Excelsior zet Piet Slui in de voorhoede 98 „HET IS NIET ZAKELIJK OM HET TE DOEN" .1 AGENDA Ui Uitverkorenen nuns" Poedelen Schoolzwemmen SIWKTA ONGEWIJZIGD TEGEN' ENSCHEDE TSJECIILIN HELPEN INDONESIË prijzen-slag Bosveld HEI WEEK IN EUROPA Bioscopen Voor heden Voor morgen Exposities Apotheken ei eJs~ prijzen-slag brMd' AC pag. 4 - vrijdag 6 november 1964 Zuiver wollen NOORSE TRUIEN f Coop. Tuinbouwveiling Z.H.-eilnnden Ui* ,„a *w»ar t30 cm btee per meter VOOR kinderen beneden de leeftijd van zes jaar i8 het in Rotterdam vrijwel onmogelijk om zwem les te krijgen in de overdekte baden. Deze baden hebben onderling een regeling ingesteld, waarbij kinde ren pas zwem-instructie kunnen ontvangen wanneer zij de leeftijd van zes jaar hebben bereikt. De heer F. Beijers, directeur van het Oostelijk Zwem bad N.V. te Rotterdam zegt dit er van: „De ervaring heeft geleerd, dat kinderen beneden zes jaar te jong zijn om de zwemkunst te leren, uitzonderingen daargelaten, We hebben het wel eens toegestaan, maar dat gaf te leurstelling bij de ouders. Worden de pogingen toch doorgezet, dan beslaat de kans, dat het kind kopschuw wordt van water. Daarom zijn we er niet voor. Wel beve len we aan, dat een kleuter poedelt teneinde hem vrij van watervrees tc maken." 71 c Bij Heracles-Feijenoord tellen de punten dubbel Advertentie /.Af m nu 5JAARa»rW 9»®® nu 7 JAAR MrVf 11.®® nu 9 JAAR o»r78- 13.®® nu 11 JAAR MM 15.®° In grote verscheidenheid vort kleur en dessin. I Wail-Kmltliad. Kort* Ho»jtraat 1 Mimi Keiaadr. l«*»aij* t W!fik*l«anlru« VIA ASOINOfN; llaivaM IIIOSN Haarlaainarstreal ZSISr Itallaa» aOTTIIDAM «OfTllDAM a KOITEROAM a ROtlKRDAM a HOOOVllir DJAKARTA. da« (Reuier) - Tsjechoslowakijc helpt Indonesië bij de bouw vnn fabrieken An turu meldt dat het hier onder meer gaat om de bouw van een cement- en een suikerfabriek In Bone op Celebes en van een assem blagefabriek voor T.sjecliisebe motor- rlj tuigen ln Soerabajn (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vr||dii Het ia nog te vroeg in het aeizoen om al van wedatrtyden van beslissende betekenis te gaan spreken, maar Heracles FeJJenoord is zondag natuurlijk wei van het grootste belang. Voor Almelo is het onge twijfeld de wedstrijd van bet jaar. De komst van FeUenoord is op zichzelf al voor iedere provincie- stad een gebeurtenis van de eerste orde, maar nu Heracles zich ai wekenlang tegen alle verwachtin gen in bij de „allergrootsten" hand haaft, staat men in Almelo hele maal op z'n kop. Voor Feijenoord tellen de pun ten Ir deze wedstrijd als het ware dubbel. Door een nederlaag zou niet alleen de achterstand op Heracles, maar ook die op het on genaakbare DWS tot vier punten uitgroeien en dat zou dan een kloof worden die niet gemakkelijk te overbruggen zal zijn. Ook iMXcholoflsch kso de uitsla* vam rrote betekenis *IJn. Feijenoord heeft tot oog toe alle IhutewedetrUden gewonnen, maar op vreemde bodem wer«!