Orawi debuteerde zege op Valuaas: Centrale piotkamer moet alle informaties kunnen geven Zwart Wit valt terug i Blokfluitspel in barok cn sonick Renners op 2 fronten actief KLEUTER BROEK KREYMBORG Standen derde/ vierde klasse Boksen in Den Haag S3?53 „Nooil beweerd, dat situatie in haven onhoudbaar is" AGENDA Dynamo va«st op tweede plaats DRL buigt voor Hellevoetsluis Cotm Moulijn uil tegen Engeland meespelen Voorzitter EMM overleden verloor ook van HPC: 6-4 Inspecteur voor de scheepvaart J. F. van Doorn LIBANON VERSLOEG VALBOVOL prijzen-slag Ki^cn yyp Bioscopen ^omrolt* pioiKaincr tenniuzlkale eff»»t»n ter* lil in de hs- pHntaiie in A rokstuklev thriller-effet ten r»onnml»rh Expositie# Apotheken va»» vmc'Schadinv over jubileum CalmivjUmmd \oor (Htdcu >au daj:t'n pftg 4 - dinsdag 10 november 1964 (Advertentie LM.) *431 Voor morgen j „ad i« gr.H>t «dm» met *i. epit. n zere Elastisch, praktisch Helanca ln diverse kleuren 3 ,aur na 7?s Alleen geldig if november Amateur* HANDBAL Regeling tijdens spitsuren nodig ROTTERDAM, mkhU*. 0e tetmg- hal" ps» eind noVember weer \'<xv de keer raa de „Toklo«»« «sakte itmr „tomen wat loptoltrgrM neftlUL Niet rolled!* want na waren er keüftr Jeogdlattr- land* die het programma atagmeertfao* 1 Orawl alt Dordrecht debuteerde In de binnensporten beschikbaar zal zijn. Uitslagen. s Eredivisie VsibovolLlbsnon 23, Orswl Valnu 3—0. Hoofdklus» dsroes- Die RseckeeArmada 03. AMVJ-Celebes 0—3 Valbovol-—SO*> rredWNie met ren overwinning op W 13' St Paul—ZVC 31, Clto—RVC O—3 In Woer- Heren limit*SOS 2 23 Kang den tegen ValboTol een meer spannende DSO 1—3, Polont*Libanon 2 3—t ItieiX JM), Libanon *30 «peelde Kangeroe» Zand l (AdvêrtentUt M Zonder punmei en zorder lijm, alléén met een schaar '<ren(t 0 met dit zelfplaklcende plastic nieuwe kleur en fleur op oude, lelijks kasten verveloze ven sterbanken, tafeltjes, deuren, kastplanken, dienbladen, boven de (ootsteen enz En van dit zelfplakkende plastic, waarvan de vast|estelde prijs 2 25 per meter Is, bren|en wij nu een bijzondere aanbieding Morgenvroeg begint de verkoop van dit zelfplakkende plastic, alle mogelijke atrepen en rult- dessins, maar nu niet voor 2 25 per meter, nu koopt U bat voor bijna Md gulden goedkoper. Morganvrocg om 9 uur be gint de verkoop van dit bekende zelfplakkende plutic, bestand tegen vocht en vuil. zó weer schoon, A/^a nu per meter yT voor - (Van ren «nzt*r verslaggevers) KOTTKKOAM, dinsdag. „Ik heb de grootste bewondering voor de wijze waarop in Rotterdam bet st heepvaartverkeer wordt afge wikkeld Wat bij mist door de walrndar wordt gedaan is fantas tisch Voor de loodsen hel» ik ook niets dan lof Rotterdam heeft ge weldig goede loodsen Het percen tage grote ongelukken in de/e enorm drukke haten is dan ook hjjzonder gering." Deze woorden tekenden wt| op uit de mond van de inspecteur voor de scheepvaart, de heer J F van Doorn de rnun die vorige week bij de voor»- 'f ge/ette behandeling vun de Filbek /aak voorde Hmid v oor de ,S< lieepvaart felle krl'ii k h» ft V i id l> de i om rminiiiilu iri (te li i duin ie h.viii De man die volg» fis persverslagi ii fieeft ge/egd De situatie in de Rot terdamse bav»n is onaanvaardbaar - Kritiek'* „Nee, beslist niet", srzt enlfsslna ver baasd de 4# jsrlgf aeheepvaarMntpec- leur In zijn kamer aan de Itankastraat In Pen Haag, waar de Inspecteur Gene raal voor de Kcheepvaart ia gevestigd Ik heb gei i! kutiek op de haven autoriteiten