Spangen kwam in Zutfen tot winst Fortuna VI verlaat de onderste plaats Wetenschappelijke speurtocht in zee E2333 NEC buitte fouten van Excelsior goed uit i Fel verzet van ZVC DWS klopte ook Roda gemakkelijk INVULBON Overwicht tweede divisie 11Z won met grote cijfers Eva Földy en Hans Alser wonnen in Utrecht AiSi'ftasnjm. Uitslagen van wielerclubs RBC verraste taai Alliance B£?ifcttfSSS, Snellius doet mee aan onderzoek ssr^a,.Ks!rsïï5""» Pag 4 - maandag 19 oktober 1964 BLAUW WIT ONDERVOND TEGENSTA VD VAN HET ZUIDEN (\a« korfb3tro'-d»*w erker j WIE IS ONZE BESTE VOETBALLER? Uw waardering;: Deze bon ingevuld toezenden voor WOENSDAG aan Het Rotterdamsch Parool Westblaalc 9, Rotterdam Bezochte wedstrijd: ROTTMtDlM zondag l^Mrr Wea- Orkwartlrr hertt ren anrmrai-fatr nc drrlaag trg»*n Santin gelrttrn Ori* Klher i'»t Ktur hierdoor na atudgenoot HKt met 711 te hebben verdingen (raaf alleen aan de kop I LTO I* in opmar» en rekende met Ithodj ut Arrhlpel haalde twee kOMtbare punten hlnni n tegen lleeto» (1L~«) en Hp mKen bereikte elndeiyk de eemte Mln»t door /K< In Zullen een "5—«-nederlaag lap te bren S»n liet tilden bood goed aan lauw Wit maar bleef Julat aan de ver keerde kant van de score (3 Het dulden h'f ft. tip hr t ta rrejn aan de Enk n t up inntn i atrijd beid punt» n aan Jïljim Wit rorlui Jut» n r i k ri voor het eind ble I tie mui in n wicht. To n HChoot Edu Snijdt r v r It zebra ri» wjnri' n Ie trelf r «loor d mnnd Htt Is een nn Ik en üjmir«k.k» Iljke partij korfbal get* inli n waarin Het /ui den ju.kt r de kina n h« ft yefad rn tot «en bttir rc&ultu u u k< men IKt /ul Jtn «coordr na 4 minuten du< r N» 1 Wagei Speler: 1 2 3 4 5 Pnt. Spefer: (V m onze f»portcorr* S|X>ndcnt ROTTF EDAM zondag De - -■.-rp- i voorhoede van ILxcel&Ior h**bft htt maker 1O Direct duarr p maakt» JU t- «V* „il man uit »tn doorbraak Kii(]k (l—1> ,n wefistnjd tegtn NEC VOll' Na d« wjKHeiing kwamen v jor d» thuia- dig 1 ttcn ifwfttftn Voor de rust xSiniS L'«wwrVL "ior^is ,k««tn 'ic Rot^wne voor aanvallen der blauwwit*» n warm tang Wddrtütn diverse gOcdc keinscn dungcr «n daardoor g vaariyk r Zo waart an ze er biecht* één wisten Wi«t nu 21 minuten Cprrle SplU op haar benutten beurt Nel Wast 1—2 Blu Vit bl» ef dt haan Daarmee was o -ichterstand die de thuisclub I I I I I dc .,k firma v voor de tien gulden slagzin zijr» SPORriILiIS TASfcLAAR CAFÉ MATIIEN ESSE M(]n slagzin luidt Naam inzender k°e^j<1orn"nt'j 1 Minuten ttbruflc'u nif na enkele minuten had OpgelO- _t «eg om na ai minuten gebrul ken van dt rwamn« tn d«* /ui U defentlr I6 W tiertU opat» Hing v» r liep voor liet /uiten I Ijzt ndt r nucc»»- voi w int in d« 42f minuut «choot Jl(r m«n Snijder in (2l) en ê+n minuut voor dc ruwt w<i* hel door de ulta'ektnde Loea klink» r w« er raak 33 werd te zwaar tn Uan ln a* Kt minuut Tom v Ithcc door tk Ja JiouwMty t» zwaar werd gehinderd benutte Van Jthee do «trafworp feilloos 44 litt Zuiden Het het hier nl» t by rn het harde werken van Joop KrSJgsmön werd rui la minuten b*kroond m«t cn tref fer* 41 De Ktrljd w»* wei r et-het l open cn het wna voor de thulnciui» en tegrnvalUr dat na 21 minuten scheldt* rechter U ik«n aan I>e Jong een dubieuze «trafworp toekende welki lire prompt benutte 45 Nog gaf III t /ulrten zich nltt gewonnen tn hoewel Dotf c« zwaar