„Fugare fris en maar geen verrassingen Ontmoeting I j Piet Veenstra met veeleisend programma I van oude bekenden Eendracht Maakt Macht viert zijn eeuwfeest Tokiogangers terug op de hockeyvelden Het Zuiden is tegen Eibers niet kansloos SFINWIEL JONGE 1* VAN DEN IJSSEL EN VAN l)EIt NAHMEU BEELDHOUWERS VAN GEZELSCHAP iBurgerlijke stand SABELTOERNOOI IN LOMMERRIJK ADVERTEER REGELMATIG CRUCIFIX ALS BREEKIJZER pag. 4 - donderdag 5 november 1964 (Advertentie l.M.) V de ('xfirmtirmttl „t'ijn- bfioiiis Ir lltififtsf kitn- eens tieot pest reken, cctt hun- elUf|(, van Debussy en voorts Orthels fiti/ rit th ie met (fis ll'prk zo//- bui gelijke Derde Sonatine kregen al" fUlOJP ntrn iris rt\ *.un ,nu/lkanU.ske en fljn afgewerkte ver- drr (lat men hot op con of on- klanklage». Bioscopen Voor heden Voor morgen Exposities dort' wij zo militant zou kunnon noornon „Fugare" ik ei gewoon Het is een naam die een zekere klank heeft gekregen Haar leden tonen zich sterk ontvankelijk voor de „eigen- het 'volgen tijd.se" stromingen en zij tiachten deze, ieder op hun wi|xe, te inter preteren in de geest van eigen aan leg en mogelijkheden Zuiver wollen NOORSE TRUIEN (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, donderdag. De oudste scherm vereniging van ons land, Eendracht Maakt Macht uit Rotterdam, gaat volgende week zondag zijn honderdjarig bestaan vieren met een nationaal toernooi in zaal „Lommerrijk". Evenwichtig HE J WEER ÏN EIJROfA Ii'tI :;B al es is f Advertentie l.M.) Vernuft Waarom moest ik aan Dickens 'denken? )ji| „fiigareert" er mee, net nis Theo van wie ik een in de ihewe^nij4 fijn ^etioffen vluchtend vrouwtje zag, een niet van zijn stuk| te brengen stier en de hierbij ijore-i produceerde Hvpeimestra. I Tot en met 22 november a.s I. W SCHMIDT Voor wat rust in mijn druk leven heb 'k mij Spinwiel voorgeschreven 1 n (Van onze korfbalmedewerker) ROTTERDAM, donderdag. Omdat LUTO en Westerkwartier, in verband met de concurrentie van de ontmoeting Rohda-Blauw Wit, hebben verzocht hun wed strijd in het gesloten seizoen te mogen spelen, staan er voor zondag maar vijf wedstrijden op het pro gramma. VRIJMOED SCHIEDAM Toneel Apotheken /angi Cabaret I w Jazz VOETBAL r'k KORFBAL hivikal svnp-nnnc IVF Rotterdamse jjiamit Piet Veen- stra trad gisteravond Ut de - lame- :h)k gord bezette Boymanaaula op rnrt tooi programma, dal zowel wer ken hernlte rRp ui ter hntsch opzicht de h'>oggte eisen .nellen, ah emnposi- I es dii' interpretatief een dringend be- r ,ep dijen op de persoonlijkheid van 'tie lerlotker. Ken markant xpfuniun uit klassiek ro- ii antisi hc klavierlitri aluur was hier wH Schuberts Wandc-rer-fantasie die in beiderlei opzicht het hoogst denkbare i van de pianist vergt Veenstra heeft zich zich met deze muziek zeer vertrouwd gemaakt Dat was ons teed.s gebleken bxri hit dit fraaie werk ln het begin van dit jaai met veel grandeur voordroeg (lok rei was het artistieke resultaat van zijn studie In dit stuk bcwondcrcns- wuaidn', teitniseh viel dit keei i en en ander minder gaaf uit. Helemaal los van de matei ie en parelend van toucher t» klonk uiiter de lastige toneert-elude StvnnWSftrmp ••r Itnare tLOOT (Jnoim-meiken, maar ook andere gelief- Ide stukken van Liszt een prelude en een „Loc". *«n suggestieve IJxercon- «tructla vari Aart van dan IJasel. Aisaa, dag 2, 1, «90 uur. Konvooi ala lok- •aa. 14 J Centraal, dag. 2, 7, IS uur: Da witte zus- tar, 14 j Cineac.Bijenkort, rioorl voorat nléuwsre- vua tekenfilm kleurenfilm Dene marken kleurenfilm „Arrobatlek op waterski'»", I Clnear-lt s in dag «30. II ill), 1 30, 3 30, 5 30, 7 30, «30 uur Laat re maar ach Ie* ten, 14 J cinerama, donderd 8 18, vrljii 2 30, 8 31), uur Heorrh for l'iiradtae, a 1 Ceieaaeam, donderd 9 15 uur. Sehwur/e Nylon», Kelaae Nacht#, tg J vrtld 2, 7. 