wilbn uiloefi rien tk heb ook wifnl gezegd, dat de gehele situatie In de Rotterdamse haven onaanvaard baar I» Ik heb alleen de linger willen leggen op een /wakke plek De aanva ring tussen de Kllbek en A return* he^ft een facet naar voren gebracht waaruit lering moet worden getrokken Daar heb ik de nadruk op willen leggen Het is me ook niet duidelijk waarom er 7i)'n| stampij over is gemaakt Diverse men sen in de haven hebhrn heet van de na»ld commentaar gegeven op mun uitlatingen Waarom lift stelt de heer Van Doorn voorop „De opmerkingen die ik tijdens de zit ting naar aanleiding van de Eilbek- affalre heb gemaakt 7ijn niet hei offi ciële oordeel vsn de Inspecteur Gene raal voor de Scheepvaart J. dares CS\D—AM\J/ j 1S\ CAC—0> C 1-—J S> rèn*— ^n^Mt"«sTonnInJ'1' n"""nln OvTrlisnUteLe O V" a let RL\C iI, S\ C/ aV Kr va* voel tam tarn gemaakt In jtVC 2 2— 2, Ornwj—Blokkeer .3— 1, Blokkeer Woerden waar nok d* tv gujnwpzig was, Delta 30 Heren Af hide»—-Concordia 2 en de w-JlJnghal dari <>ok iftt de 3AJexo—ï'\C l3, HML 2Juliana laatste plaau beztt nogal geha- Blokkeer Delta 2 2, OVC Syrènft V4»n«l Ubanon wist 7irh In de wrsle set 1— i Afdellnic Hotn rd un Dl csistwxii i stress i si lil» a-fS\C/AC 3 de felle tegs nxtand» r* riiit van het lijf svT/'It"" t—i"svY'Ïac *2—AMVJ/RLV C 2 te houden dtelli nuur met 11" kwam 30 Jntians 2iVC/AC 1 03 <!e twl.irin wier ln rv.nwiiht Opnieuw nam Valbovol lie leiding (1511). Dtba non kwam met dezelfde score als in de i tweede set op 2 2 en «laagds» erin de laatste set vla 511 11-14 en 13-14 m«t 13-15 te winnen Een bal die niet cor reet zou ziln gespeeld weril door Dlnko van der Sloop In een protesterende Valbovol meute geslagen i)e protesten werften evenwel wegg< wulfd en het werd 2 3 KOITERI» \M, zondag Zuurt W it 21 In de hoofdklasse ilames beeft ZVC de j, p,t up respectabele afstand van lel- duimen moeten léggen voor St Paul dat der Spakenburg teruggezakt. Op Var vla de fscore 15-11 14 1b 15-12 en 1511 kenoortl woanen de Spakenburgers meSj met 3 1 won Lltwnon 2. danig verzwakt ï-j van hun gastheren. moest in de hoofdklat-e heren h« hoofd m, t ten onrechte hebben ilc a.inh,in buigen voor Polonla De eerste «et won g,van Zwart Uit bedenkelijke gezicii nen de Rotterdammers met 15-9, maar ten gt trokken over de felheid waai mee toen wast het feest uit en via 1V12. 15-14 ,le gasten hun favorieten te lijf zijn ge-l en 15-12 werd de einduitslag 3-1 gaar Vooral muidinvoor Helm n liet in Ook al weinig hoopgevend waren de zjjn duel» met apit Van der Die sen t. |.resUtl<-« In de overgangsklasse dames vuk de remmen los Zwart Wit speelde \1VJ/ltf.Vf verlfKir met 3 1 ln Delft, ongetwijfeld het beste voetbal, iloch de van f sv f) (1510 12 15 1510 en 159) vingers om een vuist te mak» n waren SVfjt-A C moest In 8< htnlam na eer» span ,.r nitt pan was Spa«« nhurg vooi dial nend duel met tl de vlag strl|ken viK»r veel gevaarlltkii en doelman Van dei OVf tlieM Heli, 13 15 lll'i f'onrordii i^an hart i nfet Ie savts moeten vtirseh 2 (heren) kon het niet klaren tegen ti n om In de eirste helft 7ijn doel schoem Achilles De t 1 «tand waarmie werd te houd» n Na lust slaagde bij daar niet verloren, kwam als volgt uit de bu« f» 1" mier In Fen pa«s van Helnen weid I e"j 1,2 en 1511 Slechts Juliana kwam door Jan van Elderen wat nonchalant be tot winst Pe rewerves van HMI. wer werkt en dat gaf linksbuiten Zwaan ge- 13 jfeklopt (12-15, 15b, 12-15 