Adverteerders vragen u WIE IS ONZE i BROEOELEI WEfcNA-TEl 136040 Café 't Fust r2SL T Tc.xi s DA1/ 1wwm 1 UITBEYERSE Schildersbedriif Herman v. d. Heide Zonen n.v. SPORTPRUZEN ITTER F. 4995.- Jungle Cocktail-festival Café Mathenesse Fortuna won sfeerloze* semi-derby Finalisten nu bekend asvasr UTOVERZEKERINQ y AANKOOP van kostuum» ol jas vanaf /Me- gratis •portcombinatia of ragatijaa MAGAZIJN LONDON USCHQ0L DE GROOT PORTARTIKELEN VAN A TOT Z TASELAAR SPORT ERME8 dealer FL RERR. DE H00RE Servieo vóór alias..!! L SLIER n.v. n •rata Nadarlandaa Talanprakttem FOKA Batam van Baanlakker tart- en verlichfiagsmoeilQkbedea? artnkladins van ENK RUL C autoverhuur RARANT VANAF ƒ3575.- @ilfgi irhinr A. Boogaertë uitgeschakeld SïM^Eg. SÏÏtSfi— uivvSjairr4 u 1 P«g. 14 - maandag 18 oktober 1164 *»BP m &\®I «r%M Uw club varloran? Inlichting» onder tel.no. <010) 14 OS 03, Witte de WithatrMt S3 Rotterdam. Invulbon voor uw waardering Waardering radactia: •idert In deze uitgave! rm veiligheid en Hooidrift 65 - Telefoon 36548-39611 Karei Doormanitraat li? a - Telefoon 1123 22 B'dga JAN AART Palissanderstraat 6 Sportief in vorm Voimaaktin stijl Kruiskade 24 Telefoon 1217 26 B EL OP WW |||l 1392 00 HflW BELOP 114860 Om zijn maximumprestatie en z'n minimumprijs" Willem v. d. Eyk Marconiplein 1-3 Telefoon 3IU ONZE KEUZE ENORM - ONZE SERVICE BEKEND SCHIKWEG 22—24 TELEFOON 47560—88526. EER KEUZE UIT 150 HAARDEN VAN Eresmusstrnat 3®-b Telefoon (010) 24 88 65 - 24 31 53 Rotterdam-U voor Philips on Erros T.V. on radio l)i' null) run ranilon"f.' Jungto Bar Vasteland 5, Rotterdam De gezellige zaak voor prima consumpties en billijke prijzen ftiathenesserweg 197, R'dam WART JAN DE VAKMAN DOE HET ZELVERS! 4 voor originele RENAULT onderdelen naar t KREISEL. (Van onze spottcottfsjwndoiit VLAARDINGKN. zondag Geen opwindende momenten, geen goed of zelfs m«tar aantdardbaur \«>etbal en weinig sfeer kenmerk ten de semi-derln Koituna VIHennes DVS Ondanks «le gtote Itotteiil.ini-se dei by op Sjwiigén w.iren ttx h een (i(HK) toesi houueis getuige van het tivffen Het sjiel «let layide ploegen heeft hen inuvwe- lijks kunnen boeien IX» viij s.iaie vertoning eindigde in een 10 tege voor de thuisclub, tot stand gekomen door een doelpunt vari Doesburg in tie tweede helft r oortwmeiis len worden geopereerd. Kam pioonsrlui j> 17-1 is sa m m VOETBAL as-s m%' 3—ocvi »-> 3—4 KORFBAL Barna Uaai a hockey S&SSVrUnlag HANDBAL H H «B H •b *i 11 *4gr Gelukkig heeft U zirhzolf op winst gazat door by Mmn tegen een premie son betrouwbare autoverzeker gepolu la halen. Pa D