6 15 uur BS I»ma, 18 J Corso, dag 2, 7, B 30 «Jur: Inspecteur Coplan gsbruikt geweld, 14 J Orand, dag 2 er: 8 uur Irma la Douca, 18 J. 7, 0.15 uur. Dédé. de ha 7, 8 30 uur De butler, 7, 30 uur. Plantage Harmonie, dag 2 venmaid, 18 j Krltertim, dag 2 30 18 J Lwnltrs, dag 3 15, Tamarinde, H J Mrtra, dag 2, 7, 8 1® uur: Ta rt)k om loa te lopen, 14 J Mualen, vrlld 8 uur: 7.ondaara In spijker- broek, IB 1, Passage, dag 2 en 8 15 uur: Wla paal er op de winkel?, a I Printee, dag 2 IS, 7. 8 30 uur: Melajee tuaaen 14 en 18, 18 J Hex, donderd 7, 8 15 uur: Konga, 18 J, vrtld, 3, 7, IS uur: Te vuur en Is iwaard, 14 J Studio '52, dag 2 15, 7, $30 uur: Veel Haf» uit Moakou 18 J Thalt», dag 2 15. 7, 8 30 uur. De man niet de geheime formule, 18 J •t Vender, dag 3. 7. 8 15 uur Mernme Ho- ma, 18 J Victor!*, donderd 8 uur- La notte, 18 dag 1 45 en 8 uur Clenpntre, 14 J A II C -cabaret C.'orry Vonk Phllh 20 15 uur- koor Luxor, 20 uur- an Wlm Kan Koning Innektrk, „Toonkunst Rotterdam** Mihouwbiirg. 20 13 uur NRT G *»t rn op het ka«to«l Luxor, 20 uur: A V -cabaret Corry Vonk en Wim Kan. Flevo, 20 uur* Magiache Liga ..32 ■chakela" - Goocheltade '64 St Lauremkerk, 12 43 uur: George Stum, orgel Tlcpaald teleurstellend was echter Vr-rnslt.i's spel in twee senates van Si at l.itti en Mozaits Sonate in a: hiet hooide loi-n te veel hi-vvijzt-n van innei- lijkt omi.st en gesj/atuienheicl waardnoi zowel t|iia l«( hnisehc afwerking als in de voordunht (Ie bedoelingen van de piarud maar ten dek- tot klank werden f lok In t hij daardoor (1e onde-i deleri van Hrt resultaat lx daarom nogal erin» hybridisch, maar daarom liepaald niet verwerpeHJk en mimi de moellr waard, ook al mag men niet altijd op verras singen hopen. Deze zjjn er ook nu niet, Het la meer ren ontmoeting van oude! Het publiek dat v,at onwennig de pia- nisi op applaus onthaalde f tussen stuk ken van Liszt in en niet na de Sonatine van Orthel) kreeg als- toegiften twee -tukjes van Schubert, nl het Allegretto in c en het Allegro vivace uit de Sonate in a S. NIEBOEK. nu 5 JAAR x* *tr €^.9® nu 7 JAAR ü-vr 11. 90 nu 9 JAAR 13. 90 nu 11 JAAR 15.90 In grote verscheidenheid van kleur en dessin. bekenden making. Men at een hernieuwde kennis»- Aambflrn van geboorte op 4-11-64 llot- irrtlam. M Sctiie-v cl Wa.il. (1 ft J Labrie-IUnt- v cl/en J C Vi Ijenhoek-.N'owee A M knkt f.lknio- am. rorhl in dn v D'lk-Stamlemeljer, <1 C M Muldcr-Bor- i i tins reent in K,,r K p M v y,'cr- Roosendaal, z ogen en denkt: juist, Jan Is nog steeds c a <ie Hu i«-Verschoor, d M v <t Straa- met zijn „speeltjes" be/.lg, hij kan er iim-RIInrti'ld.shoek, d M A Nteborg-v <s maar niet genoeg van krijgen Of- wel- jWL cl, S" ,J M Martens Loos, z c: „.i„.„i i li/.ii tr tV Snljrtrr»-(lc Wit. z. C J Zulilerent-V K verdraaid, van Willem Husseni zijn we ,i c Beker-Gelderblom d J c v d Mcij- toch wel iels beters gewend Zelfs (Ian il.-nxle Snoo. d J Hupke-Z.uiddutn. d N hoefl men nog niets ten nadele van Van G Hef-n-dc Suuts, z n Poot-Swictcr, d Heel of Jlusxem te bedoelen Men eo„- statcert eenvoudig t*on feit. Soit. Gectien. P Vcrhocf-Boudewijns d w F Mu**ert-Wlnk, cl H B Brasser-BI IJ Je ven Men verwacht een groot aantal deel nemers - ongeveer 70 - omdat dete epen KabelwedstrUden «BlSea meetel len bij de sebctle van de Nederlaadse ploeg voor de wereldkampioenschap- pen, die in juli in Pary» worden geor ganiseerd en voor het wereldjeugdkam- pioKfssehsp, dat van 16 tot en snel 19 april in