werden bi waakt door le ultwtek» nd In Uni ','K _._lden*ptfler er toch ln weinige kamen te benutatn S—-fi nog 18 mlouun tt «pelen Uek een gt jyiupcl mogUUk maar toen he ^nk Snijder cIn deze fuse volkomen faal do greep 131«uw Wit na fol doorzetten door Edu bnyder in de 3S* minuut de zege (3O) Hnunurn haaide de eerste punten i dut nog wel door /KC on m grond te kloppen De Rotferdui sloegen hun slug ln de eemte helft r een 23 voorsprong te nemen Na pauze school Hans van Kek kwamen de 7utfennren echter niet. zo dat de kansen op herstel voor de Span genaren belangrijk zijn gestegen pen weggewerkt. Na <Je rust be gon de Rotterd irnse athitrhoede anders het sterkste deel van de ploeg in dr malaise te delen Twee blundcrq werden door de Nijme ge na ren zonder pardon afgestraft De ene treffer die de thuisclub' d i ir tegenover wist te stellen had dus slecht» waarde voor de sta tistiek Dn liotbrdammani «ll« Moerman had den vervangen door Brand stonden «1 nn vier minuten achter Oud In (erna tl e naai Punk» Meijer» besloot een snelle r»-n met irn m herpe Tooml Van der H ekke kwam niet vnel genoeg aft zijn doel om het gevaar te keren en Weet* had toen nan een klein tikje voldoende om de stand op 0-1 te brengen D< Rotterdam ment int woordden VOLLEYBAL HOTTERBAJL USdiX He* ZVC Opetend ln de hoorote -- derlsndoe dsmerroHeybsl, beeft xlch tegen t sterke LMaeruc n»Ri«r(tUJK levttrtl De *mi'-rdjuBMn, cele s-alen kampioenen r»n Vedertano hadden vljr oeta nodlc om tot wintt te komen (ft—ts 716 IS11 16—1* •n 1115 2S) van de heren in de boofdklasau kwam slechts Libanon 2 tot wlnat VU de mwuun den 15—11 16—14 en 15—2 (II werd met 3-o van A^TVJ 2 ^twonntn Concordia deed het teften De Kanjferoe» minder good Het weid 3—2 voor de gasten vit de standen 4IS 3—IS IS—14 IS—14 en 4—15 Zij hierbij opzetnerkt dat Concordia pas halver-vece de tweede set op lolle sterkte -- pa< ge* irmde ScdJeda*n naUc S»CAC oon t"~ - - - Delta oversa-gsklasoe heeft de da*n viaardtngse tomfil •uw «inst geboekt Met gewonnen De start was CSVD naar Delft Tussenstanden 1315 cr» 1618 »iMilnf .****15—10 moge bicken dat heeft ontbroken ZVC 2 •Blokreer non alhoewel enkele velden niet werden bespeeld op het officieel «anjewe n ed pas zo laat beginnen dat tien mlnu ;-n over el b de stand 1 in het voordeel ran zvr 2 n een setstand van 11B de itrljd weren» tijdsoverschrijding ^noest wor len gestaakt Nog vier punter "dus en de itrjd zou oesllst zijn geweest Maar dat kon a ni jf b i rie heren f r overgang» Met 13 werd iinen De setstanden waren 15—13 —IS Concordia 2 door Delta van winst afgehouden -15 l TAFELTENNIS „open Strijd om kampioenschappen /IJr. vfi (I Do «tand luidt On* ElberncHt CU "iVeaterkw 10 Blauw Wk 6 lO IzUTO 5 8 Rohrla 0 H Hot /ul«Ion 6 S Archipel tam o» /KC «KV Sprungtti Dceto* RCR selecteerde nOTTKRDAM maand as Zondagmid dag hltld Ruller Clnb Itotterdam In Manfge IlUIcgeraberg da jaarlijkse grote selectie dre» suurwedstrijd waarbij het team werd vastge steld dat dit seizoen dn R C K.