Zuiden verraste W esterkwartier urunott Niet-spelend DFC voorbij gestreefd j Piet v.d. Pol naar finale Talentvol HML kreeg les van Libanon 2 SPORTUITSLAGEN SPAKENBURG INVULBON bij Den Besten de leiders Im cycle cross Mi! prijzen-slag ongenaakbaar I I I I I I I I I 565ste STAATSLOTERIJ z. w™ wMïS 1 I I I I I I 1 I I I I I I I I I i I I I I I I I I Volleybalcompetitie in ALLEEN WINST VOOR RESERVES VAN EENDRACHT Voorwi dstrijd 47-2 Uitslagen: Standen: Beufica weer gelijk HEI" WEER EUROPA IN Mevr. Bossclié won (lressuurwedstrijd RBC en Victoria nog in bekerstrijd II lil! pag. 4 - maandag 2 november 1964 wolion ruM»toH«m llbr«nfc* llbr«nk« oh»nB»«n« lanlMl» toflen Morgenvroeg ©m 9 uur be gint de verkoop van deze modieuze damesstoffen, dubbel- breed» voor pakjes, japonnen en rokken, per meter door elkaar voor m n Iets persoonlijks.... WIE IS ONZE BESTE VOETBALLER Uw waardering: Deze bon ingevuld toezenden voor WOENSDAG aan Het Roiterdamsch Parool Westblaak 9, Rotterdam. Bezochte wedstrijd: ONTBIJTSTELLEN THEEDOEKEN en BADG0ED Speler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Put. Speler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 Pilt. Meent 31a Telefoon 122200 fl 871 939 sss Firma's voor de tien gulden slagzin zyn: GROENPOL FA. BEENHAKKER ZN. Myn slagzin luidt: Naam inzender: Adres: 0 *1 2 7 1 1 KORFBAL m, HOCKEY aco s-sca a Advertentie LM.) ZIJ. die tl eerder «offen koch ten tijdens zo'n speciale aan bieding, weten uit ondervinding, dat? ilj dan prljien betaalden, die aanmerkelijk lager waren dan normaal. Horgen brengen wij weer zo'n aanbieding die al het voor gaande vèr zal overtreffen. Want dan verkopen wij een prachtige partij najaar»- en winterstoffen, uit de series van 8 tot 11 gulden, voor prijzen, die U alleen maar tijdens zo'n Prijzenslag kunt verwachten. Modieuze stoffer» als Changeant, Flbrenka, Flbrenka Shetland, wollen rultitoffen en vele andere fantasie stoffen, In een groot sortiment kleuren en dessins, door elkaar per meter voor nog géén vier gulden. libreink Gêin ut. of ithrlft. best (Van w» korfbalmrdfwerker) i ROTTHIMtAM, zondag Het Zuiden l bezorgde zijn KUpporter», een prettige ver- rawilng door WeMerk wart Ier in A niter, dam met ft—T te ploppen. Spangen slaag, de er niet In legen het matige Arrlilpel tut ninst te komen en blijft In de ge varenzone. HKV werkte zlrb door een benauwde K zege, waarbij Van Krie. ken met vijf treffer»» de grote man was, bovon Spangen. Ons Klberneat liep een ptïnt verder uit dimrdat bet .telf met Santos afrekende (72) en de «onrur- renten Klauw Wit en 1,1 CO «te punten deelden (ftft). Westerkvisirtler' zakte verder af. Itobtla Itezet na de 2—ft zege op XH<" nu «Se derde pbiato. In een vinnige partij legde Arrhlpel tegen Spangen W-slag op belde punten. Dat gels>urde niet direct tfeot' trier apvl, maar de Amstettlarnmers profiteerden i.inklraar van enkele gul aangelsxlen kansen Al na drie minuten opende mevr. Valkenet vrx,r de gasten de score (0-1 i'is't, fbsir t«' gehaast schieten d<; gelljk- ttiaker voor Sftangen uitbleef, wist Hae- nen. dankbaar proflf-rendt* van een uit. werk fout van Letile de Jong, er snel 0—2 van te maken Het zou nog erger wonlen v«x>r Spangen. MeJ Ftonrzck kreeg w>veel hcwegingnvrijheW van haar t.egenjtüindst«-r.« dat zi) ongehln«l«Tl kon lnichleten, O,'i. Direct haalde VVltn v. de Jagr op tot I— .J, maar toen de blauw- witten verzuimden door te gaan en floo- gaard de Arrhl|x*lman flakker geheel vrij liet sehleten was tiet weer raak- 11. Bet wetrl zelfs 15 dixtr (Ireet Ttlr'xuntK-ig eer Van Kek flfx-l trof 25. !n tie tweede helft heeft hpangen ener giek de ts-iketis te ver/et'en, ma.ii de a' In rstarid bleek te spoot Van J-k k s, >K>rde .1, maar Knge|)».rtx zotg do vv"-<•! vik,r afstand t -lioor Wlm v <1 Jagt en (Jenla v. d Waai "Ie baalde Spangi'ti op lot maar tca-n besliste IlaPker 'Irlj'l - 7 Men Valkenet (ft8) en ('orinle Salill boten daarna fto eindstand naar 0- 8. I let ZuIderi errtf htte In Amsterdam fraai werk dcs.r het sb-rke Westerkwar tier. voor eigen publiek naar een 7—0 mslerlaag te spelen De Vi:ios trof liet eerst doe!, maar door lixip Krl|gsinari werd tiet 1—1. Weer nam W«•sterk».ir* tier de leiding d<x>r