de Energiehal wordt gehouden. Ingeschreven hebben onder meer al kampmen Wilmink, Kasper Kardolus, Boudewijn Heiderijk, Mosman en Hans Haenen uit Rotterdam. EMM zal door minstens zeven schermers worden ver tegenwoordigd. een flink aantal, als men bedenkt dat de vereniging nog geen twee jaar geleden niet meer dan drie leden telde. De vereniging was toen op sterven na dood. Het is vooral aan het stimule- rende werk van de secretaresse, mevr. 1 G. Zonhgt-Gustenhoven te danken, dat,* CE OPRICHTER van EMM watten EMM zijn eeuwfeest toch nog op waar-'Rotterdamss musicus, de heer E. J, Erck, dige wijze kan vieren die zelf ook een succesvol schermer wat getuige de vele medailles die hier op zijn Er heeft zich een ere-comité gevormd, 1 borst prijken, het bedrijfsleven heeft prijzen en fman- - eteie steun gegeven en de gemeente i zal bij de wedstrijden vertegenwoor-1 digd zijn door de heer Koos van Driel van de afdeling sport en recreatie oml de bekers en medailles uit li: reiken. Het wordt het grootste toernooi dat na de oorlog in Rotterdam is gehou den. De wedstrijden beginnen 's mor gens om tien uur. De laie zal om streeks vijf uur plaatsvinden. KOTHKOAM ÜOTTEX9AM ROTTERDAM ROTTERDAM W.il-Kruiikad* Kort# Hoogifraa! S Maant Katandr. tagadijk Winkalc.ntrum HOOGVttET VIAARDINOEN: li.iv.ld IEIDEN Haorlammarttraof ZEIST Slatlaan P d F I* Rorcl-Petersen, z M J Hujrestce- ger-v PasHiïl. d R L C S Matena-R.iuer D v SteeniM-v. d Wei, zM Fens-v. d _T Vuorrlc. J 11 v. Zomeren-Erwich, 4 Het «aat in zekere zin "uk op voor N H Hnsselberg-v. d Ruyt, d w J M Hairy Disberg, hoeuel ik van zijn1 BfhkerB-Heuver», d krachtige tekeningen met het teken"! Aallflft(n va„ OVerlljdrn 4-ii-irm Rot- hes list weer heb genoten, of voor' terdam. George Lampe, die gejaagde zoeker, nujH H de nulter, dochter, 2 tlgn, c G. J blijkbaar geïmponeerd door een nogal! van Dunk man v M s Ku,enber* 80 Ir, mysterieuze wijze van openbaren. Die f, Kalm, m«-,n v a A onderdelimleii, «5 )r ene gouache van Gerard Verdijk, fi.n van toon en evenwichtig, geeft net Iets u.im. ss )i J 't Hart man v E Muller, 58 De»Heuler te weinig van deze begaafde kunsto-,Jr. c M Hnrèorff, vr iten grw m J i| 1 Vpcnbuig naa, of mKseh.cn precies genoeg. Ook W D^Buigè^t^ bij aNol Ki"es moeten wij ons met g<:j, - - Temp. Siatlon Weera- goBteldh, 21 n -—Xa*' Het beoldje „Hypermaatra" Th*J van der Nahmer. 1 WIJ ons met 1 uca 111 J Kurpershork. 78 Jr Slechts een tamelijk orn listige prent in Brand n ,-eh vr83 jr. R a Bosch, vr v een geeombineeide techniek tevieden f; Hrenrlel. 43 tr. A M Harto*. vr gvli ,,,.||rii S'rw in J de üoer, 78 jr, L de Wlntei ir geil *rw rn M van der Genugtcn 8n )r «lm hinemus Is boeiend door het h schaap, man v E II de Bruin 57 jr C. appèl aan oll/e geest en Theo Bitter IS Kon», vr geh gew m. C Lceflang, 92 Jr heel koen en breed bezig met ver-1 abstraheerde Impiessies van landschap! en natuurgeweld, waarop Frans de Wit onnmei Kelijk 1 listiger en poëtisch nan-j sluit Ken serie werken van Joop Kmpff, die door de makrokosinos weid, geinspireet d. doet het heel goed. AKoy-hat, <t»z. lu -22 uur: turoi>oort tööA ic^epiibouw, •chc«p*motorcn cn huvrn- outlil«ie (10-11 tm 14-11) Iluuwcvntrum, dag li uur. beh, goud Woning 1973 - Itlectyn nu (tot 1ÖÖ5) ,.Vla- li-vl». - «*n k»rk ln ontwrrp" (tin 7-11) Boymant-Van (leuningen, dag 10-17, zond 11-17, woenad 19 30-22 uur Marino Marlot - achllderU*". gouarbea en tekeningen (7-11 t.m fl-12) O. II. HUhrmann'* l'aplrrgrtiDihand*I N V Ooatteedllk 230 maand tm vrljd 9-17 uur i kfuze uit r*cent Amerikaan» drukwerk v«n| vermaard» Amerikaan»» «ntwrrpem (11-11 tm 1-12) 1 