Twee vlieqe in een Herboren scholen weer open KREYMBORG 1 KREYMBORG Piet Kee op twee orgels tan*. DIVIDENDEN 22 355 3V Voor de Vaders AGENDA Ned. Comedie speelde Behan Solent" brak in stukken overschreden „Jongens, riep ik, waar zijn jullie Voorde Zoons... MIyFIoB Bruno Maclerna leidde muziek van deze tijd de heer Cupedo: NotUlen WOrdell „Toen zag ik, dal hij onder een ander lag - dood" j® Omgeving ÖOrgérlijke Stand van Rotterdam Bioscopen Voor hedeo Voor morgen Exposities Apotheken In St. Laurenskerk P. HK'I WKKIR IN EUROPA |*pyf pag. 4 - dinsdag 27 oktober 1964 Op 22 september jl. schreef G. N. J. Cupedo uit Rotterdam aan het college van b urgemeester en wethouders Op 2 oktober j.l. schreven b. en w. aan En dit is het verhaal dat de 71-jarige Gerardus Nico- laas Juriaan Cupedo aan een van onze versllaggevers ver telde» een verhaal dat, ook al klopt de heer Cupedo in derdaad zonder acceptabele reden op de deur, waard is gedrukt te worden. Alleen al vanwege zijn trieste ach tergrond. Ty afsrrv Flanellen sporthemden v 1964 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Het saneringsplan voor de Rotterdamse openbare en bijzondere scholen heeft gistermiddag meer reliëf ge kregen, omdat toen de twee geres taureerde scholen aan de Twee- boschstraat (Afrikaanderschool) en aan de Rechthuisstraat (Insu- lindeschool) officieel aan de school hoofden werden overgedragen. Warme keperfianel In frisse, vrolijke streepdesslns 2 laar VIO Alleen geldig 28 oktober 75 Dit vrolijks sportieve flanellen sporthemd ?ofrwekVlnket,e' (Advertentie LM.) Ilfl s s e s if ik ■%-v %-*•/ -M^.Tt.t v» „Voor de oorlog waren mijn twee zoons en ik bij de vrijwillige brand weer. Burgemeester Oud heeft bij het begin van de ooriog aan ons gevraagd om dit te blijven doen. Nu ts het vol gende gebeurd. Terwijl wij op 29-0- 1940 eer;; brand aan het blussen wa ren op het terrein van de Kon. Rot terdamse Lloyd, vielen daar opnieuw bommen, met het tragische* gevolg dat een van mijn zoons werd gedood en de ander gewond. Nu Is mij ach teraf gebleken, dat er aan vele men sen smartegeld is uitbetaald. Door ziekte en andere omstandigheden verkeer ik in moeilijke financiële omstandigheden en daarom wil ik u vriendelijk verzoeken of het niet mogelijk is, dat ik alsnog voor dit smartegeld in aanmerking kom." „delen wij u mede, dat de in uw schrijven bedoelde uitkeringen vermoedelijk verstrekt zijn krachtens de regeling inzake uitkeringen aan lazi-vervoigden. Ingevolge deze rege ling kan onder bepaalde voorwaar den aan hen die wegens ras,, geloof of wereldbeschouwing vervolgd zijn dan wel aan hun nabestaanden een uitkering worden verstrekt uitdez.g. z g. Duitne Schadevcrgoedingsrege- hng" G. N. J. Cupedo en de bom „Tegen een uur of half vier "s morgens 't was een zaterdag kwam ik met m'n zoons Jo (20) en Ab met de oude spuit 35 van Delfs- haven op het terrein van de Lloyd. Ik was gewoon spuitgast, m'n zoons aelspirant. D'r waren bommen ge vallen en voordat we het wisten floten cr nog meer naar beneden. Vier waren het er. Een bom viel op acht meter afstand van ons en en kele anderen neer. Toen de rook was opgetrokken bleek lk als enige over eind te staan Ik zag tien mannen lsjjgen, dood of gewond. Jongens, riep ik, wafer zijn jullie? Jo riep, dat hu gewond was. Hij had een scherf in zijn »rm gekregen, 