Voorstellen aan Gemeenteraad Werk uit Polen in Filmkring Part woningen in Nieuwland Dekking van tekorten op Begroting ^WAS-AUTOIHATEN COUZY Najaarsactie van NOVIB „Top of Flop" voor opgewonden jeugd stookt kan beter stoken Sociale Werkplaats moet verbeterd Problemen met stof en verwarming AGENDA Loodsen in 't Rijnhotel C. de Ligt weg bij H.V.O. Big op jeugdveiling SCHIEDAM Jongen van vijf aangereden B3S5«MVtt Verolme opent in Amerika fabriek Auto klem tussen gevel en lichtmast M O N O P O 1 L E RALEIGH RIJWIELEN Snorthnis Ter Braak Eindelijk Polanski Geen krant ontvangen? Tot Steun speelt een klucht Excelsior-coneert met Orpheiis-jeugd Inbraak in kantoor Onteigening Woningbouw Aardgas Honderden tieners in Musis A. Swieb commandant van vaste kern brandweer 'Wijkouds* ctyêtfós zÜtinpf Groot lawaai Burgerlijke Stand EEN AMBTENAAR Woensdag 21 oktober 1964 - pag. 5 Telefoon 13MM Abonneea bulten Stotterde® Schiedam kunnen rich wend® tot onze plaatselijke agenten, DE NIEUWSTE MODELLEN VINDT ALTIJD BIJ voelbaar meer warmte merkbaar meer service PAM voor zorgeloos warm wonen BIOSCOPEN PASSAGE: f se $.18 uuri JMenss» van «öNOP&LE: Geen voorstelling APOTHEEKDIEN 8T ^POTHKEK: Jtewo, Swabuawfdamsln- 41. Komtfloofc cans zitten want zit U goed 8ro«rsv«st 64-66 AtifË Woninginrichting de uitoefening van feun beroep gesteld aten. Gesproken wordt over o# vertej" SS vmm veiligheid vm de vaart en s' y^jaanwUstag, het vuren mei raamitertSSSm a» andere punten van belang voor teteia #n seheepvaart Het congest duurt vandaag van 9 tot 8 ut&^S&gsyn deaigtwardlgden te «Pm. i*4 VwpSir belegt Sé, Jeugd Owneenschap een rullmtdc Dese middag is. peciaal tafüxuirtroar de lagwre achooUaugd,! din meeriAl niet naar de rullavondan kan gaan. 'Vm I tot 4 uur kan lader kind, dat Ms te ruilen lustR terecht In $w V C *Ü»vet»k$de (Van em onxar verslaggeefsters) BOTTERDAM» dinsdag »e tt-Jari ge ehanffeur J. RtU «li Waterloostr. reed «kb fawéi km sija ito In de SfKutJaafdsteMt Mem teueta de gevel een lichtmast. Sn man .reed fa de richting ven it Schic«jjtrr,y!>weg, hij raakte «en «fitttttk «i «wenkte vervolgens iwbt« hot trot toir op- HU kwam tot stilstand tegsn de gevel eh de iiehtmaet. Bs hoer 'Hall Vutrd met etn vtmé cm- dor het linkeroog, mm gewonde Itoktsr huid en b®vige pijn to het hoofd naar het fiijkstgteiekemhuie gobreoht.'Be wa $m vsm totaal vernield. Gemeente Schiedam RODE LIPPEN SUMMER HOLIDAY DE HEL VAN HET SMOKKELEILAND c. voor een hoofdashrij ver f800.— ta minimum en f28.— in maxfatum per maand C® jsarl. verb.). V8kaatlite«l*i 4 pet. per jaar. Voor 23-Jarigee en euder«n een huurcompenistie van 38.90 per maand. Eigenhandig geschreven Mllicttaiies. gericht awt jiet College van Burgemeester en Weihouders, die nen binnen 10 dagen na verschijning dezer adv«r« worden ingezonden aan de afdeling „Per ken" der Gemeent»-Secrgttfifs Ntouw- Ophalen van huisvuil gaat iets meer kosten (Advertentie LM 0BOTS MARKT 3 8CHIEDAM (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag Met„Oost- earopese seizoen" van de Schiedamse Fümkring is ris teren ingezet met een f##lse avond. Hoe wetei* „experimen teel" de Schledafittuaera zijn bleek uit de feriiige opkomst. Maar honderd mensen ftiitff— bet gewaagd is» deze meren