Vroefl of laat geeft de protestanrs-christeliike vrouw de voorkeur aan PRIN SB S Halve woning tegelijk Nieuwe Waterweg over INDUSTRIËLE BOUW LAAT ZICH NIET DOOR RIVIER TEGENHOUDEN VAN ALPHEN Stoptijd mammoettanker een half uur! AGENDA Vaar* Varia mma TEKENAAR- WERKVOORBEREIDER I I k.,1 aasrsr:nS»MK?j3 vobice»«"'«aiaürassssv*;;t,erd"" Br «awna ;r, s«A£ ss jsra. «s*.a sa?-f sa xststtihvt %u &STJW-»"i aatirs, .'.'ritsf; Tarieven van bus en tram 1 december omhoog Twee ernstig gewonden bij brand op Verolmewerf SCKMEINK VERKOPERS GEZOCHT, EERSTE OEFENAVOND HOLLAND ELECTRO waar Mediug smetteloos rein wordt! Telefoon Gemeente huurt deel gebouw aan Boezemsingel Bureau Marveld in nieuw pand R.V.B.-voetbal afgelast VERTEGENWOORDIGER MNK0MEHD VERTEGENWOORDIGERS D' •«ggga DE VETTEN'S SPECULAAS "ir% A. DE HOOP N.Y. ROTTERDAM EEN ALL-ROUND MONTEUR een assistent Pag. 4 - zaterdag 24 oktober 1964 Vivr iffwi infjon pvr 4tvw voor Ëtoehtvr- on 4tvoo voor ÊLinkor-HËtnêHOOV€>r De Fixcoupe nnbehandeling geeft uw kleding een nieuw aanzien! Bioscopen Voor lictlcn Voor morgen Voor maandag Exposities Apotheken /:g aftokdc SütZèfcCHg BRUNOTT Kapitein op de fiets A^„ÖovSü^n,01vi!r3gt.ï«mid. Coöp. Tuinbouwveiling Z.H.-eilanden hi twee elofs mmmsmdt EEN TRADITIE!! ,L*tËÏ5fN4^ Elektrotechn. Grooth, Amsterdam - Almelo Rotterdam - Venlo voor een bouwwerk in de omgeving van Rotterdam (Advertentie I M (Advertentie M Tokyo Tanker Company, een dochteronderneming van de ste tien minuten blijft het C alt e.t-groep, heeft by een Japanse werf een stoomtank- «chip gewoon doorvaren alsof schip besteld, dte een draagvermogen zal krijgen van ISO 000 de schroef niet op achteruit ton Hel «chip zal Tokyo Maru" heten tr> zal gezien haar draalde. Het is beter het toe* afmetingen een gevaarte worden om V tegen te zeggen De rental van de op achteruitge- gn miste mamnujrltanker win nu de 131 000 ion metende zette machine rustiger pp te .,Nl**ho Maru" en dat betekent dus dat het groeten van de voeren, eerst langzaam, can tankers nog steeds voortgaat ,Jioe groot kunnen de mam- rmuHtankers wel worden7", is de vraag tetsarmet ir J P. van der Schee, Hoofd Technische Dienst, van de Nederlandse Pat tfjrtankvaart Maat.u happv. de Nederlandse rederij van de Calter-groep zieh beng houdt in een artikel van het Personeelsblad de ,,('a\tex Star" vesteerde de woningfabriek te Maas- sluif. ruim 3,5 miljoen gulden in een grootscheepse uitbreiding, wanrmcp de fabricage- en bouwcapaciteit van 2 op vier woningen per dag werd gebracht Dagelijks hoopt de fabriek nu vier wo- Arrnai dag 2 7, «.io, i»i en.tcmd 2. 430.!ningen op tc leveren, twee voor de Rechter- en (Van een onzer verslaggevers) SPIJKENISSE, zaterdag >,WÖ industriële bouwer» moeten de1 handschoen opnemen, die minister Bogaers ons heeft toegeworpen," Dit zei gisteren ir. F. Brouwer, directeur van de woningfabriek Eie-, mentum N.V, ter gelegenheid van het «leun van de eerste paai voor| een complex van 432 woningen in SpUkenisse. Kn Ir. Srouwer liet blUkrn boe h|J die handschoen wil nemen. Want vanaf Juni 1985 hoopt h({ vanuit Maaaalula, waar zijn wonlnsfabrlek staat, elke nacht) per ijucktl geconstrueerde vrachtauto met aanhanger en per pont halve wonln gen tegelijk de rivier