Stedebouwers zijn acteurs!" Stadsplannenmakcr ir. C. van Xraa na j J™"""'" pensionering adviseur Bouwcenlruan ?5 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Maasboulevard parel aan de Rotterdamse kroon i Nieuwe methode voor algehele huidrciniging Pianoconcert boeide soms i A viva Semadm Nieuwe directie bij „Vreewijk" en Lombard ijeir in t Venster 15 lllll Eerste paal Johanneskerk pag 4 - woensdag 4 november 1964 (Van een on/j;r v<*i slapgcvcr-) ERGENS zijn wij, sU*<i<*l>oiiw<*is Iinr-el- s.peler%. De wederopbouw was een spel van haalbaarheden en l><>\< ndien had iedereen haast. Ir C van Traa, stetdsplannonmah.fr en stedeboutver nr J van Rotterdam die per 7 dor omber a s nn 2d jarrn gemeentedienst met pensioen gaat r meuatei rt het zonder ■n revel Van Traa dat betekent veel gebouwen en straten in steen en beton die ons langzamer hand toch wel vertrouwd zijn geworden Xdeeen van een man die nooh voor zlchslefl noch voor de unbtr naren van it)n dienst gemakkelijk was. Da*tig 1* maar voor een goede «aak en omdat hi} met de inzet van «U" hele persoon voor zijn mooie vak leefde en nog leeft die wist wat verantwoordelijkheid dragen Is en dus ook eisen aan anderen mocht stellen En kundig zeker ook al zal hij genoeg moeite hebben moeten d< en om met in de paperassen en pro blernen te verdrinken Kritiek Is hij nooit uit de weg ge gaan Eenmaal een standpunt inge nomen hebbende verdedigde hij dat met overtuiging en soms geheel In overeenstemming met zijn ka rak ter een beetje explosief Dan kreeg zijn gericht die trek van on verzet telljkheld waarvoor men op zijn hoede diende te zijn Dan stond daar een man die In zichzelf en in de zaak die btJ verdedigde rots valt geloofde wondering heb gehad maar Ik leer de k h i het n et m tl W tt i en v.** v rl «f 1 p It nu kkH i g van u k naar n t ïwe ta I N nr mijn „ev r V UH hij bf z g I ter cn gtljke p Ira I t v nt j k nt nu unr ail n »t i t s v» ken eer we|«r pl iv. !nn t e mouw «i 1 id Itn Wij heller lat jhi tis i er la tv n In 1 hlr krtcg Ir Van Traa het direct rn »t van d D inst ir Stads nlw kkehng en Weder bo iw Hij zegt Dc wederopbo w. l' i I r It It )d hen je n lakt sin r Itv ng tn n tt Dus La n ulj r 1 til) t ek n t wij 7 Itr i k inn* n danpnnac n lar ie tr w. j zigende cmftandlf.be Jen Met an der vv x dtn wt jingm re ir ehiteeturcn maar lieten de vrij held tot initiatieven Zinvol Aanpakken TJTJ doet soms een tikkeltje nors maar is dot eigenlijk niet Wie hem ziet gaan krijgt ogen blikkelijk het gevoel dat hü er gens op roedt In de omgang is hij recht op de man af HU houdt er daaromn let van lang van stof te zijn Zijn devies is aanpakken niet zeuren Zo is Van Traa warmbloe dig openhartig eerlijk En dere Van Ti na zal de geschie denis van zOn stad ingaan als de man die aan die stad vorm hct't gegeven Hij is de schepper van het basisplan en dus van het nieuwe hart v an Rotterdam Toen hem in 3961 de Hudig-me daille werd uitgereikt gaf de com ml«sle als haar oordeel zowel naar aard als nan»- omvang ls dit de grootste stcdebouwkundige op dracht, waarvoor ooit Iemand van onze generatie is geplaatst In Van Traa eren wij dus de schepper van het basisplan Maar wat zegt hij daar zelf van' TY/IJ hebben hem gevraagd vindt u dc wtd« opb uw ge I »aj.d' Ja cn nee maar wat v aak wordt verf eten is dit vvil vat de jaren voer 1040 nanr 3940 een geweld ge spring