Verlies kan best minder worden, maar. apparaten ■elna RAAD YAN CAPELLE ZAI. i NOG SPIJ L KRIJGEN •elna Mouse nieuwe man Antilliaans en ijsbreken rumoer in zaken op f house of enqiand Havendienstboot voor Europoort Besturen zijn onbekwaam Diefstallen in de haven voor rechter Wethouder Jettinghoff: Buksen gestolen lüt schiettent AGENDA 1000 maal naar Felixtowe Order voor Gebr. Pot N.V. Zuinigheid Niet serieus Teleurstellend vioolspel van David Davis m is j&waasv w ■W «I. F. v. d. GRAAF hlar li da niauwa da maast praktisch* èn da maast geraffl- naarda werkjes op da maast een voudige manier,, dèt brengt U de niauwa Bioscopen Voor heden Voor morgen ft x posmes Apotheken en de OUD MATERIAAL DRINKWATER G \S/ELEKTRA Officier eist 9 maanden IVOOR TOEZICHT, BLUSSEN Drank @9.50-199 50 Klap ERschuilt tets van tragiek in het krampachtig najagen van roem en eer wanneer dc natuur juist met scheutig genoeg is geweest met het schenken van het talent, dat de basis van tseike camèrc dan ook moet vor men Het zijn alleen de typische Stre- ber-nnt'tren, die ten koste vin aite* doorzetten, en het kleine publiek, dat gisteravond de verrichtingen van de Amerikaanse violist David Davis volg demoest uiel de stellige indruk krg- gen, dat hy zulk een figuur is, die er met de tanden op elkaar voor vecht, tot ,de virtuozen win het concertpodium te tnogen behoren. la a Pag- 4 - woensdag 21 oktober 1964 Advertentie I M.) Dames- en Herenkapsaion ileemraadMlngel 270 Tel 5 16 84 Moet de RET dan SOIÏISj Oplichter minder service geven? »kocht" (Advertentie I Af zó veelzijdig! zó volmaakt! zó eanvoudlg In 't gebruik (Van een ori/er verslaaf ver1-) Ca ZWITSERS praolila- produkt van topklasse blnnan hal bereik van ledara beural) VIN HOOGSTRAAT 18S-197 (Advertentie I M (Van een onzer vcralaggeefaterii) ROTTERDAM, dinsdag In dc I nacht van zondag op maandag heeft Rian zich door verwijdering van een zeildoek toegang verschaft tot een I schiettent op het Afrikaam',crplem Ontvreemd werden twee luchtbuksen nsgen pitroonhoudert en 2000 kogcl- |Uea. Ateta, dog I 7 8 30 uur 0« man van Blo 14 CaaauaaL eaa I. 7. >16 uur Oraoula, II ItaaM-BIJauKarr, aoorl voorat oa nlauwi- ravue lakanftim klau ran film Zaaalag te| Anrala ld klauranfllm Blooman on IjttMM^Stara. dag 130 HJ0, 1 30 3 30 3 30 7J0. I» uur Moede Can* f IS CtaMtMM, dag 3 3a on *13 uur Wimljam- «nar. tl Ml—rn, dag 3. 7, B IS uur Ouailal Canal 14 1 Cant a ar» 7 30 uur Ifot huwoltlka- lavaa, is j Orssi, dag 2 en 4 uur Irma In Douco. II J itrawil, Am$ t. f 13 uur Doktora Mjnrler miiMr, i& glWarlM, daa 3 So 7 f 30 uur Hal dagtwak van e»n l»*r.»r«-»:,«Ja, 18 1 Laaalira, dag i 19, 7, 8 30 uur Da gevaar lijk* IraftUd. 14 088», da| 3, T B S3 uur l)tl oganbllk van Uafde, 16 J taaaaa*. dag 5 on B13 uur Manaon van moraroa. tl Maats, 7, B 30 uur MultorU op de Calna 14 J. M>, dag 3. 7, tl uur Zorro. do goma* Verdo wrakir, 14 J ItMH '*l', dm 3 15, 7 B 30 uur- Vool llor> uit Moik ou 18 1 mmMs, du 111 1 B t Vonilor. dal7, B 13 uur Eehtarnclrtlng op s'n Italiaan» i 8 30 uur Manaan van IB j dor. da* a'n llalli VIctarla, I uur Wlnnttou hot iroto opper- hoofd. 14 j itCrrTEfiiMMSg SCHOUW lit'HO 10 18 uur NRT Op Blote voeten In het park K1V laHA-IIAJL» SOI» uur HPhO mv Siimuol tsj'.konif. viool iAIXUK 18 uur ABC •- irabcr Corry Vonk an Wlm Kan totearBaiwie BtMsxwfeurt, 3013 uur Ned Comadie Wie la bang voor Virginia Woolfl lite teuniuo ttoymawii-Van Beunlaien, if 18 uur* Ned Comedle ®0 IS uw? 3ol.