoport is nzuweRjks nog een om- t-.ti.j_,,, j„ streden zaak Weliswaar zijn de grote Jaarbeursdirectie is •••'•zn dit Nederlandse wsrven wéér niet verte- la"f,Pun' nhx j°"1c, op cl® hoogte genwoordigd» maar dit moet worden «esteld. De mededeUngen worden ge- toegescbreven aan gebrek aan voort- 'p „e® ,s, ?n P Rotter- varendheld en niet aan een mogelijk d8n?.ïe jUinhotei gehouden persconfe-1 afwijzende houding tegen de expoal- f*««e df1r de Nederlwdse directeur tie od slch van de Anglian Trade Promotions Ltd (de organisator van Europort '64) de De deelneming tut het buitenland is keer H H Barkmeijer, De discussies eveneens aanzienlijk groter Men kan een eventuele samenwerking tus- moellijk zegfen hoe cioot die is, om- sf Jaarbeurs en Europort zijn diss dat zoveel buitenlandse ondernemin- s v persberichten gevoerd. i gen door Nederlandse firma's op de expositie worden vertegenwoordigd Zo*»8 snen weel omvatte het Jaar- Tijdens een gisteren in het Rijnhotel - eursplan een gecombineerde natio- gchouden persconferentie maakte di- scbeepsbouwexpositie van Hiswa, recteur Barkmeijer er geen geheim Jiarbeurs en Eurojiort, waarbij de be ven, dat de niet-deskundige bezoeker .me kussen van de em expo- nauwelljks welkom is De beurs is altleplaats naar de andere zouden wor- mimeis bestemd voor de vakmensen, ?eP '?f3e^f, laatste versie werd die hier op ongedwongen wijze ton- k" -de* gekoppeld aan het jubileum tacten kunnen leggen of zelfs direct a e Ja8rbeurs tn 1966. tot /aken kunrien komen De belang- stellende leek loopt maar in de weg, ,nt. 4 er Af ind' men Hiswa tn het plan geen heil. Ook de bU de scheepsbouw betrokken industrieën t -if voelen er volgens hem weinig of niets Indien de Jaarbeursdirectie het plan Niettemin lijkt ons de Europort-ten- toch zou uitvoeren is het vrijwel uit- j toonstelling toch interessant voor die gesloten, dat tn 1966 in Rotterdam twee lastigr leek Te meer daar dit jaar scheepsbouwexposities worden gehou~ vrijwel alle maritieme facetten rsaa «en (de jubileumtentoonstelling van bod komen Men krygt er de laatste de Jaarbeurs en de jaarlijkse van Euro- ontwikkelingen op het gebied van af- port dus), omdat het expositiebeleid In standsbediening en radio-communica- Rotterdam erop is gericht niet twee tie te zien. dekwerkfuigen, scheeps- soortgelijke tentoonstellingen ia één schioeven scheepsdleselmotoren, me- Jaar te houden, taa ltoepassingenscheepsbouwmachi- nes, navigatie-instrumenten, laad- en i reddingmiddelen, maquettes van ha- S-nnnt V»n AmAirlg» vens Er is ook een stand van de Rot- tXUUJJ4 dll xxIIICXÜC Deze visitetas van originele Sksl-Flor, normale prijs 12.75, was een sensatie op de laatste lederwarenbeurs. Skai-Fior, waarbij het mooiste boxcalf een Imitatie lijkt... een elegant model met moderne koperen beugel, geheel met zijde gevoerd en voorzien van binnenvak... Nu als speciale aanbieding voor nog giét» vijf guidon. Morgenvroeg om 9 uur be gint de verkoop van deze Ska) Flor vis It «tassen In da kleuren bruin en zwart, voor» Cién ut. of /thrift. 6«t* terdamse Rivierpolitie Burgemeester Van Walsum zal tentoonstelling officieel openen. de Advertet - M Laat ook Uw kinderen delen In d« voordelen van deze bijzon dere Prijzenslag-aanbiedingen. Gun ze de luxe van een warme kepertUnollen pyjama, dia U nu kunt kopen voor minder «Jan do halve prijs. Morgen begint de verkoop van deze keperflanelten meisjes- pyjama's in leuk bedrukte dessins. Lekker warme flanellen meisjes- pyjama's, guldens goedkoper dan normaal. DEN HAAG, vrijdag (ANP) Na tionaal Grondbezit N.V. deelt mede. dat volledig® overeenstemming is bereikt in zake een zeer nauwe samenwerking mei het bureau H A. van Ameyde ta 's Gravenhage. Dit bureau sai daartoe worden om- geïet in een NV waarvan Nations il Grondbezit NV het gehele geplaatste en volgestorte aandelenkapitaal van 800 000 zal verwerven. Be directie van deze vennootschap blijft in handen £«n de heren a. A. van Ameyde en P H Colljn. Ook het arbeidsterrein «DU ongewyzigd. AARENDRECHT, donderdag. li. Hooimeyef en Zonen N.V. heeft de vervaardiging van bescfeolt au g-eheel in tsaar «eer moderne bedrijf in Baren- drecht geconcentreerd. De directie Beeft echter mee dat de prijs» en looiwerhouitingen het Koodaskelijk mat: k ten tot verdere automaHserlng van de produktie over te gaan. Het afvloeien van personeel kon, waar nodig, op bevredigende wijze plaatsvinden as verband met de krap pe arbeidsmarkt, aldus de directie van Hooimeijer LISSABON, donderdag (Reuter) Zuid-Afrika en Portugal hebben is Lissabon een reeks Overeenkomsten ge sloten in zaken van wederzijds belang, De Zuidafrikaanse minister vsn buiten landse «aken, dr. Hiigard Muller, deelde mee dat de overeenkomsten betrekking hebban op het gebruik van rivierwater in Zuldwest-Afrika en Angola en op economische wtmenwerking tussen Zuid- Afrik» Angola ea Mozambique. IP tocstancten De ene groep werknemers kr*ta 28 procent over verdienste, een andere groep 40 procent of meer, en daartussen lagen weer ander» groe- p$n met andere percentages. 6,111 betekent dat er gisteren v#or on- g«wer 116 salUsrt Is Ingeschreven Obte»t®ad «IJn de obltgaik* reed» vm- bandeld tegen koersen omstreeks de 106 procent Zaterdagmorgen om 9 uur be gint da verkoop van deza lek kere warme melijeapyjama'i, voor prljran, beduidend lager dan normsal. 044* i«l. »f Hkrlft. t«M. **«*»**»aa**»**t»sa i IIMIH M4I tuin '9Met»9M«eil8

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1