hu h ben u i il I nt ni geestelijke irm »edc ctkcrrin en zilver blijver» In de 1 f dit vit v. j j tot sti n I hcbl n get i cht z r vol ral Mij ken Fr is k en men tallteitsvershil tussen 1940 en nu In die tijd is er in onze stad een generatie architecten opgegroeid die uniek is Die eerste jaren rijn erg moei lijk geweest n et wnar Inderdaad mnar ik rou re voor geen geld van de wertld leliën willen missen In 1J40 en 19 0 is de t est a ml pas echt krll ik ge v rekn tr kwam maar niets vin dc grond er weid niet M-b vd Oct ril groeide een gevoel van onbehagen er werd zelfs getwijfeld aan de Juistheid van het plan Rotterdam» stedebouwer num mor 1 Ir C van Traa gaat op 1 december na 24 jaar de gemeente dlertet verlaten rr islukklng Verne 1 lende c nstan digheden is dal ui slukk nf, in de tijd is gelegen T en wt aan de I >j n baan nog mo ten Itnken wer I Ir Mitnt al gel i I P vendie werden tijdens de Duitse bezetting tnkclc M kken gel uwd de later jn gebleken oorlog was dit tweedorde Open ruimte hebben we voor alles nodig voor parkeren voor groen enz. Voorhout We v te cIch wat v t alt H avens Bouwen Verlaten WE moesten af van het plin Witteveen Hij was een nr 1 tiest voor wie ik altijd grote be- rK vind trouwens noj altijd dat v. ij n monument moeten opnch ten voor Wnn Vroom Wij zaten n de omgeving vin de Coclslngcl n g m de w est jn en hij vis dt tcistt die zet ik ga b wen Dit i tin m edinc laid daar aan dc Ho g straat Hij j^orbrak als het ware de afvvncbtonde houding d e enkele grootwinkelbedrijven hidden ni genomen Zijn er naar uw mening tekort komingen' Natuurlijk De Meent is een 1 1 ET le vehavenl eklten n van een ander gezichtspunt bez en evenzeei geslaigd als de Lijn I in Aan Oli hiven cn Wijnhaven r k je hu w ilcr Die havens heb ben een kl nnat mm ander* dan v r eg r t n Ie Mansb ultvard heb ik grote verwacht ngen Dat v. rdt ten pa iel aan de Rotie dam se ki o Txh s er In al die jaren veel gtboutd Net alleen de stad is ajrcliu I gewo dtn maar ook alle u tbrculingsplannen in de pcuferie werden voltooid Het enige wat ov er ih en nog enige speelruimte biedt is de Pr ni Alexinderpotdcr niet waar- Ja ik ben c n groot vooi tan der var» ju ntc Ik vind htl ge vo n een misdaad een stad helen aal vol te bou ven De b nnenstad is nu voor een derde bebouwd voor de TIET liefste zou ik bv de noord- zijde van het Weena ook onbe- bt uwd laten en er een soort Voor hout van maken Waar moeten we straks met de autos heen' Als we aan het Weena kantoren zetten be tekent dit alleen nog meer autos op die plek Kijk wij moeten proberen de stad flexibel te houden Voor de toe komst ia dat van het grootste be lang Als de stad stolt is de leven digheid er uit Neem nu eens Le Hav re Het werd herbouwd een knappe tors Het heeft architecto n sch gestalte maar alle lenigheid is er uit Van het moment af dat een zaak klaar is ben je verloren De toestand is dan onherroepelijk Activiteit aan Z jn haar ts nog donker zonder een spoortje grijs En hij bruist van activiteit Ik stik van de hobby s zegt hij Ik houd can pianospelen van tekenen van schilderen maar ik ben bmg dat daar weer niet zoveel van terecht zal komen Het Bouwcentrum heeft een beroep op mij ge daan Ik word daar adviseur Bioscopen 7 1» uur 3 be Glenn HU!