^PHILIPS TV COUZY Lemmens toont prachtige wintersportkleding TABOES AANPAKKEN MET LURELEI KASTJE KIJKEN m Vakwedstrijd schoenmakers in Rivièrahal AGENDA méér dan tevred Burgerlijke Stand ii£« ƒ1.50 Dull pêg. 4 - dinsdag 3 november 1984 VOLMAAKT KIJKGENOT MITS VAKKUNDIG GEPLAATST DOOR •ON door Be stcentrumDE BRUG Bioscopen Voor heden Voor morgen F] x posities Apotheken 4ir.45£« kl.it .p.m. l°|oar>50jbo klein# tlljging p. (Adoertcntte I.M.) 1« MIDOELLANOSTR AERT V. NESSTRAAT 38 Guus Vleugel: leven ïran cabaretteksten (Advertentie IM.) 'ZTüT Nederlandse cabaret is nog niet volwassen. Zelfs ome gro- JLjL tenzifn tr vaak alleen maar op uil ons conventioneel te amu seren tonder meer, leuk en charmant te zijn tonder iets te beschadigen en tonder naar oorspronkelijkheid te streven Toen ik negen jaar geleden voor het cabaret begon te schrijven, heb ik dap per meegedaan. IkhebArmie M.G. Schmidt, die ik nog steeds bewon der, helemaal nagevolgd. Toen ik dat merkte, schrok ik gem-Uiig. Ik ben ermee gekapt en ben een eigen u eg gaan zoeken. Maar pas een paar jaar geleden heb ik, vooral door buitenlandse voorbeelden, in de eerste plaats door 'Beyond the Fringe' in l.onden, ontdekt flat cabaret echt iets kan tijn, iets heel eigens kan hebben. Toen vimd ik oak in mijtelf ineens latente opstandige en revolutionaire ideeitn, die ik in mijn teksten vorm ben gaan geven.' HEEL belangrijk U, dat allee wordt gerelativeerd, dat er af- •tand van het onderwerp wordt genomen, andera komt de onmisba re humor ln het nauw. Daarom la het nieuwe VARA-radioprogramma 'Tegenvoeter' zo alecht van wal ge stoken, Ze hebben daar bil Jkljaar ge- dacht: als Jemaar'MoreleHerbewa- penlng' roept, gaan de manaen wel laohen. Of als Je maar 'Luns' zegt. Dat la het Infantiele, het gemakkelij ke van de herkenning zonder ineer. Maar oaharet moet ook oorspronke lijk en «pita zijn. Alle clluhé», zo wel van reohts als van llnka, zijn vervelend. De televlate-spotkrant 'Zo het toe- valllg ook nog's een keer' dia Ik heel fijn vind, relativeert toch ook nog te wei nig, Dat blijkt al uit de naam arvan. Zo ta het toevallig name lijk 66k niet. Sie.a la Al- lea Is betrekke lijk. Daarom vind tk de pedanterie van Sleto Hovinga Tingel-Tangel ao Irritant.' Guus Vleugel, 31 Jaar, kan van het tekstschrijven leven, als la het geen weelderig bestaan. Onder al|n bekendste nummers: 'Diep In mijn hart ben Ik een lellebel' (voor con- ny Stuart), 'Call-girl' (voor Jaspe- rlna de Jong). 'De melden' (voor Sylvia de Leur en Jaaperlna). Ala Ouua Vallelde schrijft hl) uit In nerlijks noodaaak gedichten In Ti rade, M) bepaalde gebeurtenissen en ontdekkingen ln tlohtelf. Heel wei nig gediohten, want hl) la uitermate kritisch op tijn eigen poëzie. Ill) bewondert Bloem, Elaaohot. Ilanlo, Vssalls om de heldorheid en recht- streekaheld van hun werk. Naar helderheid en naar zelfiro nie streeft hl) zelf, ook In z!)n Artiesten en rcgutaeuri. teeanen met de grote hetrachear ven technische