Brandkasten en kluizen maken betekent: Voor betere woningen ook hogere huren Grootste gevaar: kasten uil tweedehands handel 1 Brunott 9 EEN SNIJBRANDER IS NIETS MEER serie van drie voorraadschepen A^'RNDA R. H. Fledderus Verolme bouwt Overdracht bij Verolme Ierland Franse uitgave „Lof der zotheid' voor Rotterdam Maasstad spelers spelen t.b.v. Anjerfonds CERTINA Boks wed strij d en in „Odeon" Burgerlijke Stand Pag. 4 - woensdag 11 november 1964 (Advertentie LM.) (Van een onzer verslaggevers,) DORDRECHT, Ze worden schaars, de berich ten over spectaculaire kraken op kluizen en brandkasten, waarbij tonnen worden buit gemaakt, We lezen «tceds min der van geslaagde inbraakpo gingen in banken en kantoren met als doelwitde safe. De gespecialiseerde kastenkraker is een uitstervend type zware jongen. „Het vak is dood", verklaarde nog niet zo lang ge leden een inbreker, die zich voor de Rotterdamse recht- bank moest verantwoorden... Hoe komt dat 1 aiiricksliiii/Ótr Uw onschokbare vriend... I TR0mnmrt fret- L,J|.rA7rC'aJ; X sUnge": (Ter MeuJen. A'dam) (zwaarwelterg^ land-Deik»en z L M a Snoek.v. Oa d. wlctit b-klasse 3 ronden van 3 minuten S A Weldam-Andfweg 2, J P Hofman- Verbeek 2. W Moi-v d Borden 2. C. J Mollenbrok-Remmig d F C Spek-Langen- datn z, T Vermeeren-Vleugela d. M J GelJ*«n-Dekk«r d* E M de Ruiter-Verkerk z J M Bahnerth-de Groot z; H K Hen-* drlka-Bremmenkamp z J Notenboom-v d Het Wetering z C M Zwaan-Lenaen d, E de amateurgfsrlsehap De Maasatadspe- Kok-Bode 2 J BoeKen-Roodenburg d. N Bioscopen luibcltjes «'Stil* Voor heden Voor ninrjgen Exposities Apotheken Inbreker slag voor zijn <Wn ren onzer trrxliftcvrrv) Dï br«ndk»»tenf»brlk«nt Is het xw*. w gilde steeds ten slag voor. „We moeten de tnbrek*rsterhnS#k str is voor blljvsen", zegt Llps' verkoopleider 3. vsn Vliet (.12), sinds 1627 werk zaam bil deze Oortse Rramlkasten en SI© -nftbri»-. N V. „Ken snijbrander Is niet vee! meer. Wat Is tegenwoordig nou een snljbr»n. der. Op Iedere tmbtchlttchool leer le met zoV: dina omgaan Vroeger was dat een vreselijk «pparaat, maar dsar heb je nou niel meer genoeg asn De k®at«n die we nu maken *ljn zo gecon- ztrueerd, dat één soort gereedschap niet meer voldoende Is om door te komenWe zijn op eventualiteiten voor bereid". De heer Vsn Vliet heeft ons ontvan gen In wat hij Llps het aquarium wordt genoemd een glazen receptie ruimte met «J* fahrlekaprodiikten van to«n en nu ln vitrines, Meneer Van Vliet la de eerssi# vier minuten zo ge- iloten all ean t.lps-kluixdeur Want ren brandkaitenfabrlsant doet nu eenmaal niet tonder meer mededelingen over brandkazten aan derden Ondank! de vernuftige wijze waarop brinrikasten zijn geconstrueerd lukt het de onderwereld toch nog wel eens «fn perfect® kraak te zetter! Hoe kan dat gebeuren? „Omdat er nog re veel oude tweede hand! kaaien worden gebruikt Het 1# «norm gevaarlijk «en tweedehand* ks.it te kopen. Dat zijn altijd oplap pen, waarvan de handelaar zegt dat je er genwf alles In kan opbergen Maar laat Ik er Hst te veel over zeg gen, want met die per» Al» )e een maal ergem ln begint te roeren Ach, meneer Van Vliet Is toch niet to zwijgzaam als hij bit de ecrite ont