over te laten steken. Het Is voor de eerste keer, dot de zwaarste element weegt 5 000 Industriële Bouwmaatschappij „Eie-1 tijdig het „ruime sop" ki'zen meritum" N.V. de Nieuwe Kotterdnm- sche Waterweg oversteekt om in een' Burgemeester Bliek vuri Spykeitrise op de zuidelijke oever gelegen ge- sloeg gisteren de eerste paai voor de, meent# aan da slag te gaan, Spijice- nieuwe iJeroeiiltlm-huiZeii mdustri- ntste behoort namelijk met Vlaar- «1« bouwmethode Lattin en Nielsen) dingen, Maassluis en Schiedam tot de >n het uitbreidingsplan lir.ib.ind N W plaatsen met wie „Elementum" over- i „Wij bouwen hier geen uitgeklede wo- ceiuitemmlng bereikte inzake de bouwjningen", /ei hij De huur 1/31110, van is totaal 2 000 woningen. Met de/c Bed is hoog, rnaur ik /cg niet TE grote opdracht in het vooruitzicht In- hoog Dnt zal do toekomst moeten uit- „Tokyo Maru aldus schrijft hij, wordt 125 meter lang en zal woidrn voortbewogen door een turbine-lnstallatie van 30 000 a pk waarmede het srhlp ren dlcnstsnelheid van 16 knoop haalt Wil roer een eventuele verdere vergroting van ht t clraagvci mogen zoeken in de lengte of de breedte van het schip dar: zal dat nog wel gaan Echter hierdoor wordt de asjuiiiBBimiiiiinrmmcsimiuwrm'cermmmmtrBtuai halve kracht en ten slotte vol achteruit. Een verkorting van de remweg zou slechts bereik baar zijn met behulp van uit- schuifbsre flaps, die door de enorme krachten die er op zul len werken, bijzender sterk ge construeerd zullen moeten worden en daardoor buiten sporig kostbaar zijn. Gezien de lengte van bijna «en derde kilometer van de „Tokyo Maru" zullen de offi cieren op de op het achterschip geprojecteerde brug via een AFSCHEID van de „Wil lem Ruys" voor het laatst rond de wereld onder de vlag van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd. Lloyd uit de Schiehaven ver- lem Ruys" nu haar leven voortzetten. Ze zal veranderen, want niet minder das 1700 passagiers zullen na de ver- bouwing allemaal mee kunnen, terwijl das ook de op zeer hoog peil staande service aan de passagiers wel wat zal moe- UMlil dat bij een snelheid van 16 televisiecamera kunnen zien wat er voor de kop van het trokken om 1000 passagiert t« - rakto- Het p»~rim"g«*aptwr schip gebe -t. Een nadeel van een reis rond de wereld to la- van Ruys en Co. zal de Neder- een dergelijke televisie-appa- ten misken. In de morgen kwa- Jandse vertegenwoordiger ratuur is echter, dat het beeld men vele mensen uit de publi- worden van de Flotta Lniirn»' wheepsronstrur tie nt%#ake- half^Sur n.^ziï^cbben om °F ht,4 teIevisie?fh®rrn ir>(het citèltswereld in de eerste klas te Napels en zo 'zal de „Willem lijkerwijs zwaarder en kost- ?- uittoSn rSirbu «^frhuis geen diepte geeft «i rookzaal van het schip bijeen Ruys" nog in de a.s. zomer in baarder zodat mogelijke voor- „og^Vwit bantel Wjlen zodoePe e?ft.£net tfel00J>Ut: om J2, WiZ,J» de^ te^en" Rotterdam turn de Lloydkade delen van een nog groter whip aNecgen Het merkwLaidi- ««^tewtktjk ®P dc bak niet woordige kapiieto Van de Heu- terugkeren en dan natuurlijk worden gereduceerd. Wat de "'.""