en legt riheJd de bal lang» Van t't i Laan te knallen 0-1 Na ruim et n half uur spr Voor zover de clubs Iri Rotterdam niet te braiht de/e /waan d» stand op 0 2 en ejver eer. eigen «al beschikken wordt In pas irs de allerlaatste fase kon Jan p Maasstai, niet gespeeld Va het uit Nieuw strati n de e» r reddi n, 12 Vir stel van tie competltii vanwige de Fe der dan het rtdden van du <<i kwam tnlna, ls nu wier eens een onderbreking iioogvib-t ln Vmsteidam t< gt n NDSM omdat In de F hal oer tentoonstelling pok al nut Hier weid het 3l voor de wordt gehouden, wa,irrloe>r deze «port thuDcluh <21) x«én Barrrulre/hl op AKf maakte ln «3A (Je situ ét Je \oor VltB hep laid niet beter Met 2—1 nmest het Zuid land de eer laten en het hetft nu hok slethts AltC binnen onmiddellijk bereik Hl VH blijft i de onbetwiste Itider in 5H Nu weer 0—J teKtn «asthetr Monster DO I O komt ir steeds |^|I heer J. F. ven Doorn I» «Inde 1967 fntpoctour voor do tohoepvoort. Hij hooft v stuurman moootor in Pnok on 8ol»wan on havon moootor in Somarindo Ik hrb mijn persimnlijke visie op de /«uk gegeven, omdat het naar mun mening absurd is, dat Sn de?e tijd wear men de beschikking heeft over moder ne i oinmunlt alirmlddelen schepen pas <>J> hel luidste moini'iit vanaf n tor< 11 worden toegeroepen dut er geen sleep boten zijn" ROTTERDAM, xondAg. Op (wrr fronten zUn zondagmorgen de renners n^UrUi* met \—i mtK«iop< n t ip» i<e deni ln Rotterdam actief cewerst. De mees- v<x»rtr(rftluk werk Met 2—i tserd kopk»{*€r te bfUnfiétrllifir rinr ui* nt>.» Am. ,nJe w lt iHfdwonm I» De /wer\ers kwam Tl i ti de cros- tegen en m Sliedmht tot ti»n nuuige wlnM vers, bu De 1'edaaJridders. waarbU Ma- 011 /1M nU8 Hakman (kettlncdefect) ditmaal 1{nM Ia er in de eerste klasse van de afde hl 1(1(11 dl (lOOt let f (l Van Geeft moet laten voortaan. Hng llotterdam In gedaagd Helnenoord de J t;li.l,-ie A-kl IB km In 44 3d min 1 Van te brengen (2-1. r.ee», iMaaaUmt). 2 Brinkman (Rotterdam. jS» -l' van HlditGïoeterwouttel 4 Rotten.ilTl.Hrdlngen (ie rode lantaarn ln de hand i> 5 Van Dorth (Rotterdam) ti iredrtikt tfGétur vuvr ui lunivpviarii n ij an 1936 tot 1940 govaron ala til>l*9Tlft91 in Daarna waa hij ondsrhavan fV tlUUl kj( tlVJ Ka beter ln en de 21 ultalaK bU DL NO breriKt fle rernlsners relatief gelljR met De Zwerver op de tweede plaats l *f eislor I' In 4H met een comfor tabele voorspronK aan de kop Zektr nu btt Katwijk nummer twee op «ie ranglüst met 10 versloeg Het grote (fuel tussui Lnlcuni ui fnsulinrk cjo Keg.tdigdé n \4K>r de top ir» U ls \(Mér IrttiiHnde op et n teleurwtellencl 3 Van der berg (Baarn) I^EOERLAATDeS Dtfaafale zanger on li gt. w* i uMni i a van uonn getwvfeld Herman Schey, wiens ba- Van Middelkoop (Rotterdam) 7 ritonztem m de loop tier jaren aan vo- H«ut»erd«nil Emit (Rotterdam) Tril I „kan .1 ia n_ v Heynl nip heeft ingeboet Daarbij u zyn in- 'f v d Horst (Gouda) 13 J v d Horst lei mgv ermngen »n muziek en tekst V."ndr«,»r iRoUerda'nn (HoUerdilm> 13 dltuci ze»»r groot aeweest vooral taaar ,.fJ tn 37 41 mtn l Koopman 1 f H >»tc uteain2 Valk Voorachoten) 3 Buvi het u erken tan Hach betreft (Rotterdam), 4 Zoetemelk (Rljpweterlng) 3 Wr der Meer (Rotterdam) 0 Reever* T. 130 uur Konvooi alt lil de commentaren op UW uHUtlnteit 11 hlok/luitrccilltl door dt Dlllt- "I j; I l, cle organ lat iaI Brouwer (Rotterdam) n Hardenman k mJz du nV..n1.1 nTnil V, H Michael Vetter van mndaa- P,et van den Kerkhoff hun krachten «Hilversum». 