Kosten: f 550.000 DHS haalt Successen bij Juliana met moeite gelijkspel Jeugdproeven bij THOR Schiedam Antwoord '64 in Schiedam d Z 0 week Voorstel van B. en W. 1 In afwachting andere methode: Ledenraad van Ccop. D.E.S. AGENDA Geen krant ontvangen? Burgerlijke stand Geen straf voor Putters ïsïsJs prijzen-slag prijzen-slag I Hardinxv.Martinit 23 Excelsior—VOC 2-1 „Lintjes-regen Esperanto-agendo iiïrh i™ ISSSLtSi? A S"SS?"wfSi ASB—SVDPW 3-0 w" Maandag 19 oktober 1964 - pag. 8 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag Het terrein voor het storten van vuilnis aan de '*-Gravelandseweg is nagenoeg vol. Than* wordt nagegaan op welke wijze in de toekomst de vuilnis- afvoer zal moeten geschieden. Aangezien het kiezen van een bepaalde vuilafvoer-methode samen met andere gemeenten n het uitwerken daarvan nog geruime tijd aal vergen, is aan een tijdelijk ander stort- terrein niet te ontkomen. Dit terrein is gevonden oostelijk van de spoorlijn Schiedam—Delft, ten noorden van de voormalige Oudedijk in het verlengde van de gemeente-kwekerij. Aldus schrijven b. en w. aan de gemeenteraad. DemosW ippolllcr kinderen; slechte een meisje moest wor- SCHIEDAM. oaandKi - Markredon, In Han ét, oktgè»ro klubveapero. Prt»<U» aur la muze kaj tikatikna c ki®a v. GUnk Pkngrtrant 18. Mtfi^HI Hfl't |i (Van onae spertvarslagiaver) SCHIEDAM, maandag. De atraf- eemiiMe va» de KNVB feMrit te de snak van 4e ba de waéstritd te##» KVC nlt Let v«M geaeariea SVV-epelar Pst- ten Ml «aspestó gadaaa. Na «II* per- t#sa te lubben te bestetea 4a! fteife» teea etrsf kr)|gt. HU heeft 8«aa atrafber* han4*liagea gapleegi- Ook de twee SV¥-spel#r» Vtoer en Van Meeleren hebben t«sa «flicWIe wnmhuwing gehad, zoals te varachli- landa dagbladen stond vermeld. De HVC »p#ter Maas en de E «Ttr ichesk te nt*» er niet zonder atraf af. EIJ mogen •nkele weken afkoelen. la da mmbétrlty Fartu»*—HarnsM OV8 bet aalga daelpuat vis de «Mtimaatlai. VLAARDINGEN, maandag. - Voor aBnataanda tKUtdag la da ontmoeting HVOBpijkaBiss* teitlaat. Nieuwe vuilstortplaats nodig aan de Oudedijk i Advertentie IJl.) U kunt het nat zo goad ris zo veel ttsderm... U kunt óók met ten spiksplinternieuw* shawl d* stad In gaan, terwijl U het In Uw portemonnaie nauwelijks merkt. Morgen begint «le verkoop van een grot* pertij zijden shawls, «en fotastiscbe psrety uit de series van 4.90 tot 6,90, met een fraai* sarin rijden finish. Enorme hoeveelheden... on voorstelbaar mooi* kwaliteiten ...en een schat ven dessint en kleuren. Beid* series verkopen wij mer ge» In dei* Prijzenslag, te •Ikaaf troor één prijs, vmr nog géén garfden. (Adrertmtie I M.) Wij gun door m*t onze Prijzen slag uitbiedingen, waarmee wij U willen aantonen, dat U heus voor sliet beslist niet méér be hoeft te betalen... De zorgen van de huismoeders zijn voor dc a.s. winter toch al groot genoeg. Morgen begint de verkoop van tw*M-porsoons zuiver scheer wollen dekens. Langharig geruwde, scheerwol len dekens uit de serie van 57.50, koopt U nu, omdat de uiterst strenge fabrlekscontroleur er kleine schoonheidsfoutjes In ont dekte... (die niet van Invloed zijn op de kwaliteit)... voor nog géén zes en dertig gulden. Martinit