Nationaal Br and weer museum: de trots van Hellevoetsluis -elna Abe Lenstra traint nog iedere avond 11$ ƒ2.75 GEBRADEN GEHAKT 2 HALEN 1 BETALEN LEVERWORST/ AQ 4 HALEN-3 BETALEN MARGARINE 4 HALEN-3 BETALEN 3-ES up 2 HALEN -1 BETALEN 2WAFELD0EKEN4H BRAAOKDIKEN direkte korting feest foor u! Ratels en klappers om omwonenden te wekken s Zware klappen bleven uit esa Speculaas i-^SSJbW Bij elke brand ging vroeger 'n vaatje jenever mee om helpers te trekken Brandblusemmers Jenevervaatje Koopman in cel door lage prijs van zijn koffie Blaasmuziek op lunchconcert fill ENGELSE OUD-INTERNATIONALS ZONDER MATTHEWSEN WRIGHT SPERCIEBONEN/ DOPERWTJES GOUDA KAAS FRIESE MIS LEVERPASTEI BARKETSTAAF VOOR CENTI Grote DWEIL of A fl SIAM RIJST pag. 4 - woensdag 28 oktober 1964 Hellevoetsluis de oude marine' stad op het eiland Voorne heeft een Nationaal Brandweer museum uxtar iedere Hellevoetsluizenaar met recht trots op is. Tot vóór de tweede wereldoorlog was dit mu seum in Utrecht gevestigd, cen traal in Nederland gelegen dus. Het gebouw tvaarin hel museum was ondergebracht werd direct na de oorlog voor andere doeleinden gebruikt en een nieuwe geschikte ruimte was niet gauw te vinden. rMJUn) <'-1 MWW ÊkmÊMl; '-JgJ-faffi ttfT&m Bioscopen Voor heden Voor morgen Exposities Boetes niet betaald Dames- en Hcrenkapsalon J. F. v. d. GRAAF /V P(1 erlaagweds! ri jd (Advertentie l.M.) nieuwe (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, woensdag. De „interland" Nederland—Engeland, die vanavond ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de KNVB in het stadion Feijenoord wordt gespeeld, is inderdaad niet meer dan een wedstrijd tussen de oud internationals van beide landen, maar dat wil nog niet zeggen dat het een vriendschappelijke ont moeting zal worden tussen stram me, weinig geïnteresseerde veer tigers. HEI WEER IN EUROPA ifs'i'l 3.a I! VAN LINTNORST! P0NDSBLIK INHOUD VIER BALLEN EIGEN JUS - ACTIEPRIJS 98 CENT DEZE WEEK BIJ 10 GLD. BOODSCHAPPEN fijnste BESTE HAM/ B0ERENMET/ CORNED BEEF BOTERHAMWORST TÜ GELD. ROOKWORST Ul| ERWTENSOEP U ZUURK00LSPEK H P0NDSPAKZUURKOOL DESSERT KOFFIE 3 X BETER - P. PAK 35 CT. Zulvelafdeling! Nifuwr LITERKRUIK FRAMBOZEN BESSEN ORIGINELE VERMOUTH LITERBLIK HALVE OP SAP MET RIJKSKEURZEGEL Dit kwam de voortvarend» burge meester van Hellevoetsluis, Jonkheer T. A, J. van Egsinga, aan de weet en deze heeft toen alles in hei werk ge steld om het Nationaal Brandweer- museum naar Hellevoetsluis te krijgen. Hellevoetsluis", zei men, „dat ligt toch helemaal niet centraal in ons land ;n overigens is het maar een heel klein stadje, hoe kan daar nu een nationaal museum komen?" Maar burgemeester Van Eijslngn had toch wel enkele troe ven in handen en wees op de Delta werken die zo'n honderdduizend be zoekers trekken alk jaar. „Hellevoet sluis klein? dat is nog maar een kwes tie van enkele jaren en dan groeien we uit naar een tachtigduizend inwo ners, want wij worden "net woonoord voor de arbeiders van Europoort" zei jhr. Van Eijslnga. En voor deze sterke argumenten zwichtte men: Hellevoet sluis eens een klein arm stadje kreeg een Nationaa3 Museum, dat was in het