-kleuren tegen andere sleden zal moeten verdedigen Dit rullerselzocrn sal Puller Club Potter dsm o m uitkomen tegen teams uit Ameter dam en Antwerpen De uitslag iiirj M B Eloaseh* met' xenophon en Bomt HUI 471 punten 2 de hr W Goedhart met Nora en Xenophon 447 pnt 3 mej Thee Gocxthari met Noru en Caesar 442 pnt 4 mej A da Bruin met Caartna en Nora 430 pnt 6 de hr Bosachft met Xeno phoon en Hasaen 430 pnt ft mevr A Boesc met Hassan en Csesar 427 pnt 7 de hr M Bosaché met Maya en falco 40(1 pnt 6 do hr A de Melker met Boml HUI en Xeno phlll 396 pnt Mciwrcenti* t W j prijzen - slag Alléén Dinsdag en geen dag langer verkopen wij deze My- itire van ragfijne Terlenk* marquisette voor nog géén drie gulden Duizenden meters verkochten wij dit «elzoen van deze bij zonder mooie Flock print Mys- tère voor 398 en dat wa* uit zonderlijk goedkoop Morgen verkopen wijgedurende één dag - alles wat er nog van over Is voor een ongekend lage prljg. rltoop met «en voorzet die door Br n<l de onderkent ven «l« lat achter <locl an IX Hond word ffekogeUl fl J) Fxcelslor bletf aanvallen en door het povere verwttr van de Nymtegse d» fen »le kwamen er kansen ann de lopende tend Kansen dit tot w tnhoop van het Rotterdamse legioen door Brand Tump en Corpeleljn op onnavolgbare wijze werden gemixt Aan de andere kant kwamen de gaston nog bijzonder dicht by oen treffer toen Van der \t»kke een voorzet van Meyers niet klemvant kon krijgen De bal belandde voor de voeten van Wcrts die echter zo zacht inschoot dat de Rotterdams* doelman zich nog kon hermellen Wie gedacht had dat ICxcelislor no do rust wel met de gasten zou afrekenen kwam bedrogen uit. Al moewt doelman De Hond dan ook ul zijn capaclu Iten aanspreken om een kanjer niaken Doorneveld er als cn sneltrein tussen uk Kort ffl Butti r wi rden zonder de minste moeite passeer-! Met een keiharde schuiver de aanval te trekken kanjer die Me (je ra utt een voorzet Van Doomeveld Inzond verdween slecht» enkel» centimeters naast h<t Rot frdnrose doel Vin Reektn dl« m h» t ultvnlif n van Nmutdei u zyn v (K>rh«avU completeren (de plu its van Van Itteken Werd door Invaller Sew U 1 izet) besloot vn sol» nat icn sel t aar Van der \t«kk« de grootst» motlte mee hn<l bn tt ROTTERDAM sondag 2 avond ls in de Energie hal een gemaakt met de basketballoompetitle Arrow» tot vorig aelzoen de enige Rotterdamse eltib In de landelijke ere divisie Is teruggevallen naar de lande lijke eerste klasse AMVJ verleden jaar nog uitkomend ln de districts eer »t« klasse ls naar de landelijke gepro moveerd. Belde kwamen deze eerste avond bin nen de lijnen Een sterk verjongd team van Arrtws tegen bet Leldse Bona Star» en de degelljt ploeg van AMVJ tegen het Amsterdamse Giants moesten in dit eerste treffen allebei met een nederlang genoegen Hot vertoonde spel evenwel boezemt vertrouwen In Arrow* kon aanvanke lijk de draai niet vindtn en atond bij rust met licfxt 34—achter Na rust ging het beter cn werden zelfs twee punten van de achterstand afgeknab beid 39 -62 AMVJ—Giants was eet fel duel waarin byzonder hard voor de punten is gestreden BU rust hadden de i Amsterdammers een voorspiong '2t>— 25 die bij het einde iets tnetr zien had gekregen 56—50 RotterdamZuid gedegradeerd naar de districts eerst» klasse heeft blyk baar tronbc plannen wint de tegen stand van Basket Boss werd op (Van on/e taf el tonnismedewerker) UTRECHT zondag De Zweed Hans Alser de Hongaarse Eva Foldy het Tsjechische dubbel Stanek-Mjko het damesdubbcl Diana Rowe Mary Shannon en het Tsjechische gemengd dubbel Miko-Ludzova hebben dit week einde de