verrast met zege op Hardinxveld Bedoeld terrier is destij dsb uiten de opspuitinc gehouden in verband met de aanwezige poldersfwaterisg. Het llgi tamelijk centraal en door de keuze van dit terrein worden gen gronde» aan een „betere" toestemming ont trokken. Het betrokken polderbestuur en de Nederlandse Spoorwegen N.V. hebbeng «en bezwaar tegen het ge bruik va.» het bedoelde terrein voor net storten van vuilnis. Morgenvroeg om 9 «sur begint de verkoop van deze groen partij shawls, honderden kleu ren aa dessins, per stuk Gééft ni. af aehrtft. MN VOLLEYBAL SCHIEDAM, maandag. De jaar lijkse verkiezing van 18 leden van cte Ledenraad van de Coöperatie „D.E.S." Xlaehtea betreffende stank cm brand-l'~ Schiedam heeft tot resultsat gehad, gevaarb «hoeven niet te worden ver*!dat er 18 kandidatenlijsten werden in- gevmr heboevas niet te worden ver- geleverd. Daardoor zijn allen door het wacht, Miess de ophoging mmandelijkastembureau by enkele kandidaatstelling mei graad marrit afgedekt Het riauele verkozen verklaard. Het zijn W. H. F. beswaar kan. tot de beplanting vol- den Bruiker, J. Hoek, Mevr. E. Koeten- doende aal aUn gegroeid, worden -y-.Ooms, J. v.d. Kraan, D. Krommenhoek, dervangend oor hei plaataen van riet A. Kuzee, Mevr. C, J. T. Mak-Barn- matten, hoorn, L. Monster, Mevr. L. H. Okker- Stoei, A. C. Pijnacker, H. Sabel, J. Sche- Voor de togeang van dit nsg hoog P®»". R- O. van Veen, P. L. Wapenaar, gelegen terrein te het noodzakelijk dat A S. ^e*tdijk, Mr. H. Snoep, S. Sa- lei fokkerstraat in noordelijke richting t lomona, A. J. Liebeton. wordt doorgetrokken. Door de aanleg j van deze weg te bet tevens mogelijk het oostelijk nog laaggelegen terrein- gedeelte tibetrekken bij de spuitpul heiminshaven, waardoor dit terrein niet Inden droge behoeft te worden opgehoogd, Eea terreink an geschikt worden gemaakt voor mogelijke uit gifte aan hoveniers, waarvoor even- éns de Fokkerstraat als toegangsweg kan worden gebruikt. De uit te vmm werken pasma ge deelte; en maten uit van het verder bouwrijp maken van diti nduatrirg* bieden omvatten het aanbrengen ven eess» ndlichaamm et een tijdelijke be- strating. alsmede het omleggen van de polderatwaterbig en het ómkaden es gedeltelijk uitgraven var» het terrein voor de nieuwe vuilitort ne het ge- dMitelljfc ophogen vee het terrein voor «te bovcniero en voorts hei treffen van wsrsiasinges voc--r een tijdelijke be- mailng van de vullstorL De om de stortplaats aan te bresgen kade zal werden voorzien van ten afschermen de beplanting. t De kmdert, welkt aan de uit te voren werken «tja ventenden, worde» ge raamd ep f ssé.eei. toeval mag heten dat ASB nog maar éénmari inschoot. I Martinit heeft wel vaar een verraa— 1 sint gezorgd door note ven* leider Har» dinxvetd «net 3—2 te kloppen. Een har dt wedstrijd met een onaangenaam ■lot. Ue Kardlnxvelders bleken slechte i verliezer*. Want toe® *an het stad de Schiedamse doelman Kineman op vee*» treffelijke wt)*® de ander* rdötaaiBi» de »ir*f«hop Hield «waarvoor feü te» i reehto en applaus krees), moert sehetas- rechter Schoon het ontgelden. Hij lies meerdere klappen ook, evenals «nlg* i MartinIttapeler* overig"»*. En de politie houden, moest te»,lotte metine gelUk- k(| arrondcn. Wel betekende de te-1 heeft de .chelcterechter In veiligheid spel genoeg en nemen. 