Slats* EendracbUweg 69 Rotterdam, tel 11 2SS5, de speciaiiat voor een auto verzekering op maat' 'j» MMdallaadatr M JangsnaafdaUng M B*y*r1sn4s«l»sn SS -Kipraraat-fTdwa-Tti 117844 MOORMSmr- Volgen» nleuwa methode leert u door atudia tn letetbine* vreemde telen vloi «preken en «*r»taz» De gehele dag atudle-mogclijkheid AiaMfsllleMsIra*! S Telefoon 1163 75 t« MIddellaaMraat S3 Telefoon >46 44 -HFORTlVITEfT hoort by ipnrt zo- 9 wWËÈ ff ff fÈ ern horig loon bij goed werk hoort Out biedt u det hoge loon ei> bovendien uiUti-kende toekomftrnogelljkhedeii Bent >i nOTTEROH M Iteerling-eleklromaategr, A#nkom,F«.J-elek CM»i3«ftW«e jjirementeor of Eleklrasaentevr. bei of Khrijl Tel, 19 49 ff f,m tegen éJn dal u bi; om will komen werken U Da lezera van Het Ffetterdamach Purees gaan saman mat de aportredactle bepalen wie ba* te ¥#*thallee is van het veetb«leeia«#n 1664—45 In de fiotterdamee etgiomeratte. Hiertoe kunt u elke week voer de waencëaf, t« bon op pagina 4 Ingevuld Mmadta aait Het fflottecdsmstó Parool, WeetblMk 6. Rott»»;-£ei»; U geeft hierop een cijferwaar4erlng en 44n tot en met tien voor elke apaler van da door u e rechte wedstrijd van de aeml-prer-lubo: Peljen oord. Sparta, Sxcelsior, Xerxea. Harmee DVS SVV of Fortuna VI. Bijgaand vindt u de waar dering ven e <re eportrt^aetie over 11. rondig Aanstaande saterdag ral in onze krant het u" A NllkUJbS VAN DIJK schijnt van plan te rijn de leirtersplaats In «?s» voetbalklawemerit hardnekkig te verdedigen Voor zijn prestatie* in de wedstrijd Helmond»Xerxea kreeg hij van nrire «fxjrtretiai tie een atht zodat hij waarwhijn- luk gren tenein zal behoeven prij* te geven a»n rijn naaste om omrit ('oen Mou'nr <li« i v. n- e« n* met et n a< ht wtrd gthonorreid Aihtu wart n er >>p deze zondag ook voor Btrgholt/ Slui Snoei k en Monster Ht t ht.t kvsantn tie spelt r« van Sparla en Isitl-nr tr amaar hun pte*taii»' which dan <«>k wtl I ij/onder ti lt orsti llerid On/e njferwaarderingen «.aren FEIJENOO??D J'ielt rs Graafland 7 Homtijn 7 Kraay 7, Veldtmen 7 Kr-, trna.it 7 Haak 6, Bergholtz H, Groot 7 Kruist r 7 Bouwmeester 7 Moulijn 8 SI'ARTA Dtri Hertog 6 Dt Groot 5 Eijken- l'l e IIt it" I'l !Cifi)(>q |,,l| eindelijk resultaat van deze week (taan van uw an onsa puntontookenning. Hol gomiddeldo watt hot totaal aantal puntan, geeft hot behaalde weekcijfor oan Do aan hot olndo van hat aai aoon «pgataldo wookcijfera bepalen duo wl« over hot getttta mlaoon germsn do beste voetbalp-«o- tatler heeft verricht Os speler, éle aan hat eindt van hat seizoen de meeats punt*» hoeft verza meld, wint de zilveren