medewerkers, zorgen voor ontspanning en drama tl- tehe ontroering vla het fascinerende medium televtaie. ln deze pocket alelt onze radio- en televiateraede- werker H J. Oolbeklrink een aantal aan u voor. Opdat u weet wie die man of vrouw la die u. in hul- leUike kring, niet telden btl de voornaam noemt zonder hem of haar te kennen. De bundel la ontleend aan de lange reeka televisie- Krtrelten. die H. J Ool- kktnk gedurende een aastal Jaren tn Het Parool beeft gepubliceerd I Ken pocket Ito pagina's, tod. toto's met een fleurig feplaatlceerde bandoen- mg. getekend door Wtra BIJ moer. b|) onze eerstea ra besoryrt. «Ir- mede t>0 dr boekhandel. I of via oadertlaande bon de edmlnletretle dit blad Stuur mil rechutreeke ex. pocket 'Kartje Kilken' door 11. J. Oolbekklnk I SO Naam: cabaretteksten. Deze laatste beoor deelt hl) ook sleed* kritischer. Soms werkt hl] een hele week aan één nummer, HIJ rnaakt zich meer en meer los van het produceren van teknten voor ghiririr-, conventionele televisieshows. w.iarln toch niet* ge/.egd mag worden, en ie fel gekant tegen onechtheid, vaagheid en kwa- ale-poëzle, HIJ gelooft niet, dat het publiek dom la- wél te dorn voor vage aanduidingen, niet voor helde re directheid. Steed* rrieer werkt hij voor Cabaret I.ureltd. Voor hot huidige programma 'WIJ I.urelol" achreef hl) verreweg het grootste deel van de teksten. Nteedx meer wordt hl) de hulaschrtjver en HJfdlohter van dit ploegje. waarmee hij veel verwant schap voelt Hol door prikken van pre tentie*. het aan pakken van ta boe» en heilige hulajua. he* at ria linage zoals vorig Jaar In Yrll 11 I (Van een onzer verslaggeefsters) Sporthuis Lemmens toonde gis teravond in het Dakpaviljoen van het Groothandelsgebouw een prachtige wintersportshow. We zagen vele pantalons van wol met helanca, in diverse tinten. Bijzon der mooi zijn de nieuwe tinten whiskey en beige. De sportieve truien hebben de meest uiteenlo pende dessins en zijn stuk voor stuk de moeite van het bekijken waard. Zo zagen we truien met ingewerkt bovenstuk, met blokken, strepen, bloe men. enz. Een mooie combinatie is een donkergroene trui met zwarte vertica le atrepen en onder aan de rand ker- rie-kleurige broeken, met een kerrie- kleurige pantalon. I De jacks zijn dit jaar iets langer gc- i houden en vaak van nylon vervaardigd, j De meeste modellen zijn aan twee kan ten te dragen: een leuk dessin aan de ene kant, een effen tint aan de an- 1 dere. Ook voor de heren zijn er prachtige truien en pantalons, in gedekte en felle tinten. De aprea-skijasjes zijn uitge voerd in wol. Heel leuk Is een wit mo del rnet dubbel bovenstuk en diepe split. 1 De kinderen gaan even sportief ge kleed als vader en moeder: leuke jacks in frisse tinten met effen of bewerkte pullovers en jacks De mutsen en laar zen, die de kleding completeren, zijn van leeir.eehnrienbont. enz. Een nietivv- tie is het skita.sje, waar papieren en dergelijke in kunnen, waarna het met i een riem om de taille kan worden ge- gespt. 