deels onbekende films te gaan kijken. Voor de pauze werden drie ,®ourt mé- tnges" vertoond, daarna de iümnoveüe fit kitste dag van de zomer". Voornaamste van de korte films was „Twte mannen en een kast", die op het laatste moment door het Nederlands Filmmuseum (dat ook het verdere pro gramma leverde) ter beschikking is ge steld. Lange tijd heeft de roem van Po lanski alleen op deze film gedreven. Nu men ta Nederland ook zijn Mes in het Water kent weet men, dat hjj niet over schat is. „Twee mannen en een kast" is gericht tegen het conformisme. De hoofdperso nen, die met hun zware, maar onafschei delijke last uit zee opduiken lopen zich te pletter tegen de onwil van de men sen hen als „anders" te accepteren. Verbaasd en teleurgesteld verdwijnen zij weer. In „Warschau 1956" verzet Jerzj Bos- sack zich tegen de woningbouw in de Pooi» hoofdstad. Fel hekelt een vrou wenstem dit tekort terwijl beelden van ruin» en nieuwe kantoorgebouwen haar woorden kracht bij zetten. De laatste film was „Stowsz" uit 1952 over het beeldhouwwerk van de Poolse kunste naar van die naam. A. Modszenski gaf 'n duidelijk beeld van deze man en zijn visie. De oorlog beheerst de Poolse films aog steeds. Wajda, Munk en ook Polan ski gebruikten hem als onderwerp of minstens als achtergrond. Ook in De laatste dag van de zomer van Tadeusz Konwickl en Jan Ladowski uit 1958 Een mm en een vrouw ontmoeten el kaar aan hei strand op (een symbcol) de laatste dag van de zomer:. Zij voelen zich aangetrokken tot elkaar, maar de vrouw geeft hieraan niet toe. Beiden hebben onder de oorlog geleden, slechts door zelfmoord wetea zij zich van deze berinnering te bevrijden. De regisseurs tebbes het gegeven vrij literair opge vat De gesprekken overheersten en de film kreeg daardoor Iets statisch. Toch hebben de makers (belden 23 jaar oud, dus kind ia de oorlog) een opmerkelijke rijpheid getoond in de behandeling van hun onderwerp. SCHIEDAM, woensdag - Aan de Jan van lutphensiraat in Nieuwland (bU de ilg. Technische School) wil H. van der Irian's Bouwbedrijf vier dubbele een- ftzinswoningen bonwen. Het bedrijf vraagt nu aaa de gemeente vier pe?««- Jen, tezamen groot 1.820 m2, te mogen «open voor ill doel. De overeengeko- «eu pr(js is 60 per m2. Ook de heer P. van Santbrink, arts In nieuwland, wil aan de Jan vaa Zut- phenstraat op de hoek met de Burg van Haarenlaan, ésn nerceel van 320 rn2 ko- Pte voor de bouw van een eengezinswo ning met praktijkgedeelte. Dezelfde SPitBiprijs is overeengekomen. Beide be bouwingen moeten met elkaar harmo niëren, hebben B. en W. bepaald. SCHIEDAM, woensdag In de Hen ry Polakstraat by de kleuterschool Is bet vijf-jarige tongetje Peter Christen. hy plotseling de rijweg overstak, 5®gereclen door een bestelauto be •«turd door de heer J. P. D. De jon- O® botste tegen het rechter portier *h liep een hoofdwond sn wat schaaf wonden op, die te het gemeenie-zieken- ^yn verbonden. Het Rotterdamach Parool-abon- nses kunnen ons dit telefonisch melden van maandag tot en met saterdag van uur (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. Ter dekking van het geraamde tekort op de Gemeente-begroting 196S zal het nodig zyn enige gemeentelijke heffingen te verhogen. Zo is al in de Geleidebrief bq die