begin van 1063. Typisch genoeg is dit interessante museum gevestigd in de oude gebouwen op de marinewerf. Al liet waardevolle materiaal een over levering vars een romantisch verleden is eigendom van de Kon. Neder landse Brandweer Vereniging en Is sinds de opening aangevuld met mate riaal uit de streek Voorne, Putten en Rozenburg. Deze streek Is immers rijk aan oud brandweer-materiaal. Maar voor dat het Nationale Brand weermuseum in Hellevoetsluis heropend kon worden is er een geschiede nis aan vooraf gegaan. Het materiaal was er door de oorlogsjaren niet op vooruit gegaan. Jarenlang had dit opgeslagen gelegen op de zolder van het gebouw van de Gemeente Reiniging in Utrecht. ,y., ''.'/■ij./ DE STOOMBRANDSPUIT VAN DE GEMEENTE ZEIST, MET O? DE 8TOKERPLAAT8 MUSEUM-BE HEERDER J. W. v. d. AKKER Ï|E gemeente Zeist heeft een prachtige stoomspuit geleverd die destijds door twee vurige paarden getrokken werd Dat zo'n rit naar de plaats des onheils snel ging uiteraard over hobbelige keien moge blijken uit het feit dat de stoker met riemen op de wagen werd vastgebonden! WET la de heer 6. J. "Verburg uil Hellevoctaluls, die zich zo verdlrnstelUk heeft gemamkt om te zorgen dat al het waardevolle materiaal weer In ïUk oorspronkelijke stsat werd gebracht. 1IU reisde het hele land door om aan tientallen brandweercommandanten te vragen behulpzaam te zijn met de restauratie. Er. nergens klopte de heer Verhurg tevergeefs aan, honder den uren werden besteed aan de stoomspuit, de leren blusemmers, en het jenevervaatje. Ja, dat JéncvervaatJe, dat speelde vroeger een voorname rol b(j de brandweerlieden. B(J elke brand ging- een vol vaatje jenever mee om dit geestrijk vocht aan de hardwerkende brandweerlieden uit te delen. Heel vroeger toen ren brand uitsluitend met emmers moest worden geblust wag dat vaatje er al, het was er ook toe» de atoom-brandspuit zUn intrede «leed. Het Jenevervaatje w*s er, om voldoende helpers aan te trekken en het had altijd succes. "SLIET oudste brandweermateriaal dat men In dit Nationale Museum kan •KA vinden Is de leren emmer, daterende uit de 15e eeuw. Bij een brand die vroeger veel meer voor kwam door de houten huizen ging dan zo'n emmer van hand tot hand, van de gracht naar de brand, In feite werd de brandblusemmer tot In de !0e eeuw gebruikt. Zo Is er o.a. een blus- emmer van het Palels Soestdijk, Op deze emmer staat een „W" (van Willem van Oranje) met daarboven een kroon. Toen kwam we hebben het allemaal op school geleerd de brandspuit, uitgevonden door onze eigen Jan van der He.vden. Sommigen beweren dat deze Jan de brandspuit slechts heeft verbeterd De eerste spuit was slechts uitgerust met een pers pomp, het water moest dan ook eerst in het reservoir gestort worden. Dat alles is in het Museum te zien. Ook de spuiten die daarna kwamen; de zuig- pomp, de zuig-porspomp en de dubbehverkende zuig-perspomp. Er staan spuiten in hout, leer, linnen en metaal. Zelfs is er het portret van de grote Jjan van der Heyden, géén meesterwerk, maar wel waardevol. In de grote vitrines liggen honderden onderscheidingstekens. De speciale hoofddeksels alleen zijn al een