«-en meer John llelalone BwH Utrechte Houtblaiera Trio leede Herderkerk, 10 uur HUI »ger»»tg» Cttr Maiunankoor m m Feite* Aam* <*f«l »n het Chr Sihiebroeka Dame»- koor ÏO uur ABC -Cabaret Corry Vonk ■o Wlm Kan Voor san overal ent van de aipoaltlaa In stjardsi» tla ona blad van donderdag iMfcinr MlUMifji dr P H Brana. Ntauwo Btnaaaorta 81130 P 8 ïxl*r n.v. Noerdiuom BI. t»i 41388 ür I C eft» kounlng. Bergaalaan «8 »l 44710 N V Callaber« an Zn Wait Kruis**»!» !I6ïfi, Van trannen-apothosü Matheneawrdijk 103, tel istjoe O tl Wagenaar. Uo«**m*lBg»l <18 »l lïsiBB Uliaariketl-ltchtekrork H Kiler Bergae Dorpestrut 101. tal 181883 tnkor HMHtwi Cupoc ApotMefc. Hunta- ritjk tel 183733 B H UrUUnia. Oran m t»ii 70lil, P Purid irdtoalaail 88, lol 70781 mol W - 'hPloln 1883 no «8 tei ï87«l iüast, I .ein igs* no 1 UBellI A tti 1BI141 »n eert oaser ver al»** eve ra) ROTORDAM. roetradM De «f- fk ver van Juatttte fey de Rottcrdatnsc rechtbank, mr P. A II Bm, heeft gia- teren tegen de m»«a*Unbrdlmde K A. V (27> ern gevangenisstraf van tien maanden en een voorwaardelijke ter- hra< hikklngatelling van de regering te- elat 'venlurhtc kwht Mxir ongc.irr ƒ3800 op krtrlu t aan «ocrlcrcri tumcrar foto- ROTTERDAM wocnsdsR - ,Het is heel t-fnvoudu; de verin ■zen van appaiutc n l,«rn!-i oriii n vin luppara- de RET met ettelijke miljoenen te verminderen, rruOdr dat jj.i.il dan [V/Jkt'n'1''iivtr<e Rottcr" ten kohte van de service Wie dat wil, moet Int maar /ej»n en Maar ik n,, ta uakk vnjwti met MK.ruit Hij heb het yevwl, dat, als ik met een voorstel in die richtinf kom, daar- 'M1 all«n rim gin»r>oek /un en maakte mee mijn w thouderi> ke ki el ,hals" nep partijitensol J N'edcrtof) jLuVnaimV u- %'n hij gemoeid 7011 7ijt aldus de wethouder van op< nbare nutsbedrijven m>f,ig h«pi,«-n <«n opnamen in Afrika te 1 toen gistermiddag in commissoriaal verband de beleidsnota van de l 11 ,l t. ,1» ja. 1 1 1 Mr flos raamde hem het cihte type heei H W Jettinghoft (PvdA) onder de loep werd genomen un ih f|.„kmkk*r «.n man met een bejxrkt vtistarid, die di»,r vlot en glim «eK ult*Pr#-k w»g de daar vemigrnde b« dnjven of liet een op mets gegrond vertrouwen bij 'IW( J Worst (Ali) die (Vena!* «n kfrnenergit«cntrali woidt is .ifhnrikr- ,1, nwn vvut in te boe/emen tfit- paar weken «elcili n toen de verhoging lijk van de reaultatin dn (li| <l< laruli - spiaak dinsdag 5 november vari d<< tram- en buitarieven aan dc or- lijk* proefneming) w, r,pyeda 10 de wann sti|f en «tr.ik volhield dat met de kerm ritrnle hu I u 1 HorifHDAM, dinsdagDe ar ht- h»t g»NBinide ItKTetekorl rnirider kon Hid ilgl iri «Ie bedoeling rit tapari- litnjarlgr ij/crwerker G H J Lamme- 'liiri (,i|r>a i» inlljrrf-n gulden ti>it van de renlinle aan de Waalhavrri rre uit de Ilaephoratatraat Is gisteren p.,. - uit te breiden Dat vil /eggen als dit op c«n In aanbouw zijnd kantoorge- Af l',l,l,r, flnaniirrl re, lijk zal zijn voor de ge- bouw aan d« Grote Markt getroffen meente mi t dan vreest de wetbou- door een vallende Ij/eren balk Met Er werd 'neer gezegd over de RET der nut-1 drijven mr>ellijkhedr n Zo rui klachten i« de jong» rnan naar het gistermiddag Bijv over de tremvrr-j ver is het 1 ht» r nog niet liergweg/iekenhiils gebracht binding tussen Rotterdam en Capelie1 aan dc IJsse] Het ia Jammer", aldus de heer Jettinghoff da! de gemeen!» - raad van Capelie nog niet voelt voor e»n verbinding over een autonome haari tussen dc tw»x- genieentan fk beloiu de beslissing var. Capell