't was niet zo ernstig, Ab, die kon ik eerst niet vinden. Teen zag ik, dat hij onder een ander lag dood, een been eraf. Ze hebben 'm naar het lijkenhuisje daar bil de Rivierpolitie gebracht, ik zei, dat ik Ab thuis wildé hebben, maar dat moest ik aan het bureau Oostervantstraat vragen. Natuurlijk werd er gezegd, dat kan, maar ik heb 'm niet thuis gekregen. Waar om weet ik niet, mijn hoofd stond toen trouwens niet naar nadere in formatie. Z'n begrafenis, dat is een enorme optocht geworden, kijk maar hier zun foto's, ik weet niet wie ze heelt genomen. Het was een begrafenis met korpseer, door de brandweer vereniging georganiseerd. Een vra gen lag vol met bloemen. Eerst wa» ik er niet zo over te spreken, want ik hield niet van uiterlijk vertoon. Maar 't was toch wel indrukwek kend, Kijk, zie je, ze 1 epen in uni form naast de baar. En er stonden massa's mensen langs de weg. Ab werd op Crooswijk begraven. In 1958 moest het graf ja vrouw, ik spring van de hak op de tak, maar meneer komt er wel uit kreeg hij een andere pleats. Weet je wat toe vallig was? Hij had al die jaren vlak bij de Engelse vlieger die de bommen had gegooid gelegen. Die is dezelfde dag door de Duitsers naar beneden gehaald. Maar goed, dat nieuwe graf, dat is een eigen graf, op kos- IV' G. N. J. Cupedo ik weet het niet meer ten van de gemeente. Daar heb ik een hele tijd voor moeten vechten, ik zei: Een eigen graf, dat heeft hij toch wel verdiend? Uiteindelijk ga ven ze toestemming, Hij ligt nu bij andere oorlogsslachtoffers; een politieagent, wat militairen. Nu Is er iets ergs gebeurd, dat moest er ook nog bijkomen. Een half jaar geleden was ik bij hem, otn bloemen op zijn zerk te zetten. En toen zakte ik plotseling bij hem in de kist. Het bleek een kist van tri plex te zijn, dat zag lk meteen, want ik ben er goed mee thuis, met hout, In 1958 ook, kwam er iemand van de brandweer, die hier nog al eens komt, naar me toe en zei me, dat ze een spuit naar Ab wilde noemen. Ze nemen zoveel namen van mensen die niets gedaan hebben, zei hij, jouw zoon komt er zeker voor in aanmer king, Ik moest bij meneer Dijkshoorn, de directeur komen, voor mijn toe stemming. Toen heb ik gelijk ge vraagd of hij geen werk had voor mijn zoon Dik (35), die blind was ge worden. Nou, hij wist wel wat, maar ik heb er nooit meer iets van gehoord. Dik, die kan typen en telefoneren, zit nu in Dordrecht in de werkplaats Voor minder validen. Van die «puit, daar heb ik ook nooit meer iets van gehoord, 't Schijnt gebeurd te zijn met een wagen van het Kleinpolder- plein, maar ik heb 'nri nog niet gezien. Om met Ah varder te gaan, van de Lloyd kreeg ik 8 weken loon ven Ab hij werkte daar 48 gulden, en van de gemeente (dat is de Rijksver zekeringsbank) 45 gulden, voor de begrafenis, die 140 gulden had gekost. Ik heb de rest ook gekregen nota- bene van de N.S.B.