bezoek aan het museum waard. Dan zijn er de ratels en de klappers waarmee de nachtwacht van de stad werd gewekt bij liet uitbreken van een brand. Bussen {uit de 19e eeuw) zijn er die gevuld werden met dubbel-koolzurc soda die op de vuurhaard werden leeggestort. Er Is een prachtig stuk kinderspeelgoed, een miniatuur brandspuit die echt werkt. Maar omdat de jeugd ook echt branden ging stichten om haar spuit te kunnen gebruiken, verdween het in het Nationaal Museum! Trots liggen er de „Brandmeesterstaven" als die van een generaal, waar mee de brandmeesters hun hoge functie te kennen gaven! TIE conciërge van het Nationaal Brandweermuseum, de heer J. "W. van ■*-f den Akker, kan u hierover smakelijk vertellen en over nog zovele andere dingen die daar te zien zijn. Zoals alle andere HcHevoetsluizenaar» is de heer Van den Akker trots op „zijn museum" dat een «nlcuia In ons land genoemd mag worden. Kort geleden is er een verzoek gericht aan alle brandweercorpsen om dit Nationaal Museum geldelijk te steunen. Men had namelijk géén geld genoeg om dit museum tegen brand tc ver zekeren 4 If tï'ffli! dag. 2, 7, S.30 uur: De man van Rlo, 14 J. Centriuei: dag. t, 7, 9.18 uur: lUflfl In Am sterdam, 14 j. Clneae-Bljeafcarfdoor!, voorat, o.a.: nieuws-- «vu» - tekenfilm - kleurenfilm Safari door Afrik a.l. Cineac-Beur»; dag. 9.30, 11.30. 1.30, 3.30, 5,30. 7,30, 0,30 aturt Mondo Cone 3. 18 1. Cinerama: dag. 2.30 en 8.1S uur: Windjam mer. a I. Colosieur, ttu». 2, 't S.15 uur: De volgelingen van Dt cula, IS j. Corso: dag. 2, 7, 1.30 uur: Opstand tn het legerkamp. 14 J. Qnwoi dag. 2 en 8 uur; Irma la Oouce. 18 J Harmonie: dag. 2. 7. 8.15 uur; De sheriff van Wichita, 14 J. Krtterlon: dag. 2.30, 7, 0.90 uur: Lts para- plules ile Cherbourg. 14 J. lumltrering, 2.15. 7, 9 30 uur: Hogeschool der onderwereld, 18 J. Metro: dag. 2, 7. 8,18 mir: Dokter* van de Bieuwe lichting, 14 Musiea: vraansd. 8 uur: Barabbas, 14 J. Passatdag. a en 8.16 uur: Monsen van morgen, li j. Prinses: dag. 2 en t uur: Exodus, 14 1. Hex: dag 2, 7, 9.15 uur: Land zonder wet. 14 j. Studio 'ÜS; dag, 2.15, 7, 9.30 uur: Veel Heft •uit Moskou. 1$ j. Thalia: dag. 2.15, 7, 9.30 uur: Mensen van morgan, 18 J 'I Venster: dag. 2, 7, 915 uur: Spaar de spotvogel». 14 j, Victorias rtsg. 2 en B, tvoensd, B uur: Spar- tacus, 14 j-, woeissd. 2 uur: De nieuwe avonturen van Dik Trom, a.l. Motterdamie Schouwburg» 20.1 uur: NRT' Faust I. Luxor. 20 uur: A B C.-cabj»ret Corry Vonk en Wlm Kan. Oereform. kerk, Hairaweg, Hoogvliet, 20 uur: concert „Sheir mannen- en vrouwen koor. laottoröamne «chmjwburg, 20 15 uur' RPhO. m,m v. Hertu TÖppcr, alt. -uxor, 20 uur: A B C -cabaret Corry Vonk en Wlm Knn Voor «en overzicht v.m de exposities tn Rotterdam He ons bind van donderdag (Advertentie IM.) (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, woensdag - De SS- jarjge koopman Pieier ten Bosch be vindt zich sinds 20 oktober tn gijzeling in het huls van bewaring aan de Am- stelveenseweg in Amsterdam. Douwe Egberts had een reeks van procedures tegen hem aangespannen, omdat de koopman koffie van fleze firma op drie atari:ten in de hoofdstad (waaronder de