Begroting aangekondigd. Naast het voorstel I om de Straatbelasting te verho- Igen, komt ook het voorstel om de I reinigingsrechten te verhogen, j Niet zo erg veel overigens: met j 99 cent per jaar of nog geen cent j per keer vuilnis ophalen. Toch j wordt de meeropbrengst door deze verhoging geschat op 27.000 per jaar. Het tarief „voor het periodiek weg- halen van huisvuil en het gebruik van een door de Reinigingsdienst verstrekt vuilnisvat" (zoals dat in de verorde ning heet) is voor het laatst in no vember I960 vastgesteld op f 3.27 per jaar per standaard-vuilnisvat en op 25.08 per jaar per groter vuilnis vat. De opbrengst van deze reini gingsrechten was in 1963 172.658.35. Maar sedert 1960 is de hoeveelheid huisvuil in belangrijke mate tosgeno men, terwijl ook de materiaalkosten en da arbeidslonen aanzienlijk zijn ge stegen. Het tekort op de begroting van de Reinigingsdienst was in 1963 nog ƒ909.944.31 en wordt voor 1965 geraamd op ƒ1.316.800.-. Vandaar dat B. en W. de verhoging alleszins ver antwoord achten. Het tarief zal, «is de Gemeenteraad er op de vergade ring van maandag 26 oktober da goedkeuring aan hecht, dars worden ƒ7.28 per jaar per standaard-vuilnis emmer en 29.04 per jaar per vuil nisvat van 80 liter. De opbrengst komt dan op rond ƒ200.000 per jaar. SCHIEDAM, woensdag De Schie damse Arbeiders Toneelvereniging „Tot Steun in den Strijd" geeft op za terdag 24 oktober in het Volksgebouw een opvoering van de klucht „jy er uit, of ik ar uit", van Piet Mossinkoff. Aanvang 8 uur, na afloop gezellig sa menzijn SCHIEDAM, woensdag - De Arbei ders Gemengde Zangver. „Excelsior" geeft op donderdag 29 oktober in ge bouw Arcade een concert, met mede werking van „Jong-Orpheus" en de „Orpheus-teeners" en Nelly van tier Spek, sopraan, als soliste met Adri Slootmaker aan de vleugel. De algehele leiding heeft Excelsior-dirigeni Leo Smit. SCHIEDAM, woensdag In het kantoor van de N.V. Oxygenium aan de Buitenhavenweg is ingebroken. Door een ruit in het expeditie-kantoor te vernielen is men binnen kunnen ko men. Hit een geldbakje, dat in een vermoedelijk niet afgesloten la lag, wordt een bedrag van 160.- vermist. Op de 26 punten tellende agenda van de aanstaande raadsvergadering staat verder ook een voorstel te be sluiten tot het voeren van een proce dure om langs gerechteiyke weg ont eigening te verkrijgen van een aantal percelen, gelegen in het onteigenings- plan-Kreupelstraat. Met de eigenaren van de meeste percelen, die in het plan zijn gelegen aan de Lange Kerk straat, de Kreupelstraat en de Boter- atraat is reeds overeenstemming over de aankoop bereikt. Voor het verkrij gen van de resterende percelen zal nu geprocedeerd moeten worden, Ook stellen B. en W. voor om in principe te beslnitea. tot de houw van een complex van 167 woningen in het aitbreidiegsfian Groe voord Want mm het woningbouw-contingent voor 1864 resteren neg deze 187 woningen in de won in gwet-s r ctor. Een plan ta in voor bereiding, uit te voeren in drie en zeven woonlagen. Maar B. en W. kunnen thans nog niet zeggen of het plan voor rekening van de gemeente of voor rekeningen van één of meer woningbouwvereni gingen zai worden uitgevoerd. Ook is nog niet uitgemaakt of een afzonder- ïyke opdracht zal worden