Klottvven. truiar IKies Kllnki-r antwoordde (22) Nog voor do pauze gaf De ia Houssave Het Zuiden de leiding' 2en toen In de tweede helft Borghois votsr tip nxxlwlt- ten een straf worp onbenut lief. bracht Hob I/x.'f vla ifn stiafworp tb' stand op 2'I. Nadat Joop Krilgsman lilt een fraaie dixirStnak 25 had gewoond, leek Het Zuiden In gewonnen jxisltle te lig gen. Doch zover was het nog lang nle' Ws'sterkvsartler kwam terug dooi De V«xis en Klouwen (-15), maar Heiman Solider zotgde voor Vet lichting met een treffer: 4tl. Weer kwamen 'Ie gastheren dichterbij «loot Iuicv Gerritsen (|i0), maar ux-.. tieslDte De la Houssave de strl|d met een fraai doelpunt- 5—7. De Vries haalt! vilt «-en stnifworp nog wel op tot f7, maar daarbij Weef het. De stand O, Kibernest 8 1(1 Archipel 0 fl l Wauw Wit R Sa?Tif>8 7 4 i Rohcln 8 12 HKV R 4 Wf»«terkwnrt. H 7zKC 8 ,"5 1 jIJTO 0 Spangen 7 2 Il<*t Zuirlen 8 7 1 >neti>s 8 2 (Advertentie LM.) cadeau voor Haar moeit leti persoonlijks a-ijci helemaal alleen voor Haart Zodoende kwtus hij bij BrunoU en hij slaagde er, hst - rd een gouden urmbandl Prijzen v.a. f. 79.50 WINKELCENTRUM BINNENWEG 45 TELEFOON II,68.IS ROTTERDAM ROTTERDAM, zondag. Spakenburg blijft in 2A van het zaterdagvoetbal on- {genaakbaar. Met 3-2 werd van het In op- ]mars zffnde XDSM gewonnen en het valt j te bezien of komende zaterdag Zwart Wit er op Varkenoord In zal slagen de leiders j hun eerste nederlaag toe te brengen. Do strijd van Zwart Wit tegen gastheer IICSC heeft wat dat betreft niet zo e veel vertrouwen geschonken. Vooral In eerste helft deelden de Rotterdammers in de malaise. Pas Ir, «Ie tweede heli's, wisten zl) tioven HCSC uit te groeten, Klaassen en Oorebepk brachten de stand op 0—2. In de slotfase, toer, Ruyten HCSC tot 1-2 terug had gebracht, wérd het echter op- i nieuw moeilijk voor Zwart Wit. Hoogvliet had het ook moeilijk. Mrx'lli|kh«xlen die het niet te boven kwam. Zuidvogels leek niet zo'n lastige tegenstander -Toen ech- I ter pas in de laatste minuut van de eer- j ste helft een achterstand van 0-2 door fl Zoetmulder kon worden teruggebracht tot 1-2. was dit een teken aan de wand I voor de Hoogvlleters. In de tweede helft nam dit teken monsterachtige proporties, aan: 16! i Adverter' - I M (Van mize sportredact Kxrrlfllor M« (0-O tegen ARC) I» in .1A een punt verder achterop geraakt bij leider Gr Uw linnenkast of uitze» bof fen toch maar rnet de 5% Kodifko kassabons! Er zi|n zojuist hele nieuwe dessin» gereedgekomen In (met ozonder vingerdoekjes! Uw garantie - alles wat van Kodljko komt Ie bijzonder mooi, bijzonder sterk en bij zonder voordellgl ROTTERDAM, zondag SVV lx In I.lndt, die met 0 2 baai bleef over Zuidland de tweezle dhisie B tan het betaalde .Met deze cijfers werd MFB door HBSS op de voetbal wet uii «Ie WMle ulaat» blijven i onderste plaats gedrukt. RWH heft In 3B èl.ut n, «naar de ««Lr fS ^raa,lengte voorapron», Met 51 won heeft opnjettn een grotere achterstand op de aanvoerende ploegen gekregen. Met duel met Fortuna eindigde namelijk, na eer» achterstand van ft—2, onbeslist: l 22 Km tu na ruifde op (1e ranglijst van plants met Hermes RVS, dat veel ster ker was dan KODA JC, maar desondanks met ft3 verloor. het van Spljkenlsse, terwijl van de concur renten Heerjansdam met 0*1 door De Zwer-| ver werd verstagen DOTO hielp ook al een 1 handje en klopte NSW met 3-1 nu 111 laar In 't weefgetouw (Van onxe sportredactie) VIANEN, zondag Het toneel San do strijd niet de persoonlijke provincial damtitel uls Inzet was dltmnal ver' {ilaatst naar Vlanon. Hot block, dat men n het damdlstrlct Leerdam bijzonder was inct deze toogokondo ron De vreugde werd nog groter, toen do enige rep«#«tsfiint van dit kleine dis trict van de Zuidhollandse Diuttbond, C. •jen Besten uit Leerdam, zich niode ana de kop pianist». E< ~«t won hij zijn uit- gestelde partij v»a A. Stnurmnn en vor- gen» zegov- -rde Den Besten vla oen lichte combinatie over Zwetsloot. Dat wee voldoende, want óoiiHJti kwam ln een onregelmatige posltlepnrttf tegen v cl. Watering niet verder «tan «®n puntenver deling. Dat was ook bet resultaat van liet treffen Sustens-»-, <1. Ekaay, waarin «Ie ««'kuur spelende kampioen vun Rotterdam weer niet Inging o» Invltatje» van zlln tegenstander het apei Ingewikkeld te maken. C. Varkevtsser bleef ook ln «ie running deer Kinnegen ln een aniUrckkeHJke, 111g wikkelde party na een langgerekt vier om twee-eindspel t* verslaan. Voort» won Mulder van Den Ouilen en soeïsten zowel Van Nugtercn als Stuurman tevergeefs naar winst (remise dus) Na zeven ronden Is daardoor «ie «tand ge werd» 1, a en 3 Den Resten. tioriUIn en Sostens 10 punten; 4. v. «I. Stnay t), 6 Varkevlsser 7 (uit 0): 0 Den Dudcts 7. 