Albert Cuyp) tegen lagere prijzen verkocht dan bindend voorgeschreven. Omdat de heer Ten Bosch weigert nog langer te voldoen aan afbetaling vars bet totaal der dwangsommen, heeft de president van de Amsterdam se rechtbank op verzoek van de raads man van Douwe Egberts een gijze- lingsbevel voor dertig dagen afgege ven. Intussen blijven vrouw, zoon ca dochter van de koopman de koffie („gebonden prijs f 1,94) voor zestien goedkoper verkopen. Zij achten de cent verticale prijsbinding voor markt- verkoop belachelijk, omdat de mensen niet door regen en wind naar een markt komen om hetzelfde bedrag neer te tellen als in een winkel. De Heer Ten Bosch, die al vanaf 1892 moeilijkheden heeft met Douwe Egberts, vindt bovendien, dat de klan ten moeten kunnen profiteren van de korting, die hij door zijn grote omzet van de grossiers krijgt. „Als Douwe Egberts naar mij toe komt, wil ik nog wel wat regelen. Des noods laat ik mijn klanten die zestien centen in een Leger des Heilspot doen. Blijft de fabriek halsstarrig dan ga ik in hongerstaking," aldus de koopman, die ook boos is omdat hij zijn gijzeling in een gewone cel moet doormaken. De speciale verblijven voor gijzelaars kunnen wegens verbouwing niet wor den gebruikt. lleemrnadssingel 270 Tel 5 10 84 Hechter M;(,|seriiuKcï en Heighuis. Ma, Ihenesscrlunn 4UU. tel 234-105: f» K M nruasnurd Oostijbedtlk 211, tel, 130693, J. Exlcr, De Sav. Lohmaniaan 117 ie! 244111; Oosterapotheek, Ruslhoflaaa 34, tel 136712. Sehaliswtjckapotheek. Abts- weg 40 Ie! 249127: 3. H. M. Vos, Ma- ttienesHerdtJk 36, tel. 155350: Wester apotheek. Nw Binnenweg 115. telefoon 234002 HlllegersOergM lil r broek s Schlrbroekse Apotheek, Uitweg 13, lei 1111234 Linker Maasoever: dr Th. Exlcr. Wolplwrts- bocht 305 tel 270250, mej M B K Hnanappel, Groene HlUedflk 260, lelet 272443: d Laan. Bloemfonlelnstraai »7, lei 273706, mevr dr M Pacissen- Smeet» Plein 1043 ar. 25 tel 178078 Hoogvliet, Perns* en plJkt-nUse: Apotheek Hoogvliet. Max H.-svelaarweg 2. Hoog vliet. tel 01(1—160030 30 okt. hoog water te ItotU-ulnm le tt) tl 2.4, 12e tij 032 (op 30 okt). le Douheeht ia tl) I 11 56, 2c t(i r> 47 fop 30 okt.). ie Hellevoetsluis le tij 10.03. 2e II) 22 51; te Hoek van Holland le 0 33. 2e til 22 21 (Vun een onzer \ei slaggevers) ROTTERDAM, woensdag. -- De vijftiende Nederlaagsérie bij „De Pijp" is voorbij De ploeg van De Maas stad, die enkele weken geleden de gastheren versloeg en toen met een verschil van 19,76 proeent won, werd winnaar in dit biljarttoernooi, waaraan ibima dei lig clubs met een team van acht speleis deelnamen, i Grote klappen zijn er in de ufgelo- pen weken met gevallen en toen het einde in zicht kwam, leek het erop, dal de orgiiniseiende vereniging meer ont moetingen zou winnen dan verliezen Doch m de laatste week gingen drie |"|1VERTERENDE klanken, ten geho- re gebracht door de Marinierska- pel der Koninklijke Marine onder ka pitein -directeur J. P. Laro, zijn door een middelgroot wcrkpauzc-puhltek op het gisteren in de Rotterdamse Schouw burg gegeven lunchconcert met veel instemming ontvangen. Het moet ons echter van het hart, dat juist de uit stekende