^gen - et merkwaard gemist kan worden vel en de oud-gezagvoerder m wat andere kleuren en onder Hi-noanir hmtrvtt ia v,«o ge is nu, aai ais net simp piot- Frits de Jonge nog eens over ,je Italiaanse vlag. Ook de ««Willem Ruys" exit het schip, het goede schip mo- „Oranje", de Amsterdamse te gen wij wel zeggen, na te pra- genhanger, zal geregeld in ten. De „Willem Ruys" - nÊf ™Oet ^ppe. bij' VOl ai* i» achteruit werkende machine de KT?kvn M.rn" fn w*„1 tijd tot het moment van stii- „Tokyo Maru in het water zal ruwe olie vervoeren tussen de JaiI in ^jlmiufn torpa»ff8iersschip „WH- .rend schip geweest. Met een Perzische Golf er. Japan met lem Ruys voor de laatste bezettingsgraad van meer dan verschijnen onder naam „Angelina Lauro". 70 procent lag zij steeds een is nauwelijks bereikbaar cn de Koninklijke Rotterdamsche flink eind boven het wereld- 7. s ail uur De man van Ulo, 14 J Contra»! <1a« 2. 7, S 10, tot en rond 2, 4 30. 7, 3 3U uur ttlflfl In Amolerdam, 14 I Cineac-Bijenkorf <l>s»rl voont os nieuwe- «>vu« - takenfilrn - kleurenttlm Hafarl door Afrik# a 1 Claear-Baur* da* P 30, II 30, 1 30 3 30, S 30, 7 .70 tl 30, KMïd Vanaf I 30 uur Mondo C'ane 3. UI. rond I uur Waar drla cofilinwiiun, aj Cinerama. m$ 1 '10 en B IS, zat 2 30, 30, 0 uur Windjammer, al Culoticuru: ila* i 7, 6 19. rond 4 30. 7. 19 Uür De v«Jjjelfn*en van Dranuta, 18 J zat vr, zond 3 uur (lp *!ad Da, a 1 Corso: da* 2, 7, 9 Je, zat «n rond 2 4 30. 7, S 30 uur Opatand In het lefarkamp, <4 J OrsnÉ' (la* I er 3 uur' Irma Douce, 191 Harmanie: da* 2 "l, vrU't 7, 0 I» ral en rond 3 i 30, 7, 9 70 uur Dn «ruier- wereld elaat tie, 14 J m«^nd 2 9 18 uur Be aherlf van Wichita 14 J Brlterluni dag 2 30 1. S0, rond 2, 4 30. 7, 9 3n uur 1 puraplulea ds Cherbourg 14 j. Lnn- rie da* 3 19, 7. B 30, ut en znn.1 2 4 3», 7, #70 uur Ho*eechool der onder- weretd, 19 j Metro: rtag 2. 7. 9 19. zat en rond 2, 4 30, 7, S 15 uur Duktcre van de nieuwe llch- tln*. 14 J Mostra rst *n nm.l 9 uur llsrsbbss. 14 J rond. 2 uur Twist «round the tlork, a Pnu|, ds* 3 ris B 19. rat -n rond 3, 4 18. 7. 0 IS uur Meriaen vnn morsen SS J Frtneea: ds* 2 en 8 rat en tend 8 uur. Kxodua. 14 1rat en zond 2 uur1 Roy Ru**era «te ««vreesde speurder, a I vrUo en rat 24 uur De ïedcnpolllie ■rupt In, IS J Re* öm i. 7, 19. ral en rond 4 30, 't, 9 18 u«r Lanri ronder wel 14 ■ludla '92, dag a 18. 7. 9 30, ral en rond 2 4.30 7. 9 30 uur Veel liefs uit Moe- kou, 18 J Thai te: dag 3 19. 7, 30. zat en rond 2 4 30, 7, 9 30 uur' Mennen van morgen 18 J. t Venatert dag. 8. 7. 9 18. zand t 30, 4 18 7. t ti uur dp®»? da epotvoael» 14 J Victoria: dag 3 en S, sat B, tond. 18 en 8 uur: Bpartacua, lij, zat en rond I uur D« nieuwe avonturen van Dtk Trom. a 1 Rotterdams# »ch< uwbur*. 20 IB uur NRT Schakels Rlvlira-hal, 30 15 uur Piomenadecoiirer» R Ph O m m v. Ludwl* Hoffmann, plano Lnzor, 20 uur .ABC-cabaret C'orry Vonk en Wlm Ken Rotterdamse Bcltouwburi, 14 uur Siaplno- beitel, 20 18 uur: NRT Ratel van den simpele man Au*-*. :«*:«-iius: lloymana-Van B»aaia*en, 14 80 uur. Benthlen kwartet. Luzor, SS uur. ADC-cabaret Corry Vonk en Wlm Kan. Rotterdamse Sctsuuwburi, 20 18 uur: Ned Comedle De man van morgen 81 l-aurenakerk, 30 18 uur Piet Km, on. .1 Atrtum, 20 I# «ur; Reeldentle Kamerorkeet, aoltst Ksxm Verheul Voor ton ov«r*tcht van tU •xpoaitlM ln Rotterdam ona blad van dondtrdaf* Rechter litaaeoever: Beker en