Vier finale plaatsen Piet de Vries vervanger van Jan Bonman Eis van tien dagen tegen automobilist 'fCWb Ondergrondse parkeergarage Raad is het eens met openbare inschrijving Vreemde vogel Zestienhoven op Weinig nieuwe gezichtspunten Boüwkartel goedgekeurd "98 GEZELLIGE KLEDING VOOR TEENAGERS Keus tussen leven en bestaan AGENDA Uitverkorenen Engeland hoopt op meer handel met Sow jet-Unie FACEL VEGA prijzen -s prijzen-slag lag ter meuleri pag. 4 - vrijdag 30 oktober 1964 Feijenoord kan dichter bij top komen 'Wsr terug V oor wedstrijden 47-2 Bioscopen Voor heden Voor morgen (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag. Niet de terugkeer van rechtsbinnen Piet de Vries, maar de opstelling van Theo Laseroms als rechtsbui ten is deze week de grote verras sing uit het Sparta-kamp. Het is niet aannemelijk, dat de oud- NAC'er inderdaad op de rechter vleugel zal spelen, veel waarschijn lijker is het, dat hij als schakel tussen achterhoede en voorhoede zal fungeren en dat hij dus een soortgelijke rol gaat vervullen als Guus Haak enkele keren bij Feijen oord ten deel is gevallen. Enigs zins verrassend is dat Jan Bouman zijn plaats heeft verspeeld. In de oefenwedstrrijd tegen SVV was hij zondag na de rust de beste aan valler. Jongeren Exposities Apotheken QÏ komt ook voor u iiutniscant ut issit> nvttr vuilt* tucht EEG-commissie leeftijd en 4 jaar 14 jaar - dure Franse auto's - houdt op (Advertentie l.M.) mousse nylon panty kousen Gezondheidscongres door A Th. Westendorp Voorschotnitkering van zuivelfonds verhoogd Verrassing bij Sparta: Laseroms rechtsbuiten 'wp®. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag Zeven bil Jartcrs, die Inschreven voor deelneming aan de eindstrijd om het nationale kam pioenschap ere-klasse groot biljart an. kar kader 47-2, zullen in vooiwedstrij den moeten uitmaken welke vier in de finale zullen komen. Reeds werden vier man definitief aangewezen, waaron der de titelhouder. Bö biljartvereniging De Maasstad nam de organisatie van tfe selectiewedstrijd op zich en in haar clublokaal, de biljartzaal Plet van de Pol zullen vrijdag (heden), zaterdag en zondag de 21 partijen worden gespeeld. Beide eerste dagen wordt om 2, 4, 8 en 10 uur een ronde gespeeld, terwijl dat zondag om 2, 4 en 6 uur het geval Ia. Aan dei® voorwedstrijd nemen deel onze etadgenoot van de Pol, de Amster dammers Ph. Beekman, A. W. C. Ja cobs an B. van Leeuwen, G. Kemp alt Ede, L. van Njjnatd n uit Steenber gen en L. van Leur uit Oss, die partijen «pelen van 400 caramboles, Anna: dsg. J. 7, 9.30, za., zo. 2, 4.30, 7, 9.30 uur: Da man van Als, 14 i. CcBtrniis dsg- 8, 7, 9,18, zat., zo, 2, 4,30, 7, 1,30 uur: The Glenn Miller Story, *J. Cineac-Bijenkorf: door! vooret. - o e, ssleuwe- revue - srtenfllm - reportage Olym- plache spelen, en „Hoere, lk word pepa Cineic-Beurs: dag. 9.30, 11.30, 1,30, 3.30, 1.30, 7.30, 9.30 uur; zo. van S.30 at: Laat ze m»c «bieten, 14 1.: aottd. 11 uur: N#ar drf® continenten. 14 J. Cinerama: dag, 2 30. 8.18, sa 2 30. 6.30, 9 uur: 'Windjammer, al. Coloiteum: dsg. 2, 7, 9.15, zo. 4.30, 7, 9,18 uur J«rry ali de prsutse professor, 14 l.i za.. zo. 2 uur: Kolder cocktail, a.I. Corse: dag. 2, 7, 9.30. za., zo. 2, 4.30, 7, 9.30 uur: Myaterle ora vlucht 22, 14 j. Qrand: dag. 2, za.. zo. 1 30, «.46, S uur: Irma la Douce, 18 i. s Harmonie: dag, 2, 1. §.18. sa., zo. a. 4.30, 7, 9,30 uur: Tarzan, de geweldige, 14 ju ven maand, af 2. 