1 VRAAGT GRATIS CATALOGUS MEENT 114 ROTTERDAM TEL 010 131723 GUUS VLEUGEL '...niati ii zo...' tariucren van Scheepmaker Nederland over I.urelel schreef, dut Is eigentijd* cabaret. Daarnaast houd tk ook van Intelligente slap stick. Uat heeft het cabaret ook no dig. 'Dromen zijn bedrog'. In het nieuwe programma, vind Ik zelf een soort veredelde Snlp-en-Snap- aketch. Het schrijven van sketches Is ook heel moeilijk. Je moet zoe ken naar een verrassende wending, naar een plotseling afkappen van de gedachtengnng van het publiek'. 'Ml)n gaafste nummer nu vind Ik 'Het moduruu repertoire', dot Leen Jongewaard kostelijk brengt vanuit zijn vuilnisbak. Ik hotlri van modern toneel, maar Ik val d# Idiote, over trokken kanten ervan aan. Door de muziek van Rudv van Houten heeft de tekst bovendien aan effect gewonnen. Dat heb Je wel' Ig. Ik begin lang zamerhand steeds meer aar. te voe len of een tekst goed zit of niet, llOOj) Villi ZC^Cll Vroeger had Ik daar geen Idee van. Ik leverde mijn werk gewoon ln op hoop van zegen. Niet alleen het vin den van Je onderwerpen Is moeilijk, maar vooral ook het vinden van de wijze waarop Je te moet benaderen. Het ls heerlijk, de mensen In de zaal 0:11 je teksten te horen lachen, mits op de plaats waar Ik die lach het) bedoeld. Als Ju vakwerk levert, moet t.at natuurlijk kloppen. Hut gaat ge lukkig steeds vaker goed. maar het blijven spannende momenten'. 'Ik tien nu weer bezig met de tek sten voor drie televlsleult zendingen. die Lurelel gaat verzorgen. Eind no vember komt de eerste. Mijn tek sten schrijf Ik altljdop de vertolkers ervan. Het la een persoonlijke re latie, een wisselwerking. Dat lsniet alleen prettig, omdat Ik helemaal achter de mensen van Lurelel en hun bedoelingen sta, het Is ook een nood zaak. Het gaat om het effeot. Het moet psychologisch kloppen. Eric Herfst zegt: anders kun Je net zo goed de mensen bij de deur een stencilt)» met de teksten geven en ze weer wegsturen. En het is nu eenmaal heerlijk om voor de Lure- lel-mensen te schrijven, Dt kan er helemaal warm van worden, als Ik ze bezig zie met hun rare smoelen: net een drukke troep verdlnlge en gekke kobolds bij elkaar, Jaspertna de Jong springt er ooms let* uit. Die heeft ook weer Iets van een olrcus- poard. Je tiet haar opbloeien voor een grote zaal. ZIJ zou vast gewel dig zijn tn een mustoal.' AftngJften vun .rboortr op Ji-io ra Ml-M Kuilrrdam J fJ Murkeny-tJr Vrleg J M Stieep- 'I fleig z. N. van BeJie-Schlink ft J J A I.uc.»«-V Br*nk*Iftn d. J. v Hwink-M.irl H J Strik-Kfogtffi-e rl: L v d Htlnk-Wou- dnihftr* S J Putin*.fH-ftknian d. J C. - .tri VliftT-dp Waard d. C v Hnrtrri-dr» Z"en»v d. J DufWla*-v. Zander, J d Groef Aaiideutg j; a a de Ra.id-Su.itN J M Vkw r-Hoojjenrillk d. M B. fjp Hh.di -f»iitjd r ijj.ni fj. V J. Montenl)«jI-John- -E II flerKer-I.m.iuflns A. M S. MMfr-Bmn d: H A C v. Donern-Rehtill- werve f .1 E. v d. Zce-m fin. Bosch «I- p Ilarui.mn.ric l ange z: A. f' v