7 m 8 Kinnegen en van Nitgteren ft; Mulder 3; 10. Stuurman 4 (til? II), 11. en 12 v, d. Wetering en Zwetsloot 4 fVfin ome tafvttennhmPdcwerker) HOTTKIIDAM, zondag Do 04 ovor- winnin^ van Endrad»t 2 op Ihif.swiij- fcor* 2 en het gelijke spel van Xprxe* tOKen If u to vormden de hc li ra Ie nlnst von de Hotterdnmse tafeltcnnlstcaiMN In de hoofdkluHHe. Aan de scoie van Eendracht 2 leverde neertlnic met een liattrlck de «rootate hljdrn- Ke Invaller Kred van WJJderveld whh met twee overwlnntnuen een goede aanwinst vo<ir dit team HIJ Xeixes waren Reurlnsr» en Seetaar verantwoordelijk v<wir de «core Ne dei veen kwam niet tot winst Germinal 2 werd met fi 2 door Irene „ge kraakt". De twee teRxmpunten werden ge m oord door Dirk en Rort de Itoov Nouwenu wuh tweemaal het kind van de rekening. Ken dracht ilat vorige week veuoanend gell|k hpoolde verloor deze w ek nog verrassender I)p 7-3 »iore» die Olympla wUt te noreren was echter nog de grootste openharing Gei minal bleek ln de uilweilatrijd tegen Victory '.VS een ongelijkwaardige tegenstander te zijn De 8-2 uitslag gaP dit ook diiklelllk weei Voor de Germinal punten zorgden Hl» Bog mans en Tulnenbiirg Itla won van Kwak- man en Tulpenburg \nn Konter ln de o\ergangsklasse was het \oor de Hot tenlnrnse vertegenwoonligei s ook al geen to zegeur en manescliifn t)e 10-d nederlau \an K«%orlet tegen Dordrc<ht Het aan duidelijk held nleta te wensen o\er Ook de P-1 neder laao van Mllkateatners tegen Seylla 2 wns niet Jein om o\er naar huls te schrijven Elati 2 deed het Iota beter. Dit team alaag- de erin Gispen een gelijkspel te ontfutselen Berens was met drie os ei w Inningen de grote uitblinker Van der Does moest alleen In Van de Hergzijn meerdere erkennen NO AD be haalde een benauwde 0-4 overwinning op SVK 3 Tw One Vp won voor de derde maal in successie Helmond werd het slachtoffer van doze overwlnnlngsdrnng In de ereklasse verloor AMV.I met 0-1 van SVK Door het vertrek vnn Hert Onnes 7aI dit team slechts een ondurgc»schlkte tol In de ereklasse kunnen «pelen Maasbieemet Bert Onnes versloeg Smash met 7 3 De belde top teams NedUovd en Scvlla bleven win nen NedDIovd won met 8 2 van AMVJ2 en Scvlla bereikte de dtibWle cijfers tewen De Treffers WGA moest Wlbo met 8 2 vooi laten gaan !n 4B heeft Exrelstor P weer de leiding genomen Met 3-1 wercl DKVJO ln eigen huls bedwongen iniullnde rukte In 4e op rsear I "le tweede plaat» vla een duidelijke zege op buhoonhoven: 4 0 Capellp Ja van slast Nu. weer kreeg het met .10 klop van IFf' Zo ook 1 ,1,|||.„|„.|_.. Wr, I De Zwei vers, dat In eigen huls met 1 voor f|\Ullhelnilna l 4. Rust 0 Jrxinn Boys de vlag moest strijken Unicum" S( .ifldsro" liter «le heer l auerjei'K Aart- stelde danig teleur Ken néderlaag met 0-2 tal bezoekers 2000. GloUfletnatt.s (tweett-gen Nieuw- Iwkkerlanil was duidelijk b e keert, ikxic en Van der Bur; Wilhelm (na de zege. Van Eedert en Van Harnevekl scoorden voor HVC. Pieper van HVC werd wegens natrappen uit het veld gezonden. BaronieHelmondla '55 00. (Ver beek) Aantal bezoekers 2300. RODA JCHermes l)VS 30. Rust 1o Aantal bezoekers 1000. Rijke schoot In eigen do<;l, waarna Louwers en Kohl de marge vergrootten. BW—LONOA 3—0. Rust 0—0. (Bus). Aantal bezoekers 4000, Van Dalsen, Gosgerm en Weber waren voor BW prrxluctlef. 