moeting lijkt. Als Je <ie Julite clifi-t- Combinatle kent komt hij wel los- „Li fait nog heel wat ln te breken Met ui die oude kasten. Wat dertig laar gele den goed was voldoet nu niet meer ROTTERDAM, woensdag. V«rol- Jme's Verenigde Scheepswerven hebben s van Offshore Marine Services Ltd. Rot terdam de opdracht ontvangen voor de bouw van drie bevoorradingsschepen Zi) zullen dienst gaan doen als zgn.t supplv-vessel voer boorplatforms. d.w.z, ril zullen deze platforms, gaan bevoor-| raden met brandstofolie, drinkwater, in- j dUstriewater en boorpijpen. Tevens zul- len deze schépen ingezet kunnen wor den als brandblus» en bergingsboten, terwijl zi| eveneens dienst kunnen doen als sleepboten. Deze due i.i...i'el:-.chroi'fs motoische pen hebben de volgende hoofdafnietiri- kClllt.DA.Vl, woensdag „Geen van gen: lente over alle 48 60 rn lengte op de politieke partUen to Nederland w 1. geladen 48 00 m. lengte tussen de durft te zeggrn dat de Woningwet-bouw loodlijnen 45.70 m, breedte op groot- elserilijk ..srlf-HUpporUnx" behoort te spant 10 000 m, holte 3 80 rn diepgang zijn. zonder dat «Sc overheid er een 3 00 rn, dw. 585 metrieke ton, bruto zware subsidie op toe legt. Mn dat tal tonnage 49» brt Elk schip wordt uit- tm-h het geval moeten <ljn willen w(j gerust met twee voortstuwingsdiesel- woningrn krijgen die on* waardig «IJ»,1 motoren, elk met een vermogen van in /weden, Duitsland en frankrijk is 850 pk het hrrl normaal dat een kwart van het loon besteed wordt aan de huishuur. Maar niet in Nederland. Door de huur- stop uit de oorlogstijd zijn -..ij verwend met tl, lage huren van na dc oorlog en liet i* politiek geen haalbare kaart meer om daar verandering in te brengen. ROTTERDAM woensdag Op de H<tg.lddat Nst«d had kunnen vvor-, k.lvc werf van Vö-olme is het m.s Ja den aan de niuir van een betei e woning |mcs Benedict aan de Liberian National V .T lusc-K^rtuAs-1sleping [.mes Incorporation te Mon- f "rf scooters teleVto|e-toestel- rovja n.iberia) overgedragen k*n, in/ Dut is hot in Nodorlanda 1 gmybare bestedingspatroon waar wij1 James Benedict is het tweede rekfimu, mi o hr ulu-n U hond»n Maar s'hlp van ei**fn 1 ^riaanse handels- idaardoor i,nt*t«i.m die te kleine, wei-\'loot ,en hft vierde schip, afgeleverd rnIe en al te nnifoinie v,o- d<K.r deze Vcrolme-werf in Ierland Deze ningen Dat ligt aan ons zelf". bulkcarrier van dl «00 long ions werd Aldus ,,v uitspiank van «Ie Rottei- m JuU van f]U )?ar water gelaten damve stedenbouwkundige Rein H. Is eerL^'L IbC..'> van de President f li drie, us iiidtns een causerie voor de ,?r,n Fubbman, door Verolme Puiti, van de Arbeid in Schiedam over in Alblasserdam gebouwd voor dezelfde Het i-.-n ine Kethi 1" waar hij de ste- maatschappij uetjuu 1 undigi pluimen 'oor ontwerpt in ji'lrru ht van het gemeentebestuur '..ie S t i dam Nog enkele opmerkelijke uitspraken.' „Hinnenkort zal ber,toten moeten wor-1 den om in vee! belangrijker mate de Industriële bouw toe te passen, ik ben van mening dat over vijf Jaar een fa- ROTTERDAM, dinsdag Een brlekmtUi gebouwde woning beter be- exemplaar var» de luxe editie van d woonbnar sal zUn dan één volg- is Frans- vertaling