7, 9.18 uur: Hud. 18 J. ■Criterion: dag. 2.30, 7. 9.30 uur. go* 3, 4,30. 9.80 uur: Lei paraplu*®» de Cherbourg, Lunlire: dag. 2.15, 7. 9,3(1, zazo, 2. 4.30. 7, 0.30 uur: Plantage Tamarinde, 14 J. Metro: site. 2. 7. 6.18, za„ zo. 2, 4.30. 7. 9 t5 uur: Te rl)k om los te lopen, 14 1. Musics: sa* .to. 9 uur: Ontsnapt uit St. Pablo. 14 J.: zo. S uur: Clrcusavonturen, 0.1. Pazsagss dag. 2, 8.15, za.. zo. 2, 4.18, 7 18 uur; Mensen van morgen, lf Prins-s: dag. ?.I8. 7, 9.30, za. uür: Mensen ven morgan, 18 1. dag. 2.18. 7, 8.30, za. 7 9.30, ro. 430, 7, 9.30 uur: Eddie In de olie, 14 j.: za* zo. 8 uur: Mn Tin Tin en de spion nen, vr« za 24 uur; Blonde meltjee 1 voor Havana, 18 J. Hex: dag, 2, 7, 9.18, za., zo. 2. 4.30, 7, 8.18 uur: Hercuiez. de held van d» Olympus, 14 J. Studio «2: dag. 2.18, 7. 9.30. fa., zo. 2, 4.30, 7. 9.30 uur: Veel llefe uit Moskou, 18 J, ur: Menzon vsn morgen, 18 J. Thallzt dag. 2.18, 7, 9.30, »a„ zo. 2, 4.30, 7. 't Vent ter: dat. 3, 7. 9.18. zo. 1.30, 4,18. 7 2.Ui uur: Mamma Home, li J. Vlet*,"*ds®. 2. a, za., zo. 1. 9.30 uur: De hofnar, a.I.: za. 3, zo. 8, 4.30 uur: Het koninkrijk der humor, a Rotterdamse Schouwburg,' 80.18 uur: Rott. Ph. Orkest m.m.v. Merths Töpper. alt. Luzon 20 uur: AS.C.-cabaret Corry Vonk en Wlm Kan. De Lanteren: 30 uur: Fleita Gltsssa, Lomnttrrljk. 90 uur: concert Vtifkoren-com- mlule. RotterdamSchouwburg: 20.18 uur: N.R.T. - Paust. Luxor: 20 uur: A.B.C.-cebaret Corry Vonk en Wlm Kan, Lanta*«a: 30 «ur, fleste Gltana. Nieuw» Ooiterker»; 20 uur Leuren van Wingerden, orgel. Be Lantaren: 1130 uur: Dick van der Ven, We betwijfelen of BUI Thompson al dus op de goede weg is. Veel liever zouden we tegen Fortuna '84 Jan Bou man of Tlnus Hosselaar op de rech tervleugel hebben gezien. Wordt Theo Laseroms Inderdaad met een taak op bet middenveld belast, dan wordt Spar ta vrijwel vleugellam, want op links heeft Cor Adelaar tot nu toe ook niet kunnen imponeren. Het is best mogelijk dat de tactiek die Thompson voor ogen heeft inciden teel tot succes zal leiden, maar een ba sis om op voort te bouwen lijkt zij ons niet. En juist aan die opbouw zal bij Sparta veel aandacht geschonken moe ten worden, want met krachtvoetbal komt men tegenwoordig niet ver meer Het ie niet uitgesloten dat Feijenoord een stapje dichter bij de twee koplo pers komt. Zowel JDWS als Heracles wacht een zware uitwedstrijd. DWS zou bij Go Ahead Wel eens een punt kunnen verspelen en PSV zal er een eer Instellen de verrassend goede Al- meloërs de eerste nederlaag toe te brengen. Feijenoord zelf hoeft van NAC ogenschijnlijk weinig te vrezen, maar de ploeg van Willy Kmwnt moet toch maar goed oppassen, want de 10—io nederlaag van het vorige seizoen ligt de Bredsnaare nog altijd zwaar op de maag. Het elftal van Felienoord is gelijk aan dat wat zo'n voortreffelij ke wedstrijd speelde tegen Sparta. Ook ..Pummey" Bergholtz is opgesteld, noewcl hij opnieuw op verhoging van zijn salari» heeft aangedrongen. TJhXCELSXOB. is door de nederlaag tc- gen NEC in de gevaarlijke zone terecht gekomen. De voorsprong op DHC, dat de ranglijst sluit, bedraagt nog maar twee punten. ïn