bliksemsnelle camera's en eters leggen lappen vast Geneesmiddel kan een gevaar voor het verkeer zijn TELEXISTE 4 AGENDA Den Ouden miste aansluiting fwass &g> -jassen sassh. T$r@rS»le Antwoordkerk in Hoogvliet in gebruik Programma in Sted. Museum talpifillfil ASSISTENT BOEKHOUDER Koeriersters Borrels tot soy. korting Bologna verloor Gezamenlijke bouw nieuwe kerk ARTS MOET PREVENTIEF RIJVERBOD OPLEGGEN Invloeden Middelen TiliihÉiTrfcfÉSÉariitf 6ULF OIL (NEDERLAND) N.V, Maandag 19 oktober 1984 - pag. If Bioscopen Voor heden Voor morgen (Van een onzer verslaggevers) AMERSFVORT, vrijdag. Op het militaire terrein de Vlasakkers in Amersfoortvoornamelijk bestemd voor tank oefeningen, worden sinds half augustus proeven genomen met botsende auto's. Met de uitwerking ervan wil de stichting Wetenschappelijk Ondersoek Verkeersveiligheid S.fV.O.Vyop korte termijn bepalen welke soorten mid- denbermbeveïliging het meest geschikt zijn voor de Neder landse autowegen. Het elfde schot In de reeks is deze week gelost zoals het vak jargon luidt met een onbemand ouder typ® busje op een verbeterd soorl vangrail. Het zorgvuldig op filmstroken en in allerlei soorten meetapparatuur opgevfngfn resultaat wordt verwerkt in een rapport dat tegen het voorjaar aan de minister van Verkeer en Waterstaat zal worden toegezonden. mue*wS*^e.5tl «S$nSnd»e8»^lei»ki» - Over de kop - - Camera's - m mmm, «tm korft te bouwtn tn hat ul« irtsg imrta la te late Ml mm 4i vorm vtn *«rt«bfiw w bte v«a pm» hxpoflifies Apotheken BOOR- SLIJP- ZAAG- SCHUUR- MACHINES CCHMEIN Vmmrkraoht In uw zenuwen bmtmkmnt KeerkraoM tegen kleohten en kwelen Dmmntm, voor u mn Urn mwmn rmgmlmmtlg Sammtogmn alm bljvoadlng Daaraed# veraterkt U regelmatig de elaatioiteit «n weerstand vm Uw zenuwen, die er anders van Walsum. j aifc muirn r»kesi en zeker onder de dftfiiijkee ipumlnr<» te veel te lijden hebben. Voor dmkki bezige mensen, maar vooral voor herstellenden wier phyaiek extra weerstand nodig heeft, is Sanatoftii aansterkend; geestelijk en lichamelijk ik Smnategen Het 7»nuw«terifcnd tonicum dragers kunstgebit ligspnktn lachen dank bHifteteakeweeSftjhte tJi van rietschoten a houwana Administratie Mutichtpplj N.V. WesueedIJk 46(M79 RocterdanLé. Bel voer uw opgave nr. 1384SO Hot BottoNamseh Parool loketten WettMeob Ml ^^OWEL aan medische als aan juridische zijde komt men steeds meer tot de overtui ging dat ook door het gebruik van kleine hoeveelheden alco hol de verkeersveiligheid be langrijk wordt verminderd. Evenzeer is men er in deze twee kringen van overtuigd dat som mige geneesmiddelen een nadelige invloed op de verkeers veiligheid kunnen hebben. Aan deze ractor zal veel meer aandacht moeten worden geschonken dan tot nu toe is ge schied. Dit waren de hoofdthema's ven de inleidingen die dr. F. A. Nele- hoofd van de afdeling klinisch geneesmiddelenonderzoek 1NU en rnr. H. G. van Everdingen, officier van justitie te Aixxster- dam, op het congres van het Verbond voor Veilig Verkeer hebben gehouden op wollen, zijden en katoenen coupons I Blaak 92 Rsttmbm M tltUO ÉÉÉÉÉfifeÉÉteiÉteJlUiMB Busje ramt vangrair Arana, dag 8, 7 a 30 uur Da man van Rio M j Ctntrut, taf 3, 7. 8 18 uur Dracula IS J Cineacd x>rl vtsswa» o a meuwi- rtvua teksnfUm Mauranfflm Zctdai bH Amsland klauranfllm Bloemen en bflep a 1 Cfinaac-Banra, taf B 30. U 30 1 30 3 30 S 30 7 30, 130 uur Mond® Can® 18 j Cinerama, dB* t 30 «n S t$ uur Wl. Ijam- mar. a 1 I Colourant, d*g t, 7, I 11 uur Guadal Ca na! 18 Cc; -o, dag 8 en 7 30 uur- Het huwelijka-1 laven. II J Oraal, das 1 en uur Irtru la Oouce IS 1 HafWenia, du t, 7, 115 uur Dokter* ronder mtaker, li Krttartes, dan 3 30. t 30 uur Het daaboek van een kamermelale, 18 j Laadt *e, du 31$. 