teamgeest in het musiceren van dit professionele ensemole ons zó veelzijdig! zó volmasktl zó eenvoudig in 't gebruik wedstrijden verloren en het gevolg was, dat De Pijp er nu in totaal 15 ver loor en veertien won. Vijftien jaar heeft de vereniging nu reeds een toernooi georganiseerd, dat ieder jaar weer in de belangstelling van de biljarterij staat. Dat zo'n orga nisatie telkens weer een grondige voor bereiding vergt, ligt voor de hand, doch met een wedstrijdleider als J. Hoekendijk, die naast de administratie ook nog arbitreert en als 't nodig is weer voor de club in de strijd uit komt, loopt alles van een leien dakje. Won De Maasstad nu met 19,76 pro cent, dit percentage bleef toch ver be neden dat van Het Zuiden in 1957, dat toen De Pijp een nederlaag bezorgde van 39.78 procent. de meest praktische èn de meest geraffi neerde werkjes op de meest een voudige manier dat brengt U de nieuwe ('n ZWITSERS precltle- produkt van topklass» binnen bat beralkvan ledera beurst) vaN HOOGSTRAAT 165-167 4/f'? deed vertangen naar muziek van meer substantiële aard. Thans hoor le iren typische „openlucht"-muziek als bijv. Rimmers ouverture Rule Brit.unnia, een fantasie op „Zeg kwezelken" van Jos, Moerenhout, balletmuziek (in een niet geheel geslaagd arrangement) uit Willem Tell van Rossini er» de bekende mars van Sousa (Stars en stripes). De vertolkingen van al deze stukken waren niet alleen zeer geacheveerd, maar ze vertoonden steeds een totaal- klank die dank zij haarscherpe into naties doorzichtig bleek. Een Brazi liaanse samba kreeg het puoliek als toegift. S. NIEBOER Van het Nederlands elftal speelt meer dan de helft tyig iedere week in de competitie, de meeste Engelsen zijn nog dagelijks als trainer, coach of ma nager op de voetbalvelden in de weer en ook de overigen zorgen ervoor dat ze fit blijven. Abe Lenstra bijvoor beeld traint nog elke dag in de bossen achter zijn woning in Enschede, De Fries is geen actief speler meer. De Tubanters, het kleine clubje uit het oosten, heeft slechts kort van zijn kwa liteiten en zijn populariteit mogen ge nieten. De Fries geeft wel één keer in de week een uurtje voetballes aan SOS in HeUendoorn, „maar noem me alsje blieft geen trainer" zei hij, „want dat ben ik beslist niet". Abe vindt het heerlijk om weer eens in Rotterdam fe kunnen spelen. Hij heeft in zijn lange carrière overal uit stekende wedstrijden gespeeld, maar in Rotterdam was hij altijd op z'n best. Nergens klonk de yell „Abe, Abe, Abe", krachtiger dan in het stadion Feijenoord. Niet alleen Lenstra steil zich veel van de wedstrijd voor. Ook Faas Wil kes is er op gebrand vanavond nog eens iets bijzónders te laten zien, even als trouwens de Engelsen die gister avond als gevolg van de mist met een vertraging van drie uur in Rotter dam aankwamen. De bebaarde Jimmy Hill, voorzitter van de Professional Footballers Asso ciation, voorvechter van de belangen van de Engelse voetballers, tevens ma- neger van Coventry City moest tot zijn spijt meedelen dat Stanley Matthews en Billy Wright thuis hadden moeten blijven wegens blessures. DE ENGELSE oud-international» bij hun aankomst in