Roosendaal w«cht de Krallngers opnieuw een zwa re opgave, maar misschien puttin zij vertrouwen uit de wetenschap, dat zij legen BBC altijd nogal gunstig ge speeld hebben ln de rood-zwarte aan val ontbreekt Toon Meerman nog. Hij sukkelt al een paar weken met een on willige knie. Doelman Jan Brouwer is hersteld van een hardnekkige L'essure en maakt zondag ln het tweede elftal zijn rentrée, In Schiedam en Vlaardlngen is alle aandacht gericht op SVV-Fortuna een wedstrijd, die In hot verleden nogal eens wat stol he- ft doen opwaaien. SW's prestaties zijn tot hu toe alles zins redelijk, Fortuna is zich langza merhand aan het herstellen van een zwakke start. De ploeg van SVV is ge lijk aan die welke afgelopen zondag een zege op Sparta behaalde. Van Schie vervangt de geschorste linksachter Schenk en Waasdorp i« in de midden linie opgenomen. plano. Voor can overzicht vsb de exposities ln Botterdam zie ons blad vsn donderdag Jkeehler Maasoever: Beaei en Berghui», Ma- ttiwnesserlaan 400. tel. 334408; fa. K M Bruszaurd Ooztzaèdyk 911, tel 136806: 3, ExJer, Os Sav. Lohmanlaan 117 «al 244111: Oost® motheek. Husthonssn 14 tel 130712; SchanzwMcKapotheekAöts- weg 40 (ei 248127; 4 H. M. Voa. Mn- tbenvsüsjrduk 38, tel. 188250; Weater- apolneek Nw Binnenweg 118 telefoon 234802 Jlllteserfttierg—Sctuebroeks SchlebroeKsr Apotheek, Uitweg 13, te! 181334 Linker Maasoever: dr. Th. iSxler, Wolphaertf- boeb! 805 te! 3783*0: mej. M. 8 S. Haansppc! G rr-n® HUledlj' 269, telef 272443: v d Laat! BïoemJonteisssirant 97. te: 3i3?««: mevr dr M. Patonen- Smeet» Plein 1983 no. 88. tel 178078 Hooivltet, Parol» en SpllkenUaet Apotheek Hoogvliet. Mos Havelaarweg 2. Hoos- Vliet, tel ulO-160830. 1 nov. hoog water te Botterw- le lij 3.0! 28 tli 18.06: te Dordrecht le tij 3,16, Se ty 13.46; te HeSlevoetsluis 1® tl) 1.1», 1# tb 13.43; te Hoek van Rolland le ty 0.47, 2e ty 13.17. f nov. hoog water te .otterdam le ty 3.42, s# ty 18.46; te Dordrecht Ie ty 4.08, 2e tij 16.33; te KtUovoetstuia leUI 2 °L •im Hoek van Holland le ty 1.28, 2e HJ 13.88. FEIJENOORD: Pieterg Graafland; Romcyn, Kraay, Veldhoen; Kreijer- maat en Haak; Bergholtz, Groot, Kruiver, Bouwmeester en Moulyn. SPARTA: 'Den Hertog; De Groot, Dykenbroek, Ter Horst; Kemper en Verhoeven; Laseroms. De Vries, Van Miert, Bosveld en Adelaar. EXCELSIOR: v. d. Wekke: Kort, Visser, Oorschot; Den Butter en Slui; Weher, Schouten, Tump, Cor- peleyn en Brand. HERMES DVS: Besem; Monster, Rijke, Jazet; Flaes en De Blok; Van Ede, v. d. Vaart, v. d. Burg, Van Mullem en Heikamp. SVV: v. d. Velden: Visser, Giau- demans. Van Schie: Bax en Waas dorp; Hubert, Van Dijk, Van Mee- teren. Putters en Van Andel. (Van «en onzer Verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdaf. De officier van Justitie bij de Rotterdaswe recht bank heeft gisteren tegen de vertegen woordiger 3. W. B. (29), een gevange nisstraf van tien dagen en ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van negen maanden geëist. Op IS mei was B, met zijn bestel wagen in de linkerfile op de Vonde- lingenweg gaan rijden. Rechts stond een file, maar omdat hij na enige tijd links af moest, sloot hij zich niet achter die file aan. Hij girsg op de middelste van de drie banen (dus gedeeltelijk op de cr.dere weghelft) rijden. Daar reed hij