8VDFW kreeg u.m kooien een vei - moeten brengen. de oeveelste nederlaag te kMUwna, i mki het na met 1-4 van ASB. Martelt tesrtot- ^"»g; maar het btonentrto mM fete Martinit nam vlot de leiding door te heeft het gepresteerd om leider Mar- JgJgJ- Smits. die eventater de voorsprong ook dinxveld met »-S te verslaan. vergrootte tot 0-2. Doch nog voor de fouten werdén Aiitttrui rust maakte Verbaan 12, Daarna Gudde opende de score met een mooie H®rditnx^!d &Lln vL^^ufk kop-bal. Mmr nog voor de rust kwam i het resultaat dat VanYperen^ gelijk «Van onae sportverslaggeveri SCHIEDAM, maandag Excelsior •2® heeft ie feestelijkheid bU de offi ciële in gebruikneming van sle nieuwe overdekte tribunen nog eens extra wil len endetrztrepea met een overwinning op VOC. Het ging wat moeilijk en ver der dsn 3—2 ailn se niet gekomen. IIIIS. ia er, ontlanka hard vechten, niet in geslaagd verder te komen éis een 22 gelijkspel tegen het toch niet sterke EDS. dat au «soteUws» ssn bet «emit, punt te gekomen. RFC heeft het b|j Flakkee niet kunnen belwerken en verloer met 2—2, Demos, dat Wtppol- der de eerste helft aan de tengel kan Het te geen emhliah «eg* fewer-de stand gelijk, doordat bij een onvol- Lfe den voer de feerten£ Thurlede-bewo- doende é&Mm door de DHS-verdedi-JgS V^hr^e T frn^ Weeda km!8 te Khie'\ tog harder. staande nlt i. C. Ktelnekoort. Th. «e! Daarna hebben de Rotterdammers ^ond* heth^ven^melted onaani^am* Vet en J. B. Klelorkoort bleef benedenverwoed gevochten om de leiding. Dit!»*0™ bovengemelde onaangename de verwachtinZezi. V»#f*l de Vet heeft lukte aan middenvoor Hollander, die - - wonderlijk genoeg ongehinderd door dc achterhoede heensneed en rustig In schoot. Gelukkig kon Roozen nog uit een door V»n Bokkom genomen hoek schop de stsnd gelijk maken. Kort voor hei einde werd de EDS'er Langevetd van het veld gestuurd na meermalen gefaald, aetfa teen kt) al leen voer de deelman stand. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze zuiver scheerwollen dekens, 170 x 220 cm, In drie moderne kleuren. CS«» UI, af éahrlft In de 23e minuut nam Excelsior te leiding, toen uit een vrije trsp van Kiei- nekoort Hulscher de bal in het net kop te. voordat doelman Dohbinga kon in grijpen. Daarna kreeg De WH enkele woordenwisseling met de scheidsrech- mooie kansen, die hij echter niet benut-ter. te. Kort na de rust kwam de gelijkma- i FIjiKkPP—SrL V—2 ker, toen doelman Ruts uitliep en de s laHKcc 3TL. O L, bfei voor de voeten van middenvoorD® ellaadbrisoneu afjn nltUd moelUJ- Msdsen kwam. dse ongehinderd kon in- ke tegenstanriers. Dat heeft Sf'C aa schieten. Ver in de tweede helft werd weer ondervonden, die »a met 3—2 «Ie Dc Vet tegen de grond gelopen door eer aan Flakkee moest laten. Door de! twee VOC-verdedigers. Scheidirechter swakke leiding weré g$ aanvankelijk Plrantje* tram nekt tot twaalf Jaar van Van Reijn gaï <?en strafschop, die door j wel aantrekkelijke wedstrijd na de rost gymnastiek ver. THOR xfjn saterdag (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, nttmndagYmr