Rotterdam. Vooraan de leider van het gezel schap, de bebaarde Jimmy Hill. Links van hem Tom Finney en rechts boven hun doelman Ted Ditchburn. zondag geblesseerd geraakt in een vriendschappelijk partijtje. „Ik begrijp dat u teleurgesteld bent over de afwezigheid van Stanley Matthews" zei Jimmy Hill gisteravond in hotel Atlanta, „maar neem van mij aan dat u van Tom Finney op de rechtsbuitenplaats meer kunt verwach ten dan van Stanley". Hoe serieus de Engelsen de strijd op nemen, moge blijken uit het feit, dat zij vanmorgen nog een uurtje in het stadion hebben getraind. De elftallen zijn: Nederland; De Munck, Wiersma, v. d. Hart, Kuys, Bennaars en Klaassen, Van Ede, Wilkes, Appel, Lenstra en C. v. d. Gijp. Enge land: Ditchburn, Barnes, Owen, Mc Garry, Ufton en Sawa cd, Finney, Jaz- zard, Lofthouse, Blanchflower, Hasell. Ditchburn., Barnes, Owen, Me Garry,, Ufton en Sa ward., Finney, Jezzard, Lofthouse. Blanchflower, Hasell. Station Weers- geateldh. Temp. De 49-jarige Matthews heeft dit sei zoen nog niet gespeeld. In de afgei - pen zomer heeft hij tijdens een tennis wedstrijd tegen zijn zoon een blessure in de rug opgelopen. Verscheidene spe- eialisten hebben hem onderzocht, maar Rome zij hebbers nog niet kunnen ontdekken ®0lTe11°,la wat, Stanley precies mankeert Billy Minorca Wright, thans manager van Arsenal, Ss Lissabon Dan Helde: Ypenburg Vllsstngen Belde D® Bilt Twentè Eindhoven Z -Limburg Helsinki Stockholm Oslo Kopenhagen Aberdeen Londen Amsterdam Brussel Luxemburg PartJs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankfort MUncheo ZUrich Genève Locarno Wpnen Innsbruck Belgrado Athene gb, bew motregei gh, bew. gh bew. gh. bew. motregei gh. bew gh. bew, gh. bew mist motregei zw. bew. zw. bew gh. bew. motregen mist gh. bew. gh bew. zw. bew. gh. bew. regen gh. bew. gh. bew mist gh. bew. gh bew i;w bew mist mist onbew. regen zw bew. gil bew, zw, bew onbew. o 8 8 5 9 no 4 8 5 9.1 60 3 8 5 0 O 4 8 4 0 nu 2 8 5 0.1 ono 2 7 5 0 1 no 2 8 4 0 o 3 7 4 0.S zw 2 9—1 0 zw 2 9 0 w 1 1 —2 0.S ono 6 9 5 0 zzo 2 16 9 0 8 n 4 13 4 0 ono 6 8 8 0.1 ono 1 7 4 0.1 nno 4 5 3 01 w stil 8 5 0 w stil 11 5 0 w stil 11 6 0 n 2 18 13 7 o 3 7 7 0 ono 3 7 5 0 ozo 3 7 3 OS nno 1 7 6 02 n 3 8 6 0 w stil 12 5 1 n 1 11 5 0 w 2 9—1 0 nno 8 25 —8 0 w.stii 19 11 1.1 nnw 4 11 10 0 w stil 17 0 0 o 5 19 X 0.1 no 2 22 12 0 r>c~ZSAO m V kunt bestollen bU otuts agenten e* bexor- g#n, de administratie ve» dit blad, alsmede bfy de boekhandel. VLEESWAREN! 100 6R. 200 GRAM BREDE ZWANENBERG! 'H HELE A|) Vs KILO - 250 GRAM VII LITERBLIK FIJNSTE "|f| VOLOP WORST V MAGERE fft KILO - 250 GRAM V L'N KWALITEIT APART Uil GROENTENWEEKI LITERBLIK MIDDELFMN 79 CT.. NAAR KEUZE PONDSPAKv. DOORNS BU ELK PAK 250 GRAM POND, 500 GRAM OUOE BOiREi VOLV. POND, 500 SRAM OUDE PIK. VOLVETTE 3 BUKKEN, ELK 100 GR. FIJNSTE VAN 120 VOOR OSWAKAftSUHOl Om BEROEMDE BANKETBAKKERS OVENVERS ±225 GR. i 3.50 BIJ ELKE LITERFLES Nitvwt P.EZINS. FLES BS SINT N mals Fri-Ki VAN MAAR LIEFST 900 GRAM 298 RIJSTWEEKI PER KlAMT 2 KILO- BALEN HELE DROOGKOKENDE PER KILOBAAL -tv.r Jaj i'-*J 2f s

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1