Men zat nog spijt krl'pen van dit besluit omdat de tramlijn In die richting behouden» goedkeuring van de Krien - nu maar tot de gemeentegrens van Capelie <an dc IJssel zal lop» n En als het eenmaal over vier I v()f Jaar pas, overtgena «o ver la, sal men In Capelie stellig seggen wat la dat nou voor een rare aaak." Voorts werd meegedeeld door de heer Jottlnghoff, dat de RFT /al pro beren oud materiaal van de hand te doen Er is namelijk sprake van een t<* grote diversiteit nan materiaal De RET en de UTM zullen gaan praten over twee buslijnen in het Euro poort- en Botlekgebied De HET)-lijn Hoogvlad-Veroime en de (RTM)-lijn Hinigvliet RpijkenJsse Ilozrninirg zijn uitermate noodlijdend Het is nlrt de bedoeling, zo werd dui delijk dut Rotterdam aan de buitenge meenten gaat vragen mee te delen In het verlies van de HET Zou men dat wel doen dan betekent dit ook in» de- /eggensehap voor de buitengemeenten die do»>r de HET worden bediend B|| de behandeling van dete beleids nota kwam ook bet drinkwater ter sprake Over twee drie maanden aal er fluor aan het water toegevoegd wor den. Er is voorlopig geen verbetering vnu de kwaliteit te verwachten ook met als de Berenplaat klaar ts De werkzaam heden daaraan verlopen overigens vol gens schema Dat de kwaliteit niet zal verbeteren is een gevolg van het steeds vuilere Rijnwater en het toenemende verbruik van drinkwater Er wordt inmiddela hard gedacht over het Maaswater, dat van veel beter gehalte 1* Dat water ta alleen in de natts' tlj»laf to tappen, zodat het in de droge tijd' /al moeten wenden op geslagen In levensgrote ipuaibekken* in Noord-Brabant Er ts door een «pc- ilate urn missie een itipp»irt ultge- luniht dat is overhandigd aan Gedepu teerde Staten van Noord-Brabant H«t lijkt niet onmogelijk dat n op de lange duur een vorm van samenwerking ge- crt-rrd kan worden tussen belde par tijen over de tirlnkvvaU'rviHii zirning van (een deel van) Noord-Brabant en het Nieuwe Waterweggebied Het rapi>ort wordt binnenkort vsUgegeven voor pu- bllkatie Er wordt gewerkt aan dc koppellei- «ilng van dc fïrtnk w nterlvedrijven «an de Hontnge'.dpk en de Berenplaai Het Inntste Imeft een watervoorraad van 24 dagen Hoek van Holland aal 8 november ^tarten met aardgaa tuit I>en Haag) liet grootste deel van de v oor be rel- dings- en ombouwwerkuamheden la vrrrkht. Het la niet bekend of er in het Botisk- «>f Europoortgebied een elektrieiteita- <entr«ie zbS worden gebouwd Dat hangt af van de belangstelling van zich „De Kaap (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De officier van Justitie bi) de Rot terdamse rechtbank, mr, J. D. de Jong, heeft gistermiddag tegen drie Antiilianen wegens openlijke geweldpleging in hars op Katendrecht gevangenisstraf fen van negen maanden met af trek geeist. „De mannen oefenden m de nacht van 23 juli een terreur op Katendrecht uit zo erg dat sommige exploitanten hun zaken sloten Dat gebeurt niet vaak' meende de officier Mr De Jong toonde begrip voor het feit dat de messen uit de West dik w ijl» aanpaasingsroeiiijkheden in Holland hebben. Alnoewel velen wél hier .,an de slag komen en een goede boterham verdienen. Zij, die zich met kunnen aanpassen ko men terecht ta een milieu, waar zij zich wel thuis kunnen voelen Katen drecht De officier merkt nog op, dat. als hij let» van de verdachten zei, dit niet sloeg; op de anderen uit de West Hij vond dat de verdachten een «net hebben geworpen op de nrim van die anderen ROTTERDAMwoensdag