-burgemeester, die vond, dat dat móést gebeuren. Dat zijn we verplicht, zei hij. Maar ik wilde ook een schadeloos stelling hebben. Ik verdiende als monteur ik had directeur van de machinefabriek van mijn vader kun nen zijn aks mijn broers niet die vuile streek, ach, last ik erover zwijgen 44 gulden per week, een aardig be drag voor die tijd dat wel, maar ik kan er niet van rondkomen. Mijn vrouw had het na de dood van Ab vreselijk te kwaad, ze werd ziek, we moesten verhulzen, naar Leiden, toen kwam dat met Dik z'n ogen, ik had gewoon geld nodig. De Rijksverzekeringsbank gaf echter geen schadeloosstelling, omdat Ab geen kostwinner was geweest. Ik ging In beroep, ik voerde de achtergron den van de moeilijkheden aan, maar het ging niet door. Ik stond in mijn centje, ik had geen advocaat. Ik kon mets tegen die heren doen. En ze waren puur-ambtelijk. Ja, één keer heb ik Iemand in de arm genomes, maar dat kostte me met een 40 gulden. Dat kon ik niet voor een tweede maal betalen. In die tijd had lk voor Dik: een ac cordeon gekocht. Dan kon hij met z'n zieke ogen hij had geen irissen toch nog wat plezier in het leven hebben. Ik heb dat ding moeten ver kopen, om rond te kunnen komen. Nu ik het toch nog even over Dik heb hij heeft 10 jaar in Amster dam in een ziekenhuis gelegen. Kostte heel veel geld. Twee maai in de weck er naar toe gegaan. Toen werd hij geopereerd door een pro fessor, snaar er trad een netvlies- scheuring op. Hij kon daarna met een nog helemaal niet meer zien, Maar hij wilde werk hebben, en dat kon bij een apotheek. Hij op-de fiets erheen. Ik zei: Ga nu niet op de fiets, ga lopen. Hij ging toch. hij reed tegen een boom. viel. zijn andere oog raakte ontstoken, het moest worden weggehaald. Ja, ja, over die brief aan de bur gemeester en de wethouders over dat smartegeld. Kijk, ik had van een Leger des Heils- officier, die wel eens met ons komt praten, over m'n regeling gehoord Weet je. ai die ellende van toen. het is nu eigen lijk veel erger. Mijn vrouw en ik kunnen nu vcht niet meer rondko men. Schuld? Ja, tweehonderdvijftig gulden, ik. zal het je ronduit zeggen, voor kleding, van een kennis geleend. M'n pensioen? Honderdtwintig gul den in de maand. Plus a.o.w., dan. Ik heb tot m'n 67-ste gewerkt, na m'n pensionering deed ik er wat bij. Dat gaat niet meer, ik ben twee jaar geleden met de fiets gevallen, mijn heup brak, hij is scheef ge groeid. ik loop moeilijk, en voor dit huis hier moet ik een stel trappen op. Ik ben - ik kan het wel even vertellen niet? - naar de wethouder 5,'egaan voor een andere woning, 't Zou in orde komen - niets van ge hoord. Ets ja, m'n vrouw moet extra voeding hebben, ze is niet zo goed. Dat kost ook geld, Ik schaam mc eigenlijk een beetje dat ik het je allemaal moet vertellen, maar ik weet het ook niet meer. Ik ben uit wanhoop naar de krant gekomen, maar als dat niet kan helpen, dan ga ik naar de burgemeester zelf toe Dan ga ik voor zijn huis staan, uren lang, totdat de politie me weghaalt. Of dan hang ik een bordje rnet de naam van Ab erop naast de lijst van gevnilenen in de hal van het stadhuis. Ik wil ze op mijn zaak at tent maken. Het is per slot een eer lijke beweging, dat met dat geld wat ik wil hebben. Hier, een knipseltje van een B.B.-bijeenkomst. De burge meester reikte medailles uit aan vrijwillige noodwachten. Wat hebben die in de oorlog gedaan? Wat heb ik in de oorlog gedaan? Ze hebben op me geschoten toen ik met de spuit liep. Ik ben dagenlang met bluswerk in touw geweest. Maar een onderhoud met de burgemeester die wel naar de B.B. gaat, nee." Ten stadhiv.ie merkte men wat be- j treft de affaire-Capedo op, dat Ee«i- »5e Zaken geen zogenaamde onder-1 stand (financiële steun) zal verle nen, omdat de hier or gestelde nor men worden overschreden. Men ves tigde er de aandacht