Dloramagtbouw Diergaarde Itlljdorp: l>» Nederbindae dierenwrrvld limpt grv nar Iprr- nianent) ■Euromast (KótlsserlO dag 8-21 uur: Wlm JMotz - lltho'a (tm 14-11) lllstorlirh Muirum, dug 10-17, tond U-17 uur Keramleken, xllver. klederdrachten poppenhuizen InsL Hcharpvaart-Lurhtvaart. dag 9-17, Mond 14-17 uur Permanente expoaltlea op marlttein-technlsrh gebied Krtterlun, Toni Burgeilng - tekeningen (tm 29-11) Maritiem Muirum l*rln« Hendrik. «t.ig 10-17. zond 11-17 uur Verzameling op his toriën-scheepvaartkundig gebied i perma nent) Metro, Weena, dag 13 30-17 rat 03»- 12 30 uur Permanente expositie Metiuhnuw Muirum I.and- en Volkenkunde, d.ig 10- -17 autul 11-17 uur Wajang rn gamrl'in OctanlC, mythen en magie. Tibet Aamat prehistorie der Sahar-» Tel tem \eikenntng van een oude Afrikaanse cultuui it m 3D- 12). poppen- en »chuduv*8pel ln de Oildnt (tm 3-1-85) Museum Ouders rn Opt orders. n-G rus en dlik wal HO. dag 10-12 en 14-17 uur 71U avontuur - Jeugdboeken o\er tie /re it m 3-12) Rotterdamsehr Kunstkring, W tie Wtthslr 33, dag 10—17 jrtiiul 11 16 uur Anton Hey boe t\ grafiek, Jan \nn Urn Hitwk - ach tide r Urn (lm B-tl) Itottrrdanisr Kunstsllrhtlng, Korto 1.tin- baan 16c dug lil- 17 /oml 12 17 uur Fugare <t rn 22-11 Kunsttaal Zuid, 7uldnleln Ia«» <lug H *ond 12-17 uur Bouke Matrn arbthle- rl|»n gouache», etsen en tekeningen )t tn XÖ n> HtrdrlUk Musrum, Sk'hledani dag 10—17 zond 12 30-17 uur hedendaags* schilderkunst Itm 21-11), Ponnle en paard", gouaches en tekeningen van Chris UTRKCHT. woensdag (AND. De l'trerhtae politie heeft twee jongemannen uit Mlerlo aange houden. die heblien bekend een paar offerbiissen tr heiilien ge licht in de St. Augustlniuskerk te l'treeht- De 19-jarige V. en de 17-jarige C. waren de kerk binnengekomen door een kostbaar si»-In-lood raam In ie slaan, /ij kwamen ln ren kelder, waarvan de deur uu» afgesloten en zaarn kans dme te forceren met ren crucifix. Zo wis ten xij de kerk rn pastorie bin nen tr komen I Auit vun den IJsscl en Theo mui der iNnbiiiei zijn de beeldtuin wei.s ui dit HeZeKeiiop. 7.1| geven met hun werk uan de expositie leukjes verbeelding en -slukjes teehnl.sch vernuft, waarvan men op een biizondere manier kan ge- I nieten. De loes van Aart zijn niet van ido/e tijd en men kan er hoogstens in |zijn dioom mee rilden i fl Mi\ h «'ti w i)«m ft* Rut tri ti.»M li hl »s^ 2«» tu 181>; Ir Pkiitbicht Ie h| 6 39 2r lp lh cl It Unit ut i-si i s Ir iij 4 Jl2f tl} 1H 4 1 ♦r Hoek v»u> HciuiiiU Ir tij J31. 2e til 16 UI Vlisslngen FoEU' Br Bilt Twente Eimlbu1. en 7 -Iain burg Helsinki Stockholm Oslo Kopt-nh Aberdeen LoikH'I) Anislf Khim l Luxtuiiliurg Pai ij« Boideaux Cirent l»le Nice Berlin i Frank a jrt Munchrn ZÜricIi Geneve Local nu Wenen Innsbruck Brig i ado Rome Barcelona Madiul .via, hum Lissabon /w bew /o 2 7 3 w bew 0 4 7 l goh bew ono G 5 2 mist w stil 7 2 geh bew 0 2 7 2 «eh bew w stil 3 1 gf )i bew Ol(J 2 5 2 geii bew O 5 7 0 i nbew w 4 4 —2 l bew nw 4 9 1 miht w »uj 1 —2 zw bew nw 3 fl 7 w bew wnw 4 8 tt j'eh bew no fi 10 7 Keh bew o 2 7 2 HïU bew ono 2 7 2 gch bew Os.o 6 geh bew ono t> 9 o mist W Stil 5 geii bew w stil 7 3 en bew nnw 7 14 9 geh bew w/w 2 6 4 geh bew nu 4 5 3 iriotr ono 2 4 o «eh bew no 3 6 3 gen bew nno 4 7 5 - vv bew w stil 0 4 geii bew no 1 5 3 geh bew wnw 2 9 0 zw bew o 1 10 7 4<-h bew w stil 17 10 refceri nnw 2 16 12 zw bew wstil 12 9 mutr Wütü 17 13 regen 5 16 13 0 0 0 0 0 1 0 I 0 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 ROTTERDAM, donderdag - Voor de hockeyers van de nationale ploeg zit de Olympische trip er op; ze beginnen zondag weer aan hun normale compe- I