De Fe- lixiowB Rotterdam Ferry Service van de rederij Fisher Lias Lid te Barrow biedt deze maand baar duix«ndate af vaart van Rotterdam naar Felixtowe aan de Engelse Oostkust, in 104® arri- veerde het ««rste K-hip van deae re derij, lit Rotterdam vertegenwoordigd door Pakhuiahteeateren N Vmet een ongebruikelijke Sailing van tanktrai- ler* in dp Rotterdamse haven De lijn dienst, gebaseerd ou het „Llfl-on lift off' systeem, breidde zich snel uit van 2 naar 5 afvaarten per week, door de groei van het vervoer van zware stuk goederen De schepen alln namelijk speciaal Ingericht het vervoer van zware iadingstukken Voorts zal BakhuUmeesteren N V met ingang van 1 tssvember ara. optre den ala agent en stuwadoor te Rotter dam er, Amsterdam van de IJsland»* wtertj Haf skip H. F. Jteykjavik, welke een veertiendaagse dienst tussen All weuthejcoat in diolan Zonn,q over da arm (lelght-weightl) of te,jen m») i uabuien (hooggesloten) M.ikkehih® rsglanmouwen vefdekto sluMimj In kleuren noem maar opl m"ÏÏM\ "Êwratreeh? ta'V;n Rottwdiun en Reykjavik onderhoudt. De huldig» «satan, da tlrnva Van Nle- #lt, Gitidrmsn an Co, hebban beslo ten 'hel agentschap voor d«s» rederU per 1 anvittnbar a.s. ta beelndigen. Alléén h«t aliarnieuvvéte, alléén het allerbeste! Het kwam voor de rechtbank niet «He- maal uit de doeken Er is gevochten In of vo»,r vitr cafe op de „Kaap" Een man heen opdringerig aan de Antil- Sianen drank te hébben aangeboden Heetgebakerd gingen zij echter op de vuist In een ander caf kreeg de man zelfs een pak rammel met een mattenklop per t*n een biljartketi Later werd m weer een ander cafe een Poolse zee man afgerost, die volgens de concu bine van éen der mannen, andere klant probeerde te bestelen Zij sloeg de Pool ook met een paal van een naaldhak op zijn hoofd Tot slot werd ui een vierde cafe een man murw geslagen, die één van de aanwezige v rouwen zou hebben bele digd Blussen, slepen en Ijsbreken kan de „Europoort I", de nieuwe aan winst van de Havendienst der Gemeente Rotterdam, die hier aan de steiger van de Rivierpolitie in de Parkhaven gemeerd ligt. Siegfried B A (22) uit Curacao en Delf into (Dave) M G (29) beweerden pertinent Ieder maar aan een vecht partij te hebben deelgenomen cn maar éen klap te hebben uitgedeeld Fran- cosco C V (21) had wel wat meer klappen uitgedeeld Behalve Siegfried hadden de twee an dere verdachten reeds een flinke straftijd De officier eiste tegen Margaretha W den B (29), zonder beroep, een ge vangenisstraf van vijf maanden, we gens de geweldpleging en hei aanzet ten van haar v rlend tot de vechtpartij Uitspraak dinsdag 3 november ROTTERDAM, woensdag Gister middag gmg bi. de werf van de gebr Pot N V te Bolnes de tweede van vier bij rondere hektrawlers, te bouwen voor Canadese rekening, met goed gevolg te water De directeur van de werf, ir J A Baron van Slingelandt, maakte na deze stapelloop bekend, dat zijn erf opdracht heeft gekregen voor de bouw van een „supplyvesseleen bc- voorradingsschip voor booreilanden in de Noordzee Het schip zal twee schroeven en een lengte ovs?r allee van 00 meter krijgen Vermoedelijk zal In februari van het komend jaar de kiel van dit vaartuig worden gelegd De werf heeft voor hel uitvoeren Van de ze order een opdracht voor andere trawlers moeten laten schieten ROTTERDAM, woensdag, Vrijdag, na de overdracht, krijgt de havendienst der gemeente Rotterdam de kikking over de „Europoort I", een enkel- schroef vaartuig bestemd voor het