®a vier vas de acht pusten ver speld. tif topdusfs tefen DWS en Fnriuna '54 werden belde verloren. Al» we dert ,e*en Hjsaria bulten he- srhouwin laten, omdat Feijenoord ook toen sp de uteun van het smotste deel van het publiek mocht rekenen, blijft er alleen maar de welnl* over- tuisende xese op Qo Ahead (0—t) ever. We willen hiermee .maar aëg- r«n, dat Feijenoord gijn kracht bul ten Rotterdam no* moet bewijs». i I KcriIJk gerend zijn wo niet helemaal gerust op het resultaat van zondag. [Heiacles ts naar onze mening heel wat sterker dan menigeen denkt. De ,krachl van de Almelose schuilt V :ii nam Mjl- in de bmnc ..pelei Ter wijl er In N edel tand ovei de gehele Unie een tekoit aan goede binnenin,* lier» la, beschikt Heracles In Morilnk en Yrlellnk over twee zeer sterke krachten Vooral de eerste slaan we hoog aan. HIJ is in vele opzichten te vergelijken j met Ko Prins Samen met de geslepen i 'Tres .•-•> vormt hij een uitermate ge- vsarttjke rechtervleugel, die het Haak en Veldhoen wel eens te moeilijk zou i kunnen maken. Kmenis taktlek zal er in de eerste plaats op gericht moeten zijn om Mor- sink en Vrlellnk aan handen te leg gen, maar we betwijfelen of KreSjer- mest en Haak daartoe* ln staat zul len Zijn. liet elftal van Feijenoord Is ongewijzigd, met dien Verstande, dat, Henk Groot de plaats vats Ktck van der Vaü weer overneemt. IAdverlerr - I M Alt U morgen voor de over volle toonbanken met heerlijk wollen pull-overi zult tuin... dan vraagt tl zich af hoe het mogelijk li, dat deze jumperi. die ituk voor ituk In de terlei tot 16 gulden thulthoren, aan geboden kunnen worden voor nog géén tien gulden. En toch li het een felt... In deze Prljzentlag. Morjun koopt U ze .wollen Shetland damespullovars, mat V-hals en ronda halt, de rntett ge vraagde pulloveri op dit moment. Fully faihioned (geheel ge minderd) In vele kleuren en alle courante mat«n. Morgenvroeg om 9 uur begint deze prljzentlag verkoop van honderden zuiver wollen Shet land dsmeipulloveri,^ ln slis maten voor G44n ut. of ichrlft. Sik. f Adrerivulip I M I koml ook voor u Deze vhltetat van originele Skal Flor, normale prijs 13.50 was een sensatie op de laatste lederwaren-beurs. Skal-Flor, waarbij het mooiste boxcalf een Imitatie lijkt.., een alegtnt model, met moderne half-beklede beugel, jehcel met zijde gevoerd en voorzien van blnnenvak... Nu als speciale aanbieding voor nog géén zes gulden. Morgenvroeg om 9 uur be gint do verkoop van dete Skal Flor vliltetassen, kleur zwart, voor GGn tal. of tthrlfi. Seat. i CHARTA'» manager Bill Thompson' s-; heeft gistermiddag een ernatls ge sprek gehad mei Charley Bosveld. HU heeft »i)u linksbinnen Mn het ver stand gebracht, dat hij snel beter moet gaan «pelen om eUn plaat* niet te verspelen, liet Is te hopen dat Thompsons woorden effect sullen heb- ben. want het Is nu al weer anderhal ve maand geleden dat Sparta ren wedstrijd won. Thuis hebben tie Spartanen nog niet één zege bereikt Erger, er werd In vier wedstrijden slechts een doelpunt gescoord, t w. door Frank Franken in de wedsti ijd tegen Telstar Het wordt de hoogste tijd dat de Spsrta- nen Iets san deze onplezierige situa tie gaan veranderen. Tegen het aan- nllend zwakke Sportclub Enschede krijgen zo daar zondag gelegenheid voor Hel elftal van Spartn Is onge wijzigd Theo Laseroms is dus op de rechtubultenplaats gchundhaafd I^XCEI.SIOR Is door vier