van Erasmus' „Lof 1 de traditionele bouw. Tegenwoordig der zotheid" wordt op 14 november s words veelvuldig de systeembouw toe-ui het Historisch Museum aan de ge- I Repast, maar met het uiterlijk van do meentc Rotterdam aangeboden. Deze traditionele bouw. Dit maakt het bou wen onnodig duur." vertaling, vsn de hand van prof Pier re Mavnard, directeur van het Centre d'Etudes Superieures de la Ronaissan- "li men de optimale service krij- jcc de Tours, wordt uitgegeven door de i gen mei liften, centrale verwarming,heer Marius Chapuis te Nancy, enz dan zai veel hoger gebouwd moe ten v. irden dan nu het geval is Des- i.oorl tot veertig woonlagen toe Waai** om niet"1 De eengezinswoning blijft ide aal m de flatbouw t drie lagen is aanv na-dhaar Doch daarna moet di- ri'i weiden overgegaan tot veel hogere bouw minstens zeven lagen De bouw ■n i< r lagen boven onderbouw is het goedkoopst opdat er geen liften in hoe ven Doch dit Is qua wooncomfort niet langer aanvaardbaar (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, woensdag De Certina DS - een sportief hor- logs. Het uurwerk is „zwevend" in de kast bevestigd. Het vangt, schokken en trillingen onverstoor baar op. Tikt daardoor el- tijd hyper accuraat. p Certina horloges ln prijzen vsn f Tl.- tot f HOS.-. WINKELCENTRUM BINNENWEO 45 «OTTERDAM TELEFOON 11.14.15 ROTTERDAM, woensdag. In ge bouw „Odeon" worden maand.-.; 16 no vember door bei:" promote Theo Bul tenaar eelt aantal amsteurbokswedstrU- den georganiseerd. Er komen amateurs uit Amsterdam, 's-Hertogenbosch, Utrecht. VLtssingen, Schiedam, Roosendaal en uiteraard Rot terdam. Tot de interessante partijen behoren: Toon van de Berg (RBV H«l»naar) Aanjsfien van geboorte op to-Il-St R'dsm C A H Ëtteina v Harskamp z; J E. v d steen-ionh vv Vermeer-Somer» z. c tegen J. Steenbergen (Ter Meulen, H i Eijnden Moraal d m Lammere- A'datn) (halfzwaargewicht a-klasse 8 BaU z, E v. Everdink-v. Ut d, D v. Dal- ;®n ®pv bosch) tegen H. Ooft (Ter Schooienberg z c v d. Poii-Donk«r g (Meuten A'dam) (mtddengewicht a- g Wouters.Nij^scn d s m de Leeuw-Janse klasse, 3 ronden van 3 minuten); Tan- lx r'.,A 5a^"r*-»opPener d G C de ny Deckers (BPV 's-H'bosch) tegen J. Hll-GeUTC d J F V tl BOS-V Zijl d. C A niairthDn fUamn I Ti— i limans-Korten z M J Ste\ensc-Homtin w PA,j P'.X Nederland, Ter ri h e» Lurkin-weyde d, m j Wiiiemscn- Meuten, Adam) (lichtgewicht a-ktasse lUitmanna z J Twigt-v Kcuk-n 7 m e 3 ronden van 3 minuten); Leen van de B.ini-Schvkarzki.ch«i d, H v Os-de Valck z Valk (RBV Hui2enaar) tegen E Bole IShouwbur^rtéLmhrr vïn'ov'^HJdrn lö-tt-tMI R'd.m c 'a\VV4 1 Schouwburg 14 december de Neder- P Heuvelman, man v J M van Woenael, CenJra*1 dag 2. 1, e 13 uur Dt wttta lua- lannse premiere van „De Broek (Die 44 jr. C Kruijiheer, %r v c w«rtt J Hose) van farl Sternheim tn de veria- M \r. J Pennewaard, man ling \.m mr J II. Iluijt* onder regie J8 if- van ïirrmrd Waar Jr A Molenaar, man v. S Slager. 