Vroeg of teatgeeft de protestan fschristelijke vrouw de voorkeur aan PRINSES WücM ONTMOET Volkshuisvesting aan het woord AGENDA Problemen van een proef OntdekkingGolven onder oceaanoppervlak Vaar* Varia AUTOMATISCH KEGELEN BI] Verwoed puzzelaar wint Koerierstersprijsvraag Weer Twents katoen naar Indonesië door dr. N. Cramer c; c* /- m Wie is onze beste voetballer? O* liet bureau van ir. J.(an) Klap, een van de twee direc teuren van de Dienst van Volks huisvesting, heb ik van de week twee krantenknipsels gelegd. Het. ene meldde, dat de heer Klap bij het slaan van een eerste paal voor een complex woningwetwonin gen had gezegd; „Ik geloof niet, dat we in MJ7Ü van de woningnood af zijn", het andere gaf het precies tegenovergestelde weer, waarvoor minister Bogaers verantwoorde lijk was. Waai om deze tegenstrij digheid? 35 I'S pag. 4 - zaterdag 7 november 19S4 door JOUKE MULDER DIRECTEUR IR. J. KLAP research Bioscopen Voor heden Voor morjjcn Voor maandag Exposities Apotheken IcIn loor over Tot slot, zuchtende: „U kent hot vcaujistuk met 11) onbekenden, wel, de woningbouw is er een met 17. Ik had nog met u kunnen spre ken over zoveel andere zaken Engelse huursubsidie (individuele huurprijsbepaling), bejaaiden- l tehuizen, doorstroming 11 iet hehj i je met een poliep van een vraag- stuk te maken, dut niet ulleen zijn technische kanten heelt, maar ook zijn sociale en economische aspec-1 ten". flELEERDEN hebben één van de geheimen van de slag. Een onderzeeboot kan als Wr. HHift Dp,„ loof.- w„„ oceanen ontsluierd: er bewegen zich lange golven [^a^w^Pwatef^^^Mwhd- en' 0fe ferS van mening, dat tankschepen onder het oppervlak van de oceaan. Hoe deze turbulen- lende temperatuur tegen el- tie van het water in gang wordt gehouden is nog niet kaar ligt, het is een „gordijn" bekend. De onderwatergolven komen voor in zeegebie den, waar zich water van verschillende temperatuur J)S N.V. Vcreenigde Neder- beuindt, vooral indien er een groot verschil bestaat in iandsche Scheepvaart Mij. slecht bestuurbaar van 20.000 ion en meer uitge rust dienen te zijn met twee schroeven en twee roeren en 22f«erev Winterlijndienst naar Montreal Dr. De Valk leidde conferentie in van Boeknianstielitlng VOOR 1,7 MILJOEN Coiïp. Ti ii 111 ion \v\ni li li" X.H.-cil.'iiiiIrn Hl?! WKlvK FAJROPA Si'ii a De negende competitieronde heeft enige tekening gebracht in ons voetbalklassement. Andries van Dijk van Xerxes heeft de race met Coen Moulijn en Eddy Pieters Graafland van Feijen- oord niet kunnen volhouden en is van de eerste naar de gedeelde f derde en vierde plaats getuimeld. Het klassement wordt nu weer aangevoerd door Coen Moulijn. die in totaal 68 VL' punt heeft verzameld en dus met een gemiddelde van ruim per wed- strijd speelt. Pieters Graafland volgt op anderhalve punt, Slui (Excelsior) staat gelijk met Van Dijk en Verhoeven is veruit de S beste Spartaan. Opmerkelijk is de zesde plaats van Tbnny van I Ede. Het klassement van de eerste twintig ziet er als volgt uit: 1. Moulijn (Feijenoord) 68Vè pnt. 2. Pieters Graafland (Feijenoord) 67 pnt. 5 3 en 4. Van Dijk (Xerxes) en Slui (Excelsior) 65 pnt. 5. Verhoeven (Sparta) 64 pnt. s 6. Van Ede (Hermes DVS) 61 pnt. 7. Den Hertog (Sparta) 60'A pnt. s 8. tot en 'met 10. Van Miert (Sparta), Schouten (Excelsior) en f Van Meeteren (SW) 60 pnt. 11. Veldhoen (Feijenoord) 59 pnt. 12. en 13 Kraay (Feijenoord) en Bax (SW) 58Vfc pu„ I 14. tot en met 10. De Groot en Ter Horst (beiden Sparta), Visser I en Van Sehie (beiden SVV) en Van Mullem (Hermes DVS), f allen 58 pnt. 19.'en 20. Kruiver (Feijenoord) en Weber (Excelsior), beiden I 57 Mt pnt. S i advertentie l-M.) Arena, dag 2, 7, S.J«, zat. en rond 2, 4 3U, 7, e 30 uur: Konvooi «la logon®, 14 J i Centraal, Cng 2, 7, 9 15, aal. «n rond 2 4.30. 