achtereen- •*-' volgende nederlagen in een pre- calre situatie gekomen. Trainer Rlnus Smits ziet de ernst van de toestand In en heeft daarom voor de wedstrijd tegen Willem II de nodige maatrege len gerometr Om de voorhoede wat meer atootkiaeht en venijn te geven, heeft hij Plet Slui *1» linksbinnen op gesteld l'or Ilendilkt. keert tei ug op de llnkshnlfplaals en In de voorhoede is leehtsbulten Weber verdrongen door Brand D»> mogelijkheid liestnat, dat naast de nog steeds geblesseerde Toon Meerman ook Wim Visser niet kan spelen HIJ heeft last van nierstenen 1 Mocht hij niet beschikbaar ztjn, dan neemt Kort de spllplaats Van hem ovei en wordt Arle Muddie rechtsach- tet 1 Xerxes en SVV zijn ongewijzigd Beide ploegen hebben moeilijke uit wedstrijden voor de boeg, respectie velijk tegen NOAD en DF"C I Hermes DVÏ heeft tegen Roda ,IC goed gespeeld, ondank» de S—0 neder laag, Trainer Haag v.d. Moer wil hel daarom tegen BW nog wel een» met deselfde formatie proberen. WAALHAVEN. november Aaixlappe- ten 17-49 I) kg, Amtuvle 18-ZS p kg, llloeni- kool 5a 3 «2-77. 8 48-87. 7 37.44, lts 5 .U-S». ,1 ïl-3t. 8 21 -.18. per iluk. Dubbele bonen 1 330-S40, Kiisnljbonen 200-179. Hode Kiwi 14-19; Gele kool S-14, Gr. koot 13-18. tloere- kool 19-18 per kg; SI» Ja 13-18 oer krop, .Spruiten Ie 84-19, lts *10-88. tb 81*89, lil «a.so pair kg; aanvoer 35 ton Prei I 34-31 per kg. aanvoer tl ton Seldart) 13-17; Petereetie 8-t0 per boe: W»»p*en I* S8-3B* Grot# Pe»n to-18 Uien |«T; Uien geschoond 33-38 Wlllof la 140-184, tl» 123-38. Ib 110-131. ttb 112-117. We»re- i* "C B T«mp. i Den Hehter Yuenburg VltMtngrn Krld» Twriitu Elrwihovtn Z -Limburg Helsinki Stockholm Oslo Koprnh Abt rt torn London Amsterdam nrustHol Luxemburg P«r Don te AU X Orenohto eNiCD Ito t ill n Frankfort Mimchcn ZUrich Gcnèv* Loc ril o Wtuen Innsbruck Belgrado Athene Home Lure* Ion* Madrid Ntrtjori u Llmalnm onbevv mint onb«w mint mist geh b*w mist rulst feh hew b«w on bow mi*t /vv t»ow goh tioM. mist inlHl mist on beu logon gch bow /w bew goh bovt goii bev^ goh ln* goh bow goh bew h bow goh bew nnhew regen ?Vk t>o\v h bcw rs'gtnbul on bow bow regenbui UZ O w stil w stil \s stil 1 on o i I/W i vv stU nn« 0 tHIU 0110 no no w stil tuiw w stil on o om» no nno On o IUIW w !w*tU 1 W sltl 3 2 4 I 1 2 1 FEIJENOORD, Filters Graaf land; Rometjn, Krttay, Veldhoen, Kreyermaat en Haak; Bergholtz, Groot, Kruiper, Bouwmeester, Staultjn SPARTADen Hertog; De Groot, Egkenbroek, Ter Horst; Kemper en Verhoeven, Laseroms, De vries, Vnn Miert, Bosveld en Adelaar. EXCELSIORv. d. Wekke, Kort, Vlfiser(T), Oorschot; Den Butter en Hendriks, Brand, Schouten, Tump, Stut, Corpeleyn XERXESVan Dyfc; e. d. Hei de, Bavelaar, Pafte; Spinhoven er» Domen; Hetjerman, Knesch, Snoerk, Klein, Kleinjan, HERMES DVS- Resem; Mun. ster, Rpke, Jazet; Fines en De Blok; vnn Ede, r d Vnnrt, r d. Burg, Van Mullein en Heikamp. SVV: t'. d. Velden; Vtsxer, Gloiidomaris, Van Sihte, Bax en Waasdorp; Hubert, Vat; Dijk, Van Mecteren, Putters en Van Andel. Geen zwem les voor kleuters in Rotterdam Eén van de kinderen die dol graag zouden leren zwemmen. ZWEMLES... VOORBEHOUDEN AAN KINDEREN BOVEN ZES JAAR. lAdvcrt< e I Ar«n», dsg 2 7, 8 Ju. rat en zond 2 4.10 7 8 30 uur Konvooi ais lokons 14 J Centraal, dag 2 7. 