Gelden ii-v. Zandvliet d; J. A. Kroos-Schouten z- M A J. Si.tt-Klok f, H Bos-v d Pla» z; j H de Raiter-Lagerwaard d: J v, d Maer-Hoast d; G Relnd.ri-Brouwet d. N de Jnngr- r;roenesteeln d: A C Teeuwen-Stok z. G A Bui«l)ko.Bie*mel)er d. W v Dongen-de Gcrov i 1 H. Stofregen-Karstens, d: J Lngthart-Zevenberger A T. Hel)r,»d|lk- Zwerver rl; M C Klebert-Broedera d. A M E Kerpel-Roeplus L A I. Hon- gerbron-Homoet c J K S Suijten-rrlg- gen d; P ven Urugfen-v, d Tak d. A M Schnlte-Hubreglse z Aenglften van geboorte op I-ll-M R'dtm A Vlïker.v Zenten z: r. J M Pfelffer- Si|)« I. C' Jai;mil-Verbeek d: J A Polder- veei t'Heutlnk z: L. J. v. Aken-Witte z. A BijJ-Wgniftr i; J, A Slevenge-Bentvelgen i.\ M J. Grevel-Worseling d: E. van Nieuwen- huiJie-Vogt z: J. R Aue-v Ommen d: F. A Rootertng'Hemelsoet d; I. Gonzalez Chlca- tiarcle Bernal d. G v d Barse.aar-Roos z; A M. Rutjgere-Ploinp d; B Chretlcn-v. Duij- t en voorde d: M. M Rlju.ijk-Loljere d; M. de Joog-Drenth z: P P Eernandes-de Bruin d: T S. Eieiua-n-Silvlus z; E. Bianken-Huljseoon i d. J v Berkel-Schoolenberg z, H J. Lulj- ten-lfoltrop z: E M Col.en-Andringa d; A A Boekhout-Sehottti.g d A M v. d. Laan- v. d Linden d. A. Lebote-v. Rijswijk d; G Gtto-ituter d; A. IV Poeletre-Cramer z; E. Bage.jijs-S'aereliout tl Aangiften vast overlijden 31-10-19S4 R'dem j B Vritbof. men v. B Hul)eer M JiH. van den Oosten, man v. J Rtais 75 ir. J P san' Sproneen, vr. v B. So oulei 77 Jil. van den Berge, man v. H Eekhof till |r: F II Hulman, man v G E. de Rover 6J jrG J Stlllebruer, i VT geh gew: m. J. H Z'vekhels 34 Jr. Aangiften van overlijden Z-II-1M4 R'dam W G. van Baaien, vr. geh. gew. m H. Kem pen 74 Jr: J. Rljkera, man v. M A. C. Gott- iners 75 Jr: A. de Groot, zoon 10 dgn: E. A Noordijk, vr geh. gew in I. de Kwaadetenlet 78 )r: A. K Bierhuizen, man v. N A. Abels 64 Jr; T. J. Ravelll, man geh. gew. m. A. M C Jetten 19 Jr; S Stout, vr geh. gew. m. C. G Houtkamp Ra Jr: M J Giamberg, vr geh. gew. m H P. Jallnk 80 Jr: J. B. Goud. man v. J N. Kranendonk 73 Jr; J. L 1 v. Burg, zoon 7 Jr; W. T. Wernaar, man geh gew. in. B Sptndler Jr; J. Slager, man v M S. Pnardekamp 75 Jr: C. M van Tienhoven, vr geh gew m P. S Lyngurts 83 Jr. G. H Lohman. man v. C. Janarn 74 Jr; F. W. Leet- tang, man v. C. J. IlaneK'aatf 71 Jr; J. van der Voorin, vr v J J van Dam 81 Jr: P •ian Gaann, man v B. C' van dei Zwalu. 87 Jr: R. Baldée. zoon 13 Jr: C E t.ocas, man geh gew m M. E Bockkom 87 tr: C M A van Llndt vr. v. A. L. G Heinsbroek 33 Jr: i J. B Oudahoom. man v. D. van Houdt 84 Jr; J. Zijderlaan. man v. C van Straaten 75 Jr; O. VarwatJ. ong. man 73 Jr: M. van Eijmeren ong. vr. 50 Jr. De 11-Jarige Norma toonde wat er allemaal op het gebied van winter- aportkleding voor kinderen is. Hier draagt zij een bleuwe helanca-pan- talon met rood - wit-blauwe trui, waarover een wit nylon jack. ROTTERDAM, dinsdag ln de Ri vièrahal werd gisteren de zevende vakbeurs voor schoenherstellers geo pend. Teven* werden er