7, 9,30 uur: Da wille zuster, 14 J Clntsc-Bijenkorf, doorl voorat oj meuwemvue tekenfilm kleuren-1 film Denema en kteuientllm »ero-i baüsk op waterski's. u 1 dneac-Beora. dag. 0.30. 11 30. 1 30, 3 30, $30, 7 3H, 0 30 uur* Laat ze maas; schieten, 14 tornl lt uur Naar drie continenten, a 1. Cinerama, dug. 2 30 en 8 15, rat 2 30, 0 30, 9 uur: Search for paradlae, al ColoaMtim, dag, 2. 7, 8.18, zond 4 30, 7, 9 ie uur- Ss Sadisme, IB J„ zut en zond 2 uur: Zo zal Je er een hebban, n I Corso, das 2. 7, 8,30, zat, en zond, 2, 4 30, 7, y 30 uur: Inspecteur Coulan jebrulki geweld. 14 J. Grand, dag. 2 en 8, zat. en zond. 1 30, 4 43. 8 uur Irma I Doucn, 18 J Jfsrmaüls, dag 2, 7, 9 15, zat. en zond 2. 4 30. 7. 0 30 uur' Dèdé, de haven- meld. 18 Jvatuif maand. 7. W 15 uur Trottoirmeisje» van Partj», 18 Kriteritffl. dag 2 30, 7, *30, zond. 2, 4 30, 'l, 8 30 uur O® butler, i» J Iduntèie, dug 2 18, 7. 0 30, zat en zond 2, 4 30, '1. 8 30 uur: Plantage Tama rinde, 14 J Metro, <leg 2. 7. 15, rat. en tont) 2. 4 30, 7, 0 18 uur: T® rijk om tos te iopen 14 J. Muslim, vrijd.. 8 rot en zond 9 uur' Zon daars 1st spijkerbroek. 18 J Psa»«rdag 3 en 8 18. zat en zond 2. 4 SS, 7. 15 uur: Wie past er op de wlnkel7. a 1 rriWM, dag 3 15, 7. 0 30, zat 1, 9 30, zen;!, 4 30, 7, 0 30 uur: Metalen tuaaen de 14 en IS, i'A Jzat fis zond 2 uur De Jongen uit iij: wilde weaien. a 1 vrUd en zat 2t uur. Hit het leven van een zondige vrouw, 18 J Hex, dag 2, 7, 8 19, zat. Cll zeul 2, 4 30, 7, 8,1» uur' Te vuur en te zwaard, 14 1 Studio '02, day, 2.18, 7, 0 30, zat en zond 2, 4 30. 7. 8 30 uur: Veel lief» uit Mos kou, 18 J Thai dag. 2 15, 7, 8 30, zot. en sond. 2, 4.3:1, 7, 8 30 uur: De man met de ge- her--.-,» formule. Si J •t Vanster, dag. 2. 7. 9.18, zond, 1 30. 4 15. 7, 0 18 uur' Mamma Horna, 18 J Victoria, dag 1.4» ets 9, «at. 8. zond 4 en 8 «as*: Cleopatra,, 14 J zat 2. zond i 1.45 uur: Snowflre. do wilde witte hengst, a 1 Kctt-vdamae hilu/mvburz, 20 13 uui NRT Gasten op het kasteel i Luxor, uur A B C -cabsret Coir> Vonk en Wlin Kan Da Lantaren, 80 uur- IsraOUsehe zangeres Avlva Semadsr volksliederen i Ned. herv. kerk. IJaselmimde. 20 uur Ned hervormd gemengd kooi j Putsepletnkerk, 20 uur Felke Aai na fgel m m v cbr gein koor ,.1'endrecht" Rotterdamse Srliuuwburi. !4 30 uur H Ph O. m m v Peter Z«mgln. plano 20 1» usir: NUT Kuust I Ds Lantaren, 14 30 uuiMichael Vetter blokfluit Da '..'«mar i.. 20 uur' UrsMlsche zangeres Avlvs Heinadar - vólkaltedoren Luxor, 20 uur ABC-cabaret Corry Vonk en Wtm Kan Rott«fdMB»e Schouwburg, 20 18 uur Indo nesische dsn«#rosp De Lantaren, 2913 uur: Haags Studenten Cabaret St Laurenakftrk, 20 15 uur: T*l*"t van don R>rkhoff. O'.srl en lierman Scliey. bas- bariton. Voor «en overzlfht \nn de positie*- tn IXoUertlam ile ons blad van dond*uWtt Rechter Maasoever: ItiiUertiiHti en lie tl root I Benthulzeratraat 1.1, tel 24,18 IS. H Ger- sons. Schleknde 1I9«. tel 24.1311 