15, zat en zond 1 4 30, 7. 8 'JO uur De witte zuster 14 j ClntRC-ltlJenkorf, doorl voorst o a nleuosrevue - tekenfilm kleuren- A I' '"'eufie IM i 3 4 -1 0 2 1 —7 0 6 2 —7 0 A 3 0 5 8 l 0 7 9 5 0 2 1 1 9 0 J 7 I 0 4 I 0 7 5 I l) 5 7 0 1) J 10 8 10 5 1 0 8 IB 9 O 4 ,1 0 4 2 0 2 3 0 0 1 2 4 ,1 0 4 8 4 0 l IJ 5 0 2 8 5 0 fl -3 0 1 U 9 2 4 22 18 0 16 q 0 2 8 15 15 (51 4 10 j 16 2 •»2 11 0 .5 16 10 J 7 no\ hoog w.tler le Botterdam te tt) S 34 2* tij 18 4!. te Doidracht 1» Hf 10 2# tl) 19 10. te HellevueisluU tl) 8 03. 3* tt) 17 14 te Hoek »»n Holland I# UI 4 23, 2# tt| 183d gativoer 19 ton Black Alicante 189-217: Cox Orange Pippin lu« 40-68, 1» 33-4^, Ib 36-37, I la 84-39 per kg. .unvo», 42 ton Golden De- 111 clous «Mé, I» 44-38. Ib 27-38 Jonathmi la» 27-38, Ia 28-34. 1b 21-28. Ie 11-17, Goud- ralnette laa 28-4» Ib 20-38. 1b 24-37. Ic 14-20 kg. aanvoer 20 ton Glorie van Holland Is* 14.33. Ia 10-33. Ib 11-28. Ie 11-18 per kg. aanvoer SI ton Zwtjndr wijnpeer laa 30-33 Ia te-K, 1b 18-23. te 15-18 perkg. siinoir 15 ton Baurrë Atax Lucas Ss 50-58 ib 40-53. 1c 38-48. Conference las 50-53 !a 48-93. Ib 43-51 Ir 40-45 Doyenne du Comtce laa 71-93, Ia 78 84, Ib 75-19, Ic «0.70 per kg, Voor de tallozen onder onze klanten, die zo handig zijn om zelf eens Iets op te knappen... een prijzenslag aanbieding van bekiedingsdoek. Extra zwaar kunstleer, bij zonder geschikt voor het be kleden van meubelen, auto's, autohoezen, koffers en tassen en voor alles waar U zwaar solide bekleding wilt ge bruiken. Dit doek verkopen wij morgen niet voor de catalogusprijs 9 90 per meter, maar voor nog géén drie gulden. t». Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van dit uiterst solide bekiedingsdoek. 130 cm breed, ln tientallen lichte en donkere kleuren, per meter. voor CiSén Is/, of uhrlfl keil. rum Denemarken - kleurenfilm acro-j A. M Vuysteke, Schiedamseweg 5. Ontlek op waterski s, a I ,_i o-ioano Cineac-Beurs, dng 8 30, 11 30, 1 30, 3 30.' J®}„i*"*'3,1 0 5 30, 7 30 '130 uur Laaf ze maarHiUegetuberg-hchiebroek: dr. P Mars schieten, 14 J. zond Q uur Naar drie Teidersvvee 161, tel 183538. continenten, al Linker Maasoever; apcuh dr P 6, Cinerama, (lag 2 30 en 8 15, z.it 2 30. 6 30, u..„j ikk 0 uur boaiili for pnindtse. al ,V Colosseum. d.i« 2 7 9 15. zond 4 30, 7, 2< '83, dt Van Sons Tuindorp-apo- 9 15 uur s»s Sadisme 18 Jzat en zond theek, ie Htlledtjk 336 tel 1858" r J a„! (b.g.g. 192125), j. H. van Waert» De Conu, dag «t i 9 'iüj zilt tn zond 2. 4 «»0, ciinnw *en i iicoifi i_ rt iiodoii 7 9 3ü uur. IiiBpecUur Coplan gebruikt Slinge 457, te) 175820 (bgg t73787) geweid it j Hjogvllet, Pern te en SpijkenUse: apo- Gramt, dag 2 en 8 zat en zond 1 30 4 45 theek v d Berg, Desden ion astraat 1. Harmonie, 'ëm "ÏTItl*, 'zat en zond Hoogvliet, tel 010-183243 apotheek Der- 2, 4 30 7 o jo uur Dédé, de haven- nis, Burg Van Esstraat 25 Pernis, tel meld ifl j \nnaf maand 2, 7. 9 15 010-162157 uur Trottolimeisjes %nn Parijs IB j Kriterlon, dag 2 30. 7, 9 30, zond 2 4 30. 7. 