7. B 30 vrnr De gevaar- ltjke leeftijd, 14 1. I MeUe, dag 3, 7, 0 15 uur Dat ogenblik van liefde. II j Paaaage, dag 3 en I 13 uur Mensen van morgen, It J i ftftaw*. tm dinsdag 3 II, 7, B 30 uur Zeven mannen sender vreee, 14 J woensdag 3 li 7, B 30 uur Muiterij op de Cal ie 14 J Hex, dag 3, 7, B 18 uur Zorro de gemai- kerd# wreker 14 J lta*lo >«3, def 8 IS, T. B30 uur Veel liefs uit Moskou It j fkalia, dag 3 11, 7, S 30 uur Mensen van morgsa, IIJ 7 Venster, du 3, 7, ts uur Echtscheiding op a n Italiaans, II J V Iets da, dag. 3 an uur, wocru lag 8 uur Wlnnttou het grow «spperhciofd 14 j onsdag 3 uur Latr.s s beste vriend al RottarSamu 8rhsu«burg, 20 uur Nod Opera II barblaro dl Sltigiia It Lanrenskerk, 30 tt uur Janos MAtt orgel Retterdamse 8« houw»® scha Comedle Celeetlna Haag git aehamt gf ondank» hog# snelheid vrljwgl enbeaehadlgd af. Proefbotsingen op vangrails misschien ook m» Altign wat verkreukeld (Vsa oase sportredactie) Rotterdam, aondu ia hot toe® Msm om ii» ZttidholUiBd*« damtitel (p«* PggglIJk) heeft de Goedae rrpraeanURt A. M. J. den Oude® tea moofc kas» gf ■hu om on ..sluiting met het leidende tweetal Gordijn ess Hoeten* te krijgen. Hij lod dowr prachtig epei lijn tegen- Maadrr li. p. Kinnegen ia een wnr- (ende streep, maar liet In tijdnood de Hggenaar ununappen. Tot overmaat va» •aam behandelde de gedesillnaioii* >4 verder apsleadc bewoner van de Stjpe- stad het vervolg w «lap, dat hU nog verloor. Mulder en Gordijn deelden de winst 8» een fraaie positionele «rijd De Rot- frrdaritae kampioen M. H. Soetena kreeg duidelijk overwkht op Vnn Nugteren in een UankspglpartlJ. maar kon voor het bord de wlnatgang niet vinden; ra mi»* derhalve, *%an der Staay werkte rich naar boven ven combtnstieve winst op Zwetsloot een Partle-Bonnard. Den Bas»» coa- blnevrde beter dan de tot op heden te leurstellende v. d Wetering. Tiet treffen «uurman-Varkevliier warn tot latere datum verschoven ~D» gund na vijl rondan luidt: 14 Cor. dijn m Botten» puntan; 3 v. d- Steay 7; Oen Ouden en Den Besten 8 Kin- Began 6; t Vgrktvigggr 4 lult 4); ft Vaa Rugteren 4; Stuurman (uit 8) 10 sweuloot Jft 11-19 Mulder «7,5 W# tering 2. «Miuttdin gmpggldi 5-3: A.C. Milan—Meaaül» 1-4» «erta-Mantua ï—#j fgggl»«®*w» Tot dusver *i>:- alle momenteel in Ne derland gebruikte mlddenbermbevelli- gingen op de Vlwkkere tl getest. Xn totaal worden twtalf loorten onderzocht op de effecten die zij bi} botsingen on der verschillende faryhoeken ®a met verschillende «wrihedeh oplever" n Het experiment eindigt wnarMhynlijk eind december; de kosten ervan «j» te be groten op 200.000 gulden. Dg directeur vu de Stichting ir. E. Asm ossen, waagt aieh nog ntat aan vnonpgllinggn «srtreirt de definitieve materiaalkeu*. H*ar eit d« int««M» gereadgekomsB. fEmopnaiae» Inlem cieh wgl tzdgg v*iS«plg* eojMsissiea trekken. B|Jv»@fh««ld dat d* hwtatjgtne *aa van de nn svemi langa 4# Ne- dartasdie wvtea ana ia trtff*n v«ng- .rail vardar aal mmim w%rêm 8Ug<- bonwd am tri hade an doorachlvtan naar da onder» rijhooa te T urkoman. Ook aal de tag* betonnen raao die to Frankrijk wordt toegapaat zeker atai fijn wag near da Nederlmndae wag vinden. Went uit da fllma blijkt dat auto'# raadi over de betonnm rand haan schieten an mat hoger» snelheid bovendien over de kop slaan. Het buste werd gister,;-.