de as- BIOSCOPEN SCHIEDAM, maandag - In de eerste eam petitie week van de aft Kotierdam PASSAGE: 2 en 8.13 uur: lefefew de Jul ia navol ley baiteama veer morfom", enkele reaaltalen geaergd. mqNOPOLE: Geen vooratellusg D«met I won In 8p(jkentes« v« Imt g#ps-«mev®*r«f 8pl« met de «ril «niM»* lijke rijfera 15—1», 15—2 en 13—I». Mensen van Geen hoera stemming na afloop van derby Westelijk werd ingeschoten 2—1. een rommelig partijtje. wrdigheldaproeveai af#«i®«*n te de RUks-HBS. Gewoonlijk worden den ralICfikte Binnen 25 minuten keken de Schie- jaarlijkse vaardlgheldsproeven via bet UIlJ—Luo danr.iers al tegen een 3—1 achterstand Hm, Ned. Gymnastiek Verbwsid ptr nsiu h.i.m..i -I., op. Visser van Flakkee begon met raak|ray«»n afgeuomen, doch daar de deel- ÏJfv te schieten, Schelt maakt esnel weer ge- name van THOR bjjn drieteooigtd kin- rSf Ünnrh^.r«. ...u? L 1,7" IUkmaar Visser wist de overmacht van deren bedrieg, heeft de rayneawimteale k...wT. Juï. '1»kllw in nog twee doelpunten uit te^iseslote» proeven van de Thertena kraeht, en ook een man die een «a- drukken. Kort voor het einde kon de Ues apart af te nemen, Schiedamse middenvoor nog een kans: benutten. 1 Voor het rode l,ntie A kwamen 162 i kandidaten op, waarvan 152 slaagden. nmn|J„. .aiVoor het blauwe B-lintje waren er 64 den afgewezen. De zwaarste C-proef D'mf>V i,1!.,, yeorhotde weer eens voor de spiranten werd zowaar door gewijzigd. etteroo waa teruggeplnatat alle 46 kandidaten met succes afgelegd. «p ie middenvoor-plaats en de bianen- en buitenspelers ware» van plaats - er- wlaseM. Dit aelteen auceea te hebben, w»at ie 8chle«iammen liadden b(J de ftehlêdsBMntra Siaddeia bt) de rast met (Van ense sportredactie) VLAARDINGEN, soadag Na «floep va» bet duel FortunaHermes D¥S verkeerden de f'ortunesen k» de kleedmlntte gwasste ba e#a allge- apreke» kmnaUmmlagt terwjjl de Hennen DVS-spelerc aileatetolve «sm tera«ergeslagea Indruk Rtaaktm. „We bebb«s grneis geapeeld", Kerk te aanvalsleider Doesburg Irenteci ep es veegd* me, sjjr woorden fdnljea fltmlaebettd toe: „En cstosrIUk ia naa loonzakje aan het eind van de maand weer geed getold". fi(j waa veréer van menlsü, dat de IlennM- verdediging ever bet algesaee» te te- vis trad en in dit verband neem ie hjj v»#nal spil Rijke. Op de vtang, af 4e .f»5'santzen nog Mewnres had den «Mgelepea. sntwa#rtMe ltatefeta- nen Bakateea zul rem: .Daar kjjkta we wel vhot nlt!" In de eerste set waren belde ploegen bijzonder zenuwachtig en kwam Juliana regetawatlg achter ie «taan. Bij «te 12—12 «chter bleek duidelijk dat Schiedamse dames over meer rou tine N«h!kM» dan hu» tegenstand ster*. Zij wonnen «leze iet met l5-"82* Spivo wsi a«sïgesl*gen ea Juliana kon te het ofK «.sief gaan. De waa dan ook zeer duidelijk voor Juliana 15—2. In de derde set namea te Spivo-da- mei een voorzprona met 1—2. Toen her- vosid Juliana echter zijn zelfvertrou wen en Spivo was e«a geslagen ploeg. Het twsede damesteam startte ewn- een* met een ruit»» overwinning tinna te derde com petitie-wedstrijd win de Delftse itudentenploeg Aiexo. Het verto-v »«k «pel viel echter bijzoiwer te gen. l>e Bstitnnder, waren: 157, 15- 13. 