Parool-beker seizoen 1664-66. Klke Inzender die teven* aan slagzin samenstelt betrekking hebbende op oon van êm twoo advor- toerdars op do invulbon vormald, hoeft wekelijks kana op tien gulden Bergholtz 7, Groot 5 Kruiver 6 Bouwmeester 7, Muulyn 8 broek 5. Ter Horst 5 I-aseroms 5 Verhoeven 7, Van Miert 5, Kemper 7 Bouman 6 Bosveld 5, Adelaar 5 EXCE! SIOR v d Wekke 5, Kort 4. Viseer 4 Oorvhot li IJ« ri Butttr 5, Slui 8 Webrr 5 Schou ten 7 Tump 5 Corpeleyn 5 Brand 5 XERXES Van Dijk 8 v d Heide 7 Bavelaur 7 lafu 7 Spinhoven f>prn*n 7 Hi rman 8 Klein 8 Snoeck 8 Kriesch 7, Kleinjan 7 HERMES »VS Beven. 7 H'-ykamp 7 Ri,ke Monster 8 Weber 7 Van Ede 6 V de Graaf 8 Van Mullem 5 De Blok 5 Slavenburg 5 Kerk- laan 5 FOHTUNA (VI Kooymans 7, Blankenttetn mond 5, Slotboom 6 Tsmas 6, Doesburg 6 Bak- 7 Jansen 6. Briileman 6. v d Borden 6 Robbe- steen 5, Don 7 Adin. de Rayterwy; 34, Tal 1IS406 Mwa BtaiMBwag 30 Tel tSPNt BETKODWBAARHEn) Gt#TO©REN le MIDDELLANDS! RAAT 34-38, Telefoon 8 f 133—3 M 70. 1382Sfi let tpactoJ* nummer voor de *p«an!t»t ,<p tm wwwtmww gebied van (tart- en verllcbttagsmoeiiykbcês, Reatooraaaebteebaadel vakadrae met 90 jaar ervaring Kletweg Trlefeoo 1134 63 16 6664 De nieuwste typen 4- 9- en S-persoon» wageu zonder ehautteur Aelbreebtskade S3d telefoeo 8363M Hoetdrift 137 telefoon 963U Pannekoekatraat 82 a - Telefoon 13 86 62 (Jraveerinrlchting' Pannekoukstraat 7» a - Teletoon 13 3144 Met de hoogste tn ruilwaarde voor uw oude toestel Jonker frmnastraat 61-9T Telefoon 13 34 63 - 14 37 61 Kcurkeuze cocktails voor de meest verwendt fijnproever, in een sportieve prijs 1.30 geeft iedere club na vermoeide sport ontspanning en rust Stadhuisplein 21, Rotterdam Ik ben even koffie drinken bij Dordtselaan 138 tel 7 8139 - exposeert ets onge6v«'.'i*.tJ& pracht sortering keleneenveitm «n «lieetwkbsKré» «lis ba kende merken nieuwste modellen. elke prtifklMM - kundige voorlichting - vakkundige pUatsing - coulante Mnrktl 3 Megezyn: Bergweg hoek Gordelweg Teletoon 28 88 00 1 Ook 's zaterdags geopend Kees Doesburg velde vonnis over Hermes: 1-0 SPORTUITSLAGEN VariiiM \L «tartIr sterker «la» de keuotela muest up de doelltl» reddi«« gaate*. lh Hchleéaats# rerdedlgti»g brenge». kerkkM* pr».ifc3s#r4? het »»rt mueet eakelr malen luasdlg «tigeaeiie een M'hut, dat «uw dwi laa«» »er- «C'tle* de k«)p ladrakkea, «ae-.oa die dweea ea aa ren sardis» rumbir-ltr I—hl SluttuKini eis Don de getaariyk- tussen l»e Kl»k, Van Malle— ea Mtave» at» was. De ti^ltsballea schout erèscr barg v>m het wsMF-f kerkUaa die lliMiy. t# m»; ht. De V-vn—abtii-.