gegeven dan wel gebouwd zal worden in het kader van een meerjarenplan. Van Muys en De Winter's Bouw- en Aan nemingsbedrijf is voor dit complex een prijsopgave ontvangen die nog bestudeerd wordt. Maar voor het doen van de eerst nodige uitgaven wordt een krediet van 500.000 gevraagd? De voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de aanstaande aard gasvoorziening vergen meer uitgaven. In december 1811 I» al e«e sanloop- krediet van ƒ100.900 verstrekt doch dit geld is al SWJa» op. Aaageslen Mi aangevangen werk, zo»I® da ver wisseling van meters, de keuring van binnenleidingen en het onderseek naar lekkagen», ®avermtaderd moet door gaan, vragen B. ea W. wederom een krediet van 100.000. (Advertentie IM.) 1 e MIDDELLANDSTR. 72 AERT V. NESSTRAAT 38 SCHIEDAM. „Werk In uitvoe ring", is het üaotfc waaronder de NOVIB-najaarsactié 1964 wordt gehou den. Miljoenen mensen is Afrika, Zuid- Ar*erika en Azië wachten op uw hulp. Er tal nog veel nieuw werk ter hand moeten worden genomen. In Centraal Afrika worden da tuinen ingericht, die straks de hoogwaardige voedingspro SCHIEDAM, woensdag Honderden jongens ea meisjes van acht tot achttien (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINOEN, woensdag. De heer A. Swieb zal de leiding krijgen var. tic vaste kern van de overigens vrijwillige brandweer. Op het ogen blik is hij onder-commandant by de gemeentelijke brandweer in Bergen op Zoom. Zijn aanstelling als beroeps officier bij het ¥laardingse korps is per 1 januari 1965. diseten voor de slecht gevoede mensen jaar verdrongen zich mauidüfsvond tullen leveren. Daar wordt de bevel-1 voor het gebouw van Musis Sacrum om king doer wessird en voorbeeld geleerd s!eh een plaatsje te veroveren voor het in tettertyke sin „de eigen boontje» te doppen". In Columbia, Dahomey en Ethiopië verwacht men alles voor het onderwijs van onze bijstand. Werk in uitvoering! Op alle fronten is men aan de arbeid, dank zij ook onze edelmoedigheid in het verleden. Maar men rekent op ons, men blijft op ons rekenen. In samen werking met de wereldvoedselorgani satie zal de NOVIB steun komen vra gen, opdat op een zo kort mogelijk termijn, honger en ondervoeding uit de wereld zijn verbannen In de week van 26 tot 31 oktober zal la Schiedam een huis aan huisinzame- gramma ling en op zaterdag 31 oktober een bus- collecte worden gehouden. Draagt ook uw steentje bij in dit wereldproject, dat geen ras- of politie ke verschillen kent. Het slagen van de ANTI-HONGER ACTIE zal! voor een groot deel afhan gen van het aantal beschikbare col- leetrices. Aanmeldingen, ook telefonisch, wor den gaarne spoedig tegemoet gezien door: mevr. A. J. Landsmeer, Burg. van Haarenlaan 1368 (tel. 264341); Secr, NOVIB, Stadhuis (tel. 269051) toestel 67; G. Rens, Henri Polakstraat 134 (tel. 2625532). door de afd. Scfefcdans van de VARA ge- organiseerde tiener-festijn „Top of Flop", met het Discobal daarna. Reeds om zeven nar vormden ïich lange rij en belangstellenden op de Lange Haven- De politie hield een oogje te het zeil. buiten de saai, maar later ook binnen om tegen een al te opge wonden gedrag van de jeugd op te treden, doch het is niet 1st extreme me UUkheden geko men. Dit gisteravond opgenomen pro gramma zal door de VARA zondag