op, dat er Wel een maandelijkse vergoeding van 18 gulden voor versterkende middelen wordt verstrekt. Er werd nezegd, dat de brandweer wellicht over een speciaal fondsje be schikt. „Al met a! kunnen we hier toch wel van een netelige zaak spre ken, mede omdat de persoaa in kwestie zich nooit over hei verlies van mijn zoon heen heeft kunnen zeilen. Men kan zeggen, dat hg door z|in reacties op verschillend? gebeurtenissen dit leed vernieuwde". De heer Cupedo over hulp van de brandweer: „Een hoofdman heeft mU in een gesprek eens onheus behan deld. HU trad ontactisch op. Ik ga niet meer terug." Men kan zich weieens te verongelijkt voelen. f Advertentie f.M.) lAdvertentie M Een uitmuntend model in prachti ge ruiten. Keuze uit zes kleur combinaties, tot 8 jaar Wethouder R. Langerak vond dat de enigszins haveloze gebouwen nu ver anderd waren in vrolijke en fleurige scholen. Daarmee het gebeurde raak typerend. Want: de scholen zien er als herboren uit, na een jaar lang timmeren, schil deren, passen ®n meten enzovoort. Ze zien er nu bijzonder gezellig er doel matig uit. Dat mag ook wel. De ge meente heeft in deze karweien in to taal een miljoen guldens gestoken. Wethouder Langerak meende: „De om- 1 geving, waarin gewerkt en geleerd moet worden, is bepalend, voor de resultaten". Dat waren de schoolhoof den J. H. Hofman (Afrikaander school) en J. W. Haser (Insulinde- school) volkomen met hem eens. De Afrikaanderschool telt tien klassen met totaal 300 leerlingen, De 250 leerlingen van de Insulindeschool be volken zeven klassen. Tijdens de officiële overdracht (de scho len zijn al van september weer in gebruik) werd het woord gevoerd door diverse autoriteiten uit de onder wijssector. Ook de leerlingen kwamen aan bod. Trouwens, de leerlingen hadden 's mor gens al feestge/ie.d, dat ten slotte eindigde met een voetbalwedstrijd tussen de twee openbare scholen. De N.V. Willem Smit en Co's Transformatorenfabriek te Nijmegen stelt over het per 30 juni afgesloten boekjaar een dividend voor van twaalf procent. Over het voorafgaande boek jaar werd veertien procent dividend be taald Het resultaat over 1963/'64 van de Smit-Nijmegen Groep als geheel blijft slechts weinig achter bij vorig jaar. Het bestuur heeft goede verwach tingen ten aanzien van de resultaten van het lopend jaar, aldus is meege deeld. TIP wc--;?' PYAMA KI. at. p. m. Binnenweg 128 Nwe. Binnenweg 447 Zwartjanstraat 80 Beyer- landselaan 87 ROTTERDAM, 9-12 jaar 113—16 jaar in de maten small, medium en large, ALLE HERENMATEN 75 ROTTE70AM ROTTERDAM ROTTERDAM ROTTERDAM Wait-KrutikocU Korte Hoogefreet Meent Kotend/, logedljk Winketcentrum e HOOGVlIET e VIA AR DINGEN, liesveld e LEIDEN Haarlem e 2E1ST Stel loon Anna: dag. 1, 7. 9 30 uur: De man van Rlo, 14 J. Centrt- dag. S, 7, 9,18 uur: Rlfifl In Am- sterdam, 14 i. Cineac-Bijenkorf: door!, voorst, o.a.: nice - revue - tekenfilm - kleurenfilm Safari door Afrik®, ail. Cineac-Beurs; dag. 00, 15.30, 1.30. 3.30, 8,30, 7.30, uur: Mondo Can* 3. 18 j. Cinerama: dag. 2 30 en 8.15 uur: Windjam mer, 8,1. Colosseum, dag. 2, 7, 9.1S uur: Do volgelingen van Dracula, IS 1. Corso: das. 2. 7, 9.30 uur: Opstand In het legerkamp, KJ. On" asg. 2 en 8 uur- Irma ia Douce, 18 J. Harmonie: dag. 2, 7, 9.15 uur: De sheriff van Wichita. 14 J, Krlterlcn: dag. 2 30, 7, 9.30 uur: Lea para- pluie» da Chcibourg. 