Europoortfebied met sis taak liet toezicht op het scheepvaartverkeer, brandblussen en tjsbreken. Het schip Is zodanig *e- 1 bouwd, dat het ook tot vijf mijl buitengaats kan varen. Het ruim 28 meter lange schip is in verband met zijn functie als IJsbreker, bijzonder sterk gebouwd en van eert ijsbrekersleven v oorzien Om eventueel j ie kunnen slepen is een zware sleep- beting met patcnt-vleephaak aange-1 bracht j Twee Bolnes-dieselmotoren van 300 apk elk drijven via Bolnes-vloeistof- koppelingen en e«en reductiekeirkoppc Hing de schroefas aan Twee door de hoofdmotoren aangedreven brandblus- j pompen hebben een capaciteit van 450 kubieke meter per uur elk bij een op- voerhoogte van 70 meter Voorts zijn er drie waterkanonnen elk met een ca paciteit van SQ00 liter per minuut en twee hogedruk nevelpompen Bij even- I tuele oliebranden kan via de waterka nonnen schuim worden gespoten Het vaartuig is verder voorziet- van een ringleiding met sproeikoppen rondom de gehele romp voor zelfbescherming bij varen in brandende olievelden i De „Europoort 1" is ontworpen in aauwe samenwerking tussen de Dienst 1 van Gemeentewerken en het Bureau voor Scheepsbouw Groenendijk en Soc- termeer te Rotterdam en werd gebouwd door de N V Scheepswerf v h Fa J Hendriks ie Dodewaard ROTTERDAM, woensdag De 1 heren C. C van der Zeyden en A. H Zevenhuyzen vierden hun 25-jarig ju bileum bij NV Hensen Tijdens de re ceptie werden zij toegesproken door ir Jac Nijman De jubilarissen kregen verschillende geschenken aangeboden. Polders worden verwaarloosd (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Veel besturen van kleine polders in Zuid-Holland voldoen niet aan de eisen van technische deskundig heid en bestuurlijke bekwaamheid die aan hen mogen worden ge steld. Indien hierin geen verande ring komt zullen deze kleine pol ders in alle passiviteit bltyven voortbestaan tot schade van de in gelanden en de gemeenschap. Ziedaar de conclusie van ir H de Groot, ingenieur-directeur van het hoogheemraadschap \m Runland in -en yoordracht die hij gisteren hield m de Jaarvergadering van de Zuidhol landse Waterschapsbond in Rotterdam ir De Groot sprak over „polderconcen tratie", waarin hij een groot aantat te kortkomingen van In hoofdzaak kleine re polderbesturen opsomde Woningbouw, industrialisering, we» gcnaanleg, recreatie en* plaatsen pol derbesturen voor een grotere verant woordelijkheid. Aan de poiderwaterke- rtngen moeten de hoog*te eisen wor- den gesteld Dit Vergt mn kritisch standpunt van de polderbesturen tav bebouwingen, wegeoaanltg enz Er is volgens de heer De Groat alle reden ooi aan het vemntwoordelijk- heidsgevoel van de polderbesturen te iwyCden. Er ««orsti een orsc=orde«llrundig be heer gevoerd over kade» en Ujktn. De vervuiling der polders neemt band over hand to#. Voor het lozen van at- val water in dc polder wm4'i veelal ta strUd met de voorschriften mon deling toestemming gegeven. Het onderhoud van sloten wordt vaak op anderen afgeschoven De polderbesturen voelen zich veelal ondergeschikt aan de gemeentebestu- i ren Het tekort aan doeltreffend onder houd moet volgens de heer De Groot worden geweten aan een verkeerd ge richte .