s-s. worden uitgezonden. Ongeduldig wachtten de luidruchtige jongelui op de aanvang van het pro- Vooraf werd de zaal „cpge- warmd" niet het draaien van nieuwe tophits, die luidkeels werden meege zongen of geklapt, „Gaan die gordijnen nog eens open?", informeerde een zeer ongeduldig meisje van een jaar of ne gen dat zich zat te verkneukelen op het optreden van Johnny Lion en zijn Jumping Jewels. Ook het tiener-ster retje Trea Dobi s, bekend van het Song festival in Knokke, mocht zich bU voor baat m de belangstelling verheugen. (Advertentie LM.) m VRAAG INLICHTINGEN Bil: PAM DISTRICTSKANTOOR ROTTERDAM WILHELMINAKADE 15 - ROTTERDAM - TEL 010 176955 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. Het nieu we gebouw van de beschuttende werk plaats van Sociale Zaken, het voor- (Adverient'e LM.) ROTTERDAM, dinsdag. D» KmpA de Maritime Pileü Association, waarbij de „Vereniging De Nederland» Loods", de Nederland» or ganisatie van feeieaAsen is aangesloten, congresseert vandaag en morgen in bet saties uii BelgiS, Frankrijk, ROTTJSRBAM, dinsdag. De heer Verolme is gistere» vergezeld van zija echtgenote vertrokken voor een mis near Midden- en Zuid-Amerika. HU sal eerst leges het einde van dit jaar in ons lasd terugkeren. Bij sÜB vertrek deelde d# hwr Ver olme mede, dat de Nederlanden prodyk- tie vwo Mettles zonwering-gordijnen enige maanden vertraging heeft sader- vonden, maar dat dn mwlijkhtdea nu ireleitsMls zUn overwonnen. Tijdens zyn rm zal hy de eerste metaiUMerfa- brtek in Amerika, sifefet bf de «isd Louisville, officieel openen. VLAARDINOEN. samenwerking met &s w «uiige fabriekspand van de la. A. Fontijne aan de Boterstraat, onge veer een Jaar «is zodanig in gebrnik, blijkt na enfee onvolkomenheden te hebben. Het blijkt dat vtsehillende werkznmheden, die nu in één ral»= te worden verricht, elkavr niet best verdragen. Ook de verwarming ia in da biwinsade uitvoering niet voldoen de. B. en YV. willen »n deze t«hre- ken gaan verlielpen en vragen daar voor een krediet van 43.600. In de varia-afdellng van de beschut tende werkplaats worden, zeer uiteen lopende werkzaamheden verricht, die elkaar eigenlijk onderling niet ver dragen, omdat bij de ene categorie het verloop stofvrij dient plaats te vinden en bij de asdere categorie stofverwekking onvermijdelijk is, Splitsing van der,® afdeling Is uit dien hoofde dan ook reeds noodzake lijk. De noodzaak van deze splitsing wordt echter nog klemmender sto werknemers, die hun emplooi ln de varla-afdellng vinden, juist vanwege him gezondheidstoestand slechts in een stofvrye omgeving mogen ver keren. Zij zijn met het schone werk belast. Het gebouwencomplex, waarin is werkplaats te ondergebracht, laat deze splitsing toe, omdat nog een grote zolder ter beschikking staat, waar de variz-afdtlfag voor zover het gaat om «ie uitvoering vti hat stof vrije werk, onderdak scan vinden. Door mn verbouwing zal deze zolder hitr- toe geschikt gemaakt moeten worden. Vmmrn zal deze »>lder, die momen teel als bergruimte wordt gpbruikt, van verwarming moeten worts iu.. voor zien. Tegelijk met deze werkzaamheden kan het gehele vegwanningsprobleem van de werkplaats worden opgelost. Tegen de verwachting in ls nt ge- bicken, dat de huidige warmtevoor