- met bUiulp v» een ah lier diesende Bukk van 239 pk en aen kabel tot «sa antiheld van 00 km per uur gevoerd «n in botsing met da vangrail gtbracht, waarna vervo»- gen» d# r-mmen automatisch la wer king trad# Dt auto blaak aan da rssh- ter voorst de enigszins ingedeukt zon der dat it voortrein was ontwricht en veer het overig» slecht» licht bescha dlgd, avana ah da vangreii 0p kat ta»rato staan drie taraaa van tit a «ig««tald waarop fUmcama-a i (dab «d betides per seconde) stin gt' #ssas««i. In de botaanta self «|Ja vlar e«rat.»;lli3Mtai>< cwts lngab»«w-.> dia alia «Jfsalsas daer^laeii nsw ia alaktrg. nlaeiia regtstratlaapparatnur. Doordat da tabaaMcn zijn ge«jrn ehroalaeerd sat da matlngac 41* n ia auto worden opgenomm kan ni? da hot ting nauwkeurig op iedtr moment van het •>-. .xc» de voranalling an da «aelasii van de wages aiamada da vartraging wordan g* «eonatruaard. zo verduid*- lijkte ir Aamuaaan. Da aldus hspreafd» vnn^ail wa» uc earate van ets sari» van neg naat lang* het Nodarlaadso autoanalwacannov mga- vmtêf$ 41e d® aomandt wtMm In ondtr» zoek worden ganomto. Hlartee season o a. an langwerpige «talen dooa eckti- ga constructie dw geplaatst op pa*M«» Ibuijfffarkar' beoogt te stin daa da ba- kond» voorte nat mm wüawplgt on dtepgasmi# galtJkonda polyoator mmmmlf gavnld mot «and on enige rwtss kabels. Ir. Aamnmin wU mat a$» Jtofvm ware graottf dia tos saaiinwarr - do waikgraap k* am wadategdao walen A.C. MUm mthawMlltt dttetMAWl teh—— an de Araerafoorhw eavslerle worden TCrricht, bereiken dat er In de naaste drie types eonstnetta ml- len words» aangelat,afhankelijk vm de breedte vm de middanbenn, -ran het §p desbetreffende weg meesi voorko- mesie saort voertuig, en de plast, gelijke verkeersomati .dighedei Ten gevolge v»n middenbermongeluk ken stierven er in de jaren )MÓ tm 1982 58 mensen; er waren 300 «nu- tig gewonden De voornaamste oortaak hlsrvan- het plotse!»',; naar links uit wijken van de voorligger (Van aen onser verslaggevers) BOnilOAM, mawdag. In aan- wesighaid van aan tweetal ministers, «en vcrtagenwttsrdiger van een minis ter, eau tweetal burgemeesters ra - uiteraard - blJso»"'--<' veel v»riegen- woordlgers van kerkg«5©«t3whnps»en Is soffidagmiddsg ia H» tvliat da .Jint- woordkerk" te gebruik genomen. De bouw van het kerkgebouw op de Zalmplaat niet in zen maar te vijf dagen; vrijdag had de overdracht reeds pissta waa het hoogtepunt van de kerkenbouwactie „Antwoord *64", die tot nu toe al meer dan twintig mil joen gulden heeft opgeleverd. Voor de bijna 500 sitplaataen, die het gebouw van negesa tijdens da actie sa menwerkende kerken, bleken in de loop vtn de vorige week veel meer liefhebbers te zijn dm er ooit geborgen konden worden. Velen hebben dan ook, als zij getuigen wilden zijn van de in gebruikneming van de „Antwoord kerk", genoegtis moeten nemen met een radio- en/of televisieuitzending Onder da kerkgangers waren gister middag de vice-mu Uterpresident, mr B. W. Biesheuvel, de minister van bin nenlandse zaken mr E H Toxopeus, voorts namens de minister vm volks huisvesting en bouwnijverheid, de secretarig-jjeneras! van dit ministerie, mr. G. van der Flier en de burgemees ter van Rotterdam, mr G E van Wal sten im de burgemeester van Poortegaal (het kerkgebouw staat op grondgebied van deze gemeente), de keer A. D. van Dijk. Ook 2*t«r«isi|midd»g was e? bij ron der veel belangstelling op de Zalm plaat toen per helikopter de preekstoel arriveerde Aal8 Mossnsi Boyusas-vsa Beunlnitn. 