't GooiNOAD 0—1. Rust 0—0. (Mul ders). Aantal bezoekers 3000, Rechtsbin nen Brekelmans was de enige, die een treffer kon plaatsen. schonken f'en de verwachtingen (Van oen onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zondag. Veel be langwekkends is er in de laatste dagen van de voorwed»trijd voor het nationa le kampioenschap ere-klasse Kroot bil jart anfeer kader 47-2, die in de biljart- v-.ai Piet van de Pol gehouden werd niet gebeurd o? het zou moeten zijn. dat Van de Pol het onderspit «noest delven tegen Van Leur uit Oïs. In deze partij bleef Van de Pol niet alleen achter, maar hij zag iljc mooie alge mene moyenne va», 32, «lat hij op dat ogenblik had, een stuk dalen. Toen hJJ iit de slotontmoeting tegen Van Nijnal ten weer zijn gewone vorm iarugge- vomlen had. slaagde de Rotterdammer ®r toch nog- In om ziels het hoogste algemene gemiddelde (28.21) te eindi gen. Wel verzekerde Van de Pol zich van een finale-plaats, doch ongeslagen be reikte hij dat resultaat niet, ret van Nijnntten werd de tweede man, doch Van Leur, die, heuselijk geschrokken van het slechts begin op vrsjdag, zich volkomen herstelde en regelmatig zijn moyenne opvoerde, om ten slotte het degradatiegevaar te ontlopen, aange zien hij van 7.85 naar 17.47 op klom. Een romisepartij van Van Nijnatten tegen Jacobs kostte eerstgenoemde een matchpurst, doch bovendien de tweede plants. Kemp cn Van L,eeuwen werkten zich wel omhoog, doch wisten degradatie niet te voorkomen Deel man en Jacobs kwamen wel boven de minimumgrens, maar speelden geen rol in de voorhoede. Door allerlei omstandigheden kon het ptogratnma niet regelmatig afgewerkt worden en daardoor was men eerst zondagavond tegen het middernachte lijk uur klaar. Vermeldenswaard is misschien, dat Kemp en Beekman vier uur nodig hadden om tot een beslis sing te komen ZwartemeerHilversum HeerenveenVitesse ZFC—PEC RCHHaarlem EDO—Tubantia de Graafschap—FC Zaanstreek Zwolse BoysSpcS, Cambuur WagenlngenAGOVV SVV—Fortuna HVC—VVIIhelmlna BaronieHelmondla '55 't Gooi—NOAD BW—Longa Roda JC—-llermcs DVS Tubantia Cambuur Wagenlngen AC,OVV ZFC Haarlem Zaanstreek Heerenveen Graafschap RCU EDO Zwarteineer Vitesse Hilversum PEC Zwolse Boys 2—1 2—1 i—o 3—3 0—1 1—3 1—2 1—1 2—2 2—4 0—0 0—1 3—0 3—0 Ook «Ie Afdeling Rotterdam draalde weer etm Helnenoord kwam tegen het Jonge en enthousiaste SC Zulderpark «oor de "lerde maal tot winst: 3-0, en t, daardoor nog de -In ge ongeslagene Rozenburg 2-0 tegen DVO '32 blijft koploper op de voet gevolgd door TOCifi, dat een deze competitie tegenvallend Vlaartllngen met 3-0 versloeg XWSH maakte van RSM zijn eerste slachtoffer: 0-4. 2e klasse Spakenburg RtJnsb, B Zwart Wit Noordelijk Zuldvogels Koz. Boys NDSM Zwaluwen Hoogvliet CSC A ZCFC HCSC SSC Si G VVV Wlihelmlna Helmondla '55 DFC KODA .IC I.imburlga KW Baronie RVV NOAD Xerxes Kortjin.t Hermes DVS HVC 't Gooi LONGA B: De elndstuml werd HOGE PRIJZEN 1 Vnn de Pot 3: Van Leur 1 Nijnatten 4 Beekman 5 Jacobs 6 Kemp 7. Van 1 .eeuwen 222B 2146 2248 2224 2043 157S f.153 79 123 104 128 101 131 132 200 28,21 127 17,47 152 21.81 171 17.37 20,22 110 12.02 56 11 08 v-'.OOO 180», f 800» lf.387 2000 11920 800 4076 19877 1000 53.» OMR 16767 17241 19299 fim 2080 3709 ti-Gfl 6568 8U00 1081" 20692 31641 200 1126 2 >29 2361 2443 2828 6164 6492 6619 «773 7221, 7474 8139 8777 0217 0240 04<t9 D384 ««8.1 1(1141 10203 10)05 IJI0 8709 ««66 6568 89011 10687 SI 158 12538 12722 15405 15425 16250 20417 20® 1126 2 »29 2361 2443 2826 2852 29,18 418« '12111 4318 -15") 551,8 5775 5784 10416 10485 10657 10703 10883 11145 11219 11431 11560 U«<>« 11897 1l').l<) 12.113 12825 13206 J3Ï51 14048 13107 15669 13883 15947 16161 16204 1691*7 17107 77186 17243 17314 17348 17636 17*113 1833» 18466 18052 19161 19386 19811 20963 20428 20'UH 31217 31503 31565 21711 PRIJZEN VAN 40.- 1006 020 02) 372 311 340 650 675 *06 935 957 959 2005 oes 031 340 358 311 Ml 577 643 784 80*2 836 97(1 980 1026 035 041 27 1 299 .<00 417 427 438 588 593 817 861 885 912 4017 035 037 296 380 S88 639 679 72:2 864 874 903 SOM 012 02» 143 .184 l-. i 358 «SS 431 615 565 567 678 704 733 930 996 «001 044 050 358 403 438 716 807 808 7023 031 «2 266 387 308 550 587 688 730 788 744 853 874 001 •080 110 .118 378 431 445 655 S73 074 •071 078 107 335 334 345 408 438 434 639 845 607 813 85» 841 16015 038 040 •75 S»8 «4 OHO 095 3*17 3M 711 74» 971 977 051 186 825 l\ l 646 V>50 904 911 057 11« 317 332 •MI 481 662 663 927 VM) 129 349 403 412 746 748 as5 071 195 290 433 569 584 747 783 062 075 47H 615 879 902 ObS 179 309 312 616 619 749 769 912 926 140 227 517 518 736 737 137 141 285 294 4.59 468 700 704 