73 jr, A Vilders man geh gew. met J M Warmels, 9 30 uur Konvooi ais de kast wns kennelijk zodanig, dat de aumal met de aitgbiandet im/est Wiii- den opgegeven Wij konden de kast op Vppffnnwpliufirlilspl nut male wijze openen tn \ci heugden UitW v liöcil IIIVI on# t,luVt.r (je mhoud ungeatlumdeti 5 1. a z UB» te ti effen MSen brandkast is e«n vertiouwcns-1 artikel. Jc moet geloven wat d« vci-j A L1 koper «r van zegt Ook een expert kanJ Kj niet alen wat er ln zitI 1 Zulke lu loven veidvv ijnei» bij Lip* dieten het tndsiot vingen lei ugdtaaun Cr hangt nog altlid een romantisch in ^et «nimf /t wouUti vet me- nat Kun heUmuHl nuU /nu tn t>h»t ln - crimineel waas om bianukasteii on nlgvuldlgd in initio n the 1 1 htlang- mt «ine klokjts (he vuf etinnh n kluizen, een waas dat in at«nd gehou- «,ta*tltnu hielt kan rm vuuplu.ir kunnen lopen Bo lot sluttin van de met den worelt film cn lohn e krugm. Zo ts ten onnungiijk stti's- kluii kan u en tie ti d instellen \vaatt>|) A Eén van d< v«!» Kluitdsursn voor •*11 bankinste nng Ds deur heeft ssn extra veiligheid In de vorm van een pst die In werking treedt als het slot door middel van apringetof wordt op geblazen Ook de eigenaar kan hem dan niet meer open krijgen gehaali! Gaat u mnar rnee en tnaak De baton van deze voorstelling ?>int J.VS Vateg« die klus tens optil Mdnkilu etlcui bestemd voor het Anjerfonds Rotter-, jr M P van Schelven, man v A Meeuse, je. 3 Pennewa*rd.rmVanCvV«. te' S «w! voorat oa ntsuwe- HuiJts onder regie «/r. J ■»l»5»!Ln,":.,n!Ln..v f -.a.^?I°SS.S3 merken' Meure^ilm Acrobatiek1 op wa-" ttrekl's a i CUseat -Uenre. dag 9 30. II 30. 1 30, 3.30, 30. 7 30, 9 30 uurLaat ze m&ajr schie ten. 14 j Cinerama dag 3 30 en 8 15 uur: Search for Paradise, a I Colosseum 3. 1, 13 uur: S S -sadis me IS 1 Stel nn dat de inbiekc-r het verhaal- jen feeudtn bewondering voor de doorge- tl,n! ,„.k winterde wmr jongen die de techniek u, te alitn af tv en kans ziet door gepant- „,ent,.n i,u„,,i,.|i tut-ii cn anmi «erd stauS te komen De man in Sluw- e-Ui heeft ilii»if*»io«u Roil'» „Nlaigict en dc inbreker-.- l)( Vun Vlot, mmnliUh l:< ii vrouw", die de cllfcicumblnu'ie kuil |llullj p,i„t1 l,mt Iwt nlhuti van tientallen safe's omdat hij bij de A ukk< u Ei ki.it .-<u fut - prcKlucent tweft gewerkt, Inden ut- te, tafel, gvmaukt i.i.t ei de geen echte bandiet kluut nm te uupi neu n «n <UW t* nu'-l Mair aan de andere kunl van het zu nu i ilnk Wt ktin.» n f"t" - ti zu n front, bij de bi andkavten-fabi ikant, v.m il» m i nn-tn t»n hi.iml I u .V, bij I.lpa In Dnrdreciit tiaalt inert er \,m bi .indk.ivten ilh- v .in tin h«*i« lijn «chonders ovei np n.i.n l.milin v.ilti n main hu i.|u i.iiiil. 11111. 'I j--.ii"i u if ti i li,; 49 sIM'll kllllhi kUVtn w \_p\ RU|MU t>u Jiiat in,)!) v.in ih luiu, n Jnbraakvrjjr kaaien besUau niet atileluu i n-, n i-, t. n zu n Die garantie kuit Je nooit «even Alle» kwnt wat we maken kunnen we ook self lk t,-, M«,-cvt we« kapot krilgen 5ke kunnen de vA kas. kaaten net ao aterk maken «N ue wil- „,„,„„.,k,n x.ho dc a «7" ltUaf*'l ,,1" V",' 7 .'u'i V, nuu-t Mind,,, II,tn .,p de om dat j<ae transportabel mjf - flH„ h,daa. baar maakt. Een kas» van 10.000 kilo p to «.verkoopbaar u k li( w ,u t, uU &ll. Wie kruakplumum mocht lu n ihi» »Lm ci nm' .»un „Ht t in vu- kan tlch uitxoeiijg op de boogie stellen ha/cinl /o wuttig «V "»n ut ei \un VHD (IC COIlSlllKtic kllll