20 18 uur Davtd Bavi*. vlooi, san <-■* leugsil Hsfta B«nolt Laxot, 15 uur ABC -cabaret Corry Vonk #n Wlm K*n Voor sen overzicht van de exposities in Rottsrdam zla ons blsd van dond«rcj«( Bschstr Mi*so«r#r: dr P H Brans Nieuwe Blnn«weg «30, t«I 51139 P S Exler ts v Noordplein 51. tal 41288 dr J C de Ksuninf B«rf*».'**n 275 tel «47J0 N V Lansberg *n ZnWest Krulsksdê 73 tel 13554i, Van hennep-apotheek Mathenesaerdljk 103, Wl 151384, G H Waganiar. Boezemslngel 89 tel 13S4SS HlUeicnberi-lehiabroek, H Exler, Barew Dorpsstraat 101, Ml 111883 Linksr Musoevsri Copes Apotheek, Hunla- öflk 8, tal 1S3733, B H Drlelsma, Oran- JebsMSsr.iirasi SS, tal Ï9134, P Rond bordtselaan 85, ïal 797! S met W C Roodunt, Pialn IN) no 65 iel *8741, Jie Wolf, Braaplaln 6, tal isuss Hoosvllel, Penis m «.-UkenUse Apnthaak ftsri». Lassiwag 18. Hoogvliet, tel 010— 180904, Apotheek Botlek, Noordelnde 30 IplJksalaB», tal 91180—3480 SCHIED.AM, «maatiag De direc teur -van bet Stedelijk Museum cn het bestuur vm de Ver. Vrienden van het 8i«Mtjk Mm«am tobben het (naar ie «elf aaggen: basetoMvs! proarwtm» voer Stat seizoen t$ft4-'6S bekend ge maakt. Het is een serte lezingen op dinsdag avonden en wel op 27 oktober „Kunst- werft an kunstenaar gefilmd door directeur J Paalman: opl7 november „Romaanse sculptuur in Frankrijk" door mevr dr N A v d. Berg-Noe, op 27 januari „Kunstwerk en Kunstenaar ge filmd II" en op 18 maart „De schat vtn Thoet-Ank-Amon" door dr J H E £n- gelbracht Verdér een serie concerten Het eer ste heelt vanavond plaats en daarnaast op 19 december het Muziekgezelschap „Intertexta" De concerten in 1965 zijn nog niet vastgesteld Van 24 oktober tot 22 november wordt in het Sted, Museum een tentoonstel ling gehouden over hedendaagse Chi nes# schilderkunst De Chargé d'Affai- res vsa de Chinese ambassade, de he-er Lie Kwanp Tse zal op vrijdag 23 oktober de opening verrichten. KENNISGEVING De burgemeeater van Rot terdam brengt ter openbare? kennis, dat het ontwerp- uitbretdingsplan ir; onde° delen „Woningcomplex Zes- ifeabovense Polder" van 20 oktober tot e» met 17 no vember 1984 ter gemeen* iecretarie in hef, «iste-.uia, kamer 324, voor een lader ter inzage zal worden ne- fergelegd sn dat belang- hebbenden de betwaren, die, zij daartegen mochten fe«b- ben, gedurende die termijs schriftelijk bij de gemeea- terasd kunnen indienen. Rotterdam, 19 oktober 1964. ELICTR. De burgemeester voornoemd, G. E |MACHIN|MANOtL|y normoAM i togoUIk. MUNT Wij vragan op korte termijn voor da gdmlnlstrstie een Praktijkdiploma Boekhouden is gewenst. Solllciutiai zowat mondtllng als schriftelijk aan onderstaand adret: hunnen wv-rden opaagevan oen ons» loketten van *8 moraens I uw lot dat 5 uur (ook fetefonitch). V#or «me mor dog-editla kunrm KoerierUerg werden opgegeven fo» seferdog 11» uur. Van Keerierttara wordan gaan bewl|inummert gezonden, Or. F. A. NILKMANtt Met een «chatting van het aantal verkeerfdeelnemer» dat geneesmld ctelen gebruikt op tien procent van het totaal meende dr. Nelemisni esn de lag® kant te 'un Iemand die a»n het verkeer deelneemt behóéft geen alcohol te gebruiken. Met genees middelen ligt dat in vele gevallen anders Bovendien ta de invloed van het gebruik van geneesmiddelen op de rijvaardigheid veel mosüijker vast te stellen. Meer cn meer gaat da rechter er