845 874 057 069 414 436 742 759 976 990 151 171 351 457 687 701 908 904 115 404 785 190 372 667 916 141 333 463 664 961 180 538 731 099 287 473 601 H17 079 631 919 18S 348 651 772 929 253 571 753 181 304 524 714 921 092 514 766 991 312 489 723 931 137 503 806 194 390 675 926 171 367 474 743 982 181 Ml 761 117 288 481 630 820 131 637 934 196 439 681 810 032 254 576 767 194 308 536 756 930 179 524 795 996 250 508 728 960 145 562 864 201 427 707 207 382 486 752 188 570 838 120 297 493 657 827 250 638 9-11 202 418 687 827 979 317 582 810 207 311 544 777 979 208 549 807 260 589 733 963 1,82 «17 920 220 482 732 966 219 389 528 778 204 578 856 121 338 500 «59 899 298 «90 960 228 400 «89 849 993 325 621 819 212 318 587 792 266 585 810 272 608 742 079 188 643 925 227 488 783 972 215 410 578 794 280 635 860 345 506 661 1X13 355 710 903 257 488 708 850 349 634 885 213 320 613 796 320 597 833 277 647 770 981 115 120 Uk! 397 4LI 472 \<S\ t*>9 692 VJ2 828 845 006 025 072 .151 376 379 515 521 536 68.3 «93 724 810 870 934 OU» 031 072 1 211 2. U 258 36^4 387 399 567 569 573 7.36 738 77J 923 943 996 i 07^ 089 W2 i 273 296 322 1 398 411) 423 522 533 550 750 760 T71 I 911 9-7 931 I 0*>5 073 098 201 233 243 602 «25 657 a 818 883 916 \KM 0-18 115 LVA 298 328 j\4 523 525 71)» H*17 808 (MA 058 091 304*864 387 NWV») vM2 S12 to 861 947 Ut'1 1)05 027 0|3 057 236 2TV 314 464 48¥ 490 659 66*1 792 8(Vd 81D 066 09H 138 312 342\£*9 554 565 \573 800 810 P13 946 953 07® 051 057 «69 241 307 HU 540 546 H31 675 744 7f 950 969 169 I9S «93 869 4(H 577 726 9St 07 s 2l»3 445 579 808 193 231 235 508 5vU 531 708 727 7n2 871 888 I)s« 169 2-10 211 413 436 473 583 593 61H 764 805 807 992 14(XX) 127 l.U 137 270 21H) 293 476 479 491 5«)9 677 695 811 812 814 315 32b 567 585 793 806 997 J84 3(8) 491 492 653 662 811 819 175 1M 304 322 519 53I 7(H) 70S 891 902 1 LISSABON. ?ond«g De uitslagen van de rondas gespeelde wedstrijden voor de I Portugese competitie luiden BenftenCUF }l-l Bclcnenses—-Academica 3-0, FC Porto I Lelxoes 3-1 Setubnl—Lusltöno 8-0 Guimnres Selxid 1-0 Brnga—Torrense 4-0 Varrim— Sporting 3-1 Setubal heeft nog steeds de leiding met 8 pin op dc tweede plaat» .staat Var/iin »net zeven punten en Benftca en FC Potto delen de derde met! elk res punten 9 9 8 8 8 8 8 i) 8 8 8 8 9 14 ia 12 12 II 11 9 9 9 0 f) 7 7 5 4 3 14 14 13 12 11 9 9 9 8 7 5 5 3 :t 3 18—13 19—10 21—13 1813 11— 8 19—14 15—11 12—10 17—15 14—13 11—12 14—20 10—17 9—13 10—27 11—20 28—17 22—10 15— 7 25—10 21—20 12— 9 14—12 11—11 11—13 13—15 12—19 12—19 9—16 7—13 12—30 2e klasse Quick B, IJssalm. vogel" DOSK SHO 's-Gravenz. SV Apeldoorn Pelikaan Hulzen DOVO Ter Leede Gen,* muilen WOG SOCP Je klasse Gr. I.'.nd'. Exc. M Die Haghe HBSS SVOW csvd Zuidland ARC Barendrecht Mrn A De lier 8 11 9 18 TSB 8 9 8 13 PPSC 6 9 7 12 's-Gravenz 7 7 8 12 Oegstgeest 6 6 9 9 Schevenlngen 7 5 8 8 Hazerw B, 7 5 8 8 Rouwkoop 0 3 7 7 Bodegraven 8 1 9 7 9 7 4 e klasse B 9 6 Excel P. 7 12 10 6 ■Catwijk 8 12 7 2 „oosduinen 6 8 8 1 bisser B, 7 8 ^iershil 7 7 B Welissant 8 7 9 16 3rnas 6 5 8 13 RAS 6 4 8 12 DEVJO 7 3 8 10 Koudekerk 6 2 8 10 9 10 4e klasse C 9 9 Oranje Wit 7 12 9 9 Insulinde 7 10 8 8 Capelle 8 9 8 5 Unicum 8 9 9 5 Nw, Lekkerl. 8 9 fi 5 Schoonhoven 7 7 9 4 Jod. Boys 7 6 9 4 IFC 8 6 De Zwervers 7 4 A Sliedrecht 7 2 7 12 8 12 4e klasse D 7 11 Maasdam 8 11 8 9 ASWH 7 10 6 6 Rfjsoord 8 10 7 6 VVGZ 7 9 7 5 Wteldrecht 8 9 7 4 Spirit 7 7 7 4 Be Fair 7 5 6 2 Sportluat 8 5 Gr Ammera 8 5 B ASH 6 3 8 14 8 10 Afdeling Rotterdam 6 8 Rozenburg 6 10 6 8 TOGR 6 9 7 8 Helnenoord 4 8 7 7 Zuiderpark 5 6 5 6 Rhoon 6 6 7 4 DVO '32 6 S 6 3 SNS 5 4 7 3 MVV '27 5 4 5 1 RSM 5 3 A ZWSH 5 2 7 12 Vlaardlngen 5 1 P0TTERDAM, zondag. HML, dei jonge talentvolle ploeg waarmee coach: Kees van Zweeden in enkele Jaren dc'TJ "I top van het Nederlandse volleybal hoopt: DrinKixian won te bereiken (waarin hl) hoogstwaarschljn- BOTTERDAM, zondag. Z.terdxfavond weL i fij MüS^geraberi: «en dr -m .ur- wedstrijd gehouden voor pat begonnen rut- ters welke nou nimmer te voraa ln eet» wed strijd esn prRs hadden kunnen ln totaal sehreveis ;-,) ruiters en amazones voer deze wedstrijd ln. De ultslsg was: 1. mevr. A. Bossché—Halen- boer met Tonny. 