eiv 248833. Klein polderapothcek Duvve- gteUnstraat 9, tel. 184423, Kugel. Cl d«' Vrieselaan 3, te! 23222S. Laganv. ui Vollenhovcnatrsnt tB. tri 123788 Itmri- tehapotheek. rtamlcliwcg 43 lel KIM'0 4 W v d Vecht. Matheneazciweg lllc tel. 330785 lHllegeraberg-gchlebruek' l'IWK-i-rm.t an Beethoveiwtnget 2. tol 285il<i". Linker Maasoever' apotheek Het plant tfftir- zandseweg 49. tel 273241 /helnwegstiij- theek, Plelnwcg tiüi», tel -71133 A Riet I*angcnhorst 253, tel 274283 van Senus, LI «U«rl undue 1mm Ut tel 163191 Hoogvliet. Pernl. KptJk ;»e: «P"th«k Cerlfl, L«n*f\vcK 72 1Iook\IuM Ji" 460004apotheek Botlek. Noocdcliule 80, Sptlkcnluse. iel 01880-2468 Arbrndlenst Krlmiwnerwaard \.m daginiddug uur tot maandagochtend 8 uur zijn aanwezig de artsen O Antveltnk. Schoonhoven, tel OI8M-1SI. A Blom, Krhnpcni ii/d Uaacj.^ti'^O 18 h) W Avan A mom, jvrimj'ci 11 u r .1, .-» 2188: W. Bouw. Krimpen »AI Lek, tel 01805-2523 (hg J300): C W A den Dool, Stolwijk, tel 01824-327 Artsendlenst' Hoek v.n Holland- van zater dag middag I uur tot maaiidagocbleni k uur h aanwezig de aits II J rokken» Horwlchweg 310, lel 25ÖH a nov hoog wates Ie Rottaidam le tü IW. 2« tü *>9 15; te Dordrecht le tÖ 7 J-.*s s® 19.30; te Hallevoelsluls le tU 5 38 2e lil 17 43 to Hoek ven Holland I» tu 4 8ï.»e Ut 8 nov. hoog water te Botlordam ie i(J J 2e tü MB4: te Dordrecht le tij 818. 2» UI MJ8- te tlellevoetsluls I» tU 6,12, 3e tij 18 Üi tg Hoek van Holland J# tU M3. 7° tU 17.4L ,,Wat Ik bedoelde", rel de heet Klap „la riaS we In 11)70 de achterstand kun nen hebben lm<e!operi, mimi dat de vraag naar woningen /al blijven be staan, zelf* zal stijgen. Kunnen we nu nog in zeer vele gevallen van woning nood spreken, na 1070 kan dit doori wonlngvraag worden vervangen. Ik geloof est dat iedereen tegen c(ie tijd een huls /,m'! hebben, maar of iedereen dnri een huls naar z.IJn /in /al be wonen blijft een vraag Kr kunnen er z.l|n, die door de stijgende weivnart naar een ruimere wonmg gaun vei lan gen of naai' een woning met meei voorzieningen. Een under aspect vim die welvaartsstijging Is. dat men Jonger tl ouwen. Gelet op deze factoren, klinkt het theotetlscH oin te sugge reren, dat we dan uit de wonlngpro- bleinen zullen zijn. Een achterstand Inhalen betekent nog niet, dot je ei dan bent". j De heer Klap fzelf een (t jaar ge-| leden gekochte portlekflat bewonend) I vestigde er voorts de aandacht op, duti er ook met sanering rekening gehou den moet worden „En dan denk ik; ook nog aan woningverbetering en vragen als Zal er kapitaal beschik baar zlin? en Raakt de bouwruimte niet op?" Hij vertelde over Zweden, waar ze tijdens de oorlog hebben kun nen doorbouwen en waar meer ge bouwd wordt dan bijvoorbeeld In Ne derland, naar waar toch In een stsrl als Stockholm een aparte wethouder voor wonlngdlati Ibiitle Is ■:ha Vegl verwacht de heer Klap van de fabrieksmatige vetvaurdigfng varij woningen. Kot tgeleden werd in de Alexnndoipoldei meteen revolutionair j systeem begonnen, het ERA-sysioem (Van Ee.stcren Rationele Woningbouw). „De woningen komen kant en klaar1 uit de fabriek. Er hoeft niet meer te| worden getimmerd, niets. Jaap van Eesteren en zip kei n hebben ei per soonlijk lol In gehad dB uil te dok toren Reken nianr dat ei la-el unt geld tegenaan is gegomd Zo'n zet. die liet begin vim een nieuwe bnuwtiid inluidt, leidt ertoe, dat