wedstrijden ge organiseerd voor schoenherstellera in de provincie Zui-lloJland, georganiseerd door de commissie Zuld-IIollandda- gen van de federatie voor Schoemna- kerspatroonsverenlglngen. Het doel van dezo v akwedstrijd ts om in een behoefte te voorzien, zoals de heer A. Duquesnoy, directeur van het bureau Voorlichting Schoenmakerij, zei. En wel in de eerste plaats om de vak-i bekwaamheid op te voeren en ten tweede is het een gelegenheid voor del schoenherstcllers om zich tc oefenen j voor de nationale vakwedstrijd „Heti Gulden Voetspoor", die volgend, jaar; september wordt gehouden. I „Het verhaal van de arme schoenma-! ker is voorbij. Er is na de oorlog eonj groot verlies geweest van de vakbe-1 oefenaars in de kleine bedrijven. Do1 eenmanszaakjes maken plaats voor gro- i tere bedrijven." Voor de oorlog waren er 14000 gevestigde schoenmakers patroons en ongeveer 1000 werknemers of gezellen. Na de oorlog zijn er 6250 patroons en 2200 werknemers. De ge middelde investering voor een bedrijf bedraagt 30.00U gulden. De schoenhersteller is afhankelijk van wat de fabriek maakt. Niet de duur van de schoen is belangrijk, maar het mode beeld. De schoenhersteller moet zorgen, dat de vorm van de schoen behouden blijft, of zelfs wordt verbeterd. In zijn openingswoord zei de heer 3. Douina. secretaris van het Bedrijf schap Schoenmakerij, dat velen hun be drijf nog steeds uitoefenen met ver ouderde werkmethoden. Toch is er een vooruitgang op te merken. Dit kon men zien op de vakbeurs, waar de nieuwste machines op het ge bied van de schoenmakerij bijeenge bracht waren. In de patroonsklasse waren de twee tweede prijzen voor de heer W. van Zul len uit Den Haag. de derde prijs was voor J. I'. van Toorn uit Den Haag. In de gezellenklasse was de eerste prijs voor C. A. Bruijstens uit Den Haag. In de juntorenklasse won i. A. C. Witte- kamp uit Dubbeldam de eerste prijs. De deelnemers aan de wedstrijd hadden een paar zolen en hakken moeten repa reren, hetzij genaaid of gelijmd. Arena, dag. 3. 7. 8 3u uur: De man van Biu. 14 J. Centraal, dag. 2. 7, ».1S uur: The Glenn Miller Story. a.l. Cineac-BUenkorf, doorl. voorat.: o.a: nleuwarevue - reportage Olympische Spelen - Hoeral Ik word papa! - tekenfilm, ai. Clneac-Beora, dag. 9.30, 11.30. t.30, 3 3e, 5.30, 7.30. 9 30 uur: Laat ze maar ach!»ten. V'inerama. dag. 3.30 en 8.15 uur: Wind- I lammer, a.l Cnluieum. donderd. 1. 9.15 uur: Het be gon ln Napels. 14 J.. vr(Jd. 3. 7, 9.15 uur: Jerry als de preutse professor. t4 J. Cursu, dag. 3. 7. 9.30 uur: Mysterie om vlucht 32. 14 J l Grand, dag. 2 en 8 uur: Irma Ia Douce, i 18 J Harmonie, dag. 2. 7, 8.16 uur: Tarzan, de geweldige, 14 j. Kriterlon, dag. 3.30. 7. 9.30 uur: Lee para- plules de Cherbourg. It J. Lumlère, dag 3 15. 7. 9.30 uur: Plantage Tamarinde. 14 I Metro, dag. 3. 7. 9 15 uur: Te rijk om los te lopen. 14 J. Passage, dag. 2 en 8.18 uur: Mensen van morgen. 18 J. i Prinses, dag. 2.15. 7. 9.30 uur: Eddle tn de i olie. 14 J. I Be*, donderd. 