* Itesna had betasr'''-". Het Ue<l bU vmtrne- er daa —>k aiet de —taste a>u#lte mee. —ras ea vrij sari alaandea de sa*'he llet tempo i*»is h(f»>mter Utsg Vet rea erta het iK'llallet ia haadea ie kp- rassende iiienblnstle* winen «r mea. la de lie lauat «lel de besll»- «chaars rn tie lie It;, tUiehenlsHllgetn lie- slag hoefden slwht» .s ltleti handeleml <11 te Hm hnhulf tl Horsten schoof de luil trvtleis Du Hrliletlaimte aamal»Unle. v«mi tie voelen \an (Sin. d|e op de ttSA.'ln de gelilrsseritle V tl iHüf{ tint l« blei bellisti lilioek mikte Jlilst tooi brak en Joep Slavenburg eindelijk weel tie tja! na.- I het doel zou verdwHnen tipKeatekt stond, liet*hikte niet over dook lVoe-liorg venasstntl In <1* lit t fkiacht vtairti In te «wiste ••■«ventetllgirig op en passevnfe Resem helft traait ojtereientte KetkUan tie H> slmiiig pluatsemle Van Mullein ei. V tl 'Vu weid pa» gord thndeiyk, dat het Graaf misten Hel UiKltgr «ellirilnsutfii lltime» Ut s «alt mmunthrak Ik en tie ytaartllng»e i>toppet Jansen l>l| \ei tt tccenv tie bleef uit en l'oi nvstas-y door Hlsnkenstetn «n Briileman tuna Udieeisti' de »ttyd \olkonuu l>ak kon het op zUn m mak klaren iteeii kiveg de kan», de voursproiiK te Van tlt* uanvalullnie van tlt tluilwlnl» veixroten. toen llottj^emund de hal 11»- gtng meer gevaar uit. de snelle Dim tig naast het muurtje" plaatste, mw glipt» enkeiy malen anet dooi tie t l|an syn #ffe*itVol schot lielarwk'-e tussen de tleiyk* venledtgtng. Sl«>M>oom vtatrsag fotogi afen TVs kreeg Baksteen by na zijl medrapeter» van vele gtaalr paue» »yn sin, lt*m hy tl» bal oppikte na ten tn hoge voorwtten Niettemin seisleivilnut tan Itearin. tWa-h Het kamp bratht ueikfltlk dtwlHjja- kansen tot een rettdlng dt minimum gvretluctrërtl dooi «Je altdit nog stevig»» «»n luvhte Harmesatefensie waaitn rvehtsl—ck Monster een hooft)rol «peelde Kort «ooi «Je rust nam de s|iaiinin£{ itigszln» tt* De ppgtshoivgeit spil Knrtuna, Jansen, vuurtle van btillen het •trafaehopKcbled tien kogel af. die syn eliulptinl vond In de grypgrBge handen «au Bestem l'lt de hWropvulgentfo uit 'ankeiuitrln (Van onze sportredactie) KOITKHDAM. aoiitlag De NwJerland trap retourneerde lllaukejiateln de l«al se jongste Internationale scheld# ree hier, Ineens hoog over Hesem heen. jlorh tut 4 Boogaerta uit Dordrecht Ie waar- diens gmt» opluchting lan.Me dese c«h'l,t.hUl,1Uk %oor g.rulme tyd ultgvecha- de lat op het net ketd HU t I asn zyn achUlea peee moe ter Uit «vaa ook d« nden, dat hU van- -ielaa-«VAV lleriara UVM Meek Ja Ml begla van, ---ü- do tweed# helft kwhI# vt—raeweaa te daag «Ie ontmoeting Kartel— koesteren. Van kAlle» arhuwt uit ten'niet leidde De Rchhslantmer L. v Ra- nwnwl tea Be Jtlok hard la ea Wan. vena want Ut »\)n piaata aangeneaen. i iVan een onzer verslaggevers) BOTTERDAM, zondag Ook in de tweede helft van de voorwedstrtjd voor hyt nationale kampioenschap err-k >«se 47-1. die zondag werd verspeeld, heeft Plet van «Ie Pul alle drie partijen ge-' wonnen, zodat hij met totaal 12 match-! punten iz geëindigd, terwijl hl) boven-! dl«»n voor 'n goed algemeen moyenne zorgde Waren Sc holte, Wynen, v !.cur en Vulttnk re- ,1* in de emdufs-yd opkioo- mrn zonder dal ze aan voorwedstrtjden behoefden deel te nemen, na het resul taat, dat van de PoE boekte kan hij ook zeker ïijn van een finaleplaats, evenals Nunattem Van «ie Amsterdamse poule zullen Henk it« Kleine en Jacobs wel "n finaleplaats hebben, zo 1st thans alle fi nalisten bekend zijn. die aan het toer nooi in Juliunadorp gaan deelnemen Van de Pol heeft nu m dan toch hard moeten vechten voor de zege. Nynatten was ztjn Bierkste tegenstander Deze scoorde de hoogste serie en benaderde mei zijn algemeen gemiddelde dat van Piet v 4 Pol heel dicht De uitatagen N) natten Kemp Van de Pul Roodenburg Ny nat ten Rootlenburg j Van de Bol Kemp Van de Pul Nynatten Roodenburg Kamp Da adatand; 1. Van da Pol li 1. MUnatten i 3 Kemp 3 '4 Roootnburg 1 300 16 80 162 1» 65 10.01 300 36 43 11.54 13# 23 6.57 300 17 38 17,84 114 17 16 6,70 300 30 72 15,— 137 30 41 •.35 300 SI 43 14.38 ISO 3! 69 10,89 300 43 15,— 54 13,40 1600 73 13,- 1711 147 69 11,64 1193 136 65 9,47 114» 191 54 7.60 Res. la dlvbla l'slslar -VoJti, - 3 i AUat J—Hsrecle» 3. S Jen X—Sparla I Go Ahsad 1*« 3 Spel Ensch 1—DWS1 PSV X-SVV 3 Rn 2* 41» UI» H EUnkwr 3—DHC 2 Vetoi t—rurlun V 1 1 NEC 3DOS i HBC 3-DEC 3 i De Graafs ap 3— llenns* DVS 3 Jeazdcempetltle t» kU> B DIIC-DOb NAC Escets -Feljenooru 2e klas A EDO— rortama VI UW»- <l» Volewuck Rl'H Herm DVS Alkm Telitar Aatatoart i* klas A kkav te- osv DCG—Alkm Bo»s Mille* Hollandla jon-Are VVIVI» Spartaan Purmeral HKC ie kis» M OKA—Vt'C CVV L'nitas O* em»»»»— Laakkwartier rte M usee oenTsC IX'V l'VS 8VW Papenitrechi te klas C ZwaWwesteiiHte— Rood Geel Harllngen—AtcUle» Sneek—Achilles Vslocltas—Emmsn WVV-Cemanlrus KaC—Neplunu le kis» D Val»—DOS 'I# Rl*terabl Oukrk M Quick N—Eaca ¥C de Treflers— Heozaio Jonge Kr --Hhedef, Leonea—EAC te klas B TOP—Middelburg d» Bpachten— Vvï'sssswsard Br than Ua—Rustel VltaaUieen—Halmand RKC-JtVV 34 De Valk—Bparta 16 la Uas Blartek—H**r Roermond—«pel trena Mlnor-kVN Rssw *31— apel WW '3S V-ü U—J J—3 1—3 3—1 3—4 