alleen. Zijn snelheid was ongeveer 70 km per uur. Plotseling kwam er van de Kouwen- hovenseweg de wielrijder Arie Ketting voor de eerste auto van de stilstaande file. B. zag hem niet van die weg ko men. Hij had ook de weg niet gezien. De wielrijder werd aangereden en overleed aan de gevolgen van die aan-1 rijding enige dagen later in een zie kenhuis. Uitspraak op 12 november. (Advertc 'ie l.M. tie l.M.) (Adve A Z. T)IJ Hermes DVS, dat tot nu toe bit» D ter teleurstelt, *Un dese week de nodige koppen gevallen. Vier spelers, die regelmatig deel hebben uitgemaakt van het eerste elftal hebben hun plaats moeten sfstasis; Slavenburg, Kerk- Iaan, v.d. Graaf en Weber, Enkele jon geren llnksaehter Alex Jaset, rechts half Gerard Flae» en rechtsbinnen Har ry v.d. Vaart krljgcis nu de gelegen heid om te tonen dat s(j beter rlln. Bovendien zijn er nog enkele ver schuivingen. John Heikamp is terugge keerd op zijn oude linksbuitenplaats cn De Blok speelt linkshalf. Middenvoor v.d. Burg ia hersteld van de lichte hersen schudding die hij tegen tonga opliep. De wedstrijd legers Roda JC in Kerk rede wordt reeds zaterdagmiddag ge speeld in verband met de concurrentie van Fortuna '54- Sparta. MOSKOU, vrUdag (AP). De En- fels© minister Van bandei Douglas Jay heeft gisteravond na een ontmoeting Met tfe Russische premier Kosygln ver klaard te verwachten dal «ie Bussen meer Engelse goederen zullen kopen. Jay heeft in het Kremlin een ge sprek van ongeveer 40 minuten niet Kosygln gehad. Hij zei, dat Kosygin hem herhaaldelijk had verzekerd dat de Russische aankopen in Engeland om boog zuilen gaan. Engeland koopt op het ogenblik tweemaal zoveel in Rus land als het naar dat land exporteert Jay reist vrijdag door naar Peking, waar hij een Britse Industrie-tentoon stelling .al openen. Hij vond de handel met communistisch China „belachelijk klein" en schreef dit toe aan de „poli tieks Isolering waarvan wij allen de schade hebben ondervonden (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag! „Ik moet het raadslid nog l®geakomea «lat kan «eggen dat Ut niet alles heb e«daan om de luchtverontreiniging tegen te gaan," aldus gisteravond een enigszins geprik kelde wethouder G. Z. de Vos van volksgezondheid bij de commissoriale behsBiMtajr van -Ijn beleidsnota, met betrekking tot de ontwerp-begroting 196S. Aanleiding tot die geprikkeldheid was er we! Van verschillende zijden was namelijk getracht hem het vuur nauw aan de schenen te leggen, vooral door dr. J. H. Lamberts (PvdA). De kwaliteit van de pijlers die op hem ge richt werden, was echter niet hoog. Wethouder De Vos zou niet sterk ge noeg aan de kant van de volksgezond heid staan en bovendien zou hij pro beren de zaak va?! de luchtverontrei niging onbelangrijker voor te stellen dan zij is Maar behalve deze emotio nele benadering, kwam er niet veel op tafel waarvan de wethouder hoefde te schrikken. De Telodrin-affaire van de Shell werd besproken door een van de amb tenaren van de wethouder die stelde dat dit ongeluk volkomen onverwacht was geweest. Ir. H. J. G. van der Veen, van bouw- en woningtoezicht, verklaar de dat er in de toekomst méér gecon troleerd zou worden, marir dat dit geen garantie geeft dat dergelijke ongeluk ken niet meer voor zullen komen; „Als men industrie wil