14 1. Lumtèrc: dag 2 18. 7, 9.30 uur: Hogeschool dar onderwereld. 18 J. Metro: dag 2, 7. 9.15 uur: Dokters van de nieuwe lichting, 14 J. Musisa: woenad, 8 uur: Barabbeis, 14 j. Passage: dag. S en 8.18 uur: Mensen van morgen. 18 J. Prinses: dag. 1 en uur: Exodus, 14 j. Bex: flag. 2. 7, 918 uur: Land zonder w*t, 14 j. Studio 'SI'; dag, 2,18, 7, 9 30 uur: Veel liefs uit Moskou, 18 j. ysiafia; d»g, 2.38, 7, 9.30 uur: Mensen van morgen, 18 J. 't Venster: dag. 2, 7. 9.18 uur: Spaar de spotvogels, 14 J. Victoria: dag. 2 en 8. woensd. 8 uur: Spar- tacus. 14 j, woensd. aur: De nieuwe avonturen van Dik Trom. a 1. Rotterdam bo Schouwbutf20.15 uur: Con- certgebouworke»t m.m.v. Yehudl Menu» hln, viool Aula Museum Boymans-Van Beunlngen, 20.15 uur: Benthien kwartet. Luxor, 29 uur: A B C.-c*baret Corry Vonk en Wim Kart. Rotterdamse Schouwburg, 20.18 uur: NRT - Faust I. Luxor, 20 uur: A.B.C.-cabaret Corry Vonk ei) Wim Kan. etattlotm, Ka tk, Balfaweg, Hoogvliet, 20u.: ..Shell" mannen- s;t vrouwen- Advertentie I JVf i< cl/titettfi ett eek ttacAt Htafaad Oarantie. u etmaal. Exier, uc oav uoiunaiuatwi 11ivi 14111: Oosterapolheek, Rusthuflaan 34 '1 130712, Sc ha il.» wljCK apotheekAbls- eg 40 Ie! 249127, J lï M Vos, Ma- öoneert koor. Voor een overzicht van de exposities ln Rotterdam zie ons blad van donderdag Rechter Manuoever: Beker en Berghuis. Mu- thcneeserlaan 400, tel. 2J4405, (a K M Brussaard, Ooat2eedljk 211. tel 130605, J. Exler, De Sav Lolimanlaan 117. tri 244 tel. weg 40 theneaserdü" 38, tel. 185250. Wester apotheek, Nw Binnenweg 115. telctoon 234SOJ liUlegersberg—Schlebrock: Schlebrockie Apotheek, Uitweg 13, tel. 181234 Linker Maasoever: dr Th. Exler, Wolphaerts- bocht 308 tel. 270280: mej, M. B 8. Haanappel, Groene BiUedUk 389, telef 272443: v. d. Laan. Bloemfontelnstraat 97. tel 279780; mevr, dr. M Paulssen- iSmeets Plein 1853 no. 25. tel 1T8078 Hoogvliet, Perals ®n Spijkenlsie: Apotheek Hoogvliet. Max Havelaarweg 2, Hoog vliet. tsl 010—180830. 38 okt hoog water te Rotterdam ie tU 10 01. 2e til 22.58; lo Dordrecht te tij 10.38, as ttj 23 18; te Relievoetslu!» Ie tij 8.37, 3? Hl 21.18, ie Hoek van Holland le tU 8.02, 2e tt) 20.41. Ij)IET Kee, cie befaamde organist van de St. Laurenskerk te Alkmaar le vens stadsorganlst van Haarlem heeft gisteravond zun uitnemende gaven als reproducent van orgelmuziek ten toon gespreid op beide orgels van de Grote Kerk. Het was verstandig dat Kee deze in strumenten niet „om en om" bespeelde, maar eerst de helft van zijn programma afwerkte op het koororgel om daarna zijn recital le vervolgen op het fraaie transeptorgel van Marcussen; dit met het oog op de luisteraars die dan rustig konden verhuizen om een door galm vertroebeld klankeffect te ontgaan. Kee's programma verschafte zowel Muzikaal als muziekhistorisch genoe gen. Op het koororgeltje hoorde men eerst een primitief doch melodieus oud- Engel* tukje van ecti anonymus (met subtiele enkel vo dige registratie ver tolkt), een antifon van Tallis» de fraaie Pavana Hispanic» van SweeHnck, een toccata van Banchieri (al deze stuk ken met fijne frazeringén en intieme timbres gespeeld) en vervolgens van cie hedendaagse componist Siegfried Reda drie kleine, zeer spirituele orgeistukken. Een improvisatie op Dankt nu allen God (iil variatie vorm) viel echter minder boeiend