-uinigtnv. en een gebrek aan teehniscls Inzicht De schouwbevoegd- heid op kaden en sloten wordt slecht gêhar.teerd, omdat het bestuur het be lang van handhaving der afmetingen van kaden en dijken niet beseft Men vreest moeilijkheden met de ingelan den (mensen die grondbezit in een wa- terschapsgebied hebben) Het ontbreekt de polderbesturen ook aan een goede interne gezagsverhou ding, omdat besturen en ingelanden el kaar te goed kennen, waardoor het moeilijk wordt partijdigheid te vermu- den Ir. Be €»ïoot we« er op. dat het ambt vat» polderbestuurder meer vraagt dan vroeger. B«kw»®e mensen kan men sebter moeilijk krijsen, omkat de se- cretarisfunctie slecht bezoldigd «rsrdt en omdat de wel deskundige mensen meestal geen Uld hebben. Bij de onderhandelingen met andere overheidslichamen blijkt de adeskun aigheid (ge*;n juridische geschooldheid) waardóór de polderbesturen niet se rieus worden genomen. Samenvoeging van polders kan, zo meent de De Groot, ln de situatie verbetering brengen. Als voordelen van polderconcentratie noemde hij. De capaciteiten van bekwame be sturen kunnen een grotere eenheid ten deel vallen. Grotere financiële draagkracht Behoorlijke technische én admini stratieve bijstand. Vmenvoudlging van werkzaamhe den taigrotin.i.":- d.). Grotere eenheden maken het moge lijk allerlei werken ln groter verband te ondernemen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De Rotterdamse politie blüft gespitst op havendiefstallen. Die oplettend heid heeft er toe geleid, dat enige tijd geleden een complotje in de haven werd ontdekt, waarvan de daders zich gisteren voor de Rot terdamse rechtbank moesten ver antwoorden. Aan het hoofd stond de expeditie- knecht A J A P (49), die uit diverse loodsen 84 paar hanschoenen stal Voorts vergreep hij zich aan blikkea vlees, flessen wijn en andere textiel- gocderen Hij stónd nu voor de 20ste keer te recht Hq bracht al 67 maanden van zijn leven m de gevangenis door Nu eiste de officier van justitie, mr P A HC Bos, een gevangenisstraf van een jaar en negen maanden met aftrek Voorts stelde de officier eisen tegen een reeks helers, die de goederen voor hun „handel" hadden gekochi Koopman G L (38; hoorde een eis van tien dagen gevangenisstraf, tim merman W H L (55) van eveneens tien dagen, evenals zijn collega de timmerman J. V (47) Er waren nog meer helpers- cafézet baas J R (38) (eis drie weken), vork heftruckchauffeur L H van L. (26) (eis 75 en veertien dagen voorwaar- dehjk), de buffetjuffrouw A J W. T. (39) (eis veertien dagen) en de sigaren winkelier J van W (49) (eis zes we- km) U tspraak dinsdag 3 november Davit kin natuurlijk veel, maar hij kan lang niet genoeg, Paganlni-capriees zo ontstellend vals spelen is ee» aanflui ting en Bach solosonate in a afraffelen als ee» van bulten geleerd lesje getuigt allerminst van artisticiteit. Virtuoos vertoon heeft trouwens vee! rae®r de aandacht van David Davis gehad dan itijibegrip. getuige ook zUn pompeuze weergave van een sonate In g van Pur ee!!, wairln Davis' begeleider Regia Be» noii helaas eveneens blijk gaf, zich nooit in dc oude muzlekprat. .Ijken te hebben verdiept. Niettemin kan Benoil uitstekend pla no spelen Hij mocht dit torses in Bar- toks 2de sonüte en enkele «takken van Cop land «ss Glnattera. Voor Cavia' mu- zikantennaluur waa de zware Bartok- opgive principieel zeker gtjehlkt, Zijn grofheid kun gr weinig bwsad an j« goede hoedanighedtn van zijn «öwk- technlek konden duidelijk word» ge demonstreerd. Maar mutlek la het ook daarin niet geworden. ELLY SALOMé it «u+unfeiragistójtóitei n Fl Pi te li )u d» ir J ,1 la fl P Si S£ te m d< te s» V B 3) p rt T» fl 1> Dl di v m s) m la K k di n VI hi d b h v fi b tl b

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1