title. Niet in een exotische omgeving te gen India, maar gezellig op Klein Zwlt- I seriand of een van de andere fraaie lïockeycomplexen tegen de eigen ho- ickeyvrienden van HHYC, van SCHC of I een van de andere. i Kampong HHYC, dat wordt inte ressant. De „nieuweling" HHYC tegen Daarvan is de strijd tussen Het Zui den en Ons Eibernest een van de meest interessante. De Haagse koplopers heb- ben al negen punten meer verzameld dan de Rotterdammers, maar na de overwinning van Het Zuiden op Wes terkwartier zal niemand verbaasd opkij ken als de oranjekragen ook de Eibers ten val brengen. Bij Het Zuiden steken de dames op "t ogenblik in een goede vorm, vooral Nel Wagenmakers en Lues Klinker, maar ook de heren hebben zich uit de depressie weten los te maken. De het niet zó sterke Kampong Dat kon Eibers zullen echt hun beste vorm moe- „de Hijs" wel eens winnen. Winst ook Hen meebrengen om Het Zuiden te kun- van Amsterdam ten koste van de Delft-|nen verslaar:, se Stud, van SCHC ten koste van La-j en en van HDM ten koste van BMHC Spangen zaï stevig moeten aanpakken HilversumLeiden is nogal onbestemd 11 aan degradatie te ontkomen. Zondag Voor het Rotterdamse RBC een lasti-!kr'jgt het gelegenheid om zijn positie ge en belangrijke uitwedstrijd tegen1emgszins te verbeteren. Door een zegt Hurley. De „bondsploeg" uit de Maas- I stad is op de weg van herstel. In de pro motieklasse gast het een onderonsje worden: MRHCAsvion, Victoria II—Aeolus. Voorspellen zou eigenwijs heid zijn. Groen GeelVictoria echter1 geven we san Victoria, maar uit Leo-i nulasLeiden II en Hillegersberg op -HKV kunnen de Spangenaren op ge lijke hoogte komen met de Hagenaars en mogelijk Deetos passeren, dat op be zoek moet bij Samos. Verder ontmoeten Archipel en ZKC elkaar in Amsterdam. oivs.4 ia - - i Openbaie Verkoping van Onroeiende Goe- Rmg Pass zien we \vé®r geen winst voor deren, door de N V. Notarishui» op 4 no^em- ,de Rotterdamse thuisclubs komen ber in de Blauw*» Zaal van de Koopman»* beurs te Rotterdam De dames van RBC gaan ook met Definitieve afslag- winnen. tenzij ze voor een pure soma- tt££a™x3 aDLgTww.- tie - crgen. Móar die zit er uit tegen Voorlopige afslag, landskampioene BDHC met in. De Notaris mr A s H. a BUisae te Schie- dames van Victoria moeten tegen HGC dam cn nüt H F- c- Krechtin* te Rotterdam: I» hu" leiderspositie verdedigen.Dat kon T 7 wel eens gelukken ook, 25. Inzet 20 000 Zacht an, nobel! Ja wara feit ra! ORKEST o 1 v. Fitmz-Pau! Decker geeft vujdag 13 november een promenade- concert in de Rivlèrnhnl Solisten' Gabor Radnat. Er/sóbet Hadjdu-Horvay en' Daniel Otten viool lo en II d.iiiM'i- ui Buijainin Huikarv.v, muziek J S Buili Vei dei ei meldt het KERKKOOR o.l.v. Bram pii>j.,iuinnn' C«iat\d Pas Kspainut»!. S"iui- ^ïntnirtiJaa.s en mmv Cht% Haags NlEl'W ROTT* lil» \MS TONEl'.L «evft ito ti tioiv i n Do ,uuil m m-!\c les JeuguKonr en de organisten Koos Bons vi inlog li Mtenl.ig 7 u.'ons.tng 11 en /ntfiitiu: 1-i novenibei de eet »le voorstel-1 linnen vun .Gasten o(t bet kasteel" uin 1 Jeut» Aimutlh oiuiei unie vun Lue t.ut/ ?-l Vnoi iiamnste ml t'oen Klink en Piet Kiaak concerteert zaterdag 14 DANSGROEP geelt november ill de Viedcskeik iniuind.ig novemtier oen uitvoeiing nu de llottci dmnse Schouw buig van gesti- SMETANA KWARTET speelt zotldiig- leeide irmb-ine eri traditionele (innsen miildug 15 nov ember in de aula van mu- 1111 Simnitiu West- (-n Midden-Java en seinn Boununs van Beumngen I Al'sr I wnidl dooi NRT ondei ïegie t%dl: Chloesr v I{u iutt ,1 Klink op zondag II imvcm-i M-U AMI.LIN'G .sopraan Hails Wil der gespeeld niet o u Ko vim Huk. Jo- Illl/H'K 1,1 