I I UinlkuNlt II Wt Uil *0 sltMtilg fv «1 nu»4 OIU- Vaklitteratuur is daut geiu»vg hmi «n njm itu »*n Hit gihomt oog s\i <1n «lat ook bU dc fabrikant doet men nut «1 de m» i» m me k mui \eitilUn, d«t iv te gchcimnimig laat cl te plaiuu n la - de shuul K vv 111 /i|n va als ik dan i uag ver varen Uc kana dut het lukt wuut /e dc* u mm i csleutel hebben. tegenwcHirdig - althans Imj hum c king ik t« tuuen die zit in de bi and- typen brandkasten io viescluk kiem kust Mi i ilc nfeisloten maken we het mie ii.it iU nu mm ii de fnbut km umbi- ittstiuiu hi m uitte uk kki i.d hij KiMipind kun wat den ct« la .uk Ikii-1 die biMiibuidc- hercti, ik /au u graag willen helpen, dam, dat de laatste tijd een grote ae- M jr A c Mans man v l w de Bakker maui dal gaat nut, want het tijdslut tiviteit aan de dag legt om gelden ts 70 Jf: D P d^ Kreek, man v W. Groene- ih in wiikititoï kiljgcn wziarmec* lit*t enlturpli» l#»vc*n ^vegen, 07 jr H M J van Luijk, vr v, A van Rotterdam gestimuleerd kan uor P Weber. 73 jr: H W van tf«urnen.Corso, dag 2 7, 9 3ü uur Intpecteur Cop- an noiuraam gestimuleerd Kan wor m«n v J H Tromme'tn, 85 jr. D Zlgtema.) l»n gebruikt «*w«Id, 14 J i o. z.. vr v>n 3 Schouwitra. 43 jr. G van deri0r®n<t dag 2 en 8 uur: Irma la Douc«. tjp over het tijdslot niet gelooft cn r.nt man v C Stok 62 jr H Vogelaar, manH 1 dieiyt dc hankclnte.tour neer te achic- Carl Stcrnheim (1B7H-1942) heeft v W M Schenk «2 tr G Verh*aS, man v i ""«nonle dag 2 7. 9 19 uur Trottolr- n1 1^1 V V. t I ,m"1 ü,r Hom' ttn felle satire Willen H Valk, W jr M un d,r Burït. man v K 'esHv.ö.n k ten De heer Vun Vliet „Dat chrono- ^even op ha Ouitse burgmtom,J r Keri<hnf- 66 H M Langendam. vr f rllfg,{n daf 2 30 7* 9 3ü UUf' Dt hutier. met. ischc M kun jo horen tikken cn met z.jc xlukkcn piek,deert hlj.i J„ *2'"fZ/ wlmstck«tavr°n«h rt« 2 15. T. 9 30 uur Plantage Et /nu eigt nluk mik nog een pluatje \»l«cns regisseur Gerard Waar, op de cfw. met J L Hurr «- tr j'c H M l4I le mededeling dat een t.jdslot In Nederland i-, deze Schrij- «ecVn man v J A J'M S« |r IC ie-|0},en 14) vor nogggecr weinig gespeeld, in Duits- S Donker vr V W Beweln.r 32 Ir A M Muslia, dmsd en woensd 8 uur. Zondaar. uur Te rtlk om lot ssmdt gibunkt op iiunten zitten" Sh 1 nu il.it 11 11 1 .inkuilei It ur dom Een kluitdeur wordt preciee pat 111 j',1.11 itii- i ki uil *11 tn il ssuult gemaakt. land daarentegen staat Sternheim op Je„v 0 »"*n K'n rew we,„I' M in spllkerbmok IS I het ogenbhk tn het middelpunt der bZ. ^.ck'er? „Inbriakxrue kaslcri bestaan niet", zegt dc heet Vun Nltet, maar hel l(Jkt er mimi* uel up W tijd waarin een inbrekei 1 listig kan „welken" i« bepeiki, de hoe- vezelhcnl gerccdmliappen moet zeer omviingrtjk zijn Met ulleen een snijbrander begin 10 Klets, jc hebt beitrls, boren, zagen cn ha mers nodig Eb hameis maken een hoop last aal natte t lissen gebiinkcu. Men \tndt het lu - ss .un luk 11 11 nnussc t umbilUitie te kn zen I 1 1111 iioi.i ln-nc liondcul mll- JO< II luuhl luk 111 dl II Hu I ips ss 111 don idle sloten volgen* ecu en dt 'I Ifde iiteu ombmalic afge- les,Md t '|i ile handleiding tduut hue d< klant zi If un iiiii.sse kan mukin It Ij d, f.duiik liuiidt men nok geen „"•else --li uf< |s lin kast. ss aai san de sleiili I ss eg i-, gaat teiug naar de fa- tiiiek, ss.iui tiu int t zssaie nsaslniu-- «1 1 dt apt iigeuioki n UK een vertooopfolder: „Naast dc «igensi iiuppcn van <te to amis 111e k.