«r story a J Cineac Bijenkorf doorl voorat o Inlcuwnnvue report»»» Olympische Spelen - Hoera) Ik word papal tekenfilm «1 Cineac Beunt, dag 9 30 11 30 1 30 3 3d 5 30 7.30 b 30 uur Laat ze maar schieten 14 1 Cinerama dag 3 30 en 5 10 uur Wtnd ■jammer a I Celmnini donder© M Ion In Napel» 14 j- vrtld 3 7 9 13 erry a la de preutse profe*»or 14 j - - 3 7 0 30 uur Mvaterte vlucht 32 14 J O rand da» preutse professor 14 j - r Mvsi Irtna la Oouce dag 1 7 119 uur Tartan de geweldige 14 J Krttert<m_da« 3 3f> 7 S 30 uur Lea para Lumtèi» da» 3 1! Tamarinde 14 J J Metro dag 2 7 1 ■te lopen 14 J 13 i uur Plamai Te r(1k om l< ir Menzon va ar Fdd«e in e O a dag 3 en fl morgen ia j Primes, dag 2 15 7 9 ■olie J4 J Rex donderd 7 B tl uur Bloed tn dr —Ardennen 14 j vrtld Hercule» de het 1 ■van de Olympus l* S Studio «2 dag 2 19 7 9 30 uur Veel ■liefs uit Moskou is I irnalla. da* 2 15 7 9 30 uur Mensen van «W». -i!-1 g 7 B 13 uur Ma n a Voor heden Rotterdamse Sthounbut» 20 1» Uur NRT Ul^MDiru/i»1 Ixojmams van Deunlncen 20 IS uur Plet Veenatra plano utor 20 uur ABC eaharet Corry Vonk e VVlm Kan w-de irerderkerk 20 1 Orkest Ver Eupl Otten tooi KiUegerabere (Van een onzer verslaggeefsters) In de schoonheidssalon van mevrouw VVUIeroine Dana aan de Mathenesser laan werd gisteren een nieuwe retnl glngstnethode voor de huid geintrodu Deze methode k mi uit Duit land De cosmetol >g Walter Frutlmaon uit Boden Baden begin twee Jaar gtleden te zoeken naar een methode om de huid geheel te reinigen Tot duiver ge ibruikte men reinigingsmelk dit met de vingerteppen in de huid werd ge masseerd Hierdoor kon niet al het vuil uit dt porifcn worden verwijdtrd ral In industriegebieden li de lucht dcrmite verontrein gd dat de huid h er de na dehge gevolgen van ondervindt Met de nieuw t methole w rdt dc huid behandeld nut ten elekli oh rt let end borsteltje waardoor n en d op n de p< ri* n kan d orrtrmgon Df U huidcellen W udtn verwyderd de nic i we opgewekt Hierd or cntstiit dc nieuwe huid p n »t urlyke wc ze van binnenuit Deze bel inde) ng li speciaal voor degenen die eet e hte acne huid hebben Dc oude hu d w idt er als het ware ifgesl» pen Deze behandeling die drie kwartier tol een uur dt urt heet Fri wotor Over de pr js had mevrocw Danz nojt met ge lacht maai hij zal zo c n en nabil de twaalf gulden 1 Rgcn Mi vrouw Danz is e«Jn der eersten in Ne der land die golietlk gait maken van deze nieuwe en doeltreffende nethode Advertentie I M f Dames en Herenkapsalon 4. F. v. d. GRAAF Heemraadssingel 2"ü Tel 5 16 84 Aiiik lit büïtcr I it If£T het reet tol dat sy pisteraiond m het Martin Behatm-Hotts t-oor een kfctn pub hek gaf heeft de Bert jn- se pianiste /Inm tiese Schier Tlessen ilecHts af in t )e tcetcn te boeten Dat uas m Schuine in* Ktnoers enen op 15 uaamm y ei kcle deeltje* tref fer d raok t) poerde n ptnn stifch gaaf tot tttioerinp bra ht De Vertolk na als geheel ttrt nde ichter een sterk I rn «velend tui to i ter or Rukt «oir ;lvc uit r ufine t rtgekomen tlordtghetd x jBnuar, J965 eervol ontslag verleend en iriterpretrtt et e uit r$ten uit de functie van directeur van de Zu boeide ook nog in haar toegift de NV Maatschappij voor Volkshuisves- zg zwarte t ets etude vin Chopin tuig Vreewijk en woningstichting waarin haa sptl van een goede pianis Lombardyen De heer Foot, die we tsrhc disp< «itu getuigde Het gemak gems het bereiken van de 65-jange leef-' waarmee dtre étude tr gaaf uitkwam tijd met pensioen gaat wordt opge- dced ons vera