0—3 1—3 3—3 3—i 1—4 4—S 4—1 1-4 t—t t—t 3-i i—v l—l l—l <i—z l—l 1—4 I—3 6-6 t—3 I l—l 6—1 I 6-1 1-3 t-« V he» reoiool - Wllhelmina Ut l—l AtmanteEHC 01 2e kis» A Wcsiiandla Lugdumun— J— I Koudenb Quick 1—3 I rc—Celerttas X— i Blauw Zw CDS 3—1 Velo—vrc 3—3 DCLGouda 03 3e klas B iUlcdr Neptunua I3 Emma—ZwIJndrecni l—l DHZ—CSV S- Spart 3d—RKC 1—3 Coal—HOV 1—4 Sllkk v Fluks o—l Se klas A Al bias s— V® r tïun h S>jx»ifw Oranjepl RKAVV-RAVA Naaldw -DHL Olympia—Alphis ODt-GDA 3e klas B Hlllsx b Foiehoiir Leonids*—QulckSl H V V Wilhelmus Excels 30—VOC il»~'Westerkwart Se klas C rtakke-src DHbEDS Bergsmb VCS l'-ifo—ADS Se klas U EBOII-HION Alphen KuHfsmtei OVV Dubbeldam t-u Bodearaven VDL AbW-CKC LMO— Leei-tsin Sp 4* klas C l.M-év Oois» «si» Tonegld staan AÜC-RKDEO Oranje Grtssn— Ta Warve 4a klas O ES DO—Uourdreehl Ollveo—HMSU Lsnlg an stoel—hSIV t r.Mt,y -wippoidai 4a klaa B Haastr -Stdtwgk Cmm-nvrn Aumeni TOO B— Lek. k ssrksi* C.'i.'VidarakSchot»» 4e klas F HUM 'I Noorden TWdlro—RCD Pwors'-Ugssi— Wil Bood Vi Ktwv van HoUand— noa Oermlnsl— BEC 4« klaa O BeivSdere— Nleuweeihoom BDM -HakaUngan S— - S—I 3—3 J tl t-0 l—l I—I 1-3 t—I 4—1 I—S l—i 0—3 1—I U4 4 3—1 I—t ï- V— 3—3 3—3 4—3 5—3 <(*<t I 3-5 1-3 4—3 5—3 3—1 3-1 l—l 3-1 4—1 3—4) i-l 6—3 (*aat i 4-3 4-| Pragiaaa Botksnja pre—S>Wed» Volh 4—1 tardlnxveldMartlntt S3 4a klas H C'tiUkvcitti.».— Transvslls 4—1 OMd-Baijarland— Merwtde ASB-SVDFW Merwesteljn hSW Dlndua-— s-Gravand Res. te kis» Le®rd»a Sport J— da MtsscWi 3 Spart» 5—APO 3 Excelsior 3—reljen 3 SVV Ï-CVV 3 Units» 3—VCS 3 3—a Be» 2* klas B Xtrs«s 3—FeUan 4 1—2 RFC I—DCV 3 4—1 Hermes DVS3— Excelsior 4 1—4 DHC 3—Sparta 4 0—3 ADO 4—CVV 3 1—4 Re» 2e kla» C CKC l— Spar taan '30-3 ÖHZ 3—DHC vrc 3—RFC 3 (tUedrecht Overmaas 3 HUIezeraberg 3— Albitaae. .am X Re» 3e klas B GUA 3—TOGB 3 OMA 3—Woerden 1 UVS 3—Roudenb 3 Bat. 3* klas E BEC I—DHb i SVDPW 38\ V 4 Verburch 3—Velo 3 Merttnlt 3-DHL 8 Bex 5e kla» r St VoUs 1 —Nept X VOC I—Germinal I EDh TOGB 5 Esc !»-»—Gtmd» 3 Be*. Se klas H Coal t-da Mutarto. 3 Slikkerveer F— Zukte rater 3 Bes. 3e klas I Fluks 3—OFC CVV 4—DCL t RFC t—Coal a ZwtJndr 1—DUE 3 EBOH 8-ODS I Bes, 3a kla* O «Jser,3-HION 1 ODI 5—Obrmpia I •^«rdkgtmwikal 3» klas A Spakjaib HCSC Eb, Wit *33—C1CA H Ma» Kutaan- F*;? kOCT—OORK Tar lee»»*- Os.* i-t 1—0 3—1 4-4 1-3 3—1 U—4 3—I 1—3 1 t-e 3—1 3-1 3-1 t 13 VVOGQ Boys 3—4 Apeldoorn— rsvanzandae SV $—1 SHO—Pelikaan 3—3 DOVO—Ltsaelmeérv. 