umleien /leb ook op effiricnteie systemen gaan be zinnen" „Maar daar is teseaieb voor nodig Dat kost geld", zei ik tegen de heet Klap „En toch zullen er meel ondermoe-1 kingen moet komen", antwoordde luj l „Kijk eens wat er op de auto- en vliegtuigmaikt wordt gepiesteeid. Ik j weet het wel, een soort bouwfonds in navolging van het Rlikswcgcnfonds. dut zou alleen maar verzet bij de bur ger opleveren. Een mogelijkheid Is. dat er voor research geld uit de grote pot1 van bet ruk woidt genomen Tiots is de heer Klap op de een gezinswoningen met kap (en dus zol der) in de Alexanderpolder (huur: 166 gulden per maand). Hij zei (met enige oveidiijving natuurlijk): „Ju, als we konden zouden we paleizen laten bou wen. Muar er snoet mecstul voor de buit! geminimaliseerd worden. Een pint dak, dut is goedkoper, en ga zo mam door. Een simpel voo». beeld, in de fiats van do Zeven Provinciën zou eentmle verwarming komen, 't Ging met door. omdat dan de bouwprijs en inhei ent hieraan de huur te hoog zou win den". De lieer Klap vroeg zich af of wij niet le v-el aan huurpnJseonsevvatlsme lilden „Xemond die een ijskast, de giootste t.v., een auto, een mixer heeft,, en die lö gulden in de week verwoont, is dut eigenlijk niet een beetje vreemd? Ik weet het wel, de huren zijn hier, lustoi i>eh gegroeid, ze zijn tijdens dej niifog bevroren geweest, einn kreeg je het politieke hoorspel wel cian weer die en dan weer die belofte, het kun nen argumenten oor vasthoudendheid aan een bepaalde huurprijs zijn. Maar kok. als we het allemaal een beetje goed willen hebben, moeten we er ook iels voor over hebben". Een andet punt: „l)e tragische mythe bestaat, dat de ovethetd wel voor een huis zai zorgen En dnn wacht men I muur af Wat kan men er echter zelf zoal niet vooi doen'' Dit vei wilt geldt uiteuuud niet voor ledeieOn Vooi heel veel wensen hooft Volkshuisvesting tuituui luk een taak" lONDERDAG heeft de 'tweede Kamer Iets nleaw» beproefd. Er werden twee openbare commissie- vergaderingen tegelijk gehrwden. In de -ote vergaderzaal werd «nder leiding van mevrouw Stoffel* de be groting van Verkeer en Waterstaat aan een eerste lezing «nderworp n; onder voorzitterschap van mr. Van Tb iel gebeurde hetzelfde met de be groting van maatschappelijk werk. Op die manier levert het commis sie* telie! de meeate tijdwinst op. Toch werd deze methode nog niet eerder toegepast. Niet omdat zij de eenmansfracties voor de opgave kso stellen op twee pissteen tegelijk te zijn. Want de kleine fracties plegen zich turh al niet erg met het voor bereidende en dus minder dankbare werk der Kamer In te laten. De moeilijkheid lag bij de stenografl- c'ie dienst. Deze vreesde niet twee commissievergaderingen tegelijk let terlijk te kunnen verslaan. Daarom ondergaat deze dienst op het ogen blik een uitbreiding, opdat volgend jaar meer vergaderingen te gelijk kunnen plaats vinden. Dan zal de Kamer de rijksbegroting ge makkelijk kunnen afhandelen voor dat het Jaar begint, waarin de rege ring de aangevraagde gelden wil be steden. Hel parlementair budgetrecht krijgt dan weer Inhoud. IVU met het stelsel de nodige er- vuring Is opgedaan, worden de voor- en nadelen van het openbare commisalestelstel landzamerhand wel duidelijk. Ervoor pielt, dat ilc rijksbegroting niet alleen vlugger maar ook grondiger wordt onder zocht. Het imprnvisatletalent