30 uur De butler, 13 j Luniière, dng 2 15 7, 9 30, zat en zond 2 4 30, 7, 930 uur Plantage Tama-1 rinde 14 j - Metro, dag 2, 7, fl 15. zat en zond 2. 4 30, 7, 9 15 uur Te rijk om Ion te lopen H Musira, vrljd8. zat en zond 9 uur Zon-, daar» m spijkerbroek 18 Puss.ige, tiug 2 en 8 15 zat en zond 2, 4 15, 7. D 15 uur Wip uaat er op de winkel? a Prinse», dag 2 15 7. 9 3d zat 7, 9 30 zond 4 .10 7.9 30 uur Meisjes tussen de II en Ui 18 j zat en zond 2 uur Do jongen uit het wilde westen, al, wijd en /«it 24 uur Uit het le\en \an een zondige vrouw 18 j Hex, dig 2 7 l) 15 /ut en zond 2 4 30, 7, 9 13 uui Te vuur en tc zwaard, 14 J Studio '62, dng 2 15 7, 9 30 zat en zond 2 4 .10 7 9 30 uur Veel Hef* uit Mos kou 18 j Thalia, dag 2 15 7 9 3D, zat en zond 2. 4 30 7, 9 3(J uur De man met de ge- h"lme formule 18 j 't enstcr, dag 2 7 9 15 zond 130, 4 13, 7 u 13 uur Mamma Foma 18 j Victoria, dag 1 43 en R. zat 8. zond 4 en 0 uur Cleopatra 14 J zat 2. zond 1 15 uur Snow lire de wilde witte 1 hengst a 1 Rottefila'tue Schouwburg, 20 15 uur NRT- Gasten op het k.isteel usoï. 20 uur ALV-eabaict Corry Vonk en \\1m Kan Hf\o, 2t uur Magische Liga Goocheliade '84 rf Gasten op het kasteel I.uxor, 20 uur ABC-cabaret Corry Vonk! en Wlm Kan 1 'De lantaren, 20 uur Israëlische zangeres. Aviva Setnadar volksliederen \>d herv. kerk, IJsselmonde 20 uur Ned hervormd gemengd koor Putseplrlnkerk, 20 uur Keike Asrna, orgel m m v chr gem koor Pendreoht Voor een overzicht van de expositie# in Rotterdam zie on# blad van donderdag I Hechter M».iauev«g; v <1. Berg en Vos, SlatcSttej; II ld, «1 245487 J. I Cohen en apoth Maa.x. 's Gtavend' kwal 93, tel 233K68 Mevr C T E vai Duurtie- Jansen. Beuk Isdijk ,32a, te! 233027 Fa v d Moek-Geill. Oudeduk 40, tel U2 782 NV Lansberg en «.i.Pü-iae Kerplein 3, tal 243405 J A Schrave sande, Engelsestraal 72. tel 135518 R W Spanhnff GnudvexInEel 50, lel 124431 In zwemkringen zijn »oortgelijke opmerkingen te horen. De heer P. v. d. Boom. secretaris van de Zwerakring Rotterdam en Omstreken, zegt dit: „Zwemles geven aan kleuters is voorbe- houden aan charlatans. Er zijn mensen, die het doen, o.a. in Vlaardingen en Schiedam. Het duurt hijzonder lang voor de kinderen de kunst onder de knie hebben. Ploeteren gaat natuurlijk wel. Het is niet zakelijk om zwemles te geven aan kleuters. Het is veel te arbeidsintensief. Sommigen zijn er voorstan der van oin de kleuter reeds op driejarige leeftijd met het water vertrouwd te maken. Maar hoe zou je dat hier moe ten doen, er is een groot tekort aan zwemruimte." De heer P. v. d. Boom be sluit zijn betoog met de in dit verband enigszins merkwaar dige onthulling: „Ikzelf kon op m'n vierde jaar zwem men." Ia de praktijk is het dus zo in Rotterdam, dat men particuliere ïwemlessen voor kinderen pas kan krijgen wanneer hat kind de leeftijd van zes jaar heeft bereikt. In theorie is het mogelijk zich bij een zwemvereniging aan te sluiten en de kleuter In verenigingsver band les te laten geven. Maar de weg naar een dergelijke zwemver eniging is rnoeiliik te vinden, er zijn wachtlijsten en vee! vereni gingen delen de opvatting, dat het kind pas na zijn zesde jaar zwem les dient