14 Van den Engel (VJaardln- *"*W- OHV(H«en«e op de ser minwri veiirr tan znnaag- Schevvertnlkinaen van Baehs.«*n» 15 Hanswljk Rotterdami hoogt# bent vnn de loeaUnd In de Kot. midthip m de Lantaren n erd L,-ht|,. iri. sc|i™nffrtTln ih! km in 34 37 min t Hey.ter terdamse haven. meer rnenven dan gewmmluk bezocht, P "i.if, f (Schiedam) 3 Van Dun (Schiedam! 3 Vla- ii aarichi/tilok door het feu dat hl,.1- ™*U*n AuKe" U'1 »ch TV*™?* ,Y»" "•mbu,K (Rotterdam) Ik heb miln conclusie eehaaeerd on u>ter. —hli,,,„„„,»n kenug cn enkele G« istliche I ieder ken- f v»n der Werff (Alphen ad Rijnl a Ult- „IK n#[> mun conclusie genMeera op flUltlfU tl rs Id »tm» I ef himtnm n ..I,. Voortdurend riotir da km. heverre Rotterdami 7 Valat tHotterdam! de gelusgeverklaringen vsn VIP." lfMxl- zun op he( podium rd door Vetten vLl P( nenbur* t Rotterdam i 8 Sc huiler (Rot sen en het proces-verhaal van de Hot- ortgineh terdamse Rivierpolitie Ik tsen zeker tori seneel-ej penmentele cornjiositir» j»ro<jritmt geen deskundige wat betreft de Nieuwe nanit httrolmu-tek Wii ter weg Toen ik tommentaar gaf De enige raakpunten the soniek en „1171. 'Vfif't het> ik mijn ge/ondc verslnncl nis zee- nui/iek hier bleken Ie hebben vond Keneel antic te stillen man gebruikt' men in enkele vo»tn-tititnen /otils va tfelltrio ffter I «m 10 Gouma iMaastendi ,u...,,2 ''appeertle hu in ln deren van Hretho- B jun 4 km ln 14 13 min 1 Brinkman ven en Wolf bovendien door zijn feilloze «Rotterdam» 3 Van der trtat (RotterdamI intuïtie vtKir het eigen karakter van s Breur iSchledatnl 4 Keizer (Rotterdam» tirt Kim, wart u de In het Cl ihlokaad -,sn érüm-nn".»« t,Iiui,Qu>1 rti. Dl# /U h dn ttsltiAdr tnaken aan wat cle De Rotterdam hs I eeuw opgestelde rollen „Er waren een paar dlrecte oorzaken rn«(n« In v.» ik« n)kh» nl hi«>id» nu imx-te-r» hebben bedoeld is 9"k hler»an "«mm rennets uit de Rotter voor de aanvaring met de Ellbek de mand echter iets van een varmtievorm f i,rtuferi. rin d»'"" 'englomeratie deel tllze waaroD de Tristan heeft ooce- de Mtitazlom von Jtlrg Haur die «rouwen* stie-.-v Schej s „tweede na Aki s soo meter i Riisoord (Ci 431 wijze waarop de Tristan heeft opge draaid en de te hoge snelheid van de A returns, maar de kern van de zaak waa het feit, dat de loodsen niet tijdig f op een twnalftoonsthema veertien ge- ,uur "eweest atistrnheerde vnrmties sthrcef die door 1 «ei 3 v ,1 Torre DHL» 3 Sloot >C) Vetdoum (DRl I g De Ruig (DltLl Van den Kerkhoff vo» 1de de zanger B kl 3_ Sdtj meter I Van Dulvenb» hun rnadselnthllge mikelii een scherp g,,,, t aan en gaf doorgaan* een aan m£wme«têrTH stukken v an dezelfde Jurglla ui Ytiiur i blijft zou zegg» n „daar ,t( tets in maakt In ziln v» ellmt>revsiev een Ci 1,1 ntet-imizikaal gebruik van allerlei hul- gegeven door vink, kanarie, kneu „„gal e»n* gepaard met haasten en nm- 1 se» i Van Hamburg The RiH F „..ver s «lagen tn de fras» ring was vaak vooi n""i! s, Br,,,#k ezzi I»»e|li vogel i t» img ntt»aiu Öpetl slaagden ech- Areata, dag t loksaa 14 1 Ceateasi dag 3 7, I 18 uur De witte sus eer, 14 j Ctnec-BUeakerf. doorl Voorst oa nSauws- rsvue - tskar.ttlm - kleurenfilm Den»- msrken - kleurenfilm Acrobatiek op wa terski's al Ctofkc-Beeri, «lag t SU 11 30, 1 30, ,1 30 30, 7 30, 30 uur 1 Jiat se maar schie ten. 14 J Clawsata, dag 3 30 en 3 18 uur flearch lor Paradise, s 1 CeleeaMteae, du 7. *18 uur SS-sadis me t> Cetso. dag 1. 7. 