13—IS en 15—8. De Jullnnn-ipelert hadden getnakkelijk ruteiw* «8« kunnen behalen maar in IteRHMtelnftf tot de vorig* we«latrijden waa er sn net achterveld veel te weinig bewering. Heren t kreeg het Rotterdamse Z.VC. op bezoek en verloof met 30. In aan merking aenomen dat ril ®et twee m- vnllers 'noesten aantred®» U er geen rwien tot ontevretienheld. De setstaii- den ware»; 15, 12IS m 13—15. Het tenie h«rente«» verloor haar aerate wedstrijd van Spirit eveneens met 5-9. Dit team telt echter Uefat vijf de butanten. 2ow«I het jongen*- als art teem krtg®« In hun «Uereeiate compe- AFOTHEEKDIEN8T APOTHEEK: Jansen. Swammerdamsin- De kleine Hermeslinksbinnen gel 41. DIVERSEN MUSIS SACRUM: 8 uur VARA. Top of Plop. .Het Rotterdamse!» Parool abon- eeee kunnen on* dti tetefoowch mekten van maandag tot co met zaterdag van 11 aa—I»M aar TelnfuM 12542» buiten Mol bardam Schiedam eunnen «rt wanden tot onae ptsataelnke agenten Joepie' Slavenburg, dl e pas van een fikse ■griep genezen is, was over zijn spel terecht niet tevreden. Het plaataen wilde nog niet lukken en de rapheid, die I vsn vorig seizoen keisinerkte, was al evenmin aanwezig. Hü vond de zege Portuist wel verdiend en tmsr het spelpeil van d« wed strijd gaf hit de mening ten beste: „Wat wilt u„ wij b#bbe» up het mo- ment «e» slechte ploeg en ri> ook". 1 .Inkshulten Wiro Kerklaan kwam dampend onder de dourite vandaan en trok «en verontschuldigend ge zicht in verband met zijn trage op treden in de eerste helft. Wijlend op zijn dij,* „Mm onwiülx apiertj«. Ik zal van mijn trainer ©w p«usr weken rust moeten hebben. Maar dan gaa» we ook weer klimmen op de ranglijst. Wat it dat nou, zo'n plaats In staart van de ranglijst, wij kunnen veel beter!" jOefenmecater Huug v.d. Moer was het I daar roerend mee eens: in de eerste wedstrijder hebben we bepaald geen MET deel van Fortuna atend vaak gtiuk gehad en slat knaagde aa« het e» ;»*r hevig» druk. Hier «i*n we zelfvertrouwen van «le HermMpIoeg. zelfs Jan Rijke In êa deatmend. tsrwsjS Vooral de voorhoede mist zekerheid b.v. da Vlairdingaa blnnenspalar e«k en het is daarom zo jammer, aldus aan het verdedigen la. de heer v. d. Moer, «lat v. d. Burg en kele weken nut moet houden. In de wedstrijd tegen Long» g»f hij /.'n medespeler* Kennelijk «I* nodig zelf verzekerdheid terug. Het «alge doel-'; pust van vanmiddag weet hij Mts de' achtende houding van de blauw witte verdediging. Trainer Maarte® Vink van Tortuna was| eter de preetaü* va® rijn pupillen; beat tevreden: ,JHet ia in de achter- title-wedstrijd resp. Z V.C an .RX. Uletrd klop van hoede enkele weken experimenteren geweest, imm na de wedstrijd tegen fortuna '54 hebben we de Juiste ter- miitic gevonden en naar mijn mening hebben we op het moment het beste elftal, dal we kunnen vormen". De rustige scheidsrechter J. Regtop uit Aisen, die «te «wwl-derby op gedeci deerde wijze had geleld, kon niet veel over de wedstrijd zeggen. „Een; sportlef duel. met ais beste inn doel man Resem v#n Hermws DVS. G«€ni hoog spelpeil, maar daar word ik lach- niet me* verwend. (Het wedstrijdverslag treft men elder* in deze editie aan). teieicL De proeven bestaan uit gymnfiitlacb» oefeningen, waarwcler brug, riagen, paardsprlngen en vrije oefeningen. Ook theoretische eisen als het ken»«n vms het Bondslied. De kinderen moeten ook de leidlBf. Doen tn d« (weede Itelft een mars van 10 km hebben gelopen b,v. «••aet 4# voorsproni worden priJagrge- by de jasriijkse Bondawandellng ol d* ven en met een gelijkspel genoegen ge-K.W.