a. I«.n dat de talloze nar voigd door de heren G J Huiskes en oiislistlngcn in Cho H plasschaert De heer Huiskes (Van onze Scandinavische correspondent) QO\JA HENIE die als ster O van tjsshows een fortuin bij elkaar schaatste, schenkt haar geboortestad Oslo een kunstcentrum Dezer dagen wendt de eerste steen gelegd voor het centrum waarvoor de uitgebreide verzameling schil derijen van Sonja Heme als a>- tistteke basts dient DE verzamellrg van SonjaHenle heeft een Internationale ver maardheid Haar schilderijen waaronder werken van Matlase Pi- caaso Bonnard Bazaine Dubuffet Ernst Munch Pollakoff Soulages en Mllon oogstten drie jaar geleden bijzonder veel succes in het inmid dels beroemd geworden Deense kunstcentrum Louisiana Dit cen trum - een oude villa die door par ticulier inltatief werd uitgebreid tot een heel complex - ligt veertig kilometer ten noorden van Kopen hagen Het is een kunstmuseum waar tentoonstellingen voordrach ten en toneelvoorstellingen worden gehouden die vooral in het toeris tenseizoen een steeds groter aantal belangstellenden trekken Gesterkt door de Deense ervaring wil Sonja Heme nu haar stad Oslo een eigen Louisiana schenken Het wordt geheel gefinancierd dooreen fonds dat zij samen met haar man de rijke Noorse reder Onstad In het leven riep Dit Henie-Onstad - fonds wordt geleid door internatio naal bekende figuren zoals Trygvo Lie de vroegere secretaris-gene raal van de Verenigde Naties Het ls de bedoeling dat het kunst centrum verrijst In HCvik-Odden een plaats In de buurt van Oslo Om de schildert jenverzamellng heen komen een bibliotheek een zaal voor voordrachten een theater een res taurant en een kindertuin De bouw grond ls geschonken doordeOalose buurtgemeenschap Baerum de rest wordt betaald door het Henle- Sonjo Heme in hoor loatjto fose ols ijister soman met partner Michael Kirby ift 1948 repeterend voor de film De gravin van Monte CHmt© Onstad fonds een bedrag van onge veer tien miljoen Noorse kronen (circa 1 5 miljoen dollar) De gebouwen krijgen naar bulten toe een volledig gesloten aanblik al het licht zal van boven af binnen vallen door ronde plastic koepels, ïn de openlucht zullen grote terras sen voor beeldhouwwerken worden aangelegd ook komt er een apart lokaal voor grafiek Het besluit ora het centrum te stichten werd geno men in 1961 Vorig jaar kwam men Heme toonde hoor collectie moderne kunst aan pr nses Margaret tot overeenstemming over de bouw, nu ls men dan aan het werk gegaan, over drie jaar moet alles klaar zijn. IN de Jaren tussen de twee wereld oorlogen was 'krnja Henie de al les en iedereen dominerende persoonlijkheid van de schaatswe- eld Voor zij het w aagde van schaat sen haar beroep te maken was zij al in het bezit van een gros Euro pese wereld- en Olympische kam pioenschappen Toen ze eenmaal besloten had beroeps te worden nam ze geen halve maatregelen Ze sticht e haar eigen ijsshow en ai gauw had zil zich de w eg gebaand naar Holly vood, waar zij als ster in ijs extravaga t— za s één der zeer grotet werd Het sprak voor Sonja Henle die u een gecultiveerd en in kunst geïnteres seerd milieu opgroeide vanzelf dat zij een groot deel van haar vermo gen in kunst omzette Door haar derde huwelijk met reder Onstad, werd het contact dat zij met do kunstwereld had versterkt haar schoonmoeder was zelf schilderes» Sindsdien heelt zij e'-ctra hard ge