8 80 uur Importeur Cop- lan gebruikt *»w»!d 14 J On>4, dag 8 en 8 uur Irma la Douce dag^t,.,7.. 8J3 uur Trottoir afgftwTkkèid Ik hittl Vht.'r erwaiht' ""ül'o.. t,,„ Ksttertoa. dag 130. 7. 8 30 uur Oe butler disl n:* "J, '«"'tirihim («dl" kritiek |)efIRV)t en cle I'' Wén, dag 8 18, 7. 8 30 uur Plantage hnVVm.'rèco.V8",,,re f,7"."(«"o,"*stukkenvan dezelfde Jurg Haui Buur ,„r k,.,«ah<,<u«pel van fiach een ïmmsHi»®*, 14 1 M84r#. dag S, 7. 8 li uur Ta rtik om ioa te lopen. Ié j ÜMiaA, dlsad en woertad I uur Zondaat» PawaïPUdEubrT1'etV II, woensdagavond ,)r »"«,7 Van Doorn stelt ilch voor. 'w,\VtVên''gedV>VeêVci en in'een' mu/tkaal w«n voorzt Wil put ir op do wtn o»t lo dr (ofkonut dr lood ten ook b() «amkIch (»p^cn«»nH*n In Pisto- kei» helder «Icht met een VHF asn boord r,|e v II" vsn ÜM< du Itois vvnrdt de rrt>>J?.*r.i.V"'t ''-"*d*- 14 »n i» 18 tear »*«Pt>en dat o;, dr sl >rn een- rh.^'r.hr natuurtuk tivn,il getrac- weensd I IS, 7. #39 a«r Cupido op een pl»»tkanier kamt. net als bü de t»rd op de t» K-inde «on'ekg» lulden als doltun. 14 Iluchtvaart \anult dl» plotkamrr moe- glissnndi „\»i kleine t -Mv.af-.taiv.hu Re* das I 8 11 uur Te vuur »n te |Pn Informaties worlrn verstrekt grote Inti r\ «Nsptotigen het In het tda- «taèr^i^'Hu1 s ti 7'830 uur Vtelltef» ov*T Hsplaatsen, sleepboten en het ver- /en me. nemen' \»n I ent, nen un Moskou 18 1 heer op de rivier Flattetzunge it» Thalla. dag 1 18. 7, 8 30 uur De man met Michael Vettit ill. allts t het de geheim» formule 18 1 Dan Is het ook mogeltik het verkeei hoofd spet ld. ts een knap hlotfluHtet t \enatrr, dag 1 7 81» uur Mamma tydens drukke peri.Klen te regelen Al« „„.ar het po .luie»en van .en werke- VtaterU*dag I 4» »n 8 woenad 8 uur cie- d«*'«'^'«^nst wordt g. vtiwskt komt hrt lijk immat. i. e! aand. ende klank (zo opatra 14 J. woetted 8 uur gnowfir» 1 v oor cle Wntervv eg ol te hgf, n t'ren „j, |n otiv jan.) hv Hrtlg).. ti veimag) [jE\ HAAG din«»liu. - Voo.al d<K.n de wtl.t» witte hengat al luter wordt de Loodsdieint hervat en hgt lieni n g vrru In d. ln ,,gte klinkt nieuwelingen en de C-klast>ers werd dan ontstuat e. n gediang val» s. he- nm ln«tiu!«rnt tv ii«! de I lokflult) ,pttiuvond tijden* de wedstrijden Voor OCOCfl tpffl Zo wordt het ittoittt iltuk op de wat dun en «.hul -n tn dc limei legio- ,n v er.henst. lijk gebokst De I i iv ler, met al die In liter* tin t olie die nen t, /wak otu.Ink ui vil tal, .uttdinkei* waren »ii Atnsterdamnjet •Uttftdamae eehe ('urne Cabat**B' 20 i Rotterdam F» moet t.n nnig.lnktuid mann t>eg»nfd puntenhokw r toonJe en John Laser, li» uur A H f-cabaret Curry Vonk konen om In t et k. er tinli n« .Ie *(>il« s Mr.tH'r H VIn j Holterd«n l die een kleine en Wlrn Kan uren te regelen (Mik V.uir tut uitvaren van havtns" Tol tin tot' hlt't'ltl* I z'n kop uit een lm ven steekt o er gun U*r 5 OOI IlOCtlt'slH'lcr» houwen nu ei aan Fen I.hh!* the oj> .1. Valkhof ace Pfit I 2 Wcnnckcs (DHL, rvnvoudig ttm van H.ethoven (heruit- nlet-niuzikaal gebruik van allerlei hul- gegeven door Tournrmire) en de fraaie actief waren, waren de in het clublo- van C'evar Fr«mk kaal va». De Rotteidains.he Leeuw op- vtrnnvu Bestelde rollen Ook hieraan namen S Mr-Bc'EK rennets uit de Rotterdamse conglome- iBtie d.wl 2A Spakenb 10 20 4A JAC 8 14 Rljn*b B 9 15 De Lier 9 13 Noorrtwtjk 9 14 TSB 7 I Zwart Wit 8 12 PPSC 7 11 /uirtvozel* 10 11 s-Gravenz 8 7 Ko^akken B 9 10 Scheven inzen 8 7 NDSM 9 10 Ootgstg 7 