uit. De meer monumentale stukken (Bus- tehude's Passacaglia er. Bachs Prelude en fuga in f) kregen op het transeptorgel eveneens, dank zij een onwrikbare rit miek en gelijkmatig passagespc! vertol kingen dien geen wens onvervuld lieten. Voorts hoorde men op dit instrument minder geniale stukjes (van Stanley en Wesley). S. NIEBOER (Van onze kunstredactie) AANGIFTEN VAN GEBOORTE Op 24 en 26-10-64 Rotterdam J. Fasol-Heester z; C. M, v. d. Horst-v Olifen 2; M. S. v, Wynen-Stolte d; B. de Wolf-Bohnen z; H. M. L. Beeekveldt-Zundorf z; B. H. WolthuU-Krutjt z; E. Rip-Struljck 2; F. M. A. v. Stek-Kugel z; A. G. M. Kluts- I Peeters z; H. Jongejan-Kruithof d;T, A, L, Koot<Cikot d; A. Bockel-v. Gelder d; C. Bergwerf-v. Harte z, C. J. Sertona-jongen- otter z; M. T. Sjou..--v. Orten d; I. M. C. v. Katwtfk-Bakkers z, C. M. A. Elshof-Hoogen- bosch z; E. N. v. VUet. v. Wingerden z, M. Veenman-Gorree d; H. J. de Waard-Poppe- liers z; V. hT. Cullens-Smita d; F. J. Hek- stra-Milo d; G. Aalbers-Blom d; D. J. Oer- lemans-Vermeulen d; A. Oostdük-Schipper d; L. F, G. Curfs-Magdelijns d; M. C. V. Coule- Stuik d; A. Knijff-Bijlsma z; W. H, de Win- ter-Viaser d; J. M, Izaks-Buscherhof z; J. P. Bijkerk-Kuttschreuter d; J. W. Aandeweg- Spierlngs d; C. M. Eijkenboom-v. Hagen df; J. H. v. Beekum-Ras d; N. Mol-v. Olffen d; L. v. WiJngaarden-v. d. Lagemaat z\ P. Klijn-v, Wulikhuijse z; G. Rietveld-de Wtt z, M. v. d. Wetering-Decates z; S. Sldoel-AU- soeprapto 2; H. C. M. Plstoor-Kuiters z; G. v. d. Spek-Spek z; T. H. Weij-de Zeeuw z. Aangiften v. geboorte op 26-10-64 Rotterdam J de Waal-Mostert 2 z, S v Knmpen-de Jong 1 ;J v Cleemputte-Weiderna z; H v Loon-Meinster d: J. H. den Ouden-v Oera z; H. E Nieuwdorp-Kronenberg z; E. F. J Herkhoff-de Blaaij z: H M. Bleekveld-Cor- nelissen z; J. E. M v Holt-Elbers z; C. J. Spaan-Maasdam d, G S M. Hüle-Vermeij d; J BA Notenboom-Bijker z; C. Arbouw- Gielens d; A v Steenbergen-v d Weerd z; L. Tippens-v Reljswoud d: G. de Deugd- Jansen z; A. M. de Wit-Bonnier z; A, H. v d Kleiln-Kouwen z; N. v. Velzen-Verschu z; J T. Weda-Geijer z: J. M RUnders-Weeda d; A v d Stappen-den Boer d; C. J. de Wlt-den Uijl d. T. C. de Pater-WiUemsen z; J. Kottier-Oldenbroek d; L. Janaen-Vinke z; M H Lindaart-v Rheenen z; L W. v Oord-v Geemert d; A. T. Roodnat-Jumelet de Rotterdamac Schouwburg heeft de Nederlandse Comedie gisteravond "pVENALS tijdens de concerten, die de eerste voorstelling ln dexe stad gc- het Residentie-Kamerorkest in Den geven van Brendan Behans „De man K van morgen" (The Quare Fellow) ni- en Amsterdam heelt gegeven, der regis van en bewerkt door Han werci gisteravond ln Atrium een avant- Beats van den Berg ln de voortreffe- gardistisch werk van Xenakis vervan- Ifli i"n'tent'e vert«llng van G. K. van gen door Anton Weberns Concert opus het Ueve. 24, wat des te interessanter was voor Het stuk geeft een dag in de gevan- het in nieuwe stromingen beiangstellen- genis weer, voorafgaande san de moigen tie publiek, omdat hetgeen de heden- dat er een gevangene zal worden ge- daagse seriélcn voorstaan de consequen- h on gen. Behan heeft met dit stuk een *'e 's van Weberns atonaliteit en melo- pleidooi gehouden tegen de doodstraf, j dieverbrokkehng, zoals deze zich in het maar zonder ergens sentimenteel teonderhavige stuk presenteren, worden. De komische kanter overheer- j Welke kanten men met deze muzikale sen, maar onder de vele grappen wordtgegevens uit kan, mocht dan blijken uit langzamerhand do gruwelijkheid van de Consonants van Castiglloni en Hl-Kyo officiële moord duidelijk, zonder dat cr, (Vliegende spiegel) van Fukushlma, het een greintje sympathie wordt gewekt voor de terdoodveroordeelde die zélf een moord heeft begaan. 