h,,nl"n n de Not-el. piano septi Schuim, ldu Dons en Josephine geven zoiidagiiiiddag 15 november een vuil Gastelen 'uitvoeiing van Italienisch I.iedeilui h" II IKK \s.M\ in-onli bet oigcl van de van Hugo Wolff KINDEKEN VAN UK ZON ut) Maxim PhIm p'* Mi»»rt k p /uvmuI.ih 7 liowinber1 Gotki windt op diriMluK 10 ih>\i'inhtTgo- M* tlt \vt i»i.in «hl huktiI wileonl i bi acht dom de Hungsciic C^Miu'du oiuici hel i'h: 1***111 kmti Pondiecht. ïegle van lVler Sehnroff Medewerken- wvwvfm Kurvo i den oa Annv do Lange. Bob de Lange III R\GEMENGD KOOR um- Anue-111 ie lleyhgcrs en Pm-, Dikkeis 1 teel I_/otei d,»g 5 nov ember ln de Ned Rechter Maaaoeveri va. Beig en Vos,i llciv Kei k IJsselmoiule begeleid dooi Statenvveg llld> tel 245487 J 1 Cobt n Khn AFGEHOUWEN IIOOI'» vnrt lus bet /uol-Holkmils Oikesl en apoth Maas. 's Giavend"kwal U-L Mu^ir en J D I'iivsile.v is vooi de tel 2331108 Mevr C T S var Ooorno-1s|,, m.^rl op doiideidug IJ uovembei Jansen. Bf-ukelsdiik i32a, tel 232027 u„ Rotteidam te zien De Nedeilmulse Fa. vd Mock-Geill Oudediik 40. Se. ('omedle tuengt dit bliispel ondei n-gie 122782 NV Lonsberg cn Lr. I'ii-ihc- vim lienk Hlgters met In de vooinaam- kcrplein 3, tel 2434© J A Si brav e-|olb-n Klten Vogel. Amiica Duinhui g »ande, FneclseslrnHt 72. tel l:V>5ll) R ,,M Cuius listec W. Spanhoff, Goudsesingel 50, tel 124431 3 A. M Vuvsleke, Sehiedamsevveg 5 |)E NIEUWE K03IFDIE jCOflt op VI D- tel 2331)57 duii 13 novvmhvr do ooixto Kottoiilmuse ,n v •'iHdttton lUUefewborg-Schlrbroek: dr P Mar» voor^tellinK van De aap van Knika im- i» van $rr KtKKIIOKK (met John laaniing) en Klnd.vpol \nn Beckett mot Paul Mover Poter ven dei H I,Inden, Hetty Beck en John Bontin* P«R Engel* <t m 29-11) Venxter, dtm 10 22 uur Ciihtme «ounche» er> roHnjres i7-l) t ni 26-11) Vervamelln< Willem v*" Oer Vorm, wrv ter»ln*el nrt rftn«l *»n donderd II* 14 uu» woenad vrlld en rond 14 17 uur r* j AVI.\ SEMADAK, de 1st aelisehe* /an- geres is op zaterdag 7 zondag 8 donder-1 dag 12 en zondag 15 november te beluis- teieu in de Lantaren met volksliedjes] I'IULHAKMONISUH' -id Isia/'l. l'ottugal en de Balkan i Kianz-l'au! Deckei Teldprswee 181 tel 183538 Linker Maasoever: npoth dr P E Heederlk, Vf Un«hercnl«an 15b tel 2."'83, dr Van Sons 8'iilndói.-p-app» theek, .e Htlledltk 3311 tel 11158" (bug- 192123), J H. van Weert, De Slinge 457, tel I7S820 (bug B3387) Hjogvllet. Pernla «n ipUkeuliwe*. ap»>- iheck v d Berg. Dexdenionaxtraat I. Hoogvliet tel 0I0-HW43 apotheek Per sia, Bum Van Esstraat 25, Pornis, tel 010-107157. ROTTERDAMS ORKEST o 1 v speelt zondagmiddag 8 november in de Rotterdamse Schouw luit g, «olist I'etei /eugtn MICHAEL VETTER, lilokfluil. geeft /on.i.igmiddag 8 november een teeltnl Regie: Erik Vos. orgel en hei. i.us-bai.ton, geven 1Ul uin Vo(,„ maiindiig novembei een concert ln de 'St I aniens keik II131 KANS EN CORKY VONKS ABC-! cabaret nm iedere avond behalve j maan,big 1 te zien en horen in Lu vor' Verder vieiken mee Jennv Arean Carrv Tetsen Celui Nufaar. Frans HnNema n Jacco uin Hcih-sm.' Ann do plano i -A- lOPEKAKOOK .MAASSTAD, begeleid I hl I1S door de Zinder Orkest Vereniging, en 'met medeweiking van verschillende «o- ALBERT AVLER QUARTET, beataun- listen, geeft op wcKMijdag 11 november1"* l"t Albeit Ai Ier, altsax, Don Cherry. NEDERLANDS SJAi»S1 IIEA1 EK brengt wn (.onC(>rt in de Itiv-ièraha) Dirigent' tromja-t Gary Peacock, bas. cn Sonny op vrijd,ig IJ november in ile Rotter- t [g,,.,, Hingels Muiini dmms speelt zaterdng 8 no- dnmse Schouwlmig de eerste (Rotter- vembot voor )a//socièteit B-14 in dumse) uitvoering van Recital vooi cel- KOl ÏKKUAMS Ï'HILHAKMO.MSCII bouw De HeuvoL BETA U.U voi ir. vi Kr* 1* At.ix 2—Telstar 2 W illi'iii li 2 A dum 2 Keilen 2 Heidci 2 00 Ahe.id 2NAC 2 Spel E de 2— sparta 2 ADO 2— Excels 2 SVV 2-DWS 2 PSV 2—MVV 2 Ken 2e divisie B Velox 2Xerxes 2 N PC 2 DKC 2 RBC 2 Korfuii,i V) 2 HO VS 2—I)FC 2 LhnKwiik 2 de Guiafschap 2 Jetird «inp»* llte 1e klas H Wtlhelnuna- ADO v'-SV\ Sp.irta PSV DUC Fortuna 54 Xerxes -Wlitem II Feut i »«»rd T OS 1 xi-els - NAC 2e klas A EDO—FFC Haait) e V /.