werkt aan de uitbreiding van do verzameling Sonja Henie richtte zich niet op éen bepaald tijdperk maar kocht gewoon wat ze leuk of mooi vond. Misschien heeft een museum-expert iets op de verzameling aan te mer ken maar in ieder geval kan wc -den gezegd dat zij gevarieerd en zeer levendig ls escape Burgerlijke Stand van Rotterdam n Ecboorte op 3 11 64 R dam Brab< Roelae d H Holle art Doorr K v d Kn> ff Dekker d T \t J C 'te rt oorte d B Groene weg Coper Bliek 2 M A V Noort Stupers z J de Ham ren 2 Roskam z C Stofbergen Kuijntjes d A W W p Brandwijk d Meer z A Musch Tiesema d M H Blort steel 43 T Donkers 18 e M H G Degenkan p Hulsit an d 3 K Jon van Dalen 17 J C Bolsn an 23 en L v Bree kers Voorburg d F CoUee Meuletkamp d 23 R Donker 21 en I G Petets "1 J H de M J H Marcusse de Vry d T J Klejwcgt Jonge 24 en A Zee nan 20 E J Grobbe 25 de Groot d J Lensen Coule z T Peek van en H E van dei Slu s 19 A K st 21 en A W k d J Schouten Betten^z V. \I_ fideler |H Wassen ^0 G_W vanjrlartcn 24 en G Oly 16 J J Goudriaan Zr en T M S 8 J C Kassei 18 en P H Sutter 18 ley 23 cn F C L F enlcs 21 A B 27 en H van Dalen 21 P J van Bna n p G os Xö K G Du nhouwer 24 en Weitei 2* J_ J_van Byleveld 40 en Post d F M M Ameltng Brans z M C v 117 G C Hoogerwaard 37 e,. J Westermolcn Dukstra 21 C 31 G Muijs 25 en J de Jong 28 J M j p c_van Gageldonx 24 J de fVan onze kunstredactie) tweede fathorz en dt. in ^chu zich met de aigernene leiding en de be Israëlische zangeres Attva Sema* ann en deze Cl pin «omv optredende handeling tan de financiële economi aar neejt gisteroi ond m het kunst gchcugensto rn tn nogelyk het ge- sche en sociale Taalstukken belaften centrum c v enster voer een enthou- onnie"»! v lg w irtn x in podi im i innlnBtn e Oe heer Planchacrt zal zich ir» het bn '"wt p tbliek liederen uit voornamelijk schwe tzer zo u de pianiste \erhmdtrden om haa- wei r nder bezig houden met de technische Portugal en de Balkan ge on van Noor; 24 kei ike nu eau te bereiken leidinc - \otr de pau7e inaen de roken echter. ondt-rs Het was daar \eel-' W*>ude Kroon z 3f Melissant Smit z L v d Bers-Groene wold z M C v Wehenes Verhoeren z W M v Drunen Trimp d R J Kluwen de Groot z A l Y Steevens Verbaan d R de Visser Nofen d L Sohreurs Lausi)ere z H v Vuu Ondertrouwden op maandag 2 nov 1964 W Mes 23 en H Puts 21 J Broekhu zen 24 en R Namerllng 20 G A Sntts 22 en A W« jimer 0 Ondertrouwden op dinsdag 3 nO\ 1964 4 Koreneef 40 M P an der Kljift 39 W L F Tosch 28 C Bax 23 en u D öaiser ze R C W Hagens 79 en T de Boef 75 B F A van Her vaarden 27 en F j C van de Weghe 17 A van Gooi 60 en J J Buljteu.ee 54 W H Hitman 17 «2u nt 38 B D Elfrink 23 cn M H v -0 3 B P van Deursen '3 en F N euwenh Uzen 24 D van Brakel *^7 - -- Rgelen 22 - G ls 31 Groot 22 en B den Broeder 21 E C.Verb««k_39 A de Graaf 22 en Maagdenberg 25 M A Clement 22 L E Groenhard 24 Stevemnck 20 J J Oslnga 20 en F E I Blerens 18 G van der Kroef 41 en H Groe nevvegen 33 J H van der diaken 24 en F I Olden 22 M Kruithof 19 en C M J de Kok 18 H 1 van der Leek 27 en P Wielders 23 A T XVUenyes 22 en A M Jacobs 28 T Bo denburg '5 en Z M »n t Veld 28 H G "W van den Hoogenhoff 33 en T Tuinman 19 W Lokkersc 21 en D Post ">0 C J van Ooater bos 21 en E M Tabberv 18 F W Meiier 24 22 a G WilJebrand 41 tn W i 44 A A C van der Meer 21 21 L H R dderhof 19 cn M - M Stbenk 24 en M Voor morgen 