te krijgen. Veel kinderen krijgen trouwens pas zwemonderricht wanneer zy op school zijn. De Commissie- Schoolzwemr^n doet wat dit be treft uitstekend werk. Doch het zwemonderricht vindt pas plaats in de hoogste klassen van de lagert school. Niet iedereen is de opvatting toegedaan, dat zwemonderricht is voorbehouden aan kinderen bovea de zes jaar. De heer M. Kouwenhoven, rijks consulent voor de lichamelijke op voeding in de inspecties Alphen aan den Rijn en Gouda zet zijn par ticuliere mening over dit onder werp recht tegenover die van hen, die pas na hat zesde jaar kinderen zwemles willen geven. Hu merkt op: „Lopen kunnen ze leren als ze een jaar zijn, zouden kinderen dan geers zwemmen kun nen leren als ze vijf zijn?" Hij haalt denkbeelden van. bui tenlandse pedagogen aan, die er voorstander van zijn de kleuter zo vroeg mogelijk met het water ver trouwd te maken en is van mening, dat kinderen van 4 tot 7 jaar met hetzelfde gemak zwemmen kunnen leren als ouderen. De heer Kouwenhoven wijst voorts op de gevallen, waarbij kleuters op medische indicatie zich in het water dienden te bewegen en dus het beste zwemmen konden gaan leren. Er verdrinken elk jaar drie honderd kinderen in Nederland, zo merkt de heer Kouwenhoven op. De statistieken wijzen uit, dat er bijzonder veel kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar ver drinken. Het aantel slachtoffer tjes in deze leeftijd tengevolge van verdrinking is zelfs nog hoger dan dat van de verkeert- slachtoffertjes. Het schoolzwemmen is voortref felijk. Maar in de praktijk gaan we de kinderen pas zwemmen leren als zij tien jaar zijn geweest. En juist dan is het verdrinkingsgevaar grotendeels voorbij. De periode van 10 tot 14 jaar is nam iijk de zgn. „gouden leeftijd", het kind loopt het minste gevaar. Het is namelijk te verstandig ge worden om domme dingen te doen en nog te jong voor drieste daden, De heer Kouwenhoven erkent, dat er een praktisch bezwaar is zeer jonge kinderen zwemles te geven: „Na de zwemles moet je van een kleuter diens veters vast knopen." Overigens wijst de heer Kou wenhoven op het feit, dat er in ge heel Nederland niet meer dan zo rond de 60 overdekte baden afin- Voor de openlucht baden moet je een goede zomer hebben om ln éen seizoen de zwemkunst machtig te kunnea worden. „Er zijn gewoon v&el te weinig baden en er is te weinig personeel, dat zij» de punten waar het om draalt", aldus de heer Kouwen hoven. En hij voegt er aan toe: Per 2000 kleuter* moest je eigenlijk een poedelbad hebben zoals een wijk* vaak een speeltuin heeft Maar we maken weï vijvertjes, waarin kin deren kunnen verdrink»" t»A»»n tv^HnlhofHn» (Advertentie IM.) een aanbieding voor al onze klanten, die nu of In de toekomst van plan zijn overgordijnen te kopen en gewend zijn er tien gulden of meer voor te betalen. Luk® Franss damast uit de series van 9.75, In twee juweel tjes van kleuren, morgen In deze Prijzenslag, per meter voor nog géén vijf gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze bijzonder mooie Franse damast, 120 cm per meter M voor F CMn tal. of ichri/t. kast.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1