126 punten; 2 ,1e hr F Mahler met Stormy, 113 pnt.: 3. de hr! B. Ekanip met Cicero, 108 pnt.: de hr H A A V Mackelenberg met Pico Bello, 107 pnt 5 de hr J J Huldy met Alpha. 108 pnt 6 d- n.t, A, F ven DJJk met Alpha. 102 ptü mej F, v d Meer met Cartouche. 101 pnt<le hr Ph, J, Thomas met Geor 101 pnt: mevr. M A. C. Rijk mat Tonny 100 pnt Onder de ervaren ruiters, die hors concours deelnamen, waren de eerste drie plaatsen voor: 1. me) O. de Graaf met Ceasar, 120 Pntmevr. H. C. v. d. BroekHoogstraten met George. UB pnt.; 3 mej M Schrauwers met Falco, 115 pn! RWH De Zwerver DUNO NSW DOT O Monster Heerjansd. RCL HVO Arnaide SpIJkenlsse 4e klasse JAC ROTTERDAM, zondag In de derde ronde van de HTCC beker zjjn nog maar twee Rotterdamse ploegen: RBC en Victoria. De eerste formatie won over tuigend van het Boxtelse MEP, 3-0, de Vtetorianen schakelden op het nip pertje Eindhoven II uit. MRHC kan nog in de derde ronde komen. Twee doelpunten van spil Knob- be velden Scheybeek, 2-1, waardoor MRHC in de tweede ronde een plaats veroverde. Maar daarmee is de koek op, want Leonidas kreeg met 5-2 siaag van Alk maar, Aeolus moest HU AC de overwin ning laten, 2-4, en Victoria kan echt niet tegen het zeer sterke Eindhoven op, 2-3. De andere Rotterdamse verte genwoordigers sneuvelden reeds op de eerste bekerdag Fiet«er zonder licht, u waagt uw le\en. lijk ook wel zal slagen) heeft in Rotter dam van Libanon 2 een les in wedstrijd- mentaliteit gekregen. Een achterstand van 24) werd door de Rotterdammers ver anderd ln een winst met 3-2. Met 10-15 en 13-15 hadden de jongens van Van Zweeden (gemiddelde leeftijd van de ploeg achttien jaar) zich een vei lig lijkende voorsprong weten te ver schaffen. Toen echter werd aan het Liba- non-team wat gwtekterd. Routiniers als Van Savooyen dirigeerden de ploeg naar een hechter verband en vooral in de aan val ging het gesmeerd. HML werd volko men weggevaagd en via 15-1 15-8 en 15-6 Werd het 3-2 voor Libanon. Ben zeer matig duel was Concordia—Octopus, eveneens voor de hoofdklasse heren. Hei technische superieure Concordia moest alle zeilen bijzetten om In de eerste set tot een winst van 17-15 te komen. Via 15-12 werd het 2-0, waarna de Alkmaar- ders met 10-15 de achterstand tot. i2 terug wlgten te brengen. Eventueel ge koesterde hoop hunnerzijds bleek ij:1e1. want niet 15-12 Het Concordia de balans definitief naar zich doorslaan. Reeds eer der in de week hadden de dames van ZVC hun gasten uit Zeist, Clto. volkomen overspeeld. Na 15-6 en 15-3 lieten de Rot- terdamsen de teugels wat vieren waar door Clto In de derde set pas bil 15—13 de vlag behoefde te Strijken: 3—0. to de overgangsklasse heren kreeg Julia na de eerste nederlaag te slikken. Vis de tussenstanden 15-13, 10-13, 10-15 en 8-15 won Delta -* 1-3 en nam daardoor tevens de Scop over. Concordia ;i kwam tegen OVC tot een vergelQk: 2-2 vta 154), 13-15. 1-13 16-!0 Tot een gelijk spel kwam ln de over' gangsklasse dames ZVC 2 tegen Orawl 2 <15-10, 12-15, 10-15, 15-81. Concordia moest leider Zandvliet de volle winst meegeven Het erd een duidelijke zege voor de gas ten. die vla 8-15, 5-13 en nogmaals 8-15 tot 0-3 kwamen Uitslagen- Hoofdklasse dames: AMVJ-PVC 2-'<, Armada-St Patil 34); ZVC-Clto 3-0; SOS- Die Raeckae 3-0; Cetebes-Valbovo! 3-0: RVC- Boemcrang 1-3 Heren- HVS-US 34), AMVJ 2- Poionia 2-3, SOS 2-De Kangeroes 3-1: DSO- Zandvllet 1-3; Libanon 2-HML 3-2- Concor- dia-Octopus 3-1. Overgangsklasse dames: SVC/AC-AMVJ/ KLVC 1 3; ConcordUi-Zandvitél 0-3, XVC 2- Orawl 2 2-2) OVC-Syrena 3-0; Delte-RVC 2-2- j?L Sf^r"??VD 2-2 Heren: Syréna-HML 2 2-2: SIGI-Blokkeer 2-2; Concordia 2-OVC 2-2- Jullana-Delta 1-3; Orawl 2-Alexo 1-3: PVC- Achllies 2-2. Afdeling Rotterdam Dl: SVC/AC 2-Hllle- gersbe-rg 30; Hou Stand-Lekkerkerk 2-2: DOS-SVC/AC 2 0-3,Llbanon-Shell 3-1. Hl Libanon 4 SVC/AC 0-3 Libanon 3-ZVC 2-2 Juliana 2-Hlllegersberg 0-3 Eredivisie. Odu!phus-Va!bo\ol 1-3. Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zondag. Zoal» werd verwacht na -4ln overtuigende wge van verleden week, heeft Manus Brinkman de lts twee ritten verreden cycle «yross van De Pedaalridders gewonnen. Ook nu weer ging hij als eerste van de 33 deelnemers over de eindstreep, doch zijn overwinning was ditmaal min der overtuigend. Pas ln de laatste me ters wist hij zich van de Jonge Van der Hulst uit Zoeterwoude te ontdoen. Van de Rotterdammer Van Dorth had het dao aan de kop reeds eerder afstand genomen en zyn achterstand bedroeg aan de finish 1 min. 15 sec. Met twee overwinningen was Brinkman vanzelf sprekend ook winnaar in het totaalklas sement. Uitslagen: Aamateurs (16 km In 44.37) 1. Brinkman (Rotterdam); 2. v. d. Hulst (Zoeterwoude); 3. Van Droüi (Rotterdam); 4 Van Tol (Ai- phen a. d. El)n); S, H. v. d. Horst (Gou da); 8 Heynlg (Rotterdam): 7, J. v. cl Horst (Gouda); 8, Var, Middelkoop (Rotter dam); 0. C. van Amsterdam (Leiderdorp); 10. Vaandrager (Rotterdam) 11, Pregman (B.-nthulzen); 12. J. van Amsterdam (Lel. derdorp); 13. Heyster (Vlaardlngen); 14. Pranger (Hazerswoude); 15. Van Staten (Botterdam). Totaa'klassement: 1. Brinkman 2 punten; 2 v. 1. Hulst, 4 p.; 3. Van Dorth, 9 p.; 4 Van Tol, 11 p.; 5 Van Middelkoop 12 p. Nieuwelingen (12 hm 35.17). 1. Van der Valk (Voorschoten); 2 Buys (Rotterdam); 3. Vonk (NIgtevecht); 4. Beegers (Naarden); o. Zoetemelk (RUpweterlng); 6. Statie (Fot- terdam); 7 y d. Engel (Maasland); 8. Spek snijder (Rotterdam) 8 Hardeman (Hitver- WSk ,10. v. d Meet (rotterdam); 11. v. d. Lndsn (Rotterdam); 12. Faber (Laren); 13. Valk (Schiedam); 14. Koopman Bot- terdam); 15 Zuldwljk (Alphen s. d. Rlir). Totaalklassement: 1. v. d. Valk. 4 2, Zoetemelk, 6 p; 3. Vonk. 7 p.; 4. Slotte, 11 p.; 5 Seeger/; 14 p. A-nsplranten (8 km ^.l' min.) 1. Van Dun (.Schiedam); 2. Heyster (Vlaardlngen): y. a, Hulst (Zoeterwoude); 4. Var, Hamburg (hotterdam); 5. Schuller (Rotterdam); 6. v. d Werff (Alphen a d Rljnl; 7. Va» Data (Rotterdam): 8. Pijnenburg (Rotterdam 9. Valat (Rotterdam)' 13. Uitbeyerse (Bot terdam). Tölaalkiassement: 1, Van Dun, 2. P.: 2. Heyster, 4 p., 8. v. d. Hulst 6 p.; 4. Van Hamburg, 8 p; 5. Schuller 1.1 p. B-aspiranten (4.5 km 14 02 min 1, Van der Lelst (Rotterdam)- 2. Brinkman (Rot- tudam; 3. Breuer (Schiedam); 4. Keizer (Schiedam); 5. IJsselsteUn (Rotterdam); S. De Jager Lekkêrkerk); Blom (Spllke- Totanlklassement: 1 Va t der Lelst. 3 p.; Brinkman, ,i p.; 3. Bretir, 8 p.; 4. ICsiïer 8 p; 5. IJssels'elln. 9 -1. VERVOLG van pagina 12 Temp. i Station Weert* geattldh. Km AIM aaa 343 4h7 471 603 6«2 797 B4H IXU) 112 11b *U»7 370 726 729 960 1HW 132 1S7 335 391 9.77 932 130 1H6 4(m 416 oOiS 701 S30 8.S7 132 KiS lt»7 311 33 1 373 479 4b0 197 664 «96 711 870 874 WX1 11S 1h7 191 113 W3 31)1 793 81 i M5 973 192 193 1»KS 393 474 NU «74 h7« 71b 969 988 305 3*ït 27b 1 16 47U 4M 72.1 7.U4 771 890 912 923 1 107 150 152 344 356 381 I 508 606 «10 i 719 747 756 844 878 886 I 175 209 259 i 402 416 433 I 606 613 629 l 840 851 902 I 988 1 729 144 160 i 381 406 426 I 576 579 580 823 887 869 1.53 17.5 396 398 619 LU 781 77fi 928 9l)0 2l>7 276 508 517 748 788 910 929 167 197 445 447 600 606 870 878 Den Helder I bow nnw 10 10 9 0 Ynenburg KOh how nnw 4 11 8 0 t Vlhsingcn goh beu wnw 2 1 1 H 0 V OltIC h bew wnw 4 H 7 0 Do Bilt tv. bew w 1 10 t> 0 rwont e goh bew w stil 8 0 0 l Eindhoven |K«?h beu W stil 9 6 0 -Limburg mist wzu 2 9 7 0 1 Helsinki i geh bew T 2 5 0 Sim kholm legen UW 4 3 5 0 1 1 Oslo regen jW Stlt 3 0 0 3 Atu tiieoii j .\wq ,wz wzw 2 8 6 0 Londen on bew wnw 5 12 1 1 Amsterdam mist vs nw 2 10 Brussel goh bew w 2 U 6 0 Luxemburg geh bew w stÜ 11 7 0 1 Parijs geh bew nnw 2 8 5 0 tlonieaux geh bew n 4 11 8 0 i Grenoble onbew. n 1 17 l 0 Nice geh bew w 1 10 5 0 Berlijn Frankfort onbew »vnw 7 18 10 geh bew wnw 2. ti si 0 Mdnchcn geh bew nnw 1 10 6 0 Zdrlch geh. bew nw 7 3 02 Gentve geh bev nno 6 4 0 I.ocnrno rnotr no 2 9 5 0 1 Wenen mist 0 2 13 1 0 Innsbruck mist n 2 10 fi 0 Belgrado geh bev WJltll I 13 3 0 Athene regen h bew. o 8 12 5 6 Home w stil j 14 0 Barcelona geh bew w stil 16 10 5 Madrid onbew. nnw 19 9 0 Majorca onbew. w stil 19 3 0 Lissabon 1. bew. w stil 20 9 0 O. Zwart Wit *28/10— RSM 6 0—6 FC Veronica 2 RWH 8 6—3 VVOR 5TOGR 9 0—8 V CCO 3SDV 4 0—6 Excel» M 8—HBSS 9 4—3 De Nationale 3 Unicum 9 1—7 R. CCO 4—VVOR 6 I—a Ste «os 2TOGR 10 10—0 Lomb 3ZWSH 6 0—18 Zwart Wit '28/11— CSS 3 3—7 R. DVO '32/5—Rozb, 5 RSM 7—Lombard. 