55 Onder regie van Han Bentz van den Berg, zo schreven wij reeds naar aan leiding van de landelijke première, heeft de Nederlandse Comedie de sfeer van de gevangenis uitstekend opgeroe pen. Van de vele mannenrollen noemen wij hier nogmaals Johan Kaart als Dun- lavin en Dick Swidde als Opa. MEENT 114» ROTTERDAM TEL010 131723 eerste voor betrekkelijk kleine bezetting, waarbij het instrumentale kolobriet een beduidende rol speelt, het tweede voor fluitsolo, strijkers, piano en slagwerk met als opvallendste element de ge bruikmaking van kwarttonen. De uit voering onder de befaamde "runo Ma- der i heeft een volkomen betrouwbaar partituurbeeld geschapen en het plei dooi, dat de virtuoze fluitist Koos Ver heul voor beide werken hield, had niet overtuigender kunnen zijn. Wie zich bij deze statische procédés die intussen ai nauwelijks meer nieuw zijn in de be tekenis van onbekend wél bevindt, kon deze nadere confrontatie met de scheppende toonkunst van 't heden dan ook zeker niet betreuren. Schönfcergs „Verklarte Nacht" in de versie voor strijksexiet uitgevoerd, kwam na de pauze bewijzen, hoereer de kunst van deze nieuwlichter uit de ja ren twintig Ir oorsprong wortelt to da late romantiek. Was dat misschien toch een teleurstelling voor de frenetieke be wonderaars van soniek etcetera? ROTTERDAM, dinsdag (ANP) Duikers van het Rotterdamse bergings bedrijf Van der Tak hebben geconsta teerd, dat het Nederlandse kustvaartuig „Solent". «lat sinds vrijdagnacht tegen de zuidelijke pier op de bodem var de Nieuwe Waterweg ligt, zee? ernstig Is beschadigd. Het scheepje is volgens de duikers gedeeltelijk in stukken mhm» ken, terwijl de boeg rwaar sehavead is. Men verwacht dat de duikers spoedig hun bevindingen op schrift zullen, heb ben. Zowel bij Van der Tak als bij de eigenaar van de „Solent" wacht men de resultaten aan het duikersonderzoek met spanning af. Zoals men weet meakte «Ie „Solent" vrijdagavond, twee mijl buiten de pie ren van Hoek van Holland, plotseling een slagzij van vijfenveertig graden. Korte tijd later nadat de zeven be manningsleden het schip hadden verla ten wist de sleepboot „Schouwen- bank" de „Solent' op sleeptouw te nemen. Juist toen de twee schepen bin nen de pieren waren, brak de sleeptros, met het gevolg dat de „Solent" zonk. Duikers van de bergingsvaartuigen Dolfijn en Meermin van Van der Tak hebben ontdekt dat het vaartuig in tweeën ls gebroken. De wrakstukken zijn nagen :-i niet van plaats veranderd, zo dat er geen gevaar is voor de scheep vaart in de mond van de Nieuwe Wa terweg. z. J. Andriessen-v Daalen d; D. H. ATzenl- Rolandtu z. Aangiften van overlijden Rotterdam 23-10-1984 W. var: der Heijden, ong. vr. 70 jr; P. J. ..n dar Linden, ïoon 6 dgn. Aangiften van overlijden Rotterdam 24-10-1964 F. WfUtes. mms geh. gew. m. J. H. E. Liica, 84 Jr: G-. de Vries, vr. gen. gew. m. G. Vier dag, 82 jr; K, Brilggen, vr. geh. gew. m. H. G. Blekart, 35 jr; F. M. Hendriks, vr. v. C. de Haard, 74 jr; R. van der Staay, man van J, Nteuwpoort, 8# jr; M. A. Olden, ong. vr., 82 jr; J. G. Koolwijk, vr. v. J, G. Admiraal, 42 jr. Aangiften van overlijden Rotterdam 26-S9-1964 H. de Groot» man geh» gew, m. M. van Slnderen, 77 jr: W. J. Verbakei, man. geh. gew. m. 3, C, Vissers. 