van ministers en Kamerleden komt be ter tol uiting. De toehoorder be merkt ale ra wie wat voorstelt De piinlsgewlj/e behandeling maakt het «te regering bovendien moeilijker, lastige vragen te ontlopen, Doet zij dat toch. dan wordt die opzet ieder een duidelijk. Deze principiële w Insipunten bete kenen niet, dat het een lust voor het oor Is ernaar te luisteren. Het zijn nu eenmaal werkvergaderingen, welke de bedoeling hebben te voor komen, dat de Ka nier-ii Is-geheel ssrict kleinigheden wordt opgehouden. Het gevolg I» uiteraard, dat de details zleh In de commissievergaderingen op de voorgrond dwingen. De ver- leldln" voor specialisten om zleh eens flink utt te leven, ligt gedurig op de loer. In elke commissievergadering moet het lid van het Kamerpresl - dlum. slat voorzit ren taaie strijd met de klok leveren. Tegen een hrcedspruklgr minister of wijdlopige srefi hef reglement hem weinig bevoegdheden.' Voorzitter Hommer weet niet Ironie nog wel te bereiken waar een formule tekort schiet. Maar hef overkomt hl de nrtVinis alleen een nas begin nend Kamevtld zoals de socialist Daan doiidrrdaginiddaie overkwam dat voorzitter Stoffels hen af breek t. Nadat er een flink deel van de da* yercaderd wa.s. ken voorzit ter Van 'l'htel sarcastisch voorstel len, dal nog steeds punt I van de ijrcwla maatschappelijk werk aan 4e orde was I Vb Kamer zou hij de herziening van het huishoudelijk -glc- ment dienen te overwegen, de be voegdheden van het presidium bij de cn—'Mi'r em-im Mie vergaderingen Uit te breiden Kan zij liet bijvoor beeld een fungerend voorzitter niet toevertrouwen, uit ie maken dat een bepaald punt door do commissie vol doende Is voorbereid voor de voltal lige vergadering? Een vergelijking met de parlementaire procedures In het buitenland zal zinvol zljr. Men ral dan bemerken, dat onie Twee de Kamer de Spaanse Cortes een eenzame n>s -ondering vormt, omdat lie voorzitter formeel niet door de leden wordt gekozen (doch floor de Koningin op voordracht van de Kumrr wordt benoemd) maar ook dat de bevoegdheden van de voorzitter door zijn -'-dr'rden zeer zijn beknot. De positie van de speaker lu het Engelse Dagrrhuls Is veel krachti ger. Parlementsleden op wie de blik van de speaker niet valt. els zij op rijzen ten -ken dat tij het woord verlangen, krijgen donr geen kans Bij ons kan een handig debater, als hU (it afgwproken spreektijd over schrijdt. altijd no« wel een paar mi nuten lospraten Het presidium moei »r echter voor kunnen waken, dal een paar hreedspraklgen het pres- tlge van het parlement bedrelge •■'xosrlrnce show*", sn concludeer, de een rapnort van de interparle mentaire unie, „that parliamentary rhetoric Is not readilv amenable to self.discipline." De ervaring leert dat parlementaire retoriek niet erg Onderhevig Is aan zelfbeperking." MM waarop de echo van een sonor- appargat niet doordringt en vandaar het „verdwijnen" van een onderzeeboot. De geleer den zijn nu al veel aan de weet gekomen, maar naar de juiste gedragingen van de onderwa- tergolven in alle delen van de wereld wordt het onderzoek, vooral van Amerikaanse zijde met kracht voortgezet. ttttUMMIHMf 0P de jaarvergadering van de Wd Kingdom Pilots' dS Association, de vereniging van vnoniit WarJeer m£n on Wm der Giessen-De Noord °„er _def1cJnahnnfd- z'jn deze schepen in feite on- gebouwde motorvrachtschip