rnoet men ze kere risico's aanvaarden." Het ernstige tekort aan verpleegin richtingen voor chronisch zieken en geestelijk gestoorden kwam ook aan de orde. Iedereen was het er over eens dat er op dit gebied nog veel moest gebeuren, maar de wethouder kon raen daar geen verwijt van maken. Hij stel de: „Wij hebben vele plannen klaar liggen en wat ons betreft zouden we zo kunnen beginnen. Maar de rijks- goedkeuringen blijven uit." Bovendien, zelfs al zouden de goed keuringen afkomen, dan nog is het on zeker of er, in verband met Rotterdams financiële positie, in voldoende mate gebouwd zou tonnen worden. In verband met de lengte van de be schouwingen die de commissieleden meenden ta moeten houden, zal de be leidsnota van wethouder De Vos op 24 november weer aan de orde gesteld moeten worden. Hij :al dan nog en kele antwoorden moeten geven op vra gen over de luchtverontreiniging DEN HAAG, vrUdag (ANP) De Commissie van de EEG beeft seen be swaar tegen de aaneensluiting: van vier Nederlandse bouwondernemin gen tot e») werkgemeenschap, onder de naam „Dutch Engineers «ld Con- trader» Association". Dit Is Ac eerste besohlkkbii van de Commissie met betrekking tot een kartel /an onderne mingen van de gemeensctappeltf! c markt voor uitvoer naar derde landen. De DECA. gevestigd te Zeist, zal op treden bij boven- en ondergrondse constructiewerken buiten de EEG, waarvan de aannemingssom de ƒ2 miljoen te boven gaat. Zij handelt ook namens de zuster- en dochteronderne mingen, waaronder in West-Duitsland, België en Italië. De luchthaven Zestienhoven had woensdag weer eens bezoek van een vreemde vogel, de King Air, een tweamotorig ïsikenvllegtulg met drukcablne voor ze* tot seht perso nen, Het fraaie toestelletje maakte een demonstratievlucht voar een aantal zakenlieden. De King Air, een produkt van de Beech Aircraft Corp. (Wichita, Kansas, Ver. Staten) kan mot zijn twee schroefturbl neme toren een «netheid ontwikkelen van 415 km per uur. In een uur en een kwartier kar: men vanuit Nederland steden als Londen, Parijs, Stuttgart,, Leip zig an Kopenhagen bereiken. Het vllegberelk bedraagt 1300 km. Dg Beech Aircraft Corp. wordt in Nederland vertegenwoordigd door Technische Handelmij. Holisndla NV te Den Haag. Het nieuwe toestel kost ongeveer anderhalf miljoen gulden. ROTTERDAM. Stichting Klinisch Hoger Onderwijs: geslaagd voor het semi-arts-examen H. Lamberts, Rot terdam. Is het geen genot om, ln deze tijd waarin bijna alleen sprake Is van Imitatie, nu eens Iets te kopen dat werkelijk écht Is, Morgen kunt 'J -lat... 100% I ederén heren-Handset,cc.;;, i. Gevoerde lederen herenhand schoenen, gedistingeerd mode!, peccarisé met een uitstekende pasvorm. Hoeveel betaalde U de laatste keer dat U ze kocht? Was het tien of twaalf gulden? Morgen zoekt U ze uit, te kust cn te keur per paar voor neg géén zeven gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze echt lederen heren handschoenen In alle mater: en de kleuren bruin en grijs, per paar voor. Advertentie LM.) Morgen aan speciale aanbieding' voor de moeders, die uit onder vinding weten hce lang soms de winter kan duren en de kinderen In de kou wat extra warmte willen geven. Wol mousse kindermaillots voor kinderen van 3 tot 14 J»»r, voor prijzen 30 tot 40% onder de normale! Ook