«ktiiiKir DWJ5—Fortun.i VI RCH—H«>U Sport Telh'ut - /oltfwi)* U Mktn !iv»«i> i ,x l?VS \MATKt US 3c kDs Oramepi Vcthuuh Vbl (lain RA VA 0|\ nipia -0!>) Naidl-lv. )|k O DA 3e kl.i» B For*»hnlte v ispen DOSRQuick Step* Vlill "ifershei jf- \V)i*ieiif*u» Leon ld.is S'OC HVV -Westeikvs lier Kxt'cNhi 2» HBS 3e kla* C Oude writer RVC KrRnenliurg—SKC VTOS EDS Flnkke*^ VCS Bergamhrtcht UNIO 3e kU» O 7m Ut«us.te r IBQN EROHDubbeldam Alphen- VDL OVV-CKC Bixtegi a ven- Leerdam Sport ASW-LMO 4e klas O LD VVS DMT Poatduiv - s r»n v OOCOS— Delft Marathon—Delfla Kti«uMk - ODP Vrrdenb Sohev 4e klik C Dulndorp SV \S .»-M»n.i.u tïsr -II KWIK TcmeidrioItKDFO (Jr Willem tl V \C- Te W'erve ASC Or Groen 4e klas D PDK-HMSH RSDO8MV SpoiM wiik -DHl CAVV Alphla Ollveo—VVlppolder t^ni* en Snel— DONK ASH—B* Fair DEMOS -Poatalla R(j#»Kird Sportluat Groenewec— Schlebroek TOGB— Sn'h hoven Woerden G oude rak 4e klas F DJS—RCD IIIleal - V. Rood w TedhoFIOS Puortugaol -13 EC Hk v H lt Gornunal 4e kUi G DC -Nieuwenhuorn BelxetU^re Hekeling D n -Rr ka no RDM St V i'thniflon Progr M.irllnil PPC «Hardtn \eld 4e klis II Strijen -Merwede Geluk SVDPW O BellerI - SSVV AsB Gr.iVfndeel Merv*e?t -Dmdu» '/aierda^Noeiba) 2e kil» A Z WH 26- Spakenburg Mijf*t>llo s HCSC 7v\.(I - rSVA Ktu Bo>» SSC 53 7C FC N oord u*!)k 7ut!\»*e!s GVVV 2e kla< B r» Pu e.» Ter Lcede SSS won -DOSK Apeiflooin- Genem .\DSM- II» uw vliet SHO Quick Box a IJ-we I m a og Graven/ SV novo t>hkam 3e klax A SVOW BBSS MFB 7uid!knd Groote Lif 1i Die Bathe Harend recht- ARC Excelsior M- CSVD 3e klas B RCL- Heeriansdam DUNO—DOTO NSVV-HVO Monster-KWH Splikenlsse Zwerver 4e klat A Scheven Oeegtgeest Btniegrav TSB De Lier—Rouwkoop j PPSC -Kamw Bovs 'aGraven? —JAC 4t klas B Otlitis - Lister Buns Koudekerk l.nosd HAS—Pterihll MeDsaant DFVJO Km els P-Katwijk 4e klas C SI drei ht ?wervcrf« J oil an Boys— Nw Lekk »r'anc1 Pnicum Intulinrie Schoon hovtn—lFC Caoatle Orante Wit 4e klas D W)e»^r Spirit A SWH— Maasdam Zwaluwen 2 SSAVR—Goribaldlna iHDS—HGCI1 CSVD 2— TSB—Tekaro Zw Wit '28 2 ZATERDAG- SSS 2—DOTO 2 I AFDELING Quick Boys 2— te klasse Heerjnnsdain 2 ZWSHVlaaidingen Res. 3e klas A MVV '27-DVO '32 Noortlwiik a— Rhoon—SC Zuiderp Quick Boyi 3 ZWSH Vlaardlngen Katwijk 2— SNS Rozenburg Tcr Leede 2 ,RSM—Heinenoord Oegstgeest 2- 2e klasse A ARC 3 Sunlight DOS '32 Res 3e klos B ZBVH—NBSVV Die Ha die 2- 'JFB—The Rod Stars Rifn.xburgse Boy* 3 's Graven,- SV 2— it ESS 2 Quick B 4—Duno 2 Re». 3e klas C CSVD 3—Excels P 3 Zwaluwen 2 (.'nicurn 2 Spirit 2Jodsn B 2 VVGZ 2Nonrdw 2 Re,. 3e klas 0 Unie .1 - Barendr 2 Zuldlarid 2- C.SS-GTB E® Boys—W1A 2e klasse B Hellevoe uls Groen wtt R Rockanje— EC Maluku Stellendam— I Den Bommei iVVOR— Bolnes EOV— En Boy» le klasse A LSV 81 VVHR 2 Muller,-»—Tronnito Iwkrt \Vtt 28 J— i—T.VV Herkei |i Vut IIAeolua H berg—Ring Pass RA3IES Westen Ie klas BDHC-RBC j Bc FairGooi Kieviten—A'dam HDM—Alliance Prom.klas A Kampong— H13S Victoria—HGC SCHC—A dam II TogoRood Wtt iloofdklas; Archipel—ZKC HVK—Spangen Samos—Deetos Het Zuid -O Elb.n Rohda—BI Wit OvergahRxklas A- HKCAKC Ask o—A Weerbaar W Kwiek—DOS B: HKV 2—Sportl 5DV -De Nationale Ko/ Boy» 2 'VDL I. unhardiJen