-mars. nomen. j Élj een ad grote deelnam* werden Het was Tettert die in de v.crde "ti- tijk opzetten. Met goed gevolg, want De *f wtwea •Vries er. Boa maakten gelijk. Demos mogen om door te drukken. sflezaen van de proevea volgeaa lijdnefeeia» verliep en en 17.43 unr be- Het zit Ki'Wtenteel echt alet gfted nut 8VDFW, dat nn weer een Bf-r.erla»-* heeft geleder Het was niet nodig ook. In d* eerste helft hebben de asaaaea van Hardeman uitstekend partij gebe-:. P"*1"» B M, dv- J. P. van den, aelfa toen ie aehter atonden. «aar {fT^oukSJi 1"a »ten*A4m^..»V5: de raat waa het weer een modderen. i d a. h. vwn Vliet s t. a. anfhaeyen rotend» d v, J. w. K. ooksma en H. A"! U. Na twee minuten maakte de SChle-Heidsrs: Peter s.v. j.van dsr sw*n m a. ter damsc doelman een fout eis het wa» 1-0.1K,- »A*,rt*!S *2. M- i Kort daarop veroorzaakte Van de VUrt u w. m d.v. kTmSSum onnodig eon strafschop, die goed benut «n s. m PoUk; p»tri w. M. d.v. W. F. 4» werd, 20. Na de rust speelden de V#tt« tn J, L. P van HaaU- Schiedammers zó slecht dat het puur; H Hamm(r 3] Jr ,n U J Isylor, 33 |r. H. J. Jasptrs, 13 Jr. en E, Klik- laan, 'O Jr.; T. J Remmer, t§ jr. en C. Ig, Host. S3 Jr.; P. Kok, m Ir se L. J. Jansen, lp Jr.: J. dei Xiaata. is Jr. en W. g. •einde. S3 Jr.; A.van dtr Loo. «0 Jr. «O.G, tteWdae. 15 Jr.; K, A. a* jr. en J. B. a Stóffen, is Jr. H. van der Ploeg, SZ Jr. est ML M. den Htrtz, 4* Jr.; A. J. vae Seis}», 33 Jr. en C. A. van der Mug*. 93 Jr.; H. J. tm Toom. 33 Jr. en A. Foot, it jr.: O. L C. van lier. It Jr. en M. XsoiwIJk. 11 Jr. O. 3, Wte )m. Jr en H. van Inge», M Jr. OsèawS: K. Ach*rit. 31 jr. on C. J. G, H. Ta.ht«r, til Jr.; H. C, Ksttwïsslieïm. tl Ir. m H. de Winter. 14 Jr.: J. t. 11 «WWta* t3 Ir. tn P M Maan. S3 Jr.; 1. de Ridder, 34 Ir. en L. A. I de Haan. li jr.; it C, OrerOeak, 3d |r. en r. J. Henaeen, 31 Jr.: Soutrts*. M. F_ 33 Jr. en A. G C. Stem. 3* Jr. B. «Ca», S3 br an L de RuUter. 3* jr.; E. T. B. Osrros, 13 Jr. en B Kooiman, ts Jr.: J. A. Overaaauw. 14 Jr. es A. E. B. «I» Boer, 31 Jr.; T~ P «2» Kloos 34 Jr,. en <.S. J IC. vsm der Lm li $r A. Holmss, 31 Jr. en H. Kt xiet13 jr.; 1. Sm Jong. St Jr. en G. A. Baggerman. 41 Li' actie „Antwoord "64" voor de kerkbouw door negen sarnenw**- kende kerken u uiteraard w* ve Schiedam gevoerd. Hier u»r?t WK* taal voor f aan kiteue*»®» munt en in definitieve toezeggin gen ontvangen, e consistoriekamer van de Gro te kerk wat op die vnjdagavond in een ware geld-rekenkamer veran derd cjaar men met lijsten en reken- machines orde in de getdvloed moest t'-h *ooen. A. Holman, 31 Jr. en II. Keuten, SS jr.: J. ém m. 93 Jr. en C. A. Baggerman, ei Jr.t H t., Bokhorst. S3 Ir. en A. |7 Noerlander. li Jr. OmMw: J. 3. Notenbootn, S3 Jr.: C. A. Timmert. 71 Ir.; H. M. Hagewfanss#,. §4 jjr„ Kilt DOCtBURO

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 2