internationale Neder landse li feiten niskam pioen schap pen in de Julianahal te Utrecht gewonnen De herenfinalc werd een krachtmc Pag tUKsen de kampioen van 1963 (te ven» kampioen van Europa) Hans Al iMir en dc «nel naar voren gekomen Hongaar Rozhh» Alver had Bert Onne* ln de tweede ronde verslagen nadat de Nederlander ln een schitterende party de kampioen van Engeland Barnes van uit een hopelooa achynende achter stand had uitgeschakeld In de kwartfinale kreeg Alser de Duit» baigooch* laar en effectkoning Arndt tegenovtr zich maar de Zweed had all«s door en won met 21— 18 21—14 en 2I—14 Dc Duitser Gomolla tn 1962 winnaar van het open Ne deriandse kampioenschap had zich on derxehetden door winst op de Tsjech Stanek en de H >ngaar Berczlk m lar tegen Alser moest ook hy na rustig en b» dacht maar hevig verzet ln vier games capituleren D< tegenstanders van Rozrm v. aren achtereenvolgen» geweest Beun Dahc niann Sedelmayer schier en Miko de drie laatsten kampioen van hun land te Weten Oostenrijk Duitsland en Tsjechotlowakije Mtt verbluffend ge mak «peelde de Hongaar dtze grote mannen met ruim verschil sonde r enig misbaar of overbodige beweging van tafel Een f|Jn afgestemde artle»t FIJNZINNIG SPEL IV finale vle| echter tegen Men Krt<g d< indruk dat Alser geschrok ken was van de prestaties van Rozxns en 1at Rozsas angst had voor d kam pioen Het werd een fijnzinnig »iel van af tasten en uitlokken en pas aan het etn de van de vierde game spoelde Alser vrijuit -van 33—18 af won lij na een kanonnAue van viymscherpo amashes met 23— .1 Alser had z|jn titel gepro longeerd maar ln Rozsas een concurrent \Rn formaat gevonden De daarna g» speelde darae»finale was eveneens van hoog peil maar kreeg na de sprankelende herendubb I show niet de verdiende waardering Tsjechische Frnnse Zweed» Belgische Engelse «n Duitse spe tstors waren verslagen dot r d H >nga«r*»e d imiFöldv en J irlkn» Fv FOliv ti« n jiu geleden winnnre* «1» Fva Koczim heroverde de tstti met 21 19 _1 11 ,n 2t 14 Het damevdubtielspet wrr 1 een regp uuÖ (S) dc bei roofde combimtie D int ft Coenradlr "<ci (Vin onze sportcorrespondent) K(»TTHtl>\M zondag Ook Roda du I" S<hiedini op bra i>k was heef! geen afbreuk kunnen doen aan de mi pre»ii ul» »«n OW8 i«« de dl»trlct« eer »te kl unie ilumm De bchledamsen won nen c«-tn;ikkelljk met 3-0 en gnan met elf plint'n uit wedstrijden ongesl i gen a ui de kop In tlczc afd llng Is de sltuatl verder op de tweede plaats Hvglea m»t acht uit vijf d rit Schutters m j—15 1818 en 715 w 3—1 vot Delta Resultaten Eredivisie TornadoQlhaco 3—0 Valbovol —Ct«o 3—1 Hootdlclaase dame» Acm*»dePVC 30 ZVC—Eornn«r»nt 23 CelebesDie Raeckse 30 RVC—St Paul 3—O RVCSt Paul SOS 2—HVS 0—3 Concordia—De Kangeroes 2—3 Libanon 2AMI J 2 3o DSO—Polo nl* 3—0 RLVC I"3mw Overs amisklaaae dames Delta—AMVJ RLVC 1—3 SVC ACOwwl 3—0 Concordia i —CSVD 1—3 ZVC 2—Blokkeer 2—1 geslaakt I» O Heren AJexo—Julian» 1—3 AchillesSIC I 3 1 Concordia 2Delia 1ij Orawi 2— iiML 3—0 SyrenaBlokkeer 13 OVC— AC 3 2—en Wteo— Shell 3—0 Concordia 2Lckkerkerk 0—3 DOSSVC AC 2 13 Libanon 50Hllle ""hU'aMVJ ROVc—AMVJ ROVC Z 2—en 3—Libanon 2—2 SVC AC—SVC AC 2 3—0 Hou Stand— HiXJe eerabera O—3 Julian* 2ZVC 03 Llba on 3Libanon 4 22 an onze sportredactie) i ROTTERDAM zondag In dc tweede 'divisie B van het