20 uui ABC cabaret Corry Vonk ïnnek^rk 20 15 uur Phlth koor Exposities Apotheken Itechter Maasoever v d Bvrg en Vos Btatenweg UJd tel 245487 J I C°hen tn apoth Maas s Gravend"kwal 93 ET, Mevr C T E var Doorne— LnS&k 132a tel 232027 ■Ta. vd Hoek-Geill Oudedijk 40. tel ■22782 N V Lansberg en Zr. f -plein 3 tel 243485 J A Sriirave- - Engelsestraat 72, tel 155519 "W fapanhoff Goudseslngel 59 tel 124431 JAM Vuvittkt, Schitdimsewcg 5 tel J339S"* HlHeEcrübcrg-bchlcbrock dr P Mar^ Tcider weg 161 tel 183538 Linker 51aa.x>c\er apoth dr P b Hecdtrlk Mijnxherenlaan 15b tel 2" '83 dr Van Sins 1 uindorp-apo theek t HilKdnk 33< tel 1 (bu 192125) J H van WaertDe Sltnue 457 tel 175020 (bgR i 3387) Hoogvliet Fernls en ppUkcnlsse apo theek v d Berg Desdtn enaxttant 1 Hooiptit.t tel 010 163243 apotheek Per nis Burg Van Esstraat 25 Pernis tel 010-162157 s nov hoog water te Rotterdam te 2e til I7D7 te Dordrecht !e Ut 6 01 1822 t* HeUevoetalul» le t«J 3 5» 2e <tr dc programma keuze die elk kaal M-noekCn in de weg stond Anne i Hese SchierTiessen opende hoar recital met oen werk van Heinz Tussen Eine Naturtniogie op 18 met de volgende delen Einsan kelt (Auf dvm Gipfel der toten D me) Barcarole (Am Kuriscben Haff) Notturm itmpcto (Nacht am Mee- nhckk re) Het bleek een wttelyk rom tntivch *p«; burg work z ndti vniu art stake t etekems Vi1,»SIn*cn Men hoort flauw iftrck tl van Mots g™";,, vor|,sk\ Llsz Rivel tn zelfs Gcish Twente win tn het is opmerkelijk hoe aan dtze Finrthovrn muziek eik pers oniyk accent elke Linbur» werkelijke inspiratie en elke V"dmR-^y™a rijkheid on tb ret kt Dc ee-lljkhcid Oslo gebiedt te zekgtn dat het werk technisch getn gtnnge eisen s'elt, viram dt pianiste zeer ^rv-dtluk kon j Amm HET WFER EUROPA de technische Israel Porti gal pen Avtva Semadar die zichzelf op de scho!Jc£L 1 pitaar begeleidt al ook op 8 12 waard su 15 not-tmber een concert get en M i I L R M 1 K M IN waard 20 J C Bakker 1 10 J F Gerritsen 24 ei - - Bokkum n den Berg Spru - GAL en v C G v_. O A Sta n 22 R Reyngo d 23 van Aken 20 L de K aadsteniet 23 en M M van der L nden -1 J M Spee 29 en J E Vreeze "6 B Lam 22 en J Mud 20 0 V£ Muurlink 240 en M N I van Dr el X8 8 t Ixresberg 20 ei M (.ua fx 18 F M J Hoe _e 26 en T M J va Eg no d 20 A C van Osch 26 en F Egei N A H station C«»tel<*> iiil T**np el Stockholm onbew lertijn 'rankfor deed sterkt twijftl rijzcr» omtrtnt haar arus tit kt ïnsttlling Ht ftit dat de com porüst tevens hnar echtgenoot is vtr klaart waarschijnlijk veel Cv lie*. I ui dt Utn la*, de ktuzt vso Ca Ua s Barcarole en Tocca a »ar mee de etrslt aelft w erd Lcsi Technisch was de pianiste ttgtn dt Geneve toccata niet opgewassen Het 'empo was te langzaam en de weergave werd mnsbrucv daaTdoor ondoorzichtig en Iok Etn Seiarado on stemde v lengt! droog nog b j tot de negitieve Indrikktn die he concert heeft achtergelaten AD Brussel h btv. Lu rem burg j t^w Farp» regen Bordeaux mist i Beril I Deze met overgave zingende en spe 2! I lende jonge vrouw is geen onbekende)? m ons land Sinds de zomer van 1963' heeft z» m verschillende steden tn Nederland opgetreden en ook kon men. haar op de beeldbuis zien j Doorwrocht kan de carrière van i Aviva Semadar zeker worden genoemd j Na een korte penode in het onderwijs werkzaam te zijn geweest stelt zij zrch eerst goed op de hoogte Van de hebreeuwse liederen en Jiddische en