bezwaar was wel d'at deze sche- bestuurbaar. Een andere spre- de schroef geen effect meer. i>Kloüsterkerk-'aan haar vloot pen doorgaans een tekort aan ^.tdeto^jreU^ Het schip is dan in „dood wa- toegevoegd. Het zeer snelle het achteruitvermogen hebben, ter". Op de plekken waar het - Een Theenisloods ste ie. 1 „onderwatergolfdal" zich be- en modern ingerichte vaar- een 50.OOO tons ei. w. nietende vindt beweegt het water zich tuig, gaat zijn eerste reis naar stoomturbinetanker 12'/s min van dc oppervlakte naar de Australië makèn onder com- diepte en de golfslag aan het D /- zeeoppervlak verdwiint. Dit mando van kapitein P. G. J. zijn de gedeelten zonder golf- ren omgaan met de zeer grote schepen, maar dat nu toch de tijd is aangebroken dat de re ders zich ernstig beraden op nwtig'heelTom'van volle vaart het vinden van middelen om H n nciAA'c 4/on hot rtarflri mol Smittenaar. ---k' »%- dc risico's van het varen met schepen in drukke scheep- loopt en driekwart mijl uit zijn gglljk^te maken Z° 1Üem m°" te kunnen stoppen en daarbij nog anderhalve zeemijl door- de temperatuur van het water aan het oppervlak en heeft het door de werf van geen ."fq^Hcid de machine op achteruit zet verder tn de diepte. r"a"*>pl"urp"r ,aA Al heel lang geleden kreeg men kennis van het merkwaar dige feit, dat een door een schroef voortbewogen schip „dood water" kan ontmoeten. Alhoewel dc schroef normaal op voile kracht vooruit draait, 1 ijkc het alsof de schroef geen stuwkracht meer heeft en gaat dc vaart uit hei schip. Mannen in een onderzeeboot, "die in hun sonorapparaat een andere 01, - fier/eeboot hebben .gevangen' bemerken op een gegefen ogen- ogenblik, dat de andere on derzeeboot plotseling is ver dwenen, Het sonor-apparaat reageert niet meer. Enigszins verrassend is ook, dat men op de oceaan plekken kan ont moeten waar de normale golfslag door de wind is ver dwenen, het 7.ijn gedeelten met rustig water temidden van een door normale golfslag bewogen zee. Oceaanonderzoekers, die altijd met hun laboratorium-sche pen de oceanen bevaren, kwa men ai spoedig tol de conclu sie, dat tussen al deze ver schijnselen eenzelfde velband bestaat: het tempeiatuur- vei schil in het water. Men legde lange reeksen van ther mometers in de zee uit en uit de gegevens die men met deze „kettingen" opdeed, kon wor den geconstrueeid, dat er -en bepaalde regelmatige bewe ging van hot water onder het oppervlak bestaat. Het zijn lan ge golven. Wanneer een schip boven een „onderwatergolf top" vaart en de kiel door deze top wordt geraakt heeft TVE firma J. Lauritzen te Ko- penhagen, in Nederland vertegenwoordigd door de car gadoors Vinke Co., heeft verleden winter met haar ster ke „anti-ijs-schepen" proeven genomen om over de St. Law- renee-rivier naar Montreal te blijven varen. Deze proeven zijn zodanig gunstig uitgeval len, dat men hei. aangedurfd heeft voor deze winter aan de verschepers een programma van regelmatige afvaarten, naar Montreal te bieden. Het is voor bet eerst in de geschie denis dat een dergelijk af- vaartschenio werd opgestekd en waarmee het mogelijk is ge worden het gebruikelijke sy steem om de Nederlandse ex. portgoedcren naar Canada uit sluitend in het zomerseizoen te vervoeren, te doorbreken. De grote extra-kosten aan dit systeem verbonden kunnen nu worden vermeden door de nieuwe St. Lawrence Winter