85 jr, J. C. van der BUI, vr. v. I.» Komijn, 75 jr; D. ïlsogimMd, man v. H. Vrijhof, 65 Jr; T, van Overbeek, man v. M. van Meskerk, 33 jr; W. A. Wage naar, man geh. gew, m. M J. Tijsnians, 90 Jr: J. A. Kouwenhoven, zoon 1 rnnd; I. Schelling, vr, v. G. Bijl, 69 Jr; H. J. Schoot®, man v. J Groenendijk, 75 jr. I Bal. man v. A. van Toledo, 78 jr: H. FontUne. man v. T, M. van der Waal, 77 jr; F. A. Brouwer, man geh. gew. m. H. J. Dissel, 84 jr; .1. A. va» Buren, man v. M, Vollenhouw, 67 jr; J. M. T. Kolenbrander, man v. J. Verkerk, 78 Jr; M, van R(jbrs®k, vr. geh. gew. m. J. T, A. Torenbos. 79 jr: A. Roggeveen, man v. G. Dullaart, 88 jr; L. Spelbrlnk, man geh. gew. m. A. M. van Meerendonk. 85 Jr; A J. Steenks. vr. geh. few. m. P. O. d.e Snaijar, 74 Jr; R. J. G» van Kleef, v. geh, gew. m. K. Valk, 85 Jr: A, van Amstel, vr. v. F, A. Sa«- senburg, 55 jr; A. F A, van tier Zijden, man geh. fp:w. rts. W. M. van Touw, SS jr; A. Schipper» vr, geh, gew. tn F. van Idsinga, 81 jr; W. A. F. Schwartz, man v. W, E Ot- iarbeek, 82 Jr; D. Bossehart, man v. T. A. Hageraats, 64 jr; H. M. van Tussenbroek, man geh. gew. hi, Dekker» 80 jr; M. H. Hutjsman, vr. v. M, Snoelj, 31 jr; J. Lems» ong. man. 81 jr: J. J. Peters, man geh. gew. m. H. van den Sng. 88 jr; J. M Klesme vr. geh. gew. m. J L. Diiks, 8? jr: A. van Ge- merden, vr. v. W. J. Wolders, 68 jr: P. W. C. Witteveen, man v. E Stmons, 58 jr: C, Suyr- land. men v. P. M. Lans. 78 jr; T. Noordzij, vr. v» L. van Schie, 51 jr: F. J. Goosen, inan v. A. Kraayeveld, 82 jr: J. 3, Ottevanger, msn v. C. E. Brinkhof, 73 Jr. Alt levenloos aangegeven; E C Kramer-Pons. d: B. J. Strooband- ThUssen, z; E. van der Welde-Mctzger, K A. G. M. Kluts-Peeters, t. Ais bij Van der Tak het resultaat van het ondersoek ilader zal zijn bestudeerd osk het overleg met de eigenaar en de assuradeuren spelen bierby een rol zaI worden besloten of en hoe het ELLY SALOMé. wrak moet worden gelicht. Btaiioa gestiAdh. "«SB lomp. Pen Helder onbew. o 4 9 5 D Ypenburg Vllsslngan mlit Onbew, no no S 4 10 10 1 3 9 0 Keiui mist O 2 9 0 0 De Bilt onbew o 2 li 0 9 Twente mist w stil SU .«8 0 Eindhoven 1. bew. no 2 12 0 9 2.-IJimburg mist no 3 11 0 0 Helsinki zw. bew. wzw 5 4 1 0 Stockholm onbew wzw 3 6 0 ti Kopenhagen ht. bew. 0 4 10 3 a Aberdeen regen z S 14 10 1 Londen nust w,sMl 15 6 0 Amsterdam onbtw. o 3 19 4 0 Brussel onbew. nno 4 10 l 9 Luxemburg 1. bew. no 7 1 0 Parijs onbew. n 8 11 i 0 1 orde -, „x I. bew. n 3 13 0 Grenoble gh bew. w.stll 6 4 9 Nice 1. bew. zo 1 10 I 0 Berlijn bew, sno 4 9 1 0 Frankfort zw. bew. no 8 11 3 0 MUnehen motregen o 5 4 1 ZUrtch motregen no 2 6 4 9.1 Genève gh. bew. nno 4 7 5 0 Locarno tegen w.stil 18 7 Wenen zw. bew mw 2 8 5 1 tensbruck gh. be.w. w.stil 8 S 0 Rome regen ono 4 18 11 5 Barcelona zw. h®w, nnw 8 30 8 0 Madrid onbew. WJltlI 17 S 0 Majorca 1. bew. W.SU1 •3 X O»!o mist wjtll 5 ~i 9 Belgrado zw. bew. ZIO 8 X 8 9 Athene zw. bew. wjiil 28 18 8 Lissabon onbew. n 23 11 0 ij/t f »J> 7» 'aW

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1