4 5—3 Zwal 11—DOTO 6 Zw n o. lloofdklai. ZKC—Rohda «pangenArchipel Dretus—HKV Ons Etbern —Samos Wi-sterkw artter— Het Zuiden BI Wtt—LUTO Overt aniskl»; A A KC— Wordt Kwiek Rlgtersbi Stanfrle» K ZaandijkDos Suorll.—Gr. Geel vlcus Or.—PSV Swtft—Regenboog RiKla—Die Haghe DETO—HKV 2 Eerste klas: Spcrwsrs—Qulck Swlft—Zulderkw. HSVDKC OSCR—Fluks Om Elb 2—Deetoa 2 Tweede klaa: A. Eureka—Achillea HKV 3—De Algem. ODO—Gymnaa. Het Zuiden B. Hoogvliet 25 6—8 7—8 7—3 6—7 8—8 7—11 4~® 1—8 t-l •3—9 5—S 8—8 ^—1 93 2—2 3-9 8—3 7-3 2-9 1—5 4—5 8—7 4—3 8—8 0—7 5—3 4'—3 3—8 8—1 12—4 3—S 8—3 8—0 3—a 4—2 Olymplaan—TJoba MerwedeDanaïden Ready—Ona Hula Zwerv.Ons Elb 3 Derde klaa: A. Hoütsntpp,—H. Stand KNS—Animo WIÖN—Kwiek VeloxDKV B. Schlebroek—Chariots TO VNoorder kw. PAMS—Schiedam C. De Overkant —Fort Re», errate klas: Sperw 2 Zulderkw 2 Rotenb 2—Vic Or S Span# 2—Regenb 2 Fluks 2—Achillea 3 Ready 2D Hughe 2 Re», tweede klas: A. Sperw 2—HKV 4 89 Dt-eios 3—OSCR 2 7—3 Danaïden 2—Die H 3 5—3 Olymp 2—HSV 2 B Deetoa 4—Phoenix 2 12—3 Gymnai. 2—DKC 2 ODO 2—Trekv 2 Het Zuiden 3— Fluka 3 7—2 Sas. derde klas: A. Rozenb. S- Qutck s 42 Merwede 2—KNS 2 9—6 Phoen. 3 D Haghe 4 4—5 Achilles 3Trekv 3 8—8 B. Eureka 2—Swlft 2 4u Ou» Eibernest 5 Hef Zuiden 4 45 Vic. Or. 3—Deetoa 5 De Alg. 2—ALO 2 Rotterdamse Korf Halbond Eerste klas OSCR 3—Sperwer» 4 6—1 TAFELTENNIS 1- 3—8 O-S I 3—3 Schiedam 2-Over- kanters 2 l— t SuccesSpangen 3 8—2 Ter Gouw—Actief 11—6 De Spart Ona H 47 Tweede klas A: De BI. Treffer*— Chariots 10—3 B: OSCR 4—Schle broek 2 1—7 Ons Hula 4—Unlc. 2 1—4 C: De Spartaan 3— Act lef 2 4—2 Ona Huls 3—WJON 2 4—12 Derde klas B; Spangen 4— Trekvogels 5 2—1 Unicum 3—Actief 3 3—3 Charl. 3—Sperwers 6 2—" C: Velox 3—De Spar taan 4 8—ti Succes 2—Het Zuid 8 0—4 D: DOP—HP\' 3 4—1 Ahoy 2—Aiax 3—2 HEKEN UTCC BEKER le ronde Aeolua—HU AC 2—4 Groen Gert - Hurley 4—3 LeonidasAlkmaar 3—4 MRHCSch'-.y. .eek 2—1 na verl Randwuck—HDS S—0 HH1JC IIStrawb s—f 2a ronde Alilar.-i'—Upwü -3 l—l Amersfoort—Tilburg 1—2 Eechtrop—TOGO 111 1-2 EmHC—Amhem II 6—1 CSHC-DKS 4-3 Hattem—LHC Kameleon—Nljm II 4—3 na ver;. MOP—HMHC 2—2 H. gaat over RBC—MEP Venlo—Zwart Wit s— j Victoria—Elndh II 2—1 Breda II—A'dam I] 1—2 Hilvers II—HMC 0—1 Kamp, II's-Hert b j—i Laren (IUnton 2—0 MOP II—A'dam IV 1—o Victoria II—Eindhov 0—2 A'dam IH—Rapidity 4—2 vrli: PW DAMES PARNASSIAPMJS 1e ronde Groen Geel—Hurley 42 HANUBAL dames DISTRICT Dlstr. Ie klasse Dtstr. le klasse SchuttersGona Dlstr. 2 klasse A. Animo 2- CWP Erldos—Turnlust HVS—Snelwlek Afd 3e klasse A Minerva 2—ADO 2 4—0 HV-Zuld~ DWS 4 4-1 Hoogv!.—Dynamo 2 t— 3 Afd 3e klasse B Actief 2—Vires 2 l—1 Meeuwen 2—DWS 3 1—2 UnitasOllveo 2 4—0 VETOAtomlum 24 HEREN DISTRICT Snelwlek—Wings W iltonHermes AnimoVlres Dlstr, 2e klasse A ActiefMeeuwen Dlstr. 2e klasse B DWS—Kwiek 14-8 9—10 8—5 11—5 0—5 B—1 3—1 1—l 2—4 Dlstr. 2e klasse R Hercules—Wlngs 0—2 Jagers—Dynamo 1—2 Athene 2—SVLV 5—5 Afdeling Rotterdam Afd. 1e klasse WIK—Schutters Snelwlek 2—Olympla Afd. 2e klasse Spartaan—Atomlum Veto—HVZuid Hoogvliet—DWS 2 Meeuwen Hollandlaan 0—10 8—11 8—4 3—17 10—7 iS—I Alc.ulng -.otterdam le klasse DWS 2—Actief Spart.—Schutten 2 Afd 2e klasse wutoo J— Hollandlaan RHC—Meeuwen 1—4 5—ft 1—1 2-3 Afd. 3e klasse A Veto 2— Meeuwen 3 2—2 Hoogvliet 2—Actief 3 6—4 DWS 3—Atomlum 3 13—2 Afd Se klasse B. Roda 2—UVG 7—S Dynamo 4—'WUton 3 4—12 Snelwlek 3—WIK t 12—3 Unttaa—DWS 4 5—12 Ereklasse AMVJ 2—NedLiioyd 2—8 Maasbree—Smash 7—3 SVEAMVJ 1 fi— De Treffers—Seylla e—Ï0 Hoofdklasse A BatswlngersAVGA S—3 Germinal S—Irene 2—8 SalamandersAtoom 46 Wlbo 3—WGA 2 5—5 XerxesLuto 35 Hoofdklasse B JCV—Vr schaar 8—8 OlyrnplaEendracht 7—3 Smash 2—Nev Despair 8—4 Victory' 55Germinal 8—2 Wibo 2Docos 84 Hoofdklasse C Eendr. 2~Batsw. 2 6—4 GosslmaOTTC 8—4 NedLloyd -PSV 4—6 TCRBelcrum 19 Overgangsklasse D Belcrum 2—DDC 3 3—7 Helmond—Tw. One Up 1—9 Irer» 2—BSX1 10—0 Nev Despair—Jaffa OTTC 2—Zeist 5-5 Overgangsklasse G Elan 1Salamanders 2 8—2 Dordrecht—Favoriet. 100 Gispen—Elan 2 3—5 MllksteamersSeylla 2 1—9 NOAD—SVE 3 8—4 RUGBY Poule A HRC—AAC RCN—TWRC RRC-RCH RCGRCE Poule B AserumRRC S NSRC—ASRC RCH 3—Thor DSRC 2—HRC 2 S—i 5—17 5—12 13-8 19—0 8—1# 19—8 0—8 0-13

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1