ziening onvoldoend® is en dringend verbeffrinf behoeft, wil niet d» situe Ito ontstaan, dat bij vqr$t de werte» pieste wegens onvoldoende vsrwar- ttUng: gütoten zou'.jBpete* worden. j.Het ligt voor d^bari& nu er ten varbpt|wing aan ^ogiji'moet'komen, 'dit ttven*- vowaianmgm- .wnt de v«' warming beteert telt, de algeheb v«r- warmin^mceUijkisvdim.made te ver- ^helpett. Zo omm Herman Stok, de populair («wor den organisator vnr desc „Top of Flop' byeenkomsten, werd met «ea daverend applaac ontvangen, doch het door de ruim 500 jongens en meisjes geprodu ceerde lawaai steeg tot zeer grote boot te toen Johnny Lion en z|)a Jumping Jewel# in actie kwamen. Johnny had bepaald geen jnaeite om heel gosêkmv met oude tophits, de opwinding te tie zaal op te voeren. Meer waardering verdienen de Jewels, Vooral «net liet door gitarist Hans van Eyk bewerkte Jumping Can-Can" vrU mar Jfecqaes Offenbach en met „Red River Roeit Drammer Cees Kranenburg ir. toonde zich een krachtcentrale van formaat. De charmante, levendige zangeres Trea Dobbs kon het zeer jeugdige pu bliek makkelijk overdonderen met haar prettige stem. Met uitzondering van de smartlap „Parel van de Zuidzee", wa ren haar liedjes onvertaald gebleven. Het optreden van Trea werd wel enigszins gehinderd door de onrsat «cfcter te de zaal, waar men »p de iteelen aan het twisten was geslsceti. Ook verschenen er spandoeken, duide lijk merkbaar aangevoerd door mu- hangers van de Eter Uea en van Ada- mo. Een quiz tussen een vrouwelijke en een mannelijke teenager had niet veel succes. Wel echter het eigeniyke Top of Flop-programma. De jury bestond uit Johnny Lion (die alles mooi vond) Trea Dobbs, die een beter gefundeerd oordeel had over nieuwe grammofoon platen en twee uit de zaal gekozen jonge lui. Dit waren de 19-jaxige Ineke de Bel en de 14-jarige André van Dun, die oppervlakkig bleven in hun oordeel. Doch ook de zaai heeft heel enthousi ast méé kunnen stemmen. Tot slot wss er het Disco-bal, waar bij de jongelui hebben laten zien wat twisten is. Een mooi avondje voor de Schiedamse jeugd met de grote sterren uit het tienejr-repertoire. SCHIEDAM GeborenAnthontn A., d v H. JonawiMl en B. Hetjster; Elisabeth C., d v. C. Christen en G. Jansen; Franclacu* J z. v. H. F. Heyn en E. J. L. G. Janvier; Mar cel M, z. v. M. J. vac Poppeien en H. M. DaalmeUer; ohan.z. v. J Eibach es A. B. Middendorp; Johanna C., d. v. A, Boon an H. Muider; Onno J., z. v. J. F. M. Boa- houdera en A. C. Plug; Pater P. z.v. L. MeiJ- borg ets C J. van der Puyi Johanna M„ d. v B, W Kamp trn c. J. van 8eten: Barnar dus G., z. v B. it. G. Ronde er, F.van Alphen Goverdtna C., d. v. C.van Kapel en B. Rosst: Kam C C.. d. v. C, K. Hoogzand en S. J. Koot; Batf#r V., z. v. J. J. '-m Zwleten en A. Verschoor; Elizabeth V.. d. v. R. H. van der Bliek en R M. Geerman. Overleden; A. S. va» Oorschot, BS jr; B. van der Wiel, 74 jr. P. Berg, 65 jr, J. Melj- vogel, .11 Jr: M. Vos, 78 Jr.; F. W. Menze, 79 Jr. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINOEN, woensdag „Een van de werker» v#a hst eerste uur" zo- kis directiesecretaris ir. H, «sn Rossen tseni noemde heeft bet Havenbedrijf ViawrdbifMt Oost verlaten. Ruim vler- enveertig tear geleden kwsu® de hear C. de Ligt bU het toen gestichte ho- drijf. HU heeft alles dus bijna van het begin af meegenti „kt. Al die tyd heeft de heer Ds Ligt in de haven g®w«rkt. Eerst si» tremmer, 'itarns als bootsman op de krao«n tot ds©»©- werden vervangen door laadbrug- en. Da heer Van Rossen prees hem U lil afscheid als .iemand wsar Vlaar- dingen-Oost niet genueg van kan heb ben", Na hem veel geluk ttt h«bben toe gewenst overhandigde hij de beer De Ligt do overbruggiigiigr&iificatle. De heer H. van Ze lm, vertegenwoor digde bet per»n««i uit «ie haven, Na isms gprak de heer G. Maan als lid van de ondernemingsraad. Hij b-od net al® «ie beer C. Rucurdl één van d® b«zen zijn scheldende collega sigaren aan. -V Deze weerspannige big is een van de voornaamste kavelsop de Jeugd veiling die vrijdag a.s. in Musis Sacrum wordt gehouden ten bate van het jeugdwerk in de parochies Frankeland en Sehiedam-Zuid. Het diertje werd acht weken geleden geboren op de boerdery van de heer P. Oisthoom in Kethel en heejt zich, naar de foto te oordelen, al een warme plaats veroverd op die boerderij. De koper kan de jeugdige krulstaart africhten als h-uisdter oj opfokken tot leverancier van spek en karbonade. Overigens heeft de veiling-commissie niet te klagen over de binnengekomen schenkingen voor de veiling. Het kavehngsboekje bevat nu al 400 nummers en het zullen er nog meer worden. Maast huishoudelyke artikelen ook stukken van waarde als een koelkast, een fiets, fototoestellen, draagbare radio's, bloem werken, enz. Heet kan best een aantrekkelijke Jeugdveiling worden. HSL Onttrekking van de Velleveststegei aan het openbaar verkeer Ter openbare kennis wordt gebracht, dat ten Star' huize, afdeling Algemene Zaken, alhier, van 22 oktober 1964 tot er, met 22 november d.a.v. ter visie zal worden gelegd een ontwerp-raadsbeslult (met toelichtende tekening! om de Vellevestsin- gel, gelegen westelijk van de Veiieveztgrucht, met ingang van 1 februari 1965 aan het openbaar ver keer te onttrekken. Belanghebbenden kunnen dit voornemen geduren de de termijn van de ter-vlsle-legging schriftelijk bezwaren indienen by de Gemeenteread. Schiedam, 15 oktober 1964 Burgemeester en Wethouders van Schiedam, De Secretaris, De Burgemeester, M. J. Blok J. W. Peek Hoogstraat 2 Schiedam - Tel. 6 88 08 Dond. 2-8 zatjiacht 12 uur Moord op een vrouw van lichte zeden PIERRE BRICE en LAURA VIVALDI in Vri|„ zat. 2, 7. 9 18 «Wd. 7, 9.19 «11. 2, 8 wo, 8 uur Ga mee met CLIFF cn all® anderen op zomervakantie CLIFF RICHARD. THE SHADOWS en LAURI PETERS met 16 hits in Technicolor Zo. mat. 2, 4.19 wo. mat 2 uur Adembenemende spanning van de eerste tot de laatste meter PETER GUSHING, JOHN ERASER en BERNARD LEE in Eastman color GEMEENTE SCHIEDAM Bij het Bureau „Huisvesting" ven bovengenoemde Gemeente tan worden geplaatst. Km bezft v#n een UJL.O.-diploma en erva ring in lyp«i zal tot aanbeveling strekken. Aanstelling zal, naw gelang Van leeftijd en bekwaamheid geschieden in de rang ma Schrijver, Schrijver A of Hoofdschrijver, Ce bezoldiging bé«lraaft: a. voor een schrijver 287.in minimum 479.— in maximum per maand 8 Jaarl. verh.); b. voor een schrijver A 407In minimum -en MLw» ln maximum per maand (6 jaarl. ver- hogfegen);

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 2