l«rttp*w theneeaerUan 400, Wt 3344081 fa. K M 'Ugês&mtnS, Ooaueedtlk 311. tet. 7 Exler, De Sev Dohmenlaan 117. tel 244111: Ooetereputheek 'teUioflaan 34, tel. 138718. Sehanawtlokeijotheek, Abte- weg 40 tel 848137: J. if M. Vae, Ma- theneaterdijk 38, apotheek. N aatioi iel 188290: Wastar- ftlnr twM 118. talafoon twee voor tli» Linkoi- MBttSoever N» liet sliian van het palen plan kan worden gestart met hei maken van de fundering, waarna met de feitelijke montage van de grol# elementen kun worden begonnen. Hiertoe worden de bouwplaatsen voorzien van grote Rouwkratten, die de per as aangevoerde elementen direct vsn de traite» nemen en vervolgens op de daarvoor bestemde plaat* „in het werk" plaatsen, Terwijl de bouwkraan alweer een volgend ele ment „ophtwlt", wordt het yorlge ele ment door de montigeploeg gesteld De circa 2"? grote en kleine elemen ten (wunden, bordessen, complete trap pen, vloeren en ludkoniaiiden) wuriten In dbgproduktie gemaakt in de fabriek te Muusaiuis. Hiertoe zijn vier hallen ingericht voor deze produktie Vóór het storten zijn de daaivooi aangewezen mallen voorzien van wa pening en/of leidingen voor gas en elektra. Nadat de mallen gedurende dc nacht zijn gedroogd d.m.v. hete lucht, worden zij de volgende morgen met behulp van loopkranen lie het gehele Interna transport voor hun rekening nemen) gekanteld en naar de huiten- opslag gebracht. Hier vindt naverhar- ding plaats Normaliter worden de elementen vol gen* een nauwkeurig schema per at naar de bouwplaatsen vervoerd, maar nu voor de eerate keer een rlvlerkrul- alng moet worden „genomen", a|jn de aware tranaporten aangewezen op de ponten tvissen Maaaalula en Roaenburg, Bovendien moeten, na het gebruik vun dc pont, twee bruggen worden ge passeerd om de bouwplaatsen te berei ken Doze gang van zaken stelt hoge ut aanlsatorlsehe eisen aan de afdeling, die hel transport naar da bouwplaateen dirigevrt. Hoewel de eerste tranaporten eorat begin juni 1865 de rivier over zulten «teken, werkt genoemd» afdeling nu reed# aan een conceptontwerp rtj- tijdenschemR ('t spoorboekje) door middel waarvan d® Tsuwplsatas t op de meeat efficiënte wijze en met een minimum aan stagnatie kunnen wor den bevoorraad. Van belang bil hst samenstellen v»a daze „zware dienstregeling ia, of tijdig de nieuw# en 2e grote pont 10 m lan ger dan zijn voorganger) in dienat kan worden gesteld. Overigens Stat „Ile- mentum* het wil o< niet tijdig bevoor raden van de bouwplaatsen niet alleen afhangen van de „luimen" van d© pon tes. Oir at het vooral zaak is» op hat juiste moment, een zo groot mogelijk aantal -itemriten „ov®r" te krijgen, zal worden bezien of het mogelijk is par rit het dubbele gewicht over te krijgen. Speciale wagens zijn hiervoor In ont werp. In noodgevallen kan zo mogtiijk fiebrylk worden gemaakt van de pont e Vlaardlngen. w(J/en Het zijn woningen met een goede toekomntwiiardo Advertenties LM MODERNE GEGRAVEERDE GOUDEN SLAVfNARMBANOEN WINKILCEHTIUM IINNINWEG 4!» TKLIfOON XOrilKD^M i waterdtife zoïie Van X°l v«»ruit tot etUliggen maal onder de kantoorvlag van In «t» laaHht,* „r, -K jTi,. ls nauwelijks bereikbaar cn v«..m— wndr_V. !laJ!rt getoond, dat het feitelijk geen zin heeft direct»met de schroef vol achteruit te slaan. De eer- Hlll#8«wb4f«—-SehUbrojki «chlabf#«ki# Apothwk, UltW#« 13. tal 131334 ZJafc», Maasoavan Tl JDdar. Wc bhMrta ÏS£SChl 30», tol. 870380. ma), M. i Haanappél, aro#na HUladUk '89, talaf. 