betailde voetbal won nen de koplopers DFC HelmondU» cn] Wllhelmlna allemaal Onderaan was op vallend de overwinning vin Fortuna dat met I-O over Hermm D S zegevierde Fr w iren by de zeven wedstrijden 28.800 liievch»iHHf*rN een gemiddelde vin mini 4000 <4114) Thans karaktcristtekjes van enkele wedstrijden Hrlmontlla 5oAerxes 3—1 Rust 1 1 (Scheidsrechter de heer Boosten) Aan tal toeschouwers 7000 Kriesch scoorde voor Xerxes Van de Laar en Kreekela hielpen Helmondla aan de overwinning UilhelminaBaronie 31 rust 1-0 (Tientjes») Aantal toeschouwers 4j00 Wilheunlna won. door Boor Van Vaes en J Burg Het tegendoelpunt kwami van de voet van C van lerael DFCHVC 21 Rust i 1 (Snoek) Aantal toeschouwers 6o00 Bennaars gaf DFC een voorsprong Zu de-wyk maakte gelijk. »n De Kreek scoorde 2 1 1 Jmburgia— t Goot S2 Rust 11 (Bentvelsen) Voor de thuisclub raakten Wesolec faln-> en Stevelmans het net rieka deerl twee keer iets aan de score voor t Gooi NOADBW I2. Rust 0-1 (Muis) Aantal toeschouwers 2o00 BW kwam door Helvolrt met 1-0 voor Van den Hout maakte 2-0 en Brekelmans schoot in het doei van BW LONG4RODA JC 06 Rust 0-3 (Bartmentlo) Aantal toeschouwers 800 1 Drie doelpunten van Kus ter» twee van Lmmels en één van Chatroe bepaalden de eindstand Standen: Tubantia Cambuur v\ agenlngen AG OW Haarlem De Graa'schap 7FC PCH /aanstreek Heerenveen EDO Vitesse Hilversum 7w artemeer PEC Zwolse Bovs DFC Helmondla 53 Wllhelmlna L-imburgta Roda JC SVV Baronie BW NOAD Verxes Hermes DVS Fortuna M t Gooi HVC LONGA 2 1 12 1713 3 X 11 179 1 2 11 20-12 3 1 11 1712 2 2 10 16-11 1 9 16-11 3 2 9 10-S "*2 8 119 3 3 7 1210 3 3 7 10-9 3 2 7 10*11 3 3 7 9-11 1 5 o 8-11 15 S r> 19 2 5 4 lO-'S 16 3 10*18 1 1 13 18*7 1 1 13 Z> 16 0 2 12 24*15 3 1 11 l-i, 2 1 10 *"»10 2 2 8 10-- 0 3 8 14.30 1 3 7 8-11 0 4 6 9*12 14 o S-ll 1 o o lo 16 0 5 4 10-V- 15 3 ~r> 15 3 -10 Zege voor Benhea Uitslagen: rHeerenveen V itet.seZFC PEC—RCH HaarlemEDO Tubantia—de Graafschap FC ZaanstrMkZwolse Bojs Spel Cambuur—Wageningen HilversumAGOVV DFC—HVC WUhetmlna— Baronie Helmondla 55Xerxes I imburgiat Gooi NOAD—BW DongaRoda JC Fortuna VI Hermes DN S 2—2 0—0 00 3—1 2—1 3—2 1—2 06 1—0 LISSABON Uitslagen van de zondag de Portugese competitie gespeelde weditrlj den BenflcaSporting 30 Lelxoe»—Be !enen*e» 23 Academica—'Torrenoe 2—0 FC Porto—Lusltano 1—0 BragaCUT 2—1 1—1 Sen tubal Set tweede «peeldag hebben de leiding met 4 punten. Spaanse competitie MADRID it rijd en de Spaan» compeUtlo La Coruna Mur cla 20 Elche La* Palm»» 2—0 Atletlco MadridLeVoute JO Valencia Real Madrid 0—0 Be tl» Sevllla Sevci* 2—0 Oviedo-Cor dova 1—0 Barcelona AtlcUco Bilbao 40 Saragosaa El Espanol 1—0 -■•»-»Madrid doer Sa 10 punten Na 1 wedstrijden heeft AÜeUc vijf f D« \HC punten In _A tpul I Uf 1 H- edatrljden 1 •rgaartle erd Blochta é(n wedstrijd ge _t pas gepromoveerde ADO nl d Mtljl aan m«t leider EDH Het werd 1 n «m voor 1 DH <4-»i) waarmee «St iaroe*« dlr de lijst aanvoeren dik tt vreden mochten zijn. Door dit resultaat blijft ADO met twee uit zes hekkeslul ter In de paralltlklas«e kwam het DonlLse Mintrvi niet in zijn sterkste opatelling tegen Athene 4 binnen de lijnen tn m est (wellicht hierdoor) met een ne- dei laag met 6-4 genoegen nemen In de afdeling eerste klasse dames heeft Vi es kennelijk grote pionnen wat