7. 9.18 uur: Bloed ln de Ardennen. 14 vrlld. Hercules, de held van d<- Olympus. 14 I j studio '82. dag 2 15. 7. 9 30 uur: Veel j Mei* uit Moskou. 18 1 Thalia, dag. 2.15. 7. 9.30 uur: Mensen van morgen. 18 1. 't Venster, dag 2. 7, 9.15 uur: Mamma Rorria 18 J Victoria, donderd 8 uur: Drie ta te veel, 18 J vrlld 3 en 8 uur. De hofnar, a.l. Ltixor, 20 uur: ABOcab*ret Corry Vonk en Win-. Kan. Aula Mu*eufn Roym&ns van Beunlngen, 20.15 uur: Yoaaef Zlvonl, viool en Cufene de Canck. piano. Martin Oebaim-Haui. 20.15 uur: Annel.e&e Schier-Tiesaen, plano. RoUr/damse Schouwburg, 20.15 uur: NRT— La-M:urima. Aula Miiiéi.m Bovmam van Bcuningen, 20.19 uur: Piet Veenstra, piano. Luxor, 20 uur: ABC-cabaret Corry Vonk en Wim Kan. Ooede Herderkerk, 20 uur: Hlllagersbergse Orkest Ver. „Euphonla" m.m.v. Daniel Otten, vlooi. Voor «en overzicht van de expoaltiee ln Rot terdam zie ona blad van donderdag. Rechter Maasoever: v.d. Berg en Vos, Statenweg 11 ld, tel. 245487. J. I. Cohen cn apoth. Maas, 's Gravend"kwal 93, tel. 233608. Mevr. C. T. van Doorne- Jansen. Beukelsdfjk 132a, tel. 232027. Fa. v.d. Hoek-Geill, Oudedljk 40. tel. 122782. N.V. Lansberg en Zn., Rljnac- kerplein 3, tel. 243465. J. A. Schrave- -ande. Engelsestraat 72, tei. 155519. R. W. Spanhoff. Goudsesingel 59, tel. 124431 J. A. M. Vuysteke, Schiedamseweg 5, tel. 233957. itillegersberg-Sohiebroek: dr. P. Mars Teldersweg 161, tel. 183538. Linker Maasoever: apoth. dr. P. E. Hcederik, Mijnsherenlaan 15b, tel. 27:''83, dr. Van Son's Tuindorp-apo theek, ie Hllledijk 336, tel. 19587C (b.g.g. 192125), J. H. van Waert, De Slinge 457. tel. 175620 (b.gg. 173387). Hoogvliet, Pernis en SpUkenfsoe: apo theek v. d. Berg, Desdenionastraat 1, Hoogvliet, tel. 010-163243, apotheek Per nis. Burg. Van Esstraut 25, Pernis, tel. 010-162157. 4 nov. hoog water te Rotterdam Ie t(J 5.00. 2e tu 17 03: te Dcrdrecht le t(j 5.31, 3e tl) 17.50: te Hellevotalule le tij 3 23. 2e tij 13.41; te Hoek van Holland le tb 2.44. 2e tb 13 03. ALLEMAN Mohair [aije met capuchon en wollen plaidvoering. Ma it er troti op. Hij it ar blij mee. 2-6 {aar. 2 jour 36»®® hl.it.p.m. FALCON Jotien van zuiver wollen tweev), mohair, teddy obey. Soepel, lichten,,, man nelijk chique. Snit en af werking typtich Falcon. 119.- 13?.- 159.- 179. Prachtige |oa met bontkraag Afwerking als herenjas. Voor radigtot dt leeftijd van lójoor Vlot en toch chique. 8 loer Charmant kinderjosje In iwart-wit "pled die eoa"- tweed met xwortfluwelen kraagje en voering. 2-6 jr. Zuiver wollen gtohair. Haze wind enSturka. Toonaangevend model, kwaliteit en afwerking. 6-16 joor, 6 jaar 40.®° kl.st.p.m. e lOtlltOAM t Weit.Krelskede e lOttltOAM i Kerte Meegstreet e lOItiaOAM t Meest e lOttllDAM Kettadr. legedlik e HOOOVIIIT WlekeUealtem e VIAAR0IN9IN: lleaveld e III0IN t Neeilemmertireet e HUT t lletleee Moderne tweed jat, Mo del en uitvoering zoolt vader droog), 6-18 joor.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1