tos over ook garing alcoholgebruik te beschouwen sis grond v©®r «sa vei*- oordeling kracht; art 26 va® da wegenverkeerswet: het besturen van een motorrijtuig terwijl da beataav der veatert onder mümiig® Van het gebruut vm alcoholhouden de drank dat hij niet In staat moet Worden geacht dat motorrijtuig naar' behören te besturen, aldus mr. Van Everdingen. Ter vtronteehuldlgte* van verdachten wordt vaak Ook. al heeft een geneesmiddel di rect geen in\ »ed op de rijvaardig heid van de gebruiker, indirect kan voerd dal zU één of ander pillew* hadden genome». Gezien de nadelige werking van veto gene».*middelen op de rijvaardigheid, va»k versterkt door combinatie met alcohol, sal dit het deze verhogen, doordat ct# patiënt zich er beter door voelt, al vermin- verhogen eieren door bijverschijnselen Maar ook direct kan de werking van een geneesmiddel gunstige of ongunstige Invloed hebben op de rijvaardigheid. Daar komt by dat rijvaardigheid ind verweer geen gewicht In de tchaai leggen of da achuld van verdachten rhi geen objectief vaststaand begrip ta. Medici, apothekers en verkeers deelnemers zullen zich van dit pro bleem veel meer bewust moeten zijn. Medici zullen hun patiënten eventu eel moeten verbieden te chaufferen, patiënten zullen moeten leren dat het excuus van niet weten dat het voorgeschreven geneesmiddel «te rij vaardigheid beïnvloedde, niet niter zal kunnen worden geaccepteerd. Ata groepen geneesmiddelen die in dit verband voor alles van belang rijn noemde dr. Nelcsnans kalmeren de middelen, opwekkende middelen, u :Ih i ne: 'drukkende middelen, middelen tegen angst, Onevenwich tigheid, onrust; spanning, enzmid- deton tegen wagen- of reisiaesie, midfic m tegen jeuk, middelen om hel hoesten te ©ndawlrukkan, midde len, tegen allergische stefctea, «laap- middelen to de na-nacht genomen, middelen tegen hoge bloeddruk en sterk werkende pijnstillende mldde- len De ervaring leert, zei mr. Van Everdingen, dat de medici te h»t al gemeen hun patiënten op dit punt niets vertellen Het la flippant no*» veel mensen die zich niet in goede conditie voelen aerat een paar pille tjes nemen en dan een paar feetretii er over heen om daara» te b«»u chaufferen Na korte tijd sullen zij zich nog slechter voelen dan voor het gebruik. De verkeersveiligheid vergt, dat uit eea oogpunt vsa üüsae» ventie streng wordt gestraft, Als komende straf wordt mesriul <ft» -VJ bevoegdheid voor bepaald# tijd ont zegd. Dit ta enorm Ingrijpend, Sa zijn mensen die daardoor brodeloos worden. Deze overweging mag ecJslta* »!echt« van ondergeschikt balaug iUn tegenover het algemene belang van de verkeersveiligheid, mr. Van Everdingen, Voorts was hij van mening dat de rechter te veel aan banden ia gelegd door de vastlegging van de maxi mum duur van de ontzegging, Het zou mogeljjk moeten zyo de rijbe voegdheid voor het leven te ontne men. Co*bP<*V* Amsterdam Haer'am Den Heep Rotterdsm Utrecht In verband met de sleed» groeiende werkzaamheden gaan wij ovtr tot het aanstellen van aan die geheel zelfstetiii vmntwQOfdeUjk tal *ijn voor het verwerken ven de binnenkomende en uitgaande berichten. Wy zoeken voor deze functie een jongedame van ongeveer 20 jeer met een M ULCMUplome, goede prekttacha kennis van de Engelse taal «n so mogelijk «ivarteg in «tn ie®?ig»iyke functie Sollicitaties schriftelijk (of mondeling na telefonischs afspraak) un de afdeling personeelszaken van

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 4