6 Zwaluwen 8 8 Hazersw B 8 5 CSC A 10 8 Rouwkoop 7 3 Hoogvliet 10 7 B niezruven 9 1 10 0 4B Excel P 8 14 HCvSC 11 6 Katwijk 9 12 5SC '39 8 2 Looadulnen 7 10 GVVV 9 1 LUser B Piershll 0 8 10 9 2B Quick B 10 17 Melissant 9 9 IJsselmeerv 9 15 Ornas 7 5 DOSK 9 13 RAS 7 4 Apeldoorn SHO 10 12 DEVJO 8 3 9 11 Koudekerk 7 2 Hulzen 10 11 4COranje W 8 12 s-Gravenz SV 9 10 Capelle 9 1 1 DOVO 9 10 Unicum 1 11 Pelikaan 10 9 Insulinde 8 10 SSS 9 7 Nw Lekkerl 9 10 Ter Leede 10 Schoonhov tn 8 9 VVOG 10 5 Jod B 8 7 Genemuiden 10 5 De Zwerver» 8 6 SDCP 10 4 IFC Slied recht 9 8 6 2 3A Gr Llndt 8 14 40 Maasdam 9 13 Excel P 9 13 RiJ»oord 9 12 Die Hagh« 8 11 VVGZ 8 11 Zuldland 8 7 Wield recht 9 11 HBSS 9 11 ASWH 8 10 SVOW 7 6 Spirit 8 7 CSVD 0 0 Be Fair 8 5 Barendrecht 8 0 Gr Ammer* 9 5 ARC 8 4 Sportlust 9 5 M> B 7 2 ASH 7 4 Afdeline Rotterdam 3B KWH 9 10 Rozenburg 7 U De 7wer\ei 9 12 TOGR 6 9 DOTO 8 10 He ineoord 5 8 Dl NO 7 R Rho >n 7 8 NSW 7 8 7uiderpark 6 6 Monster 8 7 DVO 7 8 Heerjan dam 6 6 >NS 0 5 RCl 8 6 M\ V 5 HVO 7 5 RSM 0 5 Ameide 7 3 Vlaardingen 6 3 Spijketiiu* 0 l ZWSH 0 2 Kl st p m Binnenweg 128 Nwe Binnenweg 447 Zwartjanstraat 60 Beyerlatsdselaan 87 ROTTEKDAM l V an onze spot t.111 «pundent f Advertentie I M i uiiDiiiihn*» WHirii t zehuuwburg. tot» uur iu«c-n% rtul tviwndoor \ui«n U »t ksw uw\ Dat «t Lfftmbit* u i«k <U» ter Htmwman tiie /uh Dulent lijn partij 'i* is uur'Haags" mu.t»n«»n ÏI1,,pr Het «i;i «'t ont/ett. nd dt uk m nmg ge«p«', !de (antiisu.n vim Tele t,Kievit il'tre.htl <en technisch puntenv oorsprong op .1. krachtige Am sterdammer Bouwmoesti r wist te be houden d.Mir de/e sis een oude rot 3 A RKAVV DHL Alblauerdam OrshiepJetn Olympsa RA VA GDA Naaldwijk Verturch OOI JB HBS HVV Wllttelitim l-erailda» Hillegersbcrg Excel '30 W#«terkw Quick St DOSR fareholt JC VI ADS VIOS UNtO DHS RVC Oudewster Kranenburg riakke» tte-gembacht EDS src 3D: EEOH Oubbeldam Atphen LIHO CKC HlSTTkHIIIM, zundag OKI. heeft OVV liet hnofif moeien bulgt-n v.Hir g.totheer VDL Heilt'vIstuis, Het vver.l eet» nlleszln* eervolle nederlaag met S-l, dm-h dit he- teki-nde .lat de Rotterdam mem nut mih zuldersur tehitiel de biip in tl* @an Hellevoetaliite ASW hetilien moeten afstaan. 4C: funegtdo Duindorp (hul. taan U ook wat tekening ge- Wassenaar in. n nu C'rooswijk met 3-0 van gast DOK li. eft veiloren en dHeen dc nxle tatt-| ?y5EC* t-ici n m.st dragen Inmiddels 1* Voor-'^,; uidtt* (la e. n slechte «tart op .kotgse Te Werve vi«-t. ti du iiterhij g.-lojH n cn n. emt RKWIK tut naast DHL cle twec.l. piaat-s tn ba Oranje Gr slachtoffer van Gr 1,v turnus wan ditmaal ht*t \inJLuadiU (2-d) Ook bVDP beUti'lcl zijn Kixxie kans door met 1-0 t( wlnuén WCK Jiiijft nok' sletds aan de ulriutrv (U haiuj OKU dat di leiders aan de OF liOTIKItDlW. «iikUix Uiur vmir ilr «it gaarde op be/tw k had *vv,ts met 2*1, 8 12 8 12 8 12 8 10 8 9 7 8 8 7 7 6 8 0 8 5 8 5 8 2 8 14 8 13 8 12 8 11 8 10 8 7 8 7 8 7 8 7 8 4 8 4 8 1 7 tl 7 10 7 10 7 10 7 9 7 9 7 8 7 6 8 8 8 4 8 3 8 J B 13 7 10 8 10 8 9 8 9 7 8 7 7 7 6 8 6 6 3 8 3 B 2 6 7 9 7 8 7 0 8 7 8 7 5 6 7 8 0 5 0 7 3 2 4D- ESDO DONK Moordrecht Len en Sn Wippolder PDrv SMV Demos Oliveo Postalia HMSH 4E TOGB Groeneweg Woerden GouderaJc Schiebroek Haaatrecht Lekkerkerk Stolw'Uk Schoonhoven Nic B Ammeritol 44 Germinal H van H >U DJS PoortUgaal Het Noorden RCD BEC FIOS Tedlro HUIesIuls W RVV 4F: Belvédère Hardlnxv Progresa DZB Mart mlt RDM 1FC Nieuvkenh Hekelingen ct V<ilh Rockanje PFC 4H ASB Merweiteyn Oud Beyerl a Gravend Merwede St rijen Transvalia GeJuksv Dindua ssw SVDPW 7 1) 7 9 7 9 8 8 6 7 7 7 7 0 8 0 7 3 0 4 8 4 8 12 7 10 7 10 0 9 7 9 7 9 7 0 7 9 7 4 7 3 7 1 7 11 8 11 0 8 7 8 7 7 0 7 7 6 7 0 7 0 6 9 0 1 8 12 0 12 0 10 7 9 8 9 8 9 7 8 8 8 8 7 8 4 8 3 8 2 8 11 8 11 7 II 7 9 8 9 7 7 7 0 7 5 7 5 7 4 7 S geUirSmw Schouwburg. 