1J 3a klas A Gr Llndt—HBSS d—l Excela M-dle Haghe 1—5 CSVD-ARC 4—1 3a klaa B NSVV-RCL 4—1 Monster—HVO 4—3 de Zwerv RVVH 3—1 4# klas A Bodezr —Scheven 1—8 de Lk Oi»)#: »i 6—3 4e klas B Melisatmt -Lxaduin 3—3 Excels P-PlershU 1—e Kslwtjk—DEVJO 3— 4e klas e Jodan Boys SJiedr 0—3 unicum—de letm 3—1 Schoonhoven— Nw Lekkerland J 1 nde 0—3 Oranje Wit—IFC i—0 4e klas D As..«xieiiiret.nl i—a Rljw «iril Maaastasn 3—4 Baa 2a klaa Quirk Boys 3 Zwart W»t '33.3 0—3 Umrmimi&Si DOTO 3 4—1 Ree. 3* klas A Katwijk S—Wwtjk 3 3—1 Bat. 3a klaa B Qatrtt Boy» 4 RUnab Boys 3 3—1 Bas. 3a klaa C Noordtr. 3— Jodan Boys 3 10—3 Be». 1 klas D SHO 3—Barende 3 1—3 HOOrOKLASkB: ZKC—Spangen 3—6 A rvhipeiDe» taa 0—3 HKV—Ons EiVeniest ï„i) fgmsm~Wmamwê,m. 7-6 Hal Ziudan—BI WH 3-6 Rohda—LUTO 6—7 ^Ovarg aarsklas; Wordt Kwwk— ïHa Migba 3—4 One Etbaraaat 1 7—4 A. 3-3 7-3 DKC—Dcato 3 Tweede klas: HKV 8-Eureka B. Merwcde—Olymp Darde klas A WION—Hou Stand Valox—KNS Ahoy—Kwt#k PAMS—Chariots BKC—Noord kwart C. U nlcum—Fortuna Res. eerste klas Zuiderkwartier 2— Rozenburg 2 Vlcue Onente» 2— AchUlea 3 3—4 Rea tweede klas A. DeetotE x-Cperws» s 11—s Danstden 3—HKV 4 10—» B. Gymnasiasten 3— Deetos 4 Ons Etben'fc»: 4 Trekvïjjsle 3 Bea darde kist: A. AchUlea 3—KNS 3 6-2 3—3 0—7 3—7 distr 2a klaa A Operatie 9—Gona Roda—HVF dlstr. 8a klaa B DWS—Erldoa Osaratta 3™CWf AHC '13Ihmamo 2 Actlvitts—Kwiek afd aorrasiDAia DAMES afd. la klas Vire»—Schutter» 2 afd 2e klas Rods a—st Lodew Rotterd Ollveo afd. 3a klas A AcUvttas 2—UVG S OAMEAIOTSOB*N 1» Mas Virae—Schutter, ATD rottkbdam afd la klas HEREN 1 jtjdvwsd® Vlras 3 St Leisw—Actief 2 afda. Sa klas A I Vires 2—Schutter* 5 afd. 3a klas B AcUvttas 3-Ato- I mium z heren junioren ia klaa Actlvttaa—febuttars 2a klaa Hlaauwan—UVQ 1- 12- 3- iH 13- 0— a^ •ij Hal Zuiden 4—TOV 2 O—i Battardanu* CarfkalRMi Bant* klas: Succes usv j_7 On*. Hut* I -Schied 2 7—3 Tweed* klas Scbted 3—USV 1 10-4 Trexv «-Volmt 3 fp-g C Ons Huis 3- T VloartUngen 6—13 ,)l" h WO" De Spart 8 3—6 Derde kls»< B Da Berman- Velo* 3—Vla«rdU«r 3 l—l VUsrd 4~AJax 1—13 ie kt nM Den Boacb- jnlo EMHC—Keep rtt te kt aaet ;y magen—E* alle Arnhem—Hengelo PW—Upward DKS—Hatum ia kL Neord G»»»-HMC LMC—IHHC kva-cabc DAMES Olim la Mas. OWS-Hoda 3—v 6-3 1- dlstr. «a klas A A0CL4EB«{ 6-3 dlttr. H klas B Athena 3—M?s»rv» 6-6 6kar. tt klaa Qtilalw» HVï. 19-13 i-j 3—f Overt- kL SCHC U-Be Pair Ma. kL A Or Oaai-Hudito j-j Vlctorta—HUYC B H Aevloo—Tot BI e- Preae. ML B tog Paaa Lwda» HOC IJ—AaoWi HDS-VKWna Dana» Waataa ta Mawa AlUaiM» H3C Goot-.A'dam lb) Falr-KievtUB UDM-BKe Praat. kL A Togo—Kampeag «APtLTENNIR OvargJU. O 6 V* vj- hftfAkit Él" ;,'-«NyfcÉkp ËSSÈmmBBBSI^^^Ê

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 3