R VR kUw B u' JCO -GSV Sero GO7 -WFB GVMD-Oldi Ontt—SSVP 'FC Veronica - BeUen 3e klasse C Goud.swan dse B Oude Maas HCSZ Schiebro«k 2— Unicum 2 Ons Huis 4—Sperw OSCR 4—Het Zuid 5 C: Eureka 3— De Spartaan 3 Ten Lonck—Actief 2 H'berg—Vlaard Derde klas: A Schiebroek 2— Eurotop Charlois 3—Sperw 6 HPV 2Charlois 3 De Blauwe Treff 2— Ons Huis 3 B Actief 3—Spang 4 Vlaard 2—H'berg 2 Unicum 3— De Bermen Trekv 5—WION 3 c, eureka 4— Schiedam 4 USV 3—Succes 2 De Spartaan 4— Viaardlngen 1 Actief 4Velox 3 D: DOP—Ajax Ter Gouw- Het Westen HPV 3—WION 4 Vlaard 4Ahoy 2 ■AMF.9 ntsti. ie klaua Roda—Hygtea 2 Gr GeelV Oriontts C ntmo—Oonr 'e klas-u- A Bloemhof—VDR Schiedam—Nado V Swtfl Boys -Dirksl USC— ïterniandad DAH -WCR te klas» h Eurusp Putte rstik FSV Pret -de Huil Cl (Vltt - Ae»»hi-, NRC—DRZ The Hi-o a II li ,|ne» te klasse C Cr,»»,u uk DOK Sat u rn us— V oor w Ursus -DRL 2e klasse A Aniinu H—SCR GI.Z—RVVB Slod - Wlco VNDDilettant WOK—Eureka 2e klasse 3 AVp-ZVC-Ssgu B BÉSV SV H .'l HDW Sehlad Boys Nestoro—Activltas SVO— Bllidorp 2a kuur Boazcmk -Hurrlc oortl kw 1Bi Lod Metro- wr PSV S-.vtft Regcnh Roda Die Ha-lie DETO Eerste kla» Quick -Swift Zuiderkw t HSV DKC—OSCR Etuks--0 Kibern 2 Deer.- -■ 'J Sperwers Tweede klas A- Trekvogels- Het Zuiden 2 SV Hoort I ODO Vulcj >>n-Aw«iuwen 'n!.ni^...3 Soag- AVS TOGZ-t gc-, 4e klas K Ntc B Amm SV Haustr Lrkkerk WC 7 Cr Air mere Res. 2a klat RVV H 1 -Excel» Pg DOZ Se klasse A DDC - Saieltet rioiis-oim Rj-r HBB- -Roga Radio- AbbenOroek Zw Wit—Cospa) la klasse B SC Albtrao—OHVV Smeetaland -Vlerp Sportiefla-Pantserb FC tel Pechvog 1 3a klasse C Kreekboys—S Hoog SC Maas Meeuwp. Masc Ztnkw B Smitslioek -HPV HIH'KKY WESTEN Ie kla» Westen Heren il'sum—Leiden A dam—DSHC Laren—SCHC Ksmpone -HHYC HDM—BMHC te Ma, Zuiden Breda—HTCC EMIIC—Den Bosch Keep Fit—Venlo MOP—Tilburg ie klas Oost H a ttum—Zwolle PW—Arnhem j Hengelo— Upward j DKS--NIJmegen Ie klss Noord GSHC-HMC IHHC—Groningen |Gron -IHHC - Daring—LUC HVA-GHBS i Oteraklas A i Hurley—RBC I RFC -Be Fair SCHC II—A dam II Kieviten—Togo I Protn.kla, MHAC—Asvlon ttudlto— HHYC U Gr Oeel—Victoria DSHC H-Togo UI Prom.tlaase B Laonldaa-LaI«*»ll Dc Algen ireko II* Rorenb - Z.werv On^ F!.-ern 3-Ready Ons Huls—M-rwede Dana1 ,-n Olvmp Derde klas A: i Velox DKV-WIO.S' Anl/aoKwiek KNS—Houtsnippen H: BK C- PA MS Schiedam—TOV Noorderkwartier— Schiebroek Charlois -HPV C' Da Raven- Blauw Wit '51 Tort una—Phoenix Crescendo— De Overkanten Unicum -TOGO ROTTERDAMSE KORFBALBOND Eerste klss: De Spartas -3- Ter ou v Spangen 3—OSCR 3 i De Ovcrkanters— Hellas—Wtiton AHC '28- Schutters Dlstr 2e kla»*» TurnlustCWP HVS—Animo 2 ErldoaEDH I Mstr. ie klasse B SVLVUVG i HPV—Wings Jagers—Minerva HerculesAthene I Afdeling ReiterdaW 1 Afst. te klasre Actief—Adve-ido DWS s—Spartaan Afd. Se klasse RHC —Hollandlaan Roda 2—Rotterdam OH veo—M eeuwen Afd. 3# kltsie A Activltas 2—HVZUid i 3e klas»? B Vlres 2-DWS 3 Oil 2—Meeuw 3. Snelwlek 3-Actief I HEREN Distr. «e kisow VlresQutntus Hennes— Wings Animo—Schutters Snelwlek—Wilton Dlstr. 2e klssie HVP—Operatie 3 Gona—Actief HereulecRoda Dlstr. klasse B DW3—CWP Erldoa—AHC '23 Kwiek—Opa ritte I Afdaling fcosi ttartfam Afd.la klasse Sc-hutters 1-Act tel 3 USV I Vlres 3—Snelwtak l Schiedam l— Afd 2e klasse A Ons Huls 2 Hollen 'aan—DWS 1 Actler -Sperwers 2 j AM Sa klasse A Twaede klas: Meattwtn 3—AejMf» A' Charlois 2- OWS 3—HoogvllM DWS 3—HoogvUst 3 Atomluir s—schut. I Schiedam 3 SV HuogvSlst i— Da Overkanter» 3 USV Velox 1 B: Da Spwtaars %-- 8oMisbu.fi 4 Atomiurr Dynamo 3 Veto 3 Afd. 3e sassa B DWS .Dynamo UVG—autlwtek 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1