30 IS eur NRT unauigj Laaor!*'!.) ivtf ABC-cabaret Curry Vonk rivier lit tn.iet toch ut ten wut ei uit en Wlm Kan ton haven kan komen Ken l>>tel« vhii *teu»a-h»!„ l<) uur_ Op«ak«sir M»»™1*'! een vertrekkend s. hip moet Imhg geïnformeerd kunnen worden omtien' zultter Orkast Vat» tlglng D# Parel vlaaars Vaar aen ovartlelvl va.» da avimsiti». tn Hut t,rdam sla una blad van .t.n.lcoi,* Maatuavari v-Ulannaii n l>« (•oh.i Banthuisarstrsat 13, Ut *4:3ai8 H t." aona «ehlakada Éts, utl 143311 het verkeer op de Waterweg „Kn als die rrgrlingrn er nhri kunirn v oorale ik nut eens eeis calamiteit van d» eerst» ord» «tred« uetr htt f te ontnemen iuh»uilknbtr\j(lrii J)it zimIo htofh t ut »ucv(.&»U' Schlè- ten nul «ppla wa» t_ _j Mrnlen iio^i |)>iu«mo by «turn blijft KCKkI xolgen De Schiedam uJlklilt\ la Hrtnta u|i brnH-k. IWUIe (fdw» hui*# wonnen n\èt 2 0 san Nado/V dat ,1 tl /r« v r.m» 3 IM »»«*-*»»! 1»|» "»r **-»»»*»■» "vumrti tiivv b v >d)l 4UHVI UdV vcdtMlulite junioren IbuK (ü*n h (luchten kennelijk reed» meer tuin de hientoot het contact met dc kopgroep cn Mi'xanriet Ain^tcnia'iu die elkaar komeiuie wialhattdlwli^tmuetitle, liet %i»e| hc*ft \*tloi>n VOB. 1 2 tegen gastheer t.estreden De tan een zeer matig gehalte, l»e Hl.» mnof Is nu de enige die ln de on t Van ome sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag Er is een ÏTiijSr^" KÖnpoWoranotheek Duyv# ROTTEHDAM dtiuulak In \\r •uttnitraat 0 UI IMw» JC,vin,^rlr onUpanntnicsav(«ndeti lieeft dt» VolTaniT'vtnsirial »V"uT IvKV kL" Rotterdams» Hond van Ouden van Da- «cn V ..II mil o,'. Ml *1.11 KI»rt»KO\M dinsdag - Moutlln. d» lluk.hultrn van trlirimord J.''",.!1*,,''"1*' lm t»l»ugr»»ictd dat d» tihlcliik» bund, roach van de KN\ H DriiU Ne» lil» hem nog nl»t voor dr central» training hrrft uitgenodigd in een razend t. n»i«> Au *t. i Iwiut w.i.l 'l.itdeUjk win- ut(.l«g waa (LS i«v h»t g.wvetV»») va» mi.IdeUjiku nabijheid van de top vei n mf, De S. hn nu r hlepkc behaal- !*jn«m». .lag nu st»«l* op de tweede tm ft D'rksland. de hekkeahtiter ver-,schaduw gevallen over hel jubileum van de onnieuw ren o\et winning De fwiue jdnais ovenle ..n punt op h» ift lk>v„ (11) de Rotterdamse srbrrmverenlging EMM, en verhul lig cl.m n de Hagenaar ■- ■--« - - - - Van Geest t.oo.l h.m ;er weinig 1. nlu nl t, i wn k. h k t ksen Van 15. 1 K, I'.hm 1 i lil de rond. I.en A H r i IV ti Haag) l effer* op van Da- ,in„ fn, nd» m AI,o..l„ UHh aan e. n puntenzege oen- ma»r ,'»»oi» «r t.»h in i«i i»unten«*r.l«Hri* nm aan de kop De mannen «an Vai l»h'a^ïhMk7"Rami»h w»g *3 tel ISMtte gen met de cabaretavond ln dc (.r.mle "g»- d»« teg.n .ie r.htsvoorstaander «hui»..», m.t vu». h»r»i.i>an.n»l l*f* Nell. Iwhaalden met 3! ten mooie aeg w ^d.V^ht, ksilaooa^ i Schouwburg aan het Zuldplem wede.- teg.n H,(^h s ^m.i 'rUU'" «-nnvgen wist U %VhVh». ..-gen h.kknl..i.