Service van Lauritzen. (Advertentie I M AMSTERDAM, zaterdag (ANP). De positie van de kunstenaar wordt bijzonder moeilijk gemaakt doordat vele mensen niet inzien of willen aan vaarden dat de functie van de kunst in onze samenleving fundamenteel verschilt van die van die in andere perioden. Globaal genomen kan men zeggen dat de. kunst vroeger vooral een uitdrukking, een bevestiging was van het heersende levensgevoel, ter wijl de kunst op het ogenblik vooral een zoeken naar een zingeving van het bestaan ss. Voor vele mensen heeft zij de functie van de godsdienst overge nomen Dit zei dr. J. J. M. de Valk, socio loog nan de economische hogeschool te Rotterdam, gisteren in een inlei dende rede op de conferentie in het Minerva-paviljoen in Amsterdam van het kunsisioeiologiseh studiecentrum Di E. Boekmanstichting over „de communicatie tussen de hedendaagse kunstenaar en het publiek". Dr De Valk merkte verder op dat de oorzaken van de belemmeringen voor dc communicatie in onze samen leving in verscherpte mate voor de kunstenaar gelden. „Gegeven de aard van onze samenleving moet, al dus dr. De Valk, gevreesd worden dat de communicatiemoeilijkheden tussen kunstenaar en publiek een blijvend kaïakter zullen hebben" ALMELO» zaterdag (ANP) Tussen de Twentse textielindustrie en de Indonesische batlkkarijen z(jn de eerste zakelijke contacten weer tot stand gekomen; Vóór 1 Ju"* 196S zul len, voor het eerst sinds het verbre ken van de betrekkingen tussen Ne derland en Indonesië in augustus 1960 weer „Twentse katoentjes" hun weg vinden naa dit vroeger zo belang rijke afzetgebied. De Indonesische batikeoóperaties, de Gabungan Koopemie Batik Indonesia hebben voor de periode januari-juil 1965 een eerste proefkw_ntum besteld van ca 1,5 miljoen meter z.g. „Cam brics", zo meldt „Het Contact", per soneelsorgaan van Nijverdal-Ten Ce- te. Deze order van ongeveer 1.7 miljoen is geboekt door do NV Manex (Manufacturen Export Centrale), een gezamenlijke onderneming, die namens de fabrieken de Nedeiiandse Cambric export regelt. Deze Cambrics zijn stotfen, spe- ciaal vervaardigd voor de nationale batikindustrie van Java. Voor de Twee de Wereldoorlog werden jaarlijks ge middeld zo'n 70 miljoen meter van deze stof naar Indonesië geëxpor teerd, Vanaf 1953 tot augustus i960 beliepen de exporten in totaal nog ruim 90 miljoen meter (waarde ca 89 miljoen.) De Koninklijke Textielfabrieken Nij verdal-Ten Cate neemt een miljoen meter van de proeforder voor haar re kening. De heer W. A. A. C. Groen die met zijn originele Inzending, de Koerlersters- prijs«r«ag van ons blad won, feliciteert hier de tweede pnjswinnare» mevrouw C Mak. Naast de hser Given «iaat de derde prijswinnares, mevrouw M* Groen, met haar man en twee zoontjes. lUnrbHDAM b nn\ \,u il ipp<Mt 11 IJ lt» Ai tlljx lt» M |i ktf HltwiMkool li 3 t»2 t»t, ti 49 55 8 4-4, Hu b lö ,{5 H 1H y Dubbele iKmrn t AliL -2iK> k^vuvjbotu'u 270 Hl KtxJr hooi i> lü Oi Kool K l'J IW- r*k»o| ft -10 p k« Slu Lt 23 -2ft. Sla IU 12 1Ypenbur# J VIisalrijten (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, zaterdag In onze kan toren aan de IVcstblaak maakte de heer O. Verschoor Lxtermiddag lil zijn kamer namens de directie de winnaars van de Koe rle rstersprijsc^'raag, die door ons blad was uitgeschreven bekend. Na even de spauniitg erin. te hebben gehouden, deelde