871443. v d Laan, BloanvRmtalnetraat 97, UJ Ï1S788! m«vr. dr. M. Sihaata Wrti IW» «»v ms ilVJILw Aftotnülittfi' Kdmp'nVrwaardi V*iv ZaMj^ Boomk.ni. KHmp«n a,d. L#k. tal. 01W ~S309 (b 3823)1 J N Bl vd. ariant. Baraambacht. t*. ®',,3-rJBJ* J. L«auwenbat?, Oud. a d. Ujaai. RUM. 01884-388. A. Prins. KrtmiK. a d. W»* vat, tel oissa-nsi. w c n. Wilmaw dag tl una tel m»«ndafochtend I uur incluatcf »at anger, tal. 0138 Voskamp, tel 01880—302m, «•FnciSi.#?"ÏKTvffrt zwam- waal: O. pur4.r,Jal..(0188T-4ti. A. C Voskamp Boaortbui O UUr 1» IR'twaas# T'i alge kans. Harwichwef 110, tsi. 1388, Ho® het ook zij: de aanvoer la ge baseerd c« een produktie var. 3 won1. - Sen per dag op de bouwplaate en om eze planning waar te maken, zal „Elementum" «iets nalater. om te be reiken, «lat de bouwcomponenten (het l»rllftb*rtehl voof vrUd*Q, tl oktober 1M4. 14- A8n<tüvi; e—13_ p.. k« U-mknAl IA S 61—88, ld 40—87, ld 8 da^raoVte^U, b»UkAt Or. k«>^!0- ?res p*7J5p:P- 8^tanUUU4eiWÏ4 ha M'35 P twteKaïm dorU 1—U P. bo«, PolortoUo 6—t p. b»i« Ct 4.10 t»#k r-nx's Oratuie F IAA If—SI. W tA —43, „Yb M IC 13—19: tbaoAniiftWta IAA asi.89 ld IA M—83, «TtB 19—83, W 14-19, Qlorli 'v Holland IAA W S in it^SO. ld IC l»—l#: Oriovt IAA ld. IA lO—41, ld UB S4—41. td IC 38—49 .At. Bern? 'A* (Van oen onzet verslaggevers>) ROTTERDAM, zaterdag De trum- en bustarieven worden wel verhoogd, maar in twee etappes. De eerste verhoging zal 1 decem ber van dit jaar ingaan en de twee de precies een jaar later Het college \an b. en w. heeft dit aan de raati voorgesteld, nadat goed een week geleden besloten de RKT-ta- ;**eveif drutiach ie verhogen. Zo dras tisch. dat de minister van economische taken *k*h In de zaak mengde en ver klaarde alleen akkoord te kunnen gaan, «la de verhoging niet In éin keer werd doorgevoerd. Mm mag aannemen dat de gemeenteraad - min of meer noodge dwongen - «onder stag of sloot meegaat met het vooratel van het college, De volgende «twMarleven zullen per 1 december 1964 gelden: Enkele reiablljet ƒ0,30 0.40) Overilapbiljet 0,40 (ƒ0,50) S.Rittenkaart 1,25 1,35) Overatapkaart ƒ1.50 (ƒ1,75) Weektoonkaart ƒ2,25 (ƒ2,50) (De tuisen haakjes geplaatste bedt ag«-n gaan, als de raad daarmee opnieuw ak koord gaat. gelden per I december 1965). De prijzen van de achoolabonnt'inen- ten alsmede de tarieven voor de bijzon dere autobiulljnen zijn aangepast aan bovenstaande tarieven. Donderdag 29 oktober zal do gemeenteraad er over be slissen ROTTERDAM. laterdst, Op de aan de afbsuwkede van Verolme'e werf ep Roaenburg Itegende Ipg.-tanker i'oaepb P. Qraw hebben glatermiddag twee eonstnicthDhUderi errntls» kreadwenden omgelopen. Zij zijn In het spitsuur met begelei ding van politieauto'» naar het Dijk- zlgtxlekenhuls vervoerd Van Wn \an hen k do toestand zeer ernstig De mannen, J.. var» Hengst on I. C. van Deurloo, beidtn uit Rotterdam, waren m«t nog drie andere arbeid®» aan het werk in de voorpiek toen ver moedelijk als gevolg van een ontplof fing d# brand, die met grote rookont wikkeling gepttard ging, uitbrak De tttannem