«r t'W P «rei h'^loor v.hrMsI* voor i1<» k«Mnkiro«M> UMrtiuit het Ninlrr t irtlrr tUu >r» >#»t ht Het kol) «ic« hl» 11 Werd ultgt^chakcul Kun: dl)4 1 nirt vtH*! ouHpitr toj rrn komen «}H>rl l uttershivk wtrd bij dt' «tand 2- UI 030709 gjwwwo vre! bl)\0l *T! HU»y«fmb»z«-»*«»»*k"»** ï'^.Vj v* Voorzitter A de lioog» benutte z»)n |a|m Titel."»" r apulh»»k «typlaa» c «ur welkom aan de voile /««I door het doen I» undMwn 4» tei 373341 Pialnwega van Manu. 1I33SI nd*e elflnl '»l w'o'den g. kozen w.l i»\< i i(.e uitG/,.. n C.pjMll» (Am.tei- |t» .u .ume» m«>**i R.hIh ln ,lê .ll«tr Ic g.*t,ukt undaawea 4» tel 373341 Piamwrga»*» v an r„kele mededelingen waarhli entgsflu* g« iekeu.1 Hl wil (jaag op dam» wmt dv i .1. -m Ue V an Koo* - V t. wn It* g'cS met *en nelerlaagige- 1A W'CR thSSTIlflifweg «da Wl »7tlM. A Itt.i 4"" u«d g»w »L» lel «Wgndier- december in de Inhfeumw ,M«t» ud man (l>.n Haag» K va» der» Hoog,».- De ll,~te.tem.» hi.lden echter Jkhtedw» HZ%L,.l ta. m«M. V.," wïï5n. Sir*Tb'Zlu-Mn «egen Fngeland *,*eten De Fure» land .Den HaagV ntu «Hat met Zwe- i J, un> i".'. g*al.te tel'. umMJ. .ï'w» %%fwV ltel|arlanaa»iaan in (.„.„„„k.nr, der v.wlt zl. h weer In vorm en you zerlncn iltreehti II II,(Den Haag» ,iv n««teiiaag .lie s.hutur» iigen \IU Swift B 'dam). Lug- lnra«»re i -i. Wilton iteetl het \C)B p „V iH'lhal aankomt \»o de pa.ttl ters (l)en Hn.»«l ,nl,*[ist net Mol l,'k,'n H*1,1» d o. „tegen ..«.rtecifclilk en DEH het zijn (Ro/endaalI l'ltee .1.recht) unh«- 'Tr^ï l, kb». v.r.toeg Ar.lcf h». itzwei: en Aangwien DrnN Nr\tllo tot nog tin» n1i*i mrt H<H?\cnlrru (Amsterdam) «wnkkc Adwulo mti 0o t># ro»xi wttun Bloemhof \*«rhei( door hr*»itrtt nu Gvxl#n d« lot DlrkcUnd (Van onze wai«rpoloznsdewerker) ROTTEKDAM, dinsdag. - In de wlnter- Ivermeld wat betreft <«e t.wgang»kaar- der voa.lt zich weer ir> vo»n» en zou zerlncn (l'treeht) H Ho» (Den Haagt ,i„ ■aalvltet! ratal, an ••Uk.alM.i aputheahvoor ri» Ij,revue daarom graag In duel waatbil het wop van I Bultei iNhiedam). Lug- »'«"i iSJrla, L»ngw»g 73 ilougvllat tel 0tU-| Dcmdetcigggvnnd 19 november wordt op „v.wlhal aankomt vao de pa.ttl ters .Den Haag) ,nl,*Hst net M"! i^teSO\h.7kUi«0^ï«é? cabaietavond herhaald In ■pOkcnlaa» lei u» AMVJ-gebouw aan de Mauiltswe nottar.lan. I# li) .mk dan zal h»t Metio-. ahar»! een slechts dertien spelci* heeft gek-en - Hoornweg IN n Haag) verli» aas Ito id tï4ir nirdm-h» te tl) 3» rtankhaar publiek gedurende enkele onder wie alia hts vier a»nva!ter* - dlskwgUflcaltr van (kkhuiwn 0 g. i„ «j o iteiiavoeteivi» te uj 7 2rt Jte ^angviiam# wijze veipozing h.H)(it Mouhin d,»| hij »»l*ii, ut aan n Van h» iiaik \n ,.tnuw fff II4M. ta Haak van Hollaml la tu 1 mgrktn* zal Wc men Wo vanlataly K UJ 13 01. umiigc» 13 e ïu a a t s S 3 a 3 3 3 i 3 1 trecht I "I' betten geleverde pre*.allee .lie sl. h nog IB: Z8V Pr»t S t 1 «leed' I' e. n »l|)g. )f(n 'o.t o m.i ikl Hoilanrtlaan lilt fetïl a t>e( g ,,te k.n* .1 u j.r hel keiopKwI, kt; t* *h .1, tg TRH Aeolu» 3 a f drz En roe port Dulnet Pullermh NRC Gr Witten teHeUavMtat DRL V'uurwearts DBGC «•-OP Ursus Itetnrnus OOK Croueauk competitie heeft SVH enlgszltis onter- a r, tuinlijk met ft—4 van HPC verloren. De 4 J aehe'dgiechter kende HPC twee straf- 4 4 worpen toe, maar onthield er SVH mln- s atetw één De tussenstanden waren J—I a-O. 3—1, 0—a. Voor SVH scoorden si H«4?n (2*), Frank Ros lof s en j j, i Asd Bijl BU HFC' had Johan Bontekae 4 7 een groot aandeel in de tege Toen SVH 1 bü een achtertianci ma 3— I eet) num«» j J rleke meerderheid had. onderbrak Botv- t s®k°e een Rotterdamse aanval en scoor- e de 4—i.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1