voor Uw kinderen morgen heerlijk warme maillots van ,vol-mousse, hiel en teen extra Versterkt. Morgenvroeg om 9 uur be gint de verkoop van deze wolmousse maillots ln de maten voor 3 tot 14 Jaar, In de kleuren beige, grijs, marine en groen, voor een prijs, die U geen tweede keer kunt verwachten. Glin til. o f schrift, best. (Van een onzer verslaggeefsters) JN de lunchroom van de Bijen korf Werd gisteravond de zo langzamerhnad traditioneel ge worden tienershow gegeven. Bij de getoonde modellen, die alle zeer jeugdig en draagbaar waren, vie len de gestreepte (horizontaal, ver ticaal en schuin) jersey japonnen en de wintersportkleding op, We zagen kniebroeken, gecombi neerd met gekleurde kousen, mooi be- werkte truien en leuke petjes. Het ca banjasje. dat hoe langer hoe meer in de mode komt, is uitgevoerd in ver- schillende kleuren, zoals zwart, groen i en camei, In de rug zitten diepe splitten en de handen verdwijnen in hoog in-' gezette steekzakken j Heel nieuw te een doorgestikte zwar-i te regenmantel mei koperen knopen met fel rode voering. Voor regen en1 kou Is er een tweed regencape, geeom- pleteerd door ©en zwari Cleopatra,nnts- je. Verüei zagen we een aantal rokken met blouses, waarbij kousen in diverse' motieven werden gedragen. Heel leuk is eer*, cocktailtoiletje in blauw-groen Kasjmirdessin. De avond-1 toiletten bestaan uit iange strakke flu-1 welen rokken, gecombineerd met ver-1 schillende blouses, met name de „Tom Jones blouse". Deze avondtoiletten ieken ons niet bijzonder geschikt voor tieners, die eens fijn willen twisten. Als speakster en speaker van deze avond fungeerden Elisabeth Mooy en Herman Stok, die zich op onderhou dende wijze van hun taak kweten. In de pauze werden de tieners ver gast op enkele liedjes van Dick Rien- stra. PARIJS, vrijde (AP). Facel Ve ga, de enige, Franse fabriek van luxe automobielenIs voornemens feaar be drijf te sluiten. De ongeveer 300 werk nemers zullen worden ontslagen, ten zij een ander autoconcern hel bedrijf wil overnemen. Facel Vega begon in 1948 carosse- riesn voor andere automobielfabrikan- ten te maken en verscheen In 1955 mei een eigen sportwagen op de markt. In totaal heeft de fabriek 2.500 automo bielen gebouwd, waarvan de helft werd geëxporteerd. ROTTERDAM, vrijdag. „Het moet in de gegeven omstandighe den worden afgeraden de parkeer garage onder het Schouwburgplein door de gemeente te laten exploi- i teren." Dit zei wethouder Bavinck in ant woord op vragen die in de vergadering van de gemeenteraad van gisteren wa ren gerezen r t betrekking tot het voorstel om een openbare inschrijving te houden voor het verkrijgen van het recht tot exploitatie van deze in aan bouw zijnde parkeergarage. De meningen over die exploitatie waren nogal verdeeld. Zo meende de heer Geerlings (PSP) dat de particu lier aardig in de '.vatten wordt gelegd en noemde de heer Groenendijk (CPN) het een riskante zaak, maar daarte genover stond dat de heer Boersma (CH) vond dat de gemeente er in was geslaagd een goed systeem op te bou wen. De heer Nederlof (PvdA) informeer de naar de bezwaren tegen een ge mengd bedrijf. Ook wilde hij gegadig den iaten inschrijven voor perioden van tien en van 25 jaar. Wethouder Bavinck zei dat een goede exploitatie een grote ervaring