slaagden erin zelf de branden ds ruimte te verlaten. Drie ander# ar- belders konden, na op da wen1 ver- wfd to zijn, naar huia terugkeren Over de oorzaak van de ontploffing ■taat m$ nieta vast. in>z* wlr pi«iit7cn minder rlicp is dan 20 motei Om voartcchni- s< he redenen kan men niet minder clan 4 meter watci on der dc kiel aanvaarden Aardig is bij deze diepgang van 16 meter op te merken, dat bet Suf/kanaal een maximumdiep te van 11,5 meter toelaat en de diepste route op onze "Ioord/ee hier en daar minder is dan 18 nieter' L1 EN andete beperking voor de «leeds groter wordende rrarrimöettanker is het pro bleem in voorkomende geval len voldoende snel te kunnen stoppen Een beladen 150 000 toni tankschip heeft een ge weldige inassü en het i» zeker il' illlj!!|i!il!l'i|i!ili||ll||li| (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM, zaterdag. Het col lege van burgemeester en wethouders ls vin plau een «pentere Inschrijving te doen houden voor hef verkrijgen van het recht tot exploitatie van de parkeergarage aan het Schouwbur*- plein. De inschrijving zai gelden voor een periode van 25 jaar, Aan de exploitant zai de mogelijkheid worden geboden in de garage een beperkte ruimte in te richten voor de verkoop van motor brandstoffen e d voor het verlenen van service cn het verrichten van klei ne reparaties Voorts zullen ruimten kunnen worden verhuurd voor recla medoeleinden alsmede voor het plaat sen van automaten Van het exploitatiesaldo komt 80 procent aun de gemeente voor het vol doen van rente en afschrijving Aan de exploitant blijft derhalve 20 procent Men verwacht enige jaren nadat het concertgebouw is voltooid een sluiten de exploitatie (Van een eaier verslag*even) ROTTERDAM, zaterdag, Bureau Marvrld N. V. Is verhuisd. Vanaf 1955 was dit bureau gevestigd aan de Witte de Wttlutraat 86; gisteren werd bel ge* heel gerestaurefrde pand op nr 53 of* fiel - 1 Is gebruik genomen. Men heeft nu de beschikking over tvyee verdiepingen. Oprichter M In t Veld legde zich aaaavankelfjk toe op de koop en verkoop van horecabedrij ven en breidde zijn activiteiten uit tot bemiddeling btj koop en verkoop vsn aüo «oorten panden en gronden in Bel- gie, Frank tijk, Italië, Spanje, Portu gal en Zwitserland. Lange tijd heeft mets zich ook beziggehouden met de bemiddeling bij kanterverhuur, doch deze activiteit ig geheel afgestoten. Marveld Beh. N V. la holdingsomps- ny van Bureau Marveld N.V,, Marveld Internationaal N.V. Holland Montage* bouw NV en Holland Fertigheus GmbH. De heer A den Broeder, die vrijwel sedert eie oprichting sa t het be drijf Is verbonden, ls thans directeur van de afdeling makelaardij en taxa tie. Het bureau heeft ongeveer twintig medewerkers, waaronder aedert S oktober de heer J(an) de Hoop, de man dl(S enkele Jaren geleden Nederland verbaasd deed staun door zijn kennis van de Britse voetbalclub Arsenal. Onder architectuur van de heer J G Been heeft H Rottgers Bouw- en Aannemingsbedrijf in ongeveer een jaar de restauratie uitgevoerd ROTTERDAM, aaterdag Alle voet- balwedstrilden, dl# vow vandaag en morgen door «e afdeling Rotterdam van de KNVB waren vastgesteld, a|jn verband met de toestand van de ter reinen afgelast DE NIEUWE aanwinst van d« H.A.L. de „Poeldijk", een handig en modern in gericht schip op haar eer ste reis naar Mexicaanse havens. „Achllle Lauro" zal de „Wil- gemiddelde. Maar aangezien Noorse kapitein Trygve het vaartuig als beleggingsob- Christensen van de 96 000 ject niet meer bleek te rende- ren, heeft men het toch wel 8 tanker „Boigsten met een beetje weemoed in het heeft er de brui aan gegeven hart naar Italië verkocht. Als om bij het laden en lossen steeds het 290 meter lange dek van zijn schip heen en weer te moeten rennen. Hij kocht een fiets en reed daarmee op het dek, zowel in de haven als op zee. Het werd zo'n succes, dat zijn rederij, de Fred Olsen Company, nu opdracht heeft gegeven op alle grote tank schepen fietsen voor het dage lijks gebruik te plaatsen. Offi cieren en bemanningsleden blijken bijzonder ingenomen met dit doelmatige nieuwe scheepsvervoermiddel! MEijNT 116 éOTTBÜOAM U rotterdam vraagt voor zo spoedig mogelijk voor haar afdeling LANDINSTALLATIES. Naast een voltooide U.T.S. (elektro-)opleiding is er- i mg op htet gebied van licht- en kracht-installaties alsmede praktijk op een tekenkamer een vereiste. Leeftijd 25 tet 30 jaar. De aangeboden functie omvat o.a. het bestellen van de benodigde materialen naar aanleiding van de begroting. Materiaalbeoordeling. Kostenbewaking en het maken van revisie-tekeningen. Schriftelijk® sollicitaties aan de afdeling Personeels zaken, Willingestraat 2, Rotterdam-Zuid. cn Ter versterking van wm verkoop organisatie in Zuid-Holland zoeken wij contact met commercieel «gestel de actieve personen, die als een ruime ervarteg hebben opgedaan. Betreft: het bezoeken van .«taiiateurs en elektro-winkellers. Een goede sslariëring en e>- a aantrekkelijks provisieregellmg beheren >ji tot de gunstige voorwt rden die ons bedrijf kent Tevens is er plaats voor die allereerst een opleiding In het bedrijf zullen ontvangen» Kernachtige solllcitetlebrieva.. pasfoto, ontvangen wij gaarne op ons kantoor te Rotterdam, Postbus C8i *'o& de enveloppe vermelden: „sollicitatie" WVO*.SflSH? !f: zettm voor het bereiken v» TOP-RESULTATEN to eigen artikel sn #iges branche, aoor deetosme aan mondciinc tneivte*'.,-'! oncérwlj» to SPREEKVAARDIGHEID VOOR BEROEP EN BEDRIJF Beiuizter uw elfen verkoopmo*eU|khe8en (aanv, i uur): okt. JUNK», NKwwe Haven 15». gwrttt bi) verhtMtortiiE om vrtlbl. tol.: NEB. SPRSSaK-CENTBÜ&t ZEIST, Telef. 1388S. ven. ve.geztld van (te bin 16 dagm ROTTtRDAM, zaterdag. In de nacht van donderdag op vrijdag is in gebroken In see lm. en tsportbidrijf van sportartikelen um de Vijverhof, straat. Men kwam binnen door het bo venlicht. Bureau» en kaaten waren opengebroken. Uil een geldkist wordt een bedrag van 370 guktso vennlit. Gsvraagdt bekeno met installaties op bouwwerken» Briavan onder nr. R 2438 bumau v. R'dtmach PJn>0i. VRAAGT VOOR HAAR AFDELING Inkoop SS teiaat xai worden met bet bij houden wan d* orderadmlnlttraUe *b hi: med< verband hvudende wark- zaamheden. Aantrakkeitjke werkkring. MULO alpjon vereiat alamede goede kennto der moderne talen Leeftijd tot 30 Jaar. SaUleitaëts schriftelijk aan ona actoea Marconi- atria» to, of telefarüzch ander nr. 238830 ta«8W 21 of 32 MARCONISTRAAT 19 M>AH TIL J18J9

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1