het kam aan het hoofd van de ranglijst Snel wiek (districts eerste klasse he ren) zal zich wellicht vergenoegd ln de handen hebben gewreven toen het resul taat van de ontmoeting Qulntus HVL be kencl werd namelijk een zege met 1216 vier de Leldse gasten Hierdoor zit Snel wiek weer wat steviger op de troon V oor de districts tweede klasse A wist Roda ln een sportlef duel met HVP op belde punten beslag te leggen (12 6) Rodi komt hierdoor op de derde plaats Olvmpla en Operatie 2 leiden hier met «ent punten utt v ijf w e datrijden HVPtn Meeiwen elk met één uit vijf sluiten de rij in 2B (herenheeft Activ ius 1 lijk g'geven zijn leven te willen vtibe teren Vla een zege op Kwiek flQ-7) weid Je onderste plaats am CV, p gelaten OM waar-nee het tot voor deze week die laatste plaats deelde ROTTERDAM 'ondac K-f li zondag voor dr wlrlrrclabi l'WMit v*n de zon brrUr het' wlrlrractlvl Apollo hield een kto»»<mcnt»wed»trljd tot t en B klaaae reden 40 km in J 04 uur Vogelaar S3 punten 2 Ror0* 51 p 3 - - Meer as p a Ver alle 1 Rotterdam en omstreken tllrlt over 4(1 km 1 Van Middel 2 Llebrechjs (DHL) ee kl oop jp) ln 84 2ft 59 min 1 Den Braber <P) 57 06 Brinkman <P) a v*n Beek (F) 6 drager (Pi 7 Franken <C) 8 vd Coagl (V) 8 Kanselaar <S> 10 Hulaveld (C) 11 Boe (C 12 vd Rn gel (C) B kl 40 kro tijdrit 1 Van Blezen (F) tn 10121 uur 3 Tmuw (S) 102 01 3 Hana tP) 1 02 17 4 Slynobergen (P> 5 Lie ht* <C) ft Boek S> 7 Timmer» (C> 'alk (S> 8 Bouwman (P> 10 vd Hoe |W| II Willem» (S> 12 gouma (C) Doln an (A> 14 Gouka (S> 13 Van >t (P) )C> Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze restant partij Myttère 1é0 cm hoog, met een rijk Flock print dentin, per meter jéyi gjfc tal of Mthrlft be»L crigo resultaten Dl BOBRZ 455b Basket Boj»BOB 2 2226 Hl BOS 1 BOD 2 "5—29 H2 BOB 3 AMVJ 3 29—31 BHC Juventus 2042 H7A Juventuo 2 Morpheus 2 34—14 H3B BHC 2BOB 4 1441 Anderlechl leidt weer BRUSSEL zondag De uitslagen \an de dit weekeinde gespeelde eredivi*le»»ed»trljden voor de Belgische tompetitie lulden Beer-1 ecnot Antwerp 1—2 Anderlecht Dieet 32 Daring Union 2—2 Sint Truiden CS Brugge 8—0 Tiiieur FC Luik 0—1 i*i«r»«-Sjandard taaie Alliance verrast. Twee vroege r^iouBtvgg* jKoa|s van mej de Ruyter en mej Meen De stand 1» na 6 compeUtledagen^aU^ijïlgt j gav en de Rotterdamse dames het Rowe en Marv «thannon In verban 1 met een blessure ha i Dmnn Row* zi h In het enkelspel teruagetrokken ln de indetrtjd van het ttmingd libbtlspel we»n het Ttlechbchc j nar Mik Lud zo va met 20—2- 21 11 12 1" en 21 19 van R 7«i»s en Lukncinr Uit Hong vrije Von Har Steenberg» - Raat p| - J Lei»t (P) ln 3 Van Burg^ CP^ Boogaagerd B lun 10 km tydrit 1 v« 18 48 min Brinkman (Pi 18 13 min - De Jager (H 19 17 min 4 Breur (S) 5 VU Vaart (Cl PP'» uurlopen voor Mol en Den Elzen ROTTERDAM zondag Pro Patrla heeft zonlagmiddag In de omgeving van het Krailngxebos tn de Kriilngse Pla-, de laarlilki* uurwedgtrjjd hardlopen en sm Iwandi len gehouden Bij de nardlo Anderlocht Lltrw SK FC Luik en La Cantolae 8 punten an onze hoekeymedew erker) un°RKEt^Dh^h-^0,i^mKHeenP'Tecbf'slterscllliï?n<1?: Unge "afstand ïv ed strijd en an "®-C hebben in Heem»tede het]segt*lerde Ken in zestig minuten 18 kni en 56ij»4 rn BIJ de ■melwandelaart die op de sintel 3 het uur vol naar Ceee den AV 40 Hy legde Deed