„i moet de brandkast dc kwalilcitm in tll-h hebtan de modeinste toegei u le Inbreker schaakmat te svttcn Dc 1,1 brandkasten HN, voorzien vun Tot slot nog isin uftt'kcncn met ssnt llMt# cn cUfcislot, blctlcn niet «1-(ubeiui s en ftdss1 standen De heet l«cn bavclilging tegen boien cn zagen, I Vun Vliet ,Fi tu-staan geen cxpcits <)uch pareren nok aanv allen niet dc die ledei infiisl"! kunnen openki iigen ■n li brandei Lcvcibaai In s«f K"'"l J>' t dm" sxil een* udserenties san We hebben 111» kiei de piovf oti dc mud genomen en zon evjieit lm een 11 latn On I tsklobcr achrRft V. U. In Am-san on:< laten komen. H»j tel oh bij atrrdain «sta Uw „In het afgelopen een I l|»ka*t gaat het nat, dan tnoet ik weekeinde ia «na» biundkust m. tl«71 (hein meenemen «aar de werkplaats liet dw'lwi! (geweest san Inbrekers De „Afluisteren san brandkastdeur is *wa«r gehavend en siu.it escumiii een cliferalot be- Dat lu Kit t tliuis in S"ÖD^"êl'p»fitwMÏaai rlJn grote stuk- spsuideisiuniim* „Laatst ssa* er op iMm weggebrand. De constantie van de tv een stuk. sxuarm een paar ban- langstelling DIJtselbloem, zoon woensdagavond gc«n voorst Wie post er op d - win kel» al Prime*, t/m dlnso 3 2 15 7, 9 3u uur. M.t«in tussen ds 14 cn 18 18 laar, woensd 2 ÏJ. 7 8 30 uui Cupido op ten dolfiln. t« t. Ren das 2. 7. 9 13 uur Te suur «n t. zwaard 14$ studio '87, asg 2 15, 7. 9 30 uur Veel Heft uit Moskou, I® j Thalia, dag 2 13 7, 8 30 uur. De man met ile geheim® formule, 58 J 't Venster, dag. 2. 7, 9 15 uur Mamma Roma, 18 J Victoria dag i 45 en 8, woensd 8 uur' Cle opatra, 14 j. woensd 2 uur. Snuwllre, de wilde witte hengat. a 1 Rotterdamse Schouwburg, 20 19 uur NBT 1 Gasten op het kasteel Luxor, 20 uur. A-B C.-cabaret Corry Vonk en Wtm Kan Rivtèra-hbJ, 20 uur Operakoor Maasstad en Zuider Orkest Vereniging m m v solisten - De Parelvissers Rotterdamse Schouwburg, 2013 uur .<ed. Comedie - Een afgehouwen hoofd De Lantaren, 29 uur. Israëlische zangeres Awvu S®mad«.r Lux?'i 20 uur. ABC -cabaret Corry Vonk en Wlm Kan. Voor een overzicht van de axposrttM In Bot- terdsin zie ons blad van donderdag Ree teler Maasoever Buliemian en De Groot. Bentniiueretrsat IS tel 243815. H Ger- Sehlekade »iia lei 24S31I ert 348833, Klein po klei apotheek. Duyve- ateunstraat t tel 154*22, Ku««i. Cl d« Vrieaeleaa 2. tal. 332228. iMmy Vsn Vollanhovenatraal 58 lel 12SÏ98. Ram- lahspothetsk Ramtehwes 43 tel il870«; tol Mol» Vechl' *lstoMii»««»rwag 11 le. eiersSeff.éeWaariwki Ploeg-Groot. Vso .„l ïiov®n«tn*«1 tel 385887 Llnkei Muimu: apotheek Hs*pi#st, Cour- Zjwdaeweg 49. tel 113241. P(« Ï*S m. tel 173241, Ptanarnap®. Plelnwe» 88a tel 371158. A Riet, ihoret 233 tel 374293. dt T 1*9339 r4nUt" '«nc.i'i-an III mi Heeivlfet, Pernis en ApUkenssoe. apotheek Gerla. Lens weg 73 Houavllel tel 010- I90|04. apotheek BoUek Noordetnde 29. Soljkenisee, tel UIMO-2458 it nov

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1