vraagt. Wanneer de gemeente zich op dat ter rein begeeft, komt ze in een materie terecht waarvan ze nog te weinig weet. De oplossing is daarom dat een parti culier de garage exploiteert, terwijl de gemeente een vinger in de pap heeft. Voor een contract staat nu eenmaal een minimum van 25 jaar. De raad legde zich ook neer bij het voorstel om de tramtarieven in twee- etappen, zoals de minister had gewild, te verhogen. De heer Reehorst (PvdA) betreutde het dat men deze operatie niet ia één keer had kunnen uitvoeren. Naar men hoopt kunnen de gevolgen voor 1865 worden opgevangen. De PSP en de CPN waren tegen de verhoging. Over de ontwerp-verordening tot ver hoging van de rechtsbescherming te gen de gemeentelijke overheid zei de heer Reehorst namens het overgrote deel van de raad U. willen wachten tot is uitgemaakt of er een landelijke om- budsmanel komt. Ook de Tweede Xamer acht het moment nog niet aangebroken zich over deze kwestie uit te spreken. Naar zijn mening is de zaak nog niet rijp om bepaalds stappen te doen. Subsidiëring van het bijbelonderricht op de gemeentelijke scholen voor v.h.m.o. was voor mevr. Blom (PvdA) aanleiding aan te dringen op naleving van artikel 2. Toestemming van de ouders blijft nodig en zij had de indruk dat daarmee de hand werd gelicht. De heer Slaager (PSP) viel haar uitvoerig maar niet erg ter zake bij. Ook wet houder Langerak stond op naleving van de verordening. Een proef om hu manistisch vormend onderwijs te ge ven is in voorbereiding. Er werden een aantal vragen gesteld met betrekking tot het houden van een enquête inzake de bejaardenzorg. Wet houder De Vos leelde mee dat de for mulieren, die anoniem zijn, door en- quêtrices zullen worden ingevuld Men hoopt inzicht te krijgen in de wensen over bejaardenhuis en verzorgingshuis enz. Dam Mousse Nylon panty kousen, de nylonkousen met aangebreide broekjes! Zonder Jarretelles of step-ins toch lange kousen dragen, en door het uitneembare knoopsgaten-elas tiek, verstelbaar voor elke taillemaat. Strikt «arste keus Mousse Fanty Nylons, voor slanker silhouet, uit de normale series van 7.95, morgen voor nog géén vier gulden. Morgenvroeg om 9 uur be gint da verkoop van deze damss Mousse Panty Nylons, in diverse modetlnten en de maten Medium en Large voor HET Nederlandse Congres voor Openbar» Gezondheidsrege ling 1964 heeft vorige week in Enschede twee dagen besteed aan hei actuele onderwerp: Be dreiging en beveiliging van het levenmillea ta Nederland. Ia die twee dagen hebbea acht inleiders mei elkaar een niet al te opwekkend beeld geschetst van hei Nederland in liet laar 2000. We zullen dan met 20 miljoen mensen ta dit kleine land moe ten leven, terwijl we in 6 a miljoen auto's rondrijden, Ma Is het aantal auto's aog slechts één miljoen. 19 miljoen mensen zullen in de steden, klein en groot, wonen en de rest 1» de weinige landelijke gebieden. Omdat, altijd als veel mensen bij - z|jn en de natuur te weinig haar beloop kso hebben, vuil wordt geprodu ceerd, zullen we la het Jaar 2ÈS« Jaarlijks ruim 200 miljoen ton vuil hebben op te ruimen. Daarbij komen nog mm v*!e duizenden tonnen industriële af val, waarvan «esi groet cleel che mische, dat moeilijk Is te verwij deren. Bevolking en Industrie zullen "ta toenemende mate waler en lucht