dos de Rotterdamse cerate klaver 1 1 «w»e -* het goed de rrantr up in de promotie klas Victoria pakte helemaal uit met'nssL. wëdatrtl liefst 5—0 werd het lastige NCHC ver i»,iV654 m 3 De Bruin '(Min erv a Róttif le slagen 'am> Js20" 1® m. 4 S Kraan (Bataven Lei dames het nodige baan van het Langepad een gave partij mankv-n ging «1* zege ns 20 voor RBC Elzen van het Delft.se AV tn «ui uur 12 km en 20 5 m af De uitslagen lulden H «rdlopcn 1 Rudl Mol (Altls. Amersfoort) Mulders <AAV 3d Alphen) Ljon leidt in Frankrijk fa rij* zondag biddagen-*- - *-* den gespeeld voor de eer* n Franse competitie De restillal.n Min rir hrren \»n Vlrto 'del) 180 91» w o De Hertog (AAC Am- Anger* Sochau* 1—o Lan» - Nai^ 0-^ i ra Generen v ra vimo <terdam) Ib0-öo« m 6 De Bode (Metro Kennen - Sedan 3—3 Bordeaux St Fran *»a ble en zeer bij die van hun dames rottendam) i~""34 44 eat* 21 straat»burg Toulon 00 Rouen .ten achter Kwam het eerste tegen Line 2l Nlme» Monaco 1—0 Toulouse j HHYC II tenminste nog tot een 11 ge- I L^»«i_^-_Val»nclannna»_l—0_ jpje spel. t tweede werd met maar even door de verrassend goed 1 die 10 pnt nieuweling HX> S. vnelwandelen 1 Den Elzen <AV 40 Delft» 120 0 5O ra. 2 1 <k>e*t CRV.N Rotterdam) tjaso IS rn 3 Ras <R\W n«50,19 m 4 ko»- t*r (RWV ItJN.10 nt 5 Hcndrlksen (LAT I Amsterdam I H302 3S m. 6 Spang (HSV Haun 1 burg) X1241^" m. -j- y AN die goeie ouwe 1/ zeegolven weten we eigenlijk noq minder dan van bijvoorbeeld radargolvenheeft iemand op het KNMI tn De Bilt eens gezegd Dat is nog altijd waar en (mede) daarom komt er een twee jaar durende we tenschappelijke speurtocht naar allerlei gegevens betref fende de Atlantische Oceaan Van Nederlandse kant wordt daaraan deelgenomen door Hr Ms Snellius van de Koninklijke Marine die voor deze gelegen heid een gedeeltelijk academi sche bemanning krijgt aan de eigenlijke equipage wordt een staf toegevoegd van een zestal academici uit Amerika, Enge land en Nederland Wat men allemaal te weten wil komen blijkt al uit een opsomming van de lijst instituten waaraan mede werking wordt verzocht de afdeling geodesie van de technische hoge school ln Delft, het K.N.M I ln De Bilt, het Nederlands Instituut voor Vissertjonderzoek der Zee ln Den Helder het Rijksinstituut voor Visse rij onderzoek in Ijmulden het SheU- laboratorium te Rijswijk en het Phy- sisch laboratorium van de rijksverde digingsorganisatie TNO ln Den Haag De campagne dient namelijk niet alleen zuiver wetenschappelijke doeleinden er zit ook een militair kaatje aan Zowel west al» oost (Russische vissersschepenwer pen zich met ijver op het onderzoek van de zee ook de zee onder de op pert lakte want de moderne zeeoor log speelt zich voor een groot deel onder water af. Volgens de mannevoorllchtings- dienst zijn deze Russische vissers schepen uitgerust voor meer dan de visserij alleen zij verzamelen occa- tiograflsche gegevens die ln tientallen laboratoria in Oost-Europa door hon derden onderzoekers worden geana lyseerd Maar ook de Verenigde Staten be steden tegenwoordig grote sommen grids aan het onderzoek van een lang verwaarloosd terrein men weet nog veel xe weinig over het medium waarin onderzeeërs zich voortbewe gen De V.S hebben voor 1865 on geveer een half miljoen gulden uit getrokken voor dit oceanografische onderzoek. Het