hij mee. dat de heer IV. A. A. C. Groen (45) uit de Oppenhehnstraat niet rijn wel zeer originele Inzending de cer ate prijs, trn bedrage van duizend gal den had gewonnen. De gelukkige Winnaar, die een ver woed puzzelaar is. en al eens eerder prijzen in de wacht heeft gesleept, had door middel van tekeningetjes .11 slag zinnen een leuk geheel gemaakt De tweede piif* (vijfhonderd gutden) wa» v001 inev intiw C Mak-Euidgeest Den Heldei (14) uit Schiedam Ook zij doet altijd aan puzzels na en heeft ongeveer ne; Èéptc gen laai geleden een tweede pnj.s e- tint wonnen met een na.ispi iissrang. an het Tivenie Rolteid.nnséli l'aiool z'-Üm'bu'8 Dc dei de pi ijs (250 gulden) was vih.ii' «twKholm mevt ouw M. Groen-Offerman (44) uit Oslo Rrielle. die met haar man en twee zoon- Kopcnh tjes aanwezig was. Meestal stuurt zdj j Londen*"1 geen inzendingen \nn puzzels tn, maar 1» p krop Spinazie II 48—42 Si putten Ia 55 Heze keer w as het raak Mevrouw Groen Amsterdam —75 Ha 45-59 Ut 80 ld 54 - 73 p kg Aan- ïöt mevrouw «roejMBrussel voei 31 toe Komkommer» 78-80 M M>-» 53 *een familie overigens van de eerste 1 Luxemburg 80-8.1 M s.i 40-so ri 48 p kt eit*t 22-ja (srijsw'innaur, wist zelfs niet meer. wat Parij» p kg KeUln o 7 is p bos l'eierwiu- i:i zij als slagzin had opgeschreven bo; Gi oir Pf.-n 6 12 rirn gco homul 35 Grenoble De pniwrang bleek zeer in trek te Bertlm ziin gewec-t naar liet grote aantal in- tmnkton zendingen le ooidelen ln de 'ud \an 25 Munchcn yepleinber t. t en met 8 oktober zi)n tien foto's geplaatst De uitspraken die de men-en op de foto's deden, cones nun- Wenen 15 .ii Itt 2»i- 31 le 18—311 CUiuo'.eioeUe IAA deeuk-n niet do tekst \uiv een koeriet stei liman,uek 33 ,it. IA 28—31, III 20—26, IC 12 jo, (ïloiie die ill een der rubrieken op de koeiiei- Belgudo lun Holland IAA 24--M, 1V 19-28 jü 17—25 sterspaginu stolid. iBwrtloiul Sc 12-ia si item» IAA 28-li, ia 29 - 30 inNadat allo foto's waren geplaatst,jMadrid 25 - 38. ie 28- 29 p kg. moest men de oplossingen inzenden, en Majorca de maat. die jn de koerierster stond ver- 1 meld. Maai* bovendien moest er eon| slagzin wiiilen \erzonnen, wat wel de meeste moeilijkheden had opgeleverd. I De prijswinnaars en -winnaressen j bleven gistermiddag nog enige tijd ge-1 zcllig buren om samen met de beer Ver schoor de ervaringen met de prijsvraag uit te wisselen Temp. Station \\e«r»- faateLti. ït g 8 5£ m i.ii ib in i!M l»*n 12<> i> Ihxn Giulr peon Willol US U\ IU lib U(V— H7 p k* Aanioii Hloick Ahisinlf to? p KK o\ t>i.iii|ir Dippi») IAA 4i M I ill 41 114 ,40 JJ, IC DJ Jon itlMH IAA IA mist zen mist OHO 2 5 onbew nno 4 7 moU zu 2 mist OI.O t 4 mist nsitl 7 7 mist no 4 ti tuist no »3 5 on beu w 0 -J on hew WI1W 1 I 7 unbew W itü 7 7 onbew n 7 nilsi 10 (0 onbew nno 3 U mist u xtll ,1 5 onbew nno 4 3 z\v bew no 6 1 Keh ben on o 5 4 regun wstü la 11 13 11 geh bcw WStil £w ben now 5 17 K«h ben n nw 4 7 1 be n o 2 ti geh beu o 2 3 geh t*eu no J 4 6 «oh Ih'u n on 1h»v\ t> 2 t 1 tn bin n n 1 t 1 w btti 9 9 regen wstil 1 l 1 l 1 oew lo 4 20 fl bew. nnw 3 20 I onbew. 11. bew. w.»tü wstil 9) 9 tl l o 0 1 0 0 2 —4 —5 4 —2 0 2 1 3 U 8 11 J 2 1 3 4 ti 11 10 I 8 0 0 0 0,2 0 U 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 O 3 4 4 0 0.3 y*A»1A«1AA/V1A^MAf1MMMMAAAAMMMMAA/VW\MAXWWVVVMM> i P

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1