VERKIEZINGEN: League of Women Voters in Amerika heeft veel invloed Voor Een ontzettend droeyig verhaal: Nalatenschap Vrouw Uitvloeisel uit de tijd van de suffragettes V Tegen woning speculatie DAT KOSTELIJKE GERECHT IN DE VAKANTIE GEGETEN 1 DAT JE ZELF KUNT MAKEN Vluchtige ONTMOETING A. Troost, van 7.30 te bellen 8.30 uur D Hard werken Stem! DE SLEUTEL Kolonel Veenhuijs commandant Van Gheutkazerne NIET FRAAI Te langzaam Basisrecept De< Strijdpunt Beroemd maar raar ftqttr nift al hm ERLEDEN jaar is in New York op straat een vrouw y vermoord; verscheidene mensen hadden het ge- zien maar er uias er niet één die te hulp kwam, niemand had zelfs de politie gewaarschuwd, iedereen dacht, een ander zal het ivcl doenMaar een antler deed het niet," „Het is wel makkelijk, te denken dat een ander het wel zal doen. Maar daarin schuilt een groot gevaar, zoals bovenge noemd incident bewijst. We moeten zelf de dingen doen, op eigen benen staan, niet rekenen op anderen, de verantwoorde lijkheid niet op anderen schuiven. Als je ziet dat er iets ver keerds gebeurt, doe er dan iets aan, spreek er over rpet ande ren, bel iemand op, maak de bevoegde autoriteiten er op attent, schrijf een ingezonden stuk, houd een speech - doe iets." WIE in het zeventig jaar oude Elsevier's Geïllus treerd Maandschrift bladert, ontdekt telkens weer dat er tegen de eeuwwisseling toch ook eigenlijk niets te la chen viel. Verreweg de meeste verhalen eindigen ontzettend droevig, met dood en verderf en niet zelden staan er dan ook nog plaatjes bij waarop een da me - overigens helemaal „op chic" - gestorven op een divan ligt, het lege flesje van de pil len nog in de hand. VOOR een schrijfster over culinaire zaken wordt het einde van de zomer niet zozeer door het wegtrekken van de zwaluwen aangekondigd, als ivel door briefjes en tele foontjes met verzoeken om patë-receptcn Men is terug van va kantie en men kan die kostelijke paté du campagne, pèté du chef en terrine maison maar niet vergeten: hoe kun je dat nu zelf maken Firma Metro ..Maak het niet te mooi". hij, maar ik zou niet weten waarmee. P*S- 4 - zaterdag 17 oktober 1864 i(it I for;i Ze zijn eerlijk en h' ze zijn onomkoopbaar tl#» en I* «lork betrokken In alle poli tiek om de vrede in stand te houdea, In ontwikkeling van wereldei onomle, In ternationale «Amenwerk mg, controle van atoomenergie. 0e dame* organi seren leningen en film», Internationale avonden fimtenlantlec leden van de V N worden uitgenodigd om voordrach ten te houden In de provincie om zo doende de bevolking actlet ia laten deelnemen In problemen van Afrika, ArW, en ander# werelddelen D« dl» etiMles die op die voordrachten vol gen zijn dlkwyia zeer geanimeerd en intereaeant ZO «prak de voorzitter van de L.W.V., da League of Women Votera, op de vergadering dia bijeengeroepen waa om nieuw# leden te winnen. Deze league bestaat al heel lang, at aolang sin vrouwen het ks«ar«cht hebbes. JEIganlUk la het een uitvloeisel van de National American Woman Suf frage Aaaociation. In I860 werd de eerst® bond gesticht tot het verkregen "Van het vrouwenklearecht, maar paa vijftig jaar later, In 1919, kwam einde lek oe wet erdoor dat Iedere Amerl- ktt®»# burger „onafhankelijk van zyn gestacht" het stemrecht verkreeg, Uit de aard der sank waa toen de Suffrage Aaaociation niet meer nodig het doe! wu bereikt, Maar het bleek niet alleen voldoende om het stemrecht te hebben, er moest ook van gebruik gemaakt worden. In die cerate Jaren $u het merendeel w.i de Amerikaan se vrouwen zeer weinig geïnteresseerd In atemrecht. 'lm «feu het nul er niet van ln, vonden het onvrouwelijk om xtch ln politiek te mengen. Zo ontstond de League of Women voter». DE leden van da Suffrage Aaaociation die eeret zo hard gewerkt hadden om het atemrecht te krUgen. werkten nu om te bereiken dat ervan gebruik gemaakt werd. ..Get out the vote#" waa één vm hun slogana, #a „enroll In the political partier'1 waa «en ander. Dikwtjis sel een apathische huls vrouw die overreed moest worden, „Ik ben niet ln politiek geïnteresseerd". en dan kwam het standaard antwoord, wat nog steed® gebruikt wordt: „Wat bedoel Jt mei politiek Interesseert het le niet wat Je kinderen op school leren, hoeve»!* Je brood koat, of je drinkwater suivir 1#, of er dolle hon den door de straat 1-open? Want déi *jjn de dingen waar Je voor «temt. Je atemt niet op een pereoon, Je sterol voor beter cnderwjje. volksgezondheid, ouderdomsrente, watervoorziening, prtJaesntrele, en Jo stemt op de per soon die volgens jouw oordeel daar het beete voor zal warken. Hot gaat niet. om een persoon, oen party, j® stemt voor iets'waar Je in gelooft, «ets plan. eed toestand, een problssm wat Je Interesseert, wat de moeit# waard Is Dit If pollUekf Na 4B Jaar la dit „get out the vota" Mg altijd een belangrijk punt op het laarljjkae programma van de L W V Ze houden lesingen, ve hebben stands b a- probleem. Invoerrechten, wereld- tarleven. ifttei nationale handel; van liet dorpsonderwUs kwam men tot vrjjheld van studie, vrijheid van pers, van opinie, Verenigde Naties. D« sociale verzorging leidde tot «teun van werke» lozen, Immigratie, publieke warken. Pe problemen waren elgeniyk dezelfde al» waarvoor het gouvernoment w«rkte Maar de League was niet altyd te vreden met do manier wuarop do re- gerlng werkt» en rclfs al waren ze te vreden, dlkwjjla ging het te langzaan) naar hun zin. Evenals sic regering werkt de League op verschillende niveaus Plaatee- luk houdt ze zich bezig met problemen Als riolering, nieuwe school, bredere trottoirs; In de sstaat New Yor* werkt een commissie san verbetering van de verktestngiwetten, zorg voor minder jarigen; en op nationaal niveau werkt do Ltague voor ontwikkeling var» de zg. „human resources", het streven JAK leden van de VW.V worden niet betaald. Integendeel, om lid te wor sten moet men een kleins contributie betalen en verder hard werken. Men belooft zyn Ujd en snergle te jeven aan de problemen van de dag. Geen salarissen worden betaald, ge«n poli tieke partyen worden gesteund Men ondersteunt een plsm, niet een kandi daat. Men werkt erve» r, bestudeert het probleem vun alle kanten, spreekt met mensen, leest vakbladen, geeft lezingen, spt :«kt op de vergaderingen vas het gemtentetxiituur, schrijft ln de krant en met andere commissieleden brengt men een verslag uit. Als een verslag van belang biykl voor de regering dar: wordt het opgenomen In de Library of Congress. Én bet biykt wel dat «Ie onderwerpen van belang zyn in de manuscriptenafdeling van deze biblio theek bevinden zich 36 000 manuscrip ten De I.WV heeft ongeveer 138500 ieden. Dat iykt niet veel op een bevolking van 1 miljoen mensen Daarom ls het dubbel merkwaardig dat de League toch grote invloed heeft. Dikwijls vraagt de regering raad «as de League, de dames vergaderen met leden van de Senaat, roet Buitenlandse Zaken, ze worden door de president ontvangen en meermalen heeft bet Witte Huls hun raad gevraagd by benoemingen voor een belangrijke post. W t de rede van die grote In vloed? Officies! wordt het niet gezegd Misschien is d# regering bang voor ze Ze bemoeien zich met «11e», ze we- ten idles, is er ergens een ongerechtig heid dan brengt -■ s:e het aan het licht. Ze worden niet betaald, hebben geen baan to verliezen ze zijn onom koopbaar. Ze zyn eeriyk. Dat is hu.i grote kracht. O. STGBM VAN LEEUWEN Bij het verhaal Nalatenschap" waaraan een zekere Liane (en verder niks) zich helemaal gege ven heeft, ligt echter op de laatste pagina een vent op de grond met een duidelijk m het oog springend revolver vlak naast zijn rechter hand: een stille getuigeal thans na de knal. Uiteraard wil len we nu weten „wat vooraf ging Hoe begon t7 Nu, daar zult u van opkijken met een dode me vrouw - Liane heeft het er niet by laten zitten - en deze dode me vrouw ia zojuist begraven, ge woontegetrouw. 't donker boudoir zit nu Henk, bankier van Leuven, m a w. de echt genoot. Hy ia zéér droevig, wat be grijpelijk is: Suzanne „de mooie, bleke vrouw die kort geleên hier nog be zieling bracht en lichtschoon leven" ging heen En nu moei u eena met studie de volgende regel lezen „En met een korten doffen «nik staat hij al waggelende op, ?.ich stootend tegen 't bureau, zoodat de kleine ornamen ten huiverend ais van angst op-zijde tuimelen, en de lang-ver-ultgetrokken lat met al haar lnnoud schreiend op de grond ploft". IE schreiende laA verstrekt on# de naar geiyk recht voor iedereen ep hal gebied vws onderwy», werkgelegenheid, enz (Van een onzei verslaggeving) ROTTERDAM, vrijdag Luitenant i UTRECHT, vrijdag. Ten einde een V J. L. Blom heeft vanmiddag het be-1 speculatie lit premiewonlngen en wo- vel over tic Van fihentkezerne van het n|n(en ,je regeling elgen-woningbe- korps marinieis aan het roepad over- gediagen aan kolonel G J B Veen- gaan overwegen b. en w. huijs van Utrecht de raad een voorstel te Luitenant-kolonel Blom. die enge-'*0™ lot ««vulling van de Algemene veer anderhalf jaar hel bevel over de Verkoopvoorwaarden 1956. kazerne (?50 man) had, wordt bij het IN <*- ba Kon. Instituut voor de Marine in Den Helder ln «te funktie van eerste offi cier geplaatst Kolonel Veenhuijs (49) was als i laf officier personeel aan het Deze aanvulling beoogt bij de ver koop van bouwterrein te verzekeren, dat de daarop te stichten woningen ge durende een bepaalde periode door de hoofdkwarlter van de commandant van koper zelf worden bewoond en dat even- het Korps Mariniers aan het Westplein jtuele doorverkoop slechts zal geschie- De League steunt de Verenigde Na- j verbonden den met de goedkeuring van b. en w achap, het dagboek en daar heb Je het geduvel dan ook Dat heb je wel meer met mooie bleke vrouwen, die moet je tn de gaten houden. Henk deed dat niét. Hu droeg haar op zijn oanklershanden, en dit staat allemaal in hei dagboek „Suzanne, een Becht- steln?" Suzanne, «en Hechtzteln! Wel iswaar met de verkeerde, ordinaire muziek van Strati»» vblj, maar weet zo'n bankier veel Daar valt op 6 maart opeen# een naam: Max. Hé, Max'. Wie ia Max? Op 10 maart wordt duidelijk dat deze heer haar eens een hond beeft gegeven: „Max's laatste geschenk eenige weken later was alles uit tusschen ons, voorbij... men- gchenhanden hebben 't gedaan Uitge rukt en weggegooid hebben zij 't Voor de lezer is het wat vreemd als op 3 mei Suzanne opeens in de blik van de hond veel van Henk (notabene) terugvindt Laten we maar gauw naar 18 mei gaan: ,nog steeds die muur tusschen Henk en mijnee. maar vlug door 9 juni Dat hadden we niet moeten doen. Op 9 juni loopt Suzanne in 't bos en daar begint die hond opeens zo raar te blaffen. „Hier, Hector, hier, foei tochMaar dan besterven haar de woorden in de mond. Max' In hot bos. Wie had dal ooit gedacht? Hy ziet er ellendig uit, helemaal grauw- verpletterd „Ik zag hem aan met kou den, u.-oder blik.. Toen ging Ik hem voorby MET de gezondheidstoestand van Suzanne gaat het nu hard achter uit. In de vorige «uw stierven de men sen nog aan liefdesverdriet. We kun- nen daar slochts respect voor hebben Maar.. tegenover Henk waa het op jaarbeurzen en landbouwtentoon stellingen, *n stamcel wordt gedemon streerd en de mensen leren precis» hoe het allemaal werkt. Ze geven pamflet ten uit, echrUven ln do krent. Zo leren de mensen niet alleen de vrouwen maar iedereen, ho* ze moeten stem men en waarvoor, Want volgens het prtnelp# van d# L W IC. f« «en demo cratie slecht» snogeiyk ln oen imd waar leder burger op d® hoogte la van de toestand en er actief fan deelneemt. Om de menees op de hoogte to hou den van de tosstand moeten do leden van de League nlrt alleen zelf op de hoogt» zyn, maar ze moeten ook ln de toekoir <t werken, voorzien wat er zal gebeuren, plannen maken TN het btsffn bieldon ze sich bezig met 1 onderwya, sociale verzorging, de górg voor vrouwen en kinderen op fa brieken, voediwlvooraienlng. Mear het breidde sieU uit. van het Mn kwam het aivd*--. De voedselvoorziening lelu de tot het bestuderen van hst land (Aduertentte I M Die onvergetelijke paté Het maken van een goede, geurige pitté cf terrine is niet moeiiyk. Het spannende van dit gerecht Is, dat het nooit twee keer precies hetaelfde smaakt. In Frankryk zyn evenveel pAté-recepten ala Franse staatsburgers en geen enkele p4té la gelijk aan een andere. Met pZté ls hel als met wyn elk heeft oen volkomen ete»*1 karakter en perzooniykheld Ik wil graag enkele pAte-i reepten geven, maar lk zeg er wel heel duide- lyk by, dat d» zlechta recepten zyn om zelf op voort te bouwen Elgeniyk zou men elke saterdag een pAté moeten maken; la men aan de drle-en-twtn- tlgate toe, dan weet men eindelijk iets af van pkté. Ei ls ondei scheld tussen „pAté" en „terrine": de eerste wordt ln een kotst- deeg gemaakt tPité en croule I, d« tweede ui een stenen potje, ten terrine Over lit korstdeeg heerst nogal wat verwarring; men moet dit beailat niet mee opeten. Er beateat een oud-Hol. lands «prftkwoord, dat «egt; Wie hon ger heeft eet zelfs korsten va» pas telen, Dit spmkwoord bewyet niet al leen, dat er vroeger ln ona land rawr jgté w««J gemaakt dan nu, maar het bewtjat ook. dat de korst niet meeop- Kgeten moet worde», tenzy In geval vm. raaende honger. Die korst dient Alleen als omhulsel en la op zich taal en smakeloos UIER volgt oen basisrecept van etn Terrine de Campagne, waarop hel Nee» byv a»»d zelf verder f&maaercn ls: oOf) gr varkensvlees - 800 gr. kalfs vlees - 280 gr varkens- of kalfslever vertjes in wat boter en snyd ze aan pot een daarop «tukjes. Leg onder Sn de pAté-pot een laag van he« gemalen vlees. «en t*agje dunae plakjes vat spek, vervolgens een laagje klppeiever. 'een laagje aan dunne reepjes gesneden rauwe kip en strooi daar wat klein- gehikte truffel» op. Dek dit met en laag gemalen vlees en een laagje spekreepjes. Deksel op de pot en an derhalf uur Ui een pan heet water ln gen matig hete oven gaar laten wor den Onder gewicht laten afkoelen. iift L 4i l klelsi kopje witte wtjn - 3 lepelt Cog nac -lés teentje» knoflook - 6 zwart# peperkorrel» - jeneverbeszen - snufte gemalen foelie lftO gr vet «peis. Houd zovefl! spek achter als nodig ia om de terrine te bekleden an de boven kant te bedekken Maal vices en lavet mei het overs#bleven spek en roer dit f;oed door elkaar, voeg de kruldery oc, sonodlif fyng*drukt en garnalen, du Jjn en de Cogss«c «a laat dit meng sel enkel# uren rusten Bekleed m terrine of paatelpot met dunne lapje» «pek. en schep het vleeentengeal enn. Bedek de bovenzyde met «pek en zet het deka» op de pot. Plaats si» pot in een bak heet waitr en zet dl» In ««n matig warme oven Laat de pété In ca fi» uur gaar wordeft (da tyd in d* owt; hangt af van de diepgang van de potï Neem de pot vooraiehtig uit ovets en bak water, opdat er geen vet over de rand mors'. Naam hel deksel eraf en leg een plankje met een ge- wicht op de paté om hem onder druk te laten bekoelen. Dit waa due «en basis-recept, waar op eindeloos gevarieerd kan worden. t in plaats van kalfsvlees eena kip of konijn. In plaa t van var kenslever een» klppeiever (klppeiever wil echter wel mm een „staaP'-tchtig bijsmaakje hebben, opgepast dus) N««m ln plant# Van witte wyn Madei ra, Port of aherry Roei doer d* vites- majtsa «na wat kleingesneden otyven zwart of groen, of champlgnona, of belde Waag er eena een blikj« truffels aan. Kortom, spéél met uw ;AM, en de péte zal u vanuit zijn pot toelachen' WIE ««na een authentiek recept van een beroemde Franse chef-kok wil proberen, sou eena des» pété kunnen maken van Monsieur Degoul van di Uostallc'ie de Plaiaanee is Saint Env lion, waar men eet op een verrukkeiyk terras, enertydz uïtzfe-acl» >p het gave Middeleeuwse Saint Emillon ander- 'DJda op enkel* van de beet# wijngaar den van Frankryk en de Dordagne- vallel. Terrine d® Voiaille trufée Plaiinnce Maal 50 gr. varkenavleea en 600 gr. kalfslever, voeg l theelepel zout. wat peper, foelie, kruidnagel en fijnge hakte knoflook toe, 4 iepels »*-j— Bak 6 en 2 lepels Ccv ntc. Madeira 6 klppele- wyn, dia men by een paté moet drinken behoort ttog steeds tot de onopgeloste strijdpunten (ach waren er alleen maar zulk soort strijdpunten ln deze wereldln Saint Emillon, waar men slechts hel bestaan van rode wijn erkent en witte wyn hoogstens gebruikt om zyn tanden te poetsen, drinkt men bh een pftté uiteraard een rode Saint Èmllkm, stevig, geurig, uitermate goed passend bii een truffel- parfum Er te echter een hoogat b«i»gryke groep g«*t«»nomen, Onder wie de En- jeige ach, yver over whn en Aanver wante zaken Wirnt? Allen, die het op «en witt# houden. Maar dit moet dan wel <M?n witte zyn „nobel v&n inborst «a met veel eigen karskter." Ik bewaar de aangenaamste herinne ringen aan enkele pAté's van mijn eigen „maison", wmrby wy een Mus cat d'Alaabe dronken, een wijn die men aiet veel ziet, maar waarnaar te vragen is by goed gesorteerde wyn- h «ndeit Dit is een beendroge muskaat wijn met een prachtig, kruidig bouquet en esis nasmaak dit zich volms&kt verenigt met de smeltende geurigheid yan een p&té. Ban witte wyn, die zich eveneens zeer fraai by een goed van knoflook voorzien® paté voegt it de Hermitage, een ahöne-wyn (er is ooi? een rode Hermitage) die niet helemaal droog meer is. en die geurt naar hese rotsen met ritselende k.uiden. Aan de oevers van de Dordogne drinkt mm bij sen pété gr&isg es:>. «e witte wijn. roste een Sauternes af een Monba- zlllac Hoe ruiter de pAté, dea te lx er zal et» deraelüke wijn het erbij deer, m dan wil ik ook oog even verwel- öen, dat ik enkele fynproevera ken, él# zweren een gis* Armagnac bij een pAté. Ntei voor my. n»*r mis schien voor u. WINA BORN toch geen fraaie geste. Se had toch ten minste dat dagboek kunnen ver branden.' Nu doet Henk het, maar ik kan u wel vertellen dat die man goed kapot was. Schuw -/il richt hy zich op, etulft, iets ontvliedend, weg naar 't andere vertrekeen driftig, luid gezoek daarna een oogenblik van ademlooze rustEn daneen korten, drogen knal een zwaren, looden plof. Sen zacht gekreun en fluisterend ultgeadem van een naam Dan ia 't voorbij." Ook onder het plaatje staat „Dan 1» 't voorby". Het is wel eens goed om by zulke verhalen stil te staan. CHRISTINE MEYLING door JOUKE MULDER A. Troost is alleen telefonisch te spreken als je hem 's mor gens tussen half acht en half negen belt De verdere dag is hij op pad, op inspectie langs de werken die de firma N.V. v.h. H. Troost (aann.-, transport- en stuwad.bedrijl) onder handen heeft, en voert hij besprekingen „Ik kom veel in Rotterdamse café-restaurants, maar het is altijd zakelijk'. Gedurende dat vroeg-ochtendlijke uurtje zit hij met zijn zes broers om de con ferentietafel de lijn van de nieuwe dag uitstippelend. Arend Troost (60, herv.) is direc teur, maar hij heeft dia funktie niet gekregen omdat hij de meest caps- bale van het septet was. „Nou nee", zegt hij, „het ligt anders, er was bu de omzetting van het Iwdruf in een N.V. een directeur nodig, voor de vorm dus". En dan zwijgt hij, want Arend Troost ls een man van weinig woorden, dat werd wel dui delijk tijdens het gesprek over de 50 jaar bestaande firma en over hemzelf Hij komt twintig minuten later dan afgesproken is Tivoli-West bin nen en zegt, dal hij zich vergist had en eerst naar Old Dutch was ge gaan. Bestelt een sherry, steekt een filtersigaret op, maakt geen verde re opmerking. „Waar bent u gisteren geweest?", vraag ik hem. om eet! indruk te kunnen krijgen van zijn degelijk» taak Hij Vertelt, na enige tellen zwijgen, dat hy ln Dordrecht was en in Rotterdam-Zuid, eu tussen door een paar besprekingen had. 's Avonds was hy tot elf uur in de stad, ook zakengesprekken voerend. Nee. m het weekeinde werkt hij niet, dan wil hy weieens gaan jagen on eigen terrein in Brabant en op Flak- kee Broer Huib vergezelt hem, en soms gaan relaties mee, want: „Ja, dat kan hei contact vergemakkelij ken Bestelt een tweede sherry steekt een nieuwe filter op. ïdjkt spie .enrond, ik vermoed, dal hü in Ttvoli-West, waar de ober hem als een vaste klant behandelt, nog een afspraak heeft. Het ontstaan en tie ontwikkeling van de firma wordt door hem in tchaarse bewoordingen geschetst Er zyn veel vragen voor nodig om een enigszins rond beeld te kunnen Krugen Zyn uitlatingen tot één ge heel gecomponeerd, luidt het dan: „We waren met zija tienen, zeven broers, drie zussen. Vader begon als Riem broekje een eenmanszaakje in het aannemen van grondwerk. ©U- ken. atloteiri. dralnerEig, dl» dingen. In 1928 stierf hy, lk was toen 24 I ?,aJ v,ana£ mbn zestiende in het bedrijf, als metiolaar, want va der had ook d« bouw, de utiliteits bouw, erbij genomen. Dat stuwa- doorsbedrljf? Ja, dat ia c«k door hem opgericht, *t Ligt by de Retro- ...man van weinig woorden leumhavena, 't is alleen voor ollebe- dryven. Mede dankzij dat gebied. Europoort en Botlek, hebben we zo'n grote ontwikkeling kunnen doormaken. De uitbreidingen naar het westen leverden de grotere pro- jektan op. Er kwam steeds meer werk. Nee, in het buitenland doen we mets, we zijn voldoende geves tigd. Of ik -weleer:» over de gren zen ben geweest? Drie jaar geleden heb ik met nog een paar mensen van het bedrijf en myn vrouw een bezoek aan Noord-Amerika ge bracht. Nieuwe vindingen op ma chine-gebied bekeken, grote werken bezichtigd. Vakantie? Sat zesweek- se reisje naar Amerika was mij!» laatste vakantie. Of lk dit jaar nog ga, weet ik nog aiet". Ar«nd Troost steekt zijn derde si garet op eis vertelt, dat hel bedryf byna altijd in hel westen van ons land werkzaamheden verricht Een uitsondering hierop ia de gaspyptó ding Ommen Zutphen, waarvoor het civiele werk werd gedMU». I» Rotterdam zelf, wordt aan ds me tro gewerkt. Stilte vaa de kant van Arend Troogt. Hy geelt vervolgens «Mochten er nog vragen zyn, bèU u me daa op, 'i organs om half aegen". Het wm« juist er wacht hem nog een gesprek. U noteer nog, dat hij niet vaa doorgevoerde luxe houdt („Er is na de bouw van vos huk binnen we»ü veranderd") en dal hy een litfetb* ber is vaa „nat«urbo«kea en boe ken over landen." f.\ •irI-o«L t f 1 fi Ütó 'vkëèfitiate!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1