joods liturgische Lederen Omdat Avxva Semadir haar repertoire met andere liederen wil uitbreiden reist zij naar Portugal waar zy fado-zangers en -zangeressen ontmoet, die de gevoe lens van het volk door de eeuwen heen vertolken Het zijn meest simpele lied jes die over de liefde het feest na het. stierengevecht, enzovoort verhalen Avxva Semadar heeft 30 fado H F Bonnamj 2 Sintroaartcnsdljk 2g Jf Crandia 22 C van L er 18 N A Hock 19 cn G Schroeter 1- - - - ei L W Vo» 20 J de V03 '0 et L de Graaff 20 C Manié 33 en G A Westeln 31 C Schreuder M en H van dei Berch 20 J den Vergunst 29 en J T Poulsma 29 J Storms 21 r- - ROTI LRD M woensdag rijdag middag om vier uur zal in de driehoek die wordt gevormd door Spmozaweg Guido Gezelleweg en Elsschotstraat de eerste paal worden geslagen voor de hervormde Johanneskerk m Lombar- djjen Dan is bet dos zover dat de hervormden In de nieuwe wijk metter daad gaan helen zoals reeds werd aan> aan gekondigd in de financiële actie die in -• 18 t. Weerden 22 Veerdonk web '1 cn M H M P Leenarts 78 A 1 24 W scl 2 O C 1 1 Ree i Do ge 19 P Spros 23 N M in A P A Boeters 21 3 Ver Stee bergen 16 J Tuincnburg Loojen 30 H 3 Verstralen Ta llle 19 en 3 S en A Buiten Zijden r~ Barcelona Madrid Majorca INT Lussabotj geh bew geft bew ratst geh be*r zw bew regen geb bev. 15 10 S haar repertoire toegevoegd dat voorts met authentieke volksliederen uit an o dere delen van Europa werd aange 2 01 vuld 4 1 Na ook nog zangles bij Viktuna 743 Prestel m Munchen te hebben geno- 5 13 men vindt Avxva Semadar de tyd ryp 0 om zlcb aan het internationale pubhek s 7 o - te presenteren. Met haar natuurlijke 18 e 0 knstalzuivere stem de geseiecteerdheid li M 03 ^an repertoire en haar subtiele ,vw_ ai 10 1 gttaarspel heeft zij Mttd dien vele be 1 gezegde bedragen h nnen zyn ongeveer 19 14 31 wonderaars gekregen. ƒ120 000 zal bevatten de afgelopen zomer werd gevoerd De financiële campagne Hervormden heien m Lombardyen heeft 57 000! opgebracht Bovenmen is in de her vormde gemeente Rotterdam-Vreewyk waartoe Lombardyen behoort een be drag van 26 000 toegezegd in het ka der van de actie .Antwoord 64 De helft van deze laatste som komt even eens ten goede aan het Lombardijeme kerkbouw fond* dat wanneer alle toe* S oek R A MrtlSemse 23 e E M Ke vb zee 23 c V sser 1 Herder 21 M A C van der Zwaan '1 en C W 3 Tivman 19 A P Kok 4S en C w M Me 1> 30 A C van der Lee 22. en M G de Groot 2X Aangiften van overladen 11 1364 Rdara K L. Kirchjunser [ran v F S Heemai 6X jr p 3 van Zundert vr v P F J de Moor 66 jr N van de Wilt vr geh gew m A Qualm 83 jr N Landa vr v C Wen 58 jr C Swart, vr geh gew m L J Pols 76 jr M F van Daalen man geb gew m 3 Jong koen 6 jr J G F Walther roan v C. Folet 64 jr D van der Henst man geh gew m H Burggraaf 64 jr A P Brug mans man geh gew m A W van Gogb 70 jr M val Llngen vr geh gew m K Wagner 82 ir J ff Henser man v K J Butler 78 jr Erwlch r geb gew m 3 C Bolken man v A Schriel 73 v A H Termijn 67 jr de Heer a3 baas 6 Jr 3 de $1 Jr A 3 K Reijs ro Happee TheL 5 jr G Marcusse man jr A C Buys geh gew m Dongen 87 jr J F Klam vr V J A de Reus 71 Jr J L Fleisier man v M F Punt 68 Jr- C A RIJ nt jes man v 3 Carlier 61 _J_r A W SUedrecht ong man ao jr levenloos aangegeven M J Smit Everdtcg z 3 3 C Lems "annga 1 C B Nelemaat van de Werken d.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1