verontreinigen, Be wa ter- cn luchtvoorzientng «uilen ernstig ta de knal komen. Als we de problemen niet tijdig aanpak ken zal de kwaliteit van ons be staan, welvaart sf niet, ernstig worden aangetast, HET in Enschede gehouden con gres was uiteraard nuttig ate een terreinverkenning, maar voldeed toch niet geheel aan de gestelde en opgewekte verwach tingen De congresvoorzitter, prof. W. F. J. M. Krui heeft op een enkele weken geleden gehouden persconferentie gezegd ..we zul len h»t Nederlandse volk de haren ten berge doen rijzen". Deze „shocktherapie" is echter achter wege gebleven. Er was geen kla roenstoot die het een en ander waar maakte. Prof. Krul zei in zijn openingsrede wel „wij etale ren alleen, en verkopen niet" maar daarmede is deze hoogst be langrijke zaak te weinig gediend. Zij vraagt een ..harde" verkoop methode. Op liet congres was de keyze van de inleiders te eenzijdig. Van de acht waren er zes met een ambtelijke status. Z|j zeilen onge twijfeld de stof goed beheersen, maar voor een deel z|V; ze ge bonden en ''voor een ander deel dragen z|) de verantwoordelijk heid voor het gevoerde beleid. Daarmede Kaan we aog maar voorbij aan ie regentenmentali teit dl* eea deel van het Neder landse ambtenarendom nog steeds kenmerkt. Nlet-ambtelMke inlei ders hadden ln deze leemten kun nen voorzien. Het was dan ook bepaald -p- vallend, dat prof. dr. Munten dam, tot 1 oktober dtaectour-ge neraai van de volksgezosidheld, la de discussie het vraagstuk van de kwantificering van de bevolking aan de orde stelde; cm ook vroeg hij- mag de regering hier nog af zijdig blijven staan, wanneer ook ta het parlement schuchtere stem men zich reeds met het bevol kingsprobleem bezig gaan honden. De burgemeester van Onde-P- - kela „ik heb de stank nog ta m|}n neusgaten" had een be schouwing over de financiële as pecten van deze materie gemist Als burgemeester heeft hij niet alleen ervaring met milieu-ver ontreiniging, maar ook imet het heen en weer geduwd worden tussen twee ministeries als het gaat om de financiële kant van te nemen maatregelen. T>E staatssecretaris van volksge, zondheid. dr. A. J. H. Bar» iels. heeft aan de Tweede Ka mer een nota over de volksgezond heid toegezegd. Het is wenselijk das daarin de problemen van de tefiftoarbald va» 'het milieu en sok de financiële kant daarvan, uitvoerig aan de orde worden ge steld. Maar los daarvan staat nu al vast. dat we onze wetgeving drastisch «uilen moeten aanpas sen er ook au &S kunnen weten, dat het leefbaar houden van ons land kosthare voorzieningen zal vragen. De komende Jaren znllen we niet stuurloos kennen hlllven ronddnbVf »n op de bar«ti van de gemp»nto|like autonomie en lift nartlculiere initiatief. Het gaat om de keus tussen leven en bestaan. Gtin til, of schrift, bist. DEN HAAG. vrijdag, (ANP) - Het bestuur van het produktschap voor zui vel heeft besloten de voorschotuitkering uit het zuivelfonds aan de veehouders te verhogen met 50 cent per 100 kg melk. Het bestuur heeft voorts de minis ter van landbouw en .visserij geadvi? seerd. het voorschot op de melkprilsto.:- slag te verhogen met eenzelfde bedrag- Beide voorschiitiiitkcrinaen bedroegen tot dusver resp. f 2,50 ,ea f 4,30 per 100 kg melk. *ii. .Jr.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1