plan voor een systematisch on derzoek van de Atlantische Oceaan project Navado la opgezet door de Britse marine Het voorziet m een grondig af schuimen (bijna letterlijk!) van de Atlantische Oceaan Er gaat namelijk een onderzoe kingsschip voortdurend de Oceaan dw ars oversteken van oost naar west en van west naar oost En dan met drie breedtegraden tussenruimte tus sen elke twee opeenvolgende pas sages En zon lijn wordt afgestoomd met een snelheid van ongeveer tien knopen (wat neerkomt op ruim acht tien kilometer per uurMaar op elke Uin wordt het vaartuig een aantal malen stilgelegd voor het doen van waarnemingen elke halte duurt twaalf tot zestien uur De gegevens die men wil verza melen liggen op allerlei gebieden het gaat om zwaarte krachtmetingen, om de sterkte van het aardse mag neetveld om monsters en fotos van de zeebodem om watermonsters om de helderheid van het zeewater om de temperatuur ervan om dieptepro fielen en dergelijke In totaal zullen er twee jaren mee gemoeid zijn Het gedeelte dat de Snellius voor zijn rekening zal ne men behelst het stuk oceaan tussen 22 en 55 graden noorderbreedte dus ongeveer van de Kreeftskeerkring tot zo noordelijk als de noordpunt van Ierland. Dat oor De Bilt in dit onderzoek is geïnteresseerd zal niemand verba zen die weet dat t KJJ-M.I al zo lang als t bestaat (110 jaar) n afde ling oceanografie en maritieme me teorologie heeft. De maritieme mete orologie houdt zich bezig met de stu die van de natuurkundige gesteld heid van de zee zelf Dat .klimaat-onder water ii vele stuurlieden op de grote al jaren lang voorwerp van zoek op de zg geselecteerde pen worden viermaal daags nemingen voor het K.NJO Men haalt daarbij een puts water op zoekt ij lm ga een hoekje buiten wind en zon. meet de temperatuur van dat water (tot op 0 1 graag nauwkeurig') doel verder allerhande waarnemin gen op het gebied van luchttempera tuur de neerslag het zicht, de mist, de soort wolken de hoogte van de wolken, de luchtdruk en dergelijke En via de K-N -M.I.-fülalen m de havens van Amsterdam en Rotter dam belanden al deze gegevens dan ten slotte in De Bilt, waar men de meteorologische en de stroomjour- nalen tot atlassen verwerkt. GERTON VAN WAGENINGEN Voetbal in Duitsland BONN zondag De uitslagen van dc z* terdag gespeelde wedstrijden voar de Duitse Buitdesllga lulden Schalke Hertha Berlin 3o Melderteher SPV VFC Stuttgart 33 Warder Bremen Bor Neunklrchen 20 Muenchen I860 Han nover 96 40 Ent Frankfurt 1 FC Koe In 1—4 Karlsruher SC Hamburger SV 22 1 FC Kalaerslautern-l FC Neurenberg 32 Elntr Braunschweig Bor mund oJ De stand luidt 1 Dortmund 812 23 4 FC Köln BoS. 1 Werder (Adverte-tie IM Morgen beginnen wij met de verkoop van lang, warm onder goed voor onze mannen, die weten, hoe koud het winter* kan zijn Lange pantalons met moderne sluiting - hemden met ronde hals en korte mouwen, gemaakt van een zware kwaliteit spier wit super rib-Interlock, koopt U nu guldens goedkoper dan normaal Henen